നയങ്ങളും പദ്ധതികളും                

    ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദേശീയ തലത്തില്‍ പദ്ധതികള്‍        ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഇ.എസ്.ഐ. പദ്ധതി                  

                     ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മെഡിക്ലെയിം ഇന്‍ഷുറന്‍സ്‌         ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ജനങ്ങളും            ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പൊതുജനാരോഗ്യം                

                    ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്                

                    ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുസ്                

             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജനനി ശിശു സുരക്ഷാ കാര്യക്രം       ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജനനി സുരക്ഷാ യോജന                

          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രധാന്‍ മന്ത്രി സുരക്ഷിത് മാ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജന്‍ ഔഷധി സെന്ററുകള്‍                  

..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ധ്വ​നി                

                                         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ                

         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രധാന്‍ മന്ത്രി മാതൃ വന്ദന യോ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രധാന്‍ മന്ത്രി സ്വാസ്ത്യ സു..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ ദൗത്യം       ..................

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions