സാധാരണ ചോദ്യങ്ങള്‍                

       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ത്രീശാക്തീകരണം                

           ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ                

    ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പോലീസും പൌരനും                

                   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍                

                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സാമൂഹിക നിയമങ്ങള്‍                

       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം                  

  ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വികസനവും വ്യക്തിയും                

    ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ                 <..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ത്രീകളെ മോശമായി ചിത്രീകരിക..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അശ്ലീലം                

                                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ബലാൽസംഗം                

                                   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സതി നിരോധനം                

                            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വിവാഹമോചനം                

                             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ത്രീധന മരണം                

                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്ക..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രസവാനുകൂല്യ നിയമം                

    ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നമുക്ക് പഠിക്കാം                

             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രോമിസറി നോട്ട്                

             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ബാങ്കിങ് ഓംബുഡ്സ്മാന്‍                 <..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അറസ്റ്റ്                

                                   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സാക്ഷികളെ ചോദ്യം ചെയ്യല്‍           ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    എഫ് ഐ ആര്‍                

                                 ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജാമ്യം                

                                         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    തൊഴില്‍ നയം                

                            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേതനം                  

  ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    റാഗിങ്                

                                         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ശൈശവ വിവാഹ നിയന്ത്രണം                

..................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions