മത്സ്യകൃഷി                

                             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മൂല്യവര്‍ദ്ധിത ഉല്‍പ്പന്നങ്ങ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മത്സ്യ ഉല്‍പ്പാദനം                

       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മത്സ്യബന്ധന മേഖല                

             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ശുദ്ധജല മത്സ്യകൃഷി                  

      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    തീരപ്രദേശ മത്സ്യ കൃഷി                  

..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സമുദ്ര മത്സ്യ ഉത്പാദനം                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വിപണന വിവരങ്ങള്‍                

             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സര്‍ക്കാര്‍ നയങ്ങളും പദ്ധതിക..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വായ്പയും ഇന്‍ഷുറന്‍സും                  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മാതൃകാ പദ്ധതികള്‍                

          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മൂല്യ വര്‍ദ്ധനവ്                  

            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്വര്‍ണ്ണമത്സ്യങ്ങളെ വളര്‍ത്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മത്സ്യകൃഷിയിലെ പുത്തന്‍മാതൃക..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മത്സ്യകൃഷി വീട്ടുകുളത്തില്‍   ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    തിലാപ്പിയയിലെ വൈറസ് ബാധ                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അക്വേറിയം മത്സ്യങ്ങള്‍ക്കുള്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കൂട് മത്സ്യകൃഷി                

                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അക്വേറിയം പരിപാലനം: വെള്ളം എപ്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജലക്കൃഷിയിലൂടെ മലിനജല പരിപാല..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മത്സ്യ ഉല്‍പ്പാദനം                

       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ചിപ്പിവർഗ്ഗ കൃഷി                  

            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കടല്‍കൊഞ്ചു കൃഷി                

             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഞണ്ടുകൃഷി                

                                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ചെമ്മീന്‍ കൃഷി                

                   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വാണിജ്യാടി-സ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉല..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ശുദ്ധജല കൊഞ്ച്                  

                  ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മുത്ത്‌കൃഷി                  

                         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കരിമീൻ കൃഷി (കുളങ്ങളില്)                ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ചെളിഞണ്ട്                

                                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അലങ്കാരമത്സ്യ കൃഷി                

       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പരമ്പരാഗത കടലറിവുകള്‍                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മത്സ്യ ബന്ധന മേഖല - കൂടുതൽ അറിവ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മത്സ്യസംസ്ക്കരണശുചിത്വം             ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മത്സ്യബന്ധന രീതികള്‍                

 ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മത്സ്യോല്പാദനം                

                 ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ശുദ്ധജലമത്സ്യകൃഷി                

        ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സമുദ്രമത്സ്യമേഖല                

           ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മത്സ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യ വ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മത്സ്യ ഉല്‍പ്പാദനം                

       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കൊഞ്ചു കൃഷി                  

                           ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ബ്ലാക്ക് മൂര്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍     ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ശുദ്ധജല മത്സ്യരോഗങ്ങളും പ്രത..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മത്സ്യകേരളവും ജലസംഭരണീ മത്സ്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മത്സ്യകൃഷി                

                             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അക്വേറിയം                

                                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വര്‍ണ്ണ മത്സ്യ പരിപാലനം                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സംയോജിത മത്സ്യകൃഷി                

       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അടുക്കള കുളങ്ങളില്‍ മീന്‍ വളര..................

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions