ശിശു വികസനം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ശിശു വികസനം                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   കുട്ടികളുടെ പുരോഗതിയെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      പദ്ധതികളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകള്‍                
                                                                                                   
                                                                      നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      നിയമബോധ വത്ക്കരണം                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    ലഭ്യമായ വിവിധ നിയമസഹായങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ല വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ല വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      സ്ഥാപനങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകള്‍                
                                                                                                   
                                                                      സംസ്ഥാനതല വിവരങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    ശിശു വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനതല വിവരങ്ങള്‍                  
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    shishu vikasanam                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   kuttikalude purogathiyekuricchulla vivarangal‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      inthyayile kuttikalude avastha                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    inthyayile kuttikalude avasthaye kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      paddhathikalum pravar‍tthanangalum                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha paddhathikalumaayi bandhappetta arivukal‍                
                                                                                                   
                                                                      niyamangalum nayangalum                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha niyamangale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      niyamabodha vathkkaranam                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    labhyamaaya vividha niyamasahaayangale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      pradhaanappetta dinangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    pradhaanappetta dinangale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      sthaapanangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha sthaapanangale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      kuttikalude suraksha                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    kuttikalude surakshayumaayi bandhappetta arivukal‍                
                                                                                                   
                                                                      samsthaanathala vivarangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    shishu vikasanavumaayi bandhappetta samsthaanathala vivarangal‍                  
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions