ഇ-ഭരണം                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                    ദേശീയ ഇ-ഗവേർണൻസ്  പദ്ധതി                 <..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പഞ്ചായത്ത് രാജ്                  

               ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വീടും സംവിധാനവും                

             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കുടുംബശ്രീ                  

                            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നഗരാസൂത്രണം                

                          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍                

     ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സാമ്പത്തികാസൂത്രണം.                

    ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ആസൂത്രണം                

                                   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധത..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കാര്യക്ഷമമായ പൊതുഭരണം                  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഗ്രാമക്ഷേമം                

                          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നു ലഭിക്കു..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇ-ഭരണവ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    യുഐഡിഎഐ                

                                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദേശീയ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    DBT – ഡയറക്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് ട്രാന്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    യൂണികോഡ് ഓപ്പറേഷന്‍ മാനുവല്‍  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ഥാപന പി.എഫ്. ഓണ്‍‌ലൈന്‍ ആപ്ല..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കെ എസ് ഐ ഡി സി-പതിവായി ചോദിക്കു..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേരള മുനിസിപ്പല്‍ ആന്‍ഡ് കോര്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സമ്പൂര്‍ണ്ണ വിവരങ്ങളും അറിയി..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഉപഭോക്തൃ നയം                

                         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നവകേരള മിഷന്‍                

                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ചുമതല..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കുടുംബപ്രസ്ഥാനവും സ്ത്രീശാസ്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പൌര സേവനങ്ങള്‍                

                   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നാഷണല്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പോര്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് ഇന..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വിവരാവകാശം                  

                            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ                  

         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ആമുഖം                  

                                           ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ആം ആദ്മി ബീമ യോജന                

              ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വരിഷ്ട പെന്‍ഷന്‍ ഭീമ യോജന             ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നഗരങ്ങളില്‍ എല്ലാ ദരിദ്രര്‍ക..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ വാരം                 <..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ-കൂടുതൽ വിവര..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഡിജിറ്റൽ ലോക്കർ                

              ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഓഹരി ഇടപാടുകള്‍                

                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഓണ്‍ലൈനില്‍ കുതിക്കുന്ന ഡിജി..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ്‍ ഡിജി..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഉദേ ദേശ് ക ആം നാഗരിക്                

    ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    തോട്ടം നനയ്ക്കാം തോട്ടത്തില്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജീവന്‍ പ്രമാണ്‍ അഥവ ലൈഫ് സര്‍ട..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജന്‍ ധന്‍ യോജന                

                     ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ഇന്‍ഷു..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    രാജ്യത്തെ 50 കോടിപേരെ ലക്ഷ്യമി..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്മാര്‍ട്ടായി ഇന്ത്യ                

 ..................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions