ദേശീയ ഇ-ഗവേർണൻസ്  പദ്ധതി                 <..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദേശീയ ഇ-ഗവേര്‍‌ണന്സ് പരിപാടി ക..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മിഷന്‍ മോഡ് പദ്ധതി                

         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പഞ്ചായത്ത് രാജ്                  

               ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വീടും സംവിധാനവും                

             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കുടുംബശ്രീ                  

                            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നഗരാസൂത്രണം                

                          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേരള സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍                

     ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സാമ്പത്തികാസൂത്രണം.                

    ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ആസൂത്രണം                

                                   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധത..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കാര്യക്ഷമമായ പൊതുഭരണം                  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഗ്രാമക്ഷേമം                

                          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നു ലഭിക്കു..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇ-ഭരണവ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    യുഐഡിഎഐ                

                                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദേശീയ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    DBT – ഡയറക്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് ട്രാന്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    യൂണികോഡ് ഓപ്പറേഷന്‍ മാനുവല്‍  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ഥാപന പി.എഫ്. ഓണ്‍‌ലൈന്‍ ആപ്ല..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കെ എസ് ഐ ഡി സി-പതിവായി ചോദിക്കു..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഐ ഇ പി എഫ്                

                                   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേരള മുനിസിപ്പല്‍ ആന്‍ഡ് കോര്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സമ്പൂര്‍ണ്ണ വിവരങ്ങളും അറിയി..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഉപഭോക്തൃ നയം                

                         ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നവകേരള മിഷന്‍                

                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ചുമതല..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കൊച്ചി മെട്രോ                

                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കുടുംബപ്രസ്ഥാനവും സ്ത്രീശാസ്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഇ-ഗവേർണൻസ്                

                               ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഇ-ഗവേർണൻസ്  പദ്ധതി                

           ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മിഷന്‍ മോഡ്                  

                           ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേരള സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേരള സംസ്ഥാന ഖനന-ഭൂവിജ്ഞാന വകു..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വ്യവസായവാണിജ്യ വകുപ്പ്                 <..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കയർ ബോർഡ്                

                                  ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മലബാര്‍ സിമന്റ്‌സ്                

       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സര്‍വെ ആന്‍റ് ഭൂരേഖ വകുപ്പ്       ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    റവന്യു വകുപ്പ്                

                   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിക്ഷേപകരുടെ പരാതികളും വ്യവഹ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഇന്‍ഡൈക്സ് ഫണ്ടുകള്‍                

 ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഇന്‍ഡൈസസ്                

                                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഡിപോസിറ്ററി അക്കൗണ്ട്                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മ്യൂച്ച്വല്‍ ഫണ്ട് നിക്ഷേപം     ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഐ പി ഓ നിക്ഷേപം                

                    ..................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions