വികലാംഗരുടെ ക്ഷേമം                

       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വൈകല്യമുളളവരുടെ ശാക്തീകരണം      ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദീനദയാല്‍ വികലാംഗ പുനരധിവാസ പ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിയമ, നീതിന്യായ, കന്പനികാര്യ മ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സാമൂഹികക്ഷേമ-ശാക്തീകരണ മന്ത്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വൈകല്യമുളളവര്ക്ക് സ്വകാര്യമേ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വൈകല്യമുള്ളവർക്കയിട്ടുള്ള പദ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വൈകല്യമുള്ളവര്ക്ക്  നികുതിയി..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേരള സംസ്ഥാന വികലാംഗക്ഷേമ കോര..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവര്‍                  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കാഴ്ച്ച സംബന്ധമായ തകരാറുള്ളവ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവര്‍               ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മറ്റിനങ്ങള്‍                  

                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ശാരീരിക മാനസിക രോഗികള്‍ക്കുള്ള ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍                

                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍                  

    ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ഥാപനങ്ങള്‍                

                       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിയമ ബോധവത്ക്കരണം                  

         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിയമങ്ങളും പദ്ധതികളും                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പദ്ധതികളും പരിപാടികളും                  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി                  

         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍                  

    ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ഥാപനങ്ങള്‍                

                       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിയമ ബോധവത്ക്കരണം                  

         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പദ്ധതികളും പരിപാടികളും                  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിയമങ്ങളും പദ്ധതികളും                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി                  

         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍                  

    ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ഥാപനങ്ങള്‍                

                       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിയമ ബോധവത്ക്കരണം                  

         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിയമങ്ങളും പദ്ധതികളും                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പദ്ധതികളും പരിപാടികളും                  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി                  

         ..................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions