സാമ്പത്തികാസൂത്രണം.

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സാമ്പത്തികാസൂത്രണം.                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   രാഷ്‌ട്രത്തിലെ മൊത്തം വിഭവങ്ങള്‍ പരമാവധി സമാഹരിച്ച്‌, അവ വിനിയോഗിക്കേണ്ട രീതിയും മാർഗവും മുന്‍കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച്‌, അതു കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കി നിശ്ചിതലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രമബദ്ധമായ പ്രക്രിയയാണ്‌ സാമ്പത്തികാസൂത്രണം.                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

ആസൂത്രണം

 

രാഷ്‌ട്രത്തിലെ മൊത്തം വിഭവങ്ങള്‍ പരമാവധി സമാഹരിച്ച്‌, അവ വിനിയോഗിക്കേണ്ട രീതിയും മാർഗവും മുന്‍കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച്‌, അതു കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കി നിശ്ചിതലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രമബദ്ധമായ പ്രക്രിയയാണ്‌ സാമ്പത്തികാസൂത്രണം. രാഷ്‌ട്രീയ-സാമൂഹികഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാമ്പത്തിക കണക്കുകൂട്ടലായും അതിനെ പരിഗണിക്കാം.

 

ആസൂത്രണം എന്തിന്‌ ?

 

സാമ്പത്തികാസൂത്രണം, സാമ്പത്തിക മാനേജ്‌മെന്റ്‌ എന്നീ ആശയങ്ങള്‍ ഇന്ന്‌ എല്ലാ വികസിത-വികസ്വര-മുതലാളിത്ത-സോഷ്യലിസ്റ്റ്‌-മിശ്രവ്യവസ്ഥിതി രാഷ്‌ട്രങ്ങളിലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യഥേച്ഛാകാരിതാ (Laissez-Faire)സിദ്ധാന്തത്തിലധിഷ്‌ഠിതമായ സ്വതന്ത്ര കമ്പോളവ്യവസ്ഥിതിയിൽ വ്യക്തികളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരമാവധി നിറവേറ്റാന്‍ ദുർലഭമായ വിഭവസമ്പത്ത്‌ കമ്പോളത്തിന്റെ അദൃശ്യഹസ്‌തം (Invisible Hand) കാര്യക്ഷമമായി വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന്‌ ഒരു കാലത്ത്‌ പലരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അദൃശ്യഹസ്‌തത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുകയോ തകരാറിലാകുകയോ ചെയ്‌താൽ പൊരുത്തക്കേടുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഫലമായി വ്യാപകമായ തൊഴിലില്ലായ്‌മ; സ്വത്ത്‌, സമ്പത്ത്‌, വരുമാനം, സാമ്പത്തികശക്തി എന്നിവയിലുള്ള കുത്തകകേന്ദ്രീകരണം; നീതിപൂർവകമല്ലാത്ത വരുമാനവിതരണം; സാമ്പത്തികസ്‌തംഭനം; വ്യാപാരചക്രങ്ങള്‍; ദുർലഭമായ വിഭവങ്ങളുടെ പാഴാക്കൽ എന്നീ ദോഷഫലങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഇതിനു പരിഹാരമായി, ഒന്നുകിൽ അദൃശ്യഹസ്‌തത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രവും കാര്യക്ഷമവുമായ പ്രവർത്തനത്തിനുവേണ്ട അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കണം; അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിനു വിധേയമായി കമ്പോളവ്യവസ്ഥിതി പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം; അതുമല്ലെങ്കിൽ പൂർണമായും കമ്പോളവ്യവസ്ഥിതിയെ മാറ്റി നിർത്തി പൂർണസാമ്പത്തികാസൂത്രണം സ്വീകരിക്കണം. പാശ്ചാത്യരാഷ്‌ട്രങ്ങളിൽ മിക്കതും രണ്ടാമത്തെ നടപടി സ്വീകരിച്ചപ്പോള്‍, സോഷ്യലിസ്റ്റു രാഷ്‌ട്രങ്ങള്‍ മൂന്നാമത്തെ നടപടിയാണ്‌ സ്വീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറായത്‌. പഴക്കം ചെന്നതും അശാസ്‌ത്രീയവുമായ കൃഷിസമ്പ്രദായം, പരമ്പരാഗതവും ക്ഷയോന്മുഖവുമായ വ്യവസായങ്ങള്‍, അപര്യാപ്‌തമായ മിച്ച സമ്പാദ്യവും മൂലധന നിക്ഷേപവും, ജനപ്പെരുപ്പവും ജനസംഖ്യാവിസ്‌ഫോടനവും, സാമ്പത്തിക-സാമൂഹ്യ-രാഷ്‌ട്രീയപരാധീനത, കോളനിവീഴ്‌ചയുടെയും സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെയും തിക്താനുഭവങ്ങള്‍, തൊഴിലില്ലായ്‌മ, പട്ടിണി, ദാരിദ്യ്രം, വികസനത്തിന്‌ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം, ഫ്യൂഡൽ ബന്ധങ്ങള്‍ എന്നീ മൗലികപ്രശ്‌നങ്ങളുമായി മല്ലിടുന്ന വികസ്വരരാഷ്‌ട്രങ്ങള്‍ക്ക്‌ പ്രത്യേകിച്ചും സാമ്പത്തികാസൂത്രണത്തോടു കൂടുതൽ മമതയുണ്ടായി. സമ്പദ്‌ഘടനയെയും പ്രവർത്തനത്തെയും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന നിരവധി സൈദ്ധാന്തിക-അപഗ്രഥന മാതൃകകളും വസ്‌തു നിഷ്‌ഠമായ പഠനങ്ങളും വികസനതന്ത്രം രൂപീകരിക്കാനും സാമ്പത്തികാസൂത്രണം പ്രചരിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ചു. അതോടെ സാമ്പത്തികാസൂത്രണം സർവവ്യാപകമായി.

 

ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

 

രാഷ്‌ട്രീയ-സാമൂഹിക ചട്ടക്കൂട്ടിനകത്ത്‌ നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന, ജനതയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിലാഷങ്ങളാണ്‌ ആസൂത്രണലക്ഷ്യങ്ങള്‍. അവയ്‌ക്ക്‌ പരിണതരൂപം നല്‌കുകയാണ്‌ പരമമായ ലക്ഷ്യം (target). ആേസൂത്രണലക്ഷ്യങ്ങളെ സാമ്പത്തികം, സാമൂഹികം, പ്രാപഞ്ചികം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. നിശ്ചിത നിരക്കിലുള്ള സാമ്പത്തികവൃദ്ധി, പ്രതിശീർഷവരുമാനം, കാർഷികനവീകരണം, വ്യവസായവത്‌കരണം, സാങ്കേതികവികസനം, ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണം എന്നിവയാണ്‌ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തികലക്ഷ്യങ്ങള്‍. ഇവയിൽമാത്രം ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഘടന, സ്വഭാവം, ഉത്‌പാദനബന്ധങ്ങള്‍, സമ്പത്ത്‌, വരുമാനം എന്നിവയുടെ വിതരണം മുതലായവ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലാവില്ല. സാമ്പത്തികവൃദ്ധിയും സാമൂഹ്യനീതിയും പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്നും വരില്ല. സാമ്പത്തികവൃദ്ധിയുടെ ഫലം എങ്ങനെ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന്‌ നിർദേശിക്കുന്നവയാണ്‌ സാമൂഹിക ലക്ഷ്യങ്ങള്‍. ഭക്ഷണം, വസ്‌ത്രം, പാർപ്പിടം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യസംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ട അളവിൽ ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നുള്ളതാണ്‌ സാമൂഹ്യലക്ഷ്യങ്ങള്‍. സാമ്പത്തിക-സാമൂഹികലക്ഷ്യങ്ങള്‍ എത്രകണ്ട്‌, എത്ര വേഗത്തിൽ, എത്ര ഘട്ടങ്ങളിലായി, ഏതു കാലയളവിനുള്ളിൽ നേടണമെന്ന്‌ നിർദേശിക്കുന്നവയാണ്‌ പ്രാപഞ്ചിക ലക്ഷ്യങ്ങള്‍.

 

വകഭേദങ്ങള്‍

 

സാമ്പത്തികാസൂത്രണത്തിന്‌ പല വകഭേദങ്ങളുണ്ട്‌:

 

സോഷ്യലിസ്റ്റ്‌ ആസൂത്രണവും മുതലാളിത്ത-ആസൂത്രണവും. മുതലാളിത്ത-ആസൂത്രണമെന്ന പ്രയോഗത്തിൽ വൈരുധ്യമുണ്ടെങ്കിലും മുതലാളിത്തസ്വഭാവമുള്ള ഉത്‌പാദനബന്ധങ്ങള്‍, സ്വകാര്യമേഖല, കമ്പോളപ്രവർത്തനം എന്നിവ ആസൂത്രിതമായ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിനു വിധേയമാകുമ്പോള്‍ ഒരു മിശ്ര-ആസൂത്രിതവ്യവസ്ഥിതിയുണ്ടാകുന്നു എന്നു പറയാം. സോഷ്യലിസ്റ്റാസൂത്രണത്തിൽ ക്രമബദ്ധമായ സമ്പൂർണ-ആസൂത്രിത-സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിന്‌ അവ വിധേയമാകുന്നു. ഒരു വിമാനം പറക്കേണ്ട ലക്ഷ്യവും അതിന്റെ വേഗതയും കാറ്റല്ല, മറിച്ച്‌ വൈമാനികനാണ്‌ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതെന്ന്‌ എടുത്തുപറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ തത്ത്വം സോഷ്യലിസ്റ്റാസൂത്രണത്തിനു ബാധകമാണ്‌.

 

നിർദേശകാസൂത്രണവും (Planning by direction) പ്രരകാസൂത്രണവും (Planning by inducement)പൊരുത്തക്കേടുകള്‍വഴി തകർച്ചയുടെ വക്കത്ത്‌ എത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥിതിയിൽ അതിന്റെ ചട്ടക്കൂട്‌, സ്വകാര്യസ്വത്തുടമാവകാശം, സ്വകാര്യസാമ്പത്തിക പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്യ്രം എന്നിവ ബലികഴിക്കാതെ ഭരണപരമായ കല്‌പനകള്‍വഴി നടത്തുന്ന ആസൂത്രണമാണ്‌ നിർദേശകാസൂത്രണം. നിർദേശകാസൂത്രണം അയവുള്ള ഒന്നല്ല. കട്ടിലിന്റെ നീളത്തിനൊപ്പിച്ച്‌ കിടക്കുന്നആളിന്റെ നീളം മുറിച്ച്‌ ശരിയാക്കുന്നപോലെയാണ്‌ ചിലപ്പോള്‍ നിർദേശകാസൂത്രണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്‌. ജനങ്ങളുടെ പരീക്ഷണകൗതുകം, സംരംഭതൃഷ്‌ണ എന്നിവ മുരടിപ്പിക്കുന്ന നിർദേശകാസൂത്രണം ഭരണസംവിധാനത്തിൽ അഴിമതിക്ക്‌ അവസരം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. കോട്ടംതട്ടാത്ത പദ്ധതിയും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കല്‌പനകള്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ കഴിവുള്ള ബദ്ധശ്രദ്ധമായ ഭരണസംവിധാനവും നിർദേശകാസൂത്രണത്തിന്റെ വിജയത്തിനാവശ്യമാണ്‌. കല്‌പനകള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുപകരം, സാമ്പത്തിക വികസനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്താന്‍ നാണ്യനയം, ധനകാര്യനയം, വില്‌പനനയം, മൂലധന നിക്ഷേപനയം, വിദേശ വ്യാപാരനയം, വേതന നയം, വരുമാന നയം, ലാഭവീതനയം എന്നിവ ഔചിത്യപൂർവം ഉപയോഗിച്ച്‌ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ട ഉത്തേജനം നല്‌കുന്നതിനെ പ്രരകാസൂത്രണം എന്നു വിളിക്കാം. മുതലാളിത്ത ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നടക്കുന്ന ആസൂത്രണം ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്‌.

 

ഘടനാപരമായ ആസൂത്രണവും(Structural Planning) പ്രവൃത്തിപരമായ ആസൂത്രണവും(Functional Planning). മിക്ക വികസ്വരരാഷ്‌ട്രങ്ങളിലും ഘടനാപരമായ മൗലികപ്രവർത്തനങ്ങള്‍ കൂടാതെ ആസൂത്രിതവികസനം സാധ്യമല്ല. ഘടനാപരമായ പരിവർത്തനങ്ങള്‍ സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ, നിലവിലുള്ള ഘടനയിലെ വൈകല്യങ്ങള്‍ കഴിവതും നീക്കംചെയ്‌ത്‌ അതിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തിപരമായ ആസൂത്രണം സ്വീകരിക്കണം.

 

വസ്‌തുപരമായ ആസൂത്രണവും (Physical Planning) ധനപരമായ ആസൂത്രണവും (Financial Planning). ഭൂമി, മനുഷ്യാധ്വാനം, മൂലധനസാമഗ്രികള്‍, അസംസ്‌കൃതസാധനങ്ങള്‍, വിദ്യുച്ഛക്തി, കൽക്കരി മുതലായ വസ്‌തുപരമായ വിഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പത്തിക കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ നടത്തിയാൽ അത്‌ വസ്‌തുപരമായ ആസൂത്രണമായി. നിവേശ-നിർഗമപട്ടികയുടെ ഉപയോഗം അതിന്‌ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്‌. ധനപരമായ വിഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന ആസൂത്രണത്തിൽ, ഉത്‌പാദനലക്ഷ്യങ്ങളും അവ നേടാനാവശ്യമായ വിഭവങ്ങളും നാണ്യമൂല്യത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നു. മിക്ക ആസൂത്രിത രാജ്യങ്ങളിലും വസ്‌തുപരമായ ആസൂത്രണവും ധനപരമായ ആസൂത്രണവും ഒരേ സമയത്ത്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വസ്‌തുപരമായ ആസൂത്രണം ബിംബവും ധനപരമായ ആസൂത്രണം പ്രതിബിംബവുമാണെന്ന്‌ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തിയില്ല.

 

ചിരസ്ഥായിയായ ആസൂത്രണവും(Permanent Planning) അടിയന്തിരാവശ്യത്തിനുള്ള ആസൂത്രണവും (Emergency Planning). നിരവധി ഹ്രസ്വകാലപദ്ധതികള്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്ത്‌ ദീർഘകാലപദ്ധതിയും ആയുഷ്‌കാല സ്വഭാവമുള്ള വിഹഗവീക്ഷണപദ്ധതിയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ചിരസ്ഥായിയായ ആസൂത്രണം സോഷ്യലിസ്റ്റ്‌ രാഷ്‌ട്രങ്ങളിലാണ്‌ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത്‌. ദുർഘടമായ പ്രതിസന്ധിയിൽമാത്രം ആസൂത്രണത്തെ ആശ്രയിക്കുമ്പോള്‍ അടിയന്തിരാവശ്യത്തിനുള്ള ആസൂത്രണമായി. യുദ്ധകാല-ആസൂത്രണം, ക്ഷാമകാല-ആസൂത്രണം എന്നിവ അത്തരത്തിൽപ്പെടുന്നു. അവയെ ബോട്ടിൽ നെക്ക്‌ പ്ലാനിംഗ്‌ (Bottle neck Planning) എന്നും വിളിക്കാം.

 

പ്രാദേശികാസൂത്രണവും അന്തർദേശീയാസൂത്രണവും.

 

പ്രാദേശികപ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും ലഭ്യമാകുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ പരമാവധി ഉപയോഗം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും അതുവഴി വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്താനും സന്തുലിതാവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കുവാനും പ്രാദേശികാസൂത്രണം ഉപകരിക്കും. പ്രാദേശിക വരുമാനക്കണക്കുകള്‍ ശേഖരിച്ച്‌ അനുയോജ്യമായ വൃദ്ധി മോഡലും സമീപനവും സ്വീകരിച്ചാണ്‌ പ്രാദേശികാസൂത്രണം നടപ്പാക്കുക. ഈ ചട്ടക്കൂട്ടിനകത്ത്‌ തദ്ദേശവികസനപദ്ധതികളും ഗ്രാമ-നഗരവികസനപദ്ധതികളും മാസ്റ്റർ പദ്ധതികളും ഉള്‍പ്പെടും. ഒന്നിലധികം രാഷ്‌ട്രങ്ങള്‍ സഹകരിച്ച്‌ ഒരു പൊതു ആസൂത്രണ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ആകെയുള്ള വിഭവ സമ്പത്തിനെ പരമാവധി സമാഹരിച്ച്‌ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പൊതുലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടുന്ന പ്രക്രിയയെ അന്തർദേശീയാസൂത്രണം എന്നു വിളിക്കാം. രാഷ്‌ട്രീയപരമാധികാരശക്തിക്ക്‌ ഉലച്ചിൽ വരുത്തുന്ന ഒന്നാണത്‌. ചെറിയ തോതിലുള്ള അന്തർദേശീയ സഹകരണവും ആസൂത്രണവും പൊതുവേ സ്വീകാര്യമാണ്‌. അന്താരാഷ്‌ട്രനാണയനിധി, ലോകബാങ്ക്‌ മുതലായ ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയുടെ ഏജന്‍സികള്‍, യൂറോപ്യന്‍ പൊതുവിപണി, കമ്യൂണിസ്റ്റ്‌ ചേരി രാഷ്‌ട്രങ്ങള്‍ക്കുള്ള പരസ്‌പരസാമ്പത്തികസഹായകൗണ്‍സിൽ, കൊളംബോ പദ്ധതി, ഏഷ്യയ്‌ക്കും വിദൂര പൗരസ്‌ത്യരാഷ്‌ട്രങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള സാമ്പത്തിക-സാമൂഹ്യ കൗണ്‍സിൽ എന്നിവ അന്തർദേശീയസാമ്പത്തികാസൂത്രണത്തെ പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കാർഷികവികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ആഗോളനിർദേശകപദ്ധതി ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയുടെ ഭക്ഷ്യ-കാർഷികസംഘടന രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. കാർഷികവിഭവങ്ങളുടെ ഉത്‌പാദനം, ഉപഭോഗം, വില, വാണിജ്യം എന്നിവയ്‌ക്കു പരമമായ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നിർദേശിച്ച്‌, പ്രദാന-ചോദന വ്യതിയാനങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടിക്കണ്ട്‌, ആഗോളകാർഷികപ്രവർത്തനങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനാണ്‌ ഈ പദ്ധതി. സമ്പൂർണമായ അന്തർദേശീയാസൂത്രണം ഇനിയും ഗൗരവമായി വീക്ഷിക്കാന്‍ മിക്ക രാഷ്‌ട്രങ്ങളും തയ്യാറായിട്ടില്ല.

 

ആസൂത്രണ-ഉപാധികളും സങ്കേതങ്ങളും

 

വിഭവസമ്പത്ത്‌, ജനസംഖ്യ, മനുഷ്യാധ്വാനം, കൃഷി, വ്യവസായം, വാണിജ്യം, ധനകാര്യം, സ്വത്ത്‌, വരുമാനം, അവയുടെ വിതരണഘടന; ഉത്‌പാദനം, ഉപഭോഗം, മിച്ചസമ്പാദ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകള്‍ ശേഖരിക്കുകയാണ്‌ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രാരംഭനടപടി. കൂടാതെ, ഉത്‌പാദനബന്ധങ്ങള്‍, അഭിലാഷമാപകം, വിഭവങ്ങളുടെ അളവും ഗുണവും, സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും, രാഷ്‌ട്രീയസ്വഭാവം, മതം, ആചാരം എന്നിവയുടെ പ്രകൃതവും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കണം. ചിരസ്ഥായിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജന്‍സികള്‍ക്കുപുറമേ, താത്‌കാലിക സർവേകള്‍, അന്വേഷണക്കമ്മീഷനുകള്‍, വിഭവപര്യവേക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവയിൽക്കൂടി ആസൂത്രണത്തിനുവേണ്ട വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാം. ഭൂസ്വത്ത്‌, ജനസംഖ്യ, കാലിസമ്പത്ത്‌ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച്‌ നടത്തുന്ന കാനേഷുമാരിക്കണക്കുകള്‍ പ്രസിദ്ധമാണ്‌. സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗണാങ്ങകങ്ങളായ കുറെ ആർഥികചരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ സമ്പദ്‌ഘടനയുടെ ഒരു മോഡൽതന്നെ നിർമിക്കാം. ആ മോഡലിന്‌ അനുയോജ്യമായ തരത്തിൽ ആസൂത്രണ സങ്കേതങ്ങള്‍ സ്വികരിക്കാവുന്നതാണ്‌. അനുകൂലതമീകരണത്തെ ലാക്കാക്കിയുള്ള ഒരു ഗണാങ്ങകമായ അഭ്യാസമാണ്‌ ആ പ്രക്രിയ. അതിൽകൂടിയാണ്‌ ഒരു ആസൂത്രണപദ്ധതിയുടെ യാഥാർഥ്യവും ആന്തരികപ്പൊരുത്തവും നിർണയിക്കുന്നത്‌. പ്രാഫ. യാന്‍ ടിന്‍ബർഗന്റെ ഭാഷയിൽ സാമ്പത്തികാസൂത്രണം ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളുടെയും ധർമങ്ങളുടെയും സമാഹാരമാണ്‌. മൂലധന-ഉത്‌പാദന അനുപാതം; ഭൂമി-തൊഴിൽ അനുപാതം, മിച്ച-സമ്പാദ്യ അനുപാതം, നിക്ഷേപ-അനുപാതം എന്നിവ അതിൽ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

 

ബാലന്‍സ്‌ രീതി

 

സമഗ്രമായ ആസൂത്രണത്തിന്‌ ബാലന്‍സ്‌ അഥവാ സന്തുലനരീതി, നിവേശ-നിർഗമ അപഗ്രഥനരീതി, രേഖീയ പ്രാഗ്രാമിംഗ്‌, ധനമിതിക മോഡൽ എന്നീ സങ്കേതങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരസ്‌പര ബന്ധമുള്ള ആശ്രിതമേഖലകള്‍ ഒന്നുചേർന്നാണ്‌ സമ്പദ്‌ഘടന രൂപംകൊള്ളുന്നത്‌. എല്ലാമേഖലകളിലും സന്തുലനം ഉണ്ടായാലേ പൊതുസന്തുലനം ഉണ്ടാകൂ. ഭൗതിക വിഭവങ്ങളുടെസന്തുലനം, മനുഷ്യശക്തിയുടെ സന്തുലനം, സ്ഥൂലസാമ്പത്തികസന്തുലനം (Macro-economic Balance), ക്ഷൈതിജസന്തുലനം (Horizontal Balance), ഊർധ്വാധരസന്തുലനം അഥവാ അന്തർമേഖലാസന്തുലനം (Vertical or Inter-sectoral Balance), അന്തഃകാലിക സന്തുലനം (Intertemporal Balance) എന്നിവ ബാലന്‍സ്‌ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്‌. കമ്പനികളുടെ ബാലന്‍സ്‌ ഷീറ്റ്‌ തയ്യാറാക്കുന്നതുപോലെ വിഭവങ്ങള്‍, മനുഷ്യാധ്വാനം, ഉത്‌പാദനം, ഉപഭോഗം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി ബാലന്‍സ്‌ഷീറ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കി അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പൊരുത്തങ്ങളും ബാലന്‍സും നിർണയിക്കാം. ഭൗതിക വിഭവങ്ങളുടെ ആകെ അളവും മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിതരണവും സന്തുലിതമാകണം. ഉപഭോഗ വസ്‌തുക്കളുടെ അന്തിമചോദനവും അന്തിമപ്രദാനവും പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നു കാണാനാണ്‌ ക്ഷൈതിജ സന്തുലനരീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌. സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉത്‌പാദനഘടനയിൽ, വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ഉത്‌പാദനം പരസ്‌പരം പൊരുത്തപ്പെടുന്നത്‌ പരിശോധിക്കുകയാണ്‌ ഊർധ്വാധരസന്തുലനം അഥവാ അന്തർമേഖലാസന്തുലനരീതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരു നിശ്ചിതകാലത്തിനുപകരം, കാലാന്തരമായി സന്തുലനസ്ഥിതി പരിശോധിക്കുന്ന രീതിയെ അന്തഃകാലികസന്തുലനം എന്നു വിളിക്കുന്നു.

 

നിവേശ-നിർഗമരീതി

 

ആസൂത്രണത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപങ്ക്‌ വഹിക്കുന്ന സങ്കേതമാണ്‌ നിവേശ-നിർഗമപട്ടികയും അപഗ്രഥനരീതിയും. പ്രസിദ്ധ ധനശാസ്‌ത്രജ്ഞയായ വാസ്‌ലി ലിയോണ്‍ ടീഫ്‌ രൂപംകൊടുത്ത നിവേശ-നിർഗമപ്പട്ടികയാണ്‌ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അന്തർമേഖലാ ഉത്‌പന്നപ്രവാഹത്തിന്റെ ഒരു ഏകദേശരൂപം നിവേശ-നിർഗമപ്പട്ടിക നല്‌കുന്നു. ഒരു നിശ്ചിതമേഖലയിലെ ഉത്‌പന്നം അതേ മേഖലയിൽതന്നെ നിവേശവിഭവമായും മറ്റു മേഖലകളിലെ നിവേശവിഭവമായും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ഉത്‌പന്നം അന്തിമചോദനത്തിനുവേണ്ടി ലഭ്യമാകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്‌ കാർഷികമേഖലയും വ്യവസായ മേഖലയും ചേർന്ന ഒരു ദ്വിമേഖല സങ്കല്‌പിക്കുക. ആകെയുള്ള കാർഷികോത്‌പാദനം കാർഷികമേഖലയും വ്യവസായമേഖലയും അന്തിമചോദനവും കൂടി പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നു. വിളവിന്റെ ഒരു ഭാഗം വിത്തായും മറ്റൊരു ഭാഗം വ്യവസായമേഖലയിൽ അസംസ്‌കൃതപദാർഥമായും ബാക്കിയുള്ള പങ്ക്‌ അന്തിമചോദനമായും തീരുന്നു. അതുപോലെ, ആകെയുള്ള വ്യവസായോത്‌പാദനം, വ്യവസായ മേഖലയും കാർഷികമേഖലയും അന്തിമചോദനവും കൂടി പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നു. വ്യവസായത്തിൽനിന്നും പണിയായുധങ്ങള്‍, രാസവളം എന്നിവ കാർഷികമേഖലയിലേക്കുതന്നെയും ബാക്കി ഉത്‌പാദനം അന്തിമചോദനത്തിലേക്കും പ്രവഹിക്കുന്നു. മറ്റൊരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കാർഷികമേഖലയും വ്യവസായമേഖലയും ഒരേസമയം ഉത്‌പാദന മേഖലയായും നിവേശസ്വീകരണമേഖലയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തയ്യാറാക്കിയ നിവേശ-നിർഗമപ്പട്ടിക സസൂക്ഷ്‌മം പരിശോധിച്ചാൽ ഓരോ മേഖലയും സ്വീകരിക്കുന്ന നിവേശവിഭവത്തിന്റെ അളവിൽ കുറവുവന്നാൽ ആ മേഖലയിലെ ഉത്‌പാദനത്തിലും കുറവുവരും. ഓരോ മേഖലയിലും ഒരു യൂണിറ്റ്‌ ഉത്‌പാദനത്തിനുവേണ്ടിവരുന്ന നിവേശവിഭവങ്ങളുടെ അനുപാതം കൃത്യമായി കണക്കാക്കാം. അതിനെ നിവേശ-നിർഗമത്തോത്‌ അഥവാ ഉത്‌പാദന ഗുണാങ്കങ്ങള്‍ (production coefficients)എന്നു വിളിക്കാം. ഉത്‌പാദനഗുണാങ്കങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടി അറിഞ്ഞാൽ ഓരോ മേഖലയിലും നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഉത്‌പാദനത്തിന്‌ എത്ര അളവിൽ നിവേശവിഭവങ്ങള്‍ വേണമെന്നും അവ ഏതേതു മേഖലകളിൽനിന്നും ലഭ്യമാകണമെന്നും ആസൂത്രകന്‌ തീരുമാനിക്കാന്‍ കഴിയും. ഉത്‌പാദനഗുണാങ്കങ്ങള്‍ ഉത്‌പാദനസങ്കേതത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സങ്കേതം മാറുന്നതനുസരിച്ച്‌ ഗുണാങ്കത്തിന്റെ മൂല്യവും മാറും. നിവേശ-നിർഗമപ്പട്ടികയിൽ എല്ലാ-ഉത്‌പാദന-സ്വീകരണമേഖലകളെയും ഒന്നിനുതാഴെ ഒന്നായി ശ്രണിയിലും ഒന്നിനു വലത്ത്‌ ഒന്നായി നിരയിലും ചേർക്കുന്നു. അടച്ച നിവേശ-നിർഗമപ്പട്ടിക (closed input-output table), മൂല്യാധിഷ്‌ഠിത നിവേശ-നിർഗമപ്പട്ടിക എന്നീ തരം പട്ടികകളും ആസൂത്രണത്തിന്‌ ഉപകരിക്കും. പദാർഥനിവേശത്തിന്‌ പുറമേ മനുഷ്യാധ്വാനവും അതു പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഗാർഹികമേഖലയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്‌ അടച്ച നിവേശ-നിർഗമപ്പട്ടിക. അത്‌ ഒരു സമ്പൂർണപട്ടികയാണ്‌. അന്തർമേഖലാപ്രവാഹത്തിൽ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഉത്‌പന്നവിഭവങ്ങളെ അവയുടെ ഭൗതിക അളവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരിക്കുന്നതിനുപകരം അവയുടെ മൂല്യാധിഷ്‌ഠിത അക്കങ്ങള്‍കൊണ്ട്‌ പ്രതിനിധാനം ചെയ്‌താൽ മൂല്യാധിഷ്‌ഠിത നിവേശ-നിർഗമപ്പട്ടികയായി. ഓരോ മേഖലയിലെയും ഉത്‌പാദനച്ചെലവ്‌ കണക്കാക്കാന്‍ ഈ പട്ടിക സഹായിക്കുന്നു. അന്തിമചോദനം നിർണയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതു തൃപ്‌തികരമായി നിറവേറ്റാന്‍ ഓരോ മേഖലയിലും ഏത്‌ അളവിൽ ഉത്‌പാദനം നടക്കണമെന്ന്‌ മുന്‍കൂട്ടി കണക്കാക്കാന്‍ നിവേശ-നിർഗമപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയാൽ അത്രയും സമഗ്രമായിരിക്കും ആസൂത്രണം. എന്നാൽ പല രാഷ്‌ട്രങ്ങളിലും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുടെ അഭാവം മൂലം സമഗ്രമായ നിവേശ-നിർഗമപ്പട്ടികയോ ആസൂത്രണമോ സ്വീകരിക്കാന്‍ തടസ്സമുണ്ടാകുന്നു. സാമ്പത്തികവികസനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉത്‌പാദനഗുണാങ്കങ്ങളിലും അന്തർമേഖലാ പ്രവാഹത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട്‌ നിവേശ-നിർഗമപ്പട്ടികയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലും അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ അപ്പോഴപ്പോള്‍ ആസൂത്രകന്‍ ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരിക്കും.

 

ഗണിതാങ്ങക പ്രോഗ്രാമിങ്‌

 

നിരവധി പക്ഷാന്തരങ്ങളിൽനിന്നും അനുകൂലതമമായത്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന സങ്കേതമാണ്‌ ഗണിതാങ്ങക പ്രാഗ്രാമിങ്‌ അഥവാ രേഖീയ പ്രാഗ്രാമിങ്‌ (Linear Programming). പരിമിതികള്‍ക്കനുസൃതമായി അനുകൂല തമീകരണം നടത്തുന്ന സാമ്പത്തികാസൂത്രണത്തിന്‌ അനുയോജ്യമായ സങ്കേതമാണത്‌. ആസൂത്രകന്‍ ആദ്യമായി ഒരു വസ്‌തുനിഷ്‌ഠ ധർമം (objective function) നിർണയിക്കണം. ആ ധർമം അധികതമമാക്കുകയോ അല്‌പതമമാക്കുകയോ ആണ്‌ ആസൂത്രകന്റെ ലക്ഷ്യം. ഉദാ. പരിമിതമായ മനുഷ്യാധ്വാനവും വിഭവങ്ങളും നിലവിലുള്ള ഉത്‌പാദനസങ്കേതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേഖലകള്‍ക്കിടയിൽ ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ വിതരണംചെയ്‌ത്‌ ഓരോ മേഖലയിലെയും ഉത്‌പാദനം അധികതമമാക്കുകയും ഉത്‌പാദനച്ചെലവ്‌ അല്‌പതമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്‌ രേഖീയപ്രാഗ്രാമിങ്‌ സങ്കേതം സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ മൊത്ത ഉപഭോഗം അധികതമമാക്കുന്നതിനും മൊത്ത മൂലധന നിക്ഷേപം അല്‌പതമമാക്കുന്നതിനും ഈ സങ്കേതം ഉപയോഗിക്കാം. പല പക്ഷാന്തര പ്രാജക്‌റ്റുകളിൽ അനുകൂലതമമായ പ്രാജക്‌റ്റ്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും ഈ സങ്കേതം സഹായിക്കുന്നു. ഗണിതശാസ്‌ത്രത്തിലെ സദിശസങ്കേതം (vector method) ഉപയോഗിച്ച്‌ നിരവധി സമീകരണങ്ങളും ക്രിയകളും ചെയ്‌താണ്‌ പ്രാഗ്രാമിങ്‌ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക.

 

സിമുലേഷന്‍ മോഡൽ

 

പരിമിതമായ ഗണിത ക്രിയകള്‍കൊണ്ടും ആകലനംകൊണ്ടും ഉത്തരം കാണാന്‍ വിഷമമുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനുള്ളതാണ്‌ സിമുലേഷന്‍ മോഡൽ. സിമുലേഷന്‍ മോഡലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ഗണിതക്രിയകളും സാധാരണയായി കംപ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ്‌ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്‌. സാമ്പത്തികാസൂത്രണത്തിന്‌ സിമുലേഷന്‍രീതി ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത്‌ ഇ.പി. ഹോളണ്ടാണ്‌. വെനിസൂലയിലും തായ്‌ലണ്ടിലും സിമുലേഷന്‍ മോഡലുകള്‍ ആസൂത്രണത്തിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌. അളവറ്റതും സങ്കീർണവുമായ ഘടനാങ്ങകബന്ധങ്ങള്‍, ആർഥികചരങ്ങള്‍ എന്നിവ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ആസൂത്രണമോഡലും സങ്കീർണമായിരിക്കും. സങ്കീർണത എന്ന ഒറ്റ കാരണംകൊണ്ട്‌ അത്തരം മോഡലിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ള പ്രവചനങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകാനിടയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്‌ ഇതിന്റെ ന്യൂനത. മേൽവിവരിച്ച ആസൂത്രണസങ്കേതങ്ങള്‍ സാമ്പത്തികവൃദ്ധിയുടെ കാലപരിധി (time path) മുന്‍കൂട്ടി നിർണയിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു എന്നതിൽ രണ്ടഭിപ്രായമില്ല.

 

ആസൂത്രണമോഡലിന്റെ രൂപം. രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്‌മയ്‌ക്കു പരിഹാരം കാണാനും സാമ്പത്തികവൃദ്ധി പരമാവധിയാക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ച്‌ പ്രാഫ. പി.സി. മഹലനോബിസ്‌ തയ്യാറാക്കിയ മോഡലിന്റെ രൂപം ഇവിടെ നല്‌കുന്നു. ഒരു ദ്വിമേഖലാമോഡലും ഒരു ചതുർമേഖലാമോഡലും അദ്ദേഹം നിർമിച്ചു. ദ്വിമേഖലാമോഡലിൽ സമ്പദ്‌ഘടനയെ യന്ത്രാത്‌പാദനമേഖല (ഗ-മേഖല) എന്നും ഉപഭോഗചരക്കുത്‌പാദനമേഖല (ഇ-മേഖല) എന്നും രണ്ടായി വിഭജിച്ചു. ഈ രണ്ടു മേഖലകള്‍ക്കിടയിൽ ആകെയുള്ള മൂലധനനിക്ഷേപം എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും സാമ്പത്തികവൃദ്ധിയുടെ നിരക്ക്‌. ആർഥികചരങ്ങളുടെയും നിവേശ-നിർഗമപട്ടികയുടെയും സഹായത്തോടെ ഗണിതക്രിയകള്‍വഴി ഗ-മേഖലയിൽ നടത്തുന്ന മൂലധനനിക്ഷേപം ഉത്‌പാദനത്തെയും വരുമാനത്തെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന്‌ മുന്‍കൂട്ടി കണക്കാക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഇ-മേഖലയെ വീണ്ടും ഉപഭോഗസാധനങ്ങള്‍ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന വന്‍കിട മേഖല (ഇ1-മേഖല), ഉപഭോഗസാധനങ്ങള്‍ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന ചെറുകിട ഗാർഹികമേഖല (ഇ2-മേഖല), സേവനമേഖല (ഇ3-മേഖല) എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ്‌ ചതുർമേഖലാമോഡൽ. ഈ മോഡലിൽ ഉത്‌പാദനഗുണാങ്കങ്ങള്‍, മൂലധന-അധ്വാന അനുപാതം, മൂലധന-നിക്ഷേപ അനുപാതം എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ നിശ്ചിതകാലയളവിൽ ദേശീയ വരുമാനം, തൊഴിൽസാധ്യത, ഉത്‌പാദനം, ഉപഭോഗം എന്നിവ നിശ്ചിതനിരക്കിൽ വർധിപ്പിക്കാന്‍ ഓരോ മേഖലയിലും എത്ര അളവിൽ മൂലധനനിക്ഷേപം നടത്തണമെന്ന്‌ കണക്കാക്കാന്‍ ആസൂത്രകന്‌ കഴിയും.

 

ധനമിതികമാർഗം (Econometrics)

 

ആസൂത്രണത്തിനുവേണ്ടി സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഘടനാങ്ങകബന്ധങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ നിർമിക്കാന്‍ ധനമിതികമാർഗത്തിനു കഴിയും. ധനമിതികമാർഗത്തിൽ ലക്ഷ്യചരങ്ങള്‍ (target variables), ഉപകരണചരങ്ങള്‍ (instrument variables)എന്നീ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള ആർഥികചരങ്ങളും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും സംക്ഷിപ്‌തമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനെ ഗണിതസമവാക്യങ്ങള്‍ എന്നു വിളിക്കാം. അനുയോജ്യമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും സാംഖ്യികരീതികളും സമീകരണങ്ങളെ കൂടുതൽ യാഥാർഥ്യമുള്ളതാക്കുന്നു. സമവാക്യങ്ങളെ ഗണിതസിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച്‌ ആകലനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്‌. മൂലധനനിക്ഷേപത്തോത്‌, നികുതിനിരക്ക്‌ എന്നീ ഉപകരണചരങ്ങള്‍, ദേശീയവരുമാനം, അതിന്റെ സന്തുലിതവിതരണം എന്നീ ലക്ഷ്യചരങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന്‌ ധനമിതികമോഡലിന്റെ സഹായത്തോടെ ആസൂത്രകന്‌ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയും. കാലാകാലങ്ങളിൽ സമ്പദ്‌ഘടനയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട്‌ ആർഥികചരങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലും മൂല്യത്തിലും അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി ധനമിതികമോഡലിന്റെ ആന്തരികപ്പൊരുത്തം നിലനിർത്തുവാന്‍ ആസൂത്രകന്‍ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. സമ്പദ്‌ഘടനയുടെ യഥാർഥസ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാത്ത ആസൂത്രണ ധനമിതികമോഡൽ ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യും. സാമ്പത്തികവൃദ്ധി ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട്‌ തയ്യാറാക്കുന്ന ആസൂത്രണ ധനമിതികമോഡൽ സ്ഥൂലമായ ഒരു മോഡലാണ്‌. സ്ഥൂലമായ അനവധി ധനമിതിക വൃദ്ധിമോഡലുകള്‍ (macro-economic growth models) ആസൂത്രകന്റെ മുമ്പിൽ അണിനിരത്തപ്പെടുന്നു. നിരവധി ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒരു നിശ്ചിതലക്ഷ്യം നേടാന്‍ താരതമ്യേന എന്തു ത്യാഗം സഹിക്കണമെന്നു മനസ്സിലാക്കാന്‍ അത്തരത്തിലുള്ള മോഡലുകള്‍ സഹായിക്കുന്നു. ധനമിതികമോഡലുകളെ ശുദ്ധ അപഗ്രഥന മോഡലുകളെന്നും സിമുലേഷന്‍ മോഡലുകളെന്നും രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. ടിന്‍ബർഗന്‍ നിർമിച്ച പ്രസിദ്ധ ഡച്ച്‌ മോഡലുകളും ഭാരതം, പാകിസ്‌താന്‍, തുർക്കി എന്നീ രാഷ്‌ട്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ധനമിതികമോഡലുകളും ശുദ്ധ അപഗ്രഥനമോഡലുകളാണ്‌. ഗണിതക്രിയകളുപയോഗിച്ച്‌ ആകലനം ചെയ്‌ത്‌ ഉത്തരം കാണാന്‍ സഹായിക്കുന്നവയാണവ. ചുരുക്കം ചില സമീകരണങ്ങള്‍വഴി സമ്പദ്‌ഘടനയുടെ യഥാർഥസ്വഭാവം ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ അത്തരം മോഡലുകള്‍ക്ക്‌ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ്‌ അവയുടെ പ്രധാന ദോഷം. ആസൂത്രണത്തിലുപയോഗിക്കുന്ന ധനമിതിക മാർഗത്തെ "പ്ലാനോമെട്രിക്‌സ്‌' (Planometrics)എന്നും വിളിക്കുന്നു.

 

ഗുണ-ചെലവ്‌ അനുപാതം

 

പരമമായ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടാന്‍ ആകെ എത്ര മൂലധനം നിക്ഷേപിക്കണം, ഏതനുപാതത്തിൽ ഏതേതു മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികാസൂത്രകന്റെ മുമ്പിൽ ഏതേതു പ്രാജക്‌റ്റുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കണം, ഏത്‌ ഉത്‌പാദനസങ്കേതം സ്വീകരിക്കണം എന്നീ രണ്ടു പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ്‌ യഥാർഥത്തിൽ നിക്ഷേപാസൂത്രണം (investment planning) കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്‌. നിക്ഷേപത്തിന്റെ ധനപരമായ വശത്തിനുപുറമേ, അതിന്റെ സങ്കേതം, ഉത്‌പാദനക്ഷമത, ഭരണക്രമം എന്നിവകൂടി നിക്ഷേപാസൂത്രണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം. ഉത്‌പാദനസങ്കേതത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ (choice of techniques), പ്രോജക്‌റ്റ്‌ വിലയിരുത്തൽ (Project evaluation) എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടികളാണ്‌. ഗുണ-ചെലവ്‌ അനുപാതം (Benefit cost ratio) അനുസരിച്ച്‌ പ്രോജക്‌റ്റുകളെ റാങ്കു ചെയ്‌ത്‌ മൂലധനനിക്ഷേപത്തുക മുഴുവനായി ഉപയോഗിക്കത്തക്കവച്ചം പ്രോജക്‌റ്റുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോള്‍ സാമ്പത്തികാസൂത്രണം പ്രോജക്‌റ്റുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി കലാശിക്കുന്നു. സ്ഥൂലസാമ്പത്തികകണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ക്ക്‌ ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല. ഗുണ-ചെലവ്‌ അനുപാതമെന്ന സങ്കേതം കാര്യക്ഷമമായ വിഭവവിനിയോഗത്തിന്‌ ശരിയായ മാർഗനിർദേശം നല്‌കുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണം, ജലസേചനം, വിദ്യുച്ഛക്തി ഉത്‌പാദനം, ഗതാഗതം, ആരോഗ്യപ്രവർത്തനങ്ങള്‍, രാജ്യരക്ഷ, ബഹിരാകാശഗവേഷണം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഉള്ള പ്രോജക്‌റ്റുകള്‍ ചെലവിനെക്കാള്‍ ഗുണമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനാണ്‌ യു.എസ്സിൽ ആദ്യമായി ഈ സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ചത്‌. പിന്നീടത്‌ പൊതുവായ പ്രോജക്‌റ്റ്‌ വിലയിരുത്തലിന്‌ ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങി. കമ്പോളവിലകള്‍ ദീർഘകാലസാമൂഹിക ഏകാന്തരച്ചെലവിനെ (long-run social opportunity cost) പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു; പ്രോജക്‌റ്റുകള്‍ തമ്മിൽ പരസ്‌പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; സാമ്പത്തികവൃദ്ധിനിരക്കിനെക്കാള്‍ വർത്തമാനകാല ഉത്‌പാദനം വർധിപ്പിക്കുകയാണ്‌ ലക്ഷ്യം എന്നീ മൂന്നു സങ്കല്‌പങ്ങളാണ്‌ ഗുണ-ചെലവ്‌ അനുപാതരീതിയുടെ അടിസ്ഥാനം. യുക്തമായ നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാന്‍ ഈ രീതി സഹായിക്കുന്നു. ഉത്‌പാദന പ്രവാഹത്തിലുള്ള വർധനവിനെ "ഗുണം' എന്നും ആ വർധനവിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ "ചെലവ്‌' എന്നും വിളിക്കാം. ചെലവിനെ മൂലധനച്ചെലവ്‌, വിദേശവിനിമയച്ചെലവ്‌, മനുഷ്യാധ്വാനച്ചെലവ്‌, പ്രകൃതിവിഭവച്ചെലവ്‌, മധ്യതമവിഭവങ്ങളുടെ ചെലവ്‌ എന്നിങ്ങനെ ആസൂത്രകന്‍ തരംതിരിക്കുന്നു. ഗുണവും ചെലവുകളും കൃത്യമായി നിർണയിക്കാന്‍ ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട്‌. കമ്പോളത്തിൽ വില്‌പനയ്‌ക്കുവരാത്ത ഉത്‌പന്നങ്ങള്‍, പ്രോജക്‌റ്റ്‌ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനിടയ്‌ക്കു താരതമ്യവിലഘടനയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍, പ്രോജക്‌റ്റിൽ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത വ്യക്തികള്‍ക്കു കിട്ടുന്ന ഗുണം, ഏകരൂപമല്ലാത്ത ഉത്‌പന്നം, ഏകരൂപമല്ലാത്ത മനുഷ്യാധ്വാനം, പണക്കൂലിയും യഥാർഥകൂലിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം, വിദേശവിനിമയസഹായത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക നിബന്ധനകള്‍ എന്നിവയാണ്‌ അവയിൽ പ്രധാനം. പ്രോജക്‌റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനകാലത്ത്‌ ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന മൊത്തഗുണം, വർത്തമാനച്ചെലവ്‌ സമൂലധനച്ചെലവ്‌ എന്നിവയും ഒരു നിശ്ചിത ഡിസ്‌കൗണ്ട്‌ നിരക്കും കൂടി ഗണിതക്രിയകള്‍ ചെയ്‌താണ്‌ ആ/ഇ എന്ന ഗുണ-ചെലവ്‌ അനുപാതം കണക്കാക്കുന്നത്‌. ആ/ഇ > 1 എന്ന നിബന്ധന സാക്ഷാത്‌കരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോജക്‌റ്റുകളും തിരഞ്ഞെടുത്ത്‌ നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്‌. എന്നാൽ ഗുണ-ചെലവ്‌ അനുപാതമായിരിക്കണം സാമ്പത്തികാസൂത്രണ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഏക അടിസ്ഥാനം എന്ന്‌ പറയുവാന്‍ കഴിയുകയില്ല.

 

മേഖലാസൂത്രണം-കൃഷിയിൽ

 

സാമ്പത്തികാസൂത്രണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന പടിയാണ്‌ മേഖലാസൂത്രണം, ക??

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    saampatthikaasoothranam.                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   raashdratthile mottham vibhavangal‍ paramaavadhi samaaharicchu, ava viniyogikkenda reethiyum maargavum mun‍kootti theerumaanicchu, athu kaaryakshamamaayi nadappaakki nishchithalakshyangal‍ nedaan‍ upayogikkunna kramabaddhamaaya prakriyayaanu saampatthikaasoothranam.                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

aasoothranam

 

raashdratthile mottham vibhavangal‍ paramaavadhi samaaharicchu, ava viniyogikkenda reethiyum maargavum mun‍kootti theerumaanicchu, athu kaaryakshamamaayi nadappaakki nishchithalakshyangal‍ nedaan‍ upayogikkunna kramabaddhamaaya prakriyayaanu saampatthikaasoothranam. Raashdreeya-saamoohikaghadanayumaayi bandhappetta oru saampatthika kanakkukoottalaayum athine pariganikkaam.

 

aasoothranam enthinu ?

 

saampatthikaasoothranam, saampatthika maanejmentu ennee aashayangal‍ innu ellaa vikasitha-vikasvara-muthalaalittha-soshyalisttu-mishravyavasthithi raashdrangalilum amgeekarikkappettukazhinjirikkunnu. Yathechchhaakaarithaa (laissez-faire)siddhaanthatthiladhishdtithamaaya svathanthra kampolavyavasthithiyil vyakthikalude aavashyangal‍ paramaavadhi niravettaan‍ durlabhamaaya vibhavasampatthu kampolatthinte adrushyahastham (invisible hand) kaaryakshamamaayi vitharanam cheyyumennu oru kaalatthu palarum vishvasicchirunnu. Ennaal adrushyahasthatthinte pravartthanam thadasappedukayo thakaraarilaakukayo cheythaal porutthakkedukal‍ undaakunnu ennu maathramalla, athinte phalamaayi vyaapakamaaya thozhilillaayma; svatthu, sampatthu, varumaanam, saampatthikashakthi ennivayilulla kutthakakendreekaranam; neethipoorvakamallaattha varumaanavitharanam; saampatthikasthambhanam; vyaapaarachakrangal‍; durlabhamaaya vibhavangalude paazhaakkal ennee doshaphalangalundaakunnu. Ithinu parihaaramaayi, onnukil adrushyahasthatthinte svathanthravum kaaryakshamavumaaya pravartthanatthinuvenda anthareeksham orukkanam; allenkil sarkkaar niyanthranatthinu vidheyamaayi kampolavyavasthithi pravartthippikkanam; athumallenkil poornamaayum kampolavyavasthithiye maatti nirtthi poornasaampatthikaasoothranam sveekarikkanam. Paashchaathyaraashdrangalil mikkathum randaamatthe nadapadi sveekaricchappol‍, soshyalisttu raashdrangal‍ moonnaamatthe nadapadiyaanu sveekarikkaan‍ thayyaaraayathu. Pazhakkam chennathum ashaasthreeyavumaaya krushisampradaayam, paramparaagathavum kshayonmukhavumaaya vyavasaayangal‍, aparyaapthamaaya miccha sampaadyavum mooladhana nikshepavum, janapperuppavum janasamkhyaavisphodanavum, saampatthika-saamoohya-raashdreeyaparaadheenatha, kolaniveezhchayudeyum saamraajyathvatthinteyum thikthaanubhavangal‍, thozhilillaayma, pattini, daaridyram, vikasanatthinu anuyojyamallaattha saamoohya anthareeksham, phyoodal bandhangal‍ ennee maulikaprashnangalumaayi mallidunna vikasvararaashdrangal‍kku prathyekicchum saampatthikaasoothranatthodu kooduthal mamathayundaayi. Sampadghadanayeyum pravartthanattheyum vishakalanam cheyyunna niravadhi syddhaanthika-apagrathana maathrukakalum vasthu nishdtamaaya padtanangalum vikasanathanthram roopeekarikkaanum saampatthikaasoothranam pracharippikkaanum sahaayikkunna oru anthareeksham srushdicchu. Athode saampatthikaasoothranam sarvavyaapakamaayi.

 

lakshyangal‍

 

raashdreeya-saamoohika chattakkoottinakatthu nirnayikkappedunna, janathayude bhaaviyekkuricchulla abhilaashangalaanu aasoothranalakshyangal‍. Avaykku parinatharoopam nalkukayaanu paramamaaya lakshyam (target). Aaesoothranalakshyangale saampatthikam, saamoohikam, praapanchikam enningane moonnaayi tharamthirikkaam. Nishchitha nirakkilulla saampatthikavruddhi, prathisheershavarumaanam, kaarshikanaveekaranam, vyavasaayavathkaranam, saankethikavikasanam, janasamkhyaaniyanthranam ennivayaanu pradhaanappetta saampatthikalakshyangal‍. Ivayilmaathram shraddhakendreekaricchaal sampadvyavasthayude ghadana, svabhaavam, uthpaadanabandhangal‍, sampatthu, varumaanam ennivayude vitharanam muthalaayava uddheshikkunna tharatthilaavilla. Saampatthikavruddhiyum saamoohyaneethiyum porutthappettu ennum varilla. Saampatthikavruddhiyude phalam engane janangal‍kkidayil vitharanam cheyyanamennu nirdeshikkunnavayaanu saamoohika lakshyangal‍. Bhakshanam, vasthram, paarppidam, vidyaabhyaasam, aarogyasamrakshanapravartthanangal‍ enniva aavashyatthinuvenda alavil janangal‍kku urappu varutthanamennullathaanu saamoohyalakshyangal‍. Saampatthika-saamoohikalakshyangal‍ ethrakandu, ethra vegatthil, ethra ghattangalilaayi, ethu kaalayalavinullil nedanamennu nirdeshikkunnavayaanu praapanchika lakshyangal‍.

 

vakabhedangal‍

 

saampatthikaasoothranatthinu pala vakabhedangalundu:

 

soshyalisttu aasoothranavum muthalaalittha-aasoothranavum. Muthalaalittha-aasoothranamenna prayogatthil vyrudhyamundenkilum muthalaalitthasvabhaavamulla uthpaadanabandhangal‍, svakaaryamekhala, kampolapravartthanam enniva aasoothrithamaaya sarkkaar niyanthranatthinu vidheyamaakumpol‍ oru mishra-aasoothrithavyavasthithiyundaakunnu ennu parayaam. Soshyalisttaasoothranatthil kramabaddhamaaya sampoorna-aasoothritha-sarkkaar niyanthranatthinu ava vidheyamaakunnu. Oru vimaanam parakkenda lakshyavum athinte vegathayum kaattalla, maricchu vymaanikanaanu nishchayikkendathennu edutthuparayenda kaaryamilla. Ee thatthvam soshyalisttaasoothranatthinu baadhakamaanu.

 

nirdeshakaasoothranavum (planning by direction) prarakaasoothranavum (planning by inducement)porutthakkedukal‍vazhi thakarcchayude vakkatthu etthunna ghattatthil muthalaalitthavyavasthithiyil athinte chattakkoodu, svakaaryasvatthudamaavakaasham, svakaaryasaampatthika pravartthana svaathanthyram enniva balikazhikkaathe bharanaparamaaya kalpanakal‍vazhi nadatthunna aasoothranamaanu nirdeshakaasoothranam. Nirdeshakaasoothranam ayavulla onnalla. Kattilinte neelatthinoppicchu kidakkunnaaalinte neelam muricchu shariyaakkunnapoleyaanu chilappol‍ nirdeshakaasoothranam pravartthikkunnathu. Janangalude pareekshanakauthukam, samrambhathrushna enniva muradippikkunna nirdeshakaasoothranam bharanasamvidhaanatthil azhimathikku avasaram srushdikkunnu. Kottamthattaattha paddhathiyum purappeduvikkunna kalpanakal‍ nadappaakkaan‍ kazhivulla baddhashraddhamaaya bharanasamvidhaanavum nirdeshakaasoothranatthinte vijayatthinaavashyamaanu. Kalpanakal‍ purappeduvikkunnathinupakaram, saampatthika vikasanatthe thvarithappedutthaan‍ naanyanayam, dhanakaaryanayam, vilpananayam, mooladhana nikshepanayam, videsha vyaapaaranayam, vethana nayam, varumaana nayam, laabhaveethanayam enniva auchithyapoorvam upayogicchu saampatthika pravartthanangal‍kkuvenda utthejanam nalkunnathine prarakaasoothranam ennu vilikkaam. Muthalaalittha chattakkoottil nadakkunna aasoothranam ittharatthilullathaanu.

 

ghadanaaparamaaya aasoothranavum(structural planning) pravrutthiparamaaya aasoothranavum(functional planning). Mikka vikasvararaashdrangalilum ghadanaaparamaaya maulikapravartthanangal‍ koodaathe aasoothrithavikasanam saadhyamalla. Ghadanaaparamaaya parivartthanangal‍ sveekaaryamallenkil, nilavilulla ghadanayile vykalyangal‍ kazhivathum neekkamcheythu athinte pravartthanakshamatha mecchappedutthunna pravrutthiparamaaya aasoothranam sveekarikkanam.

 

vasthuparamaaya aasoothranavum (physical planning) dhanaparamaaya aasoothranavum (financial planning). Bhoomi, manushyaadhvaanam, mooladhanasaamagrikal‍, asamskruthasaadhanangal‍, vidyuchchhakthi, kalkkari muthalaaya vasthuparamaaya vibhavangalude adisthaanatthil saampatthika kanakkukoottalukal‍ nadatthiyaal athu vasthuparamaaya aasoothranamaayi. Nivesha-nirgamapattikayude upayogam athinu athyanthaapekshithamaanu. Dhanaparamaaya vibhavangalude adisthaanatthil nadatthunna aasoothranatthil, uthpaadanalakshyangalum ava nedaanaavashyamaaya vibhavangalum naanyamoolyatthil kanakkaakkunnu. Mikka aasoothritha raajyangalilum vasthuparamaaya aasoothranavum dhanaparamaaya aasoothranavum ore samayatthu pravartthikkunnu. Vasthuparamaaya aasoothranam bimbavum dhanaparamaaya aasoothranam prathibimbavumaanennu visheshippikkunnathil ottum athishayokthiyilla.

 

chirasthaayiyaaya aasoothranavum(permanent planning) adiyanthiraavashyatthinulla aasoothranavum (emergency planning). Niravadhi hrasvakaalapaddhathikal‍ kootticchertthu deerghakaalapaddhathiyum aayushkaala svabhaavamulla vihagaveekshanapaddhathiyum roopappedutthunnu. Chirasthaayiyaaya aasoothranam soshyalisttu raashdrangalilaanu kooduthal kanduvarunnathu. Durghadamaaya prathisandhiyilmaathram aasoothranatthe aashrayikkumpol‍ adiyanthiraavashyatthinulla aasoothranamaayi. Yuddhakaala-aasoothranam, kshaamakaala-aasoothranam enniva attharatthilppedunnu. Avaye bottil nekku plaanimgu (bottle neck planning) ennum vilikkaam.

 

praadeshikaasoothranavum anthardesheeyaasoothranavum.

 

praadeshikaprashnangalude parihaaratthinum labhyamaakunna vibhavangalude paramaavadhi upayogam saadhyamaakkunnathinum athuvazhi vikasanam thvarithappedutthaanum santhulithaavastha sthaapikkuvaanum praadeshikaasoothranam upakarikkum. Praadeshika varumaanakkanakkukal‍ shekharicchu anuyojyamaaya vruddhi modalum sameepanavum sveekaricchaanu praadeshikaasoothranam nadappaakkuka. Ee chattakkoottinakatthu thaddheshavikasanapaddhathikalum graama-nagaravikasanapaddhathikalum maasttar paddhathikalum ul‍ppedum. Onniladhikam raashdrangal‍ sahakaricchu oru pothu aasoothrana chattakkoottil aakeyulla vibhava sampatthine paramaavadhi samaaharicchu upayogappedutthi pothulakshyangal‍ nedunna prakriyaye anthardesheeyaasoothranam ennu vilikkaam. Raashdreeyaparamaadhikaarashakthikku ulacchil varutthunna onnaanathu. Cheriya thothilulla anthardesheeya sahakaranavum aasoothranavum pothuve sveekaaryamaanu. Anthaaraashdranaanayanidhi, lokabaanku muthalaaya aikyaraashdrasabhayude ejan‍sikal‍, yooropyan‍ pothuvipani, kamyoonisttu cheri raashdrangal‍kkulla parasparasaampatthikasahaayakaun‍sil, kolambo paddhathi, eshyaykkum vidoora paurasthyaraashdrangal‍kkumulla saampatthika-saamoohya kaun‍sil enniva anthardesheeyasaampatthikaasoothranatthe praathsaahippikkunnu. Kaarshikavikasanatthe sambandhiccha oru aagolanirdeshakapaddhathi aikyaraashdrasabhayude bhakshya-kaarshikasamghadana roopeekarikkukayundaayi. Kaarshikavibhavangalude uthpaadanam, upabhogam, vila, vaanijyam ennivaykku paramamaaya lakshyangal‍ nirdeshicchu, pradaana-chodana vyathiyaanangal‍ mun‍koottikkandu, aagolakaarshikapravartthanangal‍ aasoothranam cheyyaanaanu ee paddhathi. Sampoornamaaya anthardesheeyaasoothranam iniyum gauravamaayi veekshikkaan‍ mikka raashdrangalum thayyaaraayittilla.

 

aasoothrana-upaadhikalum sankethangalum

 

vibhavasampatthu, janasamkhya, manushyaadhvaanam, krushi, vyavasaayam, vaanijyam, dhanakaaryam, svatthu, varumaanam, avayude vitharanaghadana; uthpaadanam, upabhogam, micchasampaadyam ennivayekkuricchulla sthithivivarakkanakkukal‍ shekharikkukayaanu aasoothranatthinte praarambhanadapadi. Koodaathe, uthpaadanabandhangal‍, abhilaashamaapakam, vibhavangalude alavum gunavum, saamoohyabandhangalum svabhaavangalum, raashdreeyasvabhaavam, matham, aachaaram ennivayude prakruthavum prathyaaghaathangalum thudangiyavayekkuricchulla vivarangalum shekharikkanam. Chirasthaayiyaayi pravartthikkunna ejan‍sikal‍kkupurame, thaathkaalika sarvekal‍, anveshanakkammeeshanukal‍, vibhavaparyavekshana pravartthanangal‍ ennivayilkkoodi aasoothranatthinuvenda vivarangal‍ shekharikkaam. Bhoosvatthu, janasamkhya, kaalisampatthu ennivaye sambandhicchu nadatthunna kaaneshumaarikkanakkukal‍ prasiddhamaanu. Sthithivivarakkanakkukalude adisthaanatthil ganaangakangalaaya kure aarthikacharangal‍ upayogicchu sampadghadanayude oru modalthanne nirmikkaam. Aa modalinu anuyojyamaaya tharatthil aasoothrana sankethangal‍ svikarikkaavunnathaanu. Anukoolathameekaranatthe laakkaakkiyulla oru ganaangakamaaya abhyaasamaanu aa prakriya. Athilkoodiyaanu oru aasoothranapaddhathiyude yaathaarthyavum aantharikapporutthavum nirnayikkunnathu. Praapha. Yaan‍ din‍bargante bhaashayil saampatthikaasoothranam chila pradhaanappetta saampatthika bandhangaludeyum dharmangaludeyum samaahaaramaanu. Mooladhana-uthpaadana anupaatham; bhoomi-thozhil anupaatham, miccha-sampaadya anupaatham, nikshepa-anupaatham enniva athil ul‍ppedunnu.

 

baalan‍su reethi

 

samagramaaya aasoothranatthinu baalan‍su athavaa santhulanareethi, nivesha-nirgama apagrathanareethi, rekheeya praagraamimgu, dhanamithika modal ennee sankethangal‍ upayogikkunnu. Paraspara bandhamulla aashrithamekhalakal‍ onnuchernnaanu sampadghadana roopamkollunnathu. Ellaamekhalakalilum santhulanam undaayaale pothusanthulanam undaakoo. Bhauthika vibhavangaludesanthulanam, manushyashakthiyude santhulanam, sthoolasaampatthikasanthulanam (macro-economic balance), kshythijasanthulanam (horizontal balance), oordhvaadharasanthulanam athavaa antharmekhalaasanthulanam (vertical or inter-sectoral balance), anthakaalika santhulanam (intertemporal balance) enniva baalan‍su reethiyil shraddhikkenda kaaryangalaanu. Kampanikalude baalan‍su sheettu thayyaaraakkunnathupole vibhavangal‍, manushyaadhvaanam, uthpaadanam, upabhogam ennivayekkuricchulla niravadhi baalan‍ssheettukal‍ thayyaaraakki athinte velicchatthil porutthangalum baalan‍sum nirnayikkaam. Bhauthika vibhavangalude aake alavum mekhalaadisthaanatthilulla vitharanavum santhulithamaakanam. Upabhoga vasthukkalude anthimachodanavum anthimapradaanavum porutthappedunnundo ennu kaanaanaanu kshythija santhulanareethi upayogikkunnathu. Saankethikavidyaye adisthaanamaakkiyulla uthpaadanaghadanayil, vividha mekhalakalilulla uthpaadanam parasparam porutthappedunnathu parishodhikkukayaanu oordhvaadharasanthulanam athavaa antharmekhalaasanthulanareethiyude lakshyam. Oru nishchithakaalatthinupakaram, kaalaantharamaayi santhulanasthithi parishodhikkunna reethiye anthakaalikasanthulanam ennu vilikkunnu.

 

nivesha-nirgamareethi

 

aasoothranatthil oru pradhaanapanku vahikkunna sankethamaanu nivesha-nirgamapattikayum apagrathanareethiyum. Prasiddha dhanashaasthrajnjayaaya vaasli liyon‍ deephu roopamkoduttha nivesha-nirgamappattikayaanu athinte adisthaanam. Antharmekhalaa uthpannapravaahatthinte oru ekadesharoopam nivesha-nirgamappattika nalkunnu. Oru nishchithamekhalayile uthpannam athe mekhalayilthanne niveshavibhavamaayum mattu mekhalakalile niveshavibhavamaayum sveekarikkappedunnu. Baakkiyulla uthpannam anthimachodanatthinuvendi labhyamaakunnu. Udaaharanatthinu kaarshikamekhalayum vyavasaaya mekhalayum chernna oru dvimekhala sankalpikkuka. Aakeyulla kaarshikothpaadanam kaarshikamekhalayum vyavasaayamekhalayum anthimachodanavum koodi pankittedukkunnu. Vilavinte oru bhaagam vitthaayum mattoru bhaagam vyavasaayamekhalayil asamskruthapadaarthamaayum baakkiyulla panku anthimachodanamaayum theerunnu. Athupole, aakeyulla vyavasaayothpaadanam, vyavasaaya mekhalayum kaarshikamekhalayum anthimachodanavum koodi pankittedukkunnu. Vyavasaayatthilninnum paniyaayudhangal‍, raasavalam enniva kaarshikamekhalayilekkuthanneyum baakki uthpaadanam anthimachodanatthilekkum pravahikkunnu. Mattoruvidhatthil paranjaal kaarshikamekhalayum vyavasaayamekhalayum oresamayam uthpaadana mekhalayaayum niveshasveekaranamekhalayaayum pravartthikkunnu. Valare shraddhayode thayyaaraakkiya nivesha-nirgamappattika sasookshmam parishodhicchaal oro mekhalayum sveekarikkunna niveshavibhavatthinte alavil kuravuvannaal aa mekhalayile uthpaadanatthilum kuravuvarum. Oro mekhalayilum oru yoonittu uthpaadanatthinuvendivarunna niveshavibhavangalude anupaatham kruthyamaayi kanakkaakkaam. Athine nivesha-nirgamatthothu athavaa uthpaadana gunaankangal‍ (production coefficients)ennu vilikkaam. Uthpaadanagunaankangal‍ mun‍kootti arinjaal oro mekhalayilum nishchitha alavilulla uthpaadanatthinu ethra alavil niveshavibhavangal‍ venamennum ava ethethu mekhalakalilninnum labhyamaakanamennum aasoothrakanu theerumaanikkaan‍ kazhiyum. Uthpaadanagunaankangal‍ uthpaadanasankethatthe aashrayicchirikkunnu. Sanketham maarunnathanusaricchu gunaankatthinte moolyavum maarum. Nivesha-nirgamappattikayil ellaa-uthpaadana-sveekaranamekhalakaleyum onninuthaazhe onnaayi shraniyilum onninu valatthu onnaayi nirayilum cherkkunnu. Adaccha nivesha-nirgamappattika (closed input-output table), moolyaadhishdtitha nivesha-nirgamappattika ennee tharam pattikakalum aasoothranatthinu upakarikkum. Padaarthaniveshatthinu purame manushyaadhvaanavum athu pradaanam cheyyunna gaarhikamekhalayum ul‍ppedutthikkondullathaanu adaccha nivesha-nirgamappattika. Athu oru sampoornapattikayaanu. Antharmekhalaapravaahatthil ul‍ppedunna uthpannavibhavangale avayude bhauthika alavinte adisthaanatthil vivarikkunnathinupakaram avayude moolyaadhishdtitha akkangal‍kondu prathinidhaanam cheythaal moolyaadhishdtitha nivesha-nirgamappattikayaayi. Oro mekhalayileyum uthpaadanacchelavu kanakkaakkaan‍ ee pattika sahaayikkunnu. Anthimachodanam nirnayicchukazhinjaal athu thrupthikaramaayi niravettaan‍ oro mekhalayilum ethu alavil uthpaadanam nadakkanamennu mun‍kootti kanakkaakkaan‍ nivesha-nirgamappattika thayyaaraakkiyaal athrayum samagramaayirikkum aasoothranam. Ennaal pala raashdrangalilum sthithivivarakkanakkukalude abhaavam moolam samagramaaya nivesha-nirgamappattikayo aasoothranamo sveekarikkaan‍ thadasamundaakunnu. Saampatthikavikasanatthinte phalamaayi uthpaadanagunaankangalilum antharmekhalaa pravaahatthilum maattamundaakunnathukondu nivesha-nirgamappattikayude ulladakkatthilum anuyojyamaaya maattangal‍ appozhappol‍ aasoothrakan‍ cheythukondirikkum.

 

ganithaangaka prograaming

 

niravadhi pakshaantharangalilninnum anukoolathamamaayathu thiranjedukkaan‍ sahaayikkunna sankethamaanu ganithaangaka praagraamingu athavaa rekheeya praagraamingu (linear programming). Parimithikal‍kkanusruthamaayi anukoola thameekaranam nadatthunna saampatthikaasoothranatthinu anuyojyamaaya sankethamaanathu. Aasoothrakan‍ aadyamaayi oru vasthunishdta dharmam (objective function) nirnayikkanam. Aa dharmam adhikathamamaakkukayo alpathamamaakkukayo aanu aasoothrakante lakshyam. Udaa. Parimithamaaya manushyaadhvaanavum vibhavangalum nilavilulla uthpaadanasankethatthinte adisthaanatthil mekhalakal‍kkidayil oru nishchitha anupaathatthil vitharanamcheythu oro mekhalayileyum uthpaadanam adhikathamamaakkukayum uthpaadanacchelavu alpathamamaakkukayum cheyyunnathinu rekheeyapraagraamingu sanketham sahaayikkunnu. Koodaathe mottha upabhogam adhikathamamaakkunnathinum mottha mooladhana nikshepam alpathamamaakkunnathinum ee sanketham upayogikkaam. Pala pakshaanthara praajakttukalil anukoolathamamaaya praajakttu thiranjedukkunnathinum ee sanketham sahaayikkunnu. Ganithashaasthratthile sadishasanketham (vector method) upayogicchu niravadhi sameekaranangalum kriyakalum cheythaanu praagraamingu uttharam kandupidikkuka.

 

simuleshan‍ modal

 

parimithamaaya ganitha kriyakal‍kondum aakalanamkondum uttharam kaanaan‍ vishamamulla prashnangal‍ pariharikkaanullathaanu simuleshan‍ modal. Simuleshan‍ modalum athine sambandhiccha lakshakkanakkinulla ganithakriyakalum saadhaaranayaayi kampyoottar upayogicchaanu kykaaryam cheyyunnathu. Saampatthikaasoothranatthinu simuleshan‍reethi aadyam upayogicchathu i. Pi. Holandaanu. Venisoolayilum thaaylandilum simuleshan‍ modalukal‍ aasoothranatthinuvendi thayyaaraakkappettittundu. Alavattathum sankeernavumaaya ghadanaangakabandhangal‍, aarthikacharangal‍ enniva chertthundaakkunna aasoothranamodalum sankeernamaayirikkum. Sankeernatha enna otta kaaranamkondu attharam modaline aadhaaramaakkiyulla pravachanangal‍ palappozhum thettippokaanidayundennullathaanu ithinte nyoonatha. Melvivariccha aasoothranasankethangal‍ saampatthikavruddhiyude kaalaparidhi (time path) mun‍kootti nirnayikkaan‍ sahaayikkunnu ennathil randabhipraayamilla.

 

aasoothranamodalinte roopam. Rookshamaaya thozhilillaaymaykku parihaaram kaanaanum saampatthikavruddhi paramaavadhiyaakkaanum uddheshicchu praapha. Pi. Si. Mahalanobisu thayyaaraakkiya modalinte roopam ivide nalkunnu. Oru dvimekhalaamodalum oru chathurmekhalaamodalum addheham nirmicchu. Dvimekhalaamodalil sampadghadanaye yanthraathpaadanamekhala (ga-mekhala) ennum upabhogacharakkuthpaadanamekhala (i-mekhala) ennum randaayi vibhajicchu. Ee randu mekhalakal‍kkidayil aakeyulla mooladhananikshepam engane vitharanam cheyyunnu ennathine aashrayicchirikkum saampatthikavruddhiyude nirakku. Aarthikacharangaludeyum nivesha-nirgamapattikayudeyum sahaayatthode ganithakriyakal‍vazhi ga-mekhalayil nadatthunna mooladhananikshepam uthpaadanattheyum varumaanattheyum engane baadhikkumennu mun‍kootti kanakkaakkaan‍ saadhikkum. I-mekhalaye veendum upabhogasaadhanangal‍ uthpaadippikkunna van‍kida mekhala (i1-mekhala), upabhogasaadhanangal‍ uthpaadippikkunna cherukida gaarhikamekhala (i2-mekhala), sevanamekhala (i3-mekhala) enningane moonnaayi tharamthiricchaal kittunnathaanu chathurmekhalaamodal. Ee modalil uthpaadanagunaankangal‍, mooladhana-adhvaana anupaatham, mooladhana-nikshepa anupaatham ennivayude sahaayatthode nishchithakaalayalavil desheeya varumaanam, thozhilsaadhyatha, uthpaadanam, upabhogam enniva nishchithanirakkil vardhippikkaan‍ oro mekhalayilum ethra alavil mooladhananikshepam nadatthanamennu kanakkaakkaan‍ aasoothrakanu kazhiyum.

 

dhanamithikamaargam (econometrics)

 

aasoothranatthinuvendi sampadvyavasthayude ghadanaangakabandhangal‍ vyakthamaakkunna oru modal nirmikkaan‍ dhanamithikamaargatthinu kazhiyum. Dhanamithikamaargatthil lakshyacharangal‍ (target variables), upakaranacharangal‍ (instrument variables)ennee randutharatthilulla aarthikacharangalum ava thammilulla bandhangalum samkshipthamaayi prathiphalippikkunnathine ganithasamavaakyangal‍ ennu vilikkaam. Anuyojyamaaya sthithivivarakkanakkukalum saamkhyikareethikalum sameekaranangale kooduthal yaathaarthyamullathaakkunnu. Samavaakyangale ganithasiddhaantham anusaricchu aakalanam cheyyaavunnathaanu. Mooladhananikshepatthothu, nikuthinirakku ennee upakaranacharangal‍, desheeyavarumaanam, athinte santhulithavitharanam ennee lakshyacharangale engane baadhikkunnuvennu dhanamithikamodalinte sahaayatthode aasoothrakanu manasilaakkaan‍ kazhiyum. Kaalaakaalangalil sampadghadanayilundaakunna maattangal‍ kanakkiledutthukondu aarthikacharangalude svabhaavatthilum moolyatthilum anuyojyamaaya maattangal‍ varutthi dhanamithikamodalinte aantharikapporuttham nilanirtthuvaan‍ aasoothrakan‍ ellaayppozhum shraddhikkanam. Sampadghadanayude yathaarthasvabhaavam prathiphalippikkaattha aasoothrana dhanamithikamodal gunatthekkaalere dosham cheyyum. Saampatthikavruddhi lakshyamaakkikkondu thayyaaraakkunna aasoothrana dhanamithikamodal sthoolamaaya oru modalaanu. Sthoolamaaya anavadhi dhanamithika vruddhimodalukal‍ (macro-economic growth models) aasoothrakante mumpil aniniratthappedunnu. Niravadhi lakshyangalil oru nishchithalakshyam nedaan‍ thaarathamyena enthu thyaagam sahikkanamennu manasilaakkaan‍ attharatthilulla modalukal‍ sahaayikkunnu. Dhanamithikamodalukale shuddha apagrathana modalukalennum simuleshan‍ modalukalennum randaayi tharamthirikkaam. Din‍bargan‍ nirmiccha prasiddha dacchu modalukalum bhaaratham, paakisthaan‍, thurkki ennee raashdrangalil upayogikkappetta dhanamithikamodalukalum shuddha apagrathanamodalukalaanu. Ganithakriyakalupayogicchu aakalanam cheythu uttharam kaanaan‍ sahaayikkunnavayaanava. Churukkam chila sameekaranangal‍vazhi sampadghadanayude yathaarthasvabhaavam ul‍kkollaan‍ attharam modalukal‍kku saadhyamalla ennullathaanu avayude pradhaana dosham. Aasoothranatthilupayogikkunna dhanamithika maargatthe "plaanomedriksu' (planometrics)ennum vilikkunnu.

 

guna-chelavu anupaatham

 

paramamaaya lakshyangal‍ nedaan‍ aake ethra mooladhanam nikshepikkanam, ethanupaathatthil ethethu mekhalakalil nikshepikkanam ennokke theerumaanicchukazhinjaal saampatthikaasoothrakante mumpil ethethu praajakttukal‍ ettedukkanam, ethu uthpaadanasanketham sveekarikkanam ennee randu prashnangal‍ avasheshikkunnu. Ee prashnangalaanu yathaarthatthil nikshepaasoothranam (investment planning) kykaaryam cheyyunnathu. Nikshepatthinte dhanaparamaaya vashatthinupurame, athinte sanketham, uthpaadanakshamatha, bharanakramam ennivakoodi nikshepaasoothranatthil shraddhikkappedanam. Uthpaadanasankethatthinte thiranjeduppu (choice of techniques), projakttu vilayirutthal (project evaluation) enniva pradhaanappetta nadapadikalaanu. Guna-chelavu anupaatham (benefit cost ratio) anusaricchu projakttukale raanku cheythu mooladhananikshepatthuka muzhuvanaayi upayogikkatthakkavaccham projakttukale thiranjedukkaam. Appol‍ saampatthikaasoothranam projakttukalude thiranjeduppaayi kalaashikkunnu. Sthoolasaampatthikakanakkukoottalukal‍kku ivide sthaanamilla. Guna-chelavu anupaathamenna sanketham kaaryakshamamaaya vibhavaviniyogatthinu shariyaaya maarganirdesham nalkunnu. Vellappokkaniyanthranam, jalasechanam, vidyuchchhakthi uthpaadanam, gathaagatham, aarogyapravartthanangal‍, raajyaraksha, bahiraakaashagaveshanam ennee mekhalakalil ulla projakttukal‍ chelavinekkaal‍ gunamundaakkunnundo ennariyaanaanu yu. Esil aadyamaayi ee sanketham upayogicchathu. Pinneedathu pothuvaaya projakttu vilayirutthalinu upayogicchuthudangi. Kampolavilakal‍ deerghakaalasaamoohika ekaantharacchelavine (long-run social opportunity cost) prathiphalippikkunnu; projakttukal‍ thammil parasparam bandhappettirikkunnu; saampatthikavruddhinirakkinekkaal‍ vartthamaanakaala uthpaadanam vardhippikkukayaanu lakshyam ennee moonnu sankalpangalaanu guna-chelavu anupaathareethiyude adisthaanam. Yukthamaaya nikshepa theerumaanangaledukkaan‍ ee reethi sahaayikkunnu. Uthpaadana pravaahatthilulla vardhanavine "gunam' ennum aa vardhanavinuvendi upayogikkunna vibhavangalude moolyatthe "chelavu' ennum vilikkaam. Chelavine mooladhanacchelavu, videshavinimayacchelavu, manushyaadhvaanacchelavu, prakruthivibhavacchelavu, madhyathamavibhavangalude chelavu enningane aasoothrakan‍ tharamthirikkunnu. Gunavum chelavukalum kruthyamaayi nirnayikkaan‍ chila thadasangalundu. Kampolatthil vilpanaykkuvaraattha uthpannangal‍, projakttu poortthiyaakkunnathinidaykku thaarathamyavilaghadanayilundaakunna maattangal‍, projakttil uddheshikkaattha vyakthikal‍kku kittunna gunam, ekaroopamallaattha uthpannam, ekaroopamallaattha manushyaadhvaanam, panakkooliyum yathaarthakooliyum thammilulla antharam, videshavinimayasahaayatthodu bandhappetta prathyeka nibandhanakal‍ ennivayaanu avayil pradhaanam. Projakttinte pravartthanakaalatthu oro varshavum undaakunna motthagunam, vartthamaanacchelavu samooladhanacchelavu ennivayum oru nishchitha diskaundu nirakkum koodi ganithakriyakal‍ cheythaanu aa/i enna guna-chelavu anupaatham kanakkaakkunnathu. Aa/i > 1 enna nibandhana saakshaathkarikkunna ellaa projakttukalum thiranjedutthu nadappaakkaavunnathaanu. Ennaal guna-chelavu anupaathamaayirikkanam saampatthikaasoothrana theerumaanangal‍kkulla eka adisthaanam ennu parayuvaan‍ kazhiyukayilla.

 

mekhalaasoothranam-krushiyil

 

saampatthikaasoothranatthinte oru pradhaana padiyaanu mekhalaasoothranam, ka??

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions