പിന്നോക്കക്ഷേമം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പിന്നോക്കക്ഷേമം                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                  

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      പട്ടിക ജാതി വികസനം                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                                                                                                   
                                                                      പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസനം                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                                                                                                   
                                                                      പിന്നോക്ക വിഭാഗ നിയമങ്ങൾക്ക് ‌ വേണ്ടിയുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷന്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    പിന്നോക്ക വിഭാഗ നിയമങ്ങൾക്ക് ‌ വേണ്ടിയുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷന്‍,1994                
                                                                                                   
                                                                      സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതികൾ                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതികൾ                
                                                                                                   
                                                                      മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകള്ക്കുള്ള സഹായ പദ്ധതി                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                                                                                                   
                                                                      സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള പുതിയ സ്വര്‍ണിമ പ്രത്യേക പദ്ധതി                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                                                                                                   
                                                                      പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമം–വകുപ്പുകളെ കുറിച്ച്                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ പദ്ധതികള്‍ വിഭാവനം ചെയ്തു പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി മന്ത്രിസഭ പിന്നോക്ക വിഭാഗ കാര്യാലയത്തിനു രൂപകല്പന നല്കിയ                
                                                                                                   
                                                                      സംസ്ഥാന പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന  കോര്‍‍പ്പറേഷന്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തിനായി അനുയോജ്യമായ വരുമാനദായക പദ്ധതികള്‍ക്ക്‌ സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍‍കുക                
                                                                                                   
                                                                                                                  കിര്‍ടാഡ്സ്                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗര വകുപ്പിന് കീഴില്‍  പ്രത്യേക ഡയറക്ടറേറ്റായി പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കേരള പട്ടികജാതി പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ ഗവേഷണ പരിശീലന വികസന പഠന കേന്ദ്രം                
                                                                                                   
                                                                      ദളിത വിഭാഗം                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    ദളിത വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ                
                                               
         
                                               Next                8                items                        »                                              1                    2                        
                                                                   
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    pinnokkakshemam                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   pinnokka vibhaagangalude kshematthe kuricchulla vivarangal‍                  

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      pattika jaathi vikasanam                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                                                                                                   
                                                                      pattika vargga vikasanam                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                                                                                                   
                                                                      pinnokka vibhaaga niyamangalkku  vendiyulla desheeya kammeeshan‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    pinnokka vibhaaga niyamangalkku  vendiyulla desheeya kammeeshan‍,1994                
                                                                                                   
                                                                      skolarshippu paddhathikal                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha skolarshippu paddhathikal                
                                                                                                   
                                                                      mattu pinnokka vibhaagakkaarude kshematthinu vendiyulla sannaddha samghadanakalkkulla sahaaya paddhathi                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                                                                                                   
                                                                      sthreekalkkaayulla puthiya svar‍nima prathyeka paddhathi                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                                                                                                   
                                                                      pinnokka vibhaagangalude kshemam–vakuppukale kuricchu                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha paddhathikal‍ vibhaavanam cheythu pinnokka vibhaagangalude unnamanatthinaayi manthrisabha pinnokka vibhaaga kaaryaalayatthinu roopakalpana nalkiya                
                                                                                                   
                                                                      samsthaana pattika jaathi pattika vargga vikasana  kor‍‍ppareshan‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    pattikajaathi pattikavar‍gga janavibhaagangalude saampatthika saamoohika unnamanatthinaayi anuyojyamaaya varumaanadaayaka paddhathikal‍kku saampatthika sahaayam nal‍‍kuka                
                                                                                                   
                                                                                                                  kir‍daadsu                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    pattika jaathi pattika var‍ggara vakuppinu keezhil‍  prathyeka dayarakdarettaayi pravartthicchu varunna sthaapanamaanu kerala pattikajaathi pattika var‍gga gaveshana parisheelana vikasana padtana kendram                
                                                                                                   
                                                                      dalitha vibhaagam                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    dalitha vibhaagatthe kuricchulla vivarangal                
                                               
         
                                               next                8                items                        »                                              1                    2                        
                                                                   
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions