പരിസ്ഥിതി                

                                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പരിസ്ഥിതി വസ്തുതകള്‍                

                                                                                                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഉപയോഗപ്രദമായ നുറുങ്ങുകള്‍         ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നയങ്ങള്‍                

                                   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും സംരക്ഷണവു..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഇ-മാലിന്യം                

                               ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രപഞ്ചം                  

                                  ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പശ്ചിമഘട്ടം                

                          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മാലിന്യ വിമുക്ത നാട്                

   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                     ശുദ്ധജലം തയ്യാറാക്കാം.                 ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം                  

      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അന്തരീക്ഷം                

                             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കാലം തെറ്റിയ കാലാവസ്ഥ                

..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പരിസ്ഥിതി -വിവിധ ഇനം ജീവികളും ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പരിസ്ഥിതിയുടെ പച്ചപ്പ്‌ കാക്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രകൃതി സംരക്ഷണം                

             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജൈവ മാലിന്യങ്ങള്‍                

          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ശുദ്ധ ജല ലഭ്യത                

                     ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മണ്ണ് സംരക്ഷണം നല്ലജീവിതത്തി..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അന്തരീക്ഷം                  

                            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഭൂമിയിലെ പ്രധാന വില്ലന്മാര്‍  ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജലസംരക്ഷണം                

                             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രകൃതിക്കൊരു പച്ചപ്പ്‌               ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ആരോഗ്യവും മാലിന്യ സംസ്കരണവും ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മാലിന്യസംസ്കരണത്തിനും ഊര്‍ജസ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജലജീവനം                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                    കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി                

                                                      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മലിനീകരണം                  

                               ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കരുതിവയ്ക്കാം വരും തലമുറയ്ക്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കൃഷിയും ഊര്‍ജ്ജവും                  

      ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പാതാള തവളകൾ                

                            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വനം                

                                                  ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ചെയ്യ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണത്തിന്‍റെ പ്..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പരിസ്ഥിതിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നമ്മുടെ സസ്യങ്ങള്‍                

       ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി                

          ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നദികള്‍                  

                                     ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പരിസ്ഥിതി വസ്തുതകള്‍                

                                                                                                ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ശുചിത്വം, മാലിന്യപരിപാലനം           ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കുടിവെള്ളം                

                             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മലിന ജല നിർമ്മാർജ്ജനവും പാഴ്വ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജലം അമൂല്യം                

                            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വിഭവങ്ങള്‍ നുറുങ്ങുകള്‍             ..................

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നയങ്ങള്‍                

                                 ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പ്രപഞ്ചം എത്രയോ വിശാലമാണ്                

                                                                                   ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    എന്തുകൊണ്ട്‌ പശ്ചിമഘട്ടം സംരക്ഷിക്കണം?                  

                                            ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മഴ                

                                                     ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    അന്തരീക്ഷം                

                             ..................
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജല മലിനീകരണം                

                         ..................
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions