പിന്നോക്കക്ഷേമം                  

             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പട്ടിക ജാതി വികസനം                  

        ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസനം                

      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പിന്നോക്ക വിഭാഗ നിയമങ്ങൾക്ക് ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതികൾ                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുട..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള പുതിയ സ്വര..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സംസ്ഥാന പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കിര്‍ടാഡ്സ്                

                        ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദളിത വിഭാഗം                  

                           ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്റ്റാൻഡ്‌ അപ്പ്‌ ഇന്ത്യ പദ്ധ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പദ്ധതികളും പരിപാടികളും                  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നയങ്ങളും      ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിയമ ബോധവല്‍ക്കരണം                  

      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ഥാപനങ്ങള്‍                  

                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സംസ്ഥാനതല വിവരങ്ങള്‍                  

..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അതിക്രമങ്ങള്‍ തടയല്‍ നിയമം        ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പൌരാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം, 1955 (1955ലെ 2..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    എന്‍ എസ്‌കെ എഫ്‌ഡി സിയുടെ പ്രവ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പെസ നിയമം                  

                                 ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രധാന പരിപാടികളും പദ്ധതികളു..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഇ-ഗ്രാന്റ്സ്                

                         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രീ-മട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പോസ്റ്റ്-മട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്വര്‍ണിമ പ്രത്യേക പദ്ധതി           ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വകുപ്പുകളെ കുറിച്ച്                

    ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ലോണിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം      ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദളിത വിഭാഗം - വിശദ വിവരങ്ങൾ           ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഡെങ്കിപ്പനിയെ പ്രതിരോധിക്കാം..................

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions