പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഭരണ വിഭാഗം                  

                              ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    തമിഴ് ഭാഷയും സാഹിത്യവും                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിയമവിദ്യാഭ്യാസം                

           ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    എഴുത്തും ലിപിയും                

             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍                

                 ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ആവർത്തനപ്പട്ടിക                

              ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ആഗോളവത്കരണം                

                          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അച്ചടക്കം                

                                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും                

 ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അവകാശങ്ങള്‍                

                          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഉദാരവത്‌കരണം                

                       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    തൂലികാചിത്രങ്ങള്‍                

        ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അക്കൌണ്ടന്‍സി                

                    ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അഗ്നിപർവതം                

                             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വാസ്തുവിദ്യ                

                          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നാടന്‍ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍               ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ചരിത്രം                

                                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    രാജഭരണത്തില്‍ നിന്നു ജനാധിപത..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നവോത്ഥാന നായകര്‍                

             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മാതൃഭാഷ                  

                                     ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രധാന വിവരങ്ങൾ                  

               ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രകാശസംശ്ലേഷണം                

              ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പരിണാമ സിദ്ധാന്തം                  

         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം                  

          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രകൃതി ജീവനം                

                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ തുടക്കവ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അണു അഥവാ ആറ്റം                

                     ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അണുഭൗതികം                

                                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വിദ്യാഭ്യാസ മൂല്യങ്ങൾ                  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികള്‍                 <..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമി                

                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മരുഭൂമി                

                                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കോശങ്ങൾ                

                                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സമുദ്രം                

                                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നികുതി                  

                                        ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പുരസ്കാരങ്ങള്‍                

                 ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലോകത്തെ വിവരങ്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദ്രവ്യാവസ്ഥകൾ                  

                   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ശാസ്ത്രം                

                                   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദ്രവ്യത്തിന്‍റെ പുതിയ അവസ്ഥക..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    എയർലൈൻ പൈലറ്റ് ആകുന്നത് എങ്ങന..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അറിവുകള്‍                

                                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                     ഭാഷയും സാഹിത്യവും                

         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേരളത്തിലെ കലകള്‍‍‍‍‍                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മൈക്രോവേവ് ഓവന്‍റെ പ്രവര്‍ത്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പഠനം പൂര്‍ത്തീകരിക്കല്‍               ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കരകൗശല വിദ്യകളും ചിത്രങ്ങളും  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സംഗീതത്തിന്‍റെ കഥകൾ                

    ..................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions