വനിത-ശിശു വികസനം                

               ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വനിതാ കമ്മീഷന്‍                

                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വനിതാ, ശിശു വികസനം                

           ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഏകീകൃത ശിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതി          ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്ത..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    രാഷ്ട്രീയ മഹിളാ കോശ് (ആര്‍ എം ക..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ത്രീശാക്തീകരണ ദേശീയ നയം 2001      ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ത്രീ നേതൃത്വം                

                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമപദ്ധതി..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയു..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വി..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീ സംരക്ഷ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ബാലനീതി നിയമം                

                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പെണ്നീതി                  

                                  ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കുട്ടികളുടെ നിയമങ്ങള്‍                  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ശിശുസംരക്ഷണ നിയമങ്ങളും അവകാശ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വനിതാ വികസനം                  

                        ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ശിശു വികസനം                  

                           ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ശിശു സംരക്ഷണവും നിയമവും                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്നേഹപൂര്‍വ്വം പഠനസഹായ പദ്ധത..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഇന്ത്യന്‍ ഫാക്ടറി നിയമം 1948            ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേരള വനിതാകമ്മീഷൻ                

        ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍                

..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ     ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന (ssy)                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കുട്ടിയും ശിക്ഷയും                

       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദത്തെടുക്കല്‍ നിയമങ്ങള്‍            ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ബാലനീതി നിയമം                

                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമം 2006              ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ സേവനം                

      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ                

       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സംസ്ഥാനതല വിവരങ്ങള്‍                

 ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ത്രീ സുരക്ഷ                  

                     ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ഥാപനങ്ങള്‍                

                       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രധാന ദിനങ്ങള്‍                

             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിയമ ബോധവത്ക്കരണം                

          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും                  

   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പദ്ധതികളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഇന്ത്യന്‍ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ     ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സംസ്ഥാനതല വിവരങ്ങള്‍                  

..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ                

       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ഥാപനങ്ങള്‍                

                       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങള്‍               ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിയമബോധ വത്ക്കരണം                  

         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും                  

   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പദ്ധതികളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ത്രീകളുടെ വികസനം                

       ..................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions