നയങ്ങളും പദ്ധതികളും

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നയങ്ങളും പദ്ധതികളും                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   ഊര്‍ജ്ജ മേഖലയെ കുറിച്ചുള്ള നയങ്ങളും പദവികളും വ്യക്തമാക്കുന്നു                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന-വിശദ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  ഹരിതകേരളം മിഷന്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമ ജ്യോതി യോജന                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറും വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതി                
                                                                                                   
                                                                                                                  നദീതട സംരക്ഷണ നിയമം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    നദീതട സംരക്ഷണ നിയമ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  ഹരിതകാന്തി (സമഗ്രമാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജന പദ്ധതി)                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  ഉജ്വൽ ഭാരത്                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഉജ്വൽ ഭാരത് - വിശദ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  സൂര്യമിത്ര സ്കില്‍ ഡവലപ്മെന്റ്റ്   പ്രോഗ്രാം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    സംസ്ഥാന നോഡല്‍ ഏജന്സിടകളുമായുള്ള സഹകരണത്തോടെ  എന്‍ ഐ എസ് ഇ, സൂര്യമിത്ര സ്കില്‍ ഡവലപ്മെന്റ്റ് പ്രോഗ്രാം രാജ്യത്തിന്റെം പല ഭാഗങ്ങളിലായി നടത്തുന്നു.                  
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    nayangalum paddhathikalum                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   oor‍jja mekhalaye kuricchulla nayangalum padavikalum vyakthamaakkunnu                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  pradhaanamanthri ujjvala yojana                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    pradhaanamanthri ujjvala yojana-vishada vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  harithakeralam mishan‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kooduthal‍ vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  deen dayaal upaadhyaaya graama jyothi yojana                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    graameena bhavanangalil 24 manikkoorum vydyuthi labhyamaakkaanulla inthya gavanmentu paddhathi                
                                                                                                   
                                                                                                                  nadeethada samrakshana niyamam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    nadeethada samrakshana niyama vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  harithakaanthi (samagramaalinya nir‍mmaar‍jjana paddhathi)                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kooduthal‍ vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  ujval bhaarathu                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ujval bhaarathu - vishada vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  sooryamithra skil‍ davalapmenttu   prograam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    samsthaana nodal‍ ejansidakalumaayulla sahakaranatthode  en‍ ai esu i, sooryamithra skil‍ davalapmenttu prograam raajyatthintem pala bhaagangalilaayi nadatthunnu.                  
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions