തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്ത്രീ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ                    

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

സ്ത്രീകളും തൊഴില്‍ നിയമങ്ങളും

 

 

 

തൊഴില്‍ സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം സുപ്രധാനമായ ഒരു സാമൂഹ്യ വിഷയമാണ്. ആയതിന് സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. സ്തീ ശാക്തീകരണത്തില്‍ നിര്‍ണ്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാണിത്. സ്ത്രീകളുടെ തൊഴില്‍ അവകാശങ്ങള്‍, അവയുടെ നിയമപരിരക്ഷ, പോരായ്മകള്‍, എന്നിവയാണ് ഇവിടത്തെ പ്രമേയം.നിയമം സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങള്‍ക്കുള്ള വലിയ ഉപാധിയാണ്. പാര്‍ശ്വവല്‍കൃതരുടെ ശാക്തീകരണം വലിയ അളവില്‍ നിയമനിര്‍മ്മാണത്തിലൂടെ സാധ്യമാണ്. നിയമം അധികാരത്തേയും അവകാശത്തേയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളില്‍ കാതലായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും നിയമം വഴിയൊരുക്കുന്നു. സ്തീ ശാക്തീകരണത്തിനും  ആയതിന്‍റെ അതിപ്രധാന ഘടകമായ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണത്തിനും ബലമേകുന്നതിന് ബഹിര്‍മുഖമായ നിയമനിര്‍മ്മാണം അടിസ്ഥാനശിലയാണ്.നിയമം ദേശീയവും അന്തര്‍ദേശീയവുമാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികളും, വിളംമ്പരങ്ങളും, വിജ്ഞാപനങ്ങളും മുതല്‍ ഭരണഘടനയും വിവിധ തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന മറ്റ് നിയമങ്ങളും നിയമത്തിന്‍റെ നിരവധിയായ നിര്‍വ്വചനങ്ങളിലും അര്‍ത്ഥതലങ്ങളിലും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രൂപപ്പെടുത്തിയ വിവിധ മനുഷ്യാവകാശ ഉടമ്പടികളില്‍ തൊഴില്‍ സ്ഥലങ്ങളിലെ അവകാശങ്ങള്‍ പ്രതിപാദനവിഷയമാണ്. തുല്യജോലിക്ക് തുല്യവേതനവും, മാതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശങ്ങളും ഈ മേഖലയില്‍ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു.ഇഋഉഅണ സ്ത്രീകള്‍ നേരിടുന്ന എല്ലാതരം വിവേചനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ആയതില്‍ അൃശേരഹല 11 ല്‍ തൊഴില്‍ സ്ഥലത്തെ വിവേചനങ്ങളും ആയതു മറികടക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴില്‍ സംഘടന (കിലേൃിമശേീിമഹ ഘമയീൗൃ ഛൃഴമിശമെശേീി) ലിംഗ വിവേചനങ്ങള്‍ തുടച്ചുമാറ്റുന്നതിനും തുല്യവേതനത്തിനും, മാതൃത്വപരമായ തൊഴില്‍ അവകാശങ്ങള്‍ക്കും പലവിധ ഉടമ്പടികള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്‍റെയൊക്കെ വെളിച്ചത്തില്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ അന്തര്‍ദ്ദേശീയമായി സ്ത്രീകളുടെ തൊഴില്‍ അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെക്കുറെ നിയമപരമായി രക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളതായികാണാവുന്നതാണ്.ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിലെ മൗലികാവകാശങ്ങളും, നിര്‍ദ്ദേശകതത്വങ്ങളും സ്ത്രീയുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നല്‍കുന്നു. സ്തീകളുടെ തൊഴില്‍ അവകാശങ്ങളും ഭരണഘടനയുടെ പരിധിയില്‍ വരുന്നതാണ്.സാധാരണയായി ദൈനംദിന ജീവിതത്തില്‍ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളും നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വിവിധ നിയമങ്ങളും, ചട്ടങ്ങളും  മറ്റ് വിജ്ഞാപനങ്ങളുമാണ്. തൊഴില്‍ അവകാശങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് വ്യത്യസ്ഥമല്ല.സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള തൊഴില്‍ സമയക്രമീകരണം.പല തൊഴില്‍ നിയമങ്ങളും സ്ത്രീകളെ രാത്രിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്ന് വിലക്കുന്നു. മാറിയ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഇത് സംരക്ഷയാണോ, വിവേചനമാണോ എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്.

 

തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ശാരീരിക സുരക്ഷ.വിവിധ തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ സ്ത്രീകളെ ഭാരമാര്‍ന്ന തൊഴിലുകള്‍ ചെയ്യിക്കുന്നത് വിലക്കുന്നുണ്ട്.ഉദാ: 1.  ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് വകുപ്പ് 27. വകുപ്പ് 22 (2), വകുപ്പ് 34 2.  മൈന്‍സ് ആക്ട് വകുപ്പ് 46(1) (മ)

 

മാതൃത്വ പരിരക്ഷയും അവകാശങ്ങളുംമാതൃത്വം സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് സവിശേഷമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടേയും സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളുടേയും കാരണം കൂടിയാണ്. തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഇരട്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ ഏകോപനം നിസ്സാരമായ പ്രക്രിയയല്ല. വിവിധ തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ ഗര്‍ഭകാലത്തെ തൊഴില്‍ അവകാശങ്ങളും, പ്രസവ അവധിയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

 

തുല്യവേതനത്തിനുള്ള അവകാശം.തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യവേതനം ഒരു മനുഷ്യവകാശവും, മൗലീകാവകാശവും, ഒരു തൊഴില്‍ അവകാശവുമാണ്. തുല്യ വേതന നിയമം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പലപ്പോഴും പാലിക്കപ്പെടുകയോ, നടപ്പാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.ലൈഗീക പീഡന നിരോധന നിയമം.ജോലി സ്ഥലത്തെ ലൈഗീക പീഡന നിരോധന നിയമം ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള ലൈഗീക പീഡനം നിരോധിച്ചും ആയതിനെ നേരിടാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിയമം 2013ല്‍ നിലവില്‍വന്നും എല്ലാ തുറകളിലേയും വനിതാ ജോലിക്കാരെ ഈ നിയമത്തിന്‍റെ പരിധിയില്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നത് ശ്ലാഘനീയമാണ്.

 

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.1. വളരെ കൂടുതല്‍ സ്ത്രീകള്‍ ഇന്ന് സ്വകാര്യമേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ വേണ്ട രീതിയില്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതിനുള്ള നടപടികള്‍ ആവശ്യമാണ്.2. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍വ്വീസുകളില്‍ സംവരണം ആവശ്യമാണ്. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ നിലവിലുണ്ട്.3. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങള്‍ കൃത്യതയോടെ നടപ്പാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഘമയീൗൃ ഛളളശരലൃനൈ ഴലിറലൃ ലെിശെശ്വേലറ  ആക്കണം.4. ഐ.ടി. സെക്ടറിന് പ്രത്യേക നിയമ നിര്‍മ്മാണം ആവശ്യമാണ്.5. പ്രത്യേക സാമ്പത്തീക മേഖലയിലെ അവകാശ സംരക്ഷണം.6. മതിയായ ശിശു സംരക്ഷണ സൗകര്യങ്ങള്‍.7. കൂടുതല്‍ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും താമസ സൗകര്യങ്ങളും.8. ജോലിയില്‍ നിയമിക്കുമ്പോഴും, ട്രാന്‍സ്ഫറിലും സ്ത്രകള്‍ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന.9. അസംഘടിത മേഖലയിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രത്യേക നിയമ സംരക്ഷണം.

 

കടപ്പാട് :ഡോ. സോണിയ.കെ.ദാസ്

 

സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ

 

തൊഴിലാളി ചൂഷണം ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ നില നിൽക്കുന്നു.ഭാരത സംസ്കാരം എടുത്താൽ തൊഴിൽ നിര്നയിച്ചിരുന്നത് ചാതുർ വർണ്യ വ്യവസ്ഥയാണ്‌ .ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിലാളി വർഗം സ്രഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.തുടർന്ന് വ്യാവസായിക വിപ്ലവവും നവോദ്ധാനവും കുറെ അധികം മാറ്റങ്ങളും പുതിയ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളും കൊണ്ട് വന്നു.തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂഷണത്തിനും അവകാശ നിഷേധങ്ങൾക്കും ഇരയായത് സ്ത്രീകളാണ് .പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വേതനത്തിൽ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുക,വിശ്രമത്തിന് സമയം നൽകാതിരിക്കുക,പ്രസവ ശേഷം ജോലി നിഷേധിക്കുക ,ഫാക്ടറികളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാഥമിക സൌകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങി ചൂഷണങ്ങൾ നിരവധി.നിയമങ്ങൾ വഴി ഇത്തരം നിയമ നിഷേധങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളും ഒരു പരിധി വരെ പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.വിവിധ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളിലെ സ്ത്രീ സംരക്ഷണ വകുപ്പുകൾ താഴെ പറയുന്നതാണ്

 

ഇന്ത്യൻ ഫാക്ടറി നിയമം .1948

 

ആരോഗ്യ പൂർണ്ണവും സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം പണിശാലകളിൽ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട നിയമം ആണിത്.ഈ നിയമം തൊഴിലാളികൾക്ക് ആരോഗ്യം,ക്ഷേമം,സുരക്ഷിതത്വം ,വിനോദം ഇവ ഉറപ്പു നൽകുന്നു.സ്ത്രീ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ ഉൾകൊള്ളിച്ചു ഉചിതമായ ഒരു തൊഴിൽ സംസ്കാരം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ നിയമത്തിനു സാധിച്ചു . തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി ശവുചാലയങ്ങൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ശുദ്ധവായു കടന്നു വരാൻ പര്യാപ്തം ആയ ജനാലകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ,പുകയും പൊടിയും തടയാനുള്ള സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ,മുറിയിൽ ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരം ആകും വിധത്തിൽ തൊഴിലാളികള തിങ്ങി കൂടരുതെന്നും ,മതിയായ വെളിച്ചം ,കുടി വെള്ളം ഏവ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നും ഈ നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു . ഫാക്ടറിയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി യന്ത്ര ഭാഗങ്ങൾ വേലി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കണം .ലിഫ്റ്റും ഹോയിസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം .തീ പിടുത്തം തടയാനുള്ള മുൻകരുതലും തീ പിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ അത് പടർന്നു പിടിക്കുന്നത്‌ ഫലപ്രദമായി തടയുന്ന സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.

 

തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി എല്ലാ ഫാക്ടറികളിലും പുരുഷൻമാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വേർ തിരിച്ചു കഴുകാൻ സൗകര്യം നൽകണം.നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക്‌ ഇടയ്ക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നൽകണം .150 പേരില് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ പെട്ടികളും 500 പേരില് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ചികിത്സ മുറിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം .250 ൽ അധികം തൊഴിലാളികള പണിയെടുക്കുന്ന ഫാക്ടറികളിൽ ഒന്നോ അതിൽ അധികമോ കാന്റീനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം .150 പേരില് കൂടുതൽ ഉള്ള ഫാക്ടറികളിൽ വിശ്രമമ മുറികളും ഉച്ച ഭക്ഷണ മുറികളും ഉണ്ടായിരിക്കണം .ആഴ്ചയിൽ ഒരു വിശ്രമ ദിനം നൽകണം .5 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താൽ അര മണിക്കൂർ വിശ്രമം അനുവദിക്കണം . മുകളിൽ വ്യക്തം ആക്കിയ വ്യവസ്ഥകളോടൊപ്പം സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക്‌ താഴെ വിവരിക്കുന്ന പ്രതേക ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക്‌ അവകാശം ഉള്ളതാണ് .

 

1.സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആവശ്യത്തിനു മൂത്രപ്പുരകളും ശവുചാലയങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഈ നിയമം 19-)o വകുപ്പ് വ്യക്തം ആക്കുന്നു .സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷൻമാർക്കും ഇവ പ്രത്യേകം ആയി തരാം തിരിക്കുകയും വേണം ആവശ്യത്തിനു വെളിച്ചവും വായു സഞ്ചാര മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം.ഇവയിൽ വൃത്തിയും ശുചിത്വവും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തണം . 2.ഈ നിയമം 22(2) വകുപ്പനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യന്ത്ര ഭാഗങ്ങള വൃത്തി ആക്കുക ,എണ്ണയിടുക തുടങ്ങിയ ജോലികൾക്ക് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികകളെയും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് നിഷ്കർശിക്കുന്നു. 3.കോട്ടണ് ഓപെനെർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവധിക്കാരുതെന്ന് 27-) 0 വകുപ്പ് വ്യക്തം ആക്കുന്നു. 4.48-)0 വകുപ്പനുസരിച്ചു 30 ൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ജോലിയെടുക്കുന്ന ഫാക്ടറികളിൽ അവരുടെ 6 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഉള്ളതും വായുവും വെളിച്ചവും കടക്കുന്നതും ആയ ഉചിതമായ മുറി ഉണ്ടായിരിക്കണം . കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനായി പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു വനിതയുടെ മേല്നോട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കണം .ഇടവേളകളിൽ മുലയൂട്ടുന്നതിനുള്ള സൌകര്യവും നൽകേണ്ടതാണ്‌. 5.രാവിലെ 6 മണിക്കും വൈകുന്നേരം 7 മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് അല്ലാത്ത സമയം സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളെ തൊഴിൽ ചെയ്യിക്കരുതെന്നും നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു .അത് പോലെ രോഗം ഉണ്ടാകാനും വിഷബാധ ,പരിക്കുകൾ ഇവ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുള്ള അപകടകരമായ ജോലികളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ വിലക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് അധികാരം ഉണ്ടെന്നു 82-)0 വകുപ്പ് വ്യക്തം ആക്കുന്നു . ഫാക്ടറി നിയമത്തിലെയോ അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങളിലെയോ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാത്ത തൊഴിൽ ഉടമകളും ,മാനെജേരും ,കൈവശക്കാരനും ശിക്ഷാര്ഹർ ആണ്.രണ്ടു വര്ഷം തടവ്‌ ശിക്ഷയോ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷയായി ലഭിക്കാം.ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷവും അതെ കുറ്റകൃത്യം തുടർന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും ആയിരം രൂപ വച്ച് പിഴ ശിക്ഷ വിധിക്കാവുന്നതാണ്.സുരക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകളോ അപകടകരം ആയ തൊഴിലുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന 87 വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകളോ ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തൊഴിലാളിക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ 35,000/- രൂപയിൽ കുറയാത്ത തുകയും മാരകം ആയ പരിക്ക് പറ്റിയാൽ 10,000 രൂപയിൽ കുറയാത്ത തുകയും പിഴ ശിക്ഷ വിധിക്കാം.കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ 3 വര്ഷം തടവും 2 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിക്കാം.

 

തുല്യ വേതന നിയമം ,1976.

 

സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്കു ലിംഗ ഭേദം അന്യേ തുല്യ വേതനം ലഭ്യം ആക്കുന്നതിനും ജോലിയിലും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളിലും ഉള്ള വിവേചനം തടയാനും ആയി ഇന്ത്യൻ പർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമം ആണിത് . ഈ നിയമം 4-)0 വകുപ്പനുസരിച്ചു ഒരേ ജോലിയോ ഒരേ സ്വഭാവം ഉള്ള ജോലിയോ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് മുതലാളി നൽകുന്ന വേതനം എതിര് ലിംഗ തൊഴിലാളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേതനതിനെക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല എന്ന് വ്യക്തം ആക്കുന്നു.ഈ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാനായി ഒരു മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയുടെ വേതനം കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല .അത് പോലെ തന്നെ ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലോ തൊഴിലിലോ ഒരേ ജോലിക്ക് രണ്ടു തരത്തിൽ ഉള്ള നിരക്കുകളാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വേതനം ഈ നിയമം നിലവില വന്ന ശേഷം സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദം അന്യേ എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും നൽകണം. ഈ നിയമം 5-)0 വകുപ്പനുസരിച്ച് നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് മുതൽ ഒരേ ജോലിയിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ ജോലിക്കാർക്കിടയിൽ  സ്ഥാനകയറ്റം,സ്ഥലംമാറ്റം ,പരിശീലനം മുതലായ ജോലി വ്യവസ്ഥകളെ സംബധിച്ച് യാതൊരു വിവേചനവും പാടില്ല എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു .എന്നാൽ നിലവിൽ ഉള്ള മറ്റൊരു നിയമ പ്രകാരം സ്ത്രീകളെ അത്തരം ജോലിയിൽ നിയമിക്കുന്നത് തടയുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യാം.ഈ വകുപ്പ് പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർ ,സായുധ സേനയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവർ ,തൊഴിലിൽ നിന്നും പിരിച്ചു വിടപ്പെട്ടവർ എന്നിവര്ക്കുള്ള പ്രേറെക പരിഗണനയോ സംവരണത്തെയോ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ തൊഴില അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി സർക്കാറിനെ ഉപദേശിക്കാനായി ഉപദേശക സമിതികൾ രൂപീകരിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.ഉപ സമിതിയിൽ 10 ൽ കുറയാത്ത അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും അതിൽ പകുതി അംഗങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ആയിരിക്കേണ്ടതും ആണ്. ഉപദേശം നൽകുമ്പോൾ ഉപദേശക സമിതി നിശ്ചിത സ്ഥാപനത്തിലോ തൊഴിലിലോ ഉള്ള സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം ,തൊഴിൽ സ്വഭാവം, തൊഴിലിനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അനുയോജ്യത ,ഭാഗിക സമയ തൊഴിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കലിന്റെ ആവശ്യകത ,കൂടാതെ സമിതിക്കു യുക്തം എന്ന് തോന്നുന്ന ഇതര കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആണ്. 15 വകുപ്പനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കു ഈ നിയമം  ബാധകം അല്ല .ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നതൊന്നും 1.സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതേക പരിഗണന കൊടുക്കുന്നതിനുള്ളതും നിലവിലുള്ളതും ആയ ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളോ നിബന്ധനകളോ പാലിക്കുന്നതിനെയും 2.കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുംബോഴോ പ്രസവിക്കാൻ പോകുമ്പോഴോ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയോ ,മരണം,വിരമിക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളിലും നിബന്ധനകളിലും ലഭ്യം ആയ പ്രത്യേക പരിഗണനെയും ബാധിക്കുന്നില്ല .

 

പ്രസവാനുകൂല്യ നിയമം ,1961

 

പ്രസവത്തിനു മുൻപും പിൻപും ഉള്ള കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക്‌ നൽകേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന നിയമം ആണിത്. ഈ നിയമ 4 വകുപ്പനുസരിച്ച് ചില സമയങ്ങളിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു .ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രസവ ശേഷമോ ഗർഭചിദ്രത്തിനു ശേഷമോ തുടര്ന്നുള്ള 6 ആഴ്ച കാലം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു മുതലാളിയും ജോലിക്ക് നിയമിക്കാൻ പാടില്ല.ഒരു ഗർഭിണിയെയും,അവർ പ്രത്യേകം ആയി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും ,അവരുടെ ഗർഭത്തെ ബാധിക്കുന്നതോ ,ഭ്രൂണത്തിന്റെ വളർച്ചയേ ബാധിക്കുന്നതോ ഗർഭം അലസുന്നതിനു കാരണമാകുന്നതോ മറ്റു തരത്തിൽ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരം ആയി ബാധിക്കുന്നതോ ആയ ജോലികള ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മുതലാളിയും ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല . ഈ നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകല്ക്ക് വിധേയമായി മേൽപറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ജോലിക്ക് ഹാജരാകാതിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ കിട്ടേണ്ട ശരാശരി വേതനം അനുസരിച്ചുള്ള നിരക്കിൽ വേതനം പ്രസ്തുത അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നതിനു സ്ത്രീക്ക് അവകാശം ഉള്ളതാണ്.പ്രസവത്തിനു തൊട്ടു മുൻപുള്ള വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത്‌ 80 ദിവസം എങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പ്രസവനുകൂല്യത്തിനു അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു, ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 12 ആഴ്ച വരയെ പ്രസവനുകൂല്യത്തിനു അർഹത ഉള്ളു.ഇക്കാലയളവിൽ സ്ത്രീ മരിച്ചാൽ മരിച്ച ദിവസം ഉൾപ്പെടെ അത് വരെയുള്ള പ്രസവാനുകൂല്യം നല്കേണ്ടതാണ് .ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവ സമയമോ കുട്ടിയോ പ്രസവിച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസമോ കുട്ടിയെ വിട്ടിട്ടു മരിച്ചാൽ ആ സമയം മുഴുവൻ പ്രസവനുകൂല്യത്തിനു അർഹത ഉള്ളതാണ്. പിന്നീടു കുട്ടി മരണപ്പെട്ടാൽ കുട്ടി മരിച്ച സമയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമയം വരെ പ്രസവാനുകൂല്യം നൽകേണ്ടതാണ്. പ്രസവനുകൂല്യത്തിനു അർഹത ഉള്ള സ്ത്രീ അവരുടെ മുതലാളിക്ക് നിർദ്ധിഷ്ട ഫോറത്തിൽ അര്ഹം ആയ പ്രസവാനുകൂല്യം അവർക്കോ അവർ നിര്ധേഷിക്കുന്ന ആൾക്കോ കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു രേഖ മൂലം നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതാണ്.ഗർഭിണി ആയിരുന്ന സമയം നോട്ടീസ് നൽകാതിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രസവ ശേഷം നോട്ടീസ് നൽകാവുന്നതാണ്‌.പ്രസവത്തിനു മുൻപുള്ള സമയത്തെ പ്രസവാനുകൂല്യം ഗർഭിണി ആണെന്ന് തെളിവ് ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മുൻകൂറായി ആ സ്ത്രീക്ക് നൽകേണ്ടതും അതിനു ശേഷം നൽകേണ്ട ആനുകൂല്യം പ്രസവിച്ചു എന്ന് തെളിവ് ഹാജരാക്കി 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നൽകേണ്ടതും ആണ് . ഗർഭം അലസുകയോ ഗർഭചിദ്രം നടത്തുകയോ ചെയ്താൽ അതിനു ശേഷം നിര്ടിഷ്ട്ട തെളിവുകള ഹാജരാക്കിയാൽ 6 ആഴ്ച്ചതെയ്ക്ക് ശമ്പള സഹിതം അവധി നല്കേണ്ടത് ആണെന്ന് 9-)0 വകുപ്പ് അനുശാസിക്കുന്നു.ഒരു സ്ത്രീ വന്ധ്യകരണ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയ ആയാൽ നിർദിഷ്ട്ട തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയാൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം 2 ആഴ്ച വേതനത്തോടു കൂടിയ അവധി ലഭിക്കുമെന്ന് 9 എ വകുപ്പ് വ്യക്തം ആക്കുന്നു.

 

ഈ നിയമം 10-)0 വകുപ്പനുസരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭം,പ്രസവം ,വളര്ച്ച എത്താത്ത കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കൽ,ഗർഭം അലസൽ,ഔഷദത്താലുള്ള ഗർഭ ചിദ്രം ,വന്ധ്യകരണ ശസ്ത്രക്രിയ മുതലായ കാരണങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം പിടിപെട്ടാൽ തെളിവ് ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് 6-)0 വകുപ്പു പ്രകാരമോ 9-)0 വകുപ്പ് പ്രകാരമോ ഉള്ള പ്രസവ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കു പുറമെ ഒരു മാസം കൂടി വേതനത്തോടു കൂടിയ അവധിക്കു അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവം കഴിഞ്ഞു ജോലിക്ക് ഹാജരായി തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്കു നൽകുന്ന വിശ്രമ സമയം ഒഴികെ ദിവസവും രണ്ടു ഇടവേളകൾ അനുവദിക്കേണ്ടത് ആണെന്നും പ്രസ്തുത ഇടവേളകൾ കുട്ടിക്ക് 18 മാസം പ്രായം ആകുന്നതു വരെ ലഭിക്കുന്നതാണെന്നും 11-)0 വകുപ്പിൽ വ്യക്തം ആക്കിയിരിക്കുന്നു . ഗർഭകാലത്ത് ജോലിക്ക് ഹാജരായില്ല എന്നാ കാരണത്താൽ സ്ത്രീയെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചു വിടാൻ പാടില്ല.ഒരു സ്ത്രീയെ പിരിച്ചു വിടുന്നത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ആണ് എങ്കിൽ പ്രസ്തുത പിരിച്ചു വിടൽ അവരുടെ പ്രസവ ആനുകൂല്യങ്ങലെയോ ചികിത്സ ആനുകൂല്യങ്ങലെയോ എടുത്തു കളയുന്നതല്ല.എന്നാൽ പിരിച്ചു വിടുന്നത് ഏതെങ്കിലും പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പ്രസവനുകൂല്യവും ചികിത്സ ആനുകൂല്യവും നഷ്ടം ആകുന്നതാണ്.നിയമ പ്രകാരമുള്ള പ്രസവനുകൂല്യങ്ങലോ ചികിത്സ ആനുകൂല്യങ്ങളോ നിഷേധിക്കുന്ന പക്ഷം അധികാരികൾ മുൻപാകെ 60 ദിവസത്തിനകം സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക് അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതും അതിലെ തീരുമാനം അന്തിമം ആയിരിക്കുന്നതും ആണെന്ന് 120-)0 വകുപ്പ് വ്യക്തം ആക്കുന്നു. ഈ നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ഇന്സ്പെക്ടരെ നിയമിക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം ഉണ്ട് .ഇൻസ്പെക്ടർക്കു സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഈ നിയമ പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട രജിസ്റ്റെരുകലും റിക്കാർഡുകളും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കാവുന്നതും അവ പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതും ആണെന്ന് 15-)0 വകുപ്പ് വ്യക്തം ആക്കുന്നു .എന്നാൽ സ്വന്തം ഇഷ്ട്ടതിനു എതിരെ മൊഴി പറയാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല.സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക് അർഹമായ പ്രസവ ആനുകൂല്യം നിഷേധിച്ചാൽ അത് കൊടുക്കാൻ ഇൻസ്പെക്ടർക്കു നിർദേശിക്കാം. ഈ നിയമത്തിലെ 21-)0 വകുപ്പനുസരിച്ച് അർഹമായ പ്രസവാനുകൂല്യം സ്ത്രീ തൊഴിലാളിക്ക്നൽകിയില്ലെങ്കിലോ ഈ നിയമപ്രകാരം അനുവദനീയം ആയ അവധി എടുത്തു എന്നാ കാരണത്താൽ പ്രസ്തുത അവധി സമയം ഒരു സ്ത്രീ തൊഴിലാളിയെ പിരിച്ചു വിടുകയോ ജോലിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് 3 മാസത്തിൽ കുറയാത്തതും 1 കൊല്ലം വരെ നീളുന്നതും ആയ തടവ്‌ ശിക്ഷയോ 500/- രൂപ വരെ പിഴയോ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വിചാരണ ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സ്‌ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ആണ് നടത്തുക.പരാതിക്കാരി നേരിട്ടോ അവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രേഡ് യുണിയൻ മുഖേനയോ ,രെജിസ്റ്റെർ ചെയ്യപ്പെട്ട സന്നദ്ധ സംഘടന വഴിയോ, ഇൻസ്പെക്ടർക്കു നേരിട്ട് നൽകുന്ന പരാതിയിൻ മേലോ കോടതിക്ക് കേസ് എടുക്കാം .പരാതി കുറ്റകൃത്യം നടന്നു ഒരു വർഷത്തിനകം നൽകിയിരിക്കണം .

 

തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ലൈംഗിക പീഡനം (പ്രതിരോധം ,നിരോധനം,തടയൽ ) നിയമം,2013

 

തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിലെ ലൈംഗിക പീഡനം തടയുന്നതിനായി സുപ്രീം കോടതി വിശാഖ V സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ (AIR 1997 SC 3011) എന്ന കേസിൽ ചില മാർഗനിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുകയുണ്ടായി .മാർഗ നിർദേശങ്ങളിൽ കടക്കും മുൻപ് ഈ കേസിൽ കോടതി ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് നൽകിയ നിർവചനം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം .ലൈംഗിക പീഡനം എന്നാൽ സ്വഗതാർഹം അല്ലാത്ത പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവും ആയ താഴെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങലാനു. എ.ശാരീരിക സംപർകങ്ങളും നീക്കങ്ങളും. ബി.ലൈംഗിക ആനുകൂല്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അവശ്യപെടലോ അപേക്ഷികലോ. സി.ലൈംഗിക ചുവയുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ .ഡി.അശ്ലീലം പ്രദർശിപ്പിക്കൽ ഇ. ശാരീരികം ആയതോ വാക്കാലുള്ളതോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ലാതതോ ആയ ലൈംഗിക സ്വഭാവമുള്ള മറ്റു പെരുമാറ്റങ്ങൾ. ഇത്തരം ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾ തടയാനായി കോടതി താഴെ പറയുന്ന മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ ആവിഷ്കരികുകയുണ്ടായി 1.മുകളിൽ വിവരിച്ച പ്രകാരമുള്ള ലൈംഗിക പീഡനം വിലക്കികൊണ്ട് ഉചിതമായ രീതിയിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുകയും ആയത് പ്രസീദ്ധീകരിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക 2. സര്ക്കാരിന്റെയും പൊതു മേഖല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ചട്ടങ്ങളിലും മറ്റും ലൈംഗിക പീഡനം നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളും കുറ്റക്കാർക്ക്തക്കതായ ശിക്ഷകൾ നല്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ഉൾപെടുതെണ്ടതാണ്. 3.സ്വകാര്യ തൊഴിലുടമകളെ ബന്ധിക്കാനായി 1946 ലെ Industrial Employment (Standing orders ) Act അനുസരിച്ചുള്ള standing order കളിൽ ലൈംഗിക പീഡന നിരോധന വ്യവസ്ഥകൾ ഉള്പെടുത്താൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരികെണ്ടാതാണ് . 4.തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പു നൽകാനായി ജോലി,ശുചിത്വം ,വിശ്രമം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഉചിതമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. 5.യാതൊരു സ്ത്രീ ജീവനകാരിക്കും തൻറെ തൊഴിലിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതികൂലമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കാൻ ന്യായമായ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക . 6.തൊഴിൽ ഇടങ്ങളിൽ പരാതി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുക .ഇത്തരം കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം എന്നും പകുതിയിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ആയിരിക്കണം എന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട് വിശാഖ കേസിലെ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ വെറും കടലാസ് പുലികൾ ആയി മാറി.2012 ൽ Human Rights Watch Network എന്ന സംഘടന ഫയൽ ചെയ്ത മേധാ കൊത്വൽ ലീല V യുണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (2013) 1 SCC 297 എന്ന പൊതു താല്പര്യ ഹർജിയിൽ .പല സംസ്ഥാനങ്ങളും വിശാഖ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി .ഈ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിശാഖ കേസിലെ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ അതിന്റെ ശരിയായ സാരത്തിലും അർത്ഥത്തിലും നടപ്പാക്കി തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സും മാന്യതയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നിയമം അനിവാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായതിനെ തുടർന്ന് 2013 ഏപ്രിൽ 23 നു ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് തൊഴിൽ ഇടങ്ങളിൽ ലൈംഗിക പീഡനം (പ്രതിരോധം ,നിരോധനം ,തടയൽ )നിയമം ,2013 പാസ്സാക്കുകയുണ്ടായി . വിശാഖ കേസിലെ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ കുറച്ചു കൂടി വിശാലമായി ഈ നിയമത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു . ഉദാഹരണമായി ഗാർഹിക ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ കൂടി നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപെടുത്തി .അതുപോലെ തൊഴിൽ ദാതാവിന്റെ നിർവചനതിലും സ്വകാര്യ മേഖലയെയും പൊതു മേഖലയെയും സഹകരണ മേഖലയെയും ഉൾപെടുത്തി നിർവചനത്തെ കൂടുതൽ വ്യാപ്തമാക്കി. പരാതി നൽകാനായി സുസജ്ജമായ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കി എന്നതാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത . നിയമം നാലാം വകുപ്പനുസരിച്ച് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ Internal Complaints കമ്മിറ്റി (ICC ) യും ആറാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ജില്ല അടിസ്ഥാനത്തിൽ Local Complaints commitee (LCC ) യും രൂപീകരികേണ്ടതാണ്.പത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ തൊഴിലെടുക്കുന്ന എല്ലാ തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ICC രൂപീകരികേണ്ടതാണ്.ICC യിൽ കുറഞ്ഞത്‌ നാല് അംഗങ്ങൾ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരികേണ്ടതും അധ്യക്ഷ മുതിർന്ന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന വനിത ആയിരിക്കണം എന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട് . സംഭവം നടന്നു മൂന്നു മാസത്തിനകം പരാതി നല്കേണ്ടതാണ്. മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ കാലാവധി ഉയർത്തി നൽകാവുന്നതാണ്‌.പരാതി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ICC അതിൻ മേൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതും 90 ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകേണ്ടതും ആണ് .തുടർന്ന് പ്രഥമ ദ്രിഷ്ട്യ(Prima facie ) കേസ് ഉണ്ടെന്നു തെളിഞ്ഞാൽ പരാതി പോലീസിന് അയച്ചു കൊടുത്തു ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷ നിയമം അനുസരിച്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.പരാതിക്കാരി ICC ക്ക് മുന്നില് നല്കിയ പരാതി ശരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ എതിര്കക്ഷിക് എതിരെ സർവീസ് റൂൾ അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമം അനുസരിച്ചോ നടപടി എടുക്കാനും കൂടാതെ പരാതിക്കാരിക്കോ അവരുടെ അവകാശികൽകോ യുക്തമായ നഷ്ടപരിഹാരം എതിർകക്ഷിയുടെ വേതനത്തിൽ നിന്നോ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നോ പിടിച്ചെടുക്കാനും വേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ തൊഴിലുടമയ്ക് നൽകാവുന്നതാണ്.ഇത്തരം നിർദേശങ്ങൾ തൊഴിലുടമ 60 ദിവസത്തിനകം പാലികെണ്ടാതാണ് .ഇത്തരം നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കാത്ത തൊഴിലുടമയ്ക് 50,000/- രൂപ പിഴ വിധിക്കാവുന്നതും കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ ഇരട്ടി പിഴ ചുമത്താവുന്നതും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലൈസൻസോ രജിസ്റ്റർറേഷനോ റദ്ദാക്കാ വുന്നതുമാണ് .

 

സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം, സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാല്‍ എന്ത്?

 

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ വേണ്ടതിലധികം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് കൂടുതലാളുകളും. എന്നാല്‍ കുടുംബത്തിലേയും സമൂഹത്തിലേയും നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ അസംത്രപ്തരായവരും ഫെമിനിസ്റ്റുകളും ഫാഷന്‍ പ്രേമികളും പറയുന്നത് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പോരെന്നാണ്. സ്ത്രീകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആണ് എല്ലാ കുഴപ്പത്തത്തിനും കാരണമെന്നും അതുകൊണ്ട് അവരെ ചാക്ക് തുണിയില്‍ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മത വിശ്വാസികളുമുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ വേഷങ്ങള്‍ അണിയാനും അവരേ പോലെ ജീവിക്കാനുമുള്ള അവസ്ഥയായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിര്‍വ്വചിക്കുന്ന ‘മോഡേണ്‍’ സ്ത്രീകളും ഉണ്ട്.

 

സത്യത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ എത്രമാത്രം സ്വതന്ത്രരാണ്? ശരിക്കും പടിഞ്ഞാറന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ത്രീകള്‍ സ്വതന്ത്രരാണോ? അവര്‍ക്ക് എന്തിനൊക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണുള്ളത്? അവരെ അനുകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകള്‍ എത്ര സ്വതന്ത്രരാണ്? ശരിക്കും എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം?

 

നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം. പക്ഷേ അതിന് ഭൗതികവും ആശയപരവുമായ പരിധിയുണ്ട്. പറക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാമെങ്കിലും സ്വയം പറക്കാന്‍ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതായത് പറക്കാന്‍ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അതുപോലെ ശൂന്യത, അനന്തത തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. അതായത് ആ ആശയം മനസിലാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് കേവല സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊന്ന് നിലനില്‍ക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതി നിയമങ്ങള്‍ക്കതീതമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. നാം നമ്മേക്കാള്‍ വളരെ വലുതായ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളും അതേപോലെ സാമൂഹ്യജീവിയായതിനാല്‍ സമൂഹത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും നാം അനുസരിക്കേണ്ടിവരും. ഇതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ കാര്യം.

 

സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചരിത്രം

 

സമൂഹത്തിന്റെ ആദികാലം മുതല്‍ക്കേ മനുഷ്യന്‍ മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗോത്ര സൂഹത്തില്‍ നിന്ന് മാറി പിന്നീട് നഗരങ്ങളും രാജ്യങ്ങളുമുണ്ടായി. ഏകാധിപത്യപരമായ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു മിക്കവയും. അതിനിന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസത്തോടെ ജനങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നപ്രതിനിധികള്‍ ഭരിക്കുന്ന രീതി പ്രാചീന ഏഥന്‍സില്‍ നിലനിന്നിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ അവര്‍ ഭരണാധികാരികളെ നിശ്ചയിക്കുകയും നഗരജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ അവിടെ ഈ അവകാശങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് പേര്‍ക്ക് മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു. അടിമകള്‍ക്കും, സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ഒരവകാശവുമില്ല. അത് നിലനിര്‍ത്താനുള്ള നിയമങ്ങള്‍ അധികാരികള്‍ സമൂഹത്തില്‍ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നീട് ലോക സമൂഹം മതഭരണത്തിന്റെ ഇരുണ്ട യുഗത്തിലേക്ക് കടന്നു. അടിമത്തമായും, ജന്‍മിത്തമായും, സാമ്രാജ്യത്വമായും അധികാര രാഷ്ട്രീയം വളര്‍ന്നു.

 

എന്നാല്‍ സമൂഹം എന്നത് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയായതിനാല്‍ ആ നിയമങ്ങള്‍ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നവയാണ്. പലപ്പോഴായ സമൂഹം ഈ അടിത്ത ചൂഷണ നിയമങ്ങള്‍ക്ക??

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    thozhilidangalile sthree samrakshana niyamangal                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   thozhil sthalangalile sthree samrakshanatthe kuricchulla kooduthal vivarangal                    

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

sthreekalum thozhil‍ niyamangalum

 

 

 

thozhil‍ sthalangalile sthree pankaalittham supradhaanamaaya oru saamoohya vishayamaanu. Aayathinu sthreekalude saampatthika surakshithathvam, svaathanthryam ennivayumaayi abhedyamaaya bandhamundu. Sthee shaaktheekaranatthil‍ nir‍nnaayaka svaadheenam chelutthunna ghadakangalaanithu. Sthreekalude thozhil‍ avakaashangal‍, avayude niyamapariraksha, poraaymakal‍, ennivayaanu ividatthe prameyam. Niyamam saamoohika maattangal‍kkulla valiya upaadhiyaanu. Paar‍shvaval‍krutharude shaaktheekaranam valiya alavil‍ niyamanir‍mmaanatthiloode saadhyamaanu. Niyamam adhikaarattheyum avakaashattheyum pradaanam cheyyunnu. Iva thammilulla bandhangalil‍ kaathalaaya maattangal‍ undaakkunnathinum niyamam vazhiyorukkunnu. Sthee shaaktheekaranatthinum  aayathin‍re athipradhaana ghadakamaaya saampatthika shaaktheekaranatthinum balamekunnathinu bahir‍mukhamaaya niyamanir‍mmaanam adisthaanashilayaanu. Niyamam desheeyavum anthar‍desheeyavumaanu. Aikyaraashdra sabhayude nethruthvatthilulla anthaaraashdra udampadikalum, vilammparangalum, vijnjaapanangalum muthal‍ bharanaghadanayum vividha thozhil‍ niyamangal‍ adangunna mattu niyamangalum niyamatthin‍re niravadhiyaaya nir‍vvachanangalilum ar‍ththathalangalilum ul‍ppedunnu. Aikyaraashdrasabha roopappedutthiya vividha manushyaavakaasha udampadikalil‍ thozhil‍ sthalangalile avakaashangal‍ prathipaadanavishayamaanu. Thulyajolikku thulyavethanavum, maathruthvavumaayi bandhappetta avakaashangalum ee mekhalayil‍ sthreekale sambandhicchu praadhaanyamar‍hikkunnu. Iruuana sthreekal‍ neridunna ellaatharam vivechanangalekkuricchum samagramaayi prathipaadikkunnu. Aayathil‍ arusherahala 11 l‍ thozhil‍ sthalatthe vivechanangalum aayathu marikadakkaanulla maar‍ggangalum nir‍ddheshikkunnu. Anthaaraashdra thozhil‍ samghadana (kileruimasheeeimaha ghamayeeauru chhruzhamishamesheeei) limga vivechanangal‍ thudacchumaattunnathinum thulyavethanatthinum, maathruthvaparamaaya thozhil‍ avakaashangal‍kkum palavidha udampadikal‍ undaakkiyittundu. Ithin‍reyokke velicchatthil‍ nokkumpol‍ anthar‍ddhesheeyamaayi sthreekalude thozhil‍ avakaashangal‍kku erekkure niyamaparamaayi raksha urappu varutthiyittullathaayikaanaavunnathaanu. Inthyayude bharanaghadanayile maulikaavakaashangalum, nir‍ddheshakathathvangalum sthreeyude avakaashangal‍kku prathyeka pariganana nal‍kunnu. Stheekalude thozhil‍ avakaashangalum bharanaghadanayude paridhiyil‍ varunnathaanu. Saadhaaranayaayi dynamdina jeevithatthil‍ namukku palappozhum aashrayikkendi varunnathu kendrasar‍kkaarum, samsthaana sar‍kkaarukalum nir‍mmikkunna vividha niyamangalum, chattangalum  mattu vijnjaapanangalumaanu. Thozhil‍ avakaashangalude kaaryatthilum ithu vyathyasthamalla.sthreekal‍kkulla thozhil‍ samayakrameekaranam.pala thozhil‍ niyamangalum sthreekale raathriyil‍ joli cheyyunnathil‍ ninnu vilakkunnu. Maariya saahacharyangalil‍ ithu samrakshayaano, vivechanamaano ennathu chinthikkendathaanu.

 

thozhilidangalile shaareerika suraksha.vividha thozhil‍ niyamangal‍ sthreekale bhaaramaar‍nna thozhilukal‍ cheyyikkunnathu vilakkunnundu. Udaa: 1.  phaakdareesu aakdu vakuppu 27. Vakuppu 22 (2), vakuppu 34 2.  myn‍su aakdu vakuppu 46(1) (ma)

 

maathruthva parirakshayum avakaashangalummaathruthvam sthreeye sambandhicchu savisheshamaaya uttharavaaditthangaludeyum sammar‍ddhangaludeyum kaaranam koodiyaanu. Thozhiledukkunna sthreeye sambandhicchu iratta uttharavaadithvangalude ekopanam nisaaramaaya prakriyayalla. Vividha thozhil‍ niyamangal‍ gar‍bhakaalatthe thozhil‍ avakaashangalum, prasava avadhiyum mattu aanukoolyangalum nishkar‍shicchittullathu shraddheyamaanu.

 

thulyavethanatthinulla avakaasham.thulya jolikku thulyavethanam oru manushyavakaashavum, mauleekaavakaashavum, oru thozhil‍ avakaashavumaanu. Thulya vethana niyamam nilavilundenkilum ithu palappozhum paalikkappedukayo, nadappaakkappedukayo cheyyunnilla. Lygeeka peedana nirodhana niyamam. Joli sthalatthe lygeeka peedana nirodhana niyamam joli sthalatthulla lygeeka peedanam nirodhicchum aayathine neridaanulla maar‍ggangal‍ prathipaadikkunna niyamam 2013l‍ nilavil‍vannum ellaa thurakalileyum vanithaa jolikkaare ee niyamatthin‍re paridhiyil‍ konduvannittundennathu shlaaghaneeyamaanu.

 

nir‍ddheshangal‍.1. Valare kooduthal‍ sthreekal‍ innu svakaaryamekhalayil‍ joli cheyyunnu. Avarude avakaashangal‍ venda reethiyil‍ samrakshikkappettittilla. Athinulla nadapadikal‍ aavashyamaanu. 2. Sthreekal‍kku kendra-samsthaana sar‍vveesukalil‍ samvaranam aavashyamaanu. Chila samsthaanangalil‍ ippol‍ thanne nilavilundu. 3. Nilavilulla niyamangal‍ kruthyathayode nadappaakkendiyirikkunnu. Ghamayeeauru chhalalasharalruny zhaliralru leisheshvelara  aakkanam. 4. Ai. Di. Sekdarinu prathyeka niyama nir‍mmaanam aavashyamaanu. 5. Prathyeka saampattheeka mekhalayile avakaasha samrakshanam. 6. Mathiyaaya shishu samrakshana saukaryangal‍. 7. Kooduthal‍ yaathraa saukaryangalum thaamasa saukaryangalum. 8. Joliyil‍ niyamikkumpozhum, draan‍spharilum sthrakal‍kku prathyeka pariganana. 9. Asamghaditha mekhalayile sthreekal‍kku prathyeka niyama samrakshanam.

 

kadappaadu :do. Soniya. Ke. Daas

 

sthree samrakshana niyamangal

 

thozhilaali chooshanam charithraatheetha kaalam muthal nila nilkkunnu. Bhaaratha samskaaram edutthaal thozhil nirnayicchirunnathu chaathur varnya vyavasthayaanu . Janmam kondu thanne thozhilaali vargam srashdikkappettu. Thudarnnu vyaavasaayika viplavavum navoddhaanavum kure adhikam maattangalum puthiya thozhil niyamangalum kondu vannu. Thozhilidangalil ettavum kooduthal chooshanatthinum avakaasha nishedhangalkkum irayaayathu sthreekalaanu . Purushanmaarekkaal kuranja vethanatthil sthreekale kondu paniyeduppikkuka,vishramatthinu samayam nalkaathirikkuka,prasava shesham joli nishedhikkuka ,phaakdarikalil sthreekalkku praathamika soukaryangal urappaakkaathirikkuka thudangi chooshanangal niravadhi. Niyamangal vazhi ittharam niyama nishedhangalum chooshanangalum oru paridhi vare pariharicchirikkunnu. Vividha thozhil niyamangalile sthree samrakshana vakuppukal thaazhe parayunnathaan

 

inthyan phaakdari niyamam . 1948

 

aarogya poornnavum surakshithavumaaya oru thozhil anthareeksham panishaalakalil urappu varutthunnathinaayi nirmmikkappetta niyamam aanithu. Ee niyamam thozhilaalikalkku aarogyam,kshemam,surakshithathvam ,vinodam iva urappu nalkunnu. Sthree samrakshanatthinaayi prathyeka vakuppukal ulkollicchu uchithamaaya oru thozhil samskaaram srushdikkaan ee niyamatthinu saadhicchu . Thozhilaalikalude aarogya samrakshanam urappu varutthunnathinaayi shavuchaalayangal vrutthiyaayi sookshikkanamennum shuddhavaayu kadannu varaan paryaaptham aaya janaalakal undaayirikkanamennum ,pukayum podiyum thadayaanulla samvidhaanam sthaapikkanamennum ,muriyil aarogyatthinu haanikaram aakum vidhatthil thozhilaalikala thingi koodaruthennum ,mathiyaaya veliccham ,kudi vellam eva undaayirikkanam ennum ee niyamam vyavastha cheyyunnu . Phaakdariyil thozhilaalikalude surakshithathvam urappaakkunnathinaayi yanthra bhaagangal veli ketti samrakshikkanam . Liphttum hoyisttum undaayirikkanam . Thee piduttham thadayaanulla munkaruthalum thee piduttham undaayaal athu padarnnu pidikkunnathu phalapradamaayi thadayunna samvidhaanangalum undaayirikkanam ennum nishkarshikkunnu.

 

thozhilaalikalude kshematthinaayi ellaa phaakdarikalilum purushanmaarkkum sthreekalkkum ver thiricchu kazhukaan saukaryam nalkanam. Ninnu joli cheyyunna thozhilaalikalkku idaykku irikkaanulla saukaryam nalkanam . 150 perilu kooduthal joli cheyyunnidatthu prathama shushroosha pettikalum 500 perilu kooduthal joli cheyyunnidatthu chikithsa muriyum undaayirikkanam . 250 l adhikam thozhilaalikala paniyedukkunna phaakdarikalil onno athil adhikamo kaanteenukal undaayirikkanam . 150 perilu kooduthal ulla phaakdarikalil vishramama murikalum uccha bhakshana murikalum undaayirikkanam . Aazhchayil oru vishrama dinam nalkanam . 5 manikkoor joli cheythaal ara manikkoor vishramam anuvadikkanam . Mukalil vyaktham aakkiya vyavasthakalodoppam sthree thozhilaalikalkku thaazhe vivarikkunna pratheka aanukoolyangalkku avakaasham ullathaanu .

 

1. Sthreekal joli cheyyunna sthalatthu thanne aavashyatthinu moothrappurakalum shavuchaalayangalum undaayirikkanam ennu ee niyamam 19-)o vakuppu vyaktham aakkunnu . Sthreekalkkum purushanmaarkkum iva prathyekam aayi tharaam thirikkukayum venam aavashyatthinu velicchavum vaayu sanchaara maarggangalum undaayirikkanam. Ivayil vrutthiyum shuchithvavum ippozhum undennu urappu varutthanam . 2. Ee niyamam 22(2) vakuppanusaricchu pravartthicchu kondirikkunna yanthra bhaagangala vrutthi aakkuka ,ennayiduka thudangiya jolikalkku sthreekaleyum kuttikakaleyum upayogikkaruthennu nishkarshikkunnu. 3. Kottanu opener pravartthikkunna bhaagatthu sthreekaleyum kuttikaleyum joli cheyyaan anuvadhikkaaruthennu 27-) 0 vakuppu vyaktham aakkunnu. 4. 48-)0 vakuppanusaricchu 30 l kooduthal sthreekal joliyedukkunna phaakdarikalil avarude 6 vayasil thaazheyulla kuttikalude upayogatthinaayi vrutthiyum vedippum ullathum vaayuvum velicchavum kadakkunnathum aaya uchithamaaya muri undaayirikkanam . Kunjungale paripaalikkunnathinaayi parisheelanam labhiccha oru vanithayude melnottam undaayirikkanam . Idavelakalil mulayoottunnathinulla soukaryavum nalkendathaanu. 5. Raavile 6 manikkum vykunneram 7 manikkum idaykku allaattha samayam sthree thozhilaalikale thozhil cheyyikkaruthennum niyamam anushaasikkunnu . Athu pole rogam undaakaanum vishabaadha ,parikkukal iva undaakaanum saadhyathayulla apakadakaramaaya jolikalil ninnum sthreekale vilakkaan samsthaana sarkkaarukalkku adhikaaram undennu 82-)0 vakuppu vyaktham aakkunnu . Phaakdari niyamatthileyo anubandha chattangalileyo vyavasthakal anusarikkaattha thozhil udamakalum ,maanejerum ,kyvashakkaaranum shikshaarhar aanu. Randu varsham thadavu shikshayo pizhayo allenkil randum koodiyo shikshayaayi labhikkaam. Shikshikkappetta sheshavum athe kuttakruthyam thudarnnaal oro divasavum aayiram roopa vacchu pizha shiksha vidhikkaavunnathaanu. Surakshithathvatthe kuricchu parayunna vyavasthakalo apakadakaram aaya thozhilukale kuricchu parayunna 87 vakuppile vyavasthakalo lamghicchathine thudarnnu thozhilaalikku maranam sambhavicchaal 35,000/- roopayil kurayaattha thukayum maarakam aaya parikku pattiyaal 10,000 roopayil kurayaattha thukayum pizha shiksha vidhikkaam. Kuttam aavartthicchaal 3 varsham thadavum 2 laksham roopa pizhayum vidhikkaam.

 

thulya vethana niyamam ,1976.

 

sthree purushanmaarkku limga bhedam anye thulya vethanam labhyam aakkunnathinum joliyilum anubandha kaaryangalilum ulla vivechanam thadayaanum aayi inthyan parlamentu paasaakkiya niyamam aanithu . Ee niyamam 4-)0 vakuppanusaricchu ore joliyo ore svabhaavam ulla joliyo cheyyunna thozhilaalikku muthalaali nalkunna vethanam ethiru limga thozhilaalikku kodukkunna vethanathinekkaal kurayaan paadilla ennu vyaktham aakkunnu. Ee vyavastha paalikkaanaayi oru muthalaaliyum thozhilaaliyude vethanam kuraykkaan paadilla . Athu pole thanne ee niyamam praabalyatthil varunnathinu munpu oru sthaapanatthilo thozhililo ore jolikku randu tharatthil ulla nirakkukalaanu praabalyatthil ullathenkil athil ettavum koodiya nirakku anusaricchulla vethanam ee niyamam nilavila vanna shesham sthree purusha bhedam anye ellaa thozhilaalikalkkum nalkanam. Ee niyamam 5-)0 vakuppanusaricchu niyamam nilavil varunnathu muthal ore joliyil niyamikkappedunna sthree purusha jolikkaarkkidayil  sthaanakayattam,sthalammaattam ,parisheelanam muthalaaya joli vyavasthakale sambadhicchu yaathoru vivechanavum paadilla ennu vyavastha cheyyunnu . Ennaal nilavil ulla mattoru niyama prakaaram sthreekale attharam joliyil niyamikkunnathu thadayukayo niyanthrikkukayo cheyyaam. Ee vakuppu pattika jaathi pattika vargakkaar ,saayudha senayil ninnum viramicchavar ,thozhilil ninnum piricchu vidappettavar ennivarkkulla prereka parigananayo samvaranattheyo baadhikkunnilla. Ee niyamam anusaricchu sthreekalude thozhila avasarangal varddhippikkaanaayi sarkkaarine upadeshikkaanaayi upadeshaka samithikal roopeekarikkaan vyavasthayundu. Upa samithiyil 10 l kurayaattha amgangal undaayirikkendathum athil pakuthi amgangal sthreekal aayirikkendathum aanu. Upadesham nalkumpol upadeshaka samithi nishchitha sthaapanatthilo thozhililo ulla sthree thozhilaalikalude ennam ,thozhil svabhaavam, thozhilinulla sthreekalude anuyojyatha ,bhaagika samaya thozhil ulppede sthreekalkku kooduthal thozhil avasarangal kodukkalinte aavashyakatha ,koodaathe samithikku yuktham ennu thonnunna ithara kaaryangal enniva pariganikkendathu aanu. 15 vakuppanusaricchu thaazhe parayunna kaaryangalkku ee niyamam  baadhakam alla . Ee niyamatthil parayunnathonnum 1. Sthreekalkku pratheka pariganana kodukkunnathinullathum nilavilullathum aaya ethenkilum niyamatthile sthreekalude thozhilumaayi bandhappetta vyavasthakalo nibandhanakalo paalikkunnathineyum 2. Kuttikale prasavikkumbozho prasavikkaan pokumpozho sthreekalkku prathyeka parigananayo ,maranam,viramikkal ennivayumaayi bandhappetta vyavasthakalilum nibandhanakalilum labhyam aaya prathyeka parigananeyum baadhikkunnilla .

 

prasavaanukoolya niyamam ,1961

 

prasavatthinu munpum pinpum ulla kuracchu kaalatthekku chila sthaapanangalil joli cheyyunna sthree thozhilaalikalkku nalkenda aanukoolyangale kuricchu vyavastha cheyyunna niyamam aanithu. Ee niyama 4 vakuppanusaricchu chila samayangalil chila samayangalil sthreekal joli cheyyunnathu nirodhicchirikkunnu . Oru sthreeyude prasava sheshamo garbhachidratthinu sheshamo thudarnnulla 6 aazhcha kaalam oru sthaapanatthil arinju kondu oru muthalaaliyum jolikku niyamikkaan paadilla. Oru garbhiniyeyum,avar prathyekam aayi aavashyappettaal polum ,avarude garbhatthe baadhikkunnatho ,bhroonatthinte valarcchaye baadhikkunnatho garbham alasunnathinu kaaranamaakunnatho mattu tharatthil avarude aarogyatthe doshakaram aayi baadhikkunnatho aaya jolikala cheyyunnathinu oru muthalaaliyum aavashyappedaan paadilla . Ee niyamatthile vakuppukalkku vidheyamaayi melparanja kaalayalavil jolikku haajaraakaathirunna samayangalil kittenda sharaashari vethanam anusaricchulla nirakkil vethanam prasthutha avadhi divasangalil kittunnathinu sthreekku avakaasham ullathaanu. Prasavatthinu thottu munpulla varshatthil kuranjathu 80 divasam enkilum joli cheytha oraalkku maathrame prasavanukoolyatthinu avakaasham undaayirikkukayullu, oru sthreekku ettavum kooduthal 12 aazhcha varaye prasavanukoolyatthinu arhatha ullu. Ikkaalayalavil sthree maricchaal mariccha divasam ulppede athu vareyulla prasavaanukoolyam nalkendathaanu . Oru sthree prasava samayamo kuttiyo prasaviccha shesham aduttha divasamo kuttiye vittittu maricchaal aa samayam muzhuvan prasavanukoolyatthinu arhatha ullathaanu. Pinneedu kutti maranappettaal kutti mariccha samayam ulppedeyulla samayam vare prasavaanukoolyam nalkendathaanu. Prasavanukoolyatthinu arhatha ulla sthree avarude muthalaalikku nirddhishda phoratthil arham aaya prasavaanukoolyam avarkko avar nirdheshikkunna aalkko kodukkaan aavashyappettu rekha moolam notteesu nalkendathaanu. Garbhini aayirunna samayam notteesu nalkaathirunna oru sthreekku prasava shesham notteesu nalkaavunnathaanu. Prasavatthinu munpulla samayatthe prasavaanukoolyam garbhini aanennu thelivu haajaraakkunna muraykku munkooraayi aa sthreekku nalkendathum athinu shesham nalkenda aanukoolyam prasavicchu ennu thelivu haajaraakki 48 manikkoorinullil nalkendathum aanu . Garbham alasukayo garbhachidram nadatthukayo cheythaal athinu shesham nirdishtta thelivukala haajaraakkiyaal 6 aazhcchatheykku shampala sahitham avadhi nalkendathu aanennu 9-)0 vakuppu anushaasikkunnu. Oru sthree vandhyakarana shasthrakriyaykku vidheyaya aayaal nirdishtta thelivukal haajaraakkiyaal shasthrakriyaykku shesham 2 aazhcha vethanatthodu koodiya avadhi labhikkumennu 9 e vakuppu vyaktham aakkunnu.

 

ee niyamam 10-)0 vakuppanusaricchu oru sthree garbham,prasavam ,valarccha etthaattha kuttiye prasavikkal,garbham alasal,aushadatthaalulla garbha chidram ,vandhyakarana shasthrakriya muthalaaya kaaranangal moolam undaakunna rogam pidipettaal thelivu haajaraakkunna muraykku 6-)0 vakuppu prakaaramo 9-)0 vakuppu prakaaramo ulla prasava aanukoolyangalkku purame oru maasam koodi vethanatthodu koodiya avadhikku arhatha undaayirikkunnathaanu. Oru sthree prasavam kazhinju jolikku haajaraayi thudangumpol avarkku nalkunna vishrama samayam ozhike divasavum randu idavelakal anuvadikkendathu aanennum prasthutha idavelakal kuttikku 18 maasam praayam aakunnathu vare labhikkunnathaanennum 11-)0 vakuppil vyaktham aakkiyirikkunnu . Garbhakaalatthu jolikku haajaraayilla ennaa kaaranatthaal sthreeye joliyil ninnum piricchu vidaan paadilla. Oru sthreeye piricchu vidunnathu garbhaavasthayil aanu enkil prasthutha piricchu vidal avarude prasava aanukoolyangaleyo chikithsa aanukoolyangaleyo edutthu kalayunnathalla. Ennaal piricchu vidunnathu ethenkilum perumaatta dooshyam kondaanenkil prasavanukoolyavum chikithsa aanukoolyavum nashdam aakunnathaanu. Niyama prakaaramulla prasavanukoolyangalo chikithsa aanukoolyangalo nishedhikkunna paksham adhikaarikal munpaake 60 divasatthinakam sthree thozhilaalikalkku appeel bodhippikkaavunnathum athile theerumaanam anthimam aayirikkunnathum aanennu 120-)0 vakuppu vyaktham aakkunnu. Ee niyamatthinte uddheshangalkkaayi inspekdare niyamikkaan sarkkaarinu adhikaaram undu . Inspekdarkku sthree thozhilaalikal joli cheyyunna phaakdariyil praveshikkaanum ee niyama prakaaram sookshikkenda rajistterukalum rikkaardukalum sookshicchittundo ennum parishodhikkaavunnathum ava parishodhikkunnathinu haajaraakaan aavashyappedaavunnathum aanennu 15-)0 vakuppu vyaktham aakkunnu . Ennaal svantham ishttathinu ethire mozhi parayaan aareyum nirbandhikkaan paadilla. Sthree thozhilaalikalkku arhamaaya prasava aanukoolyam nishedhicchaal athu kodukkaan inspekdarkku nirdeshikkaam. Ee niyamatthile 21-)0 vakuppanusaricchu arhamaaya prasavaanukoolyam sthree thozhilaalikknalkiyillenkilo ee niyamaprakaaram anuvadaneeyam aaya avadhi edutthu ennaa kaaranatthaal prasthutha avadhi samayam oru sthree thozhilaaliye piricchu vidukayo joliyil ninnum neekkam cheyyukayo cheythaal thozhiludamaykku 3 maasatthil kurayaatthathum 1 kollam vare neelunnathum aaya thadavu shikshayo 500/- roopa vare pizhayo randum koodiyo shiksha labhikkaavunnathaanu. Ee niyamam anusaricchulla kuttakruthyangalude vichaarana judeeshyal onnaam klaasu majisdrettu kodathiyil aanu nadatthuka. Paraathikkaari neritto avar ulppedunna dredu yuniyan mukhenayo ,rejistter cheyyappetta sannaddha samghadana vazhiyo, inspekdarkku nerittu nalkunna paraathiyin melo kodathikku kesu edukkaam . Paraathi kuttakruthyam nadannu oru varshatthinakam nalkiyirikkanam .

 

thozhilidangalile lymgika peedanam (prathirodham ,nirodhanam,thadayal ) niyamam,2013

 

thozhil sthalangalile lymgika peedanam thadayunnathinaayi supreem kodathi vishaakha v sttettu ophu raajasthaan (air 1997 sc 3011) enna kesil chila maarganirdeshangal munnottu vaykkukayundaayi . Maarga nirdeshangalil kadakkum munpu ee kesil kodathi lymgika peedanatthinu nalkiya nirvachanam onnu parishodhikkaam . Lymgika peedanam ennaal svagathaarham allaattha prathyakshavum parokshavum aaya thaazhe parayunna tharatthilulla perumaattangalaanu. E. Shaareerika samparkangalum neekkangalum. Bi. Lymgika aanukoolyatthinu vendiyulla avashyapedalo apekshikalo. Si. Lymgika chuvayulla abhipraaya prakadanangal . Di. Ashleelam pradarshippikkal i. Shaareerikam aayatho vaakkaalullatho vaakkukal kondallaathatho aaya lymgika svabhaavamulla mattu perumaattangal. Ittharam lymgika peedanangal thadayaanaayi kodathi thaazhe parayunna maarga nirdeshangal aavishkarikukayundaayi 1. Mukalil vivariccha prakaaramulla lymgika peedanam vilakkikondu uchithamaaya reethiyil vijnjaapanam cheyyukayum aayathu praseeddheekarikkukayum pracharippikkukayum cheyyuka 2. Sarkkaarinteyum pothu mekhala sthaapanangaludeyum chattangalilum mattum lymgika peedanam nirodhicchu kondulla vyavasthakalum kuttakkaarkkthakkathaaya shikshakal nalkunnathinulla vyavasthakalum ulpeduthendathaanu. 3. Svakaarya thozhiludamakale bandhikkaanaayi 1946 le industrial employment (standing orders ) act anusaricchulla standing order kalil lymgika peedana nirodhana vyavasthakal ulpedutthaan venda nadapadikal sveekarikendaathaanu . 4. Thozhilidangalil sthreekalkku prathikoola saahacharyangal undaakillennu urappu nalkaanaayi joli,shuchithvam ,vishramam enniva sambandhicchu uchithamaaya thozhil saahacharyangal srushdikkuka. 5. Yaathoru sthree jeevanakaarikkum thanre thozhiline sambandhicchu prathikoolamaaya avastha undennu vishvasikkaan nyaayamaaya kaaranangal illaathirikkuka . 6. Thozhil idangalil paraathi kammitti roopeekarikkuka . Ittharam kammittiyude adhyaksha sthree aayirikkanam ennum pakuthiyil kooduthal amgangal sthreekal aayirikkanam ennum vyavasthayundu vishaakha kesile maarga nirdeshangal verum kadalaasu pulikal aayi maari. 2012 l human rights watch network enna samghadana phayal cheytha medhaa kothval leela v yuniyan ophu inthya (2013) 1 scc 297 enna pothu thaalparya harjiyil . Pala samsthaanangalum vishaakha maarga nirdeshangal nadappaakkunnathil paraajayappettathaayi kandetthi . Ee kesil supreem kodathi vishaakha kesile maarga nirdeshangal athinte shariyaaya saaratthilum arththatthilum nadappaakki thozhil sthalangalile sthreekalude anthasum maanyathayum kaatthu sookshikkanamennu vyakthamaakkukayundaayi. Ittharam saahacharyatthil oru niyamam anivaaryamaanennu manasilaayathine thudarnnu 2013 epril 23 nu inthyan paarlamentu thozhil idangalil lymgika peedanam (prathirodham ,nirodhanam ,thadayal )niyamam ,2013 paasaakkukayundaayi . Vishaakha kesile maarga nirdeshangal kuracchu koodi vishaalamaayi ee niyamatthil pariganikkappedunnu . Udaaharanamaayi gaarhika joli cheyyunna sthreekale koodi niyamatthinte paridhiyil ulpedutthi . Athupole thozhil daathaavinte nirvachanathilum svakaarya mekhalayeyum pothu mekhalayeyum sahakarana mekhalayeyum ulpedutthi nirvachanatthe kooduthal vyaapthamaakki. Paraathi nalkaanaayi susajjamaaya oru samvidhaanam orukki ennathaanu ee niyamatthinte pradhaana savisheshatha . Niyamam naalaam vakuppanusaricchu thozhilidangalil internal complaints kammitti (icc ) yum aaraam vakuppanusaricchu jilla adisthaanatthil local complaints commitee (lcc ) yum roopeekarikendathaanu. Patthil kooduthal sthreekal thozhiledukkunna ellaa thozhil sthaapanangalilum icc roopeekarikendathaanu. Icc yil kuranjathu naalu amgangal enkilum undaayirikendathum adhyaksha muthirnna sthaanam vahikkunna vanitha aayirikkanam ennum vyavasthayundu . Sambhavam nadannu moonnu maasatthinakam paraathi nalkendathaanu. Mathiyaaya kaaranangalundu enkil ee kaalaavadhi uyartthi nalkaavunnathaanu. Paraathi labhicchu kazhinjaal icc athin mel anveshanam nadatthendathum 90 divasatthinakam anveshanam poortthiyaakendathum aanu . Thudarnnu prathama drishdya(prima facie ) kesu undennu thelinjaal paraathi poleesinu ayacchu kodutthu inthyan shiksha niyamam anusaricchu kesu rajisttar cheyyendathaanu. Paraathikkaari icc kku munnilu nalkiya paraathi shariyaanennu kandetthiyaal ethirkakshiku ethire sarveesu rool anusariccho allenkil ee niyamam anusariccho nadapadi edukkaanum koodaathe paraathikkaarikko avarude avakaashikalko yukthamaaya nashdaparihaaram ethirkakshiyude vethanatthil ninno shampalatthil ninno pidicchedukkaanum venda nirdeshangal thozhiludamayku nalkaavunnathaanu. Ittharam nirdeshangal thozhiludama 60 divasatthinakam paalikendaathaanu . Ittharam nirddhesham anusarikkaattha thozhiludamayku 50,000/- roopa pizha vidhikkaavunnathum kuttam aavartthicchaal iratti pizha chumatthaavunnathum sthaapanatthinte lysanso rajisttarreshano raddhaakkaa vunnathumaanu .

 

sthree purusha samathvam, sthree svaathanthryam ennaal‍ enthu?

 

sthreekal‍kku ippol‍ thanne vendathiladhikam svaathanthryamundennu karuthunnavaraanu kooduthalaalukalum. Ennaal‍ kudumbatthileyum samoohatthileyum niyanthranangalil‍ asamthraptharaayavarum pheministtukalum phaashan‍ premikalum parayunnathu sthreekal‍kku svaathanthryam porennaanu. Sthreekalude ippozhatthe svaathanthryam aanu ellaa kuzhappatthatthinum kaaranamennum athukondu avare chaakku thuniyil‍ pothinju samrakshikkanamennu aavashyappedunna matha vishvaasikalumundu. Padinjaaran‍ raajyangalile veshangal‍ aniyaanum avare pole jeevikkaanumulla avasthayaayi svaathanthryatthe nir‍vvachikkunna ‘moden‍’ sthreekalum undu.

 

sathyatthil‍ sthreekal‍ ethramaathram svathanthraraan? Sharikkum padinjaaran‍ raajyangalile sthreekal‍ svathanthraraano? Avar‍kku enthinokkeyulla svaathanthryamaanullath? Avare anukarikkunna nammude naattile sthreekal‍ ethra svathanthraraan? Sharikkum enthaanu svaathanthryam?

 

niyanthranangalillaattha avasthayaanu svaathanthryam. Pakshe athinu bhauthikavum aashayaparavumaaya paridhiyundu. Parakkanamennu namukku aagrahikkaamenkilum svayam parakkaan‍ namukku kazhiyilla. Athaayathu parakkaan‍ namukku svaathanthryamilla. Athupole shoonyatha, ananthatha thudangiya aashayangal‍ poor‍nnamaayi nammude thalacchorinu ul‍kkollaan‍ kazhiyunnilla. Athaayathu aa aashayam manasilaakkaanulla svaathanthryamilla. Athukondu kevala svaathanthryam ennonnu nilanil‍kkunnilla. Prakruthi niyamangal‍kkatheethamaaya oru svaathanthryam namukku asaadhyamaaya kaaryamaanu. Naam nammekkaal‍ valare valuthaaya prakruthiyude niyamangalum athepole saamoohyajeeviyaayathinaal‍ samoohatthinte niyamangalum naam anusarikkendivarum. Ithaanu svaathanthryatthekkuricchulla pothuvaaya kaaryam.

 

sthree svaathanthryatthinte charithram

 

samoohatthinte aadikaalam muthal‍kke manushyan‍ manushyane chooshanam cheythu jeevikkunna reethi undaayirunnu. Gothra soohatthil‍ ninnu maari pinneedu nagarangalum raajyangalumundaayi. Ekaadhipathyaparamaaya raajyangalaayirunnu mikkavayum. Athininnu cheriya vyathyaasatthode janangal‍ theranjedukkunnaprathinidhikal‍ bharikkunna reethi praacheena ethan‍sil‍ nilaninnirunnu. Votteduppiloode avar‍ bharanaadhikaarikale nishchayikkukayum nagarajeevitham munnottu kondupokukayum cheythu. Ennaal‍ avide ee avakaashangalellaam kuracchu per‍kku maathramullathaayirunnu. Adimakal‍kkum, sthreekal‍kkum kuttikal‍kkum oravakaashavumilla. Athu nilanir‍tthaanulla niyamangal‍ adhikaarikal‍ samoohatthil‍ konduvannu. Pinneedu loka samooham mathabharanatthinte irunda yugatthilekku kadannu. Adimatthamaayum, jan‍mitthamaayum, saamraajyathvamaayum adhikaara raashdreeyam valar‍nnu.

 

ennaal‍ samooham ennathu manushya srushdiyaayathinaal‍ aa niyamangal‍ namukku maattaavunnavayaanu. Palappozhaaya samooham ee adittha chooshana niyamangal‍kka??

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions