സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും പദ്ധതികള്‍

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും പദ്ധതികള്‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വിവിധ പദ്ധതികള്‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  സ്ത്രീകളുടെ പദ്ധതികള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    സ്ത്രീകള്‍ - വിവിധ കേന്ദ്ര,സംസ്ഥാന  പദ്ധതികള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  കുട്ടികളുടെ പദ്ധതികള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കുട്ടികളുടെ വിവിധ കേന്ദ്ര,സംസ്ഥാന പദ്ധതികള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ പദ്ധതികള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ വിവിധ കേന്ദ്ര,സംസ്ഥാന  പദ്ധതികള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  നിര്‍ഭയ                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    സ്ത്രീകള്‍ക്കും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കുമെതിരെ വര്‍ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങള്‍ തടയുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപം നല്‍കിയ പദ്ധതിയാണ് 'നിര്‍ഭയ'.                
                                                                                                   
                                                                                                                  ന്യൂനപക്ഷ വിധവകൾക്കുള്ള ഭവന പദ്ധതി                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വിധവകളുടെയും, വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെ ടുത്തിയവരുടെയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് ധനസഹായം നല്കുന്നു                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    sthreekaludeyum kuttikaludeyum paddhathikal‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   sthreekaludeyum kuttikaludeyum vividha paddhathikal‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  sthreekalude paddhathikal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    sthreekal‍ - vividha kendra,samsthaana  paddhathikal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  kuttikalude paddhathikal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kuttikalude vividha kendra,samsthaana paddhathikal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  kaumaarapraayakkaarude paddhathikal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kaumaarapraayakkaarude vividha kendra,samsthaana  paddhathikal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  nir‍bhaya                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    sthreekal‍kkum pen‍kuttikal‍kkumethire var‍dhicchukondirikkunna lymgika athikramangal‍ thadayunnathinu sar‍kkaar‍ roopam nal‍kiya paddhathiyaanu 'nir‍bhaya'.                
                                                                                                   
                                                                                                                  nyoonapaksha vidhavakalkkulla bhavana paddhathi                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    nyoonapaksha mathavibhaagatthil pedunna vidhavakaludeyum, vivaahabandham verppe dutthiyavarudeyum upekshikkappettavarudeyum bhavana nirmmaanatthinu nyoonapaksha kshema vakuppu dhanasahaayam nalkunnu                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions