ഭിന്നലിംഗം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഭിന്നലിംഗം                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   ഭിന്നലിംഗക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                  

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      ഇന്ത്യയിലെ ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ അവസ്ഥ                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    ഇന്ത്യയിലെ ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ അവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      പദ്ധതികളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    ഭിന്നലിംഗക്കാര്‍ക്കുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ നയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      നിയമ ബോധവല്‍ക്കരണം                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    ഭിന്നലിംഗക്കാര്‍ക്കുള്ള വിവിധ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    bhinnalimgam                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   bhinnalimgakkaarumaayi bandhappetta kooduthal‍ vivarangal‍                  

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      inthyayile bhinnalimgakkaarude avastha                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    inthyayile bhinnalimgakkaarude avasthayumaayi bandhappetta vishada vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      paddhathikalum pravar‍tthanangalum                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    bhinnalimgakkaar‍kkulla vividha paddhathikaleyum pravar‍tthanangaleyum kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      niyamangalum nayangalum                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha nayangaleyum niyamangaleyum kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      niyama bodhaval‍kkaranam                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    bhinnalimgakkaar‍kkulla vividha niyamangale kuricchulla vivarangal‍                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions