സ്ത്രീ നേതൃത്വം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ത്രീ നേതൃത്വം                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   പുത്തൻ ആശയങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് ലീഡർ അഥവാ നേതാവ്.                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

ആരാണ് നേതാവ്‌ ?

 

പുത്തൻ ആശയങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് ലീഡർ അഥവാ നേതാവ്.

 

-ഒരു നേതാവിന് മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കുവാനുള്ള നല്ല കഴിവും അവരെ നല്ല മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള പാടവവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 

എന്താണ് നേതൃത്വം ?

 

- ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കല ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നയിക്കുവാനും,അതുപയോഗിച്ച് അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനും അവരുടെ ബഹുമാനവും സഹകരണ മനോഭാവവും ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള ഒരുമയും ആര്ജ്ജിക്കുന്നതാണ് നേതൃത്വം.

 

- നേതൃത്വം മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതാണ്.

 

നേതാവിന് വേണ്ട സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ

 

- മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്

 

- ഊർജ്ജസ്വലത

 

- കർമ്മയോഗ്യത

 

- പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവ്

 

- സാമൂഹിക ബന്ധം/ സമൂഹവുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക

 

- ഐക്യം

 

- അയവ് / വിട്ടുവീഴ്ച്ച മനോഭാവം

 

- പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ്

 

- സ്വീകരണ മനോഭാവം

 

- എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ്

 

- വിവര സാങ്കേതിക അറിവ് ,സമകാലിക അറിവും

 

- ചിന്തകളും വാക്കുകളും,പ്രവൃത്തിയും ഒന്നായിരിക്കണം

 

ചിന്ത    -----       വാക്ക്    -----        പ്രവൃത്തി

 

- സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുക

 

- ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, പരാതികൾ മനസ്സിലാക്കി പരിഹാരം കാണുവാനുള്ള കഴിവ്

 

ഒരു നേതാവിന്റെ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും

 

പ്രത്യേക ലക്‌ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് ഒരു നേതാവിന് വിവിധങ്ങളായ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നിർവഹിക്കേണ്ടതായുണ്ട്.

 

- താല്പര്യം: ജനങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് താല്പര്യം എടുക്കുക.ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ സമൂഹവും അത് പിന്തുടരും.

 

- വിവരശേഖരണ നേതാവ് : നേതാവ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് .സമൂഹത്തിന് ഉതകുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക, പങ്കു വയ്ക്കുക,ലക്‌ഷ്യം നേടുക

 

- ആശയങ്ങൾ പങ്കു വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് : ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളുമായി പുതിയ ആശയങ്ങൾ പങ്ക് വച്ച് പുത്തൻ ലക്‌ഷ്യം നേടാനുള്ള കഴിവ്.അതുവഴി ജീവിത വിജയവും ആളുകളെ നല്ല രീതിയിൽ നയിക്കുവാനും സാധിക്കും.

 

- അഭിപ്രായം ആരായുന്നയാൾ : ഒരു നേതാവ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റു വ്യക്തികളുമായി അഭിപ്രായം പങ്കു വയ്ക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഇതിലൂടെ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും പ്രാവര്ത്തികമാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു.

 

- വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്നയാൾ :

 

സമൂഹത്തിന്റെയും വ്യക്തികളുടെയും വികാരങ്ങൾ ,ജോലി , പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ഗ്രൂപ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു അംഗങ്ങളെ കൂടുതൽ ബോധാവാന്മാരാക്കുന്നു

 

വിമർശകൻ - ഒരു നേതാവ് വിമർശകനും നീതി നടപ്പാക്കെണ്ടവനും ആണ്.കടന്നു വരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം

 

പ്രൊൽസാഹിപ്പിക്കുന്നയാൾ: ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റു വ്യക്തികളെ  കഴിയുന്നത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം.അതിലൂടെ നല്ല ലക്ഷ്യവും വിജയവും നേടാനാകും.

 

ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് : ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളുടെയും മറ്റും എഴുതിയ രേഖകൾ ,മറ്റ് വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ്

 

ഒരു നേതാവ് ആരായിരിക്കണം

 

P – POLITE- മര്യാദ

 

O – OBEDIENT- അനുസരണം

 

L – LIBERAL- സൗമ്യൻ

 

I – INTELLIGENT- സാമർത്ഥ്യം , ബുദ്ധി

 

C – COURAGES- ധൈര്യശാലി

 

E – EFFICIENCY- കഴിവ്

 

 

 

S – SPECIFIC- പ്രത്യേക രീതി

 

M – MEASURABLE- ആവശ്യത്തിന്

 

A – ACHIEVABLE- നേടുവാനുള്ള കഴിവ്

 

R – REALISTIC- യാഥാസ്ഥിതികൻ

 

T – TIMELY- സമയബന്ധിതമായി

 
                     
                                       
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    sthree nethruthvam                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   putthan aashayangalum theerumaanangalum upayogicchu oru samoohatthe vijayatthilekku nayikkuvaan kazhivulla vyakthiyaanu leedar athavaa nethaavu.                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

aaraan nethaav ?

 

putthan aashayangalum theerumaanangalum upayogicchu oru samoohatthe vijayatthilekku nayikkuvaan kazhivulla vyakthiyaanu leedar athavaa nethaavu.

 

-oru nethaavinu mattullavare svaadheenikkuvaanulla nalla kazhivum avare nalla maarggatthilekku nayikkaanulla paadavavum undaayirikkanam.

 

enthaan nethruthvam ?

 

- aalukale svaadheenikkaanulla kala upayogicchu nalla reethiyil nayikkuvaanum,athupayogicchu avare vishvaasatthiledukkaanum avarude bahumaanavum sahakarana manobhaavavum lakshyam nedaanulla orumayum aarjjikkunnathaanu nethruthvam.

 

- nethruthvam mattoru vidhatthil paranjaal kaaryakshamathayodukoodi kaaryangal nirvahikkunnathaanu.

 

nethaavin venda savishesha gunangal

 

- maanushika bandhangale kuricchulla ariv

 

- oorjjasvalatha

 

- karmmayogyatha

 

- padtippikkuvaanulla kazhiv

 

- saamoohika bandham/ samoohavumaayi nalla bandham sthaapikkuka

 

- aikyam

 

- ayavu / vittuveezhccha manobhaavam

 

- pradhaanappetta kaaryangal avalokanam cheyyuvaanulla kazhiv

 

- sveekarana manobhaavam

 

- ellaa kaaryangalum grahikkaanulla kazhiv

 

- vivara saankethika arivu ,samakaalika arivum

 

- chinthakalum vaakkukalum,pravrutthiyum onnaayirikkanam

 

chintha    -----       vaakku    -----        pravrutthi

 

- samoohatthinte kshematthinaayi pravartthikkuka

 

- aalukalude prashnangal, paraathikal manasilaakki parihaaram kaanuvaanulla kazhiv

 

oru nethaavinte kadamakalum uttharavaadithvangalum

 

prathyeka lakshyam kyvarikkunnathinu oru nethaavinu vividhangalaaya kadamakalum uttharavaadithvangalum nirvahikkendathaayundu.

 

- thaalparyam: janangalkkaayi pravartthikkunnathinu thaalparyam edukkuka. Uttharavaadithvangal ettedukkumpol samoohavum athu pinthudarum.

 

- vivarashekharana nethaavu : nethaavu vivarangal shekharikkunna vyakthiyaanu . Samoohatthinu uthakunna vivarangal shekharikkuka, panku vaykkuka,lakshyam neduka

 

- aashayangal panku vaykkaanulla kazhivu : grooppile amgangalumaayi puthiya aashayangal panku vacchu putthan lakshyam nedaanulla kazhivu. Athuvazhi jeevitha vijayavum aalukale nalla reethiyil nayikkuvaanum saadhikkum.

 

- abhipraayam aaraayunnayaal : oru nethaavu grooppile mattu vyakthikalumaayi abhipraayam panku vaykkukayum kelkkukayum cheyyunnu. Ithiloode nalla theerumaanangal edukkuvaanum praavartthikamaakkuvaanum saadhikkunnu.

 

- vishadeekaricchu kodukkunnayaal :

 

samoohatthinteyum vyakthikaludeyum vikaarangal ,joli , prashnangal enniva grooppil vishadeekaricchu amgangale kooduthal bodhaavaanmaaraakkunnu

 

vimarshakan - oru nethaavu vimarshakanum neethi nadappaakkendavanum aanu. Kadannu varaavunna prashnangale neratthe manasilaakkuvaanulla kazhivum undaayirikkanam

 

prolsaahippikkunnayaal: grooppile mattu vyakthikale  kazhiyunnathra prothsaahippikkunna aalaayirikkanam. Athiloode nalla lakshyavum vijayavum nedaanaakum.

 

shekharicchu vaykkaanulla kazhivu : grooppile amgangaludeyum mattum ezhuthiya rekhakal ,mattu vasthukkal sookshicchu vaykkaanulla kazhiv

 

oru nethaav aaraayirikkanam

 

p – polite- maryaada

 

o – obedient- anusaranam

 

l – liberal- saumyan

 

i – intelligent- saamarththyam , buddhi

 

c – courages- dhyryashaali

 

e – efficiency- kazhiv

 

 

 

s – specific- prathyeka reethi

 

m – measurable- aavashyatthin

 

a – achievable- neduvaanulla kazhiv

 

r – realistic- yaathaasthithikan

 

t – timely- samayabandhithamaayi

 
                     
                                       
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions