സ്ത്രീശാക്തീകരണ ദേശീയ നയം 2001

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ത്രീശാക്തീകരണ ദേശീയ നയം 2001                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം, മൗലികാവകാശങ്ങള്‍, മൗലികകര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍, നിര്‍ദ്ദേശകതത്വങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ സ്ത്രീസമത്വം എന്ന തത്വം ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

 

 

സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിനായുള്ള ദേശീയ നയം 2001

 

ആമുഖം

 

1.1 ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം, മൗലികാവകാശങ്ങള്‍, മൗലികകര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍, നിര്‍ദ്ദേശകതത്വങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ സ്ത്രീസമത്വം എന്ന തത്വം ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ സമത്വം മാത്രമല്ല , അവര്‍ക്കനുകൂലമായ വേര്‍തിരിവുകള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അധികാരപ്പെടുത്താനും ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.

 

1.2 ജനാധിപത്യ പദ്ധതികള്‍ നമ്മുടെ നിയമങ്ങള്‍ പുരോഗമനതത്വങ്ങള്‍ , പദ്ധതികള്‍ വിവിധപരിപാടികള്‍ എന്നിവ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് വിവിധ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തെയാണു.അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി മുതല്‍ (1974-78) സ്ത്രീ ക്ഷേമത്തില്‍ നിന്നു അവരുടെ വികസനത്തിലേയ്ക്കു ശ്രദ്ധമാറി. സമീപവര്‍ഷങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി സ്ത്രീശാക്തീകരണം മാറി.സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളും നിയമപരമായ പദവികളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി അവരുടെ ദേശീയ കമ്മീഷന്‍ 1990 ഇല്‍ പാര്‍ളമന്റ് നിയമം മുഖേന രൂപീകരിച്ചു. 73 ഉം, 74ഉം ഭരണഘടനാഭേദഗതികളിലൂടെ പഞ്ചായത്തുകള്‍ ,മുന്‍സിപ്പാലിറ്റികള്‍ തുടങ്ങിയ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലെ സീറ്റുകള്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.ഇതു തദ്ദേശീയമായ തലങ്ങളിലെ തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നതിലെ സ്ത്രീകളിലെ പങ്കാളിത്തത്തിനു ശക്തമായ അടിത്തറപാകി.

 

1.3 സ്ത്രീകള്‍ക്കു തുല്യ അവകാശങ്ങള്‍ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനങ്ങളും ,മനുഷ്യാവകാശ ഉപാധികളും ഇന്ത്യ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.അവയില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതു സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ എല്ലാ വിധ വിവേചനങ്ങളും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന(സി.ഇ.ഡി.എ.ഡബ്ലിയു) 1993 ലെ സമ്മേളനമാണു.

 

1.4: 1975 ലെ മെക്‌സിക്കന്‍ പ്രവര്‍ത്തന പദ്ധതികള്‍ , 1985 ലെ നെയറോബി ദീര്‍ഘ വീക്ഷണ തന്ത്രങ്ങള്‍, ബീജിംഗ് പ്രഖ്യാപനം, 1995 ലെ പ്രവര്‍ത്തന മണ്ഡലം, കൂടാതെ യു.എന്‍.ജി.എ അംഗീകരിച്ച ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്ത്രീസമത്വം, വികസനം, സമാധാനം, എന്നിവയും , ബീജിംഗ് പ്രഖ്യാപനവും പ്രവര്‍ത്തന മണ്ഡലവും നടപ്പില്‍ വരാന്‍ കാരണമായ തുടര്‍നടപടികളും ഇന്ത്യയില്‍ നടപ്പില്‍ വരുത്താനായുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു.

 

1.5 ഒന്‍പതാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയും ,സ്ത്രീശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നയങ്ങളും ഈ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

 

1.6 വനിതാ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും അടിസ്ഥാനതലങ്ങളില്‍ ശക്തമായ സാന്നിദ്ധ്യമുള്ള ഗവണ്മെന്റിതര സംഘടനകളുടെ വ്യാപകമായ ശൃംഖലകളും ,സ്ത്രീകള്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ അവരുടെ അഗാധമായ ഉള്‍ക്കാഴ്ചയും സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിനു ശക്തമായ പ്രചോദനമായി.

 

1.7 : ഭരണഘടനയും ,നിയമനിര്‍മ്മാണസഭകളും ,നയങ്ങളും, പദ്ധതികളും , പരിപാടികളും, ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വിഭാവനം ചെയ്ത ലക്ഷ്യങ്ങളും ഭാരതത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ യഥാര്‍ത്ഥ അവസ്ഥയും തമ്മില്‍ വലിയ അന്തരം നിലനില്‍ക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം ഇന്ത്യന്‍ സ്ത്രീകളുടെ സമത്വത്തിലേയ്ക്ക് എന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിലും(1974) സ്ത്രീകള്‍ക്കായുള്ള ദേശീയ വീക്ഷണ പദ്ധതിയിലും(1988-2000) ശ്രംശക്തി റിപ്പോര്‍ട്ടിലും അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷമുള്ള പ്രവര്‍ത്തന മണ്ഡലം- ഒരു വിലയിരുത്തല്‍ തുടങ്ങിയവയിലും ഇക്കാര്യം തന്നെയാണു വ്യാപകമായി വിശകലനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

 

1.8 ലിംഗ അസമത്വം വ്യത്യസ്ഥരൂപങ്ങളിലാണു പ്രകടമാകുന്നത് കുറച്ച് ദശാബ്ദ്ങ്ങളായി ജനസംഖ്യയില്‍ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന തുടര്‍ച്ചയായ കുറവാണു ഏറ്റവും വ്യക്തമായ രൂപം. ഗാര്‍ഹിക പീഠനങ്ങളും, മാറ്റമില്ലാത്ത സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥകളുമാണു മറ്റ് പ്രകടിത ഭാവങ്ങള്‍. പെണ്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും, മുതിര്‍ന്ന പെണ്‍ കുട്ടികള്‍ ക്കും, സ്ത്രീകള്‍ക്കുമെതിരായ വിവേചനങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു.

 

1.9:  ഔപചാരികവും ,അനൗപചാരികവുമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ അടിസ്ഥാനമായ സാമൂഹികവും, സാമ്പത്തികവുമായഘടനയാണു ലിംഗ അസമത്വത്തിന്റെ കാരണം.

 

1.10 ഇക്കാരണത്താല്‍ പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം, മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ ദുര്‍ബല വിഭാഗങ്ങളില്‍ പ്പെട്ട സ്ത്രീകളില്‍ പൂരിഭാഗവും ഗ്രാമവാസികളും അനൗപചാരികവും,അസംഘടിതവുമായ വിഭാഗത്തിലും പ്പെട്ടവരാണു.അവര്‍ക്കു മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം,ആരോഗ്യം, ഉല്പാദന സ്രോതസ്സുകള്‍, എന്നിവ അപര്യാപ്തമായിരിക്കും.അതിനാല്‍ ഇവര്‍ ദരിദ്രരും,സമൂഹത്തില്‍ നിന്നു പുറംതള്ളപ്പെട്ടവരുമായിത്തീരുന്നു.

 

ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങള്‍

 

1.11 വികസനം, പുരോഗമനം, സ്ത്രീശാക്തീകരണം എന്നിവയാണീ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍.അവശത അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാപേരുടേയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിലേയ്ക്കായിഈ പദ്ധതികള്‍ക്കു വ്യാപക പ്രചാരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.ഈ പദ്ധ്തിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ താഴെപ്പറയുന്നവയാണു.

 

(i)    അനുകൂലമായ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക നയങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകള്‍ക്കു അവരുടെ മുഴുവന്‍ സാദ്ധ്യതകളും തിരിച്ചറിയാന്‍ ഉതകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക,

 

(ii)  രാഷ്ട്രീയവും, സാമ്പത്തികവും, സാമൂഹികവും ,സാംസ്‌കാരികവും, തദ്ദേശീയവുമായ മേഖലകളില്‍ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും,മൗലികസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും, പുരുഷനു തുല്യമായ വിധത്തിലും നിയമപരമായും അനുഭവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം.

 

(iii)രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും, സാമൂഹികവും, സാമ്പത്തികവുമായ തലങ്ങളില്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നതില്‍ തുല്യ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക.

 

(iv)ആരോഗ്യപരിപാലനം എല്ലാതലങ്ങളിലുമുള്ളമേന്മയേറിയ വിദ്യാഭ്യാസം,തൊഴില്‍ പരമായ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍, ഉദ്യോഗം,തുല്യ വേതനം, തൊഴില്‍ രംഗത്തെ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷിതത്വവും,പൊതു ഉദ്യോഗം എന്നിവയില്‍ തുല്യ അവസരം സൃഷ്ടിക്കുക.

 

(v)  സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെ എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള വിവേചനങ്ങള്‍ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന തരത്തില്‍ നിയമ വ്യവസ്ഥയെ പ്രബലമാക്കുക.

 

(vi)പുരുഷന്റേയും, സ്ത്രീയുടേയും,കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ സാമൂഹിക പ്രവണതകളും, ആചാരങ്ങളുംമാറ്റിയെടുക്കുക.

 

(vii)വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ലിംഗസമത്വത്തോടുകൂടിയുള്ള വീക്ഷണം സാധ്യമാക്കുക.

 

(viii)സ്ത്രീകള്‍ക്കും, പെണ്‍ കുട്ടികള്‍.ക്കും എതിരെയുണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള വിവേചനങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക.

 

(ix)സിവില്‍ സൊസൈറ്റികള്‍ പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാസംഘടനകള്‍എന്നിവയുടെ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുക.

 

പദ്ധതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങള്‍

 

ജുഡീഷ്യല്നിയമ വ്യവസ്ഥ

 

സ്ത്രീകളുടെ സഹായത്തിനു പ്രത്യേകിച്ച് ഗാര്‍ഹിക പീഡനം, വ്യക്തിപരമായ കൈയ്യേറ്റങ്ങള്‍, തുടങ്ങിയകാര്യങ്ങളില്‍ നിയമ കോടതിവ്യവസ്ഥകള്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്തവും ലിംഗബോധവും പ്രകടിപ്പിക്കണം .നിലവിലിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങള്‍ പുനപരിശോധിക്കുകയും, പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് കുറ്റത്തിന്റെ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച ശിക്ഷ വേഗത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുക.

 

2.2  എല്ലാ പീഢിതവര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടേയും ,മതനേതാക്കളുടേയും പൂര്‍ണ്ണ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വിവാഹം, ബന്ധംവിടര്‍ത്തല്‍,ചെലവിനുനല്‍കല്‍, സംരക്ഷണം തൂടങ്ങിയ സ്വകാര്യ നിയമങ്ങളില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച്, സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായുള്ള വിവേചനങ്ങള്‍ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക.

 

2.3 പുരുഷാധിപത്യത്തിലെ ഉടമസ്ഥാവകാശങ്ങളുടെ പരിണാമം,സ്ത്രീകളെ അപ്രധാനതലങ്ങളിലേയ്ക്കു തരം താഴ്ത്തി.വസ്തുവകകളിലെ ഉടമസ്ഥാവകാശങ്ങളിലും, കുടുംബസ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിലും വ്യതിയാനങ്ങള്‍ വരുത്തി സ്ത്രീകള്‍ക്കു നീതി ഉറപ്പാക്കുകയണു ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

 

തിരുമാനങ്ങള്‍കൈക്കൊള്ളല്‍

 

3.1 തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നതിലും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സമസ്ഥതലങ്ങളിലുമുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലും അധികാര പങ്കാളിത്തത്തിലും സജീവമായി പങ്കെടുക്കാനുള്ള തുല്യ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീക്കു സിദ്ധിക്കുന്നത് ശാക്തീകരണം എന്ന ലക്ഷ്യം സാദ്ധ്യമാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.നിയമനിര്‍മ്മാണ സഭ , എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകള്‍, ജുഡീഷ്യല്‍,കോര്‍പ്പറേറ്റുകള്‍, ഉപദേശക സമിതികള്‍ ,ബോര്‍ഡ്, ട്രസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കു പൂര്‍ണ്ണ പങ്കാളിത്തം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുക.ഉന്നത നിയമനിര്‍മ്മാണ സമിതികള്‍ പോലുള്ള സംവരണങ്ങള്‍, ആനുപാതിക ഓഹരികള്‍, എന്നിവ സമയബദ്ധിതമായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണു.പുരോഗമനാത്മക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഫലപ്രദമാകാന്‍ തക്കവിധത്തിലുള്ള ,സ്ത്രീ സൗഹൃദ ഔദ്യോഗിക നയങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടണം.

 

 

സ്ത്രീത്വ വീക്ഷണങ്ങളെ പുരോഗമനാത്മക പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ മുഖ്യധാരയിലെത്തിക്കല്‍

 

4.1 നയങ്ങള്‍, പരിപാടികള്‍, വ്യവസ്ഥകള്‍ എന്നിവ സ്ത്രീത്വ വീക്ഷണത്തെ പുരോഗമനാത്മക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ മുഖ്യധാരയിലെത്തിക്കുന്ന തരത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കപ്പെടണം.പ്രചോദനം, പങ്കാളികള്‍,സ്വീകര്‍ത്താക്കള്‍,എന്നി രീതിയിലാണു ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ സ്ത്രീകളുടെ പൂര്‍ണ്ണ പങ്കാളിത്തം സാദ്ധ്യമാകുന്നത്.ഇത്തരം മുഖ്യ ധാരാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ സമയാസമയങ്ങളിലെ പുരോഗതിവിലയിരുത്താന്‍ നിരീക്ഷ്ണ സംവിധാങ്ങളും സ്ഥാപിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമങ്ങളിലും, നയങ്ങളിലും പദ്ധതികളിലും , എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനപരിപാടികളിലുംസ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പ്രത്യേകമായി പ്രതിഫലിക്കണം.

 

സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം

 

ദാരിദ്ര്യ നിർ മ്മാർജനം

 

5.1 ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്കു താഴെക്കഴിയുന്ന ജന വിഭാഗത്തില്‍ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളാണു. ഇവര്‍ പലപ്പോഴും കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിനും കുടുംബങ്ങള്‍ക്കിടയിലുള്ള കടുത്ത യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിനും സാമൂഹിക വിവേചനത്തിനും ഇരയാകുന്നു.

 

സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും ,ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജജനപരിപാടികളും ഇത്തരം സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്‌ന പരിഹാരങ്ങള്‍ക്കായാണുഉദ്‌ഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട പദ്ധതികള്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു.വിപുലമായ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക പദ്ധതികളും സ്ത്രീകളുടെ കഴിവുകള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള് നടപടികളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക വഴി ദരിദ്രരായ സ്ത്രീകളെയും അവരുടെ സേവനങ്ങളേയും മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളണം

 

ചെറുകിട വായ്പാ പദ്ധതികള്‍

 

5.2 വായ്പകളുടെ വിനിയോഗവും,ഉല്പാദനവും,സ്ത്രീകള്‍ ക്കുകൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുന്ന വിധം പുതിയ ചെറുകിട വായ്പാപദ്ധതികള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും നിലനില്‍ക്കുന്നവയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വേണം.ഇപ്രകാരം വായ്പാപദ്ധതികളുടെ പ്രചാരം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു.ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും,ബാങ്കുകളിലൂടെയും വായ്പാ പദ്ധതികള്‍ പ്രവഹിക്കാന്‍ കണക്കിനുള്ള അനുബന്ധ പരിപാടികള്‍ നടപ്പിലാക്കണം.ദാരിദ്ര്യ രേഖക്കു താഴെയുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വായ്പാപദ്ധതികളുമായി വേഗത്തില്‍ ബന്ധപ്പെടാന്‍ ഇത് സഹായിക്കും.

 

സ്ത്രീകളും,സാമ്പത്തികവും

 

5.3 വങ്കിട സാമ്പത്തിക,സാമൂഹിക നയങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കുമ്പോഴും,നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴും,സ്ത്രീത്വ വീക്ഷണം ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുകയും അതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.

 

ഉല്പാദകര്‍,തൊഴിലാളികള്‍ എന്നീ നിലകളില്‍ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പുരോഗമന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ അവരുടെ പങ്കാളിത്തം,(ഗാര്‍ഹിക അടിസ്ഥനത്തിലുള്ള തൊഴിലുകളിലും )ഔപചാരികവും അനൗപചാരികവുമായ മേഖലകളിലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.

 

ഇത്തരം തൊഴിലുകള്‍ക്കും തൊഴില്‍ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കും അനുയോജ്യമായ നയങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കണം .

 

ഇത്തരം പദ്ധതികളില്‍ പരമ്പരാഗത തൊഴില്‍ സങ്കല്പങ്ങളും, പുനര്‍ വിവര്‍ത്തനങ്ങളും ,പുത്തന്‍ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും,ആവശ്യാനുസരണം നടപ്പിലാക്കണം.

 

ഉദാഹരണത്തിനു സെന്‍സസ് വിവരങ്ങളില്‍ ഉല്പാദകര്‍ ,തൊഴിലാളികള്‍ എന്നീ നിലകളില്‍ സ്ത്രീകളുടെ സംഭാവണകള്‍ പ്രതിഫലിക്കണം.

 

സാറ്റ്‌ലൈറ്റുകളും, ദേശീയ അക്കൗണ്ടും, തയ്യാറാക്കുന്നതിലും മുകളില്‍ പറഞ്ഞ രണ്ടു പദ്ധതികളുടേയും , പുരോഗമനത്തിനനുയോജ്യമായ രീതികള്‍ സൃഷ്ടിക്കണം.

 

ആഗോളവല്ക്കരണം

 

സ്ത്രീസമത്വം ,വ്യവ്സ്ഥാപിതമായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടില്ലാത്ത സ്ത്രീത്വ പ്രഭാവം എന്നിവയില്‍ ആഗോളവല്‍ക്കരണം, പുതിയ വെല്ലുവിളികള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു.സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളൂടേയും, പുരോഗമനത്തിനായുള്ള വകുപ്പു നടത്തിയ ചെറുകിട തലത്തിലൂള്ള പഠങ്ങള്‍ തൊഴിലും, തൊഴിലിന്റെ ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയില്‍ നയങ്ങളെ പുന:സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന ആവശ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

 

ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ വളര്‍ച്ചയുടെ അസംന്തുലിതമായ വിതരണം മുഖേന സാമ്പത്തിക അന്തരംവളരെ വര്‍ദ്ധിച്ചു. ,സ്ത്രീകളുടെ ദാരിദ്ര്യവും വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന അസമത്വവും,തുടര്‍ച്ചയായി നാശോന്മുഖമാകുന്നതൊഴില്‍ സാഹചര്യവുംപ്രത്യേകിച്ച് അനൗപചാരികസാമ്പത്തിക മേഖലകളിലും, , ഗ്രാമീണമേഖലകളിലും അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു.ആഗോളവല്‍ക്കരണത്തിനെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികൂലമായ സാമ്പത്തിക- സാമൂഹിക പ്രഭാവങ്ങളെ നേരിടാന്‍ തക്കവണ്ണം സ്ത്രീയുടെ കഴിവുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവരെ ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവണം പദ്ധതികള്‍ രൂപീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്.

 

സ്ത്രീകളും കാർഷികരംഗവും.

 

5.5 ഉല്പാദകരെന്നനിലയില്‍ കാര്‍ഷികമേഖലയിലും, അനുബന്ധ മേഖലകളിലും നിര്‍ണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള പരിശീലനം , വിവിധ പദ്ധതികള്‍,തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രീകൃതശ്രമങ്ങള്‍ അവരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അനുപാതത്തില്‍ അവരിലെത്തിച്ചേരണം.മണ്ണു സംരക്ഷണം, സാമൂഹിക വനവല്‍ക്കരണം, ക്ഷീരവികസനം, പുഷ്പ കൃഷി മൃഗപരിപാലനം, കന്നുകാലി വളര്‍ത്തല്‍, കോഴിവളര്‍ത്തല്‍ മത്സ്യകൃഷി തുടങ്ങിയ കാര്‍ഷിക അനുബന്ധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകള്ക്കു പരിശീലനം നല്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കണം.

 

സ്ത്രീകളും , വ്യവസായവും.

 

5.6 ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണം,കാര്‍ഷികാനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങള്‍, തുണിവ്യവസായം തുടങ്ങിയ മേഖലകളുടെ പുരോഗമനത്തില്‍ നിര്‍ണ്ണായക പങ്കു വഹിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണു.ആയതിനാല്‍ തൊഴില്‍ നിയമനിര്‍മ്മാണം, സാമൂഹിക സുരക്ഷ, മറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവ ഇത്തരം വ്യവസായ മേഖലകളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകള്ക്കു ഉറപ്പാക്കണം.

 

5.7 ഇപ്പോള്‍ സ്ത്രീകള്ക്കു വ്യവസായശാലകളില്‍ രാത്രി ജോലി നോക്കാന്‍ അവര്‍ ആഗ്രഹിച്ചാല്‍ പോലും കഴിയില്ല.വ്യവസായ ശാലകളില്‍ സ്ത്രീകള്ക്കു രാത്രികാലങ്ങളിലും ജോലിനോക്കാന്‍ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കണം.സുരക്ഷിതത്വം ഗതാഗതം തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ സേവനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കണം.

 

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സേവനങ്ങള്‍

 

5.8 സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക മേഖലകളില്‍ സ്ത്രീകളുടെ പൂര്‍ണ്ണ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കാന്‍ ജോലിസ്ഥലത്തു തന്നെയുള്ള ശിശു സംരക്ഷ്ണശാലകള്‍, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, പ്രായമായവറ്ക്കും ,അംഗവൈകല്യമുള്ളവറ്ക്കും, വേണ്ടിയുള്ള വീടുകള്‍ തുടങ്ങിയ അവശ്യ സേവനങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഫലപ്രദമാണു. സ്ത്രീ സൗഹൃദ- ഉദ്യോഗ നയങ്ങള്‍ ഇത്തരം പുരോഗമന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലേര്‍പ്പെടാന്‍ സ്ത്രീകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

 

സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക ഉന്നമനം

 

വിദ്യാഭ്യാസം

 

6.1 സ്ത്രീകള്ക്കും ,പെണ്കുട്ടികള്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ തുല്യ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക വിവേചനം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക സാര്‍വത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം ,നിരക്ഷരതാ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം, ലളിതമായ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി എന്നിവ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും , ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ പഠനങ്ങള്‍ നടത്താനും, തൊഴിലുകള്‍, സാങ്കേതിക മികവുകള്‍ തുടങ്ങിയ നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാന്‍ സ്ത്രീകളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളണം.സെക്കണ്ടറി തലത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളിലും, സ്ത്രീപുരുഷ അന്തരം, കുറയ്ക്കുക എന്നത് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട മേഖലയാണു.സ്ത്രീകളിലും പെണ്‍ കുട്ടികളിലും പ്രത്യേകിച്ച് സമൂഹത്തിലെ അവശ വിഭാഗങ്ങളായ പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍, മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങള്‍ ,ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ എന്നിവരുടെ ഉന്നമനത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സമയബദ്ധിതമായി കൈവരിക്കണം. സ്ത്രീത്വത്തെ പരിഗ്ഗണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പാഠ്യ പദ്ധതി പഠനവ്യവസ്ഥയുടെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കണം കാരണം മാറ്റമില്ലാത്ത ലിംഗാസമത്ത്വമാണു സ്ത്രീ-പുരുഷവിവേചനത്തിന്റെ മുഖ്യകാരണം.

 

ആരോഗ്യം

 

6.2 ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളും പോഷകാഹാരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒരു സമീപനം സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ രംഗത് നടപ്പിലാവണം.സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ജീവിതത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.ശിശു മരണ നിരക്കിലേയും,മാതൃമരണ നിരക്കിലേയും കുറവ് മാനുഷിക പുരോഗതിയുടെ മുഖ്യ സൂചനകളാണു.ശിശു മരണ നിരക്ക്(ഐ.എം.ആര്‍.),മാതൃമരണനിരക്ക്(എം.എം.ആര്‍.)എന്നീ പോളിസികള്‍ 2000-ലെ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ നയത്തിലെ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ പദ്ധതികളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു.സങ്കീര്‍ണ്ണവും നിലവാരമുള്ളതുമായ ആരോഗ്യ പരിപാലന സംവിധാനം

 

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാകണം.സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രത്യുല്പാദന അവകാശങ്ങളും അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കാനും കഴിയുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.ആ സമയത്ത് ഇവരുടെ ലൈംഗികവും ആരോഗ്യപരവുമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം.പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍,അണുബാധകള്‍,മലേറിയ,ക്ഷയം,തുടങ്ങിയ സാംക്രമിക രോഗങ്ങള്‍,ജലജന്യ രോഗങ്ങള്‍,ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം,ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്‍ ഇവക്കുള്ള സാദ്ധ്യതകള്‍ കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം.എച്ച്.ഐ.വി./എയ്ഡ്‌സ് മറ്റ് ലൈംഗിക രോഗങ്ങള്‍എന്നിവയുടെ സാമൂഹികവും ആരോഗ്യപരവുമായ പരിണിതഫലങ്ങള്‍ കൂടിാരു സ്ത്രീത്വ വീക്ഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടണം.

 

6.3 ശിശുമരണ നിരക്ക്,മാതൃമരണ നിരക്ക്,ശൈശവ വിവാഹം തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി തടയാന്‍ മരണം,ജനനം,വിവാഹം തുടങ്ങിയവയുടെ അതിസൂക്ഷ്മ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്.

 

6.4 ജനസംഖ്യാ സംതുലനാവസ്ഥയെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ദേശീയ ജനസംഖ്യാ നയം(2000) അനുസരിച്ച് സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും നിര്‍ണ്ണായക ആവശ്യം സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവും സാദ്ധ്യവുമായ കുടുംബാസൂത്രണത്തിനാവശ്യമായ പദ്ധതികള്‍ അവരുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ചുള്ള,രണ്ടുകുട്ടികള്‍ക്കിടയിലുള്ള സമയവും,ശൈശവ വിവാഹങ്ങളും പോലുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ പ്രതികരിക്കുകയും വേണം

 

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വ്യാപനം,നിര്‍ബന്ധിത വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍,ബി.എസ്.വൈ. പോലുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികള്‍ എന്നിവ വിവാഹപ്രായം വൈകിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ 2010 ആകുമ്പോഴേക്കും ശൈശവവിവാഹം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും.

 

6.5 ആരോഗ്യത്തെയും പോഷണത്തെയും പറ്റിയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പരമ്പരാഗത അറിവുകള്‍ കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ തിരിച്ചറിയാനും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

 

ഇന്ത്യന്‍ ഔഷധ സമ്പ്രദായത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ലഭ്യമായ പൊതുവിലുള്ള ആരോഗ്യ ഘടനയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയും

 

പോഷണം

 

6.6 മൂന്ന് നിര്‍ണ്ണായക ഘട്ടങ്ങളില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് ശൈശവം,ബാല്യം,കൗമാരം,പ്രത്യുല്പാദന ഘട്ടങ്ങള്‍ എന്നീ സമയങ്ങളില്‍ അനുഭവപ്പെടുന്ന പോഷണ അപര്യാപ്തതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ ജീവിത ചക്രത്തിലെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന പോഷണാപര്യാപ്തതകള്‍ നേരിടാന്‍ ബോധപൂര്‍വ്വം ശ്രമിക്കണം.

 

കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള പെണ്‍ കുട്ടികള്‍, ഗര്‍ഭിണികള്‍,മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകള്‍,എന്നിവരുടെ ആരോഗ്യവും അവരുടെ ശിശുക്കളുടെയും ബാല്യത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യവുമായി നിര്‍ണ്ണായക ബന്ധമുണ്ട്.വലുതും ചെറുതുമായ പോഷണ അപര്യാപ്തതകളെ,പ്രത്യേകിച്ച് ഗര്‍ഭിണികളുടേയും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരുടെയും കാര്യത്തില്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പ്രത്യേക ശ്രമങ്ങള്‍ തന്നെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.ഇല്ലെങ്കില്‍ അത് വിവിധ രോഗങ്ങളിലേക്കും,കഴിവില്ലായ്മയിലേക്കും നയിക്കും.

 

6.7 പെണ്‍ കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും കാര്യത്തില്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പോഷക കാര്യങ്ങളിലെ വിവേചനം അനുയോജ്യമായ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കണം.

 

പോഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികള്‍,കുടുംബങ്ങളിലുള്ള പോഷണ അസന്തുലിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും,ഗര്‍ഭിനികള്‍ക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്‍ക്കും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നല്‍കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമാണു ഉദ്‌ഘോഷിക്കുന്നത്.പദ്ധതികള്‍,മേല്‍നോട്ടം,നടത്തിപ്പ് എന്നിവയില്‍ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പിക്കണം.

 

കുടിവെള്ളവും ശുചീകരണവും

 

സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം മാലിന്യ സംസ്‌കരണം, ശൗചാലയ സംവിധാനം, ശുചീകരണം,തുടങ്ങിയ സ്ത്രീകളുട്വെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് അതീവ ശ്രദ്ധനല്‍കണം,.ഇവയെല്ലാം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വളരെ പെട്ടന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് നഗരത്തിലെ ചേരികളിലും ,ഗ്രാമീണമേഖലകളിലെ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തില്‍അതീവശ്രദ്ധകാണിക്കണം. ഇത്തരം പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിലും,തെറ്റുകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിലും ,സ്ത്രീകളുറ്റെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണം.

 

വീടും വാസവും

 

ഗ്രാമീണമെഖലയിലെയും ,ചേരികളിലെയും , പട്ടണങ്ങളിലെയും ഗൃഹനിര്‍മ്മാണ പദ്ധതികളില്‍ സ്ത്രികള്‍ക്കനുകൂലമായ വീക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഒറ്റയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍:, ഗൃഹനാഥമാര്‍, ഉദ്യോഗസ്ഥ്മാര്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍, തൊഴില്‍ മ്പരിശീലനം നടത്തുന്നവര്‍, എന്നിവര്‍ക്ക് യോജിച്ചതും, സുരക്ഷിതവുമായ ഗൃഹനിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതില്‍ പ്രത്യ്ക ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കണം.

 

പരിസ്തിഥി

 

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, പുന:സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും ,നയങ്ങളിലും സ്ത്രീകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും, അവരുടെ ചിന്തകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും വേണം.സ്ത്രീകളുടെ ജീവനോപാധികളില്‍ പരിസ്ഥിതിയുടെ പങ്ക് കണക്കിലെടുത്ത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷ്ണത്തിലും,അതിന്റെ നാശത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും സ്ത്രീകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും, ചെയ്യണം.ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളും ഇന്ധനാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായിഇപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുന്നത് വിറക്, ചാണകം, വിളകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ , എന്നീ വാണിജ്യേതര ഊര്‍ജ്ജ ഉറവിടങ്ങളെയാണു.ഇത്തരം ഊര്‍ജസ്രോതസ്സുകളുടെ ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗം പരിസ്ഥിതിക്കനുയോജ്യമായി ലഭ്യമാക്കണമെങ്കില്‍ പാരമ്പര്യേതര ഊര്‍ജ്ജ സ്‌ത്രോതസ്സുകളെ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കണം. സൗരോര്‍ജ്ജം, ബയോഗ്യാസ്, പുകയില്ലാത്തടുപ്പുകള്‍, മറ്റ് ഗ്രാമീണ രീതികള്‍ തുടങ്ങിയവ പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ സ്ത്രീകള്‍ സഹായിക്കുന്നു.പരിസ്തിഥിപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഉളവാക്കുന്നതിലും,ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതരീതിമെച്ചപ്പെടുത്താനും സാധിക്കുന്നു.

 

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികരംഗം

 

6.11 സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മ വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികള്‍ ആരംഭിക്കണം.പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ തിറ്റ്രഞ്ഞെടുക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ ഇതു നടപ്പിലാക്കണം.സ്ത്രീകളുടെ പൂര്‍ണ്ണ പങ്കാളിത്തം ശാസ്ത്രസാങ്കേതികരംഗത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജ്ജമാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം.

 

ഒരു ശാസ്ത്രീയ അവബോധം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ത്വരിതപ്പെടുത്തണം. വാര്‍ത്താവിനിമയം, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയസവിശേഷ പ്രാഗത്ഭ്യം ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളില്‍ അവര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കാനുള്ളനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണം.സ്ത്രീകളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചുള്ളതുംഅവരുടെ കഠിനാദ്ധ്വാനത്തെക്കുറയ്ക്കുന്നതുമായ മേഖലകളില്‍ ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കണം.

 

സ്ത്രീകള്‍ വിഷമഘട്ടങ്ങളില്‍

 

6.12 സ്ത്രീകളുടെ സാഹചര്യങ്ങളുടെവൈവിദ്ധ്യവും, പ്രത്യേക നേട്ടം ലഭിക്കാത്ത സംഘങ്ങളുടെ അറിവിനുവേണ്ടിയും ,അവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക സഹായം നല്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികള്‍ നടപ്പിലാക്കണം.ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര്‍ , കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവര്‍, സംഘര്‍ഷം നേരിടുന്ന സ്ത്രീകള്‍പ്രകൃതിദുരന്തത്തിനിരയാകുന്ന സ്ത്രീകള്‍ ,വികസനം ചെല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ വസിക്കുന്നവര്‍, അംഗവികല്യമുള്ളവര്‍, വാര്‍ദ്ധക്യം ബാധിച്ചവര്‍,ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ത്രീകള്‍ , എന്നിവരാണ്‍ ഈകൂട്ടത്തില്‍ പ്പെടുന്നവര്‍.കുടുംബംനയിക്കുന്നവര്‍, തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍,കുടിയേറ്റക്കാര്‍, ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിനു വിധേയരായവര്‍, വേശ്യകള്‍ എന്നിവരും ഈ ഗനത്തില്‍ പ്പെടുന്നു.

 

സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ അക്രമങ്ങള്‍

 

സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയുണ്ടാകുന്ന അക്രമങ്ങള്‍ അവ ശാരീരികം, മാനസികമോ ,ഗാര്‍ഹികമോ, സാമൂഹിക പ്രവണതകളുടെയോ,ആചാരങ്ങളുടെയോ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്നവയായാലും അവയെ ഉന്മുലനം ചെയ്യണം.ഇത്തരം അക്രമങ്ങള്‍ തടയാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും , സഹായനടപടികളും ശക്തിപ്പെടുത്തണം.

 

തൊഴില്‍ സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന ലൈംഗിക പീഢനങ്ങള്‍, സ്ത്രീധനം പോലുള്ള ആചാരങ്ങള്‍, എന്നിവയും , സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ അക്രമങ്ങളില്പ്‌പെടുന്നവയാണു.അക്രമങ്ങള്‍ക്കിരയായവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുകയും, ഇത്തരം ഉപദ്രവങ്ങല്‍ ചെയ്യാന്‍ തയാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുകയും വേണം.സ്ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കുമെതിരെയുള്ളഇത്തരം നടപടികള്‍ തടയാന്‍ പ്രാപ്തിയുള്ള പദ്ധതികള്‍ക്ക് പ്രത്യേക ഉണ്ണല്‍ നല്‍കണം.

 

പെണ്കുട്ടിയുടെ അവകാശങ്ങള്‍

 

8.1 പെണ്‍.കുട്ടിക്കും അവരുടെ അവകാശങ്ങള്ക്കും നേരെയുണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ,കുടുംബത്തിനുള്ളില്‍ നിന്നായാലും, പുറത്തുനിന്നായാലും ഇവ തടയുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ്ണനടപടികള്‍ ശക്തമാക്കുകയും വേണം.ഭ്രൂണത്തിലുള്ള ലിംഗനിര്‍ണ്ണയം,ഗര്‍ഭസ്ഥശിശുഹത്യ, ബാലികാവധം, ശൈശവവിവാഹം, കുട്ടികളെ പീഢിപ്പിക്കല്‍, ബാലവേശ്യാവൃത്തി തുടങ്ങിയ അക്രമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടപടികള്‍ ഉണ്ടാവണം. കുടുംബത്തിനകത്തും പുറത്തും, പെണ്കുട്ടിയോടുകാണിക്കുന്ന വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കണം.പെണ്കുട്ടികള്‍ക്കനുയോജ്യമായ ഒരു സങ്കല്പം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയും, പെണ്കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതില്‍ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുകയും അഹാരവും, പോഷണവും

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    sthreeshaaktheekarana desheeya nayam 2001                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   inthyan‍ bharanaghadanayude aamukham, maulikaavakaashangal‍, maulikakar‍tthavyangal‍, nir‍ddheshakathathvangal‍ ennivayil‍ sthreesamathvam enna thathvam ul‍kkollicchittundu                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

 

 

sthreeshaaktheekaranatthinaayulla desheeya nayam 2001

 

aamukham

 

1. 1 inthyan‍ bharanaghadanayude aamukham, maulikaavakaashangal‍, maulikakar‍tthavyangal‍, nir‍ddheshakathathvangal‍ ennivayil‍ sthreesamathvam enna thathvam ul‍kkollicchittundu. Sthreekalude samathvam maathramalla , avar‍kkanukoolamaaya ver‍thirivukal‍ sveekarikkaan‍ samsthaanangale adhikaarappedutthaanum inthyan‍ bharanaghadana vibhaavanam cheyyunnu.

 

1. 2 janaadhipathya paddhathikal‍ nammude niyamangal‍ purogamanathathvangal‍ , paddhathikal‍ vividhaparipaadikal‍ enniva lakshyam vaykkunnathu vividha mekhalayile sthreekalude unnamanattheyaanu. Anchaam panchavathsarapaddhathi muthal‍ (1974-78) sthree kshematthil‍ ninnu avarude vikasanatthileykku shraddhamaari. Sameepavar‍shangalil‍ sthreekalude avastha nir‍nnayikkunnathinte kendra binduvaayi sthreeshaaktheekaranam maari. Sthreekalude avakaashangalum niyamaparamaaya padavikalum samrakshikkunnathileykkaayi avarude desheeya kammeeshan‍ 1990 il‍ paar‍lamantu niyamam mukhena roopeekaricchu. 73 um, 74um bharanaghadanaabhedagathikaliloode panchaayatthukal‍ ,mun‍sippaalittikal‍ thudangiya thaddhesha svayam bharanasthaapanangalile seettukal‍ sthreekal‍kkaayi samvaranam cheyyappettirikkunnu. Ithu thaddhesheeyamaaya thalangalile theerumaanangal‍ kykkollunnathile sthreekalile pankaalitthatthinu shakthamaaya adittharapaaki.

 

1. 3 sthreekal‍kku thulya avakaashangal‍ vibhaavanam cheyyunna niravadhi anthaaraashdra sammelanangalum ,manushyaavakaasha upaadhikalum inthya sthireekaricchittundu. Avayil‍ pradhaanappettathu sthreekal‍kkethiraaya ellaa vidha vivechanangalum unmoolanam cheyyunna(si. I. Di. E. Dabliyu) 1993 le sammelanamaanu.

 

1. 4: 1975 le meksikkan‍ pravar‍tthana paddhathikal‍ , 1985 le neyarobi deer‍gha veekshana thanthrangal‍, beejimgu prakhyaapanam, 1995 le pravar‍tthana mandalam, koodaathe yu. En‍. Ji. E amgeekariccha irupatthonnaam noottaandile sthreesamathvam, vikasanam, samaadhaanam, ennivayum , beejimgu prakhyaapanavum pravar‍tthana mandalavum nadappil‍ varaan‍ kaaranamaaya thudar‍nadapadikalum inthyayil‍ nadappil‍ varutthaanaayulla pravar‍tthanam aarambhicchu.

 

1. 5 on‍pathaam panchavathsarapaddhathiyum ,sthreeshaaktheekaranavumaayi bandhappetta mattu nayangalum ee paddhathiyil‍ ul‍ppedunnu.

 

1. 6 vanithaa prakshobhangalum adisthaanathalangalil‍ shakthamaaya saanniddhyamulla gavanmentithara samghadanakalude vyaapakamaaya shrumkhalakalum ,sthreekal‍ neridunna prashnangalil‍ avarude agaadhamaaya ul‍kkaazhchayum sthreeshaaktheekaranatthinu shakthamaaya prachodanamaayi.

 

1. 7 : bharanaghadanayum ,niyamanir‍mmaanasabhakalum ,nayangalum, paddhathikalum , paripaadikalum, bandhappetta pravar‍tthanangalum vibhaavanam cheytha lakshyangalum bhaarathatthile sthreekalude yathaar‍ththa avasthayum thammil‍ valiya antharam nilanil‍kkunnu. Ikkaaryam inthyan‍ sthreekalude samathvatthileykku enna avasthayekkuricchu padticcha kammittiyude rippor‍ttilum(1974) sthreekal‍kkaayulla desheeya veekshana paddhathiyilum(1988-2000) shramshakthi rippor‍ttilum anchu var‍shatthinu sheshamulla pravar‍tthana mandalam- oru vilayirutthal‍ thudangiyavayilum ikkaaryam thanneyaanu vyaapakamaayi vishakalanam cheyyappettathu.

 

1. 8 limga asamathvam vyathyastharoopangalilaanu prakadamaakunnathu kuracchu dashaabdngalaayi janasamkhyayil‍ sthreekalude ennatthilundaakunna thudar‍cchayaaya kuravaanu ettavum vyakthamaaya roopam. Gaar‍hika peedtanangalum, maattamillaattha saamoohika vyavasthakalumaanu mattu prakaditha bhaavangal‍. Pen‍ kuttikal‍kkum, muthir‍nna pen‍ kuttikal‍ kkum, sthreekal‍kkumethiraaya vivechanangal‍ raajyatthinte vividha bhaagangalil‍ nilanil‍kkunnu.

 

1. 9:  aupachaarikavum ,anaupachaarikavumaaya pravar‍tthanangalil‍ adisthaanamaaya saamoohikavum, saampatthikavumaayaghadanayaanu limga asamathvatthinte kaaranam.

 

1. 10 ikkaaranatthaal‍ pattikajaathi pattikavar‍ggam, mattu pinnokka vibhaagangal‍ thudangiya dur‍bala vibhaagangalil‍ ppetta sthreekalil‍ pooribhaagavum graamavaasikalum anaupachaarikavum,asamghadithavumaaya vibhaagatthilum ppettavaraanu. Avar‍kku mattullavare apekshicchu vidyaabhyaasam,aarogyam, ulpaadana sreaathasukal‍, enniva aparyaapthamaayirikkum. Athinaal‍ ivar‍ daridrarum,samoohatthil‍ ninnu puramthallappettavarumaayittheerunnu.

 

uddheshyalakshyangal‍

 

1. 11 vikasanam, purogamanam, sthreeshaaktheekaranam ennivayaanee paddhathiyude lakshyangal‍. Avashatha anubhavikkunna ellaaperudeyum pankaalittham urappaakki lakshyam nedunnathileykkaayiee paddhathikal‍kku vyaapaka prachaaram nal‍kiyittundu. Ee paddhthiyude lakshyangal‍ thaazhepparayunnavayaanu.

 

(i)    anukoolamaaya saampatthika saamoohika nayangaliloode sthreekal‍kku avarude muzhuvan‍ saaddhyathakalum thiricchariyaan‍ uthakunna oru saahacharyam srushdikkuka,

 

(ii)  raashdreeyavum, saampatthikavum, saamoohikavum ,saamskaarikavum, thaddhesheeyavumaaya mekhalakalil‍ manushyaavakaashangalum,maulikasvaathanthryangalum, purushanu thulyamaaya vidhatthilum niyamaparamaayum anubhavikkaanulla svaathanthryam.

 

(iii)raajyatthinte raashdreeyavum, saamoohikavum, saampatthikavumaaya thalangalil‍ theerumaanangal‍ kykkollunnathil‍ thulya pankaalittham urappaakkuka.

 

(iv)aarogyaparipaalanam ellaathalangalilumullamenmayeriya vidyaabhyaasam,thozhil‍ paramaaya maar‍ganir‍ddheshangal‍, udyeaagam,thulya vethanam, thozhil‍ ramgatthe aarogyavum surakshithathvavum,pothu udyeaagam ennivayil‍ thulya avasaram srushdikkuka.

 

(v)  sthreekal‍kkethire ellaattharatthilumulla vivechanangal‍ unmoolanam cheyyunna tharatthil‍ niyama vyavasthaye prabalamaakkuka.

 

(vi)purushanteyum, sthreeyudeyum,koottaaya pravar‍tthanangaliloode saamoohika pravanathakalum, aachaarangalummaattiyedukkuka.

 

(vii)vikasanapravar‍tthanangalil‍ limgasamathvatthodukoodiyulla veekshanam saadhyamaakkuka.

 

(viii)sthreekal‍kkum, pen‍ kuttikal‍. Kkum ethireyundaakunna ellaattharatthilumulla vivechanangale unmoolanam cheyyuka.

 

(ix)sivil‍ sosyttikal‍ prathyekicchu vanithaasamghadanakal‍ennivayude pankaalittham shakthippedutthuka.

 

paddhathiyude nirddheshangal‍

 

judeeshyalniyama vyavastha

 

sthreekalude sahaayatthinu prathyekicchu gaar‍hika peedanam, vyakthiparamaaya kyyyettangal‍, thudangiyakaaryangalil‍ niyama kodathivyavasthakal‍ kooduthal‍ uttharavaaditthavum limgabodhavum prakadippikkanam . Nilavilirikkunna niyamangal‍ punaparishodhikkukayum, puthiya niyamangal‍ nadappilaakkukayum cheyyuka vazhi kuttavaalikal‍kku kuttatthinte theevrathaykkanusariccha shiksha vegatthil‍ nadappilaakkuka.

 

2. 2  ellaa peeddithavar‍ggangaludeyum ,mathanethaakkaludeyum poor‍nna pankaalitthatthode vivaaham, bandhamvidar‍tthal‍,chelavinunal‍kal‍, samrakshanam thoodangiya svakaarya niyamangalil‍ maattangal‍ preaathsaahippicchu, sthreekal‍kkethiraayulla vivechanangal‍ unmoolanam cheyyuka.

 

2. 3 purushaadhipathyatthile udamasthaavakaashangalude parinaamam,sthreekale apradhaanathalangalileykku tharam thaazhtthi. Vasthuvakakalile udamasthaavakaashangalilum, kudumbasvatthumaayi bandhappetta niyamangalilum vyathiyaanangal‍ varutthi sthreekal‍kku neethi urappaakkukayanu ee paddhathiyude lakshyam.

 

thirumaanangal‍kykkollal‍

 

3. 1 theerumaanangal‍ kykkollunnathilum raashdreeyatthinte samasthathalangalilumulla theerumaanangalilum adhikaara pankaalitthatthilum sajeevamaayi pankedukkaanulla thulya svaathanthryam sthreekku siddhikkunnathu shaaktheekaranam enna lakshyam saaddhyamaakkaan‍ sahaayikkunnu. Niyamanir‍mmaana sabha , eksikyootteevukal‍, judeeshyal‍,kor‍pparettukal‍, upadeshaka samithikal‍ ,bor‍du, drasttu ennividangalile theerumaanangal‍ edukkunnathil‍ sthreekal‍kku poor‍nna pankaalittham srushdikkunnathinulla nadapadikal‍ kykkolluka. Unnatha niyamanir‍mmaana samithikal‍ polulla samvaranangal‍, aanupaathika oharikal‍, enniva samayabaddhithamaayi pariganikkaavunnathaanu. Purogamanaathmaka pravar‍tthanangalil‍ sthreekalude pankaalittham phalapradamaakaan‍ thakkavidhatthilulla ,sthree sauhruda audyeaagika nayangal‍ prakhyaapikkappedanam.

 

 

sthreethva veekshanangale purogamanaathmaka pravartthanangalude mukhyadhaarayiletthikkal‍

 

4. 1 nayangal‍, paripaadikal‍, vyavasthakal‍ enniva sthreethva veekshanatthe purogamanaathmaka pravar‍tthanangalude mukhyadhaarayiletthikkunna tharatthil‍ nadappilaakkappedanam. Prachodanam, pankaalikal‍,sveekar‍tthaakkal‍,enni reethiyilaanu ittharam kaaryangal‍ kykaaryam cheyyunnathil‍ sthreekalude poor‍nna pankaalittham saaddhyamaakunnathu. Ittharam mukhya dhaaraa pravar‍tthanangalude samayaasamayangalile purogathivilayirutthaan‍ nireekshna samvidhaangalum sthaapikkappedendathundu. Ee vishayavumaayi bandhappetta ellaa niyamangalilum, nayangalilum paddhathikalilum , ellaa pravar‍tthanaparipaadikalilumsthreekalude prashnangal‍ prathyekamaayi prathiphalikkanam.

 

sthreekalude saampatthika shaaktheekaranam

 

daaridrya nir mmaarjanam

 

5. 1 daaridrya rekhaykku thaazhekkazhiyunna jana vibhaagatthil‍ bhooribhaagavum sthreekalaanu. Ivar‍ palappozhum kaduttha daaridryatthinum kudumbangal‍kkidayilulla kaduttha yaathaar‍ththyatthinum saamoohika vivechanatthinum irayaakunnu.

 

saampatthika nayangalum ,daaridrya nir‍mmaar‍jajanaparipaadikalum ittharam sthreekalude prashna parihaarangal‍kkaayaanuudghoshikkappedendathu sthreekalude unnamanatthinaayulla mecchappetta paddhathikal‍ ithinodakam thanne sthaapikkappettu kazhinju. Vipulamaaya saampatthika-saamoohika paddhathikalum sthreekalude kazhivukal‍ mecchappedutthaanullu nadapadikalum vaagdaanam cheyyuka vazhi daridraraaya sthreekaleyum avarude sevanangaleyum mecchappedutthaanulla neekkangal‍ kykkollanam

 

cherukida vaaypaa paddhathikal‍

 

5. 2 vaaypakalude viniyogavum,ulpaadanavum,sthreekal‍ kkukoodi prayojanappedutthaan‍ kazhiyunna vidham puthiya cherukida vaaypaapaddhathikal‍ sthaapikkukayum nilanil‍kkunnavaye shakthippedutthukayum venam. Iprakaaram vaaypaapaddhathikalude prachaaram var‍ddhikkunnu. Dhanakaarya sthaapanangaliloodeyum,baankukaliloodeyum vaaypaa paddhathikal‍ pravahikkaan‍ kanakkinulla anubandha paripaadikal‍ nadappilaakkanam. Daaridrya rekhakku thaazheyulla sthreekal‍kku vaaypaapaddhathikalumaayi vegatthil‍ bandhappedaan‍ ithu sahaayikkum.

 

sthreekalum,saampatthikavum

 

5. 3 vankida saampatthika,saamoohika nayangal‍ roopeekarikkumpozhum,nadappilaakkumpozhum,sthreethva veekshanam ul‍kkollikkukayum athinte oro ghattatthilum sthreekalude praathinidhyam urappaakkukayum venam.

 

ulpaadakar‍,thozhilaalikal‍ ennee nilakalil‍ saamoohika saampatthika purogamana pravar‍tthanangalil‍ avarude pankaalittham,(gaar‍hika adisthanatthilulla thozhilukalilum )aupachaarikavum anaupachaarikavumaaya mekhalakalilum amgeekarikkappettu kazhinju.

 

ittharam thozhilukal‍kkum thozhil‍ saahacharyangal‍kkum anuyojyamaaya nayangal‍ roopeekarikkanam .

 

ittharam paddhathikalil‍ paramparaagatha thozhil‍ sankalpangalum, punar‍ vivar‍tthanangalum ,putthan‍ vyaakhyaanangalum,aavashyaanusaranam nadappilaakkanam.

 

udaaharanatthinu sen‍sasu vivarangalil‍ ulpaadakar‍ ,thozhilaalikal‍ ennee nilakalil‍ sthreekalude sambhaavanakal‍ prathiphalikkanam.

 

saattlyttukalum, desheeya akkaundum, thayyaaraakkunnathilum mukalil‍ paranja randu paddhathikaludeyum , purogamanatthinanuyojyamaaya reethikal‍ srushdikkanam.

 

aagolavalkkaranam

 

sthreesamathvam ,vyavsthaapithamaayi vilayirutthappettillaattha sthreethva prabhaavam ennivayil‍ aagolaval‍kkaranam, puthiya velluvilikal‍ srushdicchu. Sthreekaludeyum kuttikaloodeyum, purogamanatthinaayulla vakuppu nadatthiya cherukida thalatthiloolla padtangal‍ thozhilum, thozhilinte gunanilavaaravum urappaakkunna reethiyil‍ nayangale puna:samghadippikkanam enna aavashyam vyakthamaakkunnu.

 

aagola saampatthika mekhalayude valar‍cchayude asamnthulithamaaya vitharanam mukhena saampatthika antharamvalare var‍ddhicchu. ,sthreekalude daaridryavum var‍ddhikkunna asamathvavum,thudar‍cchayaayi naashonmukhamaakunnathozhil‍ saahacharyavumprathyekicchu anaupachaarikasaampatthika mekhalakalilum, , graameenamekhalakalilum arakshithaavastha srushdicchu. Aagolaval‍kkaranatthine phalamaayi undaakunna prathikoolamaaya saampatthika- saamoohika prabhaavangale neridaan‍ thakkavannam sthreeyude kazhivukal‍ var‍ddhippikkukayum avare shaaktheekarikkukayum cheyyunna reethiyilaavanam paddhathikal‍ roopeekarikkappedendathu.

 

sthreekalum kaarshikaramgavum.

 

5. 5 ulpaadakarennanilayil‍ kaar‍shikamekhalayilum, anubandha mekhalakalilum nir‍nnaayaka panku vahikkunna sthreekalkkulla parisheelanam , vividha paddhathikal‍,thudangiya kendreekruthashramangal‍ avarude ennatthinte anupaathatthil‍ avariletthiccheranam. Mannu samrakshanam, saamoohika vanaval‍kkaranam, ksheeravikasanam, pushpa krushi mrugaparipaalanam, kannukaali valar‍tthal‍, kozhivalar‍tthal‍ mathsyakrushi thudangiya kaar‍shika anubandhapravar‍tthanangalil‍ sthreekalkku parisheelanam nalkunna paddhathikal‍ aavishkkarikkanam.

 

sthreekalum , vyavasaayavum.

 

5. 6 ilakdreaaniksu, vivarasaankethikavidya, bhakshya samskaranam,kaar‍shikaanubandha vyavasaayangal‍, thunivyavasaayam thudangiya mekhalakalude purogamanatthil‍ nir‍nnaayaka panku vahikkunnathu sthreekalaanu. Aayathinaal‍ thozhil‍ niyamanir‍mmaanam, saamoohika suraksha, mattu sevanangal‍ enniva ittharam vyavasaaya mekhalakalil‍ pankedukkunna sthreekalkku urappaakkanam.

 

5. 7 ippol‍ sthreekalkku vyavasaayashaalakalil‍ raathri joli nokkaan‍ avar‍ aagrahicchaal‍ polum kazhiyilla. Vyavasaaya shaalakalil‍ sthreekalkku raathrikaalangalilum jolinokkaan‍ aavashyamaaya saukaryangalorukkanam. Surakshithathvam gathaagatham thudangiya anubandha sevanangal‍ nadappilaakkanam.

 

pinthunaykkunna sevanangal‍

 

5. 8 saamoohika raashdreeya saampatthika mekhalakalil‍ sthreekalude poor‍nna sahakaranam urappaakkaan‍ jolisthalatthu thanneyulla shishu samrakshnashaalakal‍, vidyaabhyaasa sthaapanangal‍, praayamaayavarkkum ,amgavykalyamullavarkkum, vendiyulla veedukal‍ thudangiya avashya sevanangal‍ pradaanam cheyyunnathu phalapradamaanu. Sthree sauhruda- udyeaaga nayangal‍ ittharam purogamana pravar‍tthanangaliler‍ppedaan‍ sthreekale prerippikkunnu.

 

sthreekalude saamoohika unnamanam

 

vidyaabhyaasam

 

6. 1 sthreekalkkum ,penkuttikalkkum vidyaabhyaasatthil‍ thulya pankaalittham urappaakkuka vivechanam unmoolanam cheyyuka saar‍vathrika vidyaabhyaasam ,niraksharathaa nir‍mmaar‍jjanam, lalithamaaya vidyaabhyaasa paddhathi enniva vidyaabhyaasa nilavaaram var‍ddhippikkukayum , jeevithakaalam muzhuvan‍ padtanangal‍ nadatthaanum, thozhilukal‍, saankethika mikavukal‍ thudangiya nettangal‍ kyvarikkaan‍ sthreekale praaptharaakkunna tharatthilulla prathyeka samvidhaanangal‍ kykkollanam. Sekkandari thalatthile vidyaabhyaasatthilum, unnatha vidyaabhyaasangalilum, sthreepurusha antharam, kuraykkuka ennathu shraddhakendreekarikkenda mekhalayaanu. Sthreekalilum pen‍ kuttikalilum prathyekicchu samoohatthile avasha vibhaagangalaaya pattikajaathi pattikavar‍ggangal‍, mattu pinnokka vibhaagangal‍ ,nyoonapakshangal‍ ennivarude unnamanatthe lakshyam vacchulla pravar‍tthanangal‍ samayabaddhithamaayi kyvarikkanam. Sthreethvatthe parigganicchu kondulla paadtya paddhathi padtanavyavasthayude ellaa thalangalilum nadappilaakkanam kaaranam maattamillaattha limgaasamatthvamaanu sthree-purushavivechanatthinte mukhyakaaranam.

 

aarogyam

 

6. 2 aarogya sevanangalum poshakaahaarangalum ul‍ppedunna oru sameepanam sthreekalude aarogya ramgathu nadappilaavanam. Sthreekaludeyum kuttikaludeyum jeevithatthile vividha ghattangalile aavashyangal‍kku prathyeka shraddha nal‍kendathundu. Shishu marana nirakkileyum,maathrumarana nirakkileyum kuravu maanushika purogathiyude mukhya soochanakalaanu. Shishu marana nirakku(ai. Em. Aar‍.),maathrumarananirakku(em. Em. Aar‍.)ennee polisikal‍ 2000-le desheeya janasamkhyaa nayatthile desheeya janasamkhyaa paddhathikalude lakshyangale saakshaathkarikkunnu. Sankeer‍nnavum nilavaaramullathumaaya aarogya paripaalana samvidhaanam

 

sthreekal‍kku pettennu labhyamaakunna tharatthilullathaakanam. Sthreekal‍kku prathyulpaadana avakaashangalum avarude ishdaanishdangal‍kkanusaricchu theerumaanangal‍ edukkaanum kazhiyunna vidhatthilaayirikkanam paddhathikal‍ thayyaaraakkendathu. Aa samayatthu ivarude lymgikavum aarogyaparavumaaya prashnangal‍ koodi kanakkiledukkanam. Pakar‍cchavyaadhikal‍,anubaadhakal‍,maleriya,kshayam,thudangiya saamkramika rogangal‍,jalajanya rogangal‍,uyar‍nna rakthasammar‍ddham,hrudaya sambandhamaaya rogangal‍ ivakkulla saaddhyathakal‍ koodi kanakkiledukkanam. Ecchu. Ai. Vi./eydsu mattu lymgika rogangal‍ennivayude saamoohikavum aarogyaparavumaaya parinithaphalangal‍ koodiaaru sthreethva veekshanatthiloode pariharikkappedanam.

 

6. 3 shishumarana nirakku,maathrumarana nirakku,shyshava vivaaham thudangiya prashnangale phalapradamaayi thadayaan‍ maranam,jananam,vivaaham thudangiyavayude athisookshma vivarangal‍ labhyamaakendathundu.

 

6. 4 janasamkhyaa samthulanaavasthaye lakshyam vacchulla desheeya janasamkhyaa nayam(2000) anusaricchu sthreeyudeyum purushanteyum nir‍nnaayaka aavashyam surakshithavum phalapradavum saaddhyavumaaya kudumbaasoothranatthinaavashyamaaya paddhathikal‍ avarude aagrahamanusaricchulla,randukuttikal‍kkidayilulla samayavum,shyshava vivaahangalum polulla kaaryangalil‍ prathikarikkukayum venam

 

vidyaabhyaasatthinte vyaapanam,nir‍bandhitha vivaaha rajisdreshan‍,bi. Esu. Vy. Polulla prathyeka paddhathikal‍ enniva vivaahapraayam vykippikkunnathiloode 2010 aakumpozhekkum shyshavavivaaham unmoolanam cheyyappedum.

 

6. 5 aarogyattheyum poshanattheyum pattiyulla sthreekalude paramparaagatha arivukal‍ kruthyamaaya rekhappedutthalukaliloode thiricchariyaanum athine preaathsaahippikkaanum kazhiyum.

 

inthyan‍ aushadha sampradaayatthe sthreekalude labhyamaaya pothuvilulla aarogya ghadanayude chattakkoodinullil‍ ninnukondu mecchappedutthaan‍ kazhiyum

 

poshanam

 

6. 6 moonnu nir‍nnaayaka ghattangalil‍ prathyekicchu shyshavam,baalyam,kaumaaram,prathyulpaadana ghattangal‍ ennee samayangalil‍ anubhavappedunna poshana aparyaapthathayude kaazhchappaadil‍ jeevitha chakratthile ellaa ghattangalilum anubhavappedunna poshanaaparyaapthathakal‍ neridaan‍ bodhapoor‍vvam shramikkanam.

 

kaumaarapraayatthilulla pen‍ kuttikal‍, gar‍bhinikal‍,mulayoottunna sthreekal‍,ennivarude aarogyavum avarude shishukkaludeyum baalyatthilulla kuttikaludeyum aarogyavumaayi nir‍nnaayaka bandhamundu. Valuthum cheruthumaaya poshana aparyaapthathakale,prathyekicchu gar‍bhinikaludeyum mulayoottunna ammamaarudeyum kaaryatthil‍ niyanthrikkaan‍ prathyeka shramangal‍ thanne nadatthendathundu. Illenkil‍ athu vividha rogangalilekkum,kazhivillaaymayilekkum nayikkum.

 

6. 7 pen‍ kuttikaludeyum sthreekaludeyum kaaryatthil‍ kudumbangal‍kkidayil‍ poshaka kaaryangalile vivechanam anuyojyamaaya maar‍ggangaliloode pariharikkanam.

 

poshanatthekkuricchulla vidyaabhyaasa paripaadikal‍,kudumbangalilulla poshana asanthulithaavasthayekkuricchum,gar‍bhinikal‍kkum mulayoottunna ammamaar‍kkum prathyeka shraddha nal‍kunnathinekkuricchumaanu udghoshikkunnathu. Paddhathikal‍,mel‍nottam,nadatthippu ennivayil‍ sthreekalude pankaalittham urappikkanam.

 

kudivellavum shucheekaranavum

 

surakshithamaaya kudivellam maalinya samskaranam, shauchaalaya samvidhaanam, shucheekaranam,thudangiya sthreekaludve aavashyangal‍kku atheeva shraddhanal‍kanam,. Ivayellaam sthreekal‍kku valare pettannu labhyamaakunna vidhatthilaayirikkanam. Prathyekicchu nagaratthile cherikalilum ,graameenamekhalakalile sthreekalude kaaryatthil‍atheevashraddhakaanikkanam. Ittharam paddhathikalude nadatthippilum,thettukal‍ pariharikkunnathilum ,sthreekalutte pankaalittham urappaakkanam.

 

veedum vaasavum

 

graameenamekhalayileyum ,cherikalileyum , pattanangalileyum gruhanir‍mmaana paddhathikalil‍ sthrikal‍kkanukoolamaaya veekshanangal‍ ul‍kkollicchittundu. Ottaykku thaamasikkunna sthreekal‍:, gruhanaathamaar‍, udyeaagasthmaar‍, vidyaar‍ththikal‍, thozhil‍ mparisheelanam nadatthunnavar‍, ennivar‍kku yojicchathum, surakshithavumaaya gruhanir‍maanapravar‍tthanangal‍ nadappilaakkunnathil‍ prathyka shraddhapathippikkanam.

 

paristhithi

 

paristhithi samrakshanam, puna:sthaapanam thudangiya paristhithi pravar‍tthanangalilum ,nayangalilum sthreekale pankeduppikkukayum, avarude chinthakale prathiphalippikkukayum venam. Sthreekalude jeevanopaadhikalil‍ paristhithiyude panku kanakkiledutthu paristhithi samrakshnatthilum,athinte naashatthe niyanthrikkunna pravar‍tthangalilum nayangalilum sthreekale pankeduppikkukayum, cheyyanam. Graameena mekhalayile bhooribhaagam sthreekalum indhanaavashyangal‍kkaayiippozhum aashrayikkunnathu viraku, chaanakam, vilakalude avashishdangal‍ , ennee vaanijyethara oor‍jja uravidangaleyaanu. Ittharam oor‍jasreaathasukalude phalapradamaaya upayogam paristhithikkanuyojyamaayi labhyamaakkanamenkil‍ paaramparyethara oor‍jja sthreaathasukale var‍ddhippikkunna tharatthilulla paddhathikal‍ nadappilaakkanam. Sauror‍jjam, bayogyaasu, pukayillaatthaduppukal‍, mattu graameena reethikal‍ thudangiyava pracharippikkaan‍ sthreekal‍ sahaayikkunnu. Paristhithipravar‍tthanangalil‍ ittharam pravar‍tthanangalude prabhaavam ulavaakkunnathilum,graameena sthreekalude jeevithareethimecchappedutthaanum saadhikkunnu.

 

shaasthra saankethikaramgam

 

6. 11 sthreekalude koottaayma var‍ddhikkunna tharatthilulla paddhathikal‍ aarambhikkanam. Pen‍kuttikal‍ unnatha vidyaabhyaasatthinu shaasthrasaankethika vidyakal‍ thittranjedukkaan‍ prerippikkunna vidhatthil‍ ithu nadappilaakkanam. Sthreekalude poor‍nna pankaalittham shaasthrasaankethikaramgatthe pravar‍tthanangalil‍ sajjamaakkumennu urappu varutthanam.

 

oru shaasthreeya avabodham roopappedutthiyedukkunnathinulla shramangal‍ thvarithappedutthanam. Vaar‍tthaavinimayam, vivarasaankethikavidya thudangiyasavishesha praagathbhyam aavashyamulla mekhalakalil‍ avar‍kku parisheelanam nal‍kaanullanadapadikal‍ sveekarikkanam. Sthreekalude aavashyangal‍kkanusaricchullathumavarude kadtinaaddhvaanatthekkuraykkunnathumaaya mekhalakalil‍ shraddhapathippikkanam.

 

sthreekal‍ vishamaghattangalil‍

 

6. 12 sthreekalude saahacharyangaludevyviddhyavum, prathyeka nettam labhikkaattha samghangalude arivinuvendiyum ,avar‍kku prathyeka sahaayam nalkunnathinuvendiyulla paripaadikal‍ nadappilaakkanam. Upekshikkappettavar‍ , kaduttha daaridryam anubhavikkunnavar‍, samghar‍sham neridunna sthreekal‍prakruthiduranthatthinirayaakunna sthreekal‍ ,vikasanam chellaattha sthalangalil‍ vasikkunnavar‍, amgavikalyamullavar‍, vaar‍ddhakyam baadhicchavar‍,ottappetta sthreekal‍ , ennivaraan‍ eekoottatthil‍ ppedunnavar‍. Kudumbamnayikkunnavar‍, thozhil‍ nashdappettavar‍,kudiyettakkaar‍, krooramaaya aakramanatthinu vidheyaraayavar‍, veshyakal‍ ennivarum ee ganatthil‍ ppedunnu.

 

sthreekal‍kkethiraaya akramangal‍

 

sthreekal‍kkethireyundaakunna akramangal‍ ava shaareerikam, maanasikamo ,gaar‍hikamo, saamoohika pravanathakaludeyo,aachaarangaludeyo bhaagamaayi undaakunnavayaayaalum avaye unmulanam cheyyanam. Ittharam akramangal‍ thadayaanulla sthaapanangalum , sahaayanadapadikalum shakthippedutthanam.

 

thozhil‍ sthalatthundaakunna lymgika peeddanangal‍, sthreedhanam polulla aachaarangal‍, ennivayum , sthreekal‍kkethiraaya akramangalilppedunnavayaanu. Akramangal‍kkirayaayavare punaradhivasippikkukayum, ittharam upadravangal‍ cheyyaan‍ thayaaredukkunnavar‍kkethire shakthamaaya nadapadiyedukkukayum venam. Sthreekalkkum kuttikalkkumethireyullaittharam nadapadikal‍ thadayaan‍ praapthiyulla paddhathikal‍kku prathyeka unnal‍ nal‍kanam.

 

penkuttiyude avakaashangal‍

 

8. 1 pen‍. Kuttikkum avarude avakaashangalkkum nereyundaakunna ellaavidhatthilumulla aakramanangal‍ avasaanippikkukayum ,kudumbatthinullil‍ ninnaayaalum, puratthuninnaayaalum iva thadayunnathinulla shikshnanadapadikal‍ shakthamaakkukayum venam. Bhroonatthilulla limganir‍nnayam,gar‍bhasthashishuhathya, baalikaavadham, shyshavavivaaham, kuttikale peeddippikkal‍, baalaveshyaavrutthi thudangiya akramangal‍kkethire nadapadikal‍ undaavanam. Kudumbatthinakatthum puratthum, penkuttiyodukaanikkunna vivechanam avasaanippikkanam. Penkuttikal‍kkanuyojyamaaya oru sankalpam yaathaar‍ththyamaakukayum, penkuttikalude aavashyangal‍ niravettunnathil‍ prathyeka shraddhapathippikkukayum ahaaravum, poshanavum

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions