സംഘടിത മേഖല

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സംഘടിത മേഖല                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   ഇന്ത്യയിലെ സംഘടിത മേഖലയെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      ഇന്ത്യയിലെ സംഘടിത മേഖലകളുടെ സ്ഥിതി                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    സംഘടിത മേഖലകളുടെ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      പദ്ധതികളും പരിപാടികളും                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    സംഘടിത മേഖലകളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികളെയും പരിപാടികളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      നിയമങ്ങളും പദ്ധതികളും                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ നിയമങ്ങളെയും  പദ്ധതികളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      നിയമ ബോധവത്ക്കരണം                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    ലഭ്യമായ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      സ്ഥാപനങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ല വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      സംസ്ഥാനതല വിവരങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ലഭ്യമായ സഹായങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ല വിവരങ്ങള്‍                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    samghaditha mekhala                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   inthyayile samghaditha mekhalayekuricchulla vivarangal‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      inthyayile samghaditha mekhalakalude sthithi                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    samghaditha mekhalakalude sthithiye kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      paddhathikalum paripaadikalum                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    samghaditha mekhalakale kuricchulla paddhathikaleyum paripaadikaleyum kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      niyamangalum paddhathikalum                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha niyamangaleyum  paddhathikaleyum kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      niyama bodhavathkkaranam                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    labhyamaaya niyamangale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      sthaapanangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha sthaapanangale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      samsthaanathala vivarangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    samsthaana thalatthil‍ labhyamaaya sahaayangale kuricchulla vivarangal‍                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions