ഗ്രാമക്ഷേമം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ഗ്രാമക്ഷേമം                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   സ്വയം സംപൂര്‍ണ്ണ  ഗ്രാമങ്ങള്‍ എന്ന ആശയം സഫലീകരിക്കുന്നതിനാണ്‌ 73 ഉം 74 ഉം ഭേദഗതി ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കിയത്                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

ഗ്രാമക്ഷേമം

 

ഭാരതത്തിന്‍റെ ഹൃദയം തുടിക്കുന്നത്‌ ഗ്രമാങ്ങളിലനെന്ന്‍ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രപിതവിന്‍റെ സ്വയം സംപൂര്‍ണ്ണ  ഗ്രാമങ്ങള്‍ എന്ന ആശയം സഫലീകരിക്കുന്നതിനാണ്‌ 73 ഉം 74 ഉം ഭേദഗതി ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കിയത്. 73-ആം ഭേദഗതി 1993 എപ്രില്‍ 24-നും 74-ആം ഭേദഗതി 1993 ജൂണ്‍ 1 നും പപ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന യുടെ 243 ഒ(-) വരെ 16 വകുപ്പുകളും പഞ്ചായത്തുകളുടെ അധികാര പരിധിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട 29 വിഷയങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ 11- ആം  ഷെഡ്യൂലുമാണ് 73- ആം ഭേദഗതിയിലുള്ളത്. 243 പി (-) മുതല്‍ 243 ഇസഡ (-), ജി (-) വരെ 18 വകുപ്പുകളും നഗരസഭയുടെ പരിധിയില്‍പ്പെടുന്ന 18 വിഷയങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ 12- ആം പട്ടികയും 74-ആം ഭേദഗതി ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു.

 

കേരള പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് നിയമം

 

മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികള്‍ക്കനുരോധമയിട്ടാണ് കേരള പഞ്ചായത്ത്‌രാജ് നിയമനത്തിന് രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. 1994 എപ്രില്‍ 23ന് ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നു. 1960- ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്‌ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളെക്കൂടി കോര്‍ത്തിണക്കി ഒരു ത്രിതല  ഭരണ സംവിധാനം ഈ നിയമം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.

 

26 അധ്യായങ്ങളും 8 പട്ടികകളും ഉള്ള ഈ നിയമത്തില്‍ 285 വകുപ്പുകളുണ്ട്.

 

ഈ നിയമപ്രകാരം  ഗ്രാമസഭയും ത്രിതല  പഞ്ചായത്ത്‌ സമിതികളുമാണ്‌ കേരളത്തില്‍ നിലവിലുള്ളത്. പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്‍റ്മാര്‍ക്ക്‌ എക്സിക്യുട്ടീവ്‌ അധികാരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

 

വികസനത്തിന്‍റെ ‘കേരള മാതൃക’ നിറംകേട്ടുതുടങ്ങിയപ്പോള്‍ അതിനു പരിഹാരമെന്ന നിലയിലാണ് വികേന്ദ്രീകൃതവും ജനപങ്കളിത്തത്തോടു കൂടിയതുമായ വികസനസൂത്രണവും നിര്വ്വഹണവും എന്ന ആശയം ഉണ്ടായത്. ഭരണഘടനയുടെ 73-74 ഭേദഗതികളിലൂടെ ശരിയായ അധികാരങ്ങളോടുകൂടിയ തദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നിലവില്‍ വന്നതും ഒന്‍പതാം പദ്ധതി ജനകീയ പദ്ധതിയായി രൂപപ്പെടുത്താനും, തദേശഭരണകൂടങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തം പദ്ധതികള്‍നടപ്പാക്കാനായി സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ഒന്‍പതാം പദ്ധതിയടഘലിന്‍റെ 35-40% നല്‍കാനും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തിരുമാനിച്ചതും മാതൃകാപരമായ ഒരു പ്രവര്‍ത്തനം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം കേരളത്തില്‍ സൃഷ്ടിച്ചു. തദേശഭരണ സ്ഥാപാനങ്ങള്‍ക്കു കൂടുതല്‍ അധികാരം നല്‍കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു പഠനം നടത്താന്‍ എസ്.ബി. സെന്നിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചതും ഈ നീക്കത്തിന്‌ ആക്കംക്കൂട്ടി.

 

പുന:സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡിന്‍റെ 96 ജൂലൈയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗം ‘ഒന്‍പതാം പദ്ധതി ജനകീയ പദ്ധതി’ എന്ന പേരില്‍ ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു സമീപന രേഖ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ആസൂത്രണാധികാരം ഏറ്റെടുക്കാന്‍പഞ്ചായത്തുകളെ സജ്ജമാക്കുകയും ഏല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു മതി അധികാരം താഴേക്കു നല്‍കുന്നത് എന്ന സനീപനം ആസൂത്രണവികേന്ദ്രീകരണത്തെ മാറ്റി വയ്ക്കാനേ സഹായിക്കൂ എന്നും ആസൂത്രണവികേന്ദ്രീകാരണം ഇക്കാലമത്രയും യാഥാര്‍ഥ്യമകാതെ  പോയത് ഈ സമീപനം കൊണ്ടുതന്നെയാണെന്നുള്ള വിലയിരുത്തലായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നില്‍. അങ്ങനെ അധികാരം താഴേക്കുനല്‍കുക, അത് കൈയാളാന്‍ തടസം നില്‍ക്കുന്നവ പിന്നീടു തട്ടിമാറ്റുക എന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു.

 

ജനങ്ങളുടെ യഥാര്‍ത്ഥ ആവശ്യങ്ങളും മുന്ഘണനകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി പദ്ധതി രൂപവല്‍ക്കരിക്കുക, പ്രാദേശിക വിഭവ്സാധ്യതകള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പടുത്തുക,വികസനസൂത്രണത്തിലും നടത്തിപ്പിലും  ജനങ്ങളുടെ മുന്‍കൈയുണ്ടാക്കുക,  തദേശ ഭരണകൂടങ്ങളെ അധികാരപ്രാപ്തമാക്കുക, പിന്നോക്കവിഭവങ്ങളുടെയും സ്ത്രീകളുടയും സജീവ പങ്കാളിത്തത്തിലൂട അവര്‍ക്കായുള്ള പദ്ധതികള്‍ പരമാവധി ഫലപ്രദമാക്കുക, അഴിമതിക്കുള്ള പഴുതുകള്‍ പരമാവധി കുറച്ച്‌ ഭരണം സുതാര്യമാക്കുക, ഉദ്യോഗസ്ഥസംവിധാനം ജനാധിപത്യവല്‍ക്കരിക്കുക, വിഭാഗീയതകല്‍ക്കതീതമായ കൂട്ടായ്മയിലൂന്നുന്നതും ശാസ്ത്രീയ വികസന കാഴ്ച്ചപ്പാടില്‍ അധിഷ്ഠിതവുമായ ഒരു വികസന സംസ്കാരം സൃഷ്ട്ടിക്കുക, ജനാധിപത്യം കൂടുതല്‍ അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണമാക്കുക എന്നിങ്ങനെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ പലതായിരുന്നു. ഇവ സാക്ഷാത്കരിക്കാന്‍ ഒരു ജനകീയ  പ്രസ്ഥാനം ആവശ്യമായിരുന്നു.

 

1996 ആഗസ്റ്റ്‌ 17-ന് ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനം ഔപചാരികമയി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ശ്രീ ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ രൂപവല്‍ക്കരിച്ച ഉന്നതതല മാര്‍ഗനിര്‍ദേശകസമിതിയുടെ പ്രഥമയോഗവും അന്നു ചേര്‍ന്നു. ജൂലൈ/ ആഗസ്റ്റ്‌ മാസങ്ങളില്‍ തയ്യാറാക്കിയ പരിപാടികള്‍ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അതോടെ തുടക്കമായി. അങ്ങനെ ഒന്നാംഘട്ടമായ വിശേഷാല്‍ ഗ്രാമസഭകള്‍ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനുള്ള മുന്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാന-ജില്ലാ-പ്രാദേശിക തലങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തകരെ പരിശീലിപ്പിക്കല്‍, ജാതിമത രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായ അഭിപ്രായസ്മന്വയം രൂപപ്പെടുത്താല്‍, ഗ്രമാസഭകളില്‍ പരമാവധി ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രചാരണം എന്നിങ്ങനെ പല തലങ്ങളിലുള്ള പ്രവത്തനമാണ്  ഒന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ നടന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നന്ദിയോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 1996-സെപ്റ്റംബര്‍ 15-ന് ഗ്രാമസഭകള്‍ വിളിച്ചു ചേര്ക്കുന്നതിന്‍റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നടന്നു.

 

തുടക്കത്തില്‍ സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ 250-300 പേരെയും ജില്ലതലത്തില്‍ 5000-6000 പേരെയും പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ 50,000 പേരെയും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്തിനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്താകെ വമ്പിച്ച പങ്കാളിത്തമാണ് പരിശീലന ക്യംബുകളില്‍ ഉണ്ടായത്. സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ 370 പേരും ജില്ലാതലത്തില്‍ 11716 പേരും പ്രടെഷികതലത്തില്‍ ഒരുലക്ഷത്തിലധികം പേരും ആദ്യഘട്ട പരിസീലനം നേടി.

 

ലഭ്യമായ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം വിശേഷാല്‍ ഗ്രമാസഭകളിലും വാര്‍ഡു കണ്‍വന്‍ഷനുകളിലും ശരാശരി 200 പേര്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ 40% സ്ത്രീകളും 60% പുരുഷന്മാരുമാണ്. ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന  പ്രതീക്ഷകളെയും ആവേശത്തെയും അടിയന്തിരമായി ക്രിയാത്മകമായ പന്ഥാവില്ലൂടെ തിരിച്ചു വിടുന്നതിനു പരിയപ്തമം വിധം 1996  നവംബര്‍ ഒന്ന്‍ പുനരര്‍പ്പണ ദിനമായി ആചരിക്കപ്പെട്ടു. ഓരോ വാര്‍ഡിലും ഒരു സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തനമെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചു നടപ്പാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി മാതൃകാപരമായ അനേകം വികസന പദ്ധതികള്‍ സംസ്ഥാനത്താകെ ആരംഭിച്ചു. ഇതിന്‍റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിര്‍വഹിച്ചു. ഒരു  കോടിയോളം മനുഷ്യാധ്വാന  ദിനങ്ങളാണ് അന്ന്‍ സൗജന്യമായി അര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട്ത്.

 

രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ 600 പേര്‍ക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ പരിശീലനം നല്‍കി. വിവരശേകരണം, വികസന റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കല്‍ , വികസന സെമിനാര്‍ സംഘടിപ്പിക്കല്‍ എന്നീ സാങ്കേതിക വൈദഗത്യം അനുപേക്ഷനീയമായ ഈ ഘട്ടത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുകയുണ്ടായി. ത്രിദിന ജില്ലാ പരിസീലനവും ഏകദിന പ്രാദേശിക പരിശീലനവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

 

പ്രാഥമിക’ വിവരശേഖരത്തിന്‍ ആവശ്യമായ സമയ വിഭവ ലഭ്യതയിലെ കുറവുമൂലം ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഓഫീസുകള്‍, മാറ്റ് സ്ഥാപാനങ്ങളും എജന്‍സികളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകള്‍ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ദ്വിതീയവിവരശേഖരണം നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചു. 1996 ഒക്ടോബര്‍ 6-ന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുറിച്ചിയില്‍ ഈ പരിപാടിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു. 1996 ഒക്ടോബര്‍ 21-ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്നു പഞ്ചായത്തില്‍ വികസന സെമിനാറിന്‍റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു.

 

പദ്ധതിത്തുക നല്‍കിത്തുടങ്ങിയതോടെ ജന്കീയ പദ്ധതി നടപ്പിലക്കിത്തുടങ്ങനുള്ള ആവേശം ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ഉണര്‍ന്നു. പദ്ധതി രൂപ്വ്ല്‍കരണത്തിന് ചേര്‍ന്ന ഗ്രാമസഭകളില്‍ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളില്‍ ഏതാല്ലാമാണ്പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതെന്നും മറ്റുള്ളവ എന്തുകൊണ്ട് ഉള്‍പ്പെടുത്തുവാന്‍ ആയില്ലെന്നും അതാതു പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ക്കു മുന്ഗണനാ നിശ്ചയിക്കുകയും അവയുട ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഓരോ പ്രൊജക്റ്റും എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന്  ആലോചിക്കുകയും  അതിനുള്ള ജനകീയ കമ്മിറ്റികളും മറ്റും രൂപവ്ല്‍ക്കരിക്കുകയുംമോക്കെവേണ്ടിയിരുന്നു. എതിനെല്ലാമായി പദ്ധതി നിര്‍വഹണ ഗ്രാമസഭകള്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കുകയായിരുന്നു അടുത്തപടി.

 

മുമ്പൊക്കെ ഒരു വര്‍ഷം ഓരോ പഞ്ചായത്തിനു വിരളിലെനാവുന്ന മരാമത്തു പനികളെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുളൂ. അവയ്ക്ക് ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും നല്‍കാന്‍പോലും നിലനിന്ന സംവിധാനത്തില്‍ കാലതാമസം നേരിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജനകീയ പദ്ധതിയിന്‍ കീഴില്‍ ഓരോ പഞ്ചായത്തുകളിലും വര്‍ഷത്തില്‍ ശരാശരി 20 നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തികളെങ്കിലും  നടത്താനുണ്ടാകും. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഭരണ- സാങ്കേതിക അനുമതികള്‍ നല്കാന്‍ ലളിതവും വികീന്ദ്രീകൃതവും സമയ ബന്ധിതമായ നടപടിക്രമം ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടിവന്നു.

 

ഏതു തദേശ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെയും ഏതു നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കും ഭരണാനുമതി നല്‍കാനുള്ള അധികാരം അതാത് ഭരണ സ്ഥാപാനത്തിനുതന്നെ നല്‍കിക്കൊണ്ട് ചട്ടം തയ്യാറാക്കി. സാങ്കേതിക അനുമതി നല്‍കാനായി ജില്ലാതല വിദഗ്ധ സമിതി (ജി.എല്‍.ഇ.സി )കള്‍ക്കു രൂപം നല്‍കി. ബ്ലോക്ക്-മുനിസിപ്പല്‍- കോര്‍പ്പറേഷന്‍ തലങ്ങളില്‍ കൂടി ഇത്തരം സമിതികള്‍ രൂപീകരിക്കുകയും ജി.എല്‍.ഇ.സി വിപുലീകരിക്കുകയുംചെയ്തു.

 

ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന തരത്തില്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സ്കീമുകളുട അടക്കം ഗുണഭോക്താക്കളെ ഗ്രാമസഭയില്‍ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ സഹായകമാകുമാറുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി. ജനകീയ കമ്മിറ്റികള്‍ക്ക് മരാമാത്തു പണികള്‍ സുഗമമായി നടത്താന്‍ സഹായകമാകുമറു ലളിതവും യാഥാര്‍ത്ഥ്യബോധത്തോടു കൂടിയതിമായചട്ടങ്ങള്‍ക്കു രൂപം നല്‍കി. അവയുട മോണിട്ടറിങ്ങിനും സാമൂഹിക ഓഡിറ്റിങ്ങിനും വ്യവസ്ഥകള്‍ ആയി. ധനവിനിയോഗ ചട്ടങ്ങളുമായി. ഏല്ലാ നടപടികളും സുതാര്യമായിരിക്കാനും ഏല്ലാ രേഖകളും പരസ്യരേഖയക്കുവാനും, ഏതു പൗരനും അത് പരിശോധിക്കുവാനും നിശ്ചിത ഫീസ്‌ നല്‍കി പകര്‍പ്പെടുക്കുവാനും കഴിയുന്ന തരത്തില്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ പരിഷ്ക്കരിച്ചു.

 

എവയുടയെല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിശദവും ലളിതവുമായ പദ്ധതി നിര്വ്വഹണസഹായി തയ്യാറാക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്കെല്ലാം പരിശീലനം നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ഒക്ടോബറില്‍ തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ നടന്ന സംസ്ഥാനതല പരിശീലനത്തിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയായ ബ്ലോക്കുതല പരിശീലനങ്ങള്‍ നവംബര്‍ 14-ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ പദ്ധതി സമര്‍പ്പണവും പദ്ധതി വിഹിതവും എട്ടുവങ്ങലും ഗവര്‍ണര്‍ ശ്രീ.സുഖ്ദേവ് സിംഗ് കാംഗ് നിര്‍വ്വ്ഹിച്ചതോടെ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള തദേശ ഭരണ സ്ഥാപാനങ്ങള്‍ക്കും ഒന്‍പതാം പദ്ധതിയുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കാമെന്ന നിലയായി.

 

സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം അതിന്‍റെ തീവ്രതയില്‍ആരംഭിച്ചത് നിര്‍വ്വഹണ പരിശീലനതിനു ശേഷമാണ്.ഒക്ടോബര്‍ 2 ന് മിക്ക പഞ്ചായത്തുകളിലും വിപുലമായ സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നിരുന്നു. 1996 നവംബര്‍ ഒന്നിലെ പുനരര്‍പ്പണ  ദിനത്തിലും തുടര്‍ന്നുള്ള പല ഘട്ടങ്ങളിലും കേരളത്തിലുടനീളം നിരവധി സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്തിന്‍റെയും നഗരസഭയുടെയും അഭിമുകത്തില്‍ നടന്നുവരികയാണ്.

 

പദ്ധതിനിര്‍വ്വഹണത്തിന്‍റെ അവസാനഘട്ടത്തില്‍ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്യാപിച്ചത് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുവാന്‍ കാരണമായി. ജൂണ്‍ 30 വരെ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണ കാലയളവ് നീട്ടുവാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു.

 

ഇതിനിടയില്‍ത്തന്നെ രണ്ടാം വാര്‍ഷിക പദ്ധതിരൂപവല്‍ക്കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വിഷയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടം.

 

1998ജനുവരി മുതല്‍ തന്നെ ഇതിലേക്കാവശ്യമായ പ്രാരംഭ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. മിക്ക വിഷയങ്ങള്‍ക്കും സംസ്ഥാനതല പരിശീലനത്തിനു പുറമെ ജില്ലാ തലത്തിലും ബ്ലോക്കുതലത്തിലും  ഈ പരിശീലനങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ‘വനിതാ വികസനം’ എന്ന വിഷയ പരിശീലനത്തോടൊപ്പം വനിതാ കലാജാഥയും സംഘടിപ്പിച്ചത്  പരിപാടി കൂടുതല്‍ ജനകീയമാക്കാന്‍ സഹായകമായി. സാഷരതാ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനുശേഷം ഇത്ര ബ്രിഹത്തായ ഒരു പരിശീലനപരിപാടി ആദ്യമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

 

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ  നിര്മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുവാന്‍ അപ്രന്റീസ് എന്ജിനീയര്‍മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാന്‍ പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് അധികാരം ലഭിച്ചതോടെ അത്തരം എന്ജിനീയര്മാര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു.

 

പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തിന്‍റെ മോണിട്ടറിങ്ങും ഓഡിറ്റും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആയതിനാല്‍ പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റും ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റും ശക്തമക്കെണ്ടിയിരുന്നു. രണ്ടാം വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപികരനത്തിനു മുന്നോടിയായി  നിരവധി പരിശീലനങ്ങളും കോണ്‍ഫറന്‍സുകളും സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ജൂണ്‍, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ്‌ മാസങ്ങളിലായണവ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ യോഗങ്ങളില്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്ന നിര്‍ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകലയിത്തന്നെ പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് പിന്നീട് നടന്നിട്ടുള്ളത്.

 

1998 ആഗസ്റ്റ്‌ 16 നടന്ന വികസന കണ്‍വെന്ഷന്‍ ഏറെ ജനശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ച  പരിപാടിയായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് നൂറിലധികം  വരുന്ന തദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഒന്നാം വാര്‍ഷിക പദ്ധതിക്കാലത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ 180 ഓളം മാതൃകാ പ്രൊജക്റ്റുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായിരുന്നു വികസന കണ്‍വെന്ഷന്‍. ചില നൂതന പരിപാടികള്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ച തദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രദര്‍ശനവും വീഡിയോഷോയും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി  കോളേജില്‍ നടന്ന പരിപാടി ഒരു വികസ്നോത്സവമായിത്തന്നെ മാറുകയുണ്ടായി.

 

പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി പദ്ധതി രേഖ അംഗീകാരം നേടാനുള്ള അവസാനതീയതി ഒക്ടോബര്‍ 31 ആയി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രക്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനു മുമ്പ് എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയാക്കി പദ്ധതി രേഖയ്ക്ക്  അംഗീകാരം നേടാത്ത തദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ഗടു പണം ന്ഷ്ട്ടപ്പെടുമെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആകെയുള്ള 1214 തദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ 12 എണ്ണത്തിന്‍ മാത്രമേ ( 11 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും 1 ബ്ലോക്കു പഞ്ചായത്തും) ഒരു ഗടു നഷ്ട്ട്പ്പെടെണ്ടാതായി വന്നുള്ളൂ.

 

രണ്ടാം വാര്‍ഷിക പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിര്‍ണ്ണായകമാണ്. ആയതിനാല്‍ നിര്‍വ്വഹണ പരിശീലനം കുറ്റമറ്റതാക്കെണ്ടിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോട്ടുമായി നിര്‍വ്വഹണ പരിശീലനത്തിനായുള്ള സംസ്ഥാനതല  ഫാക്കല്‍ട്ടി പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ബ്ലോക്കടിസ്ഥനത്തിലും നഗരസഭാ അടിസ്ഥനത്തിലുമായി രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന പരിശീലനവും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഡിസംബര്‍ 5-ആം തിയ്യതിയോടെ സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളിലും ഈ പരിശീലനം നടന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇതോടൊപ്പം ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഗ്രാമസഭകളും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവും പരസ്യവും നല്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ ചിട്ടയര്‍ന്നതും സുതാര്യവുമായ രീതിയാണ് ഇത്തവണ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നത്. വീട്, കിണര്‍, കക്കൂസ് എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളടങ്ങുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കുവാന്‍ ഗ്രമാപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക്  മാത്രമേ  അധികാരമുള്ളു എന്നതും എതോരു പരിപടിക്കും വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഗ്രമസഭയ്ക്ക് മാത്രമാണെന്നതും പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമവും സുതാര്യമാക്കുവാന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന് തീര്‍ച്ച.

 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും കോര്‍പറേഷനുകളുടെയും പദ്ധതി രേഖ പരിശോധിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണബോര്‍ഡ് വൈസ്ചെയര്‍മാന്‍ അധ്യക്ക്ഷനായുള്ള സംസ്ഥാന തല വിദഗ്ധ സമിതിയും രൂപീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

സംസ്ഥാന  ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്

 

കേരളത്തില്‍ ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് രൂപം കൊണ്ടത് 1967 സപ്തംബറിലാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ധ്യക്ഷനായ ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡില്‍ വൈസ് ചെയര്‍മാനെ കൂടാതെ, ധനകാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി, ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്നിവര്‍ അംഗങ്ങലായിരുന്നു.

 

ശാസ്ത്രീയ സമീപനത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ പദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയാണ് ബോര്‍ഡിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ പ്ലാന്‍, ബജറ്റ്, വാര്‍ഷിക സാമ്പത്തിക അവലോകനംതുടങ്ങിയവ ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡാണ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു വരുന്നത്.

 

സംസ്ഥാനത്തെ വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുക, വികസനത്തിനു തടസ്സം നില്‍ക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളെ  കണ്ടെത്തി പരിഹാരം നിര്‍ദേശിക്കുക, സാമ്പത്തിക  മേഘലയുടെ വളര്‍ച്ച്ചക്കാവശ്യമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുക, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുക

 

തുടങ്ങിയവ സംസ്ഥാന  ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡിന്‍റെ  പ്രധാനചുമതലകളില്‍പ്പെടുന്നു. ബോര്‍ഡിന്‍റെ ജില്ലാ ഘടകമായ ജില്ലാ പ്ലാനിങ് ഓഫീസുകള്‍ 1979- ല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു.

 

1996-ല്‍ പുന:സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇപ്പോമന്ത്രിഴത്തെ ബോര്‍ഡിന്‍റെ ചെയര്‍മാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.ഇ.കെ നായനാരും, വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ പ്രൊ.ഐ.എസ്. ഗുലാത്തിയുമാണ്. ധനകാര്യമന്ത്രി,വ്യവസായമന്ത്രി, ഭക്ഷ്യസിവില്‍ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി, ചീഫ്‌ സെക്രട്ടറി എന്നിവരും അംഗങ്ങളാണ്. ശേഷിച്ച അഞ്ചു അംഗങ്ങളില്‍ 2പേര്‍ ഫുള്‍ടൈം മെംബര്‍മാരായുംപ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

 

ഒന്‍പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന പദ്ധതി ജനകീയമായി തയ്യാറാക്കുകയും ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ അത് നടപ്പാക്കാന്‍ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളെസഹായിക്കുകയും ചയ്യുന്നത്താണ് ബോഡിപ്പോള്‍.

 

ഗ്രാമക്ഷേമപരിപാടികള്‍ - ചരിത്രത്തിലൂടെ

 

ദരിദ്രജനങ്ങളുടെ നില ഭദ്രമാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സംയുക്തമയി പല പദ്ധതികളും ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പദ്ധതിപ്പനത്തിന്‍റെ 28 ശതമാനവും ബജറ്റില്‍ വകയിരുത്തിയിരുന്നത് ഗ്രാമവികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍നടപ്പാക്കിവരുന്ന കൃഷി, വനം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളും ബ്ലോക്ക്‌, പഞ്ചായത്ത്  തുടങ്ങിയവ വഴി ബഹുജന പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നിര്‍മ്മാണ ഏജന്‍സികളും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഉന്നമാനമാത്രേ. ദേശീയ വരുമാനത്തിനുള്ളവര്‍ദ്ധനയാണ് വളര്‍ച്ചകൊണ്ട് ഉടെഷിക്കുന്നതെങ്കില്‍ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ആവ്ശ്യങ്ങളിലൂന്നിയ ഗുണപരമായ മാറ്റമാണ് വികസനം സാധ്യമാക്കുന്നത്  സ്വാതന്ത്ര്യനന്തരം 1951 ലെ ഭൂദാന്‍ പ്രസ്ഥാനംതൊട്ട്‌ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നാല്‍പ്പതില്‍പ്പരം വിവിധ പരിപാടികള്‍ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയത് സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു മുമ്പു ഭാരതത്തിന്‍റെ  ഗ്രാമീനവസ്ഥ  മനസിലാക്കി ടാഗൂറും ഗാന്ധിജിയും മറ്റും നടത്തിയ വികസനയജ്ഞങ്ങളെയാണ്. വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങലിലെ ഏതാനും നാഴികക്കല്ലുകള്‍ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ഇന്നു പഞ്ചായത്തിരാജ് സംവിധാനത്തിലൂടെ പുരോഗതിക്കുവേണ്ടി ആരംഭിച്ച നടപടികളുടെ സാരാംശം മനസിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാണന്നു തോന്നുന്നു.

 

ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരുടെ പദ്ധതികള്‍  കടലാസിലാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത്‌. നീണ്ടുനിന്ന അടിമത്തത്തിന്‍റെ സൃഷ്ട്ടിയായ  ഭരണവ്യവസ്ഥ കാരണം ഗ്രമീണയാഥാര്‍ഥ്യങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരല്ല പദ്ധതിക്കു രൂപം നല്‍കുന്നത് എന്നത് ഒരു വൈരുധ്യമാണ്.

 

അനുഭവം ഒരു അനിവാര്യത എന്ന നിലയിലല്ല ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഗാന്ധിജി ജനിച്ച പോര്‍ബന്തര്‍ ഒരു കുഗ്രാമാമായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഗ്രാമീണദാരിദ്ര്യത്തെപ്പറ്റി ഗാന്ധിജിയെപ്പോലെ  ആര്‍ക്കും ബോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗ്രാമീനാഭിമുഖ്യത്തോടെ ആസൂത്രണവും നിര്‍വ്വഹണവും നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരുടെ കൂറ് ജനങ്ങലോടാണോ അതോ മേല്ദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരോടോ?

 

വിദ്യാസ്മ്പന്നര്‍ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകുമ്പോള്‍ അതിനെ മസ്തിഷ്ക വാര്‍ച്ചഎന്നു പറയുന്നു. ഉപജീവനത്തിനുവേണ്ടി  അവര്‍ നഗരങ്ങലിലേക്ക് പോകുന്നതും എങ്ങനെ അപലപിക്കപ്പെടെണ്ടാതല്ലേ?

 

കാര്‍ഷികവികസനം,മേഖലാവികസനം എന്നെല്ലാം തരംതിരിച്ച് മാറിമാറി പദ്ധതികള്‍ ഗ്രാമക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കി  1952 മുതല്‍( ഇന്ത്യയില്‍ സാമൂഹിക വികസന പരിപാടി അന്നാണ് ആരംഭിച്ചത്‌) നടപ്പാക്കുകയുണ്ടായി. ഇവ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു മുബേ ആരംഭിച്ച പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അനുഭവപാഠം ഉള്‍ക്കെണ്ടൂ.

 

 

ശ്രീനികേതന്‍ (1921)

 

ഉയര്‍ന്നവര്‍ക്ക്  ഗ്രാമീണരോടുള്ള താളുപര്യരാഹിത്യത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം എന്ന നിലയിലാണ് മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ്ടാഗൂര്‍ ശ്രീനികേതന്‍ ആരംഭിച്ചതു. ലിയോനാര്‍ട് എമിസ്റ്റ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ്കാരന്‍റെ സഹായം ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു.

 

‘ആവശ്യം എന്‍റെതുതന്നെ’.

 

മഹാകവി തന്‍റെ പ്രോരനയെ വിശദീകരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. കവിതയുടെ സ്വ്പ്നലോകത്തുനിന്ന്‍ ഇറങ്ങിവന്നു ചുറ്റുമുള്ള എണ്‍പത് ഗ്രാമങ്ങളില പാവപ്പെട്ടവരെ ഉദ്ധരിക്കുക എന്ന യജ്ഞത്തിനു മൂന്ന്‍  ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്  ടാഗൂറിന്‍റെ മുന്നില്‍ പ്രധാനമായും ഉണ്ടായിരുന്നത്.

 

1.  സ്വന്തം പങ്കാളികളാകാന്‍ ഗ്രാമീണരില്‍ താത്പര്യം വളര്‍ത്തുക.

 

2.   വികസനപ്രവേര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പണം സ്വരൂപികരിക്കുന്നതില്‍  ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുക.

 

3.  നേതാക്കളെ സമൂഹത്തില്‍നിന്നുതന്നെ വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് വരിക.

 

ഗ്രാമപുനര്‍നിര്‍മ്മാണം നടപ്പില്‍ വരുന്നത്  കൃഷി, വ്യവസായം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഗ്രാമീനക്ഷേമം എന്നീ നാലു വകുപ്പുകള്‍ മുഖേന ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ടാഗൂറാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ സഹായത്തിനു കത്തുനില്‍ക്കാതെ സ്വാശ്രശീലം, സ്വാഭിമാനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കല്‍, ഗ്രാമീണ താല്പര്യസംരക്ഷണം, ജോലിയില്‍ ആഹ്ലാദം എന്നീ തത്വങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവിഷ്ക്കരിച്ച പരിപാടികള്‍ക്ക് ഗ്രമാജീവിതത്തിന്‍റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പിന്നോക്കാവസ്ഥ തടസ്സമായിരുന്നു. വൃക്ഷങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞതും മണ്ണൊലിപ്പു കാരണം ചരല്കാല്ലുകള്‍ മാത്രം അവശേഷിച്ചതുമായ പ്രദേശത്താണ് ശ്രീനികേതന്പ്രവര്‍തത്തകര്‍ വിളഭൂമി പടുത്തുയര്‍ത്തിയത്. ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും വിത്ത്‌ ഗ്രമീനര്‍ക്കിടയില്‍  വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ഏര്‍പ്പാട് അവിടെ ചെയ്തു. ആറുമാസത്തെ കൃഷിപ്പണി കഴിഞ്ഞ്‌ ശേഷിച്ച സമയം കൈത്തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടല്‍മാത്രമേ കൃഷിക്കാരുടെ സാമ്പത്തീക  നില മെച്ചപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇതിനായി ശില്പഭവനം എന്ന പേരില്‍ കൈത്തൊഴില്‍ വിഭാഗം ആരംഭിച്ചു. ശാന്തിനികേതന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നവര്‍ കലാപരമായ വൈഭവം തികഞ്ഞ വസ്തുക്കള്‍ തേടി ശ്രീനികേതനിലെത്തി. ഗ്രാമങ്ങളില്‍ തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ കൈത്തൊഴില്‍ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ.

 

ഇംഗ്ലീഷുകാര്‍ ‘ഗ്രാമീണാവസ്ഥ എന്നോന്ന്‍ ഇന്ത്യയിലില്ല’. എന്ന മട്ടില്‍ ഭരണം നടത്തുമ്പോഴാണ് നോബല്‍ സമ്മാനം ലഭിച്ച തുക മുടക്കി ടാഗൂര്‍ ഗ്രാമവികസനം  ലക്ഷ്യമാക്കി ശ്രീനികേതന്‍ സ്ഥാപിച്ചത്..

 

മാര്‍ത്താണ്ന്ധം (1921)

 

പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണമാണ് ആത്മീയം. ഇതിന് സ്വയം സഹായിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം പരിശീലിപ്പിക്കണം. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഗ്രാമീണ വികസന കേന്ദ്രമായ മാര്‍ത്താണ്ഡത്തിന്‍റെ പ്രസക്തി ഇവിടെയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു 40 കിലോമീറ്റര്‍ തെക്ക് കന്യാകുമാരി ജില്ലയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മാര്‍ത്താണ്ഡവും പരിസരവും വൈ.എം.സി.എ.യുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു. ഗ്രാമങ്ങള്‍ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന സത്യം തുറന്ന്‍ പറഞ്ഞ് ഭരണാധികാരികളുടെ അപ്രീതി  നേടിയ കെ.റ്റി പോള്‍ ആയിരുന്നു മാര്‍ത്താണ്ന്ധം വൈ.എം.സി.എയുടെ അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി. ശ്രീനികേതനിലെത്തിയ ഡോക്ടര്‍ സ്പെന്‍സര്‍ ഹാച്ചും പത്നിയും ഒരു സംഘം ഗ്രാമോദ്ധാരണവാലണ്ടിയര്‍മാരോടോത്ത് പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് മാര്‍ത്താണ്ഡത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള ചന്തയിലും മറ്റ് പ്രസംഗപ്രചാരണ പരിപാടികളുമായി ചുറ്റിക്കറങ്ങി. 1921 ല്‍  സ്പെന്‍സര്‍ ഹാച്ചിന്റെ നേതൃത്തത്തില്‍ മാര്‍ത്താണ്ഡത്തെ മാതൃകാകേന്ദ്രം പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. ജാതിയും മതവും നോക്കാതെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവന് സഹായം എന്ന ലക്‌ഷ്യം ഗ്രാമ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പ്രത്യേക പരിശീലനവും അഭിരുചിയും ലഭിച്ച സ്പെന്‍സര്‍ ഹാച്ചിനുണ്ടായിരുന്നു. ആറു ഗ്രാമങ്ങളിലെ 16 ചന്ത പ്രദേശങ്ങളാണു ഈ മാതൃകാകേന്ദ്രത്തിന്‍റെ പരിധിയില്‍ വന്നത്. ബോധവല്‍ക്കരണത്തോടൊപ്പം ഗ്രാമീണര്‍ക്ക് വിദഗ്ധോപദേശം നല്‍കലും മാര്‍ത്താണ്ഡത്തിന്‍റെ മാര്‍ഗ്ഗമായിരുന്നു. നേതൃത്ത പരിശീലന പദ്ധതികളും മൃഗസംരക്ഷണം, ഗ്രാമവ്യവസായങ്ങള്‍, കൈത്തറികരകൌശലവസ്തുക്കളുടെ നിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങിയവയിലെ പ്രായോഗികപഠനങ്ങളും ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമീണര്‍ക്ക് ആവേശം നല്‍കി. മതപരമായ ലക്ഷ്യത്തോടൊപ്പം പാവപ്പെട്ടവരുടെ മൊത്തം നന്മ എന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ മാതൃക ഗ്രാമവികസന രംഗത്ത് പുതിയ ഉണര്‍വ് ഉണ്ടാക്കി. വിദഗ്ധന്‍മാര്‍ ജനസമ്പര്‍ക്കത്തിനായി സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെക്കു നീങ്ങി. ഓരോ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും ഓരോ ക്ലബ്ബുകള്‍ രൂപീകരിച്ചാണ് ഹാച്ച് തന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. ഇതുമൂലം ചൂഷണവിമുക്തമായ വിപണി ഗ്രാമീണ ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. പ്രതിഭലം പറ്റാത്ത സമ്പന്ന സേവകരുടെ പ്രവര്‍ത്തനവും പണച്ചെലവ്‌ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രാമാപ്രവര്‍ത്തനരീതിയും മാതൃകാപരമായ ലഘുജീവിതം നയിക്കാന്‍ നാട്ടുകാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. കലാമാധ്യമങ്ങളും വായനാശാലകളും വഴി ജനങ്ങളെ സമീപിച്ച ഡോ.സ്പെന്‍സര്‍ ഹാച്ച് മാര്‍ത്താണ്ഡത്തെപ്പറ്റി ‘Up from the poverty in rural India’, ‘Towards freedom from want’, ‘Further Upward in Rural India’ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ മുഖേന തന്‍റെ അനുഭവങ്ങളുടെ ആകെത്തുക ലോകത്തിനു നല്‍കി.

 

സേവാഗ്രാം (1936)

 

‘ഭാരതത്തിന്‍റെ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ്. ഗ്രാമങ്ങള്‍ നശിക്കുന്നെങ്കില്‍ ഭാരതവും നശിക്കും. നമുക്ക് ലോകത്തിനു നല്‍കാനുള്ള സന്ദേശം അതോടെ നഷ്ടമാകും’ എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് തന്ന ഗാന്ധിജി തന്‍റെ നിര്‍മ്മാണ പരിപാടികളുടെ ആസ്ഥാനമാക്കിയത് സേവാഗ്രാം എന്ന കുഗ്രാമമാണ്‌. കൈത്തൊഴിലാളികളുടെ പുനരുദ്ധാരണം ഗ്രാമശുചീകരണം, വനിതാക്ഷേമം അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം, ഗ്രാമീണ പരിശീലനം തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും മാതൃക സേവാഗ്രാമത്തില്‍ ആരംഭിച്ചു. ജനങ്ങള്‍ സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങള്‍ കണ്ടറിഞ്ഞു പരസഹായം കൂടാതെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയാണ് നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ സന്ദേശമെന്ന് ഗാന്ധിജി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഖാദിയുടെ പ്രചാരണം സ്വദേശ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളര്‍ത്തുകയും ഓരോ ഗ്രാമവും സ്വയം പൂര്‍ണ്ണമാകാനുള്ള രൂപരേഖ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. നവീനരീതിയിലുള്ള കക്കൂസും വളക്കുഴികളും ശുചിത്വം ജീവിതരീതിയാക്കി മാറ്റാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. എല്ലാവര്‍ക്കും വീട് എന്ന സങ്കല്പം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകണമെങ്കില്‍ ഒരു സ്ഥലത്ത് അഞ്ചു നാഴികയ്ക്കുള്ളില്‍ ലഭ്യമായ അസംസ്കൃതവസ്തുക്കള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വീടുണ്ടാക്കണം. നൂറുരൂപയ്ക്കകത്ത്‌ ചെലവുവരുന്ന ഇത്തരമൊരു മണ്‍കുടിലിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യസമരം നയിച്ച ഗാന്ധിജി താമസിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ഗ്രാമത്തിന് ഒരാള്‍ എന്ന കണക്കില്‍ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ നിന്നും പരിശീലനത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തകരെ സേവഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് വരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്ത്‌ മണ്‍കുടില്‍ കെട്ടി ഗാന്ധിജി താമസം തുടങ്ങിയത്. ‘എന്‍റെ ജീവിതമാണ് എന്‍റെ സന്ദേശം’ എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകള്‍, സേവാഗ്രാമില്‍വച്ചാണ് സ്വയംപൂര്‍ണ്ണമായ ഗ്രാമീണ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്കും സ്വയംപര്യാപ്തമായ സാമൂഹികക്രമത്തിനും ആവശ്യമായ പക്വത നേടിയത്.

 

ഗൂര്‍ ഗോണ്‍ (1920)

 

ഒരു ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നേതൃത്തത്തില്‍ ഭാരതത്തില്‍ നടന്ന ആദ്യത്തെ ഗ്രാമവികസനയത്നം പഞ്ചാബിലെ ഗൂര്‍ ഗോണ്‍ ജില്ലയില്‍ അരങ്ങേറി. മഴ വളരെ കുറഞ്ഞതും ജലസേച?

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    graamakshemam                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   svayam sampoor‍nna  graamangal‍ enna aashayam saphaleekarikkunnathinaanu 73 um 74 um bhedagathi bharanaghadanaa bhedagathikal‍kku roopam nal‍kiyathu                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

graamakshemam

 

bhaarathatthin‍re hrudayam thudikkunnathu gramaangalilanennu‍ gaandhiji paranju. Raashdrapithavin‍re svayam sampoor‍nna  graamangal‍ enna aashayam saphaleekarikkunnathinaanu 73 um 74 um bhedagathi bharanaghadanaa bhedagathikal‍kku roopam nal‍kiyathu. 73-aam bhedagathi 1993 epril‍ 24-num 74-aam bhedagathi 1993 joon‍ 1 num papraabalyatthil‍ vannu. Samsthaanangalile panchaayatthraaju sthaapanangalude roopeekaranatthinu vyavastha cheyyunna yude 243 o(-) vare 16 vakuppukalum panchaayatthukalude adhikaara paridhiyil‍ ul‍ppedutthenda 29 vishayangal‍ adangiya 11- aam  shedyoolumaanu 73- aam bhedagathiyilullathu. 243 pi (-) muthal‍ 243 isada (-), ji (-) vare 18 vakuppukalum nagarasabhayude paridhiyil‍ppedunna 18 vishayangal‍ adangiya 12- aam pattikayum 74-aam bhedagathi ul‍kkollunnu.

 

kerala panchaayatthraaju niyamam

 

mel‍pparanja bharanaghadanaa bhedagathikal‍kkanurodhamayittaanu kerala panchaayatthraaju niyamanatthinu roopam nal‍kiyittullathu. 1994 epril‍ 23nu ee niyamam praabalyatthil‍ vannu. 1960- le kerala panchaayatthu niyamatthile vyavasthakalekkoodi kor‍tthinakki oru thrithala  bharana samvidhaanam ee niyamam vibhaavanam cheyyunnu.

 

26 adhyaayangalum 8 pattikakalum ulla ee niyamatthil‍ 285 vakuppukalundu.

 

ee niyamaprakaaram  graamasabhayum thrithala  panchaayatthu samithikalumaanu keralatthil‍ nilavilullathu. Panchaayatthu prasidan‍rmaar‍kku eksikyutteevu adhikaarangal‍ nal‍kiyittundu.

 

vikasanatthin‍re ‘kerala maathruka’ niramkettuthudangiyappol‍ athinu parihaaramenna nilayilaanu vikendreekruthavum janapankalitthatthodu koodiyathumaaya vikasanasoothranavum nirvvahanavum enna aashayam undaayathu. Bharanaghadanayude 73-74 bhedagathikaliloode shariyaaya adhikaarangalodukoodiya thadeshabharana sthaapanangal‍ nilavil‍ vannathum on‍pathaam paddhathi janakeeya paddhathiyaayi roopappedutthaanum, thadeshabharanakoodangal‍kku svantham paddhathikal‍nadappaakkaanaayi samsthaanatthin‍re on‍pathaam paddhathiyadaghalin‍re 35-40% nal‍kaanum samsthaana sar‍kkaar‍ thirumaanicchathum maathrukaaparamaaya oru pravar‍tthanam nadatthaanulla saahacharyam keralatthil‍ srushdicchu. Thadeshabharana sthaapaanangal‍kku kooduthal‍ adhikaaram nal‍kunnathu sambandhicchu padtanam nadatthaan‍ esu. Bi. Sennin‍re nethruthvatthil‍ samsthaana gavan‍men‍ru oru kammittiye niyogicchathum ee neekkatthinu aakkamkkootti.

 

puna:samghadippikkappetta aasoothrana bor‍din‍re 96 joolyyil‍ cher‍nna yogam ‘on‍pathaam paddhathi janakeeya paddhathi’ enna peril‍ janakeeyaasoothrana prasthaanatthinu oru sameepana rekha amgeekaricchirunnu. Aasoothranaadhikaaram ettedukkaan‍panchaayatthukale sajjamaakkukayum ellaa saahacharyangalum orukkukayum cheythittu mathi adhikaaram thaazhekku nal‍kunnathu enna saneepanam aasoothranavikendreekaranatthe maatti vaykkaane sahaayikkoo ennum aasoothranavikendreekaaranam ikkaalamathrayum yaathaar‍thyamakaathe  poyathu ee sameepanam konduthanneyaanennulla vilayirutthalaayirunnu ithinu pinnil‍. Angane adhikaaram thaazhekkunal‍kuka, athu kyyaalaan‍ thadasam nil‍kkunnava pinneedu thattimaattuka enna sameepanam sveekarikkappettu.

 

janangalude yathaar‍ththa aavashyangalum munghananakalum adisthaanamaakki paddhathi roopaval‍kkarikkuka, praadeshika vibhavsaadhyathakal‍ paramaavadhi prayojanappadutthuka,vikasanasoothranatthilum nadatthippilum  janangalude mun‍kyyundaakkuka,  thadesha bharanakoodangale adhikaarapraapthamaakkuka, pinnokkavibhavangaludeyum sthreekaludayum sajeeva pankaalitthatthilooda avar‍kkaayulla paddhathikal‍ paramaavadhi phalapradamaakkuka, azhimathikkulla pazhuthukal‍ paramaavadhi kuracchu bharanam suthaaryamaakkuka, udyogasthasamvidhaanam janaadhipathyaval‍kkarikkuka, vibhaageeyathakal‍kkatheethamaaya koottaaymayiloonnunnathum shaasthreeya vikasana kaazhcchappaadil‍ adhishdtithavumaaya oru vikasana samskaaram srushttikkuka, janaadhipathyam kooduthal‍ ar‍ththapoor‍namaakkuka enningane lakshyangal‍ palathaayirunnu. Iva saakshaathkarikkaan‍ oru janakeeya  prasthaanam aavashyamaayirunnu.

 

1996 aagasttu 17-nu janakeeyaasoothrana prasthaanam aupachaarikamayi udghaadanam cheyyappettu. Shree i. Em. Esu. Nampoothirippaadin‍re addhyakshathayil‍ roopaval‍kkariccha unnathathala maar‍ganir‍deshakasamithiyude prathamayogavum annu cher‍nnu. Jooly/ aagasttu maasangalil‍ thayyaaraakkiya paripaadikal‍ anusaricchulla pravartthanangal‍kku athode thudakkamaayi. Angane onnaamghattamaaya visheshaal‍ graamasabhakal‍ vilicchu koottunnathinulla mun‍ orukkangal‍ aarambhicchu. Samsthaana-jillaa-praadeshika thalangalil‍ pravar‍tthakare parisheelippikkal‍, jaathimatha raashdreeyatthinatheethamaaya abhipraayasmanvayam roopappedutthaal‍, gramaasabhakalil‍ paramaavadhi janapankaalittham urappuvarutthunnathinu aavashyamaaya prachaaranam enningane pala thalangalilulla pravatthanamaanu  onnaam ghattatthil‍ nadannathu. Thiruvananthapuram jillayile nandiyodu graamapanchaayatthil‍ 1996-septtambar‍ 15-nu graamasabhakal‍ vilicchu cherkkunnathin‍re samsthaanathala udghaadanam nadannu.

 

thudakkatthil‍ samsthaanathalatthil‍ 250-300 pereyum jillathalatthil‍ 5000-6000 pereyum praadeshika thalatthil‍ 50,000 pereyum parisheelippikkunnatthinaanu theerumaanicchirunnathenkilum samsthaanatthaake vampiccha pankaalitthamaanu parisheelana kyambukalil‍ undaayathu. Samsthaana thalatthil‍ 370 perum jillaathalatthil‍ 11716 perum pradeshikathalatthil‍ orulakshatthiladhikam perum aadyaghatta pariseelanam nedi.

 

labhyamaaya kanakkukal‍ prakaaram visheshaal‍ gramaasabhakalilum vaar‍du kan‍van‍shanukalilum sharaashari 200 per‍ pankedutthittundu. Ithil‍ 40% sthreekalum 60% purushanmaarumaanu. Janangal‍kkidayil‍ undaayirunna  pratheekshakaleyum aaveshattheyum adiyanthiramaayi kriyaathmakamaaya panthaavilloode thiricchu vidunnathinu pariyapthamam vidham 1996  navambar‍ onnu‍ punarar‍ppana dinamaayi aacharikkappettu. Oro vaar‍dilum oru sannaddhapravar‍tthanamenkilum theerumaanicchu nadappaakkunnathin‍re bhaagamaayi maathrukaaparamaaya anekam vikasana paddhathikal‍ samsthaanatthaake aarambhicchu. Ithin‍re samsthaanathala udghaadanam pradhaanamanthri thiruvananthapuratthu nir‍vahicchu. Oru  kodiyolam manushyaadhvaana  dinangalaanu annu‍ saujanyamaayi ar‍ppikkappettthu.

 

randaam ghattatthil‍ 600 per‍kku samsthaana thalatthil‍ parisheelanam nal‍ki. Vivarashekaranam, vikasana rippor‍ttu thayyaaraakkal‍ , vikasana seminaar‍ samghadippikkal‍ ennee saankethika vydagathyam anupekshaneeyamaaya ee ghattatthil‍ kooduthal‍ udyogasthar‍kku parisheelanam nal‍kukayundaayi. Thridina jillaa pariseelanavum ekadina praadeshika parisheelanavum undaayirunnu.

 

praathamika’ vivarashekharatthin‍ aavashyamaaya samaya vibhava labhyathayile kuravumoolam gavan‍men‍ru opheesukal‍, maattu sthaapaanangalum ejan‍sikalum prasiddheekariccha rekhakal‍ ennivaye adisthaanamaakki dvitheeyavivarashekharanam nadatthaan‍ theerumaanicchu. 1996 okdobar‍ 6-nu kottayam jillayile kuricchiyil‍ ee paripaadiyude samsthaanathala udghaadanavum nadannu. 1996 okdobar‍ 21-nu malappuram jillayile vallikkunnu panchaayatthil‍ vikasana seminaarin‍re samsthaanathala udghaadanavum nadannu.

 

paddhathitthuka nal‍kitthudangiyathode jankeeya paddhathi nadappilakkitthudanganulla aavesham graamangalil‍ unar‍nnu. Paddhathi roopvl‍karanatthinu cher‍nna graamasabhakalil‍ unnayikkappetta aavashyangalil‍ ethaallaamaanpaddhathiyil‍ ul‍ppedutthiyathennum mattullava enthukondu ul‍ppedutthuvaan‍ aayillennum athaathu panchaayatthile janangale bodhyappedutthukayum nadappaakkunna paddhathikal‍kku mungananaa nishchayikkukayum avayuda gunabhokthaakkale theranjedukkukayum oro projakttum engane nadatthanamennu  aalochikkukayum  athinulla janakeeya kammittikalum mattum roopavl‍kkarikkukayummokkevendiyirunnu. Ethinellaamaayi paddhathi nir‍vahana graamasabhakal‍ vilicchu cher‍kkukayaayirunnu adutthapadi.

 

mumpokke oru var‍sham oro panchaayatthinu viralilenaavunna maraamatthu panikale undaakumaayirunnuloo. Avaykku bharanaanumathiyum saankethikaanumathiyum nal‍kaan‍polum nilaninna samvidhaanatthil‍ kaalathaamasam nerittirunnu. Ennaal‍ janakeeya paddhathiyin‍ keezhil‍ oro panchaayatthukalilum var‍shatthil‍ sharaashari 20 nir‍mmaana pravrutthikalenkilum  nadatthaanundaakum. Ivaykkellaam bharana- saankethika anumathikal‍ nalkaan‍ lalithavum vikeendreekruthavum samaya bandhithamaaya nadapadikramam aavishkarikkendivannu.

 

ethu thadesha bharanakoodatthin‍reyum ethu nir‍mmaana pravrutthikkum bharanaanumathi nal‍kaanulla adhikaaram athaathu bharana sthaapaanatthinuthanne nal‍kikkondu chattam thayyaaraakki. Saankethika anumathi nal‍kaanaayi jillaathala vidagdha samithi (ji. El‍. I. Si )kal‍kku roopam nal‍ki. Blokku-munisippal‍- kor‍ppareshan‍ thalangalil‍ koodi ittharam samithikal‍ roopeekarikkukayum ji. El‍. I. Si vipuleekarikkukayumcheythu.

 

bharanaghadana vibhaavanam cheyyunna tharatthil‍ kendra-samsthaana skeemukaluda adakkam gunabhokthaakkale graamasabhayil‍ ninnu thiranjedukkaan‍ sahaayakamaakumaarulla maar‍gganir‍deshangal‍ thayyaaraakki. Janakeeya kammittikal‍kku maraamaatthu panikal‍ sugamamaayi nadatthaan‍ sahaayakamaakumaru lalithavum yaathaar‍ththyabodhatthodu koodiyathimaayachattangal‍kku roopam nal‍ki. Avayuda monittaringinum saamoohika odittinginum vyavasthakal‍ aayi. Dhanaviniyoga chattangalumaayi. Ellaa nadapadikalum suthaaryamaayirikkaanum ellaa rekhakalum parasyarekhayakkuvaanum, ethu pauranum athu parishodhikkuvaanum nishchitha pheesu nal‍ki pakar‍ppedukkuvaanum kazhiyunna tharatthil‍ chattangal‍ parishkkaricchu.

 

evayudayellaam adisthaanatthil‍ vishadavum lalithavumaaya paddhathi nirvvahanasahaayi thayyaaraakkukayum bandhappettavar‍kkellaam parisheelanam nal‍kukayum cheythu. Okdobaril‍ thrushoor‍ jillayil‍ nadanna samsthaanathala parisheelanatthin‍re thudar‍cchayaaya blokkuthala parisheelanangal‍ navambar‍ 14-nu thiruvananthapuram jillayude paddhathi samar‍ppanavum paddhathi vihithavum ettuvangalum gavar‍nar‍ shree. Sukhdevu simgu kaamgu nir‍vvhicchathode ellaa thalatthilumulla thadesha bharana sthaapaanangal‍kkum on‍pathaam paddhathiyude nir‍vvahanatthinu thudakkam kurikkaamenna nilayaayi.

 

samsthaanavyaapakamaayi paddhathi nir‍vvahanam athin‍re theevrathayil‍aarambhicchathu nir‍vvahana parisheelanathinu sheshamaanu. Okdobar‍ 2 nu mikka panchaayatthukalilum vipulamaaya sannaddha pravar‍tthanangal‍ nadannirunnu. 1996 navambar‍ onnile punarar‍ppana  dinatthilum thudar‍nnulla pala ghattangalilum keralatthiludaneelam niravadhi sannaddha pravar‍tthanangal‍ panchaayatthin‍reyum nagarasabhayudeyum abhimukatthil‍ nadannuvarikayaanu.

 

paddhathinir‍vvahanatthin‍re avasaanaghattatthil‍ pothutheranjeduppu prakyaapicchathu pravar‍tthanangal‍ thaal‍kkaalikamaayi nir‍tthivaykkuvaan‍ kaaranamaayi. Joon‍ 30 vare paddhathi nir‍vvahanam paddhathi nir‍vvahana kaalayalavu neettuvaan‍ sar‍kkaar‍ theerumaanicchu.

 

ithinidayil‍tthanne randaam vaar‍shika paddhathiroopaval‍kkarana pravar‍tthanangalum aarambhicchu kazhinjirunnu. Vishayaadisthaanatthil‍ prathyeka parisheelana paripaadikal‍ samghadippikkukayaayirunnu aadyaghattam.

 

1998januvari muthal‍ thanne ithilekkaavashyamaaya praarambha pravar‍tthanangal‍kku thudakkam kuricchu. Mikka vishayangal‍kkum samsthaanathala parisheelanatthinu purame jillaa thalatthilum blokkuthalatthilum  ee parisheelanangal‍ samghadippikkappettu. ‘vanithaa vikasanam’ enna vishaya parisheelanatthodoppam vanithaa kalaajaathayum samghadippicchathu  paripaadi kooduthal‍ janakeeyamaakkaan‍ sahaayakamaayi. Saasharathaa pravar‍tthanatthinushesham ithra brihatthaaya oru parisheelanaparipaadi aadyamaayaanu samsthaanatthu samghadippikkappedunnathu.

 

graama panchaayatthukalude  nirmmaana pravar‍tthanangale sahaayikkuvaan‍ apranteesu enjineeyar‍maare theranjedukkuvaan‍ panchaayatthukal‍kku adhikaaram labhicchathode attharam enjineeyarmaar‍kkulla parisheelanam aarambhicchu.

 

paddhathi nir‍vvahanatthin‍re monittaringum odittum valare pradhaanappettathaanu. Aayathinaal‍ per‍phoman‍su odittum lokkal‍ phandu odittum shakthamakkendiyirunnu. Randaam vaar‍shika paddhathi roopikaranatthinu munnodiyaayi  niravadhi parisheelanangalum kon‍pharan‍sukalum samghadippikkukayundaayi. Joon‍, jooly, aagasttu maasangalilaayanava samghadippikkappettathu. Ee yogangalil‍ uyar‍nnuvanna nir‍deshangalum abhipraayangalum sar‍kkaar‍ uttharavukalayitthanne purappeduvikkanamenna abhipraayam pariganicchulla pravar‍tthanangalaanu pinneedu nadannittullathu.

 

1998 aagasttu 16 nadanna vikasana kan‍venshan‍ ere janashraddhayaakarshiccha  paripaadiyaayirunnu. Ethaandu nooriladhikam  varunna thadeshabharanasthaapanangal‍ onnaam vaar‍shika paddhathikkaalatthu nadappilaakkiya 180 olam maathrukaa projakttukal‍ avatharippikkunnathinaayirunnu vikasana kan‍venshan‍. Chila noothana paripaadikal‍ aavishkkariccha thadeshabharanasthaapanangalude nethruthvatthil‍ pradar‍shanavum veediyoshoyum samghadippicchirunnu. Thiruvananthapuram yoonivezhsitti  kolejil‍ nadanna paripaadi oru vikasnothsavamaayitthanne maarukayundaayi.

 

paddhathi pravar‍tthanangal‍ samayabandhithamaayi chittappedutthunnathin‍re bhaagamaayi paddhathi rekha amgeekaaram nedaanulla avasaanatheeyathi okdobar‍ 31 aayi sar‍kkaar‍ prakyaapikkukayundaayi. Athinu mumpu ellaa nadapadikramangalum poor‍tthiyaakki paddhathi rekhaykku  amgeekaaram nedaattha thadeshabharana sthaapanangal‍kku oru gadu panam nshttappedumennum uttharavil‍ paranjirunnu. Aakeyulla 1214 thadesha bharana sthaapanangalil‍ 12 ennatthin‍ maathrame ( 11 graamapanchaayatthukalum 1 blokku panchaayatthum) oru gadu nashttppedendaathaayi vannulloo.

 

randaam vaar‍shika paddhathi nir‍vvahanam janakeeyaasoothrana prasthaanatthe sambandhicchidattholam nir‍nnaayakamaanu. Aayathinaal‍ nir‍vvahana parisheelanam kuttamattathaakkendiyirunnu. Thiruvananthapuratthum kozhikkottumaayi nir‍vvahana parisheelanatthinaayulla samsthaanathala  phaakkal‍tti parisheelanam samghadippikkappedukayundaayi. Athinushesham blokkadisthanatthilum nagarasabhaa adisthanatthilumaayi randu divasam neendu nil‍kkunna parisheelanavum samghadippikkappettu. Disambar‍ 5-aam thiyyathiyode samsthaanatthu ellaa blokkukalilum ee parisheelanam nadannukazhinju. Ithodoppam gunabhokthaakkale theranjedukkaanulla graamasabhakalum aarambhicchukazhinju. Gunabhokthaakkale theranjedukkunna reethi sambandhicchulla uttharavum parasyavum nalkikkazhinjittundu. Kooduthal‍ chittayar‍nnathum suthaaryavumaaya reethiyaanu itthavana aavishkkarikkunnathu. Veedu, kinar‍, kakkoosu enniva ozhikeyulla kaaryangalil‍ vyakthigatha gunabhokthaakkaladangunna projakttukal‍ thayyaaraakkuvaan‍ gramaapanchaayatthukal‍kku  maathrame  adhikaaramullu ennathum ethoru paripadikkum vyakthigatha gunabhokthavine theranjedukkuvaanulla adhikaaram gramasabhaykku maathramaanennathum paddhathi nir‍vvahanam kooduthal‍ kaaryakshamavum suthaaryamaakkuvaan‍ sahaayikkumennu theer‍ccha.

 

jillaa panchaayatthukaludeyum kor‍pareshanukaludeyum paddhathi rekha parishodhikkaan‍ samsthaana aasoothranabor‍du vyscheyar‍maan‍ adhyakkshanaayulla samsthaana thala vidagdha samithiyum roopeekaricchu pravar‍tthanamaarambhicchittundu.

 

samsthaana  aasoothrana bor‍d

 

keralatthil‍ aasoothrana bor‍du roopam kondathu 1967 sapthambarilaanu. Mukhyamanthri addhyakshanaaya aasoothrana bor‍dil‍ vysu cheyar‍maane koodaathe, dhanakaaryavakuppu manthri, cheephu sekrattari ennivar‍ amgangalaayirunnu.

 

shaasthreeya sameepanatthode samsthaanatthin‍re paddhathikal‍kku roopam kodukkukayaanu bor‍din‍re lakshyam. Samsthaanatthin‍re plaan‍, bajattu, vaar‍shika saampatthika avalokanamthudangiyava aasoothrana bor‍daanu nir‍vvahicchu varunnathu.

 

samsthaanatthe vibhavangalekkuricchu padtanam nadatthuka, vikasanatthinu thadasam nil‍kkunna ghattangale  kandetthi parihaaram nir‍deshikkuka, saampatthika  meghalayude valar‍cchchakkaavashyamaaya nir‍deshangal‍ nal‍kuka, theranjedukkappettittulla projakttukalekkuricchu padtanam nadatthuka

 

thudangiyava samsthaana  aasoothrana bor‍din‍re  pradhaanachumathalakalil‍ppedunnu. Bor‍din‍re jillaa ghadakamaaya jillaa plaaningu opheesukal‍ 1979- l‍ pravar‍tthanam aarambhicchu.

 

1996-l‍ puna:samghadippikkappetta ippomanthrizhatthe bor‍din‍re cheyar‍maan‍ mukhyamanthri shree. I. Ke naayanaarum, vysu cheyar‍maan‍ pro. Ai. Esu. Gulaatthiyumaanu. Dhanakaaryamanthri,vyavasaayamanthri, bhakshyasivil‍ saplysu manthri, vidyaabhyaasa manthri, cheephu sekrattari ennivarum amgangalaanu. Sheshiccha anchu amgangalil‍ 2per‍ phul‍dym membar‍maaraayumpravar‍tthikkunnu.

 

on‍pathaam panchavathsara paddhathiyude bhaagamaayi samsthaana paddhathi janakeeyamaayi thayyaaraakkukayum janapankaalitthatthode athu nadappaakkaan‍ praadeshika bharanakoodangalesahaayikkukayum chayyunnatthaanu bodippol‍.

 

graamakshemaparipaadikal‍ - charithratthiloode

 

daridrajanangalude nila bhadramaakkunnathinu kendra- samsthaana sar‍kkaar‍ samyukthamayi pala paddhathikalum aavishkkaricchu nadappaakkiyittundu. Sar‍kkaarin‍re paddhathippanatthin‍re 28 shathamaanavum bajattil‍ vakayirutthiyirunnathu graamavikasanapravar‍tthanangal‍nadappaakkivarunna krushi, vanam thudangiya vakuppukalum blokku, panchaayatthu  thudangiyava vazhi bahujana pankaalittham urappuvarutthunna nir‍mmaana ejan‍sikalum lakshyamaakkunnathu graameena jeevithatthin‍re unnamaanamaathre. Desheeya varumaanatthinullavar‍ddhanayaanu valar‍cchakondu udeshikkunnathenkil‍ paavappettavarude aavshyangaliloonniya gunaparamaaya maattamaanu vikasanam saadhyamaakkunnathu  svaathanthryanantharam 1951 le bhoodaan‍ prasthaanamthottu pareekshanaadisthaanatthil‍ naal‍ppathil‍pparam vividha paripaadikal‍ nammude naattil‍ arangeriyittundu. Iva adisthaanamaakkiyathu svaathanthryalabdhikku mumpu bhaarathatthin‍re  graameenavastha  manasilaakki daagoorum gaandhijiyum mattum nadatthiya vikasanayajnjangaleyaanu. Vikasana pravar‍tthanangalile ethaanum naazhikakkallukal‍ kandetthaanulla shramam innu panchaayatthiraaju samvidhaanatthiloode purogathikkuvendi aarambhiccha nadapadikalude saaraamsham manasilaakkunnathinu aavashyamaanannu thonnunnu.

 

udyogasthan‍maarude paddhathikal‍  kadalaasilaanu roopam kollunnathu. Neenduninna adimatthatthin‍re srushttiyaaya  bharanavyavastha kaaranam grameenayaathaar‍thyangal‍ anubhaviccharinjavaralla paddhathikku roopam nal‍kunnathu ennathu oru vyrudhyamaanu.

 

anubhavam oru anivaaryatha enna nilayilalla ivide vivakshikkunnathu. Gaandhiji janiccha por‍banthar‍ oru kugraamaamaayirunnilla. Ennittum graameenadaaridryattheppatti gaandhijiyeppole  aar‍kkum bodhamundaayirunnilla. Graameenaabhimukhyatthode aasoothranavum nir‍vvahanavum nadakkunnundo? Udyogasthan‍maarude kooru janangalodaano atho meldyogasthan‍maarodo?

 

vidyaasmpannar‍ inthya vittupokumpol‍ athine masthishka vaar‍cchaennu parayunnu. Upajeevanatthinuvendi  avar‍ nagarangalilekku pokunnathum engane apalapikkappedendaathalle?

 

kaar‍shikavikasanam,mekhalaavikasanam ennellaam tharamthiricchu maarimaari paddhathikal‍ graamakshemam lakshyamaakki  1952 muthal‍( inthyayil‍ saamoohika vikasana paripaadi annaanu aarambhicchathu) nadappaakkukayundaayi. Iva svaathanthryalabdhikku mube aarambhiccha pareekshanangalude anubhavapaadtam ul‍kkendoo.

 

 

shreenikethan‍ (1921)

 

uyar‍nnavar‍kku  graameenarodulla thaaluparyaraahithyatthin‍re prathikaranam enna nilayilaanu mahaakavi raveendranaathdaagoor‍ shreenikethan‍ aarambhicchathu. Liyonaar‍du emisttu enna imgleeshkaaran‍re sahaayam ithinundaayirunnu.

 

‘aavashyam en‍rethuthanne’.

 

mahaakavi than‍re proranaye vishadeekaricchathu anganeyaanu. Kavithayude svpnalokatthuninnu‍ irangivannu chuttumulla en‍pathu graamangalila paavappettavare uddharikkuka enna yajnjatthinu moonnu‍  lakshyangalaanu  daagoorin‍re munnil‍ pradhaanamaayum undaayirunnathu.

 

1.  svantham pankaalikalaakaan‍ graameenaril‍ thaathparyam valar‍tthuka.

 

2.   vikasanapraver‍tthanangal‍kku panam svaroopikarikkunnathil‍  janangale sahaayikkuka.

 

3.  nethaakkale samoohatthil‍ninnuthanne valar‍tthikkondu varika.

 

graamapunar‍nir‍mmaanam nadappil‍ varunnathu  krushi, vyavasaayam, vidyaabhyaasam, graameenakshemam ennee naalu vakuppukal‍ mukhena aasoothranam cheythathu daagooraanu. Sar‍kkaar‍ sahaayatthinu katthunil‍kkaathe svaashrasheelam, svaabhimaanam kaatthusookshikkal‍, graameena thaalparyasamrakshanam, joliyil‍ aahlaadam ennee thathvangal‍ adisthaanamaakki aavishkkariccha paripaadikal‍kku gramaajeevithatthin‍re motthatthilulla pinnokkaavastha thadasamaayirunnu. Vrukshangal‍ kuranjathum mannolippu kaaranam charalkaallukal‍ maathram avasheshicchathumaaya pradeshatthaanu shreenikethanpravar‍thatthakar‍ vilabhoomi padutthuyar‍tthiyathu. Phalavrukshangaludeyum chedikaludeyum vitthu grameenar‍kkidayil‍  vitharanam cheyyaanulla er‍ppaadu avide cheythu. Aarumaasatthe krushippani kazhinju sheshiccha samayam kytthozhilil‍ er‍ppettal‍maathrame krushikkaarude saampattheeka  nila mecchappedukayulloo ithinaayi shilpabhavanam enna peril‍ kytthozhil‍ vibhaagam aarambhicchu. Shaanthinikethan‍ sandar‍shikkunnavar‍ kalaaparamaaya vybhavam thikanja vasthukkal‍ thedi shreenikethaniletthi. Graamangalil‍ thozhil‍ labhikkaan‍ kytthozhil‍ abhivruddhippedutthuka maathrame vazhiyulloo.

 

imgleeshukaar‍ ‘graameenaavastha ennonnu‍ inthyayililla’. Enna mattil‍ bharanam nadatthumpozhaanu nobal‍ sammaanam labhiccha thuka mudakki daagoor‍ graamavikasanam  lakshyamaakki shreenikethan‍ sthaapicchathu..

 

maar‍tthaanndham (1921)

 

paavappettavar‍kku bhakshanamaanu aathmeeyam. Ithinu svayam sahaayikkunnathinte praadhaanyam parisheelippikkanam. Thekke inthyayile pradhaana graameena vikasana kendramaaya maar‍tthaandatthin‍re prasakthi ivideyaanu. Thiruvananthapuratthuninnu 40 kilomeettar‍ thekku kanyaakumaari jillayil‍ sthithicheyyunna maar‍tthaandavum parisaravum vy. Em. Si. E. Yude aasthaanamaayirunnu. Graamangal‍ avaganikkappedunnu enna sathyam thurannu‍ paranju bharanaadhikaarikalude apreethi  nediya ke. Tti pol‍ aayirunnu maar‍tthaanndham vy. Em. Si. Eyude annatthe sekrattari. Shreenikethaniletthiya dokdar‍ spen‍sar‍ haacchum pathniyum oru samgham graamoddhaaranavaalandiyar‍maarodotthu pravar‍tthanatthinu maar‍tthaandatthinu chuttumulla chanthayilum mattu prasamgaprachaarana paripaadikalumaayi chuttikkarangi. 1921 l‍  spen‍sar‍ haacchinte nethrutthatthil‍ maar‍tthaandatthe maathrukaakendram pravar‍tthanamaarambhicchu. Jaathiyum mathavum nokkaathe ettavum paavappettavanu sahaayam enna lakshyam graama pravar‍tthanatthil‍ prathyeka parisheelanavum abhiruchiyum labhiccha spen‍sar‍ haacchinundaayirunnu. Aaru graamangalile 16 chantha pradeshangalaanu ee maathrukaakendratthin‍re paridhiyil‍ vannathu. Bodhaval‍kkaranatthodoppam graameenar‍kku vidagdhopadesham nal‍kalum maar‍tthaandatthin‍re maar‍ggamaayirunnu. Nethruttha parisheelana paddhathikalum mrugasamrakshanam, graamavyavasaayangal‍, kyttharikarakoushalavasthukkalude nir‍mmaanam thudangiyavayile praayogikapadtanangalum chuttumulla graameenar‍kku aavesham nal‍ki. Mathaparamaaya lakshyatthodoppam paavappettavarude mottham nanma enna shreshdtamaaya maathruka graamavikasana ramgatthu puthiya unar‍vu undaakki. Vidagdhan‍maar‍ janasampar‍kkatthinaayi sameepa pradeshangalilekku neengi. Oro vishayangal‍kkum oro klabbukal‍ roopeekaricchaanu haacchu than‍re pravar‍tthanam mumpottu kondupoyathu. Ithumoolam chooshanavimukthamaaya vipani graameena daaridryatthe kuracchu konduvarunnu. Prathibhalam pattaattha sampanna sevakarude pravar‍tthanavum panacchelavu ettavum kuranja graamaapravar‍tthanareethiyum maathrukaaparamaaya laghujeevitham nayikkaan‍ naattukaare prerippicchu. Kalaamaadhyamangalum vaayanaashaalakalum vazhi janangale sameepiccha do. Spen‍sar‍ haacchu maar‍tthaandattheppatti ‘up from the poverty in rural india’, ‘towards freedom from want’, ‘further upward in rural india’ ennee granthangal‍ mukhena than‍re anubhavangalude aaketthuka lokatthinu nal‍ki.

 

sevaagraam (1936)

 

‘bhaarathatthin‍re aathmaavu kudikollunnathu graamangalilaanu. Graamangal‍ nashikkunnenkil‍ bhaarathavum nashikkum. Namukku lokatthinu nal‍kaanulla sandesham athode nashdamaakum’ enna munnariyippu thanna gaandhiji than‍re nir‍mmaana paripaadikalude aasthaanamaakkiyathu sevaagraam enna kugraamamaanu. Kytthozhilaalikalude punaruddhaaranam graamashucheekaranam, vanithaakshemam adisthaana vidyaabhyaasam, graameena parisheelanam thudangiya ellaa pravar‍tthanangaludeyum maathruka sevaagraamatthil‍ aarambhicchu. Janangal‍ svantham prashnangal‍ kandarinju parasahaayam koodaathe parihaaram kandetthukayaanu nir‍mmaana pravar‍tthanangalude sandeshamennu gaandhiji vyakthamaakkiyittundu. Khaadiyude prachaaranam svadesha prasthaanatthe valar‍tthukayum oro graamavum svayam poor‍nnamaakaanulla rooparekha aavishkarikkukayum cheythu. Naveenareethiyilulla kakkoosum valakkuzhikalum shuchithvam jeevithareethiyaakki maattaan‍ lakshyamittittullathaayirunnu. Ellaavar‍kkum veedu enna sankalpam yaathaar‍ththyamaakanamenkil‍ oru sthalatthu anchu naazhikaykkullil‍ labhyamaaya asamskruthavasthukkal‍ maathram upayogicchu veedundaakkanam. Nooruroopaykkakatthu chelavuvarunna ittharamoru man‍kudililaanu svaathanthryasamaram nayiccha gaandhiji thaamasicchirunnathu. Oru graamatthinu oraal‍ enna kanakkil‍ ellaa graamangalil‍ ninnum parisheelanatthinaayi pravar‍tthakare sevagraamatthilekku kondu varika enna lakshyatthodeyaanu inthyayude madhyabhaagatthu man‍kudil‍ ketti gaandhiji thaamasam thudangiyathu. ‘en‍re jeevithamaanu en‍re sandesham’ enna gaandhijiyude vaakkukal‍, sevaagraamil‍vacchaanu svayampoor‍nnamaaya graameena saampatthika vyavasthaykkum svayamparyaapthamaaya saamoohikakramatthinum aavashyamaaya pakvatha nediyathu.

 

goor‍ gon‍ (1920)

 

oru jillaa kalakdarude nethrutthatthil‍ bhaarathatthil‍ nadanna aadyatthe graamavikasanayathnam panchaabile goor‍ gon‍ jillayil‍ arangeri. Mazha valare kuranjathum jalasecha?

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions