ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമ ജ്യോതി യോജന

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമ ജ്യോതി യോജന                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറും വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതി                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമ ജ്യോതി യോജന ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളിൽ വൈദ്യതി എത്തിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് 2014 നവംബർ 20 ന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോഡി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതിയാണ്.

 

ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമ ജ്യോതി യോജന (DDUGJY ) 2015 ഏപ്രിൽ ന് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീൺ വൈദ്യുതീകരൻ യോജനയുടെ തുടർച്ചയും നവീകരിച്ച പതിപ്പുമാണ്.

 
 

ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമീണ ജ്യോതി പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ഫലപ്രദമായ വിതരണത്തിന് കാർഷികകാർഷികേതര ഫീഡറുകൾ വേർതിരിച്ച്വൈദ്യുതി ട്രാൻസ്മിഷന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുംയോജനയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി ഫീഡർ തലത്തിൽ പ്രത്യേക ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ ട്രാന്സ്ഫോര്മര് മീറ്ററിംഗ് നടപ്പാക്കും.

 

DDUGJY ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കാര്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പദ്ധതിയാണ്രാജ്യത്തിൻറെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലോഡ് ഷെഡിങ് തുടർക്കഥയാകുന്നു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന്റെ നടപ്പാക്കൽ വളരെ വേണ്ടതാണ്.

 

രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീണ വൈദ്യുതീകരൻ യോജനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുംആ പദ്ധതിയുടെ ചെലവഴിക്കാത്ത ഫണ്ട് പുതിയ പദ്ധതിയിൽ വിനയോഗിക്കുംമുൻ പദ്ധതിയിൽപാരമ്പര്യേതര വൈദ്യുതി സ്രോതസ് മന്ത്രാലയത്തിനുകീഴിൽ വൈദ്യുതീകരിച്ച വേർതിരിച്ച ഗ്രാമങ്ങൾ ഒഴിച്ച് രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നുപുതിയ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങൾക്കും ഒരു കോടി ഭാവനങ്ങൾക്കും ത്വരിത വൈദ്യുതീകരണം” നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്കൂടാതെ ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങൾക്കുള്ള മിനിമം ഗ്യാരന്റി പദ്ധതി “Minimum Needs Programme (MNP)”യും നടപ്പാക്കുംഊർജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസിയായ റൂറൽ എലെക്ട്രിഫിക്കേഷൻ കോര്പറേഷന് ആണ് ഈ യോജയയുടെ ചുമതലക്കാർആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ഭാരത് നിർമാണ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ത്വരിത ഗ്രാമീണ പദ്ധതി (Accelerated Village Electrification Scheme (AVES) ) യുടെ തുടർച്ചയാണ് നിലവിലെ പദ്ധതി.

 

DDUGJY നടപ്പാക്കലും മേഖലയും

 

ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളെയും ഗ്രാമങ്ങളെയും വൈദ്യുതീകരിക്കാനും തിരക്കുള്ള സമയത്തെ ലോഡ് ഷെഡിങ് സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനും ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമ ജ്യോതി യോജന സഹായിക്കുംമീറ്റർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബില്ലിംഗ് സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുംവടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സംസ്ഥാനാന്തര ട്രാൻസ്മിഷൻവിതരണ ശൃംഖല മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുംരാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമ വൈദ്യുതീകരൻ യോജനയുടെ ആദ്യത്തെ 12 വർഷങ്ങളിൽ ആന്ധ്രപ്രദേശ്അസംമധ്യപ്രദേശ്ജമ്മുകാശ്മീർജാർഖണ്ഡ്ഒഡിഷരാജസ്ഥാൻമഹാരാഷ്ട്രഉത്തർപ്രദേശ്കർണാടകം,

 

കേരളംപശ്ചിമബംഗാൾബീഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നുലക്ഷദ്വീപും ദേശിയ ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു.

 

മുൻ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പൂര്വാഞ്ചൽ മേഖലയിലെ 20 ജില്ലകളിൽ വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുഅഞ്ചു ജില്ലകളിലെ വൈദ്യുതീകരണം പവർ ഗ്രിഡ് കോര്പറേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചുശേഷിക്കുന്ന 15 ജില്ലകളിലെ നിർമാണം ചുമതലപ്പെട്ട ആറു കമ്പനികകൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടും വൈദ്യുതീകൃതമല്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്താണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്ഈ ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കാൻ 90 ശതമാനം ചെലവ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും ബാക്കി ഉത്തർ പ്രദേശ് പവർ കോര്പറേഷന് ലിമിറ്റഡും വഹിക്കുകയുണ്ടായി.

 

പദ്ധതി ചെലവ്

 

ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമീണ ജ്യോതി യോജന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ 43033 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ്ഇതിൽ കേന്ദ്രഗവൺമെന്റ് വിഹിതമായി ബജറ്റ് അടങ്കലായ 33453 കോടി രൂപയും DDUGJV പ്രത്യേക ഫണ്ടിൽനിന്നും ചെലവഴിക്കും.

 

DDUGJY–ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

 
   
 • 2014 നവംബർ 20 ന് രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീണ വൈദ്യുതീകരണ യോജന പദ്ധതിയെ പുതിയ പദ്ധതിയിൽ ലയിപ്പിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
 •  
 • എല്ലാ വൈദ്യുതി വിതരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പുതിയ പദ്ധതി പ്രകാരം സഹായം കിട്ടാൻ അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും.
 •  
 • റൂറൽ എലെക്ട്രിഫിക്കേഷൻ കോര്പറേഷന് ആണ് ഇതിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി.
 •  
 

DDUGJY-ലക്ഷ്യങ്ങൾ

 
   
 • ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ വൈദ്യുതി വിതരണ സമയം മെച്ചപ്പെടുത്തുക
 •  
 • തിരക്കുള്ള സമയത്തെ ലോഡ് ലഘൂകരിക്കൽ
 •  
 • മീറ്റർ അധിഷ്ഠിത വൈദ്യുതി ബിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിതരണവും ബില്ലിങ്ങും
 •  
 • ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുക
 •  
 Source : DDUGJY portal  
   
 
                     
                                       
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    deen dayaal upaadhyaaya graama jyothi yojana                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   graameena bhavanangalil 24 manikkoorum vydyuthi labhyamaakkaanulla inthya gavanmentu paddhathi                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

deen dayaal upaadhyaaya graama jyothi yojana inthyan graameena bhavanangalil vydyathi etthikkuvaan uddheshicchu 2014 navambar 20 nu pradhaanamanthri shree narendra modi prakhyaapiccha inthya gavanmentu paddhathiyaan.

 

deen dayaal upaadhyaaya graama jyothi yojana (ddugjy ) 2015 epril nu annatthe pradhaanamanthri shree manmohan simgu inthyan graamangalil vydyuthi etthikkaan prakhyaapiccha raajeevu gaandhi graameen vydyutheekaran yojanayude thudarcchayum naveekariccha pathippumaan.

 
 

deen dayaal upaadhyaaya graameena jyothi paddhathikku keezhil phalapradamaaya vitharanatthinu kaarshikakaarshikethara pheedarukal verthiricchuvydyuthi draansmishante adisthaana saukaryangal mecchappedutthumyojanayude gunabhokthaakkalkkaayi pheedar thalatthil prathyeka disdribooshan draansphormaru meettarimgu nadappaakkum.

 

ddugjy graameena kudumbangalkku kaaryamaayi prayojanappedunna paddhathiyaanraajyatthinre vividha pradeshangalil lodu shedingu thudarkkathayaakunnu saahacharyatthil ithinte nadappaakkal valare vendathaan.

 

raajeevu gaandhi graameena vydyutheekaran yojanayude pravartthanangal paddhathiyil ulppedutthumaa paddhathiyude chelavazhikkaattha phandu puthiya paddhathiyil vinayogikkummun paddhathiyilpaaramparyethara vydyuthi srothasu manthraalayatthinukeezhil vydyutheekariccha verthiriccha graamangal ozhicchu raajyatthe ellaa graamangaleyum ulppedutthiyirunnuputhiya paddhathi prakaaram oru laksham graamangalkkum oru kodi bhaavanangalkkum thvaritha vydyutheekaranam” nadatthaanaanu uddheshikkunnathkoodaathe graameena bhavanangalkkulla minimam gyaaranti paddhathi “minimum needs programme (mnp)”yum nadappaakkumoorja manthraalayatthinte nodal ejansiyaaya rooral elekdriphikkeshan korpareshanu aanu ee yojayayude chumathalakkaaraasoothrana kammeeshante bhaarathu nirmaana prograaminte bhaagamaayirunna thvaritha graameena paddhathi (accelerated village electrification scheme (aves) ) yude thudarcchayaanu nilavile paddhathi.

 

ddugjy nadappaakkalum mekhalayum

 

graameena bhavanangaleyum graamangaleyum vydyutheekarikkaanum thirakkulla samayatthe lodu shedingu sthithi mecchappedutthaanum deen dayaal upaadhyaaya graama jyothi yojana sahaayikkummeettar adisthaanamaakkiyulla billimgu sthithi mecchappedutthaanum ithu sahaayikkumvadakkukizhakkan samsthaanangalile samsthaanaanthara draansmishanvitharana shrumkhala mecchappedutthaanum ithu sahaayikkumraajeevu gaandhi graama vydyutheekaran yojanayude aadyatthe 12 varshangalil aandhrapradeshasammadhyapradeshjammukaashmeerjaarkhandodisharaajasthaanmahaaraashdrauttharpradeshkarnaadakam,

 

keralampashchimabamgaalbeehaar ennee samsthaanangal paddhathiyil pankedutthirunnulakshadveepum deshiya shrumkhalayil ulppedutthappettirunnu.

 

mun paddhathiyude aadya ghattatthil poorvaanchal mekhalayile 20 jillakalil vydyutheekarana paddhathikal purogamikkunnuanchu jillakalile vydyutheekaranam pavar gridu korpareshan poorttheekaricchusheshikkunna 15 jillakalile nirmaanam chumathalappetta aaru kampanikakal poorttheekaricchukondirikkunnuaadya ghattatthil ottum vydyutheekruthamallaattha graamangale theranjedutthaanu paddhathi nadappaakkiyathee ghattam poortthiyaakkaan 90 shathamaanam chelavu kendra gavanmentum baakki utthar pradeshu pavar korpareshanu limittadum vahikkukayundaayi.

 

paddhathi chelav

 

deen dayaal upaadhyaaya graameena jyothi yojana paddhathiyude randu ghattangal nadappaakkaan 43033 kodi roopayaanu chelavithil kendragavanmentu vihithamaayi bajattu adankalaaya 33453 kodi roopayum ddugjv prathyeka phandilninnum chelavazhikkum.

 

ddugjy–otta nottatthil

 
   
 • 2014 navambar 20 nu raajeevu gaandhi graameena vydyutheekarana yojana paddhathiye puthiya paddhathiyil layippicchaanu pradhaanamanthri ee paddhathi prakhyaapicchath.
 •  
 • ellaa vydyuthi vitharana sthaapanangalkkum puthiya paddhathi prakaaram sahaayam kittaan arhatha undaayirikkum.
 •  
 • rooral elekdriphikkeshan korpareshanu aanu ithinte nodal ejansi.
 •  
 

ddugjy-lakshyangal

 
   
 • graameena mekhalayil vydyuthi vitharana samayam mecchappedutthuka
 •  
 • thirakkulla samayatthe lodu laghookarikkal
 •  
 • meettar adhishdtitha vydyuthi bil adisthaanamaakki vitharanavum billingum
 •  
 • graameena kudumbangalkku vydyuthi labhyamaakkuka
 •  
 source : ddugjy portal  
   
 
                     
                                       
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions