പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങള്‍

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങള്‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

ജനന രജിസ്ട്രേഷന്‍

 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- പഞ്ചായത്തില്‍നിന്നും സൌജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ ജനനം നടന്ന വീട്ടിലെ മുതിര്‍ന്ന അംഗം/സ്ഥാപനത്തിലെ മേധാവി 21 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷ നല്‍കണം. നിബന്ധനകള്‍ *:- പഞ്ചായത്ത് അതിര്‍ത്തിക്കുള്ളില്‍ നടന്ന ജനനം മാത്രം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- ജനനം കഴിഞ്ഞ് 21 ദിവസം വരെ സൌജന്യം. 30 ദിവസം വരെ രണ്ട് രൂപ ലേറ്റ് ഫീ. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി**:- അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമായി 7 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ .

 

ജനന രജിസ്ററില്‍ പേരു ചേര്‍ക്കല്‍

 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- അഞ്ചുരൂപയുടെ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പ് പതിച്ച് നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തില്‍ , മാതാപിതാക്കള്‍ സംയുക്തമായി അപേക്ഷിക്കണം. നിബന്ധനകള്‍ *:- ആറുവയസ്സ് കഴിഞ്ഞാല്‍ , താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ രജിസ്ട്രാരുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, സ്കൂള്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കണം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- ഒരു വര്‍ഷം വരെ സൌജന്യം. തുടര്‍ന്ന് അഞ്ചു രൂപ ലേറ്റ് ഫീ. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി**:- 7 പ്രവൃത്തി ദിവസം.

 

മരണ രജിസ്ട്രേഷന്‍

 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- പഞ്ചായത്തില്‍നിന്നും സൌജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ മരണം നടന്ന വീട്ടിലെ മുതിര്‍ന്ന അംഗം/സ്ഥാപനത്തിലെ മേധാവി 21 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷ നല്‍കണം. നിബന്ധനകള്‍ *:- പഞ്ചായത്ത് അതിര്‍ത്തിക്കുള്ളില്‍ നടന്ന മരണം മാത്രം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- മരണം കഴിഞ്ഞ് 21 ദിവസം വരെ സൌജന്യം. 30 ദിവസം വരെ രണ്ടു രൂപ ലേറ്റ് ഫീ. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി**:- അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമായി 7 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ .

 

ജനനം/മരണം താമസിച്ചു രജിസ്റര്‍ ചെയ്യല്‍

 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- അഞ്ചു രൂപയുടെ കോര്‍ട്ട്ഫീ സ്റാമ്പ് പതിച്ച് നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തില്‍ അപേക്ഷിക്കണം (3 കോപ്പികള്‍ ). നിബന്ധനകള്‍ *:- വൈകി രജിസ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കാണിക്കുന്ന അപേക്ഷ, ഒരു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സത്യവാങ്മൂലം (2 കോപ്പികള്‍ ). അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- 30 ദിവസം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷം വരെ അഞ്ചു രൂപ. ഒരു വര്‍ഷത്തിനു മുകളില്‍ 10 രൂപ. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി**:- ജില്ലാ രജിസ്ട്രാര്‍ /റവന്യൂ ഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസര്‍ അനുവാദം തരുന്ന മുറയ്ക്ക്.

 

ജനന/മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പകര്‍പ്പ്

 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- അഞ്ചു രൂപയുടെ കോര്‍ട്ട്ഫീ സ്റാമ്പ് പതിച്ച് അപേക്ഷിക്കണം. നിബന്ധനകള്‍ *:- അപേക്ഷകന്റെ പേരില്‍ വാങ്ങിയ പത്തു രൂപയില്‍ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപത്രം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- തെരച്ചില്‍ഫീസ് ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് രണ്ട് രൂപ, പകര്‍ത്തല്‍ ഫീസ് അഞ്ചു രൂപ. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി**:- മൂന്ന് പ്രവൃത്തി ദിവസം.ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (ജനനക്രമ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്) അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- അഞ്ചു രൂപയുടെ കോര്‍ട്ട്ഫീ സ്റാമ്പ് പതിച്ച് അപേക്ഷിക്കണം. (ജനനം രജിസ്റര്‍ ചെയ്ത യൂണിറ്റിലെ രജിസ്ട്രാരുടെ കത്ത് സഹിതം) നിബന്ധനകള്‍ *:- ജനന തീയതി, ജനന ക്രമം, ജനന സ്ഥലം, കുട്ടി ആണോ പെണ്ണോ, മാതാപിതാക്കളുടെ വിലാസം (പ്രസവ സമയത്തുള്ളതും ഇപ്പോഴത്തേതും) തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച സത്യവാങ്മൂലം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- അഞ്ചു രൂപ സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- ഏഴ് പ്രവൃത്തി ദിവസം

 

നോണ്‍ അവെയ്ലബിലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- അഞ്ചു രൂപയുടെ കോര്‍ട്ട്ഫീ സ്റാമ്പ് പതിച്ച് അപേക്ഷിക്കണം. നിബന്ധനകള്‍ *:- ജനനം/മരണം രജിസ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന സാക്ഷ്യപത്രം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- തെരച്ചില്‍ ഫീസ് ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് രണ്ട് രൂപ, സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അഞ്ചു രൂപ. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- മൂന്ന് പ്രവൃത്തി ദിവസം. വിവാഹരജിസ്ട്രേഷന്‍ (ഹിന്ദു വിവാഹങ്ങള്‍ ) അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- അഞ്ചു രൂപയുടെ കോര്‍ട്ട്ഫീ സ്റാമ്പ് പതിച്ച വെള്ളക്കടലാസിലെ അപേക്ഷ, നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്, വിവാഹിതരായി എന്നതിന് തെളിവ് (ക്ഷണക്കത്ത്, വിവാഹം നടത്തപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം) പ്രായം തെളിയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം. നിബന്ധനകള്‍ *:- പഞ്ചായത്ത് അതിര്‍ത്തിക്കുള്ളില്‍ നടന്ന വിവാഹം മാത്രം. വരന് 21 ഉം, വധുവിന് 18 ഉം വയസ്സ് വിവാഹ തീയതികളില്‍ പൂര്‍ത്തിയായിരിക്കണം (തെളിവ് ഹാജരാക്കണം). വിവാഹം നടന്ന് 15 ദിവസത്തിനകം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ 30 ദിവസത്തിനകവും രജിസ്റര്‍ ചെയ്യാം. അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടു സാക്ഷികള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വരന്റെ/വധുവിന്റെ ആദ്യവിവാഹമല്ലെങ്കില്‍ മുന്‍വിവാഹം ഒഴിവായതിന്റെ/വേര്‍പിരിഞ്ഞതിന്റെ നിയമപരമായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കണം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- പത്തു രൂപ. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- അന്ന ദിവസം (രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസിലുണ്ടെങ്കില്‍ ).വിവാഹം താമസിച്ചു രജിസ്റര്‍ ചെയ്യല്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- വൈകി രജിസ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കാണിക്കുന്ന, 5 രൂപ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പ് പതിച്ച അപേക്ഷ (രണ്ട് കോപ്പികള്‍ ) വിവാഹിതരായി എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവ് (ക്ഷണക്കത്ത്, വിവാഹം നടത്തപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം) പ്രായം തെളിയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം. നിബന്ധനകള്‍ *:- പഞ്ചായത്ത് അതിര്‍ത്തിക്കുള്ളില്‍ നടന്ന വിവാഹം മാത്രം. വരന് 21 ഉം, വധുവിന് 18 ഉം വയസ്സ് വിവാഹ തീയതികളില്‍ പൂര്‍ത്തിയായിരിക്കണം (തെളിവ് ഹാജരാക്കണം).അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് സാക്ഷികള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വരന്റെ/വധുവിന്റെ ആദ്യവിവാഹമല്ലെങ്കില്‍ മുന്‍വിവാഹം ഒഴിവായതിന്റെ/ വേര്‍പിരിഞ്ഞതിന്റെ നിയമപരമായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കണം. വധൂവരന്മാര്‍ ഒരുമിച്ചു താമസമാണെന്ന് രണ്ട് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- പത്ത് രൂപ. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- ജില്ലാരജിസ്ട്രാര്‍ (പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ) അനുവാദം തരുന്ന മുറയ്ക്ക്.

 

വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍ (പൊതുവിവാഹ ചട്ടപ്രകാരം)

 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള മെമ്മോറണ്ടം (2 എണ്ണം) വെള്ള കടലാസിലുള്ള സംയുക്ത അപേക്ഷ (അഞ്ചൂരൂപയുടെ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പ് പതിച്ചത്) പാസ്പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ-4 കോപ്പി. പ്രായം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖ, വിവാഹം നടന്നതിന്റെ രേഖ, വാര്‍ഡ് മെമ്പറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം. നിബന്ധനകള്‍ *:- പഞ്ചായത്ത് അതിര്‍ത്തിക്കുള്ളില്‍ നടന്ന വിവാഹം മാത്രം. വരന് 21 ഉം, വധുവിന് 18 ഉം വയസ്സ് വിവാഹതീയതികളില്‍ പൂര്‍ത്തിയായിരിക്കണം (തെളിവ് ഹാജരാക്കണം). അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് സാക്ഷികള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വരന്റെ/വധുവിന്റെ ആദ്യ വിവാഹമല്ലെങ്കില്‍ മുന്‍വിവാഹം ഒഴിവായതിന്റെ/ വേര്‍പിരിഞ്ഞതിന്റെ നിയമപരമായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കണം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന് 5 രൂപ; ജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫീസ് 10 രൂപ; 45 ദിവസത്തിനുശേഷം 100 രൂപ. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- 5 ദിവസം.വിവാഹം താമസിച്ചു രജിസ്ട്രേഷന്‍ (പൊതുവിവാഹ ചട്ടപ്രകാരം) അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തില്‍ വധു വരന്മാരും രണ്ട് സാക്ഷികളും ഒപ്പിട്ട, ഫോട്ടോ പതിച്ച രണ്ട് മെമ്മോറണ്ടം (രണ്ട് ഫോട്ടോകള്‍ വെറെയും). നിബന്ധനകള്‍ *:- പഞ്ചായത്ത് അതിര്‍ത്തിക്കുള്ളില്‍ നടന്ന വിവാഹം മാത്രം. വരന് 21 ഉം, വധുവിന് 18 ഉം വയസ്സ് വിവാഹതീയതികളില്‍ പൂര്‍ത്തിയായിരിക്കണം (തെളിവ് ഹാജരാക്കണം). അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് സാക്ഷികള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വരന്റെ വധുവിന്റെ ആദ്യവിവാഹമല്ലെങ്കില്‍ മുന്‍വിവാഹം ഒഴിവായതിന്റെ/ വേര്‍പിരിഞ്ഞതിന്റെ നിയമപരമായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കണം. ഫോറം 4-ല്‍ ഉള്ള എം.പി/എം.എല്‍ .എ പഞ്ചായത്തു മെമ്പര്‍ എന്നിവരില്‍ ആരുടെയെങ്കിലും സാക്ഷ്യപത്രം വേണം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫീസ് 10 രൂപ, സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന് 5 രൂപ. 45 ദിവസത്തിനുശേഷം ഒരു വര്‍ഷം വരെ പിഴയായി 100 രൂപ. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- ജില്ലാ രജിസ്ട്രാറുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയം.

 

വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍

 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷകളുടെ രണ്ടു പകര്‍പ്പുകള്‍ , പ്രായം തെളിയിക്കുന്നതിന് ജനനസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്/മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, റേഷന്‍ കാര്‍ഡിന്റെ കോപ്പി, ഭൂസ്വത്തിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ . നിബന്ധനകള്‍ *:- 65 വയസ്സിനുമുകളില്‍ പ്രായം. കുടുംബവാര്‍ഷിക വരുമാനം 11,000 രൂപയില്‍ കവിയരുത്. മറ്റു പെന്‍ഷനുകള്‍ വാങ്ങുന്നവരാകരുത്. മുന്നുവര്‍ഷമായി കേരളത്തില്‍ താമസിക്കുന്നവരാകണം. വൃദ്ധസദനത്തിലേയോ, ശരണാലയത്തിലേയോ അന്തേവാസിയായിരിക്കരുത്. യാചകവൃത്തി തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവരാകരുത്. 20 വയസ്സിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള ആണ്‍മക്കളുള്ളവരാകരുത്. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- ഫീസില്ല. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- 30 ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണം. ക്ഷേമകാര്യ സ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടേയും ഭരണസമിതിയുടേയും തീരുമാനപ്രകാരം ജില്ലാകളക്ടര്‍ക്ക് അയയ്ക്കും. പാസ്സായിവരുന്ന മുറയ്ക്ക് പണത്തിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് മണിയോര്‍ഡറായി അയയ്ക്കുന്നു.

 

അഗതി പെന്‍ഷന്‍ (വിധവകള്‍ക്കും വിവാഹമോചിതര്‍ക്കും)

 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- നിര്‍ദ്ദിഷ്ടഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷകളുടെ രണ്ടു പകര്‍പ്പുകള്‍ , റേഷന്‍കാര്‍ഡിന്റെ കോപ്പി, ഭൂസ്വത്തിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ , വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ, ഭര്‍ത്താവിന്റെ മരണസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഏഴു വര്‍ഷമായി ഭര്‍ത്താവിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ലാത്തവര്‍ അതു സംബന്ധിച്ച രേഖ/ വിവാഹമോചിതയാണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖ എന്നിവ ഹാജരാക്കണം. നിബന്ധനകള്‍ *:-കുടുംബവാര്‍ഷിക വരുമാനം 3,600 രൂപയില്‍ കവിയരുത്. മറ്റു പെന്‍ഷനുകള്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ ആകരുത്. രണ്ടു വര്‍ഷമായി കേരളത്തില്‍ താമസിക്കുന്നവരാകണം. യാചകവൃത്തി തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവരാകരുത്. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- ഫീസില്ല. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- 30 ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണം. ക്ഷേമകാര്യ സ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടേയും ഭരണസമിതിയുടേയും തീരുമാനപ്രകാരം ജില്ലാകളക്ടര്‍ക്ക് അയയ്ക്കും. പാസ്സായി വരുന്ന മുറയ്ക്ക് പണത്തിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് മണിയോര്‍ഡറായി അയയ്ക്കുന്നു.വികലാംഗപെന്‍ഷന്‍ (വികലാംഗര്‍ ‍, അംഗവൈകല്യം സംവിച്ചവര്‍ ‍, ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിച്ചര്‍ ‍, ബധിരര്‍ ‍, മൂകര്‍ , അന്ധര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക്) അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷകളുടെ രണ്ടു പകര്‍പ്പുകള്‍ . നിബന്ധനകള്‍ *:- 40 ശതമാനത്തില്‍ കുറയാത്ത വൈകല്യമുണ്ടെന്ന് മെഡിക്കല്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഓരോ വൈകല്യത്തിനും പ്രത്യേക ശതമാനമാവശ്യമാണ്) കുടുംബ വാര്‍ഷികവരുമാനം 6,000 രൂപയില്‍ കവിയരുത്. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- ഫീസില്ല. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- 30 ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ക്ഷേമകാര്യ സ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടേയും ഭരണ സമിതിയുടേയും തീരുമാന പ്രകാരം പാസ്സായി വരുന്ന മുറയ്ക്ക് പണത്തിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് മണിയോര്‍ഡറായി അയയ്ക്കുന്നു.

 

കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷകളുടെ രണ്ടു പകര്‍പ്പുകള്‍ (റേഷന്‍കാര്‍ഡിന്റെ കോപ്പി, ഭൂസ്വത്തിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ , കര്‍ഷകതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയില്‍ അംഗമായിരുന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം, കേരളത്തില്‍ പത്തുവര്‍ഷമായി സ്ഥിര താമസമായിരിക്കണം, 60 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം). നിബന്ധനകള്‍ *:- പ്രായം തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്/ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്/സ്കൂള്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്/മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്) കുടുംബവാര്‍ഷിക വരുമാനം 5400/-രൂപയില്‍ കവിയരുത്. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- ഫീസില്ല. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി**:- 30 ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷേമകാര്യ സ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടേയും ഭരണ സമിതിയുടേയും തീരുമാന പ്രകാരം ജില്ലാലേബര്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക് അയയ്ക്കും. പാസ്സായിവരുന്ന മുറയ്ക്ക് പണത്തിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് മണിയോര്‍ഡറായി അയയ്ക്കുന്നു.50 വയസ്സിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- നിര്‍ദ്ദിഷ്ടഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷകളുടെ രണ്ടു പകര്‍പ്പുകള്‍ . നിബന്ധനകള്‍ *:-പ്രായം, വരുമാനം, വിവാഹിതയല്ലെന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്. വാര്‍ഷികവരുമാനം 6,000-ത്തില്‍ കവിയരുത്. സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരതമാസമായിരിക്കണം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- ഫീസില്ല. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- 30 ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷേമകാര്യ സ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടേയും ഭരണ സമിതിയുടേയും തീരുമാന പ്രകാരം പാസ്സായിവരുന്ന മുറയ്ക്ക് പണത്തിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് മണിയോര്‍ഡറായി അയയ്ക്കുന്നു.തൊഴില്‍രഹിത വേതനം അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷകളുടെ രണ്ടു പകര്‍പ്പുകള്‍ (എസ്.എസ്.എല്‍ .സി ബുക്ക്, എംപ്ളോയ്മെന്റ് കാര്‍ഡ്, റേഷന്‍ കാര്‍ഡിന്റെ കോപ്പി, ടി.സി., വരുമാനസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കണം). നിബന്ധനകള്‍ *:- വാര്‍ഷികവരുമാനം 12,000-ല്‍ കവിയരുത്. അപേക്ഷകന് സ്വന്തമായി 100 രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രതിമാസ വരുമാനമുണ്ടാകരുത്. രജിസ്ട്രേഷന്‍ യഥാകാലം പുതുക്കിയിരിക്കണം. 18 വയസ്സിനുശേഷം തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്ന് വര്‍ഷം രജിസ്ട്രേഷന്‍ , 35 വയസ്സ് കഴിയരുത്. വിദ്യാര്‍ത്ഥി ആയിരിക്കരുത്. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- ഫീസില്ല. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- 30 ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണം. ക്ഷേമകാര്യ സ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടേയും ഭരണസമിതിയുടേയും തീരുമാനപ്രകാരം ജില്ലാ എംപ്ളോയ്മെന്റ് ഓഫീസര്‍ക്ക് അയയ്ക്കും. പാസ്സായിവരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് പണമായി അയയ്ക്കുന്നു.സാധുക്കളായ വിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കളുടെ വിവാഹത്തിനുള്ള ധനസഹായം അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷകളുടെ രണ്ടു പകര്‍പ്പുകള്‍ വിവാഹത്തിനു 30 ദിവസം മുമ്പ് നല്‍കണം. (അപേക്ഷകയുടെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, വിവാഹിതയാകുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, വരന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം തുടങ്ങിയവ സഹിതം). നിബന്ധനകള്‍ *:- വാര്‍ഷിക വരുമാനം 10,000 രൂപയില്‍ കവിയരുത്. മൂന്നു വര്‍ഷമായി കേരളത്തില്‍ താമസിക്കുന്നവരാകണം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- ഫീസില്ല. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി**:- 30 ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണം. ക്ഷേമകാര്യ സ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടേയും ഭരണസമിതിയുടേയും തീരുമാനപ്രകാരം പാസ്സായിവരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് പണമായി അയയ്ക്കുന്നു.കെട്ടിടം/മതില്‍ /കിണര്‍ തുടങ്ങിയ നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള പെര്‍മിറ്റുകള്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം:- നിര്‍ദ്ദിഷ്ടഫോറത്തില്‍ അഞ്ചു രൂപയുടെ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പ് പതിച്ച് അപേക്ഷിക്കണം (വസ്തുവിന്റെ ആധാരപകര്‍പ്പ്, നികുതിശീട്ട് പകര്‍പ്പ്, കൈവശാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകര്‍പ്പ്, നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്ളാന്‍ (സൈറ്റ് പ്ളാനും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്ളാനുകളും മൂന്ന് സെറ്റ് സഹിതം). നിബന്ധനകള്‍ *:- വസ്തുവിന്റെ ആധാരം, നികുതി ശീട്ട്, കൈവശാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ അസ്സല്‍ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കണം. പ്ളാനുകള്‍ അംഗീകൃത ആര്‍ക്കിടെക്ട്/എന്‍ജീനിയര്‍ ‍/സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ തയ്യാറാക്കി സാക്ഷ്യപ്പടുത്തിയതാകണം. അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ്:- കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി**:- രേഖകള്‍ ശരിയെങ്കില്‍ , 150 ച.മീ. വരെയുള്ള വാസഗൃഹങ്ങള്‍ക്ക് 15 ദിവസങ്ങള്‍ക്കകം, മറ്റുള്ളവ 30 ദിവസം. 60 ച.മീ. വരെയുള്ള വീടുകള്‍ക്ക് അംഗീകൃത ആര്‍ക്കിടെക്ടിന്റെ പ്ളാന്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതില്ല. സ്വയം തയ്യാറാക്കിയ സര്‍വ്വേ പ്ളാന്‍ മതി. അതിരില്‍ നിന്നും കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള അകലവും പ്ളോട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയും വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. വഴി സ്വന്തം സ്ഥലത്തായിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം 50 രൂപ മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള സ്ഥലമുടമയൂടെ സമ്മതപത്രം വേണം. 150 ച മീ.ന് താഴെയുള്ള ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാല്‍ അന്നുതന്ന ‘വണ്‍ഡേ പെര്‍മിറ്റ്’ അനുവദിക്കും.പെര്‍മിറ്റ് കാലാവധി നീട്ടല്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- വെള്ളക്കടലാസിലുള്ള അപേക്ഷ അഞ്ചൂ രൂപ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പു പതിച്ച് നിലവിലുള്ള പെര്‍മിറ്റും പ്ളാനും സഹിതം. നിബന്ധനകള്‍ *:- പെര്‍മിറ്റ് കാലാവധി തീരുന്നതിനുമുമ്പ് അപേക്ഷിക്കണം. തന്നാണ്ടത്തെ ഭൂനികുതി അടച്ചതിന്റെ രസീത് ഹാജരാക്കണം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- പെര്‍മിറ്റ് ഫീസിന്റെ പത്തു ശതമാനം. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- 3 ദിവസം.പെര്‍മിറ്റ് പുതുക്കല്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- വെള്ളക്കടലാസിലുള്ള അപേക്ഷ അഞ്ചൂരൂപ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പു പതിച്ച് നിലവിലുള്ള പെര്‍മിറ്റും പ്ളാനും സഹിതം. നിബന്ധനകള്‍ *:- പെര്‍മിറ്റ് കാലാവധി തീര്‍ന്ന് ഒരു വര്‍ഷത്തിനകം അപേക്ഷിക്കണം. തന്നാണ്ടത്തെ ഭൂനികുതിയടച്ചതിന്റെ രസീത് ഹാജരാക്കണം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- പെര്‍മിറ്റ് ഫീസിന്റെ 50 ശതമാനം. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- 3 ദിവസം.പുതിയ കെട്ടിടത്തിനു നമ്പര്‍ നല്‍കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- അംഗീകൃത പ്ളാനിന്റേയും അനുമതിയുടെയും കോപ്പിയും കംപ്ളീഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും സഹിതം അപേക്ഷിക്കുക. നിബന്ധനകള്‍ *:- കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി 15 ദിവസത്തിനകം (തൊട്ടടുത്ത കെട്ടിടത്തിന്റെ നമ്പര്‍ കാണിച്ചിരിക്കണം). അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്ന നികുതി. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- പതിനഞ്ച് ദിവസം.

 

കെട്ടിട ഉടമസ്ഥാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- അപേക്ഷയില്‍ അഞ്ചു രൂപ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പു പതിച്ചു നല്‍കുക. നിബന്ധനകള്‍ *:- അസസ്മെന്റ് രജിസ്ററിലുണ്ടായിരിക്കണം. നികുതികുടിശ്ശിക ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. ശരിയായ കെട്ടിടനമ്പര്‍ കാണിച്ചിരിക്കണം. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്താവശ്യത്തിനാണ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- രണ്ട് ദിവസം.

 

സ്ഥിരതാമസ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

 

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം:- അസസ്മെന്റ് രജിസ്ററിന്റെ താമസ കോളത്തില്‍ പേരുണ്ടായിരിക്കണം. നിബന്ധനകള്‍ *:- അപേക്ഷയില്‍ അഞ്ചൂരൂപ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പു പതിച്ചിരിക്കണം. ശരിയായ കെട്ടിടനമ്പര്‍ കാണിച്ചിരിക്കണം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- രണ്ട് ദിവസം.സ്ഥിരതാമസ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (അന്വേഷണം ആവശ്യമുള്ളവ) അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- അഞ്ചുരൂപ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പു പതിച്ച അപേക്ഷ. നിബന്ധനകള്‍ *:- കെട്ടിട ഉടമയുടെ സമ്മതപത്രം, അപേക്ഷയില്‍ കെട്ടിട നമ്പര്‍ കാണിച്ചിരിക്കണം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- ഏഴ് പ്രവൃത്തി ദിവസം.കെട്ടിട ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്യല്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- വെള്ളക്കടലാസിലുള്ള അപേക്ഷ (അഞ്ചു രൂപ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പ് പതിച്ച്) നല്‍കുക. കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച അസ്സല്‍ രേഖ/ആധാരം, (ഒറിജിനലും പകര്‍പ്പും), വസ്തു കൈവശക്കാരന്‍ മരണപ്പെട്ടെങ്കില്‍ അനന്തരാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, മുന്‍ ഉടമയുടെ വിശ്വസനീയമായ സമ്മതപത്രം. നിബന്ധനകള്‍ *:- കെട്ടിട നമ്പര്‍ അപേക്ഷയിലും ആധാരത്തിലും ഉണ്ടാകണം. ആധാരത്തില്‍ കെട്ടിട നമ്പര്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കില്‍ , ടി നമ്പര്‍ ഭൂമിയില്‍ കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന വില്ലേജാഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം, വില്ലേജില്‍ കരമൊടുക്കിയ രേഖ, കൈവശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, കെട്ടിട നികുതി കുടിശ്ശിക പാടില്ല. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- മുപ്പത് ദിവസം.ചുമത്തിയ കെട്ടിട നികുതിയിന്മേലുള്ള അപ്പീല്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- വെള്ളക്കടലാസിലുള്ള അപേക്ഷ (അഞ്ചു രൂപ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പ് പതിച്ച്) നല്‍കുക. നിബന്ധനകള്‍ *:- സെക്രട്ടറി ചുമത്തിയ നികുതി അധികമാണെന്നു പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം കാണിച്ച്, ചുമത്തിയ നികുതി ഒടുക്കി, രസീതിന്റെ പകര്‍പ്പ് സഹിതം, 30 ദിവസത്തിനകം ധനകാര്യ സ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കു സമര്‍പ്പിക്കുക. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- ധനകാര്യ സ്റാന്റിംഗ്കമ്മറ്റി തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി മുപ്പത് ദിവസം. കെട്ടിടനികുതി ഒഴിവാക്കല്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- വെള്ളക്കടലാസിലുള്ള അപേക്ഷ (അഞ്ചുരൂപ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പു പതിച്ച് നല്‍കുക). നിബന്ധനകള്‍ *:- കെട്ടിടനികുതി തന്‍വര്‍ഷം വരെ ഉള്ളത് അടച്ചുതീര്‍ത്തിരിക്കണം. നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ തെളിവു സഹിതം കാണിച്ചിരിക്കണം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- ധനകാര്യ സ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി മുപ്പത് ദിവസം. പൊളിച്ചു മാറ്റിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നികുതി ഒഴിവാക്കല്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- വെള്ളക്കടലാസിലുള്ള അപേക്ഷ (അഞ്ചുരൂപ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പു പതിച്ച് നല്‍കുക) നിബന്ധനകള്‍ *:- കെട്ടിട നമ്പര്‍ കാണിച്ചിരിക്കണം. കെട്ടിട നികുതി തന്‍വര്‍ഷം വരെയുള്ളത് അടച്ചുതീര്‍ത്തിരിക്കണം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- ധനകാര്യ സ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി മുപ്പത് ദിവസം.ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുമൂലം കെട്ടിട നികുതി ഇളവു ചെയ്യല്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- വെള്ളക്കടലാസിലുള്ള അപേക്ഷ (അഞ്ചുരൂപ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പു പതിച്ച് നല്‍കുക). നിബന്ധനകള്‍ *:-  കെട്ടിട നമ്പര്‍ കാണിച്ചിരിക്കണം. കെട്ടിട നികുതി തന്‍വര്‍ഷം വരെയുള്ളത് അടച്ചു തീര്‍ത്തിരിക്കണം. അര്‍ദ്ധവര്‍ഷത്തിലോ, ഒരു പ്രത്യേക തീയതി മുതല്‍ കെട്ടിടം ഒഴിയുകയും വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് മൂന്‍കൂട്ടി നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരിക്കണം. നോട്ടീസിന്റെ കാലാവധി അതു കൊടുക്കുന്ന അര്‍ദ്ധവര്‍ഷത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. ഒരു അര്‍ദ്ധവര്‍ഷത്തില്‍ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ദിവസത്തിന് ആനുപാതികമായി നികുതി ഗഡുവിന്റെ പകുതിയില്‍ കവിയാത്ത തുകയ്ക്കു മാത്രം ഇളവു ലഭിക്കും. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- ധനകാര്യ സ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി മുപ്പത് ദിവസം.കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏജ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- വെള്ളക്കടലാസിലുള്ള അപേക്ഷ (അഞ്ചുരൂപ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പു പതിച്ച് നല്‍കുക). നിബന്ധനകള്‍ *:- കെട്ടിട നമ്പര്‍ കാണിച്ചിരിക്കണം. കെട്ടിട നികുതി തന്‍വര്‍ഷം വരെയുള്ളത് അടച്ചുതീര്‍ത്തിരിക്കണം. കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിനു ലഭിച്ച അനുവാദപത്രിക, നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ തീയതി, നികുതി ചുമത്തിയ തീയതി, സാക്ഷ്യപത്രം എന്താവശ്യത്തിനാണെന്ന വിവരം മുതലായവ കാണിച്ചിരിക്കണം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- ചട്ടപ്രകാരം. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- ഏഴ് ദിവസം.വാസയോഗ്യമായ വീടല്ല എന്നതിനുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- വെള്ളക്കടലാസിലുള്ള അപേക്ഷ (അഞ്ചുരൂപ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പു പതിച്ച് നല്‍കുക). നിബന്ധനകള്‍ *:- പേരും വീട്ടുപേരും സ്വന്തമായി വീടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്റെ നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- ചട്ടപ്രകാരം. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- ഏഴ് ദിവസം.ഫാക്ടറികള്‍ ‍, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ‍‍, വര്‍ക്ക്ഷോപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ആരംഭിക്കുന്നതിന് യന്ത്രസാമഗ്രികള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- നിശ്ചിതഫോറത്തിലുള്ള ഉടമയുടെ അപേക്ഷ (അഞ്ചു രൂപ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പു പതിച്ച്) (കെട്ടിടം വാടകക്കാണെങ്കില്‍ ഉടമയുടെ സമ്മതപത്രം). നിബന്ധനകള്‍ *:- സ്ഥലത്തിന്റെ രേഖ (ഒറിജിനലും പകര്‍പ്പും), കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്ളാന്‍ , സൈറ്റ് പ്ളാന്‍ , സമീപവാസികളുടെ സമ്മതപത്രം, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടുന്ന നിരാക്ഷേപപത്രങ്ങള്‍ (ഉദാ:- പൊല്യൂഷന്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ബോര്‍ഡ്, ആരോഗ്യവകുപ്പ്, വൈദ്യുതിവകുപ്പ്, ഫയര്‍ ഫോഴ്സ്). അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- ചട്ടപ്രകാരം. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- പഞ്ചായത്തു തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി 15 ദിവസം.വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിനുള്ള ലൈസന്‍സിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള ഉടമയുടെ അപേക്ഷ (അഞ്ചു രൂപ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പു പതിച്ച്). നിബന്ധനകള്‍ *:- പുതുതായി ആരംഭിക്കുവാന്‍ 30 ദിവസം മുമ്പ് അപേക്ഷ നല്‍കുക. കെട്ടിടം സംബന്ധിച്ച രേഖ (വാടക കെട്ടിടമാണെങ്കില്‍ സമ്മതപത്രം, വാടകചീട്ട്) ലൈസന്‍സ് പുതുക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് പഴയ ലൈസന്‍സിന്റെ പകര്‍പ്പ് സഹിതമുള്ള അപേക്ഷ. സ്ഥലനാമം ഇംഗ്ളീഷിലും മലയാളത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയ ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിക്കണം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- ചട്ടപ്രകാരം. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- ഏഴ് ദിവസം.പന്നി, പട്ടി എന്നിവയെ വളര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള ലൈസന്‍സ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- വെള്ളക്കടലാസിലുള്ള അപേക്ഷ (അഞ്ചൂരൂപ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പു പതിച്ച്) നല്‍കുക. നിബന്ധനകള്‍ *:- പ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പ് നടത്തിയതിന്റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷയോടൊപ്പമുണ്ടാകണം. അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ്:- ചട്ടപ്രകാരം. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- ഏഴ് ദിവസം.സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ ‍,പാരാമെഡിക്കല്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ / ട്യൂട്ടോറിയല്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- നിശ്ചിതഫോറത്തില്‍ അഞ്ചു രൂപ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റാമ്പ് പതിച്ച്, സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് 15 ദിവസം മുമ്പ് അപേക്ഷ നല്‍കുക. നിബന്ധനകള്‍ *:- കെട്ടിടം സംബന്ധിച്ച രേഖ (വാടക കെട്ടിടമാണെങ്കില്‍ സമ്മതപത്രം, വാടകചീട്ട്) മുതലായവ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രജിസ്ട്രേഷന്‍ പുതുക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തികവര്‍ഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് പഴയ ലൈസന്‍സിന്റെ പകര്‍പ്പ് സഹിതം നിശ്ചിതഫോറത്തില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കണം. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി **:- ഏഴ് ദിവസം. *യുക്തമായ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കാത്ത രേഖകളോ വിശദാംശങ്ങളോ, സെക്രട്ടറിക്കോ, പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിക്കോ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. ** സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ എല്ലാ രേഖകളും നിബന്ധനകളും പാലിക്കുന്നപക്ഷം സേവനം ലഭ്യമാകുന്ന സമയക്രമമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലും മേല്‍ ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നുള്ള നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മറ്റ് അടിയന്തിര ജോലികളുടെ നിര്‍വഹണഘട്ടത്തിലും സമയപരിധിയില്‍ മാറ്റം വരുന്നതാണ്.

 

പ്രസിഡണ്ട് നല്‍കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍

 

സ്വഭാവ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- വെള്ളക്കടലാസിലെഴുതി നേരില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുക (തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്, റേഷന്‍കാര്‍ഡ് മുതലയാവ കൊണ്ടുവരുന്നത് സഹായകരമായിരിക്കും). നിബന്ധനകള്‍ *:- വാര്‍ഡുമെമ്പറുടെ ശുപാര്‍ശസഹിതം ആര്‍ക്ക് എന്താവശ്യത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി അപേക്ഷ നല്‍കുക. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- ഇല്ല. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി**:- പ്രസിഡന്റ് ഹാജരുണ്ടെങ്കില്‍ തത്സമയം. അല്ലാത്തപക്ഷം രണ്ടു ദിവസം.റേഷന്‍കാര്‍ഡില്‍ പേരു ചേര്‍ക്കുന്നതിനും പുതിയ കാര്‍ഡിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- വെള്ളക്കടലാസിലെഴുതി നേരില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുക (തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്, റേഷന്‍കാര്‍ഡ് മുതലയാവ കൊണ്ടുവരുന്നത് സഹായകരമായിരിക്കും). നിബന്ധനകള്‍ *:- വാര്‍ഡ് മെമ്പറുടെ ശുപാര്‍ശ സഹിതം ആര്‍ക്ക് എന്താവശ്യത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി അപേക്ഷ നല്‍കുക. അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ്:- ഇല്ല. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി**:- പ്രസിഡന്റ് ഹാജരുണ്ടെങ്കില്‍ തത്സമയം അല്ലാത്തപക്ഷം രണ്ടു ദിവസം.തൊഴില്‍രഹിതന്‍ / രഹിത ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- വെള്ളക്കടലാസിലെഴുതി നേരില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുക (തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്, റേഷന്‍കാര്‍ഡ് മുതലായവ കൊണ്ടുവരുന്നത്  സഹായകരമായിരിക്കും). നിബന്ധനകള്‍ *:- വാര്‍ഡുമെമ്പറുടെ ശുപാര്‍ശ സഹിതം ആര്‍ക്ക് എന്താവശ്യത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി അപേക്ഷ നല്‍കുക. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- ഇല്ല. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി**:- പ്രസിഡന്റ് ഹാജരുണ്ടെങ്കില്‍ തത്സമയം അല്ലാത്തപക്ഷം രണ്ടു ദിവസം.വ്യക്തിഗത തിരിച്ചറിയല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:- വെള്ളക്കടലാസിലെഴുതി നേരില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുക (തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്, റേഷന്‍കാര്‍ഡ് മുതലയാവ കൊണ്ടുവരുന്നത് സഹായകരമായിരിക്കും). നിബന്ധനകള്‍ *:- വാര്‍ഡുമെമ്പറുടെ ശുപാര്‍ശ സഹിതം ആര്‍ക്ക് എന്താവശ്യത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി അപേക്ഷ നല്‍കുക. അടക്കേണ്ട ഫീസ്:- ഇല്ല. സേവനം ലഭിക്കുന്ന സമയപരിധി**:- പ്രസിഡന്റ് ഹാജരുണ്ടെങ്കില്‍ തത്സമയം അല്ലാത്തപക്ഷം രണ്ടു ദിവസം.വയസ്സു തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സര?

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    panchaayatthil‍ ninnu labhikkunna sevanangal‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   sevanangale kuricchulla kooduthal‍ vivarangal‍                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

janana rajisdreshan‍

 

apekshikkenda vidham:- panchaayatthil‍ninnum soujanyamaayi labhikkunna nishchitha phoratthil‍ jananam nadanna veettile muthir‍nna amgam/sthaapanatthile medhaavi 21 divasatthinakam apeksha nal‍kanam. Nibandhanakal‍ *:- panchaayatthu athir‍tthikkullil‍ nadanna jananam maathram. Adakkenda phees:- jananam kazhinju 21 divasam vare soujanyam. 30 divasam vare randu roopa lettu phee. Sevanam labhikkunna samayaparidhi**:- anveshanatthinu vidheyamaayi 7 pravrutthi divasangal‍kkullil‍ .

 

janana rajisraril‍ peru cher‍kkal‍

 

apekshikkenda vidham:- anchuroopayude kor‍ttu phee sraampu pathicchu nir‍ddhishda phoratthil‍ , maathaapithaakkal‍ samyukthamaayi apekshikkanam. Nibandhanakal‍ *:- aaruvayasu kazhinjaal‍ , thaamasikkunna sthalatthe rajisdraarude aidantiphikkeshan‍ sar‍ttiphikkattu, skool‍ sar‍ttiphikkattu enniva haajaraakkanam. Adakkenda phees:- oru var‍sham vare soujanyam. Thudar‍nnu anchu roopa lettu phee. Sevanam labhikkunna samayaparidhi**:- 7 pravrutthi divasam.

 

marana rajisdreshan‍

 

apekshikkenda vidham:- panchaayatthil‍ninnum soujanyamaayi labhikkunna nishchitha phoratthil‍ maranam nadanna veettile muthir‍nna amgam/sthaapanatthile medhaavi 21 divasatthinakam apeksha nal‍kanam. Nibandhanakal‍ *:- panchaayatthu athir‍tthikkullil‍ nadanna maranam maathram. Adakkenda phees:- maranam kazhinju 21 divasam vare soujanyam. 30 divasam vare randu roopa lettu phee. Sevanam labhikkunna samayaparidhi**:- anveshanatthinu vidheyamaayi 7 pravrutthi divasangal‍kkullil‍ .

 

jananam/maranam thaamasicchu rajisrar‍ cheyyal‍

 

apekshikkenda vidham:- anchu roopayude kor‍ttphee sraampu pathicchu nir‍ddhishda phoratthil‍ apekshikkanam (3 koppikal‍ ). Nibandhanakal‍ *:- vyki rajisrar‍ cheyyaanulla kaaranam kaanikkunna apeksha, oru gasattadu opheesar‍ saakshyappedutthiya sathyavaangmoolam (2 koppikal‍ ). Adakkenda phees:- 30 divasam muthal‍ 1 var‍sham vare anchu roopa. Oru var‍shatthinu mukalil‍ 10 roopa. Sevanam labhikkunna samayaparidhi**:- jillaa rajisdraar‍ /ravanyoo divishanal‍ opheesar‍ anuvaadam tharunna muraykku.

 

janana/marana sar‍ttiphikkattu pakar‍ppu

 

apekshikkenda vidham:- anchu roopayude kor‍ttphee sraampu pathicchu apekshikkanam. Nibandhanakal‍ *:- apekshakante peril‍ vaangiya patthu roopayil‍ kurayaattha thukaykkulla mudrapathram. Adakkenda phees:- theracchil‍pheesu oru var‍shatthekku randu roopa, pakar‍tthal‍ pheesu anchu roopa. Sevanam labhikkunna samayaparidhi**:- moonnu pravrutthi divasam.aidantiphikkeshan‍ sar‍ttiphikkattu (jananakrama sar‍ttiphikkattu) apekshikkenda vidham:- anchu roopayude kor‍ttphee sraampu pathicchu apekshikkanam. (jananam rajisrar‍ cheytha yoonittile rajisdraarude katthu sahitham) nibandhanakal‍ *:- janana theeyathi, janana kramam, janana sthalam, kutti aano penno, maathaapithaakkalude vilaasam (prasava samayatthullathum ippozhatthethum) thudangiyava sambandhiccha sathyavaangmoolam. Adakkenda phees:- anchu roopa sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- ezhu pravrutthi divasam

 

non‍ aveylabilitti sar‍ttiphikkattu

 

apekshikkenda vidham:- anchu roopayude kor‍ttphee sraampu pathicchu apekshikkanam. Nibandhanakal‍ *:- jananam/maranam rajisrar‍ cheythittilla enna saakshyapathram. Adakkenda phees:- theracchil‍ pheesu oru var‍shatthekku randu roopa, sar‍ttiphikkattu anchu roopa. Sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- moonnu pravrutthi divasam. vivaaharajisdreshan‍ (hindu vivaahangal‍ ) apekshikkenda vidham:- anchu roopayude kor‍ttphee sraampu pathiccha vellakkadalaasile apeksha, nishchitha phoratthil‍ rippor‍ttu, vivaahitharaayi ennathinu thelivu (kshanakkatthu, vivaaham nadatthappetta sthaapanatthinte medhaaviyude saakshyapathram) praayam theliyikkunna saakshyapathram. Nibandhanakal‍ *:- panchaayatthu athir‍tthikkullil‍ nadanna vivaaham maathram. Varanu 21 um, vadhuvinu 18 um vayasu vivaaha theeyathikalil‍ poor‍tthiyaayirikkanam (thelivu haajaraakkanam). Vivaaham nadannu 15 divasatthinakam rajisttar‍ cheyyanam. Mathiyaaya kaaranangalundenkil‍ 30 divasatthinakavum rajisrar‍ cheyyaam. Ariyappedunna randu saakshikal‍ undaayirikkanam. Varante/vadhuvinte aadyavivaahamallenkil‍ mun‍vivaaham ozhivaayathinte/ver‍pirinjathinte niyamaparamaaya rekhakal‍ haajaraakkanam. Adakkenda phees:- patthu roopa. Sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- anna divasam (rajisdraar‍ opheesilundenkil‍ ).vivaaham thaamasicchu rajisrar‍ cheyyal‍ apekshikkenda vidham:- vyki rajisrar‍ cheyyaanulla kaaranam kaanikkunna, 5 roopa kor‍ttu phee sraampu pathiccha apeksha (randu koppikal‍ ) vivaahitharaayi ennullathinulla thelivu (kshanakkatthu, vivaaham nadatthappetta sthaapanatthinte medhaaviyude saakshyapathram) praayam theliyikkunna saakshyapathram. Nibandhanakal‍ *:- panchaayatthu athir‍tthikkullil‍ nadanna vivaaham maathram. Varanu 21 um, vadhuvinu 18 um vayasu vivaaha theeyathikalil‍ poor‍tthiyaayirikkanam (thelivu haajaraakkanam). Ariyappedunna randu saakshikal‍ undaayirikkanam. Varante/vadhuvinte aadyavivaahamallenkil‍ mun‍vivaaham ozhivaayathinte/ ver‍pirinjathinte niyamaparamaaya rekhakal‍ haajaraakkanam. Vadhoovaranmaar‍ orumicchu thaamasamaanennu randu gasattadu opheesar‍maar‍ saakshyappedutthanam. Adakkenda phees:- patthu roopa. Sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- jillaarajisdraar‍ (panchaayatthu depyootti dayarakdar‍ ) anuvaadam tharunna muraykku.

 

vivaaha rajisdreshan‍ (pothuvivaaha chattaprakaaram)

 

apekshikkenda vidham:- nir‍ddhishda phoratthilulla memmorandam (2 ennam) vella kadalaasilulla samyuktha apeksha (anchooroopayude kor‍ttu phee sraampu pathicchathu) paaspor‍ttu sysu photto-4 koppi. Praayam theliyikkunnathinulla rekha, vivaaham nadannathinte rekha, vaar‍du memparude saakshyapathram. Nibandhanakal‍ *:- panchaayatthu athir‍tthikkullil‍ nadanna vivaaham maathram. Varanu 21 um, vadhuvinu 18 um vayasu vivaahatheeyathikalil‍ poor‍tthiyaayirikkanam (thelivu haajaraakkanam). Ariyappedunna randu saakshikal‍ undaayirikkanam. Varante/vadhuvinte aadya vivaahamallenkil‍ mun‍vivaaham ozhivaayathinte/ ver‍pirinjathinte niyamaparamaaya rekhakal‍ haajaraakkanam. Adakkenda phees:- sar‍ttiphikkattinu 5 roopa; jisdreshan‍ pheesu 10 roopa; 45 divasatthinushesham 100 roopa. Sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- 5 divasam.vivaaham thaamasicchu rajisdreshan‍ (pothuvivaaha chattaprakaaram) apekshikkenda vidham:- nir‍ddhishda phoratthil‍ vadhu varanmaarum randu saakshikalum oppitta, photto pathiccha randu memmorandam (randu phottokal‍ vereyum). Nibandhanakal‍ *:- panchaayatthu athir‍tthikkullil‍ nadanna vivaaham maathram. Varanu 21 um, vadhuvinu 18 um vayasu vivaahatheeyathikalil‍ poor‍tthiyaayirikkanam (thelivu haajaraakkanam). Ariyappedunna randu saakshikal‍ undaayirikkanam. Varante vadhuvinte aadyavivaahamallenkil‍ mun‍vivaaham ozhivaayathinte/ ver‍pirinjathinte niyamaparamaaya rekhakal‍ haajaraakkanam. Phoram 4-l‍ ulla em. Pi/em. El‍ . E panchaayatthu mempar‍ ennivaril‍ aarudeyenkilum saakshyapathram venam. Adakkenda phees:- rajisdreshan‍ pheesu 10 roopa, sar‍ttiphikkattinu 5 roopa. 45 divasatthinushesham oru var‍sham vare pizhayaayi 100 roopa. Sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- jillaa rajisdraarude amgeekaaratthinu vidheyam.

 

vaar‍ddhakyakaala pen‍shan‍

 

apekshikkenda vidham:- nir‍ddhishda phoratthilulla apekshakalude randu pakar‍ppukal‍ , praayam theliyikkunnathinu jananasar‍ttiphikkattu/medikkal‍ opheesarude sar‍ttiphikkattu, reshan‍ kaar‍dinte koppi, bhoosvatthinte vivarangal‍ . Nibandhanakal‍ *:- 65 vayasinumukalil‍ praayam. Kudumbavaar‍shika varumaanam 11,000 roopayil‍ kaviyaruthu. Mattu pen‍shanukal‍ vaangunnavaraakaruthu. Munnuvar‍shamaayi keralatthil‍ thaamasikkunnavaraakanam. Vruddhasadanatthileyo, sharanaalayatthileyo anthevaasiyaayirikkaruthu. Yaachakavrutthi thozhilaayi sveekaricchavaraakaruthu. 20 vayasinu mukalil‍ praayamulla aan‍makkalullavaraakaruthu. Adakkenda phees:- pheesilla. Sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- 30 divasatthinakam anveshanam. Kshemakaarya sraantimgu kammittiyudeyum bharanasamithiyudeyum theerumaanaprakaaram jillaakalakdar‍kku ayaykkum. Paasaayivarunna muraykku panatthinte labhyathayanusaricchu maniyor‍daraayi ayaykkunnu.

 

agathi pen‍shan‍ (vidhavakal‍kkum vivaahamochithar‍kkum)

 

apekshikkenda vidham:- nir‍ddhishdaphoratthilulla apekshakalude randu pakar‍ppukal‍ , reshan‍kaar‍dinte koppi, bhoosvatthinte vivarangal‍ , varumaanam theliyikkunna rekha, bhar‍tthaavinte maranasar‍ttiphikkattu/ezhu var‍shamaayi bhar‍tthaavinekkuricchu yaathoru vivaravumillaatthavar‍ athu sambandhiccha rekha/ vivaahamochithayaanennu theliyikkunna rekha enniva haajaraakkanam. Nibandhanakal‍ *:-kudumbavaar‍shika varumaanam 3,600 roopayil‍ kaviyaruthu. Mattu pen‍shanukal‍ vaangunnavar‍ aakaruthu. Randu var‍shamaayi keralatthil‍ thaamasikkunnavaraakanam. Yaachakavrutthi thozhilaayi sveekaricchavaraakaruthu. Adakkenda phees:- pheesilla. Sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- 30 divasatthinakam anveshanam. Kshemakaarya sraantimgu kammittiyudeyum bharanasamithiyudeyum theerumaanaprakaaram jillaakalakdar‍kku ayaykkum. Paasaayi varunna muraykku panatthinte labhyathayanusaricchu maniyor‍daraayi ayaykkunnu.vikalaamgapen‍shan‍ (vikalaamgar‍ ‍, amgavykalyam samvicchavar‍ ‍, buddhimaandyam sambhavicchar‍ ‍, badhirar‍ ‍, mookar‍ , andhar‍ thudangiyavar‍kku) apekshikkenda vidham:- nir‍ddhishda phoratthilulla apekshakalude randu pakar‍ppukal‍ . Nibandhanakal‍ *:- 40 shathamaanatthil‍ kurayaattha vykalyamundennu medikkal‍ bor‍dinte sar‍ttiphikkattu (oro vykalyatthinum prathyeka shathamaanamaavashyamaanu) kudumba vaar‍shikavarumaanam 6,000 roopayil‍ kaviyaruthu. Adakkenda phees:- pheesilla. Sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- 30 divasatthinakam anveshanam kazhinju aduttha kshemakaarya sraantimgu kammittiyudeyum bharana samithiyudeyum theerumaana prakaaram paasaayi varunna muraykku panatthinte labhyathayanusaricchu maniyor‍daraayi ayaykkunnu.

 

kar‍shaka thozhilaali pen‍shan‍

 

apekshikkenda vidham:- nir‍ddhishda phoratthilulla apekshakalude randu pakar‍ppukal‍ (reshan‍kaar‍dinte koppi, bhoosvatthinte vivarangal‍ , kar‍shakathozhilaali kshemanidhiyil‍ amgamaayirunnathinte saakshyapathram, keralatthil‍ patthuvar‍shamaayi sthira thaamasamaayirikkanam, 60 vayasu thikanjirikkanam). Nibandhanakal‍ *:- praayam theliyikkunna sar‍ttiphikkattu (thiricchariyal‍ kaar‍du/janana sar‍ttiphikkattu/skool‍ sar‍ttiphikkattu/medikkal‍ sar‍ttiphikkattu) kudumbavaar‍shika varumaanam 5400/-roopayil‍ kaviyaruthu. Adakkenda phees:- pheesilla. Sevanam labhikkunna samayaparidhi**:- 30 divasatthinakam anveshanam kazhinju kshemakaarya sraantimgu kammittiyudeyum bharana samithiyudeyum theerumaana prakaaram jillaalebar‍ opheesar‍kku ayaykkum. Paasaayivarunna muraykku panatthinte labhyathayanusaricchu maniyor‍daraayi ayaykkunnu.50 vayasinu mukalil‍ praayamulla avivaahithakal‍kkulla pen‍shan‍ apekshikkenda vidham:- nir‍ddhishdaphoratthilulla apekshakalude randu pakar‍ppukal‍ . Nibandhanakal‍ *:-praayam, varumaanam, vivaahithayallennullathu theliyikkunna sar‍ttiphikkattu. Vaar‍shikavarumaanam 6,000-tthil‍ kaviyaruthu. Samsthaanatthu sthirathamaasamaayirikkanam. Adakkenda phees:- pheesilla. Sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- 30 divasatthinakam anveshanam kazhinju kshemakaarya sraantimgu kammittiyudeyum bharana samithiyudeyum theerumaana prakaaram paasaayivarunna muraykku panatthinte labhyathayanusaricchu maniyor‍daraayi ayaykkunnu.thozhil‍rahitha vethanam apekshikkenda vidham:- nir‍ddhishda phoratthilulla apekshakalude randu pakar‍ppukal‍ (esu. Esu. El‍ . Si bukku, employmentu kaar‍du, reshan‍ kaar‍dinte koppi, di. Si., varumaanasar‍ttiphikkattu enniva haajaraakkanam). Nibandhanakal‍ *:- vaar‍shikavarumaanam 12,000-l‍ kaviyaruthu. Apekshakanu svanthamaayi 100 roopayil‍ kooduthal‍ prathimaasa varumaanamundaakaruthu. Rajisdreshan‍ yathaakaalam puthukkiyirikkanam. 18 vayasinushesham thudar‍cchayaayi moonnu var‍sham rajisdreshan‍ , 35 vayasu kazhiyaruthu. Vidyaar‍ththi aayirikkaruthu. Adakkenda phees:- pheesilla. Sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- 30 divasatthinakam anveshanam. Kshemakaarya sraantimgu kammittiyudeyum bharanasamithiyudeyum theerumaanaprakaaram jillaa employmentu opheesar‍kku ayaykkum. Paasaayivarunna muraykku phandinte labhyathayanusaricchu panamaayi ayaykkunnu.saadhukkalaaya vidhavakalude pen‍makkalude vivaahatthinulla dhanasahaayam apekshikkenda vidham:- nir‍ddhishda phoratthilulla apekshakalude randu pakar‍ppukal‍ vivaahatthinu 30 divasam mumpu nal‍kanam. (apekshakayude bhar‍tthaavinte marana sar‍ttiphikkattu, vivaahithayaakunna pen‍kuttiyude janana sar‍ttiphikkattu, varante saakshyapathram thudangiyava sahitham). Nibandhanakal‍ *:- vaar‍shika varumaanam 10,000 roopayil‍ kaviyaruthu. Moonnu var‍shamaayi keralatthil‍ thaamasikkunnavaraakanam. Adakkenda phees:- pheesilla. Sevanam labhikkunna samayaparidhi**:- 30 divasatthinakam anveshanam. Kshemakaarya sraantimgu kammittiyudeyum bharanasamithiyudeyum theerumaanaprakaaram paasaayivarunna muraykku phandinte labhyathayanusaricchu panamaayi ayaykkunnu.kettidam/mathil‍ /kinar‍ thudangiya nir‍mmaana pravrutthikkulla per‍mittukal‍ apekshikkendavidham:- nir‍ddhishdaphoratthil‍ anchu roopayude kor‍ttu phee sraampu pathicchu apekshikkanam (vasthuvinte aadhaarapakar‍ppu, nikuthisheettu pakar‍ppu, kyvashaavakaasha sar‍ttiphikkattinte pakar‍ppu, nir‍mmaana pravrutthiyude plaan‍ (syttu plaanum mattu anubandha plaanukalum moonnu settu sahitham). Nibandhanakal‍ *:- vasthuvinte aadhaaram, nikuthi sheettu, kyvashaavakaasha sar‍ttiphikkattu thudangiyavayude asal‍ parishodhanakku haajaraakkanam. Plaanukal‍ amgeekrutha aar‍kkidekdu/en‍jeeniyar‍ ‍/sooppar‍vysar‍ thayyaaraakki saakshyappadutthiyathaakanam. Adaykkenda phees:- kettida nir‍mmaana chattangal‍ prakaaram. Sevanam labhikkunna samayaparidhi**:- rekhakal‍ shariyenkil‍ , 150 cha. Mee. Vareyulla vaasagruhangal‍kku 15 divasangal‍kkakam, mattullava 30 divasam. 60 cha. Mee. Vareyulla veedukal‍kku amgeekrutha aar‍kkidekdinte plaan‍ samar‍ppikkendathilla. Svayam thayyaaraakkiya sar‍vve plaan‍ mathi. Athiril‍ ninnum kettidatthilekkulla akalavum plottilekkulla vazhiyum vyakthamaayi kaanicchirikkanam. Vazhi svantham sthalatthaayirikkanam. Allaatthapaksham 50 roopa mudrapathratthilulla sthalamudamayoode sammathapathram venam. 150 cha mee. Nu thaazheyulla aavashyamaaya rekhakal‍ sahitham apekshicchaal‍ annuthanna ‘van‍de per‍mittu’ anuvadikkum.per‍mittu kaalaavadhi neettal‍ apekshikkenda vidham:- vellakkadalaasilulla apeksha anchoo roopa kor‍ttu phee sraampu pathicchu nilavilulla per‍mittum plaanum sahitham. Nibandhanakal‍ *:- per‍mittu kaalaavadhi theerunnathinumumpu apekshikkanam. Thannaandatthe bhoonikuthi adacchathinte raseethu haajaraakkanam. Adakkenda phees:- per‍mittu pheesinte patthu shathamaanam. Sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- 3 divasam.per‍mittu puthukkal‍ apekshikkenda vidham:- vellakkadalaasilulla apeksha anchooroopa kor‍ttu phee sraampu pathicchu nilavilulla per‍mittum plaanum sahitham. Nibandhanakal‍ *:- per‍mittu kaalaavadhi theer‍nnu oru var‍shatthinakam apekshikkanam. Thannaandatthe bhoonikuthiyadacchathinte raseethu haajaraakkanam. Adakkenda phees:- per‍mittu pheesinte 50 shathamaanam. Sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- 3 divasam.puthiya kettidatthinu nampar‍ nal‍kunnathin apekshikkenda vidham:- amgeekrutha plaaninteyum anumathiyudeyum koppiyum kampleeshan‍ sar‍ttiphikkattum sahitham apekshikkuka. Nibandhanakal‍ *:- kettida nir‍mmaanam poor‍tthiyaakki 15 divasatthinakam (thottaduttha kettidatthinte nampar‍ kaanicchirikkanam). Adakkenda phees:- nir‍nnayikkunna nikuthi. Sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- pathinanchu divasam.

 

kettida udamasthaavakaasha sar‍ttiphikkattu

 

apekshikkenda vidham:- apekshayil‍ anchu roopa kor‍ttu phee sraampu pathicchu nal‍kuka. Nibandhanakal‍ *:- asasmentu rajisrarilundaayirikkanam. Nikuthikudishika undaayirikkaruthu. Shariyaaya kettidanampar‍ kaanicchirikkanam. Sar‍ttiphikkattu enthaavashyatthinaanu ennu kaanicchirikkanam. Adakkenda phees:- sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- randu divasam.

 

sthirathaamasa sar‍ttiphikkattu

 

apekshikkendavidham:- asasmentu rajisrarinte thaamasa kolatthil‍ perundaayirikkanam. Nibandhanakal‍ *:- apekshayil‍ anchooroopa kor‍ttu phee sraampu pathicchirikkanam. Shariyaaya kettidanampar‍ kaanicchirikkanam. Adakkenda phees:- sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- randu divasam.sthirathaamasa sar‍ttiphikkattu (anveshanam aavashyamullava) apekshikkenda vidham:- anchuroopa kor‍ttu phee sraampu pathiccha apeksha. Nibandhanakal‍ *:- kettida udamayude sammathapathram, apekshayil‍ kettida nampar‍ kaanicchirikkanam. Adakkenda phees:- sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- ezhu pravrutthi divasam.kettida udamasthaavakaasham kymaattam cheyyal‍ apekshikkenda vidham:- vellakkadalaasilulla apeksha (anchu roopa kor‍ttu phee sraampu pathicchu) nal‍kuka. Kymaattam sambandhiccha asal‍ rekha/aadhaaram, (orijinalum pakar‍ppum), vasthu kyvashakkaaran‍ maranappettenkil‍ anantharaavakaasha sar‍ttiphikkattu, mun‍ udamayude vishvasaneeyamaaya sammathapathram. Nibandhanakal‍ *:- kettida nampar‍ apekshayilum aadhaaratthilum undaakanam. Aadhaaratthil‍ kettida nampar‍ rekhappedutthiyittillenkil‍ , di nampar‍ bhoomiyil‍ kettidam sthithi cheyyunnu enna villejaapheesarude saakshyapathram, villejil‍ karamodukkiya rekha, kyvasha sar‍ttiphikkattu, kettida nikuthi kudishika paadilla. Adakkenda phees:- sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- muppathu divasam.chumatthiya kettida nikuthiyinmelulla appeel‍ apekshikkenda vidham:- vellakkadalaasilulla apeksha (anchu roopa kor‍ttu phee sraampu pathicchu) nal‍kuka. Nibandhanakal‍ *:- sekrattari chumatthiya nikuthi adhikamaanennu parayunnathinulla kaaranam kaanicchu, chumatthiya nikuthi odukki, raseethinte pakar‍ppu sahitham, 30 divasatthinakam dhanakaarya sraantimgu kammittikku samar‍ppikkuka. Adakkenda phees:- sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- dhanakaarya sraantimgkammatti theerumaanatthinu vidheyamaayi muppathu divasam. kettidanikuthi ozhivaakkal‍ apekshikkenda vidham:- vellakkadalaasilulla apeksha (anchuroopa kor‍ttu phee sraampu pathicchu nal‍kuka). Nibandhanakal‍ *:- kettidanikuthi than‍var‍sham vare ullathu adacchutheer‍tthirikkanam. Nikuthi ozhivaakkunnathinulla kaaranangal‍ thelivu sahitham kaanicchirikkanam. Adakkenda phees:- sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- dhanakaarya sraantimgu kammatti theerumaanatthinu vidheyamaayi muppathu divasam. policchu maattiya kettidatthinte nikuthi ozhivaakkal‍ apekshikkenda vidham:- vellakkadalaasilulla apeksha (anchuroopa kor‍ttu phee sraampu pathicchu nal‍kuka) nibandhanakal‍ *:- kettida nampar‍ kaanicchirikkanam. Kettida nikuthi than‍var‍sham vareyullathu adacchutheer‍tthirikkanam. Adakkenda phees:- sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- dhanakaarya sraantimgu kammatti theerumaanatthinu vidheyamaayi muppathu divasam.ozhinjukidakkunnathumoolam kettida nikuthi ilavu cheyyal‍ apekshikkenda vidham:- vellakkadalaasilulla apeksha (anchuroopa kor‍ttu phee sraampu pathicchu nal‍kuka). Nibandhanakal‍ *:-  kettida nampar‍ kaanicchirikkanam. Kettida nikuthi than‍var‍sham vareyullathu adacchu theer‍tthirikkanam. Ar‍ddhavar‍shatthilo, oru prathyeka theeyathi muthal‍ kettidam ozhiyukayum vaadakaykku kodukkaathirikkukayum cheyyumennu sekrattariykku moon‍kootti notteesu nal‍kiyirikkanam. Notteesinte kaalaavadhi athu kodukkunna ar‍ddhavar‍shatthekku maathramaayirikkum. Oru ar‍ddhavar‍shatthil‍ ozhinjukidakkunna divasatthinu aanupaathikamaayi nikuthi gaduvinte pakuthiyil‍ kaviyaattha thukaykku maathram ilavu labhikkum. Adakkenda phees:- sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- dhanakaarya sraantimgu kammatti theerumaanatthinu vidheyamaayi muppathu divasam.kettidatthinte eju sar‍ttiphikkattu apekshikkenda vidham:- vellakkadalaasilulla apeksha (anchuroopa kor‍ttu phee sraampu pathicchu nal‍kuka). Nibandhanakal‍ *:- kettida nampar‍ kaanicchirikkanam. Kettida nikuthi than‍var‍sham vareyullathu adacchutheer‍tthirikkanam. Kettida nir‍mmaanatthinu labhiccha anuvaadapathrika, nir‍mmaanam poor‍tthiyaakkiya theeyathi, nikuthi chumatthiya theeyathi, saakshyapathram enthaavashyatthinaanenna vivaram muthalaayava kaanicchirikkanam. Adakkenda phees:- chattaprakaaram. Sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- ezhu divasam.vaasayogyamaaya veedalla ennathinulla sar‍ttiphikkattu apekshikkenda vidham:- vellakkadalaasilulla apeksha (anchuroopa kor‍ttu phee sraampu pathicchu nal‍kuka). Nibandhanakal‍ *:- perum veettuperum svanthamaayi veedundenkil‍ athinte namparum rekhappedutthiyirikkanam. Adakkenda phees:- chattaprakaaram. Sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- ezhu divasam.phaakdarikal‍ ‍, vyavasaaya sthaapanangal‍ ‍‍, var‍kkshoppukal‍ thudangiyava aarambhikkunnathinu yanthrasaamagrikal‍ sthaapikkunnathinulla anumathi apekshikkenda vidham:- nishchithaphoratthilulla udamayude apeksha (anchu roopa kor‍ttu phee sraampu pathicchu) (kettidam vaadakakkaanenkil‍ udamayude sammathapathram). Nibandhanakal‍ *:- sthalatthinte rekha (orijinalum pakar‍ppum), kettidatthinte plaan‍ , syttu plaan‍ , sameepavaasikalude sammathapathram, mattu sthaapanangalil‍ ninnum labhikkendunna niraakshepapathrangal‍ (udaa:- polyooshan‍ kan‍drol‍bor‍du, aarogyavakuppu, vydyuthivakuppu, phayar‍ phozhsu). Adakkenda phees:- chattaprakaaram. Sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- panchaayatthu theerumaanatthinu vidheyamaayi 15 divasam.vyaapaara sthaapanatthinulla lysan‍sin apekshikkenda vidham:- nishchitha phoratthilulla udamayude apeksha (anchu roopa kor‍ttu phee sraampu pathicchu). Nibandhanakal‍ *:- puthuthaayi aarambhikkuvaan‍ 30 divasam mumpu apeksha nal‍kuka. Kettidam sambandhiccha rekha (vaadaka kettidamaanenkil‍ sammathapathram, vaadakacheettu) lysan‍su puthukkunnathinu saampatthika var‍sham avasaanikkunnathinu oru maasam mumpu pazhaya lysan‍sinte pakar‍ppu sahithamulla apeksha. Sthalanaamam imgleeshilum malayaalatthilum rekhappedutthiya bor‍du sthaapikkanam. Adakkenda phees:- chattaprakaaram. Sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- ezhu divasam.panni, patti ennivaye valar‍tthunnathinulla lysan‍s apekshikkenda vidham:- vellakkadalaasilulla apeksha (anchooroopa kor‍ttu phee sraampu pathicchu) nal‍kuka. Nibandhanakal‍ *:- prathirodha kutthiveypu nadatthiyathinte sar‍ttiphikkattu apekshayodoppamundaakanam. Adaykkenda phees:- chattaprakaaram. Sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- ezhu divasam.svakaarya aashupathrikal‍ ‍,paaraamedikkal‍ sthaapanangal‍ / dyoottoriyal‍ sthaapanangal‍ thudangiyavayude rajisdreshan‍ apekshikkenda vidham:- nishchithaphoratthil‍ anchu roopa kor‍ttu phee sraampu pathicchu, sthaapanam aarambhikkunnathinu 15 divasam mumpu apeksha nal‍kuka. Nibandhanakal‍ *:- kettidam sambandhiccha rekha (vaadaka kettidamaanenkil‍ sammathapathram, vaadakacheettu) muthalaayava undaayirikkanam. Rajisdreshan‍ puthukkunnathinu saampatthikavar‍sham avasaanikkunnathinu oru maasam mumpu pazhaya lysan‍sinte pakar‍ppu sahitham nishchithaphoratthil‍ apeksha nal‍kanam. Adakkenda phees:- sevanam labhikkunna samayaparidhi **:- ezhu divasam. *yukthamaaya saahacharyangalil‍ ithil‍ prathipaadikkaattha rekhakalo vishadaamshangalo, sekrattarikko, panchaayatthu bharana samithikko aavashyappedaavunnathaanu. ** saadhaarana saahacharyangalil‍ ellaa rekhakalum nibandhanakalum paalikkunnapaksham sevanam labhyamaakunna samayakramamaanu kaanicchirikkunnathu. Allaattha saahacharyatthilum mel‍ opheesukalil‍ ninnulla nir‍ddheshatthinte adisthaanatthilum mattu adiyanthira jolikalude nir‍vahanaghattatthilum samayaparidhiyil‍ maattam varunnathaanu.

 

prasidandu nal‍kunna sar‍ttiphikkattukal‍

 

svabhaava sar‍ttiphikkattu apekshikkenda vidham:- vellakkadalaasilezhuthi neril‍ samar‍ppikkuka (thiricchariyal‍ kaar‍du, reshan‍kaar‍du muthalayaava konduvarunnathu sahaayakaramaayirikkum). Nibandhanakal‍ *:- vaar‍dumemparude shupaar‍shasahitham aar‍kku enthaavashyatthinu samar‍ppikkaanaanu ennu vyakthamaakki apeksha nal‍kuka. Adakkenda phees:- illa. Sevanam labhikkunna samayaparidhi**:- prasidantu haajarundenkil‍ thathsamayam. Allaatthapaksham randu divasam.reshan‍kaar‍dil‍ peru cher‍kkunnathinum puthiya kaar‍dinu apekshikkunnathinumulla saakshyapathram apekshikkenda vidham:- vellakkadalaasilezhuthi neril‍ samar‍ppikkuka (thiricchariyal‍ kaar‍du, reshan‍kaar‍du muthalayaava konduvarunnathu sahaayakaramaayirikkum). Nibandhanakal‍ *:- vaar‍du memparude shupaar‍sha sahitham aar‍kku enthaavashyatthinu samar‍ppikkaanaanu ennu vyakthamaakki apeksha nal‍kuka. Adaykkenda phees:- illa. Sevanam labhikkunna samayaparidhi**:- prasidantu haajarundenkil‍ thathsamayam allaatthapaksham randu divasam.thozhil‍rahithan‍ / rahitha aanennu theliyikkunnathinulla saakshyapathram apekshikkenda vidham:- vellakkadalaasilezhuthi neril‍ samar‍ppikkuka (thiricchariyal‍ kaar‍du, reshan‍kaar‍du muthalaayava konduvarunnathu  sahaayakaramaayirikkum). Nibandhanakal‍ *:- vaar‍dumemparude shupaar‍sha sahitham aar‍kku enthaavashyatthinu samar‍ppikkaanaanu ennu vyakthamaakki apeksha nal‍kuka. Adakkenda phees:- illa. Sevanam labhikkunna samayaparidhi**:- prasidantu haajarundenkil‍ thathsamayam allaatthapaksham randu divasam.vyakthigatha thiricchariyal‍ sar‍ttiphikkattu apekshikkenda vidham:- vellakkadalaasilezhuthi neril‍ samar‍ppikkuka (thiricchariyal‍ kaar‍du, reshan‍kaar‍du muthalayaava konduvarunnathu sahaayakaramaayirikkum). Nibandhanakal‍ *:- vaar‍dumemparude shupaar‍sha sahitham aar‍kku enthaavashyatthinu samar‍ppikkaanaanu ennu vyakthamaakki apeksha nal‍kuka. Adakkenda phees:- illa. Sevanam labhikkunna samayaparidhi**:- prasidantu haajarundenkil‍ thathsamayam allaatthapaksham randu divasam.vayasu theliyikkunnathinulla sara?

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions