വനിത-ശിശു വികസനം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വനിത-ശിശു വികസനം                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും പുരോഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      വനിതാ കമ്മീഷന്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    1990-ലെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ നിയമ പ്രകാരം 1992 ജനുവരിയില്‍ രൂപീകരിച്ച ഒരു നിയമാധികാര സമിതിയാണ് വനിതാ കമ്മീഷന്‍.                
                                                                                                   
                                                                                                                  വനിതാ, ശിശു വികസനം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    വനിതകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും സമഗ്ര വികസനത്തിന് ഏറെ ആവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനം നല്കാ ന്‍ വേണ്ടി 1985-ലാണ് മനുഷ്യവിഭവ വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭാഗമായി വനിതാ, ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് സ്ഥാപിതമായത്                
                                                                                                   
                                                                                                                  ഏകീകൃത ശിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതി                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഏകീകൃത ശിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതികൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നന്നത് നൈപുണ്യത്തോടെയും ഫലപ്രദമായും കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തില് സര്ക്കാറിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്                
                                                                                                   
                                                                                                                  കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷന്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷന്‍ (എന്‍ സി പി സി ആര്‍)-വിവരങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  രാഷ്ട്രീയ മഹിളാ കോശ് (ആര്‍ എം കെ)                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ മനുഷ്യവിഭവ മന്ത്രാലയത്തിലെ വനിതാ, ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്‍ കീഴിലായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ മഹിളാ കോശ്                
                                                                                                   
                                                                                                                  സ്ത്രീശാക്തീകരണ ദേശീയ നയം 2001                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം, മൗലികാവകാശങ്ങള്‍, മൗലികകര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍, നിര്‍ദ്ദേശകതത്വങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ സ്ത്രീസമത്വം എന്ന തത്വം ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്                
                                                                                                   
                                                                                                                  നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് കോ-ഓപ്പറേഷന്‍ ആന്‍‌റ് ചൈല്‍ഡ് ഡെവലപ്മെന്‍‎റ്                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    വനിതാ-ശിശു വികസനത്തിലെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഗവേഷണവും പരിശീലനവും രേഖപ്പെടുത്തലുകളും നടത്തുന്ന പ്രമുഖ സ്ഥാപനമാണ്                
                                                                                                   
                                                                                                                  ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായവര്‍ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായവും ആശ്രയ സേവനങ്ങളും                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    എല്ലാവര്‍ക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, അതായത് അന്തസ്സോടു കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, ഇന്ത്യന്‍ ഭരണ ഘടന ഉറപ്പുനല്‍കുന്നുണ്ട്.                
                                                                                                   
                                                                                                                  സ്ത്രീ നേതൃത്വം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    പുത്തൻ ആശയങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് ലീഡർ അഥവാ നേതാവ്.                
                                                                                                   
                                                                      പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    പെണ്‍കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ                  
                                               
         
                                               Next                10                items                        »                                              1                    2                   3                        
                                                                   
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    vanitha-shishu vikasanam                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   kuttikaludeyum sthreekaludeyum purogathiyumaayi bandhappetta vivarangal‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      vanithaa kammeeshan‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    1990-le desheeya vanithaa kammeeshan‍ niyama prakaaram 1992 januvariyil‍ roopeekariccha oru niyamaadhikaara samithiyaanu vanithaa kammeeshan‍.                
                                                                                                   
                                                                                                                  vanithaa, shishu vikasanam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    vanithakaludeyum kuttikaludeyum samagra vikasanatthinu ere aavashyamaaya preaathsaahanam nalkaa n‍ vendi 1985-laanu manushyavibhava vikasana manthraalayatthinte bhaagamaayi vanithaa, shishukshema vakuppu sthaapithamaayath                
                                                                                                   
                                                                                                                  ekeekrutha shishu samrakshana paddhathi                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ekeekrutha shishu samrakshana paddhathikondu uddheshikkunnannathu nypunyatthodeyum phalapradamaayum kuttikalude samrakshanatthilu sarkkaarinte uttharavaadithvamaan                
                                                                                                   
                                                                                                                  kuttikalude avakaasha samrakshanatthinaayulla desheeya kammeeshan‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kuttikalude avakaasha samrakshanatthinaayulla desheeya kammeeshan‍ (en‍ si pi si aar‍)-vivarangal                
                                                                                                   
                                                                                                                  raashdreeya mahilaa koshu (aar‍ em ke)                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    inthyan‍ sar‍kkaarinte manushyavibhava manthraalayatthile vanithaa, shishukshema vakuppinte niyanthranatthin‍ keezhilaayirunnu raashdreeya mahilaa kosh                
                                                                                                   
                                                                                                                  sthreeshaaktheekarana desheeya nayam 2001                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    inthyan‍ bharanaghadanayude aamukham, maulikaavakaashangal‍, maulikakar‍tthavyangal‍, nir‍ddheshakathathvangal‍ ennivayil‍ sthreesamathvam enna thathvam ul‍kkollicchittundu                
                                                                                                   
                                                                                                                  naashanal‍ in‍sttittyoottu ophu pabliku ko-oppareshan‍ aan‍ru chyl‍du devalapmen‍‎ru                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    vanithaa-shishu vikasanatthile samastha mekhalakalilum gaveshanavum parisheelanavum rekhappedutthalukalum nadatthunna pramukha sthaapanamaan                
                                                                                                   
                                                                                                                  lymgika peedanatthinu irayaayavar‍kkulla saampatthika sahaayavum aashraya sevanangalum                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ellaavar‍kkum jeevikkaanulla avakaasham, athaayathu anthasodu koodi jeevikkaanulla avakaasham, inthyan‍ bharana ghadana urappunal‍kunnundu.                
                                                                                                   
                                                                                                                  sthree nethruthvam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    putthan aashayangalum theerumaanangalum upayogicchu oru samoohatthe vijayatthilekku nayikkuvaan kazhivulla vyakthiyaanu leedar athavaa nethaavu.                
                                                                                                   
                                                                      pen‍kuttikalude kshemapaddhathikal                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    pen‍kunjungalkkaayi nadappilaakkunna vividha tharatthilulla kshema paddhathikale kuricchulla vishada vivarangal                  
                                               
         
                                               next                10                items                        »                                              1                    2                   3                        
                                                                   
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions