വനിതാ വികസനം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വനിതാ വികസനം                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   സത്രീകളുടെ പുരോഗതിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      ഇന്ത്യന്‍ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    ഇന്ത്യന്‍ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      പദ്ധതികളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധതരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      നിയമ ബോധവത്ക്കരണം                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ നിയമ സഹായങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      പ്രധാന ദിനങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ല വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      സ്ഥാപനങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      സ്ത്രീ സുരക്ഷ                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      സംസ്ഥാനതല വിവരങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയും അന്തസ്സും പരിരക്ഷിക്കാന്‍ ഒരു നിയമം                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    vanithaa vikasanam                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   sathreekalude purogathiye kuricchulla vivarangal‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      inthyan‍ sthreekalude avastha                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    inthyan‍ sthreekalude jeevitha nilavaaratthekuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      paddhathikalum pravar‍tthanangalum                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    sthreekaludeyum kuttikaludeyum vividha kshemapaddhathikale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      niyamangalum nayangalum                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividhatharatthilulla niyamangale kuricchulala vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      niyama bodhavathkkaranam                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha niyama sahaayangale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      pradhaana dinangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    pradhaanappetta divasangale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      sthaapanangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha sthaapanangale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      sthree suraksha                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha sthree surakshaa maar‍ggangale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      samsthaanathala vivarangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    samsthaana thalatthil‍ labhyamaakunna sevanangale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  sthreekalude suraksha                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    sthreekalude surakshayum anthasum parirakshikkaan‍ oru niyamam                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions