ദേശീയ ജൈവവാതക, വളം പരിപാലന പദ്ധതി

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദേശീയ ജൈവവാതക, വളം പരിപാലന പദ്ധതി                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   ദേശീയ ജൈവവാതക, വളം പരിപാലന പദ്ധതി ബയോഗ്യാസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ്ം എന്ന പേരില്‍1981-82 ല്തു്ടങ്ങി                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

ലക്‌ഷ്യങ്ങള്‍

 
   
 • ഫാമിലി ടൈപ്പ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകള്‍മുഖേന          ഗ്രാമീണ വീടുകളില്‍പാചകത്തിന് ഇന്ധനവും, ജൈവവളവും          നല്‍കുക.
 •  
 • ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളുടെ കഷ്ടപ്പാട് ഇല്ലാതാക്കുക, വനങ്ങളിന്‍‌മേലുള്ള          സമ്മര്‍ദ്ദം കുറയ്ക്കുക, അതിലൂടെ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കുക.
 •  
 • ഗ്രാമത്തിലെ ശുചിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍സാനിറ്ററി          ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക.
 •  
 

ഘടകങ്ങള്‍

 
   
 • നാട്ടില്‍രൂപപ്പെടുത്തിയ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ് മാതൃകകള്‍പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
 •  
 • പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്‍സംസ്ഥാനങ്ങള്‍തോറും നോഡല്‍വിഭാഗങ്ങളും, നോഡല്‍ഏജന്‍സികളും          ഏര്‍‌പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഖാദി ആന്‍റ് വില്ലേജ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ്          കമ്മീഷന്‍, മുംബൈ; നാഷണല്‍          ഡയറി ഡവലപ്‌മെന്‍റ് ബോര്‍ഡ്, ആനന്ദ്          (ഗുജറാത്ത്); ദേശീയ പ്രാദേശിക നിലയിലുള്ള സര്‍ക്കാരിതര          സംഘടനകളും പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍‌പ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.
 •  
 • പദ്ധതി വിവിധതരം സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങള്‍നല്‍കുന്നുണ്ട്.          ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര സബ്‌സിഡി, ടേണ്‍കീ          ജോബ് ഫീസ്, വ്യവസായികള്‍ക്ക്, സംസ്ഥാന          നോഡല്‍വിഭാഗങ്ങള്‍/ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് സര്‍വീസ് ചാര്‍ജ്, പരിശീലനത്തിനും          പരസ്യത്തിനും പിന്തുണയും നല്‍കുന്നു.
 •  
 • വിവിധതരം പരിശീലനപരിപാടികള്‍പിന്തുണക്കുന്നു.          ബയോഗ്യാസ് ഡവലപ്‌മെന്റ് & ട്രെയിനിംഗ് സെന്‍ററുകള്‍,          സാങ്കേതിക പരിശീലന പിന്തുണ സംസ്ഥാന നോഡല്‍വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും നോഡല്‍ ഏജന്‍സികള്‍ക്കും          നല്‍കുന്നു. ഇവ 9 പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നു.
 •  
 • വാണിജ്യ സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റുകള്‍, കാര്‍ഷിക          പ്രാമുഖ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള ധനസഹായം നല്‍കുന്നു.          ബാങ്കുകള്‍ക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് റീഫിനാന്‍സിംഗ് സൗകര്യം നബാര്‍ഡ് നല്‍കുന്നു.
 •  
 

ഫാമിലി ടൈപ്പ് ബയോഗ്യാസ് ഫെര്‍ട്ടിലൈസര്‍ പ്ലാന്‍റുകളുടെ അംഗീകൃത മോഡലുകള്‍

 

1. പ്രീ-ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് മോഡല്‍ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റുകള്‍

 
   
 • പ്രീ-ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ്          റീ ഇന്‍‌ഫോര്‍സ്ഡ് സിമന്‍റ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് (RCC) ഫിക്‌സഡ്          ഡോം. മോഡല്‍
 •  
 • പ്രീ-ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ്          ഹൈഡെന്‍സിറ്റി പോളി എത്തിലീന്‍(HDPE) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള          ദീനബന്ധു മോഡല്‍ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റുകള്‍
 •  
 • പ്രീ-ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ്          ബയോടെക് നിര്‍മ്മിത ഫൈബര്‍ഗ്ലാസ് റീഇന്‍‌ഫോഴ്‌സ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് (frp) ബയോഗ്യാസ്          പ്ലാന്‍റുകള്‍
 •  
 • പ്രീ-ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ്          hdpe അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള          kvic ടൈപ്പ്          ഫ്‌ളോട്ടിംഗ് ഡോം ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റുകള്‍
 •  
 

2. ഫ്‌ളോട്ടിംഗ് ഡോം ടൈപ്പ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റുകള്‍

 
   
 • KVIC ഫ്‌ളോട്ടിംഗ്          മെറ്റല്‍‌ഡോം ടൈപ്പ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റുകള്‍
 •  
 • KVIC ടൈപ്പ് പ്ലാന്‍റ് ഒപ്പം ഫെറോ സിമെന്‍റ് ഡൈജസ്റ്റര്‍, frp ഹോള്‍ഡര്‍
 •  
 • പ്രഗതി  മോഡല്‍ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റുകള്‍
 •  
 

3. ബാഗ് ടൈപ്പ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റുകള്‍ (ഫ്‌ളെക്‌സി മോഡല്‍)

 

4. ഫിക്‌സഡ് ഡോം ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റുകള്‍:

 
   
 • ദീനബന്ധു          മോഡല്‍,          കട്ടകൊണ്ട് നിര്‍മ്മാണം
 •  
 • ദീനബന്ധു          ഫെറോസിമന്‍റ് മോഡല്‍, in-Situ സാങ്കേതിക വിദ്യ.
 •  
 • പ്രീ-ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ്          hdpe മെറ്റീരിയല്‍അടിസ്ഥാനമാക്കിയ          പ്രീ-ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഡോം. ദീനബന്ധു മോഡല്‍ഫാമിലി സൈസ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റുകള്‍ക്ക്
 •  
             
 

NBMMP പ്രകാരം നല്‍കുന്ന   ധനസഹായം

             
 

 

                                                       
 

 

 
 

 

 
 

വിഭാഗം

 
 

കേന്ദ്ര സബ്‌സിഡി തുക പ്ലാന്‍റ്       ഒന്നിന് 1 ക്യു.മി (ഫിക്‌സഡ് ഡോം)

 
 

 

 

വടക്ക് കിഴക്കന്‍സംസ്ഥാനങ്ങള്‍, സിക്കിം (അസമിലെ സമതല പ്രദേശങ്ങള്‍       ഒഴിച്ച്)

 
 

 

 

14,700 രൂപ (2-4 ക്യു.മി. പ്ലാന്‍റുകള്‍ക്കും       ഇതുതന്നെ)

 
 

അസാമിലെ സമതല പ്രദേശങ്ങള്‍ക്ക്

 
 

9,000 രൂപ (2-4 ക്യു.മി. പ്ലാന്‍റുകള്‍ക്ക്, 10,000 രൂപ)

 
 

ജമ്മുകാശ്മീര്‍, ഹിമാചല്‍പ്രദേശ്, ഉത്തരാഞ്ചല്‍ (ടെറായ് ഭാഗം ഒഴികെ)       തമിഴ്‌നാട്ടിലെ നീലഗിരി, സദര്‍കുര്‍സൂംഗ്, കലിംഗ്‌ചോംഗ്, ഡാര്‍ജിലിംഗിലെ ഉപവിഭാഗങ്ങള്‍(പശ്ചിമബംഗാള്‍)       സുന്ദര്‍ബന്‍സ് ആന്‍ഡമാന്‍& നിക്കോബാര്‍ദ്വീപുകള്‍

 
 

4,000 രൂപ (2-4 ക്യു.മി. പ്ലാന്‍റുകള്‍ക്ക് 10,000 രൂപ)

 
 

മറ്റുള്ളവ

 
 

4,000 രൂപ (2-4 ക്യു.മി. പ്ലാന്‍റുകള്‍ക്ക് 8,000 രൂപ)

 
 
 
 

(ii) സാനിട്ടറി ടോയ്‌ലറ്റ്     ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റുകള്‍ : സാനിട്ടറി ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള     പ്ലാന്‍റുകള്‍ഓരോന്നിനും 1000 രൂപ വീതം കേന്ദ്ര സബ്‌സിഡി അധികമായി ലഭിക്കും.

 

(iii) ടേണ്‍കീ ജോലി ഫീസ്, 5 വര്‍ഷ പരിപാലന വാറന്‍റിയോടൊപ്പം : പ്ലാന്‍റൊന്നിന് 1,500 രൂപ വീതം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും     നല്‍കുന്നു. (iv) പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്ത പഴയ പ്ലാന്റുകള്‍ക്ക് അറ്റകുറ്റ പണികള്‍ക്ക് ധനസഹായം :കേന്ദ്ര സബ്‌സിഡി നിരക്കിന്‍റെ 50% അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍, ഫാമിലി ടൈപ്പ് ബയോഗ്യാസ്     പ്ലാന്റുകള്‍നവീകരിക്കാന്‍നല്‍കും, ഇവ നാല് വര്‍ഷമെങ്കിലും പഴക്കമുള്ളതായിരിക്കണം.     കേടുപാടുകള്‍കാരണം പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായിട്ടുള്ളതാവണം. ഇത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള     പ്രായോജകര്‍ക്കും പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും ലഭ്യമാണ്.

 

ഉറവിടം :

 

ദേശീയ വൈവാതക, വളം നിര്‍വഹണ പദ്ധതി (NBMMP)

 

മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ന്യൂ ആന്റ് റിന്യൂവബ്ള്‍എനര്‍ജി (www.mnes.nic.in)

 
                     
                                       
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    desheeya jyvavaathaka, valam paripaalana paddhathi                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   desheeya jyvavaathaka, valam paripaalana paddhathi bayogyaasu devalapmentum enna peril‍1981-82 lthudangi                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

lakshyangal‍

 
   
 • phaamili dyppu bayogyaasu plaantukal‍mukhena          graameena veedukalil‍paachakatthinu indhanavum, jyvavalavum          nal‍kuka.
 •  
 • graameena sthreekalude kashdappaadu illaathaakkuka, vanangalin‍melulla          sammar‍ddham kuraykkuka, athiloode samoohatthinu prayojanam labhyamaakkuka.
 •  
 • graamatthile shuchithvam mecchappedutthaan‍saanittari          doylattukal‍bayogyaasu plaan‍rukalumaayi bandhippikkuka.
 •  
 

ghadakangal‍

 
   
 • naattil‍roopappedutthiya bayogyaasu plaan‍ru maathrukakal‍prothsaahippikkuka.
 •  
 • paddhathi nadappaakkaan‍samsthaanangal‍thorum nodal‍vibhaagangalum, nodal‍ejan‍sikalum          er‍ppedutthiyittundu. Koodaathe khaadi aan‍ru villeju in‍dasdreesu          kammeeshan‍, mumby; naashanal‍          dayari davalapmen‍ru bor‍du, aanandu          (gujaraatthu); desheeya praadeshika nilayilulla sar‍kkaarithara          samghadanakalum paddhathiyil‍ ul‍ppettu pravar‍tthikkunnu.
 •  
 • paddhathi vividhatharam saampatthika aanukoolyangal‍nal‍kunnundu. Upabhokthaakkal‍kku kendra sabsidi, den‍kee          jobu pheesu, vyavasaayikal‍kku, samsthaana          nodal‍vibhaagangal‍/ejan‍sikal‍kku sar‍veesu chaar‍ju, parisheelanatthinum          parasyatthinum pinthunayum nal‍kunnu.
 •  
 • vividhatharam parisheelanaparipaadikal‍pinthunakkunnu. Bayogyaasu davalapmentu & dreyinimgu sen‍rarukal‍,          saankethika parisheelana pinthuna samsthaana nodal‍vibhaagangal‍kkum nodal‍ ejan‍sikal‍kkum          nal‍kunnu. Iva 9 pradhaana samsthaanangalil‍pravar‍tthicchuvarunnu.
 •  
 • vaanijya sahakarana baankukal‍bayogyaasu plaan‍rukal‍, kaar‍shika          praamukhyamulla pradeshangalil‍nir‍mmikkaanulla dhanasahaayam nal‍kunnu. Baankukal‍kku ottomaattiku reephinaan‍simgu saukaryam nabaar‍du nal‍kunnu.
 •  
 

phaamili dyppu bayogyaasu pher‍ttilysar‍ plaan‍rukalude amgeekrutha modalukal‍

 

1. pree-phaabrikkettadu modal‍bayogyaasu plaan‍rukal‍

 
   
 • pree-phaabrikkettadu          ree in‍phor‍sdu siman‍ru kon‍kreettu (rcc) phiksadu          dom. Modal‍
 •  
 • pree-phaabrikkettadu          hyden‍sitti poli etthileen‍(hdpe) adisthaanamaakkiyulla          deenabandhu modal‍bayogyaasu plaan‍rukal‍
 •  
 • pree-phaabrikkettadu          bayodeku nir‍mmitha phybar‍glaasu reein‍phozhsdu plaasttiku (frp) bayogyaasu          plaan‍rukal‍
 •  
 • pree-phaabrikkettadu          hdpe adisthaanamaakkiyulla          kvic dyppu          phlottimgu dom bayogyaasu plaan‍rukal‍
 •  
 

2. phlottimgu dom dyppu bayogyaasu plaan‍rukal‍

 
   
 • kvic phlottimgu          mettal‍dom dyppu bayogyaasu plaan‍rukal‍
 •  
 • kvic dyppu plaan‍ru oppam phero simen‍ru dyjasttar‍, frp hol‍dar‍
 •  
 • pragathi  modal‍bayogyaasu plaan‍rukal‍
 •  
 

3. baagu dyppu bayogyaasu plaan‍rukal‍ (phleksi modal‍)

 

4. phiksadu dom bayogyaasu plaan‍rukal‍:

 
   
 • deenabandhu          modal‍,          kattakondu nir‍mmaanam
 •  
 • deenabandhu          pherosiman‍ru modal‍, in-situ saankethika vidya.
 •  
 • pree-phaabrikkettadu          hdpe metteeriyal‍adisthaanamaakkiya          pree-phaabrikkettadu dom. Deenabandhu modal‍phaamili sysu bayogyaasu plaan‍rukal‍kku
 •  
             
 

nbmmp prakaaram nal‍kunna   dhanasahaayam

             
 

 

                                                       
 

 

 
 

 

 
 

vibhaagam

 
 

kendra sabsidi thuka plaan‍ru       onninu 1 kyu. Mi (phiksadu dom)

 
 

 

 

vadakku kizhakkan‍samsthaanangal‍, sikkim (asamile samathala pradeshangal‍       ozhicchu)

 
 

 

 

14,700 roopa (2-4 kyu. Mi. Plaan‍rukal‍kkum       ithuthanne)

 
 

asaamile samathala pradeshangal‍kku

 
 

9,000 roopa (2-4 kyu. Mi. Plaan‍rukal‍kku, 10,000 roopa)

 
 

jammukaashmeer‍, himaachal‍pradeshu, uttharaanchal‍ (deraayu bhaagam ozhike)       thamizhnaattile neelagiri, sadar‍kur‍soomgu, kalimgchomgu, daar‍jilimgile upavibhaagangal‍(pashchimabamgaal‍)       sundar‍ban‍su aan‍damaan‍& nikkobaar‍dveepukal‍

 
 

4,000 roopa (2-4 kyu. Mi. Plaan‍rukal‍kku 10,000 roopa)

 
 

mattullava

 
 

4,000 roopa (2-4 kyu. Mi. Plaan‍rukal‍kku 8,000 roopa)

 
 
 
 

(ii) saanittari doylattu     bandhippicchittulla bayogyaasu plaan‍rukal‍ : saanittari doylattukal‍bandhappedutthiyittulla     plaan‍rukal‍oronninum 1000 roopa veetham kendra sabsidi adhikamaayi labhikkum.

 

(iii) den‍kee joli phees, 5 var‍sha paripaalana vaaran‍riyodoppam : plaan‍ronninu 1,500 roopa veetham ellaa samsthaanangal‍kkum     nal‍kunnu. (iv) pravar‍tthikkaattha pazhaya plaantukal‍kku attakutta panikal‍kku dhanasahaayam :kendra sabsidi nirakkin‍re 50% attakuttappanikal‍, phaamili dyppu bayogyaasu     plaantukal‍naveekarikkaan‍nal‍kum, iva naalu var‍shamenkilum pazhakkamullathaayirikkanam. Kedupaadukal‍kaaranam pravar‍tthanarahithamaayittullathaavanam. Ithu ellaa vibhaagatthilulla     praayojakar‍kkum pradeshangal‍kkum labhyamaanu.

 

uravidam :

 

desheeya vyvaathaka, valam nir‍vahana paddhathi (nbmmp)

 

minisdri ophu nyoo aantu rinyoovabl‍enar‍ji (www. Mnes. Nic. In)

 
                     
                                       
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions