ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍ - കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍

 

ഇന്ത്യന്‍ ഫെഡറല്‍ സംവിധാനത്തില്‍ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിഭവ പങ്കുവയ്ക്കല്‍ നിര്‍ദേശിക്കാന്‍ ഭരണഘടനയില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്മീഷന്‍. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനതന്നെ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും പ്രത്യേകം ധനകാര്യധര്‍മങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തന ചുമതലകളും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ ഏഴാം ഷെഡ്യൂളില്‍ ലിസ്റ്റ് 1-ല്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവകാശത്തിലുള്ള നികുതിയിനങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റ് 2-ല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശത്തിലുള്ള നികുതിയിനങ്ങള്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റു ചില നികുതികളുടെ കാര്യത്തില്‍ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും കണ്‍കറന്റ് അവകാശങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല്‍ പ്രവര്‍ത്തന ചുമതലകളും നികുതി വിഭവങ്ങളിലുള്ള അവകാശങ്ങളും തമ്മില്‍ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കാണ് ചുമതലകള്‍ കൂടുതല്‍. പക്ഷേ, അത് നിര്‍വഹിക്കാനുള്ള നികുതിവിഭവങ്ങള്‍ അവര്‍ക്കില്ല. ഇക്കാര്യം മുന്നില്‍ക്കണ്ട് ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയവര്‍തന്നെ ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍ എന്ന സംവിധാനം ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കി. 280-ാം വകുപ്പിലാണ് ഇതുള്ളത്.

 

അസന്തുലിതസ്ഥിതി ചുമതലകളിലും നികുതി അവകാശങ്ങളിലും നിലനില്ക്കുന്നത് പരിഹരിക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്കാന്‍ അയ്യഞ്ചു വര്‍ഷം കൂടുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് നിയമിക്കുന്ന ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍ ബാധ്യസ്ഥമാണ്. ചില കേന്ദ്രനികുതികളുടെ വരുമാനം സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക, പ്രത്യേക ഗ്രാന്റ്സ്-ഇന്‍-എയ്ഡ് (Grants-in-aid) നല്കുക എന്നീ സമീപനങ്ങളാണ് ധനകാര്യക്കമ്മീഷനുകള്‍ സ്വീകരിച്ചത്. ഗ്രാന്റുകള്‍ ഭരണഘടനയുടെ 275-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് നല്കുന്നു. ഇതിനുപുറമേയാണ് വായ്പ എടുക്കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കുള്ള അവകാശം.

 

ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്റെ പ്രധാന ധര്‍മങ്ങള്‍ താഴെപ്പറയുന്നു:

 

(1) കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മില്‍ നിശ്ചിത നികുതികളുടെ അറ്റവരുമാനം പങ്കുവയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ നീക്കി വയ്ക്കുന്ന പങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങള്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക.

 

(2) ഗ്രാന്റ്സ്-ഇന്‍-എയ്ഡ് തുകയുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് തത്ത്വങ്ങള്‍ നിര്‍ദേശിക്കുക.

 

(3) കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ ധനകാര്യബന്ധങ്ങളും അപഗ്രഥിച്ച്, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍, അവയ്ക്ക് പരിഹാരം നിര്‍ദേശിക്കുക.

 

ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് പാര്‍ലമെന്റിന് സമര്‍പ്പിക്കും. കമ്മീഷന്‍തന്നെ അര്‍ധ ജൂഡീഷ്യല്‍ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. ഇന്നേവരെ (2007) പന്ത്രണ്ട് ധനകാര്യക്കമ്മീഷനുകളാണ് ഇന്ത്യയില്‍ നിലവില്‍ വന്നിട്ടുള്ളത്.

 

ഒന്നാം ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍ മുതല്‍ പന്ത്രണ്ടാം കമ്മീഷന്‍ വരെ അതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായിത്തന്നെ പല പുതിയ സമീപനങ്ങള്‍ക്കും രൂപം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വരുമാനം, ചെലവുകള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രവചനം നടത്തുക, കേന്ദ്രത്തില്‍നിന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു നല്കേണ്ട വിഭവ വിഹിതം നിര്‍ണയിക്കുക, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പദ്ധതിയിതര ചെലവുകള്‍ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക, സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന വിഭവങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കിടയ്ക്ക് പങ്കു വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഫോര്‍മുല നിര്‍ദേശിക്കുക, വിഭവപങ്കുവയ്ക്കലിനുശേഷവും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വിഭവ വിടവ് അടയ്ക്കാനുള്ള ഗ്രാന്റുകളുടെ തോത് നിര്‍ണയിക്കുക എന്നിവയാണ് ധനകാര്യക്കമ്മീഷനുകള്‍ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള മുഖ്യ ചുമതലകള്‍. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകള്‍, അതനുസരിച്ച് വര്‍ധിക്കാത്ത വരുമാനം, പദ്ധതി ചെലവുകള്‍, പദ്ധതിയിതര ചെലവുകള്‍ എന്നിവ ധനകാര്യക്കമ്മീഷനുകളുടെ മുമ്പില്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്താന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളെ നിര്‍ബന്ധിതമാക്കുന്നു. അതേസമയത്ത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ധനകാര്യസ്ഥിതിയും കമ്മീഷന്‍ പരിഗണിച്ചേ പറ്റൂ.

 

വിഭവ പങ്കുവയ്ക്കല്‍. ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ ധനകാര്യക്കമ്മീഷനുകളുടെ പരിഗണനയ്ക്കു വന്ന രണ്ട് മുഖ്യ കാര്യങ്ങള്‍ ഇവയാണ്: (1) കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷനികുതിയായ ആദായ നികുതിയുടെ അറ്റവരുമാന(നികുതി പിരിക്കാനുള്ള ചെലവു കഴിച്ചുള്ളത്)ത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നല്കണമെന്നത്. ഇതിനെ 'ലംബ വിതരണം' (vertical division) എന്നു വിളിക്കുന്നു. (2) സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ആകെയുള്ള നികുതി വരുമാനം അവര്‍ക്കിടയില്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തത്ത്വങ്ങള്‍. ഇതിനെ 'തിരശ്ചീന വിതരണം' (horizontal division) എന്നു വിളിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാന്‍ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന പങ്കിനെ 'വിഭാജ്യ ചെറു ശേഖരം' (divisional pool) എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് മുഖ്യ കാര്യങ്ങളും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളില്‍ പലപ്പോഴും നീരസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

 

ഒന്നാം ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷനികുതിയായ ആദായ നികുതിയുടെ അറ്റവരുമാനത്തിന്റെ 55% സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നീക്കിവയ്ക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചു. എന്നാല്‍ പിന്നീടു വന്ന കമ്മീഷനുകള്‍ അത് ക്രമമായി ഉയര്‍ത്തി. ഏഴ്, എട്ട്, ഒന്‍പത് എന്നീ ധനകാര്യക്കമ്മീഷനുകള്‍ ഇത് 85 ശതമാനമാക്കി ഉയര്‍ത്തി. എന്നാല്‍ പത്താം കമ്മീഷന്‍ 1995-2000കാലത്തേക്ക്ഇത്77.5ശതമാനമായികുറച്ചു.സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഈ പങ്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫോര്‍മുലയില്‍ ആദ്യകാല കമ്മീഷനുകള്‍ ജനസംഖ്യ, നികുതി പിരിവ് എന്നീ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് പരിഗണിച്ചത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒന്നാം ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍ 80% തുക ജനസംഖ്യയുടെയും ബാക്കി 20% നികുതി പിരിവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വേണമെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചു. രണ്ടാം കമ്മീഷന്‍ 90 ശതമാനമായിരിക്കണം ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നല്കേണ്ടത് എന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചു. ഇത് ജനസംഖ്യ കൂടിയ ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ബിഹാര്‍ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് സഹായകമായി. മൂന്നും നാലും കമ്മീഷനുകള്‍ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കും പശ്ചിമബംഗാളിനും അനുകൂലമായി നികുതി പിരിവിന് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്കി. അതിന്റെ പങ്ക് 20 ശതമാനമാക്കി. ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ആദായനികുതി പിരിവില്‍ മുന്നില്‍ നില്ക്കുന്നത്.

 

എട്ടാം ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍ (വൈ. ബി. ചവാന്‍ അധ്യക്ഷനായുള്ള) ആദായനികുതി വരുമാനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് പുതിയ ഒരു ഫോര്‍മുല നിര്‍ദേശിച്ചു. 10% നികുതി പിരിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ബാക്കിവരുന്ന 90% താഴെപ്പറയുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലുമായിരിക്കും: (1) 25% ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍; (2) 25% സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിശീര്‍ഷവരുമാനത്തെ ജനസംഖ്യകൊണ്ട് ഗുണിച്ചുകിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ വിലോമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ (inverse of the percapita income of the state multiplied by population); (3) ബാക്കിവരുന്ന 50% സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിശീര്‍ഷവരുമാനവും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പ്രതിശീര്‍ഷ വരുമാനവും തമ്മിലുള്ള അകലത്തിനെ സംസ്ഥാന ജനസംഖ്യകൊണ്ട് ഗുണിച്ചുകിട്ടുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ (distance of the percapita income of a state from the highest percapita income among the states multiplied by the population of the state ). ഈ മൂന്നിന ഫോര്‍മുല സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ നീതിയുറപ്പാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഒന്‍പതാം ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍ ഇതില്‍ ചില പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ വരുത്തി. പുതുതായി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന (എ) പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ ജനസംഖ്യ, (ബി) 1981-ലെ സെന്‍സസ് അനുസരിച്ചുള്ള കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം എന്നിവ പരിഗണിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ സൂചിക (composite index) കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചു. ഈ സൂചിക സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിലവിലുള്ള ദാരിദ്യ്രത്തിന്റെ തോതും പിന്നോക്കാവസ്ഥയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. പത്താം ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍ വീണ്ടും വിഭവ പങ്കുവയ്ക്കലിനുള്ള ഫോര്‍മുലയില്‍ മാറ്റം വരുത്തി. അതനുസരിച്ച്: (1) 20% 1971-ലെ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍; (2) 60% പ്രതിശീര്‍ഷ വരുമാനത്തിന്റെ അകലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍; (3) 5% സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വലുപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍; (4) 5% അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ സൂചിക(index of infrastructure)യുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍; (5) ബാക്കിവരുന്ന 10% നികുതിപിരിവുശ്രമത്തിന്റെ (tax effort) അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആ മാറ്റം.

 

പൊതുവായിപ്പറഞ്ഞാല്‍, എല്ലാ ധനകാര്യക്കമ്മീഷനുകളും കേന്ദ്ര ആദായനികുതിയുടെ അറ്റവരുമാനത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നു. വിതരണം ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന തുക സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് ജനസംഖ്യ, പ്രതിശീര്‍ഷ വരുമാനം, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വലുപ്പം, പിന്നോക്കാവസ്ഥ, അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ നിലവാരം, നികുതിപിരിവ്ശ്രമം എന്നീ ഘടകങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം. ഏതു ഫോര്‍മുല നിര്‍ദേശിച്ചാലും അത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും ഒരുപോലെ സ്വീകാര്യമാകണമെന്നില്ല. അതിനാല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ അവയുടെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

 

കേന്ദ്ര ആദായ നികുതിക്കു പുറമേ കേന്ദ്ര എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, അധിക എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, യാത്രക്കാരുടെമേല്‍ റെയില്‍വേ ചുമത്തുന്ന യാത്രക്കൂലിയിലുള്ള നികുതി, എസ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എന്നിവയുടെ വരുമാനവും കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് ധനകാര്യക്കമ്മീഷനുകള്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടികളും ഈ പരിധിയില്‍ വരുന്നില്ല. പ്രധാനമായും പുകയില, തീപ്പെട്ടി, കാര്‍ഷിക ചരക്കുകള്‍ എന്നിവയിന്മേലുള്ള എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടികളാണ് ആദ്യകാലക്കമ്മീഷനുകള്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത്. ഇതിനും ജനസംഖ്യ, പിന്നോക്കാവസ്ഥ എന്നീ ഘടകങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന ഫോര്‍മുല ബാധകമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ താരതമ്യ വിഹിതത്തിനു മാത്രമേ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നാം കമ്മീഷന്‍ കേന്ദ്ര എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വരുമാനത്തിന്റെ 40% മാറ്റിവച്ചപ്പോള്‍ രണ്ടാം കമ്മീഷന്‍ അത് 25 ശതമാനമാക്കി. പക്ഷേ, 8 ഇനം ചരക്കുകളിന്മേലുള്ള ഡ്യൂട്ടി വരുമാനം പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. ഏഴാം കമ്മീഷനാണ് കേന്ദ്ര എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വരുമാനം പൂര്‍ണമായും കണക്കിലെടുത്ത് അതിന്റെ 40% സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് വീതിച്ചുനല്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചത്. എട്ടും ഒന്‍പതും പത്തും കമ്മീഷനുകള്‍ ഇത് 45 ശതമാനമാക്കി ഉയര്‍ത്തി. രണ്ടാം ധനകാര്യക്കമ്മീഷനാണ് ആദ്യമായി എസ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയില്‍നിന്നുമുള്ള അറ്റവരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു നല്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത്.

 

ഗ്രാന്റ്സ്-ഇന്‍-എയ്ഡ് പ്രധാനമായും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന കറന്റ് റവന്യുക്കമ്മിഭാരം കുറയ്ക്കാനും അന്തര്‍സംസ്ഥാന അസന്തുലിതാവസ്ഥ കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ധനകാര്യക്കമ്മീഷനുകള്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്കിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് സ്വയം വികസന-ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താനാവശ്യമായ വിഭവ സമാഹരണം സാധ്യമല്ലായെന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം, നികുതിഘടനതന്നെ കേന്ദ്രത്തിന് അനുകൂലമായ തരത്തിലാണ് ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ പരാതിപ്പെടുന്നു. രണ്ടുതരം ഗ്രാന്റ്സ്-ഇന്‍-എയ്ഡ് നിലവിലുണ്ട്; പൊതു ഗ്രാന്റുകളും (General grants) പ്രത്യേക ഗ്രാന്റുകളും (Special grants). പൊതുഗ്രാന്റുകള്‍ കറന്റ് റവന്യുക്കമ്മിയും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നിലനില്ക്കുന്ന അസന്തുലിതാവസ്ഥയും പരിഹരിക്കാനുദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രത്യേക ഗ്രാന്റുകള്‍ പിന്നോക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം, ഭരണ നിലവാരം എന്നിവ ഉയര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടിയാണ്. ഈ ഗ്രാന്റുകള്‍ ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്തെ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്കാണ് സാധാരണയായി നിര്‍ദേശിക്കാറുള്ളത്. പത്താം ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍ ആകെ 20,300 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രാന്റുകളാണ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു നല്കിയത്. ഇത്രയും തുക (1) റവന്യുക്കമ്മി നികത്തല്‍ (2) പൊലീസ്, അഗ്നിശമനസേന, ജയില്‍, പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രൈമറി സ്കൂളുകളില്‍ കുടിവെള്ളം എന്നിവ പോലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തല്‍, (3) സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം, (4) പ്രകൃതിദുരന്ത സഹായം, (5) തദ്ദേശീയ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു നല്കുന്ന സഹായം എന്നിവയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത്.

 

കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു നല്കുന്ന വായ്പകള്‍ ആദ്യം പരിഗണനയ്ക്ക് എടുത്തത് രണ്ടാം ധനകാര്യക്കമ്മീഷനാണ്. നാലാം കമ്മീഷന്‍ ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാന്‍ പ്രത്യേക സംവിധാനമോ ഏജന്‍സിയോ വേണമെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചു. അഞ്ചാം കമ്മീഷന്റെ സമയമായപ്പോഴേക്കും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രശ്നം ഗുരുതരമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഹാനികരമാണ് എന്ന് കമ്മീഷന്‍ വിധിച്ചു. അതിനു പകരം ചെലവ് നിയന്ത്രണത്തിന് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ മുന്‍ഗണന നല്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചു. വേയ്സ് ആന്‍ഡ് മീന്‍സ് (ways and Means) വായ്പകള്‍ ഒരിക്കലും വിഭവ സ്രോതസ്സായി പരിഗണിക്കരുതെന്നും റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള സമീപനം കൂടുതല്‍ കര്‍ക്കശമാക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശം ഉണ്ടായി. ആറാം കമ്മീഷന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചു.

 

കടത്തിന്റെ തിരിച്ചടവ് 15-30 വര്‍ഷക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്നും ചില കടങ്ങള്‍ എഴുതിത്തള്ളാവുന്നതാണെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചു. എന്നാല്‍ ഒന്‍പതാം കമ്മീഷന്‍ ഈ നടപടികളെ എതിര്‍ത്തു.

 

പത്താം ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍.

 

പത്താം കമ്മീഷന്‍ ഒരു 'ബദല്‍ പദ്ധതി' (alternative scheme) ആണ് വിഭവ പങ്കുവയ്ക്കലിന് നിര്‍ദേശിച്ചത്. 1991-ലെ നികുതി പരിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചെല്ലയ്യാ സമിതി(Chelliah Committee)യുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ആ കമ്മീഷന്‍ പരിഗണിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ മൊത്തം നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ (gross revenue receipts) 26 ശതമാനവും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നീക്കിവയ്ക്കണമെന്ന് കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. ഇക്കാര്യം ഭരണഘടനയില്‍ എഴുതിച്ചേര്‍ക്കുകയും ആയത് 15 വര്‍ഷം കൂടുമ്പോള്‍ പുനഃപരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അത് നിര്‍ദേശിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി കേന്ദ്ര നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയുടെ ഗുണഫലം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടും. തുടര്‍ന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 80-ാം ഭേദഗതി വഴി (2000) 268, 269 വകുപ്പിനു പുറത്തുള്ള എല്ലാ കേന്ദ്ര നികുതി-ഡ്യൂട്ടി ഇനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനവും സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കണം എന്ന സ്ഥിതിയായി.

 

പതിനൊന്നാം ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍.

 

1998-ല്‍ ഈ കമ്മീഷന്‍ നിയമിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ധനകാര്യ ബന്ധങ്ങളില്‍ ആദ്യമായി തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളായ പഞ്ചായത്തുകളെയും മുനിസിപ്പല്‍ നഗരസഭകളെയും പരിഗണിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ മൊത്തനികുതിവരുമാനത്തിന്റെ 29.5% സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നീക്കിവയ്ക്കണമെന്നാണ് ഈ കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത്; ഇതിനുപുറമേ 8% ഗ്രാന്റുകളും. അങ്ങനെ ആകെ 37.5 ശതമാനമായിരിക്കും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടുക. ആകെ വിഭവ പങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഫോര്‍മുലയില്‍ ജനസംഖ്യ (10%), പ്രതിശീര്‍ഷവരുമാനത്തിലെ അകലം (62.5%), ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വലുപ്പം (7.5%), അടിസ്ഥാനസൗകര്യ സൂചിക (7.5%), നികുതിപിരിവ്ശ്രമം (5%), ധനകാര്യ അച്ചടക്കം (7.5%) എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് ചേര്‍ത്തത്. ഇതനുസരിച്ച് 2000-05 കാലത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ആകെ 4,34,905 കോടി രൂപയുടെ വിഭവ സഹായം കിട്ടി. ഇതില്‍ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് 10,000 കോടി ലഭിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു കിട്ടിയ നികുതി വിഹിതം 3,76,318 കോടി രൂപയും ഗ്രാന്റുകള്‍ 58,587 കോടി രൂപയുമായിരുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ അവയുടെ റവന്യൂ വരുമാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അവയ്ക്ക് കടാശ്വാസം നല്കാനും പതിനൊന്നാം കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി പഞ്ചാബിനും ജമ്മു-കാശ്മീര്‍ സംസ്ഥാനത്തിനും പ്രത്യേക ധനസഹായംകൂടിനല്കി.

 

പതിനൊന്നാം ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്റെ മറ്റു ചില സുപ്രധാന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഇവയാണ്: (1) പുതുതായി രൂപവത്കരിച്ച ചെലവ് നിയന്ത്രണക്കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്ന ബജറ്റ് നിയന്ത്രണം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കണം, (2) ജി.ഡി.പി.യുടെ 50% വരുന്ന സേവനങ്ങള്‍ (services) നികുതിവിധേയമാക്കണം, (3) സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നികുതിയടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തണം, (4) ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴി പ്രൊഫഷണല്‍ ടാക്സിനുള്ള പരിധി പുനര്‍നിര്‍ണയിക്കണം, (5) വമ്പിച്ച നികുതി കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കാന്‍ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകണം, (6) ഉത്പാദനത്തിനും വിതരണത്തിനും വേണ്ടിവരുന്ന വര്‍ധിച്ച ചെലവ് നികത്താനായി യൂസര്‍ ചാര്‍ജുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കണം, (7) ധാതുസമ്പത്തിന്റെ മേലുള്ള റോയല്‍റ്റി നിരക്കുകള്‍ കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കണം, (8) പത്ത് വര്‍ഷം കൂടുമ്പോള്‍ ശമ്പളക്കമ്മീഷനുകളെ നിയമിക്കുന്ന പതിവ് നിര്‍ത്തലാക്കണം. ശമ്പളക്കമ്മീഷനുകളെ നിയമിക്കുമ്പോള്‍ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിക്കണം, (9) സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ സംഖ്യ പുനര്‍നിര്‍ണയിക്കുകയും അധികമുള്ളവരെ പുനര്‍വിന്യസിക്കുകയും വേണം. പതിനൊന്നാം ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും ഒരുപോലെ സ്വീകാര്യമായില്ല.

 

പന്ത്രണ്ടാം ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്‍.

 

2005-10 ലേക്കുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളാണ് ഈ കമ്മീഷന്‍ നല്കിയിട്ടുള്ളത്. ലംബത്തിലുള്ളതുകൂടാതെ തിരശ്ചീനമായ അസന്തുലിതാവസ്ഥകളും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനകാര്യസ്ഥിതിയിലുണ്ട്. ഇതു പരിഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കമ്മീഷന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ മൊത്ത നികുതിവരുമാനത്തിന്റെ 38% സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നീക്കിവച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയിടയില്‍ ഇതിന്റെ പങ്കുവയ്ക്കല്‍ ജനസംഖ്യ (25%), പ്രതിശീര്‍ഷവരുമാനങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലം (50%), ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വലുപ്പം (10%), നികുതിപിരിവ്ശ്രമം (7.5%), ഫിസ്ക്കല്‍ അച്ചടക്കം (7.5%) എന്നീ ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആകെ വിഹിതത്തില്‍ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പങ്ക് ഏതാണ്ട് 51.5% ആണ്. യു.പി. (19.3%), ബിഹാര്‍ (11%), ആന്ധ്രപ്രദേശ് (7.4%), പശ്ചിമബംഗാള്‍ (7.1%), മധ്യപ്രദേശ് (6.7%) എന്ന കണക്കിലാണ് ഇത്. ബാക്കിയുള്ള 23 സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന 48.5% കിട്ടും. 2005-10 കാലത്ത് 56,856 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയിതര റവന്യൂക്കമ്മിയാണ് 15 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരില്‍ കമ്മീഷന്‍ കണക്കാക്കിയത്. പന്ത്രണ്ടാം കമ്മീഷന്‍ ആകെ 7,55,752 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് (2005-10) നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്. അതില്‍ 81% (6,13,112 കോടി രൂപ) നികുതിവരുമാനത്തിന്റെ വിഹിതമായും ബാക്കി 19% (1,42,640 കോടി രൂപ) ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിലും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു കിട്ടും.

 

കമ്മീഷന്റെ മറ്റു നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഇപ്രകാരമാണ്: (1) ദേശീയ ദുരിതപരിഹാര ഫണ്ട് (National Calamity Relief Fund) തുടരുകയും അതില്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംഭാവന 75 : 25 എന്ന അനുപാതത്തില്‍ ആയിരിക്കുകയും വേണം. 2005-10 കാലത്ത് ഫണ്ടിന്റെ ആകെത്തുക 21,333 കോടി രൂപ ആയിരിക്കണമെന്നും പന്ത്രണ്ടാം കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. 16,000 കോടി രൂപ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ബാക്കി 5,333 കോടി രൂപ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പങ്കാണ്. (2) സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മൊത്ത പൊതുക്കടം 2004 മാര്‍ച്ച് അവസാനം 7,83,310 കോടി രൂപയാണെന്ന് കമ്മീഷന്‍ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് 2010 ആകുമ്പോള്‍ 8,81,350 കോടി രൂപ ആയേക്കും. 2005 മാര്‍ച്ച് അവസാനം ഉള്ള വായ്പാ കടബാധ്യതകള്‍ 20 വര്‍ഷദൈര്‍ഘ്യമുള്ള പുതിയ വായ്പകളായി മാറ്റിയെടുക്കണം. അതിന് 7.5% പലിശ ചുമത്താം. റവന്യൂക്കമ്മി നികത്താനോ കുറയ്ക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടബാധ്യതകള്‍എഴുതിത്തള്ളാന്‍ നടപടികളുണ്ടാകണം. (3) കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു വരുമാനസ്രോതസ്സ് പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ക്രയവിക്രയത്തില്‍ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതില്‍നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം പെട്രോളിയം എന്ന ധാതുശേഖരം ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

 

പന്ത്രണ്ടാം ധനകാര്യക്കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ചില ഉപാധികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ വിമര്‍ശനവുമായി മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രം അധികാരം അടിച്ചേല്പിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യ വിമര്‍ശനം. ശക്തമായ കേന്ദ്രവും ആശ്രിതസ്വഭാവമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും ഫെഡറല്‍ സംവിധാനത്തിന് ഉതകുന്നതല്ല. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലകള്‍ താങ്ങാവുന്ന വിധത്തിലല്ല അവയ്ക്കു നല്കിയിട്ടുള്ള നികുതിവരുമാനവിഭവങ്ങള്‍. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇടപെടലുകള്‍ പ്രതിഷേധമുയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസം, പൊതുജനാരോഗ്യം എന്നീ മേഖലകളില്‍. കൂടാതെ, നിയമസമാധാനമേഖലയിലും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇടപെടലുണ്ട്. സി.ആര്‍.പി., ബോര്‍ഡര്‍ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ്, ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് എന്നിവ ഉദാഹരണം. കേന്ദ്രത്തിന്റെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകള്‍ ഇലാസ്തികതയുള്ളതും സംസ്ഥാനങ്ങളുടേത് ഇലാസ്തികത ഇല്ലാത്തതും ആണ്.

 

കേരളം ഇതേവരെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തികരംഗത്ത്, പ്രത്യേകിച്ചും സാക്ഷരത, വിദ്യാഭ്യാസം, ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യം എന്നീ മേഖലകളില്‍ നേടിയ നേട്ടങ്ങള്‍മൂലം ഇന്ന് രണ്ടാം തലമുറയിലുള്ള പുത്തന്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടുകയാണ്. അതില്‍ പ്രധാനം നേട്ടങ്ങള്‍ സുസ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കാന്‍വേണ്ടിവരുന്ന പുത്തന്‍ചെലവുകളാണ്. അതിന് സഹായകമായി കൂടുതല്‍ വിഭവസഹായം കേരളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പശ്ചിമബംഗാളും തമിഴ്നാടും ഫെഡറല്‍ ബന്ധങ്ങളില്‍ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. 1971-ലെ രാജമന്നാര്‍ സമിതിയും 1988-ലെ സര്‍ക്കാരിയ കമ്മീഷനും ഫെഡറല്‍ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

 

ധനകാര്യ ആസ്തികള്‍

 

Financial assets

 

സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയില്‍, വ്യത്യസ്ത വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങളില്‍ ഒന്ന്. ധനകാര്യ ആസ്തികളെ ധനനിക്ഷേപ പത്രങ്ങള്‍ (financial securities) എന്നും പറയാം. ഭൗതികവിഭവം, മനുഷ്യവിഭവം, ധനവിഭവം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരം വിഭവങ്ങളാണ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയില്‍ വ്യത്യസ്ത വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങള്‍, കെട്ടിടങ്ങള്‍, ഉപകരണങ്ങള്‍, അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭൗതികവിഭവങ്ങളും മനുഷ്യവിഭവങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കാനാവശ്യമായിവരുന്ന ഘടകം ധനവിഭവമാണ്. അതായത്, ധനവിഭവശേഷിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നിലകൊള്ളുന്നത്. ധനവിഭവസമാഹരണത്തിനായി ഓരോ സംരംഭവും വ്യത്യസ്ത മാര്‍ഗങ്ങളെയാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. ഓഹരി, കടപ്പത്രം, പൊതുനിക്ഷേപം, മ്യൂച്ച്വല്‍ഫണ്ട്, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളിലെ നിക്ഷേപ പത്രങ്ങള്‍ നല്കിയാണ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെട്ട സംരംഭങ്ങള്‍ ധനവിഭവം സ്വരൂപിക്കുന്നത്. നിക്ഷേപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംരംഭങ്ങളില്‍നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ധനനിക്ഷേപ പത്രങ്ങള്‍ ധനകാര്യ ആസ്തികളാണ്.

 

ആസ്തികളെ, തൊട്ടറിയാന്‍ കഴിയുന്ന ആസ്തികള്‍ എന്നും തൊട്ടറിയാന്‍ കഴിയാത്ത ആസ്തികള്‍ എന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കാം. കെട്ടിടം, ഭൂമി, യന്ത്രസാമഗ്രികള്‍, ഉപകരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ തൊട്ടറിയാന്‍ കഴിയുന്ന ആസ്തികളാണ്. ഇവയുടെ മൂല്യം ഭൗതികമായ അവസ്ഥയെയും രൂപത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതില്‍നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ഭാവിനേട്ടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും തൊട്ടറിയാന്‍ കഴിയാത്ത ആസ്തികളുടെ മൂല്യം നിശ്ചയിക്കുക. ധനകാര്യ ആസ്തികള്‍ ഈ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നു.

 

ധനകാര്യ ആസ്തികള്‍ പണം വായ്പയായി നിക്ഷേപിച്ച വകയിലോ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിനായി നിക്ഷേപിച്ച വകയിലോ ഉള്ളതാണ്. കടപ്പത്രങ്ങള്‍, പൊതുനിക്ഷേപങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ആദ്യവിഭാഗത്തിലും ഓഹരിനിക്ഷേപങ്ങള്‍ രണ്ടാം വിഭാഗത്തിലും പെടുന്നു. നിക്ഷേപകന് ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലും യഥാക്രമം നിശ്ചിത നിരക്കിലുള്ള പലിശയോ സാമ്പത്തികനേട്ടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലാഭവിഹിതമോ ലഭിക്കും. വായ്പാനിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കുന്ന പലിശ, സംരംഭം ലാഭത്തിലോ നഷ്ടത്തിലോ ആണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന പരിഗണന കൂടാതെ നല്കേണ്ട ബാധ്യതയാണ്. അതേസമയം ഓഹരി ഉടമകള്‍ക്കു ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതം സാമ്പത്തികനേട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ മാത്രം നല്കേണ്ടിവരുന്ന ഇനത്തില്‍ പ്പെട്ടതാണ്.

 

സാമ്പത്തികനേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് ഭൗതിക ആസ്തികള്‍ ആര്‍ജിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയും മനുഷ്യവിഭവം പ്രായോഗികതലത്തിലെത്തിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുമുള്ള ധനസമാഹരണ സംവിധാനമാണ് ധനകാര്യ ആസ്തികള്‍. നിശ്ചിത നിരക്കിലുള്ള പലിശ/ലാഭവിഹിതം നിക്ഷേപകന് പ്രതിഫലമായി നല്കുന്നു.

 

ധനകാര്യ ആസ്തികളായ ഓഹരികള്‍, കമ്പനിക്കടപ്പത്രങ്ങള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ കടപ്പത്രങ്ങള്‍, മ്യൂച്ച്വല്‍ ഫണ്ടുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ക്രയവിക്രയ സൗകര്യം ഉള്ളവയാണ്. മൂലധനവിപണിയില്‍ ക്രയവിക്രയം നടത്തുമ്പോള്‍ ലാഭം നേടാനും നഷ്ടം സംഭവിക്കാനും ഉള്ള സാധ്യതകള്‍ ഉണ്ട്. സംരംഭങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനവും അതുവഴി ആര്‍ജിച്ച കരുത്തും പ്രശസ്തിയുമാകും ക്രയവിക്രയ ഇടപാടുകളിലെ നേട്ടങ്ങള്‍ക്കും കോട്ടങ്ങള്‍ക്കും വഴി തെളിക്കുന്നത്. ഉയര്‍ന്ന വരുമാനം, സുരക്ഷിതത്വം, മൂലധനനേട്ടം, എളുപ്പത്തില്‍ പണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവ്, നികുതിയിളവ് തുടങ്ങിയവയിലെ ആകര്‍ഷണീയതയാണ് ഓഹരികളിലും കടപ്പത്രങ്ങളിലും മ്യൂച്ച്വല്‍ ഫണ്ടിലും പണംമുടക്കാന്‍ നിക്ഷേപകനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍. അതേസമയം ബാങ്കുകളിലെ നിക്ഷേപം, കമ്പനികളിലെ പൊതുനിക്ഷേപം, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയ ധനകാര്യ ആസ്തികള്‍ക്ക് ക്രയവിക്രയസൗകര്യമില്ല.

 

ക്രയവിക്രയച്ചെലവ്, നഷ്ടസംഭാവ്യത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ മതിയായ ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചാണ് നിക്ഷേപകര്‍ ധനകാര്യ ആസ്തികള്‍ ആര്‍ജിക്കുന്നത്

 

ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍

 

ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയില്‍ ധനവിഭവസമാഹരണവും ധനവിനിയോഗവും യഥാക്രമം കാര്യക്ഷമവും ക്രിയാത്മകവും ആക്കുന്നതിനു ചുമതലപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങള്‍. സമ്പാദ്യമുള്ളവരെയും സംരംഭകരെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്നതിനുള്ള കണ്ണിയായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചാണ് ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഈ ചുമതല നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനാവശ്യമായ രക്തചംക്രമണം നിര്‍വഹിക്കുന്നത് ധനക്രമമാണെങ്കില്‍ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന തലച്ചോറായാണ് ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനായി ധനവിഭവം എവിടെ, എപ്പോള്‍ എത്തണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളാണ്.

 

ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍ സംരംഭകനും ഉപഭോക്താവിനും ഒരേസമയം പിന്തുണ നല്കുന്നു എന്ന സവിശേഷതയും ഉണ്ട്. സംരംഭം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ആവശ്യമുള്ള മനുഷ്യവിഭവത്തെയും ഭൗതികവിഭവത്തെയും സമാഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ധനവിഭവമാണ് ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഭാവിവരുമാനം മുന്‍നിര്‍ത്തി ധനവിനിയോഗം നടത്താനുള്ള അവസരം ഉപഭോക്താവിന് ഒരുക്കുന്നതും ഇവ തന്നെ.

 

കാര്‍ഷിക-വ്യവസായ-സേവന മേഖലകളിലെയും അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര ഇടപാടുകളിലെയും പ്രവര്‍ത്തനം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുക, ധനവിനിയോഗത്തിന് മുന്‍ഗണനാക്രമം നിശ്ചയിക്കുക, കൂടുതല്‍ തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക, സംരംഭകരുടെ സൃഷ്ടികതയും നൈപുണ്യവും വികസിപ്പിക്കുക, ഗ്രാമീണവികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുക, സാമൂഹികാടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, പാര്‍പ്പിടനിര്‍മാണവായ്പ ലഭ്യമാക്കുക,

 

ചെറുകിടവ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് സവിശേഷ പരിഗണന ഉറപ്പുവരുത്തുക, വ്യത്യസ്ത വികസന ഏജന്‍സികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുക, ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികത്തികവുമാര്‍ന്ന വികസനപദ്ധതികള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്കുക, വികസന സംബന്ധിയായ സാധ്യതാപഠനം നടത്തുക തുടങ്ങി വൈവിധ്യവും വൈപുല്യവുമായ ചുമതലകള്‍ ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍വഹിക്കാനാവും.

 

അന്തര്‍ദേശീയ, ദേശീയ, പ്രാദേശിക തലങ്ങളില്‍ ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ബാങ്ക് ഫോര്‍ റീകണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ ആന്‍ഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് (IBRD), ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ മോണിട്ടറി ഫണ്ട് (IMF) എന്നിവ അന്തര്‍ദേശീയ ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളാണ്.

 

ഇന്ത്യയില്‍ ദേശീയതലത്തില്‍ ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍, വികസന ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍, മ്യൂച്വല്‍ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ഹൌസിങ് ഫിനാന്‍സ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇത്യാദി തരംതിരിവുകളോടെയാണ് ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

 

പൊതുമേഖലയിലും സ്വകാര്യമേഖലയിലും സഹകരണമേഖലയിലും ഉള്ള ഷെഡ്യൂള്‍ഡ് കൊമേഴ്സ്യല്‍ ബാങ്കുകളും റീജിയണല്‍ റൂറല്‍ ബാങ്കുകളും ബാ

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    dhanakaaryakkammeeshan‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   dhanakaaryakkammeeshan‍ - kooduthal vivarangal                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

dhanakaaryakkammeeshan‍

 

inthyan‍ phedaral‍ samvidhaanatthil‍ kendravum samsthaanangalum thammilulla vibhava pankuvaykkal‍ nir‍deshikkaan‍ bharanaghadanayil‍ paranjittulla kammeeshan‍. Inthyan‍ bharanaghadanathanne kendratthinum samsthaanangal‍kkum prathyekam dhanakaaryadhar‍mangalum pravar‍tthana chumathalakalum nishchayicchittundu. Bharanaghadanayude ezhaam shedyoolil‍ listtu 1-l‍ kendratthinte avakaashatthilulla nikuthiyinangal‍ ethokkeyaanu ennu vivaricchittundu. Listtu 2-l‍ samsthaanangalude avakaashatthilulla nikuthiyinangal‍ vivaricchirikkunnu. Mattu chila nikuthikalude kaaryatthil‍ kendratthinum samsthaanangal‍kkum kan‍karantu avakaashangalundu. Ennaal‍ pravar‍tthana chumathalakalum nikuthi vibhavangalilulla avakaashangalum thammil‍ valiya antharamundu. Samsthaanangal‍kkaanu chumathalakal‍ kooduthal‍. Pakshe, athu nir‍vahikkaanulla nikuthivibhavangal‍ avar‍kkilla. Ikkaaryam munnil‍kkandu bharanaghadana thayyaaraakkiyavar‍thanne dhanakaaryakkammeeshan‍ enna samvidhaanam bharanaghadanayude bhaagamaakki. 280-aam vakuppilaanu ithullathu.

 

asanthulithasthithi chumathalakalilum nikuthi avakaashangalilum nilanilkkunnathu pariharikkaanulla nir‍deshangal‍ nalkaan‍ ayyanchu var‍sham koodumpol‍ inthyan‍ prasidantu niyamikkunna dhanakaaryakkammeeshan‍ baadhyasthamaanu. Chila kendranikuthikalude varumaanam samsthaanangalumaayi pankuvaykkuka, prathyeka graants-in‍-eydu (grants-in-aid) nalkuka ennee sameepanangalaanu dhanakaaryakkammeeshanukal‍ sveekaricchathu. Graantukal‍ bharanaghadanayude 275-aam vakuppanusaricchu nalkunnu. Ithinupurameyaanu vaaypa edukkaan‍ samsthaanangal‍kkulla avakaasham.

 

dhanakaaryakkammeeshante pradhaana dhar‍mangal‍ thaazhepparayunnu:

 

(1) kendravum samsthaanangalum thammil‍ nishchitha nikuthikalude attavarumaanam pankuvaykkukayum angane neekki vaykkunna panku samsthaanangal‍kkidayil‍ vitharanam cheyyunnathinulla adisthaana thatthvangal‍ nir‍deshikkukayum cheyyuka.

 

(2) graants-in‍-eydu thukayude vitharanam sambandhicchu thatthvangal‍ nir‍deshikkuka.

 

(3) kendravum samsthaanangalum thammilulla ellaa dhanakaaryabandhangalum apagrathicchu, prashnangalundenkil‍, avaykku parihaaram nir‍deshikkuka.

 

dhanakaaryakkammeeshante nir‍deshangal‍ inthyan‍ prasidantu paar‍lamentinu samar‍ppikkum. Kammeeshan‍thanne ar‍dha joodeeshyal‍ svabhaavamullathaanu. Innevare (2007) panthrandu dhanakaaryakkammeeshanukalaanu inthyayil‍ nilavil‍ vannittullathu.

 

onnaam dhanakaaryakkammeeshan‍ muthal‍ panthrandaam kammeeshan‍ vare athinte pravar‍tthanatthil‍ bharanaghadanaykku anusruthamaayitthanne pala puthiya sameepanangal‍kkum roopam nalkiyittundu. Kendratthinteyum samsthaanangaludeyum varumaanam, chelavukal‍ ennivayekkuricchu esttimettu thayyaaraakki pravachanam nadatthuka, kendratthil‍ninnu samsthaanangal‍kku nalkenda vibhava vihitham nir‍nayikkuka, samsthaanangalude paddhathiyithara chelavukal‍ esttimettu cheyyuka, samsthaanangal‍kku maattivaykkunna vibhavangal‍ samsthaanangal‍kkidaykku panku vaykkunnathinulla phor‍mula nir‍deshikkuka, vibhavapankuvaykkalinusheshavum undaayekkaavunna vibhava vidavu adaykkaanulla graantukalude thothu nir‍nayikkuka ennivayaanu dhanakaaryakkammeeshanukal‍ ettedutthittulla mukhya chumathalakal‍. Samsthaanangalude var‍dhicchuvarunna chelavukal‍, athanusaricchu var‍dhikkaattha varumaanam, paddhathi chelavukal‍, paddhathiyithara chelavukal‍ enniva dhanakaaryakkammeeshanukalude mumpil‍ sammar‍dam chelutthaan‍ samsthaanangale nir‍bandhithamaakkunnu. Athesamayatthu kendratthinte dhanakaaryasthithiyum kammeeshan‍ pariganicche pattoo.

 

vibhava pankuvaykkal‍. Aadyakaalangalil‍ dhanakaaryakkammeeshanukalude parigananaykku vanna randu mukhya kaaryangal‍ ivayaan: (1) kendratthinte prathyakshanikuthiyaaya aadaaya nikuthiyude attavarumaana(nikuthi pirikkaanulla chelavu kazhicchullathu)tthinte ethra shathamaanam samsthaanangal‍kku nalkanamennathu. Ithine 'lamba vitharanam' (vertical division) ennu vilikkunnu. (2) samsthaanangal‍kku maattivaykkunna aakeyulla nikuthi varumaanam avar‍kkidayil‍ pankuvaykkunnathinulla thatthvangal‍. Ithine 'thirashcheena vitharanam' (horizontal division) ennu vilikkunnu. Samsthaanangal‍kku vitharanam cheyyaan‍ maattivaykkunna pankine 'vibhaajya cheru shekharam' (divisional pool) ennum vilikkunnu. Ee randu mukhya kaaryangalum kendra-samsthaana bandhangalil‍ palappozhum neerasam undaakkiyittundu.

 

onnaam dhanakaaryakkammeeshan‍ kendratthinte prathyakshanikuthiyaaya aadaaya nikuthiyude attavarumaanatthinte 55% samsthaanangal‍kku neekkivaykkanamennu nir‍deshicchu. Ennaal‍ pinneedu vanna kammeeshanukal‍ athu kramamaayi uyar‍tthi. Ezhu, ettu, on‍pathu ennee dhanakaaryakkammeeshanukal‍ ithu 85 shathamaanamaakki uyar‍tthi. Ennaal‍ patthaam kammeeshan‍ 1995-2000kaalatthekkith77. 5shathamaanamaayikuracchu. Samsthaanangal‍kkidayil‍ ee panku vitharanam cheyyunnathinulla phor‍mulayil‍ aadyakaala kammeeshanukal‍ janasamkhya, nikuthi pirivu ennee randu ghadakangalaanu pariganicchathu. Udaaharanatthinu, onnaam dhanakaaryakkammeeshan‍ 80% thuka janasamkhyayudeyum baakki 20% nikuthi pirivinteyum adisthaanatthil‍ venamennu nir‍deshicchu. Randaam kammeeshan‍ 90 shathamaanamaayirikkanam janasamkhyayude adisthaanatthil‍ nalkendathu ennu nir‍deshicchu. Ithu janasamkhya koodiya utthar‍pradeshu, bihaar‍ ennee samsthaanangal‍kku sahaayakamaayi. Moonnum naalum kammeeshanukal‍ mahaaraashdraykkum pashchimabamgaalinum anukoolamaayi nikuthi pirivinu kooduthal‍ praadhaanyam nalki. Athinte panku 20 shathamaanamaakki. Ee randu samsthaanangalaanu aadaayanikuthi pirivil‍ munnil‍ nilkkunnathu.

 

ettaam dhanakaaryakkammeeshan‍ (vy. Bi. Chavaan‍ adhyakshanaayulla) aadaayanikuthi varumaanam pankuvaykkunnathinu puthiya oru phor‍mula nir‍deshicchu. 10% nikuthi pirivinte adisthaanatthilum baakkivarunna 90% thaazhepparayunna adisthaanatthilumaayirikkum: (1) 25% janasamkhyaadisthaanatthil‍; (2) 25% samsthaanatthinte prathisheer‍shavarumaanatthe janasamkhyakondu gunicchukittunna samkhyayude vilomatthinte adisthaanatthil‍ (inverse of the percapita income of the state multiplied by population); (3) baakkivarunna 50% samsthaanatthinte prathisheer‍shavarumaanavum samsthaanangal‍kkidayil‍ ettavum uyar‍nna prathisheer‍sha varumaanavum thammilulla akalatthine samsthaana janasamkhyakondu gunicchukittunnathinte adisthaanatthil‍ (distance of the percapita income of a state from the highest percapita income among the states multiplied by the population of the state ). Ee moonnina phor‍mula samsthaanangal‍kku kooduthal‍ neethiyurappaakkaanaanu lakshyamittathu. On‍pathaam dhanakaaryakkammeeshan‍ ithil‍ chila parishkaarangal‍ varutthi. Puthuthaayi samsthaanangalude pinnokkaavasthaye soochippikkunna (e) pattikajaathi-pattikavar‍ga janasamkhya, (bi) 1981-le sen‍sasu anusaricchulla kar‍shakatthozhilaalikalude ennam enniva pariganicchu oru vyakthamaaya soochika (composite index) koodi pariganikkanamennu nir‍deshicchu. Ee soochika samsthaanangalil‍ nilavilulla daaridyratthinte thothum pinnokkaavasthayum prathiphalippikkum. Patthaam dhanakaaryakkammeeshan‍ veendum vibhava pankuvaykkalinulla phor‍mulayil‍ maattam varutthi. Athanusaricchu: (1) 20% 1971-le janasamkhyayude adisthaanatthil‍; (2) 60% prathisheer‍sha varumaanatthinte akalatthinte adisthaanatthil‍; (3) 5% samsthaanatthinte bhoomishaasthraparamaaya valuppatthinte adisthaanatthil‍; (4) 5% adisthaana soukaryangalude soochika(index of infrastructure)yude adisthaanatthil‍; (5) baakkivarunna 10% nikuthipirivushramatthinte (tax effort) adisthaanatthil‍ enningane aayirunnu aa maattam.

 

pothuvaayipparanjaal‍, ellaa dhanakaaryakkammeeshanukalum kendra aadaayanikuthiyude attavarumaanatthinte oru nishchitha shathamaanam samsthaanangal‍kku vitharanam cheyyaan‍ nir‍deshikkunnu. Vitharanam cheyyaanuddheshikkunna thuka samsthaanangal‍kkidayil‍ pankuvaykkunnathinu janasamkhya, prathisheer‍sha varumaanam, bhoomishaasthraparamaaya valuppam, pinnokkaavastha, adisthaana soukaryangalude nilavaaram, nikuthipirivshramam ennee ghadakangal‍ kanakkiledukkunnuvennu parayaam. Ethu phor‍mula nir‍deshicchaalum athu ellaa samsthaanangal‍kkum orupole sveekaaryamaakanamennilla. Athinaal‍ samsthaanangal‍ avayude athrupthi prakadippikkaarundu.

 

kendra aadaaya nikuthikku purame kendra eksysu dyootti, adhika eksysu dyootti, yaathrakkaarudemel‍ reyil‍ve chumatthunna yaathrakkooliyilulla nikuthi, esttettu dyootti ennivayude varumaanavum kendram samsthaanangalumaayi pankuvaykkanamennu dhanakaaryakkammeeshanukal‍ nir‍deshicchittundu. Ellaa eksysu dyoottikalum ee paridhiyil‍ varunnilla. Pradhaanamaayum pukayila, theeppetti, kaar‍shika charakkukal‍ ennivayinmelulla eksysu dyoottikalaanu aadyakaalakkammeeshanukal‍ samsthaanangalumaayi pankuvaykkaan‍ nir‍deshicchathu. Ithinum janasamkhya, pinnokkaavastha ennee ghadakangal‍ cher‍nna phor‍mula baadhakamaakkiyittundu. Avayude thaarathamya vihithatthinu maathrame maattam undaayittulloo. Onnaam kammeeshan‍ kendra eksysu dyootti varumaanatthinte 40% maattivacchappol‍ randaam kammeeshan‍ athu 25 shathamaanamaakki. Pakshe, 8 inam charakkukalinmelulla dyootti varumaanam pankuvaykkaan‍ nir‍deshicchu. Ezhaam kammeeshanaanu kendra eksysu dyootti varumaanam poor‍namaayum kanakkiledutthu athinte 40% samsthaanangal‍kku veethicchunalkanamennu nir‍deshicchathu. Ettum on‍pathum patthum kammeeshanukal‍ ithu 45 shathamaanamaakki uyar‍tthi. Randaam dhanakaaryakkammeeshanaanu aadyamaayi esttettu dyoottiyil‍ninnumulla attavarumaanatthinte oru shathamaanam samsthaanangal‍kku nalkaan‍ nir‍deshicchathu.

 

graants-in‍-eydu pradhaanamaayum samsthaanangal‍ neridunna karantu ravanyukkammibhaaram kuraykkaanum anthar‍samsthaana asanthulithaavastha kuraykkaanum lakshyamittukondaanu dhanakaaryakkammeeshanukal‍ nir‍deshangal‍ nalkiyittullathu. Samsthaanangal‍kku svayam vikasana-kshema pravar‍tthanangal‍ nadatthaanaavashyamaaya vibhava samaaharanam saadhyamallaayennu kandirikkunnu. Kaaranam, nikuthighadanathanne kendratthinu anukoolamaaya tharatthilaanu bharanaghadana thayyaaraakkiyirikkunnathu ennu samsthaanangal‍ paraathippedunnu. Randutharam graants-in‍-eydu nilavilundu; pothu graantukalum (general grants) prathyeka graantukalum (special grants). Pothugraantukal‍ karantu ravanyukkammiyum samsthaanangal‍kkidayil‍ nilanilkkunna asanthulithaavasthayum pariharikkaanuddheshicchittullathaanu. Prathyeka graantukal‍ pinnokka samsthaanangalil‍ vidyaabhyaasa nilavaaram, bharana nilavaaram enniva uyar‍tthaan‍ vendiyaanu. Ee graantukal‍ oru panchavathsara paddhathikkaalatthe anchu var‍shatthekkaanu saadhaaranayaayi nir‍deshikkaarullathu. Patthaam dhanakaaryakkammeeshan‍ aake 20,300 kodi roopayude graantukalaanu samsthaanangal‍kku nalkiyathu. Ithrayum thuka (1) ravanyukkammi nikatthal‍ (2) poleesu, agnishamanasena, jayil‍, pen‍kuttikalude vidyaabhyaasam, prymari skoolukalil‍ kudivellam enniva polulla adisthaana saukaryangal‍ uyar‍tthal‍, (3) samsthaanangalude prathyeka prashnangalude parihaaram, (4) prakruthidurantha sahaayam, (5) thaddhesheeya bharana sthaapanangal‍kku nalkunna sahaayam ennivaykkuvendiyaanu kammeeshan‍ nir‍deshicchathu.

 

kendram samsthaanangal‍kku nalkunna vaaypakal‍ aadyam parigananaykku edutthathu randaam dhanakaaryakkammeeshanaanu. Naalaam kammeeshan‍ ikkaaryam pariganikkaan‍ prathyeka samvidhaanamo ejan‍siyo venamennu nir‍deshicchu. Anchaam kammeeshante samayamaayappozhekkum samsthaanangalude ovar‍draaphttu prashnam gurutharamaayi kazhinjirunnu. Ovar‍draaphttu edukkunnathu haanikaramaanu ennu kammeeshan‍ vidhicchu. Athinu pakaram chelavu niyanthranatthinu samsthaanangal‍ mun‍ganana nalkanamennu nir‍deshicchu. Veysu aan‍du meen‍su (ways and means) vaaypakal‍ orikkalum vibhava srothasaayi pariganikkaruthennum risar‍vu baankinte ikkaaryatthilulla sameepanam kooduthal‍ kar‍kkashamaakkanamennum nir‍desham undaayi. Aaraam kammeeshan‍ samsthaanangalude kadabaadhyathayekkuricchu vishadamaayi padticchu.

 

kadatthinte thiricchadavu 15-30 var‍shakkaalatthekku maattanamennum chila kadangal‍ ezhuthitthallaavunnathaanennum nir‍deshicchu. Ennaal‍ on‍pathaam kammeeshan‍ ee nadapadikale ethir‍tthu.

 

patthaam dhanakaaryakkammeeshan‍.

 

patthaam kammeeshan‍ oru 'badal‍ paddhathi' (alternative scheme) aanu vibhava pankuvaykkalinu nir‍deshicchathu. 1991-le nikuthi parishkaranatthekkuricchulla chellayyaa samithi(chelliah committee)yude nir‍deshangal‍ aa kammeeshan‍ pariganicchu. Kendratthinte mottham nikuthi varumaanatthinte (gross revenue receipts) 26 shathamaanavum samsthaanangal‍kku neekkivaykkanamennu kammeeshan‍ nir‍deshicchu. Ikkaaryam bharanaghadanayil‍ ezhuthiccher‍kkukayum aayathu 15 var‍sham koodumpol‍ punaparishodhikkukayum cheyyanamennu athu nir‍deshicchu. Ithinte phalamaayi kendra nikuthi varumaanatthinte valar‍cchayude gunaphalam samsthaanangal‍kku kittum. Thudar‍nnu bharanaghadanayude 80-aam bhedagathi vazhi (2000) 268, 269 vakuppinu puratthulla ellaa kendra nikuthi-dyootti inangalil‍ ninnulla varumaanavum samsthaanangalumaayi pankuvaykkanam enna sthithiyaayi.

 

pathinonnaam dhanakaaryakkammeeshan‍.

 

1998-l‍ ee kammeeshan‍ niyamikkappettappol‍ kendra-samsthaana dhanakaarya bandhangalil‍ aadyamaayi thaddheshabharanasthaapanangalaaya panchaayatthukaleyum munisippal‍ nagarasabhakaleyum pariganicchu. Kendratthinte motthanikuthivarumaanatthinte 29. 5% samsthaanangal‍kku neekkivaykkanamennaanu ee kammeeshan‍ nir‍deshicchathu; ithinupurame 8% graantukalum. Angane aake 37. 5 shathamaanamaayirikkum samsthaanangal‍kku kittuka. Aake vibhava panku samsthaanangal‍kkidayil‍ vitharanam cheyyunna phor‍mulayil‍ janasamkhya (10%), prathisheer‍shavarumaanatthile akalam (62. 5%), bhoomishaasthraparamaaya valuppam (7. 5%), adisthaanasaukarya soochika (7. 5%), nikuthipirivshramam (5%), dhanakaarya acchadakkam (7. 5%) ennee ghadakangalaanu cher‍tthathu. Ithanusaricchu 2000-05 kaalatthu samsthaanangal‍kku aake 4,34,905 kodi roopayude vibhava sahaayam kitti. Ithil‍ thaddheshabharanasthaapanangal‍kku 10,000 kodi labhicchu. Samsthaanangal‍kku kittiya nikuthi vihitham 3,76,318 kodi roopayum graantukal‍ 58,587 kodi roopayumaayirunnu. Samsthaanangal‍ avayude ravanyoo varumaanam mecchappedutthunnathinu anusaricchu avaykku kadaashvaasam nalkaanum pathinonnaam kammeeshan‍ nir‍deshikkukayundaayi. Aabhyanthara surakshaykkuvendi panchaabinum jammu-kaashmeer‍ samsthaanatthinum prathyeka dhanasahaayamkoodinalki.

 

pathinonnaam dhanakaaryakkammeeshante mattu chila supradhaana nir‍deshangal‍ ivayaan: (1) puthuthaayi roopavathkariccha chelavu niyanthranakkammeeshan‍ nir‍deshikkunna bajattu niyanthranam samsthaanangal‍ nadappaakkanam, (2) ji. Di. Pi. Yude 50% varunna sevanangal‍ (services) nikuthividheyamaakkanam, (3) samsthaanangaludeyum thaddheshasthaapanangaludeyum nikuthiyaditthara shakthippedutthanam, (4) bharanaghadanaa bhedagathi vazhi prophashanal‍ daaksinulla paridhi punar‍nir‍nayikkanam, (5) vampiccha nikuthi kudishika piricchedukkaan‍ shakthamaaya nadapadiyundaakanam, (6) uthpaadanatthinum vitharanatthinum vendivarunna var‍dhiccha chelavu nikatthaanaayi yoosar‍ chaar‍jukal‍ var‍dhippikkanam, (7) dhaathusampatthinte melulla royal‍tti nirakkukal‍ kaalaanusruthamaayi parishkarikkanam, (8) patthu var‍sham koodumpol‍ shampalakkammeeshanukale niyamikkunna pathivu nir‍tthalaakkanam. Shampalakkammeeshanukale niyamikkumpol‍ kendram samsthaanangalumaayi koodiyaalochikkanam, (9) sar‍kkaar‍ vakuppilulla jeevanakkaarude samkhya punar‍nir‍nayikkukayum adhikamullavare punar‍vinyasikkukayum venam. Pathinonnaam dhanakaaryakkammeeshante nir‍deshangal‍ ellaa samsthaanangal‍kkum orupole sveekaaryamaayilla.

 

panthrandaam dhanakaaryakkammeeshan‍.

 

2005-10 lekkulla nir‍deshangalaanu ee kammeeshan‍ nalkiyittullathu. Lambatthilullathukoodaathe thirashcheenamaaya asanthulithaavasthakalum samsthaanangalude dhanakaaryasthithiyilundu. Ithu pariharikkuka enna lakshyamvacchulla nir‍deshangal‍ kammeeshan‍ samar‍ppicchu. Kendratthinte mottha nikuthivarumaanatthinte 38% samsthaanangal‍kku neekkivacchu. Samsthaanangaludeyidayil‍ ithinte pankuvaykkal‍ janasamkhya (25%), prathisheer‍shavarumaanangal‍ thammilulla akalam (50%), bhoomishaasthraparamaaya valuppam (10%), nikuthipirivshramam (7. 5%), phiskkal‍ acchadakkam (7. 5%) ennee ghadakangalude adisthaanatthilaayirikkanam. Ithinte adisthaanatthil‍ aake vihithatthil‍ anchu samsthaanangalude panku ethaandu 51. 5% aanu. Yu. Pi. (19. 3%), bihaar‍ (11%), aandhrapradeshu (7. 4%), pashchimabamgaal‍ (7. 1%), madhyapradeshu (6. 7%) enna kanakkilaanu ithu. Baakkiyulla 23 samsthaanangal‍kku avasheshikkunna 48. 5% kittum. 2005-10 kaalatthu 56,856 kodi roopayude paddhathiyithara ravanyookkammiyaanu 15 samsthaanangalude peril‍ kammeeshan‍ kanakkaakkiyathu. Panthrandaam kammeeshan‍ aake 7,55,752 kodi roopayaanu samsthaanangal‍kku anchu kollatthekku (2005-10) neekkivacchirikkunnathu. Athil‍ 81% (6,13,112 kodi roopa) nikuthivarumaanatthinte vihithamaayum baakki 19% (1,42,640 kodi roopa) graantu inatthilum samsthaanangal‍kku kittum.

 

kammeeshante mattu nir‍deshangal‍ iprakaaramaan: (1) desheeya durithaparihaara phandu (national calamity relief fund) thudarukayum athil‍ kendra-samsthaanangalude sambhaavana 75 : 25 enna anupaathatthil‍ aayirikkukayum venam. 2005-10 kaalatthu phandinte aaketthuka 21,333 kodi roopa aayirikkanamennum panthrandaam kammeeshan‍ nir‍deshicchu. 16,000 kodi roopa kendratthinteyum baakki 5,333 kodi roopa samsthaanangaludeyum pankaanu. (2) samsthaanangalude mottha pothukkadam 2004 maar‍cchu avasaanam 7,83,310 kodi roopayaanennu kammeeshan‍ esttimettu cheythu. Ithu 2010 aakumpol‍ 8,81,350 kodi roopa aayekkum. 2005 maar‍cchu avasaanam ulla vaaypaa kadabaadhyathakal‍ 20 var‍shadyr‍ghyamulla puthiya vaaypakalaayi maattiyedukkanam. Athinu 7. 5% palisha chumatthaam. Ravanyookkammi nikatthaano kuraykkaano shramikkunna samsthaanangalude kadabaadhyathakal‍ezhuthitthallaan‍ nadapadikalundaakanam. (3) kendratthinte oru varumaanasrothasu pedroliyam uthpannangalude krayavikrayatthil‍ ninnaanu undaakunnathu. Ithil‍ninnu undaakunna laabham pedroliyam enna dhaathushekharam ulla samsthaanangalumaayi pankuvaykkunnu.

 

panthrandaam dhanakaaryakkammeeshante nir‍deshangal‍ chila upaadhikalumaayi bandhappedutthi kendra sar‍kkaar‍ sveekaricchukazhinju. Kendratthinte nilapaadinethire samsthaanangal‍ vimar‍shanavumaayi munnottuvannittundu. Kendram adhikaaram adicchelpikkunnuvennullathaanu mukhya vimar‍shanam. Shakthamaaya kendravum aashrithasvabhaavamulla samsthaanangalum phedaral‍ samvidhaanatthinu uthakunnathalla. Samsthaanangalude chumathalakal‍ thaangaavunna vidhatthilalla avaykku nalkiyittulla nikuthivarumaanavibhavangal‍. Samsthaanangalude avakaashangalil‍ kendratthinte idapedalukal‍ prathishedhamuyar‍tthiyittundu, prathyekicchum vidyaabhyaasam, pothujanaarogyam ennee mekhalakalil‍. Koodaathe, niyamasamaadhaanamekhalayilum kendratthinte idapedalundu. Si. Aar‍. Pi., bor‍dar‍ sekyooritti phozhsu, in‍dasdriyal‍ sekyooritti phozhsu enniva udaaharanam. Kendratthinte varumaana srothasukal‍ ilaasthikathayullathum samsthaanangaludethu ilaasthikatha illaatthathum aanu.

 

keralam ithevare saamoohika-saampatthikaramgatthu, prathyekicchum saaksharatha, vidyaabhyaasam, aayur‍dyr‍ghyam ennee mekhalakalil‍ nediya nettangal‍moolam innu randaam thalamurayilulla putthan‍ prashnangal‍ neridukayaanu. Athil‍ pradhaanam nettangal‍ susthiramaayi sookshikkaan‍vendivarunna putthan‍chelavukalaanu. Athinu sahaayakamaayi kooduthal‍ vibhavasahaayam keralam pratheekshikkunnu. Pashchimabamgaalum thamizhnaadum phedaral‍ bandhangalil‍ maattam aagrahikkunnundu. 1971-le raajamannaar‍ samithiyum 1988-le sar‍kkaariya kammeeshanum phedaral‍ bandhangalekkuricchu nir‍deshangal‍ samar‍ppicchittundu

 

dhanakaarya aasthikal‍

 

financial assets

 

sampadvyavasthayil‍, vyathyastha vikasanapravar‍tthanangal‍kku aavashyamaaya adisthaanaghadakangalil‍ onnu. Dhanakaarya aasthikale dhananikshepa pathrangal‍ (financial securities) ennum parayaam. Bhauthikavibhavam, manushyavibhavam, dhanavibhavam enningane moonnu tharam vibhavangalaanu sampadu vyavasthayil‍ vyathyastha vikasanapravar‍tthanangal‍kku aavashyamaayittullathu. Ithil‍ prakruthivibhavangal‍, kettidangal‍, upakaranangal‍, adisthaanasaukaryangal‍ enniva ul‍ppedunna bhauthikavibhavangalum manushyavibhavangalum ekopippikkaanaavashyamaayivarunna ghadakam dhanavibhavamaanu. Athaayathu, dhanavibhavasheshiye aashrayicchaanu sampadu vyavasthayude pravar‍tthanam nilakollunnathu. Dhanavibhavasamaaharanatthinaayi oro samrambhavum vyathyastha maar‍gangaleyaanu avalambikkunnathu. Ohari, kadappathram, pothunikshepam, myoocchval‍phandu, in‍shuran‍su polisi enningane vyathyastha inangalile nikshepa pathrangal‍ nalkiyaanu vividha vibhaagangalil‍ppetta samrambhangal‍ dhanavibhavam svaroopikkunnathu. Nikshepakane sambandhicchidattholam samrambhangalil‍ninnu labhikkunna dhananikshepa pathrangal‍ dhanakaarya aasthikalaanu.

 

aasthikale, thottariyaan‍ kazhiyunna aasthikal‍ ennum thottariyaan‍ kazhiyaattha aasthikal‍ ennum randaayi vibhajikkaam. Kettidam, bhoomi, yanthrasaamagrikal‍, upakaranangal‍ thudangiyava thottariyaan‍ kazhiyunna aasthikalaanu. Ivayude moolyam bhauthikamaaya avasthayeyum roopattheyum adisthaanamaakkiyaanu kanakkaakkunnathu. Ennaal‍ ithil‍ninnu vyathyasthamaayi bhaavinettangale adisthaanamaakkiyaakum thottariyaan‍ kazhiyaattha aasthikalude moolyam nishchayikkuka. Dhanakaarya aasthikal‍ ee vibhaagatthil‍ppedunnu.

 

dhanakaarya aasthikal‍ panam vaaypayaayi nikshepiccha vakayilo udamasthaavakaashatthinaayi nikshepiccha vakayilo ullathaanu. Kadappathrangal‍, pothunikshepangal‍ thudangiyava aadyavibhaagatthilum oharinikshepangal‍ randaam vibhaagatthilum pedunnu. Nikshepakanu ee randu vibhaagangalilum yathaakramam nishchitha nirakkilulla palishayo saampatthikanettatthe adisthaanamaakkiyulla laabhavihithamo labhikkum. Vaaypaanikshepangal‍kku labhikkunna palisha, samrambham laabhatthilo nashdatthilo aanu pravar‍tthikkunnathenna pariganana koodaathe nalkenda baadhyathayaanu. Athesamayam ohari udamakal‍kku labhikkunna laabhavihitham saampatthikanettam undaakunna sandar‍bhangalil‍ maathram nalkendivarunna inatthil‍ ppettathaanu.

 

saampatthikanettam undaakkaanulla pravar‍tthanangalil‍ er‍ppettirikkunna samrambhangal‍kku bhauthika aasthikal‍ aar‍jikkunnathinuvendiyum manushyavibhavam praayogikathalatthiletthikkunnathinuvendiyumulla dhanasamaaharana samvidhaanamaanu dhanakaarya aasthikal‍. Nishchitha nirakkilulla palisha/laabhavihitham nikshepakanu prathiphalamaayi nalkunnu.

 

dhanakaarya aasthikalaaya oharikal‍, kampanikkadappathrangal‍, sar‍kkaar‍ kadappathrangal‍, myoocchval‍ phandukal‍ thudangiyava krayavikraya saukaryam ullavayaanu. Mooladhanavipaniyil‍ krayavikrayam nadatthumpol‍ laabham nedaanum nashdam sambhavikkaanum ulla saadhyathakal‍ undu. Samrambhangalude pravar‍tthanavum athuvazhi aar‍jiccha karutthum prashasthiyumaakum krayavikraya idapaadukalile nettangal‍kkum kottangal‍kkum vazhi thelikkunnathu. Uyar‍nna varumaanam, surakshithathvam, mooladhananettam, eluppatthil‍ panamaakki maattaanulla kazhivu, nikuthiyilavu thudangiyavayile aakar‍shaneeyathayaanu oharikalilum kadappathrangalilum myoocchval‍ phandilum panammudakkaan‍ nikshepakane prerippikkunna ghadakangal‍. Athesamayam baankukalile nikshepam, kampanikalile pothunikshepam, in‍shuran‍su nikshepam thudangiya dhanakaarya aasthikal‍kku krayavikrayasaukaryamilla.

 

krayavikrayacchelavu, nashdasambhaavyatha thudangiya kaaryangalil‍ mathiyaaya shraddhapathippicchaanu nikshepakar‍ dhanakaarya aasthikal‍ aar‍jikkunnath

 

dhanakaaryasthaapanangal‍

 

oru raashdratthinte sampadu vyavasthayil‍ dhanavibhavasamaaharanavum dhanaviniyogavum yathaakramam kaaryakshamavum kriyaathmakavum aakkunnathinu chumathalappetta sthaapanangal‍. Sampaadyamullavareyum samrambhakareyum koottiyinakkunnathinulla kanniyaayi pravar‍tthicchaanu dhanakaaryasthaapanangal‍ ee chumathala nir‍vahikkunnathu. Sampadvyavasthayude jeevan‍ nilanir‍tthunnathinaavashyamaaya rakthachamkramanam nir‍vahikkunnathu dhanakramamaanenkil‍ buddhiparamaaya neekkangal‍ nadatthunna thalacchoraayaanu dhanakaaryasthaapanangal‍ pravar‍tthikkunnathu. Phalapradamaayi viniyogikkunnathinaayi dhanavibhavam evide, eppol‍ etthanamennu nishchayikkunnathu dhanakaaryasthaapanangalaanu.

 

dhanakaaryasthaapanangal‍ samrambhakanum upabhokthaavinum oresamayam pinthuna nalkunnu enna savisheshathayum undu. Samrambham kettippadukkunnathinum nadatthikkondupokunnathinum aavashyamulla manushyavibhavattheyum bhauthikavibhavattheyum samaaharikkunnathinaavashyamaaya dhanavibhavamaanu dhanakaaryasthaapanangal‍ orukkikkodukkunnathu. Oppam bhaavivarumaanam mun‍nir‍tthi dhanaviniyogam nadatthaanulla avasaram upabhokthaavinu orukkunnathum iva thanne.

 

kaar‍shika-vyavasaaya-sevana mekhalakalileyum anthaaraashdra vyaapaara idapaadukalileyum pravar‍tthanam pushdippedutthuka, dhanaviniyogatthinu mun‍gananaakramam nishchayikkuka, kooduthal‍ thozhil‍ avasarangal‍ srushdikkunnathinulla saahacharyam orukkuka, samrambhakarude srushdikathayum nypunyavum vikasippikkuka, graameenavikasanam thvarithappedutthuka, saamoohikaadisthaanasaukaryangal‍ mecchappedutthuka, paar‍ppidanir‍maanavaaypa labhyamaakkuka,

 

cherukidavyavasaaya mekhalaykku savishesha pariganana urappuvarutthuka, vyathyastha vikasana ejan‍sikalude pravar‍tthanam ekopippikkuka, shaasthreeyavum saankethikatthikavumaar‍nna vikasanapaddhathikal‍kku nethruthvam nalkuka, vikasana sambandhiyaaya saadhyathaapadtanam nadatthuka thudangi vyvidhyavum vypulyavumaaya chumathalakal‍ dhanakaaryasthaapanangal‍kku nir‍vahikkaanaavum.

 

anthar‍desheeya, desheeya, praadeshika thalangalil‍ dhanakaaryasthaapanangal‍ pravar‍tthikkunnundu. Lokabaanku ennariyappedunna intar‍naashanal‍ baanku phor‍ reekan‍sdrakshan‍ aan‍du devalappmentu (ibrd), intar‍naashanal‍ monittari phandu (imf) enniva anthar‍desheeya dhanakaaryasthaapanangalaanu.

 

inthyayil‍ desheeyathalatthil‍ baankingu sthaapanangal‍, vikasana dhanakaaryasthaapanangal‍, myoochval‍phandu sthaapanangal‍, in‍shuran‍su sthaapanangal‍, housingu phinaan‍su sthaapanangal‍ ithyaadi tharamthirivukalodeyaanu dhanakaaryasthaapanangal‍ pravar‍tthikkunnathu.

 

pothumekhalayilum svakaaryamekhalayilum sahakaranamekhalayilum ulla shedyool‍du komezhsyal‍ baankukalum reejiyanal‍ rooral‍ baankukalum baa

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions