ശിശുസംരക്ഷണ നിയമങ്ങളും അവകാശങ്ങളും

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ശിശുസംരക്ഷണ നിയമങ്ങളും അവകാശങ്ങളും                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശിശു സംരക്ഷണ നിയങ്ങളെയും അവകാശങ്ങളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍                  

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ സേവനം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ്                
                                                                                                   
                                                                                                                  ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളില് നിന്നും കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമം - 2012 (POCSO Act 2012)                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    വിശദ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമം 2006                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  ബാലനീതി നിയമം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    വിശദ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  ശിശുസംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും പുതിയ ജുവനൈല്‍ ജസ്റ്റീസ് നിയമവും                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    വിശദ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  സംയോജിത ശിശുസംരക്ഷണ (Integrated Child Protection Scheme) പദ്ധതി എന്ത്? എന്തിന്?                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  ദത്തെടുക്കല്‍ നിയമങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    വിശദ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  കുട്ടിയും ശിക്ഷയും                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ബാലനീതി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളെപ്പറ്റി                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    shishusamrakshana niyamangalum avakaashangalum                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   vividha tharatthilulla shishu samrakshana niyangaleyum avakaashangaleyum sambandhikkunna vivarangal‍                  

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  kuttikalude avakaashangal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kooduthal‍ vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  chyl‍du lyn‍ sevanam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kuttikalude samrakshanatthinaayulla kendraavishkrutha paddhathikalil‍ ettavum pradhaanappetta oru paddhathiyaan                
                                                                                                   
                                                                                                                  lymgika athikramangalilu ninnum kuttikale samrakshikkunna niyamam - 2012 (pocso act 2012)                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    vishada vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  shyshava vivaaha nirodhana niyamam 2006                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kooduthal‍ vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  baalaneethi niyamam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    vishada vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  shishusamrakshana sthaapanangalum puthiya juvanyl‍ jastteesu niyamavum                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    vishada vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  samyojitha shishusamrakshana (integrated child protection scheme) paddhathi enthu? Enthin?                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kooduthal‍ vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  datthedukkal‍ niyamangal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    vishada vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  kuttiyum shikshayum                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    baalaneethi niyamatthile vyavasthakaleppatti                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions