ഊർജ്ജ ഉത്പാദനം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഊർജ്ജ ഉത്പാദനം                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      സൗര  ഊര്‍ജ്ജം                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                                                                                                   
                                                                                                                  വൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഊര്‍ജ സ്രോതസ്സുകളില്‍ ഒന്നാണ് ജല വൈദ്യുതി                
                                                                                                   
                                                                                                                  കാറ്റില്‍ നിന്ന് വൈദ്യുതി                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കാറ്റില്‍ നിന്ന് വൈദ്യുതി-അമേരിക്കയിലെ അനുകരണീയമായ മാതൃക.                
                                                                                                   
                                                                      താപോര്‍ജ്ജത്തെ നേരിട്ട്‌ വൈദ്യുതിയാക്കുക.                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  ഊർജ്ജ ക്ഷാമം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഊർജ്ജ ക്ഷാമം  പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    oorjja uthpaadanam                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      saura  oor‍jjam                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                                                                                                   
                                                                                                                  vydyutha paddhathikal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    leaakatthile pradhaanappetta oor‍ja sreaathasukalil‍ onnaanu jala vydyuthi                
                                                                                                   
                                                                                                                  kaattil‍ ninnu vydyuthi                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kaattil‍ ninnu vydyuthi-amerikkayile anukaraneeyamaaya maathruka.                
                                                                                                   
                                                                      thaapor‍jjatthe nerittu vydyuthiyaakkuka.                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    kooduthal‍ vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  oorjja kshaamam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    oorjja kshaamam  pariharikkunnathinulla maarggangal                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions