ഹരിത ഊര്‍ജ്ജം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഹരിത ഊര്‍ജ്ജം                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   ഹരിത ഊർജ്ജത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

പശ്ചാത്തലം

 

ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തോടെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ ഊര്‍ജ്ജാവശ്യങ്ങളും ഹരിത ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നു ലഭ്യമാക്കാമെന്നു തെളിയിക്കുന്ന "ഊര്‍ജ്ജ റിപ്പോര്‍ട്ട്: 2050-ല്‍ 100% ഹരിത ഊര്‍ജ്ജം" എന്ന പഠനം, ഡബ്ല്യൂ.ഡബ്ല്യൂ.എഫ് (WWF International) 2011-ല്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ ആഗോളപഠനത്തിന്റെ ദേശീയ-പ്രാദേശിക തലങ്ങളിലെ പിന്തുടര്‍ച്ചയായി പലയിടങ്ങളിലും പഠനങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നു നടന്നു. അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഊര്‍ജ്ജ ആവശ്യങ്ങളും 2050-ല്‍ 100% സുസ്ഥിര ഊര്‍ജ്ജത്തില്‍ നിന്നു ലഭ്യമാക്കാന്‍ കഴിയുമോ എന്ന പഠനം നടത്താന്‍ (WWF India) തീരുമാനിച്ചത്. അതിനായി പൂന ആസ്ഥാനമായുള്ള വിശ്വ സുസ്ഥിര ഊര്‍ജ്ജ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ (World Institute of Sustainable Energy – WISE) ചുമതലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.

 

ഈ ഗവേഷണ പഠനം ഇനി പറയുന്ന ചതുര്‍-ഘട്ട സമീപനത്തിലൂടെയാണ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്.

 
   
 • വൈദ്യുതി, താപം, ഇന്ധനം എന്നിവ ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാക്കാന്‍ വേണ്ട സുസ്ഥിര സ്ഥാനിക ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ ക്ഷമത വിലയിരുത്തുക.
 •  
 • ഗാര്‍ഹികം, വാണിജ്യം, വ്യവസായം, കൃഷി, ഗതാഗതം, പൊതുമേഖല തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഉപഭോഗമേഖലകളിലേക്ക് വൈദ്യുതി, താപം, ഇന്ധനം എന്നിവയുടെ നടപ്പുരീതികളനുസരിച്ചുള്ള ആവശ്യത്തിന്റെ മാതൃക നിര്‍മ്മിക്കുക (Modelling of a Business As-Usual Demand Scenario)
 •  
 • ഗൗരവമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണം (Energy Conservation-EC), ഊര്‍ജ്ജ കാര്യക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്‍ (Energy Efficiency-EE),സ്രോതസ്സുമാറ്റം (Carrier Substitution-CS) എന്നിവയിലൂടെ വൈദ്യുതി, താപം, ഇന്ധനം എന്നിവയുടെ നിലവിലുള്ളതും ഭാവിയിലെയും ആവശ്യം പരമാവധി എത്രകണ്ടു വെട്ടിക്കുറക്കാമെന്നതിന്റെ മാതൃക നിര്‍മ്മിക്കുക (Modelling of a Curtailed Demand Scenario).
 •  
 • സുസ്ഥിര സ്ഥാനിക ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ ക്ഷമതയെ വൈദ്യുതി, താപം, ഇന്ധനം എന്നിവയുടെ വെട്ടിക്കുറച്ച ഊര്‍ജ്ജ ആവശ്യവുമായി സമീകരിച്ച് വിലയിരുത്തുക.
 •  
 

നിഗമനങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം

 

സാങ്കേതികമായി, കേരളത്തിന്റെ 2050-ലെ ഊര്‍ജ്ജ ആവശ്യങ്ങളുടെ 95 ശതമാനം ഹരിത സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നും ഉല്‍പാദിപ്പിക്കാമെന്നതാണ് ഈ പഠനത്തിന്റെ പ്രധാന നിഗമനം  പൊതുവായി പറഞ്ഞാല്‍, ഈ പഠനഫലങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നത് നടപ്പുരീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച (Business – As-Usual Growth) തുടര്‍ന്നാല്‍, കേരളം കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ ഇല്ലാതായി വരുന്ന അശ്മക ഇന്ധനങ്ങളെ കേരളത്തിന് ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരും. ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണം, ഊര്‍ജ്ജകാര്യക്ഷമത, സ്രോതസ്സുമാറ്റം എന്നീ രംഗങ്ങളിലെ നിശിതമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഊര്‍ജ്ജ ആവശ്യം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാന്‍ കഴിയും. അങ്ങനെ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ ഊര്‍ജ്ജ ആവശ്യം മുഴുവന്‍ 2050-ല്‍ ഹരിത സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നു ലഭ്യമാക്കുക വഴി, അശ്മക ഇന്ധനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള വികസനമാതൃകയില്‍ നിന്നു കേരളത്തിനു മുക്തമാകാന്‍ കഴിയും.

 

കേരളത്തിന്റെ ഊര്‍ജ്ജരംഗം:

 

വന്‍കിട വ്യവസായ വളര്‍ച്ച പോലുള്ള സാമ്പ്രദായിക സാമ്പത്തിക സൂചികകളുടെ അഭാവത്തിലും കേരളം മികച്ച മാനവ വികസനം സാദ്ധ്യമാക്കി.സാക്ഷരത, ആരോഗ്യസംരക്ഷണം, ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണം, ദാരിദ്ര്യനിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ക്കു തുല്യമായ നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച കേരളം, വികേന്ദ്രീകൃത വികസന-ഭരണ മാതൃകകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും മുന്‍പന്തിയിലാണ്. മാനവ വികസനത്തെയും ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെയും വ്യവസായ കേന്ദ്രിത സാമ്പ്രദായിക സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയില്‍ നിന്ന് വിയോജിപ്പിക്കുന്ന (Decoupling Human Development from Conventional Economic Growth) മാതൃകയാണ് കേരളത്തിന്റെ വികസനം. എങ്കിലും ഊര്‍ജ്ജ ലഭ്യത, തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കല്‍, ഭക്ഷ്യ ഉത്പാദനം തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളില്‍ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു. അതിനാല്‍ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് പുതിയൊരു സമീപനം ആവശ്യമാണെന്നു പറയാം. അത് സുസ്ഥിരം (Sustainable) ആയിരിക്കുകയും വേണം.

 

ഗതാഗത മേഖല

 

റോഡ്, റയില്‍, ജലം, വ്യോമമാര്‍ഗ്ഗം എന്നീ നാലു ഗതാഗത മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുരുക്കം സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളം.തീരദേശ, സമതല പ്രദേശത്ത് റോഡ്, റയില്‍ ഗതാഗതത്തിന്റെ രണ്ടു ഇടനാഴികള്‍ നിലവിലുണ്ട്. എങ്കിലും യാത്രയ്ക്കും, ചരക്കു കടത്തുന്നതിനും ഏറെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോഡു തന്നെയാണ്. റോഡുഗതാഗത രംഗത്ത് 2000-01 മുതല്‍ 2011-12 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ വിവിധയിനം വാഹനങ്ങളുടെ സംയുക്ത വാര്‍ഷിക വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് (Compound Annual Growth Rate – CAGR) 5 ശതമാനമായിരുന്നു. കാറുകളുടെ വളര്‍ച്ച ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന 14.26 ശതമാനമായിരുന്നപ്പോള്‍, ചരക്കുകടത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ടെമ്പോകളും മുച്ചക്രവാഹനങ്ങളും 13.57 ശതമാനവും,ഇരുചക്രവാഹനങ്ങള്‍ 12.3 ശതമാനവും, മിനിബസ്സുകള്‍ 10.73 ശതമാനവും വര്‍ദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. ആളോഹരി കണക്കനുസരിച്ച് ഇതേ കാലയളവില്‍ 1000 ആളുകള്‍ക്ക് 8 കാറുകള്‍ എന്ന നിലയില്‍ നിന്ന് 36 കാറുകള്‍ ആയി വര്‍ദ്ധിച്ചപ്പോള്‍, ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങള്‍ 1000-ത്തിന്36ല്‍ നിന്ന് 123 ആയി വര്‍ദ്ധിച്ചു. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത വാഹനങ്ങളില്‍ 60% കാറുകളും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുമാണെന്നത്, പൊതു ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളെക്കാള്‍, സ്വകാര്യ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന രീതി വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവാണ്.

 

കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി മേഖല

 

വൈദ്യുതി മേഖലയുടെ വളര്‍ച്ചയും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഭിന്നമായിരുന്നുവെന്ന് കാണാം. 2011 മാര്‍ച്ച് 31-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന2857 മെഗാവാട്ട് സ്ഥാപിത ശേഷിയുടെ 71% ജലവൈദ്യുതി സ്റ്റേഷനുകളായിരുന്നു. ഊര്‍ജ്ജ ഉപഭോഗത്തിന്റെ രംഗത്തും ഈ വ്യത്യസ്തത കാണാം. മൊത്തം ഉപഭോഗത്തിന്റെ 48% ഗാര്‍ഹിക മേഖലയിലും, 19% വാണിജ്യ മേഖലയിലും, 17% വ്യവസായ മേഖലയിലുമാണ് (Table 1, Fig. 3 എന്നിവ നോക്കുക).

 

ഇപ്പോള്‍ പരമാവധി ഉപഭോഗത്തിന്റെ (Peak Demand) 55 ശതമാനവും, മൊത്തം ഊര്‍ജ്ജ ആവശ്യത്തിന്റെ 35 ശതമാനവും ജലവൈദ്യുതിയില്‍ നിന്നാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. അതിന്റെ ലഭ്യത മഴയുടെ തോതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെടുക. കേരള വിദ്യുച്ഛക്തി ബോര്‍ഡിന്റെ (KSEB)വൈദ്യുതി സ്റ്റേഷനുകളില്‍ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി, മൊത്തം വില്‍പനയുടെ 44% മാത്രമാണ്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ വിഹിതം, കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സ്റ്റേഷനുകള്‍, വൈദ്യുതി വ്യാപാരികള്‍, എന്നിവരില്‍ നിന്ന് (മിക്കപ്പോഴും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കില്‍) ബാക്കി വൈദ്യുതി KSEB വാങ്ങുകയാണ്.

 

സുസ്ഥിര ഊര്‍ജ്ജ വികസനത്തിന്റെ ആവശ്യം

 

ഇതുവരെയുള്ള പ്രവണതകള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍, മൊത്തം ഊര്‍ജ്ജ ഉപഭോഗത്തിന്റെ 67 ശതമാനം ചെലവഴിക്കുന്ന ഗാര്‍ഹിക-വാണിജ്യ മേഖലകളില്‍ ഉപഭോഗം ഗണ്യമായി വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. സമ്പന്നരുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിക്കല്‍, ഏറുന്ന നഗരവല്‍ക്കരണം,സേവനമേഖലയുടെ (ടൂറിസം തുടങ്ങിയവ) വളര്‍ച്ച കണക്കിലെടുത്താല്‍ ഗാര്‍ഹിക-വാണിജ്യ മേഖലകളില്‍ ഊര്‍ജ്ജ ഉപഭോഗം ഇനിയും ഗണ്യമായി വര്‍ദ്ധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നു കാണാം.

 

അതിനാല്‍ കേരളത്തില്‍ വൈദ്യുതി സംരക്ഷണം, ഊര്‍ജ്ജകാര്യക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്‍, സ്രോതസ്സുമാറ്റം എന്നിവ ഊര്‍ജ്ജിതമായി നടപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പം, വൈദ്യുതി ഉല്പാദനവും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. വലിയ ജലവൈദ്യുതി സ്റ്റേഷനുകളുടെ വികസനം കേരളത്തില്‍ പൂരിതാവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. അവയുടെ തുടര്‍ന്നുള്ള വികസനം പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം വരുത്തുകയും, നദികളിലെ ജല ഉപലബ്ധിയെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാല്‍ കേരളത്തില്‍ പുതിയ വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ക്കുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നു പറയാം.കേരളത്തില്‍ കല്‍ക്കരി ലഭ്യമല്ല. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നോ, വിദേശങ്ങളില്‍ നിന്നോ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് കല്‍ക്കരി എത്തിക്കാമെങ്കിലും റോഡ്-റെയില്‍ മാര്‍ഗ്ഗമുള്ള കല്‍ക്കരി കടത്തലും, താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ട ഭൂമിയുടെ ഉപലബ്ധിയും മറ്റും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കും. ജലമാര്‍ഗ്ഗം കല്‍ക്കരി എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യാര്‍ത്ഥം തീരദേശങ്ങളില്‍ താപനിലയങ്ങള്‍ സ്ഥാപിച്ചാലും, അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രദൂഷണം പരിസ്ഥിതി ലോലമായ സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥകളെയും, പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ വനമേഖലയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.കൂടാതെ ജനസാന്ദ്രതയേറിയ കേരളത്തില്‍ നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും അതു കാരണമാകും. കല്‍ക്കരി ലഭ്യമായ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ താപനിലയം സ്ഥാപിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനുള്ള ആലോചനകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വൈദ്യുതി കേരളത്തില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ വില ഏറിയിരിക്കും.

 

പ്രകൃതിവാതകം ഇതുവരെ ഇന്ത്യയില്‍ ദുര്‍ലഭമാണ്. പെട്രോനെറ്റിന്റെ കൊച്ചിയിലെ ഗ്യാസ് ടെര്‍മിനല്‍ വഴി എല്‍.എന്‍.ജി (Liquefied Natural Gas-LNG) ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണാമെന്നതും അപ്രായോഗികമാണ് - കാരണം എല്‍.എന്‍.ജി.യുടെ ദീര്‍ഘകാല ഉപലബ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള അസ്ഥിരതയും, ഉയര്‍ന്ന വിലയും തന്നെ. WISE നടത്തിയ സമീപകാല ഗവേഷണ പഠനമനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ കല്‍ക്കരിയുടെ ഉപലബ്ധി 2031ല്‍ ഉച്ചാവസ്ഥയിലെത്തി, (Peaking of Production) പിന്നെ ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുമെന്നു കാണുന്നു. വിദേശനാണ്യ ലഭ്യതയുടെ പ്രശ്നം മൂലം വന്‍തോതിലുള്ള ദീര്‍ഘകാല കല്‍ക്കരി ഇറക്കുമതിയും സാധിക്കുകയില്ല.ആണവനിലയങ്ങള്‍ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള കേരളത്തിന് പാരിസ്ഥിതികമായി യോജിച്ചവയല്ല. ഒരു മെഗാവാട്ടിന് 20 കോടി രൂപയോളം ചെലവു വരുന്ന അവ സാമ്പത്തികമായും ന്യായീകരിക്കാവുന്നതല്ല. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍, കല്‍ക്കരിയും പ്രകൃതിവാതകവും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പദ്ധതികള്‍ കേരളത്തിന് പാരിസ്ഥിതികമായി യോജിച്ചവയല്ല. ഒരു മെഗാവാട്ടിന് 20 കോടി രൂപയോളം ചെലവുവരുന്ന അവ സാമ്പത്തികമായും ന്യായീകരിക്കാവുന്നതല്ല. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍, കല്‍ക്കരിയും പ്രകൃതിവാതകവും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പദ്ധതികള്‍ കേരളത്തിന് ഹ്രസ്വകാല ആശ്വാസം നല്‍കിയേക്കാമെങ്കിലും, ഇന്ധന ഉപലബ്ധിയുടെയും, ഉയര്‍ന്ന വിലയുടെയും പ്രശ്നങ്ങള്‍ ദീര്‍ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ അവയുടെ നിലനില്‍പ്പിനും സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയ്ക്കും വിനയാകാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ ഏറെയാണ്. ഇതാണ് കേരളം ഭാവിയില്‍ നേരിടാന്‍ പോകുന്ന ഊര്‍ജ്ജ പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലം.

 

സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് സുസ്ഥിര ഊര്‍ജ്ജം വേണം. അതിനാല്‍ ഹരിത ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ ക്രമാനുഗതമായി വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന വികസനം കേരളത്തിന് ഊര്‍ജ്ജസുരക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, പ്രദൂഷണവിമുക്തവും, സുരക്ഷിതവും, സുസ്ഥിരവുമായ വികസനത്തിന് അവ സഹായകമാവും. ഇച്ഛാനുസരണം വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം നടത്താന്‍ യോഗ്യമായ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ ഏറെയുള്ളതിനാല്‍, ഹരിത സ്രോതസ്സുകളുടെ (കാറ്റ്, സൂര്യപ്രകാശം/താപം തുടങ്ങിയവ) ഉപലബ്ധിയുടെ കാലികമായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തില്‍ വരുത്താവുന്ന വ്യത്യയാവസ്ഥ (Variability) നേരിടുന്നതിന് പ്രയാസമില്ലതാനും. ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ട, പ്രദൂഷണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അശ്മക ഇന്ധനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളില്‍ കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി ഉല്പാദനത്തെ കുടുക്കിയിടുന്നതിനു പകരം, 2050-നകം 100%ഹരിതഊര്‍ജ്ജം ല്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഇപ്പോഴേ ബദല്‍മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെ വികാസത്തിന് യത്നിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

 

ഹരിതസ്രോതസ്സുകളുടെ ക്ഷമത

 

കേരളത്തിലെ ബദല്‍ ഊര്‍ജ്ജസ്രോതസ്സുകളുടെ ക്ഷമത ഈ പഠനത്തിലൂടെ പനര്‍നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള കണക്കുകളുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഈ പഠനം അഞ്ചു രീതികളില്‍ വ്യത്യസ്തമാണ്.

 
   
 • ഭൂമിശാസ്ത്ര വിവര സാങ്കേതിക വ്യൂഹത്തിന്റെ (Geographic Information System) സഹായത്തോടെ കാറ്റും (കരയിലെയും കടലിലെയും)സൂര്യപ്രകാശവും ഉപയോഗിച്ച് (കരയിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും ജലാശയങ്ങളിലും) വന്‍തോതില്‍ ഗ്രിഡില്‍ നല്‍കാവുന്ന വിധം (Grid-tied) വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ക്ഷമതയും ഭൂമിയുടെ ഉപലബ്ധി-ഉപയോഗ സാധ്യതകളും പഠിക്കുക.
 •  
 • ഗ്രിഡില്‍ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായ (Off-Grid) വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും, സൂര്യതാപമുപയോഗിച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കലിനും വ്യവസായ പ്രക്രിയകള്‍ക്കും വേണ്ട താപമുണ്ടാക്കുന്നതിനും, സൗരോര്‍ജ്ജമുപയോഗിച്ച് ജലം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ക്ഷമത നിര്‍ണ്ണയിക്കുക.
 •  
 • കാര്‍ഷിക അവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് 2050 വരെ വൈദ്യുതി, താപം, ജൈവഇന്ധനം (Bio-fuel) എന്നിവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്ഷമത നിര്‍ണ്ണയിക്കുക. ജൈവ ഇന്ധന നിര്‍മ്മിതിയുടെ കാര്യത്തില്‍, ഭാവിയില്‍ പ്രായോഗികമാവാന്‍ പോകുന്ന ക്ഷാര-കടല്‍ജലങ്ങളില്‍ വളര്‍ത്താവുന്ന കടല്‍പ്പോച്ച ഉപയോഗിച്ചുള്ള (Algae in brackish and sea water cultures) മൂന്നും നാലും തലമുറ സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്.
 •  
 • ചെറുകിട വൈദ്യുതി പദ്ധതികളുടെ ക്ഷമത നിലവിലുള്ള ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിലയിരുത്തിയത്; സ്വതന്ത്രമായ പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ല. വന്‍കിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ പുതുതായി ആരംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവായതിനാല്‍ അത് കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല.
 •  
 • ഭൂമിയിലെ ആന്തരിക താപസ്രോതസ്സുകള്‍ (Geothermal sources) കേരളത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല. കടല്‍ത്തിരകളില്‍ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശേഷി420 മെഗാവാട്ടാണെന്ന നിലവിലുള്ള പഠനനിഗമനങ്ങള്‍ അപ്പാടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
 •  
 

പവന ഊര്‍ജ്ജനിര്‍മ്മിതിയുടെ ക്ഷമത

 

കേരളത്തിലെ ഭൂമിയുടെ ദൗര്‍ലഭ്യം പരിഗണിച്ച്, പവന ഊര്‍ജ്ജ നിര്‍മ്മിതിയുടെ ക്ഷമത നിര്‍ണ്ണയിച്ചതിലെ പ്രധാന ഘടകം ഭൂമിയുടെ ലഭ്യതയാണ്.മൂന്നു വ്യത്യസ്ത ഭൂവിനിയോഗ ഷെനറിയോകളിലെ (Three Separate Land Use Scenarios) ക്ഷമതയാണ് കണക്കാക്കിയത്. തരിശുഭൂമി (തരിശു ഭൂമിയും പുല്‍മേടുകളും), ജലസേചനമില്ലാത്ത കൃഷിഭൂമി, തോട്ടങ്ങള്‍ (തോട്ടവിളകള്‍ക്കു കീഴിലുള്ള മുഴുവന്‍ ഭൂമിയും) എന്നീ മൂന്നിനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഷെനറിയോകള്‍. എല്ലാ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും, സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളും, ജലാശയങ്ങളും, ആന്തരസംവിധാനങ്ങളും(Infrastructure like roads, railroad, airport) പരിഗണനയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ സാങ്കേതിക പരിഗണനകള്‍ മൂലം 200 w/m2 -ല്‍ കുറഞ്ഞ പവന ഊര്‍ജ്ജ സാന്ദ്രതയുള്ളതും (Wind Power Density) 1500 മീറ്ററില്‍ കൂടുതല്‍ ഉയരത്തിലുള്ളതും, 15 ശതമാനത്തിലധികം ചരിവുള്ളതുമായ ഭൂമി പരിഗണനയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. സമുദ്രതീരത്ത് നിന്ന് കടലിനുള്ളിലേക്കുള്ള ഭാഗത്തെ (Offshore) പവന ഊര്‍ജ്ജക്ഷമത കണക്കാക്കാന്‍,തീരത്തുനിന്ന് 25 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരവും, 30 മീറ്ററിലധികം താഴ്ചയും, 200 w/m2 -ല്‍ കുറഞ്ഞ പവനഊര്‍ജ്ജ സാന്ദ്രതയുള്ളതുമായ ഭാഗം പരിഗണിച്ചില്ല. അങ്ങനെ യോഗ്യമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഭൂമിയുടെയും കടല്‍ഭാഗത്തിന്റെയും അളവിനെ ഒരു സ്ക്വയര്‍ കിലോമീറ്ററിന് 7 മെഗാവാട്ട് എന്ന ടര്‍ബൈന്‍ (80 മീറ്റര്‍ ഉയരമുള്ള ടവറില്‍) സാന്ദ്രതയുമായി ഗുണനം ചെയ്ത് ഓരോ ഷെനറിയോവിലെയും ക്ഷമത കണക്കാക്കി.

 

ഏറ്റവും നല്ല പവന ഊര്‍ജ്ജ സാന്ദ്രതയുള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ വാളയാറിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും, പാലക്കാടിന്റെ തെക്കന്‍ ഭാഗങ്ങളും, തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പുതൂരിനു പടിഞ്ഞാറുള്ള പ്രദേശവും മറ്റുമാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ കേന്ദ്രഭാഗത്തിന്റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും മേഖലകളിലാണ് നല്ല സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍. സമുദ്രാന്തരം (Offshore) വിഭാഗത്തില്‍ തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ (>300W/m2 wpd) പവനഊര്‍ജ്ജ സാന്ദ്രതയുള്ളത്. എങ്കിലും ആലപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളൊഴിച്ച് മറ്റിടങ്ങളിലെല്ലാം200 w/m2സാന്ദ്രതയുള്ളതിനാല്‍ വികസനയോഗ്യമാണ്.

 

സൗരോര്‍ജ്ജക്ഷമത (Photovoltaics)

 

ഭൂമിയിലെ ക്ഷമത ഭൂമിയുടെ ദൗര്‍ലഭ്യം പരിഗണിച്ച് സൗരോര്‍ജ്ജക്ഷമത തിട്ടപ്പെടുത്താന്‍ രണ്ടുതരം ഭൂവിനിയോഗ ഷെനറിയോകളാണ് കണക്കിലെടുത്തത്. പ്രധാനമായും സൂര്യപ്രകാശത്തില്‍ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് (Photovoltaic-PV) പരിഗണിച്ചത്.സൂര്യതാപത്തില്‍ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാന്‍ വേണ്ടത്ര പ്രത്യക്ഷ സാധാരണ രശ്മിപ്രസരണം (Direct Normal Irradiance – DNI) കേരളത്തില്‍ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാല്‍ സൂര്യതാപ വൈദ്യുതി നിര്‍മ്മിതി (Solar thermal Power Generation) കേരളത്തില്‍ ഫലവത്താകില്ലെന്നാണ് നിഗമനം. ഗ്രിഡിലേക്ക് വൈദ്യുതി നല്‍കാവുന്ന സൗരോര്‍ജ്ജപദ്ധതികളുടെ സാധ്യത കണക്കാക്കിയത് തരിശുഭൂമിയും പുല്‍മേടുകളും മാത്രം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. മറ്റെല്ലാ ഭൂപ്രദേശങ്ങളും പരിഗണനയില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളും, സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളും, റോഡുകള്‍,റെയില്‍വേ ലൈനുകള്‍, വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ മുതലായ സംവിധാനങ്ങളും പരിഗണനയ്ക്ക് പുറത്തായിരുന്നു. സാങ്കേതിക പരിഗണനകള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് 15000 KWH/m2 -ല്‍ കുറഞ്ഞ ആഗോള തിരശ്ചീന രശ്മിപ്രസരണവും (Global Horizontal Irradiance-GHI), 5 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ചരിവും ഉള്ള ഭൂമിയും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങിനെ കണക്കാക്കിയ ഭൂമിയുടെ അളവിനെ ഒരു സ്ക്വയര്‍ കിലോമീറ്ററിന് 50 മെഗാവാട്ട് എന്ന സൗരോര്‍ജ്ജ സാന്ദ്രതയുമായി ഗുണനം ചെയ്താണ് സൗരോര്‍ജ്ജ നിര്‍മ്മാണ ക്ഷമത കണ്ടെത്തിയത്. അങ്ങനെ തരിശുഭൂമിയിലെ സൗരോര്‍ജ്ജക്ഷമതയായ 4273 മെഗാവാട്ടും, (80 സ്ക്വയര്‍ കിലോമീറ്റര്‍ തരിശുഭൂമി) പുല്‍മേടുകളിലെ ക്ഷമതയായ 2544 (55 സ്ക്വയര്‍ കിലോമീറ്റര്‍ പുല്‍മേടുകള്‍) മെഗാവാട്ടും കൂട്ടുമ്പോള്‍ മൊത്തം 6817 മെഗാവാട്ടിന്റെ സൗരോര്‍ജ്ജ ഉല്പാദനം സാധ്യമാണെന്നു കണ്ടെത്തി. (Fig. 6 നോക്കുക) മിക്ക ജില്ലകളിലും ചെറിയ ചെറിയ ഖണ്ഡങ്ങളായി തരിശൂഭൂമി ലഭ്യമാണെങ്കിലും, പാലക്കാട്, തൃശൂര്‍, മലപ്പുറം, കാസര്‍ഗോഡു എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവുമധികം തരിശുഭൂമിയുള്ളത്. പുല്‍മേടുകല്‍ ഏറെയുള്ളത് വയനാട്, പാലക്കാട്, തൃശൂര്‍, എറണാകുളം, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിലാണ്. പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള പുല്‍മേടുകള്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നും ഇവിടെ ഓര്‍മ്മിക്കണം.

 

ജല-ഉപരിതലക്ഷമത:

 

കേരളത്തിലെ ഭൂദൗര്‍ലഭ്യം മൂലം, വളരെ മുമ്പുതന്നെ ഡോ. എം.പി. പരമേശ്വരനെപ്പോലുള്ള ഊര്‍ജ്ജവിദഗ്ധര്‍, കേരളത്തില്‍ ധാരാളമായുള്ള അണക്കെട്ടുകളിലെ റിസര്‍വോയറുകളുടെ (Floating Solar PV Panels) ജല-ഉപരിതലത്തില്‍ സൗരോര്‍ജ്ജ പാനലുകള്‍ (Floating Solar PV Panels) സ്ഥാപിക്കാമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ടു വെച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ജലാശയങ്ങളുടെ ഉപരിതലം ഏതാണ്ട് 769 സ്ക്വയര്‍ കിലോമീറ്ററുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. വെള്ളത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും, കയറ്റിറക്കങ്ങളും, പാരിസ്ഥിതിക സമസ്യകളുമൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് ഇതിന്റെ10% ഊര്‍ജ്ജ നിര്‍മ്മിതിക്കായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നു കരുതിയാല്‍, മൊത്തം 3845 മെഗാവാട്ട് ഈ ജല-ഉപരിതല സൗരോര്‍ജ്ജ പദ്ധതികളില്‍ നിന്നു ഉല്‍പാദിപ്പിക്കാം. പാലക്കാട്ടെ മീന്‍കര, മലമ്പുഴ എന്നീ ഡാമുകളില്‍ ഇത്തരം പൈലറ്റ് പ്രോജക്ടുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ KIDCO-യ്ക്ക് (Kerala Irrigation Infrastructure Development Corporation) പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരം പൈലറ്റ് പ്രോജക്ടുകളുടെ പ്രാരംഭ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്.

 

മേല്‍ക്കൂര സൗരോര്‍ജ്ജക്ഷമത:

 

ഒറ്റനില കെട്ടിടങ്ങളും ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളും ധാരാളമുള്ള കേരളത്തില്‍ മേല്‍ക്കൂര സൗരോര്‍ജ്ജ നിര്‍മ്മാണ ക്ഷമത(Root top Solar PV Potential) ഏറെയാണ്. അത് നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി വൃക്ഷ നിബിഡമായ കേരളത്തില്‍ മേല്‍ക്കൂരകളില്‍ നിഴല്‍വീഴ്ച ഏറെയുണ്ടാകുമെന്ന മുന്‍ധാരണ മൂലം തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, ആലപ്പുഴ, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗ്രാമീണ-നഗര മേഖലകളിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത വീടുകളുടെ മേല്‍ക്കൂരകളില്‍ സ്ഥാപിച്ച 1kWp ക്ഷമതയുള്ള സൗരോര്‍ജ്ജ പാനലുകളുടെ സാമ്പിള്‍ സര്‍വ്വേ ഞങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നു.സര്‍വ്വേ ഫലമനുസരിച്ച് ഗ്രാമീണ-നഗര മേല്‍ക്കൂരകളെ 100% നിഴലുകളില്ലാത്തവ, ഭാഗികമായി നിഴല്‍വീഴ്ചയുള്ളവ, മുഴുവനായും നിഴല്‍ മറയ്ക്കുന്നവ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരുന്നു.

 

2011-ലെ ജനഗണന പ്രകാരമുള്ള (2011 census data) മേല്‍ക്കൂരകളുടെ തരംതിരിവനുസരിച്ച് ഓടും സ്ലേറ്റും മേല്‍ക്കൂരയുള്ള വീടുകളില്‍ 1kWpസൌരോര്‍ജ്ജ പാനലുകലും കോണ്‍ക്രീറ്റ് മേല്‍ക്കൂരയുള്ള വീടുകളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും 3kWp സൗരോര്‍ജ്ജ പാനലുകളും (45 സ്ക്വയര്‍മീറ്റര്‍ മേല്‍ക്കൂര വേണം) സ്ഥാപിക്കാമെന്നു കണക്കുകൂട്ടി. മറ്റെല്ലാതരം മേല്‍ക്കൂരകളെയും (ഓല, പ്ലാസ്റ്റിക് മുതലായ വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ളവ) ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അനുമാനങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് വീടുകളുടെ മേല്‍ക്കൂരയിലെ ക്ഷമത 13079 മെഗാവാട്ടും, സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മേല്‍ക്കൂരയിലെ ക്ഷമത 18066 മെഗാവാട്ടും ചേര്‍ന്ന് മൊത്തം ക്ഷമത 31145 മെഗാവാട്ടാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ദുര്‍ലഭമായ ഭൂമി ഏറെ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ കേരളത്തിന് ഇത്രയധികം വൈദ്യുതി വികേന്ദ്രീകൃതരീതിയില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാം.

 

ഇതര ഗ്രിഡ്-വ്യതിരക്ത സൗരോര്‍ജ്ജക്ഷമത:

 

ഇത് പ്രധാനമായും വെള്ളം ചൂടാക്കാന്‍, വ്യവസായിക താപനിര്‍മ്മിതി, വെള്ളം പമ്പുചെയ്യല്‍ എന്നീ മൂന്ന് ഉപയോഗങ്ങള്‍ക്കാണ് ഉപയുക്തം. അഞ്ചംഗങ്ങളുള്ള ഒരു വീടിന് ദിനംപ്രതി 100 ലിറ്റര്‍ ചൂടുവെള്ളം എന്ന കണക്കിന് സൗരോര്‍ജ്ജ വെള്ളം ചൂടാക്കല്‍ ക്ഷമത 68 ലക്ഷം സ്ക്വയര്‍ മീറ്റര്‍ ആണെന്നാണ് നിഗമനം.

 

പത്തുമീറ്റര്‍ താഴ്ചയില്‍ കുറവുള്ള ഭൂഗര്‍ഭജലം സൗരോര്‍ജ്ജ പമ്പുകള്‍ വെച്ച് പമ്പുചെയ്യാമെന്ന അനുമാനത്തില്‍, ഒരു ഹെക്ടര്‍ ഭൂമി ജലസേചനം നടത്തി 0.9 KW ക്ഷമതയുള്ള സൗരോര്‍ജ്ജ പമ്പു് വേണമെന്നു കണക്കാക്കി. അങ്ങനെ 337560 ഹെക്ടര്‍ ഭൂമി സൗരോര്‍ജ്ജ പമ്പുകളുപയോഗിച്ച് ജലസേചനം നടത്താന്‍ 304 മെഗാവാട്ട് സൗരോര്‍ജ്ജം വേണം - എന്നു വച്ചാല്‍ അത്രയും ഇതര വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാം.

 

മത്സ്യം, സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങള്‍, റബ്ബര്‍പാല്, തുടങ്ങിയവ ഉണക്കുന്നതിനും സൗരോര്‍ജ്ജം ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മേഖലകളിലെ ശരിയായ കണക്കുകള്‍ ലഭ്യമല്ലാതിരുന്നതിനാല്‍ കൃത്യമായ ക്ഷമത നിര്‍ണ്ണയിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രാഥമിക നിഗമനമനുസരിച്ച് ഈ വക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് 170 ലക്ഷം സ്ക്വയര്‍ മീറ്റര്‍ സൗരോര്‍ജ്ജ ശേഖരണികളുടെ (solar Colelctors) ക്ഷമത ഉണ്ടെന്നു കാണാം.

 

ഗ്രിഡില്‍ വൈദ്യുതി നല്‍കാന്‍ ഉപയുക്തമായ കേന്ദ്രീകൃത (ഭൂമികേന്ദ്രിത) വന്‍കിട സൗരോര്‍ജ്ജ വൈദ്യുതിയുടെ മൊത്ത ഉല്പാദനക്ഷമത 10661മെഗാവാട്ടും, മേല്‍ക്കൂരകളില്‍ ഉല്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന വികേന്ദ്രീകൃത സൗരോര്‍ജ്ജ വൈദ്യുതിയുടെ ക്ഷമത 31449 മെഗാവാട്ടുമാണ്. ശരിയായ നയങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യയും (Net Metering Policies and technolgies) നിലവില്‍ വന്നാല്‍ ഈ മേല്‍ക്കൂര വൈദ്യുതിയുടെ മിച്ചവും ഗ്രിഡില്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്.

 

ജൈവ ഊര്‍ജ്ജക്ഷമത

 

നെല്ല്, മരച്ചീനി, തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, റബ്ബര്‍, കശുവണ്ടി എന്നിവയുടെ കൃഷിയില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണിച്ചത്. വന അവശിഷ്ടങ്ങളും റബ്ബറടക്കമുള്ള തടിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും നഗരങ്ങളിലെ ജൈവ-ഖരമാലിന്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്തു. ഇവയുടെ ബദല്‍ വിനിയോഗ സാധ്യതകളും ആവശ്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് മൊത്തം ഉപലബ്ധിയുടെ 10 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഊര്‍ജ്ജ നിര്‍മ്മിതിക്കു ലഭിക്കുമെന്നു കണക്കു കൂട്ടിയത്. എങ്കിലും ഇത്തരത്തില്‍ ലഭ്യമായ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ശേഖരണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത (Collection Efficiency) ഇപ്പോഴുള്ള 10ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 2050 ല്‍ 50 ശതമാനമായി ഉയരുമെന്നും കണക്കിലെടുത്തു.

 

കാര്‍ഷിക അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കു പുറമേ ജൈവ ഇന്ധന ഉല്പാദനത്തിന്റെ അസംസ്കൃത വിഭവമായി ക്ഷാര-സമുദ്ര ജലമുപയോഗിച്ച് (Brackish Water & Sea Water) വളര്‍ത്തുന്ന കടല്‍പോച്ചകള്‍ 2030 നു ശേഷം പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുമെന്നാണ് അനുമാനം. കൊച്ചിയിലെ കേന്ദ്ര സമുദ്ര-മത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനവും (Central Marine Fisheries Research Institute – CMFRI), മത്സ്യകൃഷി വികസനത്തിനുള്ള ഏജന്‍സിയും (Agency for Development of Aquaculture – ADAK) കടല്‍പോച്ചകള്‍ വളര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. വര്‍ക്കല മുതല്‍ (തിരുവനന്തപുരം ജില്ല)ചെറുവത്തൂര്‍ (കാസര്‍ഗോഡു ജില്ല) വരെയുള്ള സമുദ്രതീരങ്ങളില്‍ 10 സ്ഥലങ്ങളില്‍ kapaphycus alvarezil എന്ന കടല്‍പോച്ചയുപയോഗിച്ച് ADAKഇതിനായി ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നുവെന്നും അതിന്റെ പ്രാഥമിക ഫലങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹനജനകമാണെന്നും അറിയുന്നു. 2030ആകുമ്പോഴേക്കും ജൈവ ഇന്ധന നിര്‍മ്മിതിക്കുള്ള ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ വികസിതമാകുമെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

 

വിവിധ കാര്‍ഷിക അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ബദല്‍ ഉപയോഗങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് അവയില്‍ ഓരോന്നിന്റെയും നിശ്ചിത ശതമാനം ഒരേയൊരു വിധം ഊര്‍ജ്ജ ഉല്പാദനത്തിനു ലഭിക്കുമെന്ന അനുമാനമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. താഴെ കൊടുക്കുന്ന Table 4 ജൈവ ഊര്‍ജ്ജക്ഷമതയുടെ സംഗ്രഹം നല്‍കുന്നു.

 

മുകളില്‍ കൊടുത്ത സംഖ്യകളില്‍ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. ജൈവ ഊര്‍ജ്ജം അശ്മക ഇന്ധനങ്ങള്‍ക്കു ബദലായ ഒരു ഗണ്യമായ സ്രോതസ്സാകില്ല.മാത്രമല്ല അവയുടെ ഉപയോഗത്തിനു താഴെപ്പറയുന്ന പരിമിതകള്‍ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

 
   
 • ബദല്‍ ആവശ്യങ്ങളുമായുള്ള മത്സരം
 •  
 • ശേഖരണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും ചെലവും
 •  
 • ഒരു അശ്മകാനന്തര ഭാവിയില്‍ (Post-Fossil Fuel Future) രാസവളങ്ങളുടെ അഭാവത്തില്‍ കൃഷിക്കായി ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു നല്‍കേണ്ടി വരും.
 •  
 • പാരിസ്ഥിതികമായ ആഘാതങ്ങള്‍
 •  
 • സമുദ്രതീരങ്ങളിലും മറ്റുമുണ്ടാകാവുന്ന സാമൂഹ്യ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍
 •  
 

അതിനാല്‍ പ്രത്യക്ഷമായി കേരളത്തില്‍ ധാരാളം ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണെന്നു തോന്നാമെങ്കിലും അവയില്‍ നിന്നു വന്‍തോതില്‍ സുസ്ഥിരമായി ജൈവ ഊര്‍ജ്ജം നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ വിരളമാണ്.

 

ജലവൈദ്യുതി ക്ഷമത

 

കേരളത്തിലെ ഊര്‍ജ്ജ വിദഗ്ധരുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നത്, ഇനി വന്‍കിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിമിതമാണെന്നാണ്. സര്‍ക്കാരിന്റെ കണക്കുകളനുസരിച്ച്, ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ 540 മെഗാവാട്ടിന്റെ ക്ഷമത ഇനിയും ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കാന്‍ കഴിയും. എന്നാല്‍ പൊതുവിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക നാശത്തിന്റെയും ജല ദൗര്‍ലഭ്യത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇത് പുനര്‍-നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത് യുക്തിസഹമാണ്.

 

സമുദ്ര ഊര്‍ജ്ജ ക്ഷമത

 

തിരുവനന്തപുരത്തെ CESS (Centre for Earth Science Studies) നടത്തിയ പഠനമനുസരിച്ച് കേരളത്തില്‍ തിരമാലകളില്‍ നിന്ന് ഊര്‍ജ്ജം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ക്ഷമത 420 മെഗാവാട്ടാണ്. കടലോരത്തിന്റെ 10 ശതമാനമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക.

 

ഹരിത ഊര്‍ജ്ജക്ഷമതയുടെ സംഗ്രഹം

 

മുകളില്‍ പറഞ്ഞ വിവിധ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്ന് കേരളത്തില്‍ ഹരിത ഊര്‍ജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ക്ഷമതയുടെ സംഗ്രഹം താഴെ കൊടുക്കുന്ന Table 5-ല്‍ കാണാം.

 

നടപ്പുരീതിയനുസരിച്ചുള്ള ഊര്‍ജ്ജ ആവശ്യം

 

കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച 2000-2001 മുതല്‍ 2011-12 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ സംയുക്ത വാര്‍ഷിക വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് (CAGR) 8.3 ശതമാനം എന്ന തോതിലായിരുന്നു. നടപ്പുരീതിയിലുള്ള (BAU) ഈ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയും, ഊര്‍ജ്ജ ഉപഭോഗ വളര്‍ച്ചയും 2050 വരെ ഇങ്ങനെ തുടരുമെന്ന അനുമാനത്തിലാണ് ഊര്‍ജ്ജ ആവശ്യം കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള പുതിയ നയങ്ങളും, പ്രത്യേക ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടാകുമെന്നു അനുമാനിച്ചിട്ടില്ല. LEAP (Long Range Energy Alternative Planning-Software Version 2012.0049) എന്ന സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഊര്‍ജ്ജ മാതൃക നിര്‍മ്മിതിയിലൂടെയാണ്, ഊര്‍ജ്ജ ഡിമാന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങളിലെത്തിയത്. മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗാര്‍ഹികം, വാണിജ്യം,വ്യവസായം, കൃഷി, പൊതു ഉപയോഗം, ഗതാഗതം എന്നീ മേഖലകളിലെ വൈദ്യുതി, താപം, ഇന്ധനം എന്നീ ഊര്‍ജ്ജ രൂപങ്ങളുടെ ഡിമാന്റാണ് തിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. ജനസംഖ്യയുടെ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള പരിണാമങ്ങള്‍-ജനസംഖ്യാ വളര്‍ച്ചയും കുടുംബത്തിലെ ശരാശരി സംഖ്യയും കണക്കിലെടുത്ത്, 2021-22 ആകുമ്പോഴേയ്ക്കും ജനസംഖ്യാ വളര്‍ച്ച ന്യൂനഗുണമാകുമെന്നും (Negative Population Growth), കുടുംബത്തിലെ ശരാശരി സംഖ്യ 2011-ലെ4.34ല്‍ നിന്ന് 2050-ല്‍ 2.9 ആയി കുറയുമെന്നും കാണുന്നു.

 

ഗാര്‍ഹിക മേഖല

 

ഈ മേഖലയിലെ വൈദ്യുതിയുടെയും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാന്‍ വേണ്ട ഇന്ധനത്തിന്റെയും 2050 വരെയുള്ള ആവശ്യമാണ് കണക്കാക്കിയത്.ഇതിനായി താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് എന്ന രീതിശാസ്ത്രമാണ് (Bottom-up Methodology) സ്വീകരിച്ചത്. അതിനായി താഴെ പറയുന്ന രീതിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

 
   
 •  
 • ഗ്രാമീണ-നാഗരിക കുടുംബങ്ങളിലെ പ്രതിമാസ ആളോഹരി ചെലവുകളുടെയും (Monthly Per Capita Expenditure-MPCE) വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയുടെ നിലയും വിലയിരുത്തുക.
 •  
 • ഇവ രണ്ടിന്റെയും ഭാവിവളര്‍ച്ച ഒരു നിശ്ചിത മാതൃക (Linear regression model with MPCE as an independent variable) ഉപയോഗിച്ചു കണക്കാക്കുക.
 •  
 • ഗ്രാമീണ-നാഗരിക കുടുംബങ്ങളിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ശരാശരി സംഖ്യയനുസരിച്ച് വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ തോത് നിശ്ചയിക്കുക.
 •  
 • വീട്ടുപകര

                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                      haritha oor‍jjam                

                                                                                                                                                                                                                                                       

                     haritha oorjjatthe kuricchulla kooduthal vivarangal                  

                                                                                               
                               
                                                         
             
   

  pashchaatthalam

   

  irupatthonnaam noottaandinte maddhyatthode lokatthinte muzhuvan‍ oor‍jjaavashyangalum haritha oor‍jja srothasukalil‍ ninnu labhyamaakkaamennu theliyikkunna "oor‍jja rippor‍ttu: 2050-l‍ 100% haritha oor‍jjam" enna padtanam, dablyoo. Dablyoo. Ephu (wwf international) 2011-l‍ prasiddhappedutthiyirunnu. aa aagolapadtanatthinte desheeya-praadeshika thalangalile pinthudar‍cchayaayi palayidangalilum padtanangal‍ thudar‍nnu nadannu. anganeyaanu keralatthinte oor‍jja aavashyangalum 2050-l‍ 100% susthira oor‍jjatthil‍ ninnu labhyamaakkaan‍ kazhiyumo enna padtanam nadatthaan‍ (wwf india) theerumaanicchathu. athinaayi poona aasthaanamaayulla vishva susthira oor‍jja in‍sttittyoottine (world institute of sustainable energy – wise) chumathalappedutthukayundaayi.

   

  ee gaveshana padtanam ini parayunna chathur‍-ghatta sameepanatthiloodeyaanu poor‍tthiyaakkiyathu.

   
    
  • vydyuthi, thaapam, indhanam enniva aavashyaanusaranam labhyamaakkaan‍ venda susthira sthaanika oor‍jja srothasukalude kshamatha vilayirutthuka.
  •  
  • gaar‍hikam, vaanijyam, vyavasaayam, krushi, gathaagatham, pothumekhala thudangiya pradhaana upabhogamekhalakalilekku vydyuthi, thaapam, indhanam ennivayude nadappureethikalanusaricchulla aavashyatthinte maathruka nir‍mmikkuka (modelling of a business as-usual demand scenario)
  •  
  • gauravamaayi nadappilaakkunna oor‍jja samrakshanam (energy conservation-ec), oor‍jja kaaryakshamatha var‍ddhippikkal‍ (energy efficiency-ee),srothasumaattam (carrier substitution-cs) ennivayiloode vydyuthi, thaapam, indhanam ennivayude nilavilullathum bhaaviyileyum aavashyam paramaavadhi ethrakandu vettikkurakkaamennathinte maathruka nir‍mmikkuka (modelling of a curtailed demand scenario).
  •  
  • susthira sthaanika oor‍jja srothasukalude kshamathaye vydyuthi, thaapam, indhanam ennivayude vettikkuraccha oor‍jja aavashyavumaayi sameekaricchu vilayirutthuka.
  •  
   

  nigamanangalude samgraham

   

  saankethikamaayi, keralatthinte 2050-le oor‍jja aavashyangalude 95 shathamaanam haritha srothasukalil‍ ninnum ul‍paadippikkaamennathaanu ee padtanatthinte pradhaana nigamanam  pothuvaayi paranjaal‍, ee padtanaphalangal‍ theliyikkunnathu nadappureethiyilulla saampatthika valar‍ccha (business – as-usual growth) thudar‍nnaal‍, keralam kooduthal‍ kooduthal‍ illaathaayi varunna ashmaka indhanangale keralatthinu aashrayikkendivarum. oor‍jja samrakshanam, oor‍jjakaaryakshamatha, srothasumaattam ennee ramgangalile nishithamaaya idapedalukaliloode oor‍jja aavashyam ganyamaayi kuraykkaan‍ kazhiyum. angane vetticchurukkiya oor‍jja aavashyam muzhuvan‍ 2050-l‍ haritha srothasukalil‍ ninnu labhyamaakkuka vazhi, ashmaka indhanangale aashrayicchulla vikasanamaathrukayil‍ ninnu keralatthinu mukthamaakaan‍ kazhiyum.

   

  keralatthinte oor‍jjaramgam:

   

  van‍kida vyavasaaya valar‍ccha polulla saampradaayika saampatthika soochikakalude abhaavatthilum keralam mikaccha maanava vikasanam saaddhyamaakki. Saaksharatha, aarogyasamrakshanam, janasamkhyaaniyanthranam, daaridryanir‍mmaar‍jjanam thudangiya mekhalakalil‍ vikasitha raajyangal‍kku thulyamaaya nettangal‍ kyvariccha keralam, vikendreekrutha vikasana-bharana maathrukakal‍ srushdikkunnathilum mun‍panthiyilaanu. maanava vikasanattheyum jeevithatthinte gunanilavaarattheyum vyavasaaya kendritha saampradaayika saampatthika valar‍cchayil‍ ninnu viyojippikkunna (decoupling human development from conventional economic growth) maathrukayaanu keralatthinte vikasanam. enkilum oor‍jja labhyatha, thozhilavasarangal‍ srushdikkal‍, bhakshya uthpaadanam thudangiya ramgangalil‍ niravadhi prashnangal‍ nilanil‍kkunnu. athinaal‍ keralatthinte vikasanatthinu puthiyoru sameepanam aavashyamaanennu parayaam. athu susthiram (sustainable) aayirikkukayum venam.

   

  gathaagatha mekhala

   

  rodu, rayil‍, jalam, vyomamaar‍ggam ennee naalu gathaagatha maar‍ggangalum upayogikkunna churukkam samsthaanangalilonnaanu keralam. Theeradesha, samathala pradeshatthu rodu, rayil‍ gathaagathatthinte randu idanaazhikal‍ nilavilundu. enkilum yaathraykkum, charakku kadatthunnathinum ereyum upayogikkunnathu rodu thanneyaanu. rodugathaagatha ramgatthu 2000-01 muthal‍ 2011-12 vareyulla kaalayalavil‍ vividhayinam vaahanangalude samyuktha vaar‍shika valar‍cchaanirakku (compound annual growth rate – cagr) 5 shathamaanamaayirunnu. kaarukalude valar‍ccha ettavum uyar‍nna 14. 26 shathamaanamaayirunnappol‍, charakkukadatthinupayogikkunna dempokalum mucchakravaahanangalum 13. 57 shathamaanavum,iruchakravaahanangal‍ 12. 3 shathamaanavum, minibasukal‍ 10. 73 shathamaanavum var‍ddhikkukayundaayi. aalohari kanakkanusaricchu ithe kaalayalavil‍ 1000 aalukal‍kku 8 kaarukal‍ enna nilayil‍ ninnu 36 kaarukal‍ aayi var‍ddhicchappol‍, iruchakra vaahanangal‍ 1000-tthin36l‍ ninnu 123 aayi var‍ddhicchu. rajisttar‍ cheytha vaahanangalil‍ 60% kaarukalum iruchakra vaahanangalumaanennathu, pothu gathaagatha saukaryangalekkaal‍, svakaarya gathaagatha saukaryangale aashrayikkunna reethi var‍ddhikkunnathinte thelivaanu.

   

  keralatthile vydyuthi mekhala

   

  vydyuthi mekhalayude valar‍cchayum ithara samsthaanangalil‍ ninnu bhinnamaayirunnuvennu kaanaam. 2011 maar‍cchu 31-nu nilavilundaayirunna2857 megaavaattu sthaapitha sheshiyude 71% jalavydyuthi stteshanukalaayirunnu. oor‍jja upabhogatthinte ramgatthum ee vyathyasthatha kaanaam. mottham upabhogatthinte 48% gaar‍hika mekhalayilum, 19% vaanijya mekhalayilum, 17% vyavasaaya mekhalayilumaanu (table 1, fig. 3 enniva nokkuka).

   

  ippol‍ paramaavadhi upabhogatthinte (peak demand) 55 shathamaanavum, mottham oor‍jja aavashyatthinte 35 shathamaanavum jalavydyuthiyil‍ ninnaanu labhyamaakkunnathu. athinte labhyatha mazhayude thothine aashrayicchaanu nir‍nnayikkappeduka. kerala vidyuchchhakthi bor‍dinte (kseb)vydyuthi stteshanukalil‍ ninnulla vydyuthi, mottham vil‍panayude 44% maathramaanu. kendra sar‍kkaarinte vihitham, kendrasar‍kkaar‍ stteshanukal‍, vydyuthi vyaapaarikal‍, ennivaril‍ ninnu (mikkappozhum uyar‍nna nirakkil‍) baakki vydyuthi kseb vaangukayaanu.

   

  susthira oor‍jja vikasanatthinte aavashyam

   

  ithuvareyulla pravanathakal‍ parishodhicchaal‍, mottham oor‍jja upabhogatthinte 67 shathamaanam chelavazhikkunna gaar‍hika-vaanijya mekhalakalil‍ upabhogam ganyamaayi var‍ddhikkunnathaayaanu kaanunnathu. sampannarude ennam var‍ddhikkal‍, erunna nagaraval‍kkaranam,sevanamekhalayude (doorisam thudangiyava) valar‍ccha kanakkiledutthaal‍ gaar‍hika-vaanijya mekhalakalil‍ oor‍jja upabhogam iniyum ganyamaayi var‍ddhikkuka thanne cheyyumennu kaanaam.

   

  athinaal‍ keralatthil‍ vydyuthi samrakshanam, oor‍jjakaaryakshamatha var‍ddhippikkal‍, srothasumaattam enniva oor‍jjithamaayi nadappaakkunnathodoppam, vydyuthi ulpaadanavum var‍ddhippikkendathaayundu. valiya jalavydyuthi stteshanukalude vikasanam keralatthil‍ poorithaavasthayiletthiyirikkunnu. avayude thudar‍nnulla vikasanam paristhithikku kottam varutthukayum, nadikalile jala upalabdhiye saaramaayi baadhikkukayum cheyyum. athinaal‍ keralatthil‍ puthiya valiya jalavydyutha paddhathikal‍kkulla saadhyatha kuravaanennu parayaam. Keralatthil‍ kal‍kkari labhyamalla. mattu samsthaanangalil‍ ninno, videshangalil‍ ninno irakkumathi cheythu kal‍kkari etthikkaamenkilum rod-reyil‍ maar‍ggamulla kal‍kkari kadatthalum, thaapavydyutha nilayangal‍kku venda bhoomiyude upalabdhiyum mattum gurutharamaaya prashnangal‍ srushdikkum. jalamaar‍ggam kal‍kkari etthikkunnathinulla saukaryaar‍ththam theeradeshangalil‍ thaapanilayangal‍ sthaapicchaalum, ava srushdikkunna pradooshanam paristhithi lolamaaya samudra aavaasavyavasthakaleyum, pashchimaghattatthile vanamekhalayeyum prathikoolamaayi baadhikkum. Koodaathe janasaandrathayeriya keralatthil‍ niravadhi aarogyaprashnangal‍kkum athu kaaranamaakum. kal‍kkari labhyamaaya ithara samsthaanangalil‍ thaapanilayam sthaapicchu keralatthilekku vydyuthi etthikkaanulla aalochanakal‍ nadakkunnundenkilum aa vydyuthi keralatthil‍ etthumpol‍ vila eriyirikkum.

   

  prakruthivaathakam ithuvare inthyayil‍ dur‍labhamaanu. pedronettinte kocchiyile gyaasu der‍minal‍ vazhi el‍. En‍. Ji (liquefied natural gas-lng) irakkumathi cheythu keralatthile vydyuthi prashnatthinu parihaaram kaanaamennathum apraayogikamaanu - kaaranam el‍. En‍. Ji. Yude deer‍ghakaala upalabdhiyekkuricchulla asthirathayum, uyar‍nna vilayum thanne. Wise nadatthiya sameepakaala gaveshana padtanamanusaricchu inthyayile kal‍kkariyude upalabdhi 2031l‍ ucchaavasthayiletthi, (peaking of production) pinne kramena kuranju varumennu kaanunnu. videshanaanya labhyathayude prashnam moolam van‍thothilulla deer‍ghakaala kal‍kkari irakkumathiyum saadhikkukayilla. Aanavanilayangal‍ janasaandrathayulla keralatthinu paaristhithikamaayi yojicchavayalla. oru megaavaattinu 20 kodi roopayolam chelavu varunna ava saampatthikamaayum nyaayeekarikkaavunnathalla. ithellaam kanakkiledukkumpol‍, kal‍kkariyum prakruthivaathakavum upayogicchulla paddhathikal‍ keralatthinu paaristhithikamaayi yojicchavayalla. oru megaavaattinu 20 kodi roopayolam chelavuvarunna ava saampatthikamaayum nyaayeekarikkaavunnathalla. ithellaam kanakkiledukkumpol‍, kal‍kkariyum prakruthivaathakavum upayogicchulla paddhathikal‍ keralatthinu hrasvakaala aashvaasam nal‍kiyekkaamenkilum, indhana upalabdhiyudeyum, uyar‍nna vilayudeyum prashnangal‍ deer‍ghakaalaadisthaanatthil‍ avayude nilanil‍ppinum saampatthika susthirathaykkum vinayaakaanulla saadhyathakal‍ ereyaanu. ithaanu keralam bhaaviyil‍ neridaan‍ pokunna oor‍jja prathisandhiyude pashchaatthalam.

   

  susthira vikasanatthinu susthira oor‍jjam venam. athinaal‍ haritha oor‍jja srothasukalude kramaanugathamaayi var‍ddhikkunna vikasanam keralatthinu oor‍jjasuraksha pradaanam cheyyum. maathramalla, pradooshanavimukthavum, surakshithavum, susthiravumaaya vikasanatthinu ava sahaayakamaavum. ichchhaanusaranam vydyuthi uthpaadanam nadatthaan‍ yogyamaaya jalavydyutha paddhathikal‍ ereyullathinaal‍, haritha srothasukalude (kaattu, sooryaprakaasham/thaapam thudangiyava) upalabdhiyude kaalikamaaya ettakkuracchilukal‍ vydyuthi uthpaadanatthil‍ varutthaavunna vyathyayaavastha (variability) neridunnathinu prayaasamillathaanum. irakkumathi cheyyenda, pradooshanam srushdikkunna ashmaka indhanangale aashrayicchulla saankethika vidyakalil‍ keralatthile vydyuthi ulpaadanatthe kudukkiyidunnathinu pakaram, 2050-nakam 100%harithaoor‍jjam lyamaakkunnathinu vendi ippozhe badal‍maar‍ggangalude vikaasatthinu yathnikkendathu anivaaryamaanu.

   

  harithasrothasukalude kshamatha

   

  keralatthile badal‍ oor‍jjasrothasukalude kshamatha ee padtanatthiloode panar‍nir‍nnayikkunnu. nilavilulla kanakkukalumaayi thulanam cheyyumpol‍ ee padtanam anchu reethikalil‍ vyathyasthamaanu.

   
    
  • bhoomishaasthra vivara saankethika vyoohatthinte (geographic information system) sahaayatthode kaattum (karayileyum kadalileyum)sooryaprakaashavum upayogicchu (karayilum kettidangalilum jalaashayangalilum) van‍thothil‍ gridil‍ nal‍kaavunna vidham (grid-tied) vydyuthi uthpaadippikkaanulla kshamathayum bhoomiyude upalabdhi-upayoga saadhyathakalum padtikkuka.
  •  
  • gridil‍ ninnu svathanthramaaya (off-grid) vydyuthi ulpaadippikkunnathinum, sooryathaapamupayogicchu vellam choodaakkalinum vyavasaaya prakriyakal‍kkum venda thaapamundaakkunnathinum, sauror‍jjamupayogicchu jalam pampu cheyyunnathinumulla kshamatha nir‍nnayikkuka.
  •  
  • kaar‍shika avashishdangalum mattum upayogicchu 2050 vare vydyuthi, thaapam, jyvaindhanam (bio-fuel) enniva uthpaadippikkunnathinulla kshamatha nir‍nnayikkuka. jyva indhana nir‍mmithiyude kaaryatthil‍, bhaaviyil‍ praayogikamaavaan‍ pokunna kshaara-kadal‍jalangalil‍ valar‍tthaavunna kadal‍ppoccha upayogicchulla (algae in brackish and sea water cultures) moonnum naalum thalamura saankethika vidyakalaanu pariganicchittullathu.
  •  
  • cherukida vydyuthi paddhathikalude kshamatha nilavilulla audyogika kanakkukalude adisthaanatthilaanu vilayirutthiyathu; svathanthramaaya padtanam nadatthiyittilla. van‍kida jalavydyutha paddhathikal‍ puthuthaayi aarambhikkaanulla saadhyatha kuravaayathinaal‍ athu kanakkiledutthittilla.
  •  
  • bhoomiyile aantharika thaapasrothasukal‍ (geothermal sources) keralatthil‍ labhyamalla. kadal‍tthirakalil‍ ninnu vydyuthi undaakkaanulla sheshi420 megaavaattaanenna nilavilulla padtananigamanangal‍ appaade sveekaricchirikkunnu.
  •  
   

  pavana oor‍jjanir‍mmithiyude kshamatha

   

  keralatthile bhoomiyude daur‍labhyam pariganicchu, pavana oor‍jja nir‍mmithiyude kshamatha nir‍nnayicchathile pradhaana ghadakam bhoomiyude labhyathayaanu. Moonnu vyathyastha bhooviniyoga shenariyokalile (three separate land use scenarios) kshamathayaanu kanakkaakkiyathu. tharishubhoomi (tharishu bhoomiyum pul‍medukalum), jalasechanamillaattha krushibhoomi, thottangal‍ (thottavilakal‍kku keezhilulla muzhuvan‍ bhoomiyum) ennee moonninangale adisthaanappedutthiyulla shenariyokal‍. ellaa janavaasa kendrangalum, samrakshitha pradeshangalum, jalaashayangalum, aantharasamvidhaanangalum(infrastructure like roads, railroad, airport) parigananayil‍ ninnum ozhivaakkiyirunnu. koodaathe saankethika parigananakal‍ moolam 200 w/m2 -l‍ kuranja pavana oor‍jja saandrathayullathum (wind power density) 1500 meettaril‍ kooduthal‍ uyaratthilullathum, 15 shathamaanatthiladhikam charivullathumaaya bhoomi parigananayil‍ ninnu ozhivaakki. samudratheeratthu ninnu kadalinullilekkulla bhaagatthe (offshore) pavana oor‍jjakshamatha kanakkaakkaan‍,theeratthuninnu 25 kilomeettariladhikam dooravum, 30 meettariladhikam thaazhchayum, 200 w/m2 -l‍ kuranja pavanaoor‍jja saandrathayullathumaaya bhaagam pariganicchilla. angane yogyamennu kandetthiya bhoomiyudeyum kadal‍bhaagatthinteyum alavine oru skvayar‍ kilomeettarinu 7 megaavaattu enna dar‍byn‍ (80 meettar‍ uyaramulla davaril‍) saandrathayumaayi gunanam cheythu oro shenariyovileyum kshamatha kanakkaakki.

   

  ettavum nalla pavana oor‍jja saandrathayullathu paalakkaadu jillayil‍ vaalayaarinu chuttumulla pradeshangalum, paalakkaadinte thekkan‍ bhaagangalum, thamizhnaattile puthoorinu padinjaarulla pradeshavum mattumaanu. idukki jillayil‍ kendrabhaagatthinte kizhakkum padinjaarum mekhalakalilaanu nalla saadhyathayulla pradeshangal‍. samudraantharam (offshore) vibhaagatthil‍ thrushoor‍ jillayile theerapradeshangalilaanu ettavum kooduthal‍ (>300w/m2 wpd) pavanaoor‍jja saandrathayullathu. enkilum aalappuzhayude theerangalozhicchu mattidangalilellaam200 w/m2saandrathayullathinaal‍ vikasanayogyamaanu.

   

  sauror‍jjakshamatha (photovoltaics)

   

  bhoomiyile kshamatha bhoomiyude daur‍labhyam pariganicchu sauror‍jjakshamatha thittappedutthaan‍ randutharam bhooviniyoga shenariyokalaanu kanakkiledutthathu. pradhaanamaayum sooryaprakaashatthil‍ ninnu vydyuthi undaakkunna saankethika vidyayaanu (photovoltaic-pv) pariganicchathu. Sooryathaapatthil‍ ninnu vydyuthi undaakkaan‍ vendathra prathyaksha saadhaarana rashmiprasaranam (direct normal irradiance – dni) keralatthil‍ labhyamallaatthathinaal‍ sooryathaapa vydyuthi nir‍mmithi (solar thermal power generation) keralatthil‍ phalavatthaakillennaanu nigamanam. gridilekku vydyuthi nal‍kaavunna sauror‍jjapaddhathikalude saadhyatha kanakkaakkiyathu tharishubhoomiyum pul‍medukalum maathram vilayirutthikkondaanu. mattellaa bhoopradeshangalum parigananayil‍ ninnu poor‍nnamaayum ozhivaakkiyirunnu. janasaandrathayulla pradeshangalum, samrakshitha pradeshangalum, rodukal‍,reyil‍ve lynukal‍, vimaanatthaavalangal‍ muthalaaya samvidhaanangalum parigananaykku puratthaayirunnu. saankethika parigananakal‍ kanakkiledutthu 15000 kwh/m2 -l‍ kuranja aagola thirashcheena rashmiprasaranavum (global horizontal irradiance-ghi), 5 shathamaanatthil‍ kooduthal‍ charivum ulla bhoomiyum ozhivaakkiyirunnu. angine kanakkaakkiya bhoomiyude alavine oru skvayar‍ kilomeettarinu 50 megaavaattu enna sauror‍jja saandrathayumaayi gunanam cheythaanu sauror‍jja nir‍mmaana kshamatha kandetthiyathu. angane tharishubhoomiyile sauror‍jjakshamathayaaya 4273 megaavaattum, (80 skvayar‍ kilomeettar‍ tharishubhoomi) pul‍medukalile kshamathayaaya 2544 (55 skvayar‍ kilomeettar‍ pul‍medukal‍) megaavaattum koottumpol‍ mottham 6817 megaavaattinte sauror‍jja ulpaadanam saadhyamaanennu kandetthi. (fig. 6 nokkuka) mikka jillakalilum cheriya cheriya khandangalaayi tharishoobhoomi labhyamaanenkilum, paalakkaadu, thrushoor‍, malappuram, kaasar‍godu ennee jillakalilaanu ettavumadhikam tharishubhoomiyullathu. pul‍medukal‍ ereyullathu vayanaadu, paalakkaadu, thrushoor‍, eranaakulam, idukki ennee jillakalilaanu. paristhithi praadhaanyamulla pul‍medukal‍ ozhivaakkendathaanennum ivide or‍mmikkanam.

   

  jala-uparithalakshamatha:

   

  keralatthile bhoodaur‍labhyam moolam, valare mumputhanne do. em. Pi. parameshvaraneppolulla oor‍jjavidagdhar‍, keralatthil‍ dhaaraalamaayulla anakkettukalile risar‍voyarukalude (floating solar pv panels) jala-uparithalatthil‍ sauror‍jja paanalukal‍ (floating solar pv panels) sthaapikkaamenna aashayam munnottu vecchirunnu. keralatthile jalaashayangalude uparithalam ethaandu 769 skvayar‍ kilomeettarundennaanu kanakku. vellatthinte ettakkuracchilukalum, kayattirakkangalum, paaristhithika samasyakalumokke kanakkiledutthu ithinte10% oor‍jja nir‍mmithikkaayi upayogikkaamennu karuthiyaal‍, mottham 3845 megaavaattu ee jala-uparithala sauror‍jja paddhathikalil‍ ninnu ul‍paadippikkaam. paalakkaatte meen‍kara, malampuzha ennee daamukalil‍ ittharam pylattu projakdukal‍ sthaapikkaan‍ kidco-ykku (kerala irrigation infrastructure development corporation) paddhathiyundennu ariyunnu. inthyayude ithara bhaagangalilum ittharam pylattu projakdukalude praarambha pravar‍tthanangal‍ nadakkunnundu.

   

  mel‍kkoora sauror‍jjakshamatha:

   

  ottanila kettidangalum bahunila kettidangalum dhaaraalamulla keralatthil‍ mel‍kkoora sauror‍jja nir‍mmaana kshamatha(root top solar pv potential) ereyaanu. athu nir‍nnayikkunnathinu munnodiyaayi vruksha nibidamaaya keralatthil‍ mel‍kkoorakalil‍ nizhal‍veezhcha ereyundaakumenna mun‍dhaarana moolam thiruvananthapuram, kocchi, aalappuzha, paalakkaadu ennividangalile graameena-nagara mekhalakalile theranjeduttha veedukalude mel‍kkoorakalil‍ sthaapiccha 1kwp kshamathayulla sauror‍jja paanalukalude saampil‍ sar‍vve njangal‍ nadatthiyirunnu. Sar‍vve phalamanusaricchu graameena-nagara mel‍kkoorakale 100% nizhalukalillaatthava, bhaagikamaayi nizhal‍veezhchayullava, muzhuvanaayum nizhal‍ maraykkunnava enningane tharamthiricchirunnu.

   

  2011-le janaganana prakaaramulla (2011 census data) mel‍kkoorakalude tharamthirivanusaricchu odum slettum mel‍kkoorayulla veedukalil‍ 1kwpsouror‍jja paanalukalum kon‍kreettu mel‍kkoorayulla veedukalilum kettidangalilum 3kwp sauror‍jja paanalukalum (45 skvayar‍meettar‍ mel‍kkoora venam) sthaapikkaamennu kanakkukootti. mattellaatharam mel‍kkoorakaleyum (ola, plaasttiku muthalaaya vasthukkal‍ upayogicchullava) ozhivaakkukayum cheythu. ee anumaanangal‍ anusaricchu veedukalude mel‍kkoorayile kshamatha 13079 megaavaattum, sthaapanangaludeyum vaanijya kettidangaludeyum mel‍kkoorayile kshamatha 18066 megaavaattum cher‍nnu mottham kshamatha 31145 megaavaattaanennu kandetthi. dur‍labhamaaya bhoomi ere upayogikkaathe thanne keralatthinu ithrayadhikam vydyuthi vikendreekruthareethiyil‍ uthpaadippikkaam.

   

  ithara grid-vyathiraktha sauror‍jjakshamatha:

   

  ithu pradhaanamaayum vellam choodaakkaan‍, vyavasaayika thaapanir‍mmithi, vellam pampucheyyal‍ ennee moonnu upayogangal‍kkaanu upayuktham. anchamgangalulla oru veedinu dinamprathi 100 littar‍ chooduvellam enna kanakkinu sauror‍jja vellam choodaakkal‍ kshamatha 68 laksham skvayar‍ meettar‍ aanennaanu nigamanam.

   

  patthumeettar‍ thaazhchayil‍ kuravulla bhoogar‍bhajalam sauror‍jja pampukal‍ vecchu pampucheyyaamenna anumaanatthil‍, oru hekdar‍ bhoomi jalasechanam nadatthi 0. 9 kw kshamathayulla sauror‍jja pampu് venamennu kanakkaakki. angane 337560 hekdar‍ bhoomi sauror‍jja pampukalupayogicchu jalasechanam nadatthaan‍ 304 megaavaattu sauror‍jjam venam - ennu vacchaal‍ athrayum ithara vydyuthi laabhikkaam.

   

  mathsyam, sugandhavyajnjanangal‍, rabbar‍paalu, thudangiyava unakkunnathinum sauror‍jjam upayogikkaan‍ ere saadhyathayundu. ee mekhalakalile shariyaaya kanakkukal‍ labhyamallaathirunnathinaal‍ kruthyamaaya kshamatha nir‍nnayikkaan‍ kazhinjilla. praathamika nigamanamanusaricchu ee vaka aavashyangal‍kku 170 laksham skvayar‍ meettar‍ sauror‍jja shekharanikalude (solar colelctors) kshamatha undennu kaanaam.

   

  gridil‍ vydyuthi nal‍kaan‍ upayukthamaaya kendreekrutha (bhoomikendritha) van‍kida sauror‍jja vydyuthiyude mottha ulpaadanakshamatha 10661megaavaattum, mel‍kkoorakalil‍ ulpaadippikkaavunna vikendreekrutha sauror‍jja vydyuthiyude kshamatha 31449 megaavaattumaanu. shariyaaya nayangalum saankethika vidyayum (net metering policies and technolgies) nilavil‍ vannaal‍ ee mel‍kkoora vydyuthiyude micchavum gridil‍ nal‍kaan‍ kazhiyunnathaanu.

   

  jyva oor‍jjakshamatha

   

  nellu, maraccheeni, thengu, kavungu, rabbar‍, kashuvandi ennivayude krushiyil‍ ninnundaakunna avashishdangalaanu pradhaanamaayum pariganicchathu. vana avashishdangalum rabbaradakkamulla thadiyude avashishdangalum nagarangalile jyva-kharamaalinyangalum kanakkiledutthu. ivayude badal‍ viniyoga saadhyathakalum aavashyangalum kanakkiledutthu mottham upalabdhiyude 10 shathamaanam maathramaanu oor‍jja nir‍mmithikku labhikkumennu kanakku koottiyathu. enkilum ittharatthil‍ labhyamaaya avashishdangalude shekharanatthinte kaaryakshamatha (collection efficiency) ippozhulla 10shathamaanatthil‍ ninnu 2050 l‍ 50 shathamaanamaayi uyarumennum kanakkiledutthu.

   

  kaar‍shika avashishdangal‍kku purame jyva indhana ulpaadanatthinte asamskrutha vibhavamaayi kshaara-samudra jalamupayogicchu (brackish water & sea water) valar‍tthunna kadal‍pocchakal‍ 2030 nu shesham pradhaana pankuvahikkumennaanu anumaanam. kocchiyile kendra samudra-mathsya gaveshana sthaapanavum (central marine fisheries research institute – cmfri), mathsyakrushi vikasanatthinulla ejan‍siyum (agency for development of aquaculture – adak) kadal‍pocchakal‍ valar‍tthunnathinulla gaveshanangal‍ ippol‍ nadatthunnundu. var‍kkala muthal‍ (thiruvananthapuram jilla)cheruvatthoor‍ (kaasar‍godu jilla) vareyulla samudratheerangalil‍ 10 sthalangalil‍ kapaphycus alvarezil enna kadal‍pocchayupayogicchu adakithinaayi oru pylattu projakdu nadappaakkunnuvennum athinte praathamika phalangal‍ prothsaahanajanakamaanennum ariyunnu. 2030aakumpozhekkum jyva indhana nir‍mmithikkulla ee saankethika vidya vaanijyaadisthaanatthil‍ vikasithamaakumennu karuthappedunnu.

   

  vividha kaar‍shika avashishdangalude badal‍ upayogangal‍ kanakkiledutthu avayil‍ oronninteyum nishchitha shathamaanam oreyoru vidham oor‍jja ulpaadanatthinu labhikkumenna anumaanamaanu nadatthiyittullathu. thaazhe kodukkunna table 4 jyva oor‍jjakshamathayude samgraham nal‍kunnu.

   

  mukalil‍ koduttha samkhyakalil‍ ninnu oru kaaryam vyakthamaanu. jyva oor‍jjam ashmaka indhanangal‍kku badalaaya oru ganyamaaya srothasaakilla. Maathramalla avayude upayogatthinu thaazhepparayunna parimithakal‍ undaavukayum cheyyum.

   
    
  • badal‍ aavashyangalumaayulla mathsaram
  •  
  • shekharanatthinte kaaryakshamathayum chelavum
  •  
  • oru ashmakaananthara bhaaviyil‍ (post-fossil fuel future) raasavalangalude abhaavatthil‍ krushikkaayi jyva avashishdangal‍ mannilekku thiricchu nal‍kendi varum.
  •  
  • paaristhithikamaaya aaghaathangal‍
  •  
  • samudratheerangalilum mattumundaakaavunna saamoohya samghar‍shangal‍
  •  
   

  athinaal‍ prathyakshamaayi keralatthil‍ dhaaraalam jyva avashishdangal‍ labhyamaanennu thonnaamenkilum avayil‍ ninnu van‍thothil‍ susthiramaayi jyva oor‍jjam nir‍mmikkaanulla saadhyathakal‍ viralamaanu.

   

  jalavydyuthi kshamatha

   

  keralatthile oor‍jja vidagdharumaayulla char‍cchakalil‍ ninnu vyakthamaakunnathu, ini van‍kida jalavydyutha paddhathikal‍ vikasippikkaanulla saadhyatha parimithamaanennaanu. sar‍kkaarinte kanakkukalanusaricchu, cherukida jalavydyutha paddhathikal‍ sthaapikkaan‍ 540 megaavaattinte kshamatha iniyum upayogayogyamaakkaan‍ kazhiyum. ennaal‍ pothuvilulla paaristhithika naashatthinteyum jala daur‍labhyatthinteyum pashchaatthalatthil‍ ithu punar‍-nir‍nnayikkunnathu yukthisahamaanu.

   

  samudra oor‍jja kshamatha

   

  thiruvananthapuratthe cess (centre for earth science studies) nadatthiya padtanamanusaricchu keralatthil‍ thiramaalakalil‍ ninnu oor‍jjam undaakkaanulla kshamatha 420 megaavaattaanu. kadaloratthinte 10 shathamaanamaanu ithinaayi upayogikkendi varika.

   

  haritha oor‍jjakshamathayude samgraham

   

  mukalil‍ paranja vividha srothasukalil‍ ninnu keralatthil‍ haritha oor‍jjam uthpaadippikkaanulla kshamathayude samgraham thaazhe kodukkunna table 5-l‍ kaanaam.

   

  nadappureethiyanusaricchulla oor‍jja aavashyam

   

  keralatthinte saampatthika valar‍ccha 2000-2001 muthal‍ 2011-12 vareyulla kaalayalavil‍ samyuktha vaar‍shika valar‍cchaanirakku (cagr) 8. 3 shathamaanam enna thothilaayirunnu. nadappureethiyilulla (bau) ee saampatthika valar‍cchayum, oor‍jja upabhoga valar‍cchayum 2050 vare ingane thudarumenna anumaanatthilaanu oor‍jja aavashyam kanakkaakkiyittullathu. oru tharatthilulla puthiya nayangalum, prathyeka idapedalukalum undaakumennu anumaanicchittilla. Leap (long range energy alternative planning-software version 2012. 0049) enna sophttu veyar‍ upayogicchulla oor‍jja maathruka nir‍mmithiyiloodeyaanu, oor‍jja dimaantine kuricchulla nigamanangaliletthiyathu. mumpu soochippicchathupole gaar‍hikam, vaanijyam,vyavasaayam, krushi, pothu upayogam, gathaagatham ennee mekhalakalile vydyuthi, thaapam, indhanam ennee oor‍jja roopangalude dimaantaanu thittappedutthiyathu. janasamkhyayude randu vidhatthilulla parinaamangal‍-janasamkhyaa valar‍cchayum kudumbatthile sharaashari samkhyayum kanakkiledutthu, 2021-22 aakumpozheykkum janasamkhyaa valar‍ccha nyoonagunamaakumennum (negative population growth), kudumbatthile sharaashari samkhya 2011-le4. 34l‍ ninnu 2050-l‍ 2. 9 aayi kurayumennum kaanunnu.

   

  gaar‍hika mekhala

   

  ee mekhalayile vydyuthiyudeyum bhakshanam paakam cheyyaan‍ venda indhanatthinteyum 2050 vareyulla aavashyamaanu kanakkaakkiyathu. Ithinaayi thaazhe ninnu melottu enna reethishaasthramaanu (bottom-up methodology) sveekaricchathu. athinaayi thaazhe parayunna reethiyaanu sveekaricchathu.

   
    
  •  
  • graameena-naagarika kudumbangalile prathimaasa aalohari chelavukaludeyum (monthly per capita expenditure-mpce) veettupakaranangalude udamasthathayude nilayum vilayirutthuka.
  •  
  • iva randinteyum bhaavivalar‍ccha oru nishchitha maathruka (linear regression model with mpce as an independent variable) upayogicchu kanakkaakkuka.
  •  
  • graameena-naagarika kudumbangalile kudumbaamgangalude sharaashari samkhyayanusaricchu veettupakaranangalude thothu nishchayikkuka.
  •  
  • veettupakara
  Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
  DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
  © 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions