ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഊര്ജ്ജ സ്രോതസുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

അഗ്നി

 

ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ലാവോസിയേ എന്ന രസതന്ത്രജ്ഞനാണ് 1783-ൽ ഈ രാസസംയോഗത്തെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രീയപഠനം നടത്തിയത്. വായുവിലുള്ള പ്രധാനവാതകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഓക്സിജൻ. പല പദാർഥങ്ങളും ചൂടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജനുമായി അതിവേഗം രാസപ്രവർത്തനം നടക്കാറുണ്ട്. രാസപ്രവർത്തനം തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ പര്യാപ്തമായ ചൂട് ഉളവാക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ തീയ് എന്നു പറയുന്നു. ഇതിനെ ശാസ്ത്രീയമായി ജ്വലനം എന്നോ ദഹനം എന്നോ പറയാം. ദഹനത്തിന്നു വിധേയമാകാതെ അവശേഷിക്കുന്ന പദാർഥമാണ് ചാരം. ഉദ്ദേശപൂർവമായ തീയ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പദാർഥങ്ങളെ ഇന്ധനം എന്നും, ഇന്ധനം മുഴുവൻ കത്താതെ തീയ് അമർന്നുപോകുമ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നതിനെ കരി എന്നും ജ്വാലയില്ലാതെത്തന്നെ തീ സജീവമായിരിക്കുന്ന ഇന്ധനഖണ്ഡങ്ങളെ കനൽ എന്നും, കത്തുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പുകയിൽനിന്ന് അടിയുന്ന ധൂളികളെ കരിപ്പൊടി (soot) എന്നും പറയുന്നു.

 

അഗ്നി(തീയ്)യുണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന ഹേതുക്കൾ ഇന്ധനം, താപം, ഓക്സിജൻ എന്നീ "ത്രിമൂർത്തികളാണ്. ഇതിലേതെങ്കിലുമൊന്നിന്റെ അഭാവത്തിൽ (ശോഷണത്തിൽ) അഗ്നി ശമിപ്പിയ്ക്കപ്പെടും. താപം മൂലം ഇന്ധനത്തിന്റെ (മരം, കടലാസ്, വയ്ക്കോൽ, മണ്ണെണ്ണ) ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിയ്ക്കുന്നു. ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ധനത്തിൽ നിന്നുത്ഭവിയ്ക്കുന്ന ബാഷ്പം, അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓക്സിജനുമായി കലർന്ന് അതിന്റെ ജ്വലന ഊഷ്മാവിൽ (flash point) എത്തുകയും തീയ് കത്തിപ്പിടിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ധനം മരംപോലുള്ള ഖരവസ്തുവാണെങ്കിൽ താപോർജ്ജം മൂലം അവയിലെ വൻ തന്മാത്രകൾ വിഘടിച്ച് ചെറിയ തന്മാത്രകളായി ബാഷ്പാവസ്ഥയിലെത്തുകയും മേൽ പറഞ്ഞ പ്രതിഭാസം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അഗ്നിമൂലമുണ്ടാകുന്ന അധിക താപം വസ്തുവിന്റെ തുടർന്നുള്ള വിഘടനത്തെ എളുപ്പമാക്കുകയും അഗ്നി ശക്തമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തീയ് ഒരു സ്വത്വരിത (auto accelerated) പ്രതിഭാസമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

 

അഗ്നിയും, ജ്വാലയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു. ജ്വാലയിലാണ് പ്രധാനരാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അതിലൊന്ന് ഓക്സീകരണമാണ്. തദ്വാര ലഭ്യമാകുന്ന താപംമൂലംതന്മാത്രകൾ സ്വതന്ത്രറാഡിക്കലുകളേയും (free radicals) അയോണുകളെയും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ജ്വാലയിൽ ഇവ ദ്രുതരാസപ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗതയുംതാപജനന കഴിവും അനുസരിച്ച് ജ്വാലയുടെ ഊഷ്മാവിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കാണിക്കും. അത്യോഷ്മാവിലുള്ള ജ്വാലകൾ നീലനിറത്തിലും മദ്ധ്യോഷ്മാവിലുള്ളവ മഞ്ഞനിറത്തിലും അതിൽ കുറഞ്ഞത് പുകയോടു കൂടിയ മഞ്ഞനിറത്തിലുമാകാം. ഊഷ്മാവസ്ഥയനുസരിച്ചും ജ്വാലയിലെ തന്മാത്രഘടനയനുസരിച്ചും പല തരംഗദൈർഘ്യം ഉള്ള വികിരണങ്ങൾ ജ്വാലയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. ജ്വാല വിവിധ നിറങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനു ഇതാണ് കാരണം. ചില പ്രത്യേക രാസവസ്തുക്കൾ ജ്വാലയിൽ ചേർത്താൽ യഥേഷ്ടം അതിന്റെ നിറം മാറും (ഉദാഹരണത്തിന് ബേരിയത്തിന്റെ സംയുക്തങ്ങൾ പച്ചനിറം തരുന്നു).

 

അതിപുരാതനകാലം മുതലേ മനുഷ്യന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒന്നാണ് അഗ്നി. 500,000 വർഷം മുമ്പുതന്നെ പീക്കിങ് മനുഷ്യൻ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന വർഗം തീയ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഗ്നിയുടെ ഉപയോഗം കണ്ടെത്താത്ത ഒരു മനുഷ്യസംസ്കാരവും ഇന്നേവരെ അറിവായിട്ടില്ല. പ്രാചീന മനുഷ്യൻ കാട്ടുതീയിൽ നിന്നുമാണ് തീപകർന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.

 

ഇന്ദ്രജാലംകൊണ്ടാണ് അഗ്നിയെ ആദ്യമായി ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചില പ്രാചീന കല്പിതകഥകളിൽ പരാമർശിച്ചുകാണുന്നു. രണ്ടു മരക്കഷണങ്ങൾ തമ്മിലുരച്ചു തീയുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ മാർഗം. പരപ്പുള്ള ഒരു മരക്കഷണത്തിൽ തുളയിടുന്ന ഉപകരണംപോലെ മരക്കമ്പുവച്ച് കറക്കിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ തീയുണ്ടാക്കാം. അരണിച്ചെടിയുടെ കമ്പുകൾ കൂട്ടിയുരച്ചും തീയുണ്ടാക്കാം. ചരിത്രാതീതകാലത്തെ അപരിഷ്കൃതജനത ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ തീയുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ആദിവാസികൾഇമ്മാതിരിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിച്ചുപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നതിനു തെളിവുകളുണ്ട്. രണ്ടു കരിങ്കൽകഷണങ്ങൾ തമ്മിലുരച്ചു തീയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു മാർഗം. കരിങ്കല്ല് ഇരുമ്പിൽ ഉരച്ചും തീയുണ്ടാക്കാമെന്ന് പില്ക്കാലത്ത് കണ്ടുപിടിക്കയുണ്ടായി. പ്രാചീന ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ തീ കെടുത്താതെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ കെടാവിളക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വന്നു. പിന്നീട് തീകല്ലുകൾ തമ്മിലുരച്ച് തീയുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി.

 

ഉൻമധ്യമായ കാചമോ (convex lens) അവതലദർപ്പണമോ (concave mirror) സൂര്യപ്രകാശത്തിനഭിമുഖമായി പിടിച്ച് സൂര്യരശ്മി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ബിന്ദുവിൽ പഞ്ഞി, കടലാസ് മുതലായ കത്തുന്ന പദാർഥങ്ങൾ വച്ചാൽ അവ ആദ്യം പുകയുന്നതും പിന്നീട് തീയ് പിടിക്കുന്നതും കാണാം. ഈ ജ്വലനവിദ്യ പ്രാചീന യവനൻമാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഒളിമ്പിക്മത്സരക്കളികൾക്കുള്ള വിശുദ്ധാഗ്നിശിഖ ഗ്രീസ്സിലെ ഒളിമ്പിയയിൽ വച്ചു കൊളുത്തിവരുന്നത് ഈ മാർഗ്ഗം ഉപയോഗിച്ചാണ്. ലോഹങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നതോടെ ഇവ തമ്മിലുരസി ഉണ്ടാക്കുന്ന തീപൊരിയിൽനിന്ന് തീയുണ്ടാക്കി.

 

രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് തീയുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളേ ആയുള്ളു. തീപ്പെട്ടിക്കോലിനു അറ്റത്തുള്ള രാസവസ്തു ഒരു അമ്ലത്തിൽ മുക്കിയാണ്‌ ആദ്യം തീയുണ്ടാക്കിയത്. മഞ്ഞ ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ എവിടെ ഉരച്ചാലും കത്തുന്ന തീപ്പെട്ടിക്കോലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. സുരക്ഷ കുറവ് കാരണം ഇതിൻറെ നിർമ്മാണം നിർത്തലാക്കി. ഇന്നത്തെ തീപ്പെട്ടികോലുകൾ രണ്ട് ഫ്രഞ്ചുകാർ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു.

 

പ്രാചീനകാലത്ത് കെട്ടുകഥകളിലും പുരാണങ്ങളിലും പിന്നീട് തത്ത്വചിന്താപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും സാഹിത്യകൃതികളിലും വിശുദ്ധിയുടെ പ്രതീകമായി അഗ്നി പ്രകീർത്തിതമായിട്ടുണ്ട്. മണ്ണ്,വായു, ജലം, അഗ്നി എന്നീ നാലു മൂലകങ്ങൾകൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നു ഗ്രീക്കുകാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പ്രാചീന കാലത്ത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്നായി അഗ്നിയെ കണക്കാക്കിയിരുന്നു. അതുപോലുള്ള മറ്റുരാജ്യങ്ങളിലും ഈ വിശ്വാസം വ്യാപിച്ചു. മനുഷ്യസംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രവാദം, മതം, തുടങ്ങിയ വിശ്വാസമണ്ഡലങ്ങളിലെന്നല്ല ശാസ്ത്രരംഗത്തും അഗ്നിക്ക് അനിഷേധ്യമായ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

സൂര്യൻ ഒരു അഗ്നികുണ്ഡമാണെന്ന് മനുഷ്യൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സൂര്യനിൽനിന്നാണ് എല്ലാ ഊർജവും ഭൂമിക്കു ലഭിക്കുന്നതെന്ന ശാസ്ത്രതത്ത്വം ഇന്നു പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സൂര്യൻ തന്നെ അഗ്നിയാണ് എന്ന സങ്കല്പം അശാസ്ത്രീയമാണ്. സൂര്യനിൽനിന്നു ഭൂമിയിലേയും മറ്റും പദാർഥങ്ങൾ ആർജിച്ചുവച്ചിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം ഓക്സീകരണം (oxidation) എന്ന രാസപ്രക്രിയയിലൂടെ മോചിക്കപ്പെടുകയും അഗ്നിയുണ്ടാകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. തീപ്പെട്ടിയിൽ, പ്രധാനമായി പൊട്ടാസ്യംക്ളോറേറ്റ്, കത്തുന്ന പദാർഥങ്ങളുമായി ഉരസുമ്പോഴാണ് ഓക്സീകരണം നടക്കുകയും തീയ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നത്.

 

വൈദ്യുതി

 

ചോദിതകണങ്ങളുടെ ചലനഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജപ്രവാഹം എന്നാണ് വൈദ്യുതി എന്ന പദത്തിന്റെ സാമാന്യവിവക്ഷ. എന്നാൽ,വൈദ്യുതചോദന, വൈദ്യുതമർദ്ദം, വൈദ്യുതപ്രവാഹം, വൈദ്യുതമണ്ഡലം തുടങ്ങി, ഒന്നിലധികം പ്രതിഭാസങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു

 

പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും ഉള്ള കേവലഗുണമാണ് വൈദ്യുതചോദന. വൈദ്യുതപരമായി ചോദിതമായ അടിസ്ഥാനകണങ്ങൾ ചലിക്കുമ്പോൾ, അവയിൽ നിന്ന് , വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ ഉത്സർജ്ജിക്കുന്നു. ഇവ തരംഗരൂപിയായ ഊർജ്ജമാണ്; ഒരു വൈദ്യുതചാലകത്തിലൂടെ ഇവയെ നയിക്കാൻ കഴിയും. മാത്രവുമല്ല, ഇവയ്ക്ക് എതെങ്കിലും ഒരു മാദ്ധ്യമത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ശൂന്യാകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും,‍ കഴിയും. ഈ വൈദ്യുതോർജ്ജത്തെയാണ് സാധാരണ വൈദ്യുതി എന്നു പറയുന്നത്

 

പുരാതനകാലം

 

ക്രിസ്തുവിനു മുൻപ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, മൈലീറ്റസ് എന്ന പുരാതന നഗരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന തേലീസ് എന്ന പണ്ഡിതൻ പുരാതന യവനർ‍ക്ക് മരക്കറ ഉറഞ്ഞുശിലാരുപമായ ആംബർപോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ, കമ്പിളിയിൽ ഉരസുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് തലമുടിപോലെ, ചില ചെറിയവസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുയിട്ടുണ്ട്.]

 
   
 • ക്രിസ്തുവിനു മുൻപ് മുന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന, ഗാൽവനിക് സെല്ലിനോടു സാദൃശ്യമുള്ള ബാഗ്ദാദ് ബാറ്ററി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപകരണം1938ൽ ബാഗ്ദാദിൽനിന്ന്കണ്ടെടുത്തു. അത്, വൈദ്യുതലേപനത്തിന് (Electroplating) ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാവാമെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
 •  
 
   

  ആധുനിക കാലം

   
 • ക്രിസ്തുവിനു പിൻപ് 1550 - ജിരൊലാമോ കർദാനോ എന്ന ഇറ്റലിക്കാരൻ, വൈദ്യുത-കാന്തബലങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നു
 •  
 • 1675 - റോബർട്ട് ബോയൽ വൈദ്യുതാകർഷണ-വികർഷണബലങ്ങൾ ശൂന്യപ്രദേശങ്ങളീൽപോലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു കണ്ടെത്തുന്നു
 •  
 • 1729 - സ്റ്റീഫൻ ഗ്രേ വസ്തുക്കളെ വൈദ്യുത ചാലകങ്ങളെന്നും അചാലകങ്ങളെന്നും വേർതിരിച്ചറിയുന്നു
 •  
 • - ചാൾസ് സിസ്റ്റണി ഡ്യൂഫേ, റസിന്യുവസ് എന്നും വിട്രിയസ് എന്നും രണ്ടു തരം വൈദ്യുതിയുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തുന്നു (അത് പിന്നീട് ധനചോദനയെന്നും ഋണചോദനയെന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടു). സമാനചോദനകൾ വികർഷിക്കുമെന്നും വിരുദ്ധചോദനകൾ ആകർഷിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തുന്നു
 •  
 • 1745 - എവാൾഡ് ഗ്യോർഗ് വോൺ ക്ലിസ്റ്റ് സ്വതന്ത്രമായി ക്ലീസ്റ്റിയൻ ജാർ എന്ന മറ്റൊരുതരം ധാരിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു.
 •  
 • 1747 - വില്യം വാട്സൺ വൈദ്യുതോത്സർജനം (Electric Discharge), വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിനു സമാനമാണെന്നു കണ്ടെത്തുന്നു
 •  
 • . 1752 - ബഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, മിന്നൽ ഒരു വൈദ്യുതപ്രഭാവമാണെന്നു കണ്ടെത്തുന്നു.
 •  
 • 1767 - ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി പ്രതിലോമവർഗ്ഗനിയമം (Inverse-Square Law)എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
 •  
 • 1774 - ഗ്യോർജസ് ലൂയി ലെസാർജ് ആദ്യത്തെ വൈദ്യുതടെലഗ്രാഫ് നിർമ്മിക്കുന്നു.
 •  
 • . 1785 - ചാൾസ് അഗസ്റ്റസ് ദി കൂളും വൈദ്യുതചോദനകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രതിലോമവർഗ്ഗനിയമത്തിന് (കൂളും നിയമം) പരീക്ഷണസാധുത നൽകുന്നു
 •  
 • . 1791 - ലിയൂജീ ഗിൽവാനി ജൈവവൈദ്യുതി കണ്ടെത്തുന്നു.
 •  
 • 1800 - അലെസ്സാന്ദ്രോ വോൾട്ടാ ആദ്യത്തെ ബാറ്ററി - വോൾട്ടാസെൽ - നിർമ്മിക്കുന്നു.
 •  
 • 1802 - ജിയാൻ ഡൊമെനിക്കോ റൊമാനോസി കാന്തികപ്രഭാവവും വൈദ്യുതിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തുന്നു.
 •  
 • 1820 - ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റൻ ഏർസ്റ്റഡ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിന്‌ കാന്തികക്ഷേത്രം സൃഷ്ടിക്കാമെന്നു കണ്ടെത്തുന്നു.
 •  
 • 1820 - യൂഹാൻ സലോമൊ ക്രിസ്റ്റോഫ് ഷ്വീഗർ ആദ്യത്തെ ഗാൽവനോമീറ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നു.
 •  
 • 1825 - വില്യം സ്റ്റർജൻ വൈദ്യുതകാന്തം (Electromagnets) നിർമ്മിക്കുന്നു
 •  
 • 1829 - ഫ്രാൻചെസ്കൊ സാന്റെഡെച്ചി സംവൃതപഥങ്ങളിൽ (Closed Circuits), പിൻവലിയുന്ന ഒരു കാന്തം വൈദ്യുതി ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടെത്തുന്നു.
 •  
 • 1831 - മൈക്കിൾ ഫാരഡെ വൈദ്യുതകാന്തപ്രേരണതത്വങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നു.
 •  
 • 1833 - ഹൈൻറീച്ച് ഫ്രീദ്റീച്ച് ഈമീൽ ലെൻസ്, ലെൻസ് നിയമം വികസിപ്പിക്കുന്നു.
 •  
 •  
 • . 1835 - ജോസഫ് ഹെൻറി, സ്വപ്രേരണം (Self-Inductance) കണ്ടെത്തുന്നു, വൈദ്യുത റിലേ (Relay) നിർമ്മിക്കുന്നു
 •  
 • 1840 - ജയിംസ് പ്രിസ്കൊട് ജൂൾ, പ്രശസ്തമായ ജൂൾ നിയമം (അഥവാ ജൂൾ-ലെൻസ് നിയമം) കണ്ടെത്തുന്നു.
 •  
 • 1865 - ജയിംസ് ക്ലാർക്സ് മാർക്സ് വെൽ, വൈദ്യുതകാതമണ്ഡലങ്ങളേപ്പറ്റി സൂത്രവാക്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു
 •  
 • 1881 - നിക്കോളാ ടെസ്ലാ , പ്രത്യാവർത്തിവൈദ്യുതധാരയിൽ (Alternating Current) പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ വൈദ്യുത-ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.
 •  
 • . 1887 - ഹൈൻറീഷ് റൂദോൾഫ് ഹെർട്സ്, വൈദ്യുതകാന്തതരംഗങ്ങളുടെ (റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ) അസ്തിത്വം തെളിയിക്കുന്നു.
 •  
 • 1897 - ജോസഫ് ജോൺ തോംസൺ, ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തുന്നു.
 •  
 • 1897 - ഹൈക്ക കാമർലിങ് ഓനസ്, അതിചാലകത (Super Conductivity) കണ്ടെത്തുന്നു.
 •  
 

ഒരു അണുവിൽ (ആംഗലേയം: Atom) ന്യൂട്രോണും, പ്രോട്ടോണും, ഇലക്ടോണും ഉണ്ടാവും, അണുവിന്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോണിനേയും, ന്യൂട്രോണിനേയും ഇലക്ടോണുകൾ താന്താങ്ങളുടെ പാതയിലൂടെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പ്രോട്ടോണിന് ധന ഗുണവും(+ve charge), ഇലക്ട്രോണിന് ഋണഗുണവും(-ve charge) ഉണ്ടാവും. ന്യൂട്രോൺ ഗുണരഹിതമാണ്. ധനഗുണവും ഋണഗുണവും ആകർഷിക്കുമെങ്കിലും ഒരേ ഇനം ചാർജുകൾ വികർഷിക്കും. കണത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തോടു ചേർന്നുള്ള പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ പ്രോട്ടോണുകൾ നന്നായി ആകർഷിക്കുമെങ്കിലും പുറത്തെ പഥങ്ങളിലൂടെ ഉള്ളവയെ അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല.

 

ചതുരത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഇരുഅണുകേന്ദ്രങ്ങളും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്നു

 

സ്വർണ്ണം, ചെമ്പ്, വെള്ളി മുതലായ വലിയ അണുക്കളുള്ള മൂലകങ്ങളിൽ പുറത്തുള്ള പഥങ്ങളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളിലെ ആകർഷണബലം തീർത്തും ബലം കുറഞ്ഞതാവും. ഇത്തരം ലോഹങ്ങളിലെ രണ്ട് അണുക്കൾ അടുത്താണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുറത്തെ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഇരു കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കും ഫലത്തിൽ ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ യാതൊരു അണുകേന്ദ്രങ്ങളുടേയും ആകർഷണവലയത്തിൽ ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം മൂലകങ്ങളിൽ കോടാനുകോടി അനാഥ ഇലക്ട്രോണുകൾ, ഇവയെ സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇത്തരം മൂലകങ്ങളിൽതുല്യ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകൾ എല്ലാ ദിശയിലേക്കും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് അല്പം കൂടുതൽ ആകർഷണബലം കാണിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക്. ഈ സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ദിശയിലേക്കു ചലിപ്പിക്കുന്നതിനെ വൈദ്യുതി എന്നു പറയുന്നു.

 

അചേതന വൈദ്യുതി

 

കമ്പിളിയിൽ അഭ്രം(മൈക്ക) പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉരസുമ്പോൾ അവയിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ കമ്പിളിയിലേക്ക് കുടിയേറുന്നു. തത്ഫലമായി അഭ്രത്തിൽ മുഴവനായി ധനചാർജ്ജ് അനുഭവപ്പെടുകയും അനാഥ ഇലക്ട്രോണുകളുള്ള വസ്തുക്കളെ അവ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അഭ്രത്തിലനുഭവപ്പെട്ട വൈദ്യുതിയെ അചേതന വൈദ്യുതി അഥവാ സ്ഥിത വൈദ്യുതി (Static electricity) എന്നു വിളിക്കുന്നു.

 

കാന്തികബലം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വൈദ്യുതി

 

ഇവിടെ ചാലകവും, കാന്തികക്ഷേത്രവും ദൃശ്യത്തിനു സമാന്തരമാണെങ്കിൽ ലോറൻസ് ബലം ദൃശ്യത്തിനു വെളിയിലേക്കാവും

 

ഇടത്തുനിന്നു വലത്തോട്ടുള്ള കാന്തിക ക്ഷേത്രത്തിലൂടേ വിലങ്ങനെ ഒരു ചാലകം ചലിക്കുമ്പോൾ അവയിൽ ലോറൻസ് ബലം എന്ന ബലം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ബലം ചാലകത്തിലെ സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെ ചാലകത്തിനും കാന്തികക്ഷേത്രത്തിനും ലംബമായി ചലിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തമാണ്. അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പ്രവാഹത്തെ മറ്റൊരു ചാലകം ഉപയോഗിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കയാണ് കാന്തികബലം ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്.

 

ഡൈനാമോ, ജനറേറ്റർ മുതലായ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരത്തിലാണ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. സാധാരണ യാന്ത്രികോർജ്ജത്തെ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ വൈദ്യുതോർജ്ജം ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ, തിരമാലയിൽ നിന്നും, കാറ്റിൽ നിന്നുമുത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി മുതലായവയെല്ലാം ഇത്തരത്തിലാണ് ഊർജ്ജ രൂപാന്തരണം നിർവഹിക്കുന്നത്.

 

വൈദ്യുതോൽപ്പാദനം

 

 

 

മറ്റ്ഊർജ്ജരൂപങ്ങളെ വൈദ്യുതോർജ്ജമായി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയെയാണ്‌ വൈദ്യുതോല്പാദനം എന്നു പറയുന്നത്. വ്യാവസായികമായി യാന്ത്രികോർജ്ജത്തെയാണ് (Mechanical Energy)വിദ്യുച്ഛക്തിയായി മറ്റുന്നത്. ഇതിന് വൈദ്യുത ജനിത്രം (Electrical Generator) എന്ന യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 
   
 • 1 ഉല്പാദന സ്രോതസ്സുകൾ
 •  
 • 2 ഉല്പാദന സങ്കേതങ്ങൾ
 •  
 • 3 വൈദ്യുതോല്പാദനം, ലോകത്തിൽ
 •  
 • 4 വൈദ്യുതോല്പാദനം, ഭാരതത്തിൽ
 •  
 • 5 വൈദ്യുതോല്പാദനം കേരളത്തിൽ
 •  
 • 6 അവലംബം
 •  
 

നിരവധി സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമെങ്കിലും, വൻ തോതിൽ, വാണിജ്യാടിസ്ഥനത്തിൽ ഉല്പ്പാ‍ദിപ്പിക്കുന്നത് ചുരുങ്ങിയ ചില സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നു മാത്രമാണ്. അവയെ, രണ്ടായിത്തരം തിരിക്കാം:

 
   

  പരമ്പരാഗതസ്രോതസ്സുകൾ‍ (Conventional Sources)

   
 

ജലപ്രവാഹം, ജൈവ-ഖനിജ ഇന്ധനങ്ങൾ (Fossil fuels), ആണവോർജം തുടങ്ങിയവയാണ് പരമ്പരാഗതസ്രോതസ്സുകളായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിൽ ഖനിജ ഇന്ധനങ്ങളുടെയും ആണവവസ്തുക്കളുടേയും ശേഖരം പരിമിതമാണ്. ജലസ്രോതസ്സുകൾ, അനശ്വരമാണെങ്കിലും, അവയുടെ മൊത്തം ലഭ്യത പരിമിതമാണ്. പ്രദേശികഭൂപ്രകൃതിയ്കനുസരിച്ച്, ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുമുണ്ട്. ജൈവശാസ്ത്രപരമായും പ്രകൃതിശാസ്ത്രപരവും ആയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ജലോർജ്ജസ്രോതസ്സുകളീൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതോല്പാദനത്തിന് ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, ലോകത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വരുന്ന ഊർജ്ജാവശ്യം ഭാഗികയാമിമാത്രമേ ജലസ്രോതസ്സുകൾക്ക് നിറവേറ്റാനാവൂ. ഖനിജേന്ധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച്, നിരവധി മതിപ്പുകണക്കുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഇപ്പൊഴത്തെ ഉപഭോഗത്തോതിൽ, എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും 50 കൊല്ലത്തേക്കു മാത്രമേ തികയൂ. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ, 2200 എ.ഡി. യോടെ കൽക്കരി ക്ഷാമം ഉണ്ടായേക്കാം. ആണവേന്ധനങ്ങൾ അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടു മധ്യമാകുമ്പോൾ തീർന്നു പോകും. എന്നാൽ, ഈ കണക്കുകൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കാനാവില്ല. ഖനിജേന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ൻ വൈദ്യുതിയുല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അവ കത്തിച്ചുണ്ടാവുന്ന താപോർജ്ജം ആദ്യം യാന്ത്രികോർജ്ജമായും തുടർന്നത് വൈദ്യുതജനിത്രം ഉപയോഗിച്ച്, വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റിയുമാണ്. ഈ പ്രക്രീയയിലെ താപ-യാന്ത്രിക പരിവർത്തനം ക്ഷമത (ദക്ഷത, Efficiency) കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇതുവരെ, വലിയ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദക്ഷത 40% മാത്രമാണ്. ചെറിയ യന്ത്രങ്ങളുടെ ദക്ഷത അതിലും വളരെക്കുറയും.

 

2. പുനരുപയോഗയോഗ്യമായ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ (Renewable Sources) സൗരോർജം, ഭൗമതാപം, കാറ്റ്, തിരമാലകൾ, സമുദ്രതാപവ്യതിയാനങ്ങൾ,ജൈവപിണ്ഡങ്ങൾ (Biomass) തുടങ്ങിയവയാണ് പുനരുപയോഗയോഗ്യമായ സ്രോതസ്സുകൾ.

 

മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജരൂപങ്ങളും (രാസോർജ്ജം, ശബ്ദോർജ്ജം മുതലായവ) വൈദ്യുതോർജ്ജമായി മാറ്റാമെങ്കിലും, വൻതോതിൽ വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായി, സാന്ദ്രീകൃതമായി ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമല്ല.

 

ഉല്പാദന സങ്കേതങ്ങൾ

 

ഇലച്ചക്ക്രം (Turbine) ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വൈദ്യുതജനിത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് പാരമ്പര്യസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ജലപ്രവാഹം ഇലച്ചക്ക്രങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പതിപ്പിച്ചോ, ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിച്ചുണ്ടാക്കിയ നീരാവി, അല്ലെങ്കിൽ ആണവോർജ്ജതിൽ നിന്നുല്പ്പദിപ്പിച്ച നീരാവി കടത്തിവിട്ടോ, ഇലച്ചക്ക്രങ്ങൾ കറക്കുന്നു. ഇലച്ചക്ക്രങ്ങൾ, അവയോട് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വൈദ്യുതജനിത്രത്തിലെ കാന്തങ്ങളെ കറക്കുന്നു. കാന്തങ്ങൾ, അവയുടെ സമീപത്ത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുതക്കമ്പിച്ചുരുളുകളിൽ, ഫാരഡെ നിയമം അനുസരിച്ച്, വിദ്യുത്ച്ചാലകബലം (Electromotive Force) സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ബലമാണ്, വൈദ്യുത്പ്രവാഹത്തിനു കാരണമാകുന്നത്.

 

അപാരമ്പര്യസ്രോതസ്സുകളിൽ, സൗരോർജ്ജം, നേരിട്ട് നേർധാരാവൈദ്യുതിയാക്കാൻ (Direct Current Electricity) കഴിയും. ഇതിന് സൗരപ്രകാശവൈദ്യുത ഫലകങ്ങൾ (Solar PhotoVoltaic Panels) ഉപയോഗിക്കുന്നു. തിരമാലകളിൽനിന്ന് ‍, നേരിട്ടോ അവചലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വായുയൂപം (Air Column) കൊണ്ടോ കറങ്ങുന്ന ഇലച്ചക്ക്രത്തോടു ഘടിപ്പിച്ച ജനിത്രമാണു വൈദ്യുതി ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. കാറ്റാടിയോടു (Wind Mill) ഘടിപ്പിച്ച ജനിത്രം കറക്കിയാണ് കാറ്റിൽനിന്നു വൈദ്യുതിയെടുക്കുന്നത്. ജൈവപിണ്ഡങ്ങൾ നേരിട്ടു കത്തിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽനിന്നുണ്ടാവുന്ന വാതകങ്ങൾ കത്തിച്ചോ, നീരാവിയുണ്ടാക്കിയാണ് വൈദ്യുതിഉല്പ്പദിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൗമ-സമുദ്ര താപങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും നീരാവിയുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.

 

ലഭ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകളെ, നവീകരണക്ഷമമെന്നും (Renewable), ക്ഷരമെന്നും(Depletable/Non-Renewable) വകതിരിക്കാറുണ്ട്. ജലപ്രവാഹസ്രോതസ്സുകൾ, സൗരോർജം, ഭൗമതാപം, കാറ്റ്, തിരമാലകൾ, സമുദ്രതാപം‍, മുതലായവ നവീകരണക്ഷമമായ, വറ്റിപ്പോകാത്ത, ഉറവകളാണ്; എന്നാൽ, ഖനിജ ഇന്ധനങ്ങളായ കൽക്കരി, ഖനിജഎണ്ണകൾ (Petroleum), പ്രകൃതിവാതകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുന്തോറും വറ്റിപ്പോകുന്ന, ക്ഷരസ്രോതസ്സുകളാണ്.

 

സൂര്യനാണ്, ഭൂമിയുടെ പ്രധാന ഊർജ്ജദാതാവ്. മഴ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന നദീജല പ്രവാഹം, കാറ്റ്, തിരമാലകൾ, സമുദ്രതാപം‍, മുതലായപ്രഭാവങ്ങൾ സൂര്യതാപം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നവയാണ്. കൽക്കരി, ഖനിജഎണ്ണകൾ (Petroleum), പ്രകൃതിവാതകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചരിത്രാതീതകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ / ജീവികളുടെ മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് രുപഭേദം വന്നുണ്ടായവയാണ്. അവയുടെയും മുഖ്യ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സ് സൂര്യൻ തന്നെ ആയിരുന്നു. സസ്യങ്ങൾ, സുര്യകിരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, പ്രഭാകലനം (Photosynthesis) ചെയത്, സൗരോർജ്ജം ആഹാരരൂപത്തിൽ ശേഖരിച്ചു. സസ്യങ്ങൾ തിന്നു സൂക്ഷജീവികളും, അവയെത്തിന്ന് ചെറുജീവികളും, ജീവിച്ചു. അതുകൊണ്ട്, ജൈവ-ഖനിജ ഇന്ധനങ്ങൾ, രാസബദ്ധമായ (Chemically Stored) സൗരോർജമായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

 

ആണവോർജ്ജം

 

 

 

അണുകേന്ദ്രങ്ങൾ വിഘടിയ്ക്കുമ്പോഴോ സംയോജിക്കുമ്പോഴോ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ഊർജ്ജത്തെയാണ് ആണവോർജ്ജം എന്നു പറയുന്നത്. ഈ ഊർജ്ജത്തെ സൌകര്യപ്രദമായ മറ്റ് ഊർജ്ജരൂപങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഐൻസ്റ്റീനിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ സമവാക്യത്തിന്, ΔE = Δm.c² അനുസൃതമായാണ് ആണവോർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ΔE എന്നത് പുറത്തുവരുന്ന ഊർജ്ജത്തേയും, Δm എന്നത് അണുവിഘടനം മൂലമോആണുസംയോജനം മൂലമോ കുറവു വരുന്ന ദ്രവ്യത്തേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. c എന്നത് പ്രകാശപ്രവേഗമാണ്. ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹെൻ‌റി ബെക്വറൽ ആണ് ആണവോർജ്ജത്തെപ്പറ്റി ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയത്.

 

ആണവോർജ്ജം ഇന്ന് സുപ്രധാനമായ ഒരു ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സാണ്. ന്യൂക്ലിയാർ ഫിഷൻ (വിഘടനം) മുഖേനയാണ് ഇന്ന് സമാധാനാവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ആണവോർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ആണവോർജ്ജം യുദ്ധാവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത്.ഹിരോഷിമയും നാഗസാക്കിയും ഈ ഊർജ്ജരൂപത്തിന്റെ നശീകരണശേഷി ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും നിയന്ത്രിതമായ അണുവിഘടനത്തിലൂടെ ഊർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഊർജ്ജോത്പാദനപ്രക്രിയയും പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമല്ല. അണുപ്പിളർച്ചക്ക് ശേഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ പലതും അത്യന്തം വികിരണശേഷി ഉള്ളതാണ്. ഇവ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ആണവോർജ്ജോത്പാദനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സമസ്യ.

 

ഗതികോർജ്ജം

 

ഒരു വസ്തുവിന്‌ അതിന്റെ ചലനം മൂലം സിദ്ധമാകുന്ന ഊർജ്ജമാണ്‌ ഗതികോർജ്ജം. നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിലവിലെപ്രവേഗത്തിലേക്ക് ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തിയായാണ്‌ ഇതിനെ നിർവ്വചിക്കുന്നത്. വേഗതയിൽ മാറ്റം വരാത്തിടത്തോളം ഇതിനുശേഷം ഗതികോർജ്ജം സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നു. ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ നിശ്ചലമാക്കാൻ ഗതികോർജ്ജത്തിന്റെ അളവിൽ പ്രവൃത്തി വിപരീത ചിഹ്നത്തിൽ നൽകേണ്ടിവരുന്നു. ഗതികോർജ്ജത്തിന്റെ വില നിരീക്ഷകന്റെ നിർദ്ദേശാങ്കവ്യവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി, ചലിക്കുന്ന കാറിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് റോഡരികിൽ സ്ഥിരമായുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശാങ്കവ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ഗതികോർജ്ജമുണ്ട്. എന്നാൽ കാറുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ട നിർദ്ദേശാങ്കവ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് വ്യക്തിയുടെ ഗതികോർജ്ജം പൂജ്യമായിരിക്കും. നിരീക്ഷകന്റെ നിർദ്ദേശാങ്കവ്യവസ്ഥ മാറ്റുക വഴി ചില വ്യവസ്ഥകളുടെ ഗതികോർജ്ജം പൂജ്യമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല

 

ജൈവ വാതകം

 

സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ, ഓക്സിജന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ (anaerobic), അഴുകുന്ന ജൈവവസ്തുക്കളിൽ (decomposing organic materials) പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വാതകങ്ങളുടെ മിശ്രിതമാണ് ജൈവ വാതകം, ബയോഗ്യാസ്). ഇതിൽ, 55-70 ശതമാനം നിറമോ മണമോ ഇല്ലാത്ത മീഥെയ്ൻ(methane) വാതകവും, 30-45 ശതമാനത്തോളം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ചെറിയതോതിൽ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ്, നൈട്രജൻ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ഈർപ്പം സിൽഒക്സയൻസ് (siloxanes )എന്നിവയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മീഥെയ്ൻ വാതകമാണ് കത്താനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കരിയോ പുകയോ ഇല്ലാത്ത ഇളം നീലനിറത്തിലുള്ള ജ്വാലയോടെ കത്തുന്ന ഈ വാതകം സുരക്ഷിതവും വിഷമില്ലാത്തതുമായ ഒരു ജൈവഇന്ധനം (bio-fuel) ആണ്.

 

ഉപയോഗങ്ങൾ

 

 

പാചകാവശ്യങ്ങൾക്കും വിളക്കുകൾ കത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ട ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 

ഗുണങ്ങൾതാരതമ്യേന ലളിതവും, എളുപ്പം നിർമ്മിക്കാവുന്നതുമാണ്ചാരം അവശേഷിപ്പിക്കാതെയും പുകയില്ലാതെയും കത്തുന്നു.

 
   
 • ഗാർഹിക ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ നിർമാർജ്ജനം ഉപയോഗപ്രദമായും ആരോഗ്യകരമായും നിർവഹിക്കാം.
 •  
 • വിറകിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ വനനശീകരണം തടയുന്നു.
 •  
 • ജൈവ വാതക പ്ലാന്റിലെ അവശിഷ്ടം നല്ല വളമാണ്.
 •  
 • ഫ്ലോട്ടിങ് ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ ടൈപ്പ്
 •  
 

വിവിധതരം പ്ലാന്റുകൾ

 

ഫിക്സഡ് ഡോം ടൈപ്പ്

 

കാറ്റ്

 

ഭൗമോപരിതലത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷവായുവിന്റെ തിരശ്ചീനചലനമാണ് കാറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മർദ്ദം കൂടിയ മേഖലയിൽ‌നിന്നും മർ‌ദ്ദം കുറഞ്ഞ മേഖലയിലേയ്ക്കാണ് കാറ്റിന്റെ പ്രവാഹം.വായുവിന്റെയോ മറ്റ് വാതകങ്ങളുടെയോ ഒഴുക്കിനെയാണ് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് കാരണം വായുവിന് ചൂട് പിടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചൂട് പിടിച്ച വായു ഉയർന്ന് പൊങ്ങുകയും ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് തണുത്ത വായു ഒഴുകിയെത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കാറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനം. കൃത്രിമമായി പങ്കകൾ ഉപയോഗിച്ചും കാറ്റുണ്ടാക്കാം, ഇതിന്‌ മറ്റ് രീതികളിലുള്ള ഊർജ്ജംആവശ്യമാണ്‌.

 

ഭൗമോപരിതലത്തിലെ വായു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചൂടാവുകയും തണുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സാന്ദ്രതയേറിയ ചൂടുവായു മുകളിലേയ്ക്ക് പൊങ്ങുകയും തൽസ്ഥാനത്ത് തണുത്ത വായു പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം കാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. കാറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ താഴേപറയുന്നവയാണ്.

 
   
 • ദൈനംദിന താപനിലയിലുള്ള വ്യത്യാസം
 •  
 • കുറഞ്ഞനിരക്കിലുള്ള മഴ(200-250മിമീ)
 •  
 • കൂടുതൽ ബാഷ്പീകരണം
 •  
 • സസ്യലതാദികളുടെ അഭാവം
 •  
 • അവസാദ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത
 •  
 

 

 

കാറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 

കാറ്റ് മുന്നോട്ടാണ് ചലിയ്ക്കുന്നത്. മുകളിലേക്കും താഴേയ്ക്കുമുള്ള കാറ്റിന്റെ ചലനം നിമിത്തം ചുഴലി രൂപപ്പെടുന്നു. ഭൗമോപരിതലത്തിനുതൊട്ടുമുകളിലുള്ള നിശ്ചലമായ വായു കണപ്പെടുന്ന മേഖലയെ സോൺ ഓഫ് ഡെഡ് എയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ മേഖലയുടെ ഘനത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അവസാദകണികകളുടെ ഭാരവും ഭൗമോപരിതലത്തിന്റെ സവിശേഷതയുമാണ്‌. അവസാദകണികകളെ ചലിപ്പിക്കാൻ ഏകദേശം 11മൈൽസ്/മണിക്കൂറിലുള്ള കാറ്റിന് സാധിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ മരുഭൂമിയിൽ കാറ്റിന്റെ ചലനം ശക്തവും സജീവവും ആണ്.

 

ദ്രവിയ്ക്കൽ പ്രക്രിയ

 

 

പ്രധാനമായും രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടേയാണ്‌ ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്.

 

അബ്‌രാഷൻ

 

 

അബ്‌രാഷൻ എന്ന പ്രതിഭാസത്തിൽ കാറ്റ് വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന അവസാദകണങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുകയും അങ്ങനെ ദ്രവീകരണപ്രവർത്തനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 30-60സെ.മീ ഉയരത്തിലാണ് ഇത് കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നത്.ഈ പ്രവർത്തനഫലമായി രൂപപ്പെടുന്ന ഭൂവിഭാഗങ്ങൾ താഴേ പറയും പ്രകാരമാണ്.

 
   
 • കൂൺ പാറ അഥവാ ഗാര
 •  
 • സൂജെൻസ്
 •  
 • യാർഡങ്ങ്സ്
 •  
 •  
 

ഡിഫ്ലാഷൻ

 

വരണ്ട അവസാദകണികകൾ മാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ പ്രക്രിയയിൽ മണൽത്തരികളേയും മറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങളേയും വഹിച്ചുപോകുന്നു. ഈ കാറ്റാണ് മണൽ‌കാറ്റ്. അവസാദകണികകൾ മാറ്റപ്പെടുന്നകാരണം വലിയ പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ ഒരിടത്ത് കൂടുന്നു. ഇപ്രകാരം രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രദേശത്തെ ഡസേർട്ട് പേവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനഫലമായി തടാകങ്ങളും രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്.

 

വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകൽ

 

കാറ്റ് അവസാദകണികകളെ മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴിയാണ് വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത്.

 

സസ്പെൻഷൻ

 

വ്യാസം 0.03മി.മീൽ കുറവായ കണികകളേയാണ് ഈ പ്രവർത്തനം വഴി വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത്.കാറ്റിന്റെ വേഗതയനുസരിച്ച് ഈ പ്രവർത്തനഗതിയ്ക്കും മാറ്റം വരുന്നു. സിൽറ്റ് ആന്റ് ക്ലേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണികകളാണ് ഇപ്രകാരം വഹിയ്ക്കപ്പെടുന്നത്.

 

സാൾട്ടേഷൻ

 

കണികകളെ രണ്ട് പാളികളിലായി വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന കാറ്റാണ് ഈ പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത്.0.03മി.മീൽ കൂടുതൽ വ്യാസമുള്ള കണികകളാണ് ഇപ്രകാരം വഹിയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. മണൽത്തരികൾ മുന്നോട്ടുപൊങ്ങുകയും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാത സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്?

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    oorjja srothasukal                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   vividha tharatthilulla oorjja srothasukale kuricchulla vishadamaaya vivarangal                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

agni

 

phranchukaaranaaya laavosiye enna rasathanthrajnjanaanu 1783-l ee raasasamyogattheppatti shaasthreeyapadtanam nadatthiyathu. Vaayuvilulla pradhaanavaathakangalil onnaanu oksijan. Pala padaarthangalum choodupidikkumpol oksijanumaayi athivegam raasapravartthanam nadakkaarundu. Raasapravartthanam thudarnnukondupokunnathino varddhippikkunnathino paryaapthamaaya choodu ulavaakkunna prakriyaye theeyu ennu parayunnu. Ithine shaasthreeyamaayi jvalanam enno dahanam enno parayaam. Dahanatthinnu vidheyamaakaathe avasheshikkunna padaarthamaanu chaaram. Uddheshapoorvamaaya theeyu undaakkunna padaarthangale indhanam ennum, indhanam muzhuvan katthaathe theeyu amarnnupokumpol avasheshikkunnathine kari ennum jvaalayillaathetthanne thee sajeevamaayirikkunna indhanakhandangale kanal ennum, katthunnathukondundaakunna pukayilninnu adiyunna dhoolikale karippodi (soot) ennum parayunnu.

 

agni(theeyu)yundaakaanulla pradhaana hethukkal indhanam, thaapam, oksijan ennee "thrimoortthikalaanu. Ithilethenkilumonninte abhaavatthil (shoshanatthil) agni shamippiykkappedum. thaapam moolam indhanatthinte (maram, kadalaasu, vaykkol, mannenna) ooshmaavu varddhiykkunnu. Oru paridhi kazhiyumpol indhanatthil ninnuthbhaviykkunna baashpam, anthareekshatthilulla oksijanumaayi kalarnnu athinte jvalana ooshmaavil (flash point) etthukayum theeyu katthippidiykkukayum cheyyunnu. Indhanam marampolulla kharavasthuvaanenkil thaaporjjam moolam avayile van thanmaathrakal vighadicchu cheriya thanmaathrakalaayi baashpaavasthayiletthukayum mel paranja prathibhaasam nadakkukayum cheyyunnathaanu. Agnimoolamundaakunna adhika thaapam vasthuvinte thudarnnulla vighadanatthe eluppamaakkukayum agni shakthamaayittheerukayum cheyyunnu. Athukondu theeyu oru svathvaritha (auto accelerated) prathibhaasamaayi kanakkaakkappedunnu.

 

agniyum, jvaalayum parasparam bandhappettukidakkunnu. Jvaalayilaanu pradhaanaraasapravartthanangal nadakkunnathu. Athilonnu okseekaranamaanu. Thadvaara labhyamaakunna thaapammoolamthanmaathrakal svathanthraraadikkalukaleyum (free radicals) ayonukaleyum janippikkunnu. Jvaalayil iva drutharaasapravartthanatthilerppedunnu. Ee pravartthanangalude vegathayumthaapajanana kazhivum anusaricchu jvaalayude ooshmaavil ettakkuracchil kaanikkum. Athyoshmaavilulla jvaalakal neelaniratthilum maddhyoshmaavilullava manjaniratthilum athil kuranjathu pukayodu koodiya manjaniratthilumaakaam. Ooshmaavasthayanusaricchum jvaalayile thanmaathraghadanayanusaricchum pala tharamgadyrghyam ulla vikiranangal jvaalayil ninnu purappedunnu. Jvaala vividha nirangalil kaanappedunnathinu ithaanu kaaranam. Chila prathyeka raasavasthukkal jvaalayil chertthaal yatheshdam athinte niram maarum (udaaharanatthinu beriyatthinte samyukthangal pacchaniram tharunnu).

 

athipuraathanakaalam muthale manushyanu athyanthaapekshithamaaya onnaanu agni. 500,000 varsham mumputhanne peekkingu manushyan ennu parayappedunna vargam theeyu upayogicchirunnathaayi kandupidicchittundu. Agniyude upayogam kandetthaattha oru manushyasamskaaravum innevare arivaayittilla. Praacheena manushyan kaattutheeyil ninnumaanu theepakarnnu sookshikkaan shramicchathu.

 

indrajaalamkondaanu agniye aadyamaayi bhoomiyilekku konduvannathennu chila praacheena kalpithakathakalil paraamarshicchukaanunnu. Randu marakkashanangal thammiluracchu theeyundaakkukayaayirunnu ettavum praakruthamaaya maargam. Parappulla oru marakkashanatthil thulayidunna upakaranampole marakkampuvacchu karakkiyaal eluppatthil theeyundaakkaam. aranicchediyude kampukal koottiyuracchum theeyundaakkaam. Charithraatheethakaalatthe aparishkruthajanatha ittharam upakaranangal theeyundaakkaan upayogicchirunnu. osdreliyayile aadivaasikalimmaathiriyulla upakaranangal nirmicchupayogicchirunnu ennathinu thelivukalundu. Randu karinkalkashanangal thammiluracchu theeyundaakkunnathaanu mattoru maargam. Karinkallu irumpil uracchum theeyundaakkaamennu pilkkaalatthu kandupidikkayundaayi. Praacheena gothrangalkkidayil thee kedutthaathe valare bahumaanatthode sookshicchirunnu. Pinneedu aaraadhanaalayangalil kedaavilakkukal sookshicchu vannu. Pinneedu theekallukal thammiluracchu theeyundaakkaan thudangi.

 

unmadhyamaaya kaachamo (convex lens) avathaladarppanamo (concave mirror) sooryaprakaashatthinabhimukhamaayi pidicchu sooryarashmi kendreekarikkunna binduvil panji, kadalaasu muthalaaya katthunna padaarthangal vacchaal ava aadyam pukayunnathum pinneedu theeyu pidikkunnathum kaanaam. Ee jvalanavidya praacheena yavananmaarkku ariyaamaayirunnu. Ippozhum olimpikmathsarakkalikalkkulla vishuddhaagnishikha greesile olimpiyayil vacchu kolutthivarunnathu ee maarggam upayogicchaanu. lohangal nilavil vannathode iva thammilurasi undaakkunna theeporiyilninnu theeyundaakki.

 

raasavasthukkal upayogicchu theeyundaakkaan thudangiyittu randu noottaandukale aayullu. theeppettikkolinu attatthulla raasavasthu oru amlatthil mukkiyaanu aadyam theeyundaakkiyathu. Manja phospharasu kandupidicchathode evide uracchaalum katthunna theeppettikkolukal undaakkaan thudangi. Suraksha kuravu kaaranam ithinre nirmmaanam nirtthalaakki. Innatthe theeppettikolukal randu phranchukaar chernnu nirmmikkukayum cheythu.

 

praacheenakaalatthu kettukathakalilum puraanangalilum pinneedu thatthvachinthaaparamaaya siddhaanthangalilum saahithyakruthikalilum vishuddhiyude pratheekamaayi agni prakeertthithamaayittundu. Mannu,vaayu, jalam, agni ennee naalu moolakangalkondaanu prapancham srushdikkappettirikkunnathennu greekkukaar vishvasicchirunnathaayi karuthappedunnu. Inthyayil praacheena kaalatthu panchabhoothangalil onnaayi agniye kanakkaakkiyirunnu. Athupolulla matturaajyangalilum ee vishvaasam vyaapicchu. Manushyasamskaaravumaayi bandhappetta manthravaadam, matham, thudangiya vishvaasamandalangalilennalla shaasthraramgatthum agnikku anishedhyamaaya praadhaanyam labhicchittundu.

 

sooryan oru agnikundamaanennu manushyan vishvasicchirunnu. Sooryanilninnaanu ellaa oorjavum bhoomikku labhikkunnathenna shaasthrathatthvam innu parakke amgeekarikkappettittundu. Ennaal sooryan thanne agniyaanu enna sankalpam ashaasthreeyamaanu. Sooryanilninnu bhoomiyileyum mattum padaarthangal aarjicchuvacchittulla oorjjam okseekaranam (oxidation) enna raasaprakriyayiloode mochikkappedukayum agniyundaakayum cheyyunnu ennathaanu vaasthavam. Theeppettiyil, pradhaanamaayi pottaasyamklorettu, katthunna padaarthangalumaayi urasumpozhaanu okseekaranam nadakkukayum theeyu undaakukayum cheyyunnathu.

 

vydyuthi

 

chodithakanangalude chalanaphalamaayundaakunna oorjjapravaaham ennaanu vydyuthi enna padatthinte saamaanyavivaksha. Ennaal,vydyuthachodana, vydyuthamarddham, vydyuthapravaaham, vydyuthamandalam thudangi, onniladhikam prathibhaasangale soochippikkuvaan ee padam upayogicchuvarunnu

 

prapanchatthile ellaa padaarththangalilum ulla kevalagunamaanu vydyuthachodana. Vydyuthaparamaayi chodithamaaya adisthaanakanangal chalikkumpol, avayil ninnu , vydyutha kaanthika tharamgangal uthsarjjikkunnu. Iva tharamgaroopiyaaya oorjjamaanu; oru vydyuthachaalakatthiloode ivaye nayikkaan kazhiyum. Maathravumalla, ivaykku ethenkilum oru maaddhyamatthinte sahaayamillaathe shoonyaakaashatthiloode sancharikkaanum,‍ kazhiyum. Ee vydyuthorjjattheyaanu saadhaarana vydyuthi ennu parayunnath

 

puraathanakaalam

 

kristhuvinu munpu aaraam noottaandil, myleettasu enna puraathana nagaratthil jeevicchirunna theleesu enna pandithan puraathana yavanar‍kku marakkara uranjushilaarupamaaya aambarpoleyulla vasthukkal, kampiliyil urasumpol avaykku thalamudipole, chila cheriyavasthukkale aakarshikkaan kazhiyumennu ariyaamaayirunnu ennu rekhappedutthuyittundu.]

 
   
 • kristhuvinu munpu munnaam noottaandil upayogicchirunna, gaalvaniku sellinodu saadrushyamulla baagdaadu baattari ennariyappedunna orupakaranam1938l baagdaadilninnkandedutthu. Athu, vydyuthalepanatthinu (electroplating) upayogicchirunnathaavaamennu chilar abhipraayappettittundu
 •  
 
   

  aadhunika kaalam

   
 • kristhuvinu pinpu 1550 - jirolaamo kardaano enna ittalikkaaran, vydyutha-kaanthabalangale verthiricchariyunnu
 •  
 • 1675 - robarttu boyal vydyuthaakarshana-vikarshanabalangal shoonyapradeshangaleelpolum pravartthikkaan kazhiyumennu kandetthunnu
 •  
 • 1729 - stteephan gre vasthukkale vydyutha chaalakangalennum achaalakangalennum verthiricchariyunnu
 •  
 • - chaalsu sisttani dyoophe, rasinyuvasu ennum vidriyasu ennum randu tharam vydyuthiyundennu kandetthunnu (athu pinneedu dhanachodanayennum runachodanayennum vilikkappettu). Samaanachodanakal vikarshikkumennum viruddhachodanakal aakarshikkunnuvennum kandetthunnu
 •  
 • 1745 - evaaldu gyorgu von klisttu svathanthramaayi kleesttiyan jaar enna mattorutharam dhaarithram nirmmikkunnu.
 •  
 • 1747 - vilyam vaadsan vydyuthothsarjanam (electric discharge), vydyuthapravaahatthinu samaanamaanennu kandetthunnu
 •  
 • . 1752 - banchamin phraanklin, minnal oru vydyuthaprabhaavamaanennu kandetthunnu.
 •  
 • 1767 - josaphu preesttli prathilomavargganiyamam (inverse-square law)enna aashayam avatharippikkunnu.
 •  
 • 1774 - gyorjasu looyi lesaarju aadyatthe vydyuthadelagraaphu nirmmikkunnu.
 •  
 • . 1785 - chaalsu agasttasu di koolum vydyuthachodanakal thammilulla prathilomavargganiyamatthinu (koolum niyamam) pareekshanasaadhutha nalkunnu
 •  
 • . 1791 - liyoojee gilvaani jyvavydyuthi kandetthunnu.
 •  
 • 1800 - alesaandro volttaa aadyatthe baattari - volttaasel - nirmmikkunnu.
 •  
 • 1802 - jiyaan domenikko romaanosi kaanthikaprabhaavavum vydyuthiyum thammil bandhamundennu kandetthunnu.
 •  
 • 1820 - haansu kristtan ersttadu vydyuthi pravahikkunna oru chaalakatthinu kaanthikakshethram srushdikkaamennu kandetthunnu.
 •  
 • 1820 - yoohaan salomo kristtophu shveegar aadyatthe gaalvanomeettar nirmmikkunnu.
 •  
 • 1825 - vilyam sttarjan vydyuthakaantham (electromagnets) nirmmikkunnu
 •  
 • 1829 - phraanchesko saantedecchi samvruthapathangalil (closed circuits), pinvaliyunna oru kaantham vydyuthi janippikkunnu ennu kandetthunnu.
 •  
 • 1831 - mykkil phaarade vydyuthakaanthapreranathathvangal pareekshanangaliloode kandetthunnu.
 •  
 • 1833 - hynreecchu phreedreecchu eemeel lensu, lensu niyamam vikasippikkunnu.
 •  
 •  
 • . 1835 - josaphu henri, svapreranam (self-inductance) kandetthunnu, vydyutha rile (relay) nirmmikkunnu
 •  
 • 1840 - jayimsu priskodu jool, prashasthamaaya jool niyamam (athavaa jool-lensu niyamam) kandetthunnu.
 •  
 • 1865 - jayimsu klaarksu maarksu vel, vydyuthakaathamandalangaleppatti soothravaakyangal prasiddheekarikkunnu
 •  
 • 1881 - nikkolaa deslaa , prathyaavartthivydyuthadhaarayil (alternating current) pravartthikkunna vividha vydyutha-upakaranangal nirmmikkunnu.
 •  
 • . 1887 - hynreeshu roodolphu herdsu, vydyuthakaanthatharamgangalude (rediyo tharamgangal) asthithvam theliyikkunnu.
 •  
 • 1897 - josaphu jon thomsan, ilakdron kandetthunnu.
 •  
 • 1897 - hykka kaamarlingu onasu, athichaalakatha (super conductivity) kandetthunnu.
 •  
 

oru anuvil (aamgaleyam: atom) nyoodronum, prottonum, ilakdonum undaavum, anuvinte kendrabhaagatthu sthithi cheyyunna prottonineyum, nyoodronineyum ilakdonukal thaanthaangalude paathayiloode chuttikkondirikkum. Prottoninu dhana gunavum(+ve charge), ilakdroninu runagunavum(-ve charge) undaavum. Nyoodron gunarahithamaanu. Dhanagunavum runagunavum aakarshikkumenkilum ore inam chaarjukal vikarshikkum. Kanatthinte kendratthodu chernnulla paathayiloode sancharikkunna ilakdronukale prottonukal nannaayi aakarshikkumenkilum puratthe pathangaliloode ullavaye angane aakanamennilla.

 

chathuratthil adayaalappedutthiya ilakdronukale iruanukendrangalum orupole aakarshikkunnu

 

svarnnam, chempu, velli muthalaaya valiya anukkalulla moolakangalil puratthulla pathangalile ilakdronukalile aakarshanabalam theertthum balam kuranjathaavum. Ittharam lohangalile randu anukkal adutthaanenkil ettavum puratthe ilakdronukale iru kendrangalum orupole aakarshikkum phalatthil aa ilakdronukal yaathoru anukendrangaludeyum aakarshanavalayatthil aayirikkilla. Athukonduthanne ittharam moolakangalil kodaanukodi anaatha ilakdronukal, ivaye svathanthra ilakdronukal ennum vilikkunnu. Ittharam moolakangalilthulya ennam ilakdronukal ellaa dishayilekkum chalicchukondirikkum athaayathu alpam kooduthal aakarshanabalam kaanikkunna kendrangalude sameepatthekku. Ee svathanthra ilakdronukale ethenkilum prathyeka dishayilekku chalippikkunnathine vydyuthi ennu parayunnu.

 

achethana vydyuthi

 

kampiliyil abhram(mykka) polulla vasthukkal urasumpol avayile ilakdronukal kampiliyilekku kudiyerunnu. Thathphalamaayi abhratthil muzhavanaayi dhanachaarjju anubhavappedukayum anaatha ilakdronukalulla vasthukkale ava aakarshikkukayum cheyyunnu. Ilakdronukal nashdappetta abhratthilanubhavappetta vydyuthiye achethana vydyuthi athavaa sthitha vydyuthi (static electricity) ennu vilikkunnu.

 

kaanthikabalam upayogicchulla vydyuthi

 

ivide chaalakavum, kaanthikakshethravum drushyatthinu samaantharamaanenkil loransu balam drushyatthinu veliyilekkaavum

 

idatthuninnu valatthottulla kaanthika kshethratthiloode vilangane oru chaalakam chalikkumpol avayil loransu balam enna balam prayogikkappedunnu. Ee balam chaalakatthile svathanthra ilakdronukale chaalakatthinum kaanthikakshethratthinum lambamaayi chalippikkaan praapthamaanu. Anganeyundaakunna ilakdron pravaahatthe mattoru chaalakam upayogicchu pidicchedukkayaanu kaanthikabalam upayogicchu vydyuthi uthpaadippikkaan cheyyunnathu.

 

dynaamo, janarettar muthalaaya upakaranangalellaam ittharatthilaanu vydyuthi uthpaadippikkunnathu. Saadhaarana yaanthrikorjjatthe aanu ittharatthil vydyuthorjjam aakki maattunnathu. jalavydyutha paddhathikal, thiramaalayil ninnum, kaattil ninnumuthpaadippikkunna vydyuthi muthalaayavayellaam ittharatthilaanu oorjja roopaantharanam nirvahikkunnathu.

 

vydyutholppaadanam

 

 

 

mattoorjjaroopangale vydyuthorjjamaayi maattunna prakriyayeyaanu vydyutholpaadanam ennu parayunnathu. Vyaavasaayikamaayi yaanthrikorjjattheyaanu (mechanical energy)vidyuchchhakthiyaayi mattunnathu. Ithinu vydyutha janithram (electrical generator) enna yanthram upayogikkunnu.

 
   
 • 1 ulpaadana srothasukal
 •  
 • 2 ulpaadana sankethangal
 •  
 • 3 vydyutholpaadanam, lokatthil
 •  
 • 4 vydyutholpaadanam, bhaarathatthil
 •  
 • 5 vydyutholpaadanam keralatthil
 •  
 • 6 avalambam
 •  
 

niravadhi srothasukalil ninnu vydyuthi ulppaadippikkaamenkilum, van thothil, vaanijyaadisthanatthil ulppaa‍dippikkunnathu churungiya chila srothasukalil ninnu maathramaanu. Avaye, randaayittharam thirikkaam:

 
   

  paramparaagathasrothasukal‍ (conventional sources)

   
 

jalapravaaham, jyva-khanija indhanangal (fossil fuels), aanavorjam thudangiyavayaanu paramparaagathasrothasukalaayi pariganikkunnathu. Bhoomiyil khanija indhanangaludeyum aanavavasthukkaludeyum shekharam parimithamaanu. Jalasrothasukal, anashvaramaanenkilum, avayude mottham labhyatha parimithamaanu. Pradeshikabhooprakruthiykanusaricchu, ettakkuracchilukalumundu. Jyvashaasthraparamaayum prakruthishaasthraparavum aaya kaaranangal kondu jalorjjasrothasukaleel ninnulla vydyutholpaadanatthinu shakthamaaya niyanthranangalundu. Athukondu, lokatthil varddhicchuvarunna varunna oorjjaavashyam bhaagikayaamimaathrame jalasrothasukalkku niravettaanaavoo. Khanijendhanangalude labhyathayekkuricchu, niravadhi mathippukanakkukal labhyamaanu. Ippozhatthe upabhogatthothil, ennayum prakruthivaathakavum 50 kollatthekku maathrame thikayoo. Chila raajyangalil, 2200 e. Di. Yode kalkkari kshaamam undaayekkaam. Aanavendhanangal aduttha noottaandu madhyamaakumpol theernnu pokum. Ennaal, ee kanakkukal ellaam poornnamaayum vishvasikkaanaavilla. Khanijendhanangalil ninn vydyuthiyulpaadippikkunnathu ava katthicchundaavunna thaaporjjam aadyam yaanthrikorjjamaayum thudarnnathu vydyuthajanithram upayogicchu, vydyuthorjjamaakki maattiyumaanu. Ee prakreeyayile thaapa-yaanthrika parivartthanam kshamatha (dakshatha, efficiency) kuranja oru pravrutthiyaanu. Ithuvare, valiya yanthrangalkku labhicchittulla dakshatha 40% maathramaanu. Cheriya yanthrangalude dakshatha athilum valarekkurayum.

 

2. punarupayogayogyamaaya oorjjasrothasukal (renewable sources) saurorjam, bhaumathaapam, kaattu, thiramaalakal, samudrathaapavyathiyaanangal,jyvapindangal (biomass) thudangiyavayaanu punarupayogayogyamaaya srothasukal.

 

mattu pala tharatthilulla oorjjaroopangalum (raasorjjam, shabdorjjam muthalaayava) vydyuthorjjamaayi maattaamenkilum, vanthothil vydyuthi ulpaadippikkaan paryaapthamaayi, saandreekruthamaayi bhoomiyil labhyamalla.

 

ulpaadana sankethangal

 

ilacchakkram (turbine) ghadippicchittulla oru vydyuthajanithram upayogicchaanu paaramparyasrothasukalil ninnu vydyuthi ulppaadippikkunnathu. Jalapravaaham ilacchakkrangalil nerittu pathippiccho, indhanangal katthicchundaakkiya neeraavi, allenkil aanavorjjathil ninnulppadippiccha neeraavi kadatthivitto, ilacchakkrangal karakkunnu. Ilacchakkrangal, avayodu ghadippicchittulla oru vydyuthajanithratthile kaanthangale karakkunnu. Kaanthangal, avayude sameepatthu urappicchittulla vydyuthakkampicchurulukalil, phaarade niyamam anusaricchu, vidyuthcchaalakabalam (electromotive force) srushdikkunnu. Prasthutha balamaanu, vydyuthpravaahatthinu kaaranamaakunnathu.

 

apaaramparyasrothasukalil, saurorjjam, nerittu nerdhaaraavydyuthiyaakkaan (direct current electricity) kazhiyum. Ithinu sauraprakaashavydyutha phalakangal (solar photovoltaic panels) upayogikkunnu. Thiramaalakalilninnu ‍, neritto avachalippikkunna oru vaayuyoopam (air column) kondo karangunna ilacchakkratthodu ghadippiccha janithramaanu vydyuthi ulppaadippikkunnathu. kaattaadiyodu (wind mill) ghadippiccha janithram karakkiyaanu kaattilninnu vydyuthiyedukkunnathu. Jyvapindangal nerittu katthiccho allenkil avayilninnundaavunna vaathakangal katthiccho, neeraaviyundaakkiyaanu vydyuthiulppadippikkunnathu. Bhauma-samudra thaapangal upayogicchum neeraaviyundaakkaan kazhiyum.

 

labhyathayude adisthaanatthil, oorjjasrothasukale, naveekaranakshamamennum (renewable), ksharamennum(depletable/non-renewable) vakathirikkaarundu. Jalapravaahasrothasukal, saurorjam, bhaumathaapam, kaattu, thiramaalakal, samudrathaapam‍, muthalaayava naveekaranakshamamaaya, vattippokaattha, uravakalaanu; ennaal, khanija indhanangalaaya kalkkari, khanijaennakal (petroleum), prakruthivaathakangal thudangiyava upayogikkunthorum vattippokunna, ksharasrothasukalaanu.

 

sooryanaanu, bhoomiyude pradhaana oorjjadaathaavu. Mazha kondundaavunna nadeejala pravaaham, kaattu, thiramaalakal, samudrathaapam‍, muthalaayaprabhaavangal sooryathaapam kondundaavunnavayaanu. Kalkkari, khanijaennakal (petroleum), prakruthivaathakangal thudangiyava charithraatheethakaalatthundaayirunna sasyangalude / jeevikalude mruthaavashishdangalkku rupabhedam vannundaayavayaanu. Avayudeyum mukhya oorjjasrothasu sooryan thanne aayirunnu. Sasyangal, suryakiranangal upayogicchu, prabhaakalanam (photosynthesis) cheyathu, saurorjjam aahaararoopatthil shekharicchu. Sasyangal thinnu sookshajeevikalum, avayetthinnu cherujeevikalum, jeevicchu. Athukondu, jyva-khanija indhanangal, raasabaddhamaaya (chemically stored) saurorjamaayi pariganikkaavunnathaanu.

 

aanavorjjam

 

 

 

anukendrangal vighadiykkumpozho samyojikkumpozho svathanthramaakunna oorjjattheyaanu aanavorjjam ennu parayunnathu. Ee oorjjatthe soukaryapradamaaya mattu oorjjaroopangalaakki maattaan saadhikkum. ainstteeninte prasiddhamaaya samavaakyatthinu, Δe = Δm. C² anusruthamaayaanu aanavorjjam uthpaadippikkappedunnathu. Δe ennathu puratthuvarunna oorjjattheyum, Δm ennathu anuvighadanam moolamoaanusamyojanam moolamo kuravu varunna dravyattheyum soochippikkunnu. C ennathu prakaashapravegamaanu. Phranchu shaasthrajnjanaaya henri bekvaral aanu aanavorjjattheppatti aadyamaayi manasilaakkiyathu.

 

aanavorjjam innu supradhaanamaaya oru oorjja srothasaanu. nyookliyaar phishan (vighadanam) mukhenayaanu innu samaadhaanaavashyangalkkaayulla aanavorjjam uthpaadippikkunnathu. Aanavorjjam yuddhaavashyangalkkaanu aadyam upayogicchathu. Hiroshimayum naagasaakkiyum ee oorjjaroopatthinte nasheekaranasheshi lokatthe bodhyappedutthi. Innu mikka raajyangalum niyanthrithamaaya anuvighadanatthiloode oorjjam uthpaadippikkunnu. Ittharam oorjjothpaadanaprakriyayum poornnamaayum surakshithamalla. Anuppilarcchakku shesham srushdikkappedunna moolakangal palathum athyantham vikiranasheshi ullathaanu. Iva engane surakshithamaayi sookshikkaamennullathaanu aanavorjjothpaadanatthile oru pradhaana samasya.

 

gathikorjjam

 

oru vasthuvinu athinte chalanam moolam siddhamaakunna oorjjamaanu gathikorjjam. Nishchalaavasthayil ninnu nilavilepravegatthilekku thvarithappedutthaan aavashyamaaya pravrutthiyaayaanu ithine nirvvachikkunnathu. vegathayil maattam varaatthidattholam ithinushesham gathikorjjam sthiramaayi nilkkunnu. chalikkunna oru vasthuvine nishchalamaakkaan gathikorjjatthinte alavil pravrutthi vipareetha chihnatthil nalkendivarunnu. Gathikorjjatthinte vila nireekshakante nirddheshaankavyavasthaye aashrayicchirikkunnu. Udaaharanamaayi, chalikkunna kaarilirikkunna oru vyakthikku rodarikil sthiramaayulla oru nirddheshaankavyavasthayanusaricchu gathikorjjamundu. Ennaal kaarumaayi bandhikkappetta nirddheshaankavyavasthayanusaricchu vyakthiyude gathikorjjam poojyamaayirikkum. Nireekshakante nirddheshaankavyavastha maattuka vazhi chila vyavasthakalude gathikorjjam poojyamaakki maattaan saadhikkukayilla

 

jyva vaathakam

 

sookshmaanukkal, oksijante asaannidhyatthil (anaerobic), azhukunna jyvavasthukkalil (decomposing organic materials) pravartthikkumpozhundaakunna vaathakangalude mishrithamaanu jyva vaathakam, bayogyaasu). Ithil, 55-70 shathamaanam niramo manamo illaattha meetheyn(methane) vaathakavum, 30-45 shathamaanattholam kaarban dy oksydum cheriyathothil hydrajan salphydu, nydrajan, kaarban monoksydu, eerppam siloksayansu (siloxanes )ennivayum adangiyirikkunnu. Meetheyn vaathakamaanu katthaanaayi upayogikkunnathu. Kariyo pukayo illaattha ilam neelaniratthilulla jvaalayode katthunna ee vaathakam surakshithavum vishamillaatthathumaaya oru jyvaindhanam (bio-fuel) aanu.

 

upayogangal

 

 

paachakaavashyangalkkum vilakkukal katthikkunnathinum venda indhanamaayi upayogikkunnu.

 

gunangalthaarathamyena lalithavum, eluppam nirmmikkaavunnathumaanchaaram avasheshippikkaatheyum pukayillaatheyum katthunnu.

 
   
 • gaarhika jyvaavashishdangalude nirmaarjjanam upayogapradamaayum aarogyakaramaayum nirvahikkaam.
 •  
 • virakinte upayogam kuraykkunnathiloode oru paridhivare vananasheekaranam thadayunnu.
 •  
 • jyva vaathaka plaantile avashishdam nalla valamaanu.
 •  
 • phlottingu gyaasu holdar dyppu
 •  
 

vividhatharam plaantukal

 

phiksadu dom dyppu

 

kaattu

 

bhaumoparithalatthilulla anthareekshavaayuvinte thirashcheenachalanamaanu kaattu ennariyappedunnathu. marddham koodiya mekhalayilninnum marddham kuranja mekhalayileykkaanu kaattinte pravaaham. Vaayuvinteyo mattu vaathakangaludeyo ozhukkineyaanu kaattu ennu parayunnathu. sooryanil ninnulla choodu kaaranam vaayuvinu choodu pidikkunnu ingane choodu pidiccha vaayu uyarnnu pongukayum aa sthaanatthekku thanuttha vaayu ozhukiyetthukayum cheyyunnathaanu kaattinte adisthaanam. Kruthrimamaayi pankakal upayogicchum kaattundaakkaam, ithinu mattu reethikalilulla oorjjamaavashyamaanu.

 

bhaumoparithalatthile vaayu vyathyasthamaaya reethiyil choodaavukayum thanukkukayum cheyyumpozhaanu kaattu undaakunnathu. Saandrathayeriya chooduvaayu mukalileykku pongukayum thalsthaanatthu thanuttha vaayu praveshikkukayum cheyyunnu. Iprakaaram kaattu undaakunnu. Kaattinte pravartthanatthe thvarithappedutthunna ghadakangal thaazheparayunnavayaanu.

 
   
 • dynamdina thaapanilayilulla vyathyaasam
 •  
 • kuranjanirakkilulla mazha(200-250mimee)
 •  
 • kooduthal baashpeekaranam
 •  
 • sasyalathaadikalude abhaavam
 •  
 • avasaada vasthukkalude labhyatha
 •  
 

 

 

kaattinte pravartthanangal

 

kaattu munnottaanu chaliykkunnathu. Mukalilekkum thaazheykkumulla kaattinte chalanam nimittham chuzhali roopappedunnu. Bhaumoparithalatthinuthottumukalilulla nishchalamaaya vaayu kanappedunna mekhalaye son ophu dedu eyar ennu vilikkunnu. Ee mekhalayude ghanatthe nirnnayikkunna ghadakangal avasaadakanikakalude bhaaravum bhaumoparithalatthinte savisheshathayumaanu. Avasaadakanikakale chalippikkaan ekadesham 11mylsu/manikkoorilulla kaattinu saadhikkunnu enna kaaranatthaal marubhoomiyil kaattinte chalanam shakthavum sajeevavum aanu.

 

draviykkal prakriya

 

 

pradhaanamaayum randu pravartthanangaliloodeyaanu ee prakriya nadakkunnathu.

 

abraashan

 

 

abraashan enna prathibhaasatthil kaattu vahicchukondupokunna avasaadakanangal parasparam koottimuttukayum angane draveekaranapravartthanatthe thvarithappedutthukayum cheyyunnu. Bhaumoparithalatthil ninnum ekadesham 30-60se. Mee uyaratthilaanu ithu kaaryakshamamaayi nadakkunnathu. Ee pravartthanaphalamaayi roopappedunna bhoovibhaagangal thaazhe parayum prakaaramaanu.

 
   
 • koon paara athavaa gaara
 •  
 • soojens
 •  
 • yaardangs
 •  
 •  
 

diphlaashan

 

varanda avasaadakanikakal maattam cheyyappedunna ee prakriyayil manalttharikaleyum mattu padaarththangaleyum vahicchupokunnu. Ee kaattaanu manalkaattu. Avasaadakanikakal maattappedunnakaaranam valiya paarakkashnangal oridatthu koodunnu. Iprakaaram roopam kollunna pradeshatthe daserttu pevmentsu ennu parayunnu. Ee pravartthanaphalamaayi thadaakangalum roopappedunnundu.

 

vahicchukondupokal

 

kaattu avasaadakanikakale moonnu pravartthanangal vazhiyaanu vahicchukondupokunnathu.

 

saspenshan

 

vyaasam 0. 03mi. Meel kuravaaya kanikakaleyaanu ee pravartthanam vazhi vahicchukondupokunnathu. Kaattinte vegathayanusaricchu ee pravartthanagathiykkum maattam varunnu. Silttu aantu kle ennariyappedunna kanikakalaanu iprakaaram vahiykkappedunnathu.

 

saaltteshan

 

kanikakale randu paalikalilaayi vahicchukondupokunna kaattaanu ee prakriya nadatthunnathu. 0. 03mi. Meel kooduthal vyaasamulla kanikakalaanu iprakaaram vahiykkappedunnathu. Manalttharikal munnottupongukayum vrutthaakruthiyilulla paatha srushdiykkap?

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions