പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇ-ഭരണവും

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇ-ഭരണവും                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

ആമുഖം

 

ആധുനിക വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ (വി.സാ.വി.)-യുടെ താരതമ്യേനെ പെട്ടന്നുള്ള വളർച്ചയും വിവിധ മേഖലയിൽ അതിനുള്ള സ്വാധീനവും ഇന്നു് പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. വി.സാ.വി.ക്കു് ഒരു നയതന്ത്രപ്രാധാന്യം കൈവന്നിട്ടു് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തിലും അധികമായി. സമൂഹത്തിന്റേയും സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും ഭരണതലത്തിൽ വി.സാ.വി.യുടെ പ്രയോഗത്തിനായി തന്നെ പ്രത്യേകം ആസൂത്രണം നടന്നു വരുന്നു. മിക്ക ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളേയും പോലെ, ഇതും മുതലാളിത്ത സമ്പദു് ഘടനയിലൂടെ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗം വികസിപ്പിച്ചതാണു്. സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കു് വർഗ്ഗ പക്ഷപാതിത്വമില്ലെങ്കിലും പ്രയോഗത്തിനു് വർഗ്ഗ സ്വഭാവമുണ്ടു്. മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിൽ കമ്പോളശക്തികളുടെ താൽപര്യത്തിനു് അനുസരിച്ചായിരിക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുക. അതിനാൽ തന്നെ അവയുടെ സ്വാഭാവികമായ പ്രയോഗം മിക്കപ്പോഴും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യത്തിനു് എതിരായിയരിക്കും. എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രയോഗത്തിൽ ബോധപൂർവ്വമായ ഇടപെടൽ നടത്തി, അവ ജനപക്ഷമാക്കാനും, അതുവഴി, മികച്ച സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾക്കു് തുടക്കമിടാനും സാധിക്കും.

 

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ

 

കേരളാ സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ നൂറോളം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടു്. അതിൽ 39 എണ്ണം വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണു്. പൊതുമേഖലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണെന്നു് കരുതുക വയ്യ. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു് അവയൊക്കെ ലാഭത്തിലാവുകയും സഞ്ചിത നഷ്ടം കുറക്കുവാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും, ആ പ്രവണത ഇപ്പോൾ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ടു്. മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളും ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണു്. ഉല്പാദനവും ഉല്പാദനക്ഷമതയും ഉയര്‍ത്തുന്നതിലും മുല്യവർദ്ധന ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ പിന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടു്. മുല്യവർദ്ധന ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുമാത്രമെ സ്ഥായിയായ പ്രവർത്തനമികവു് സാദ്ധ്യമാകുള്ളു. മുല്യവർദ്ധന സാദ്ധ്യമാകണമെങ്കിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു് പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ടു്. വിപണിയുടെ ശോഷിപ്പും, പ്രവർത്തനമികവുള്ള തൊഴിൽശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടതും, താല്കാലിക തസ്തികകളിലൂടെ മാത്രം അവ നികത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമവും, തന്മുലം പ്രവർത്തന മികവും ചടുലതയും കുറയുന്നതും പ്രതിസന്ധിക്കു് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. വിപണിയിലെ കേവലം ഇടനിലക്കാരെന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് മൂലം വിറ്റുവരവു് നിലനിർത്താൻ പറ്റുമെങ്കിലും അതു് സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കുമെന്നു് കരുതുക വയ്യ. സംരക്ഷിത വിപണി എല്ലാക്കാലത്തേക്കുമുള്ളതല്ല. മാത്രമല്ല, ഇടനിലക്കാരെന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ സാങ്കേതിക സ്വാംശീകരണത്തേയും വൈദഗ്ദ്ധ്യ പോഷണത്തേയും ദീര്‍ഘകാല താല്പര്യങ്ങളേയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

 

കുത്തക മൂലധനത്തിന്റെ ഭീഷണിയിൽനിന്നും സർക്കാരിനേയും ജനങ്ങളേയും സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു് എത്തുവാൻ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവയുടെ പ്രവർത്തനം ഇനിയുമേറെ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടു്. കേവലമൊരു തൊഴിൽസ്ഥാപനം എന്നതിലുപരി, സമൂഹത്തിനും, സർക്കാരിനും സാങ്കേതികവും, സാമ്പത്തികവുമായ കെട്ടുറപ്പു് നൽകുവാൻ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു് സാധിക്കണം. കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ, സാങ്കേതിക, സാമ്പത്തിക ശേഷി ഫലപ്രദമായും, ക്രീയാത്മകമായും, ദുർവ്യയം ചെയ്യാതേയും ഉപയോഗിച്ചും, വൈദേശിക ആശ്രിതത്വം (ചരടുകളില്ലാത്ത സാങ്കേതിക-സാമ്പത്തിക സഹകരണം ആകാം, സ്ഥായിയായ ആശ്രിതത്വം ഒഴിവാക്കപ്പെടണം) പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും മാത്രമേ, ഇതു് സാദ്ധ്യമാകുള്ളു.

 

കേരളത്തിലെ മറ്റു സാമൂഹ്യ സംരംഭങ്ങളുമായും, ചെറുകിട-ഇടത്തരം സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങളുമായും പരസ്പര സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു് ഇവിടുത്തെ സാങ്കേതിക, വ്യവസായിക അന്തരീക്ഷം ആരോഗ്യകരമാക്കുന്നതിൽ പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾ നേതൃത്വം വഹിക്കേണ്ടതാണു്. എന്നാൽ ഇന്നു്, അടിസ്ഥാന സേവനങ്ങളടക്കം കുത്തകകളെ, അവർ നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കുകളിൽ, ഏല്പിക്കാനായുള്ള ഇടനിലക്കാരെന്ന നിലയിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവണത വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. ഇതു് ഇവിടുത്തെ ചെറുകിട-ഇടത്തരം സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങൾക്കും, മറ്റു സാമൂഹ്യ സംരംഭങ്ങൾക്കും അടക്കം ഭീഷണിയുർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാദേശിക-ദേശീയ സമ്പദ്ഘടനയുടെ ദീര്‍ഘ കാല താല്പര്യത്തിനെതിരാണിതു്.

 

കേരളത്തിലെ വി.സാ.വി. പ്രയോഗം

 

വിവിധ സർക്കാർ കാര്യാലയങ്ങളിലും, പൊതുമേഖലാ സഥാപനങ്ങളിലും വി.സാ.വി. വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടു് കുറച്ചു് കാലമായല്ലോ. തൊഴിൽമേഖലക്കു് ഒരു വലിയ ആഭ്യന്തര വിപണിയാണു് ഇതു് ഒരുക്കിയതു്, സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനു് പുറമെ, ജനങ്ങൾക്കു് സേവനം നൽകുന്നതിലും വി.സാ.വി. ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതു് കാതലായ മാറ്റമാണു് സർക്കാറിന്റെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും കാര്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതു്. അവ പലതും ജനങ്ങൾക്കു് ആശ്വാസകരവുമായിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇ-ഭരണ വിപണി വളർന്നതോടുകൂടി, വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളടക്കമുള്ള പല കുത്തക സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ രംഗത്തേക്കു് അവിഹിതമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചുപോലും കടന്നു് വരുന്നുണ്ടു്. അവർക്കായി, അവരുടെ താല്പര്യത്തിലും പ്രേരണയിലും അനാവശ്യമായ പല പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുമന്നുണ്ടു്. ജനങ്ങളുടെ വിവരം കേന്ദ്രീകൃതമായി ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു. ആധാർ പോലുള്ള ബഹുകോടി പദ്ധതികളുടെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരു്, അതിലൂടെ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ആരൊക്കെ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടും എന്ന ആശങ്ക നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടു്. അതേ സമയം, ജനോപകാരപ്രദമായ ജനസേവ കേന്ദ്രം പൊലുള്ള പദ്ധതികൾ നിർത്താലാക്കി അവിടെ സ്വകാര്യ ഏജൻസികളെ കൊണ്ടു വരാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു. അക്ഷയ സംരംഭകരുടെ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർക്കശമാക്കാനുള്ള ശ്രമം കേരളാ സർക്കാർ കൈകൊള്ളുന്നു. ഇതു് അവിടെയുള്ള ചെറുകിട സംരംഭകരെ ഒഴിവാക്കി വൻകിടക്കാരെ കുടിയിരുത്താനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന ആശങ്കയുളവാക്കുന്നു.

 

ഇ.ആർ.പി.

 

സാധാരണ ഗതിയിൽ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ, വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിനായി അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളുള്ള വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. പലപ്പോഴും സങ്കീർണ്ണമായ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു് നടത്തുകയെന്നതു് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണു്. അതേ സമയം, അവയുടെ ആസൂത്രണവും സമഗ്രമായ ഏകോപനവും വിവരസങ്കേതങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ എളുപ്പത്തിൽ നടത്താൻ ഇന്നു് സാദ്ധ്യമാണു്. അസംസ്കൃത വിഭവങ്ങളുടെ ശേഖരണവും, സംഭരണവും, ഉല്പന്നങ്ങളുടെ, നിർമ്മാണവും, വിപണിതേടലും, വിപണനവും, സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പും, മറ്റു സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമതയോടേയും ഏകോപിപ്പിച്ചു് നടത്തുന്നതിനായി സഹായിക്കുന്ന വി.സാ.വി. സംവിധാനമാണു് ഇ.ആർ.പി. ഇ-ഭരണത്തിനായുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനമാണിതു്. ഫലപ്രദമായി പ്രയോഗിച്ചാൽ, ഇ.ആർ.പി.യുടെ സമഗ്രമായ ഏകോപനസാദ്ധ്യതകൾ, സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനോടൊപ്പം, ഘടനയിലും മികവുണ്ടാക്കും. നടപടികൾ സുതാര്യമാകും. തൊഴിലാളികളുടെ പ്രവർത്തന ശേഷിയും, തൊഴിൽ പ്രാഗത്ഭ്യവും മെച്ചപ്പെടും. സ്വാഭാവികമായും ഇതിന്റെ നേട്ടം സമൂഹത്തിലും പ്രതിഫലിക്കും.

 

ഇആർ പി സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനായി രണ്ടുതരം സമീപനങ്ങളാണു് സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുള്ളതു്. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരു പൊതു ധാരണയിലൂടെ സാമാന്യവൽക്കരിച്ചു് വികസിപ്പിച്ച സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ, ആവശ്യാനുസരണം ബാഹ്യക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തി സ്ഥാപനത്തിനു് യോജിച്ചതാക്കുക എന്ന രീതിയാണു് വിപണിയിൽ ഇ.ആർ.പി സേവനം നൽകുന്ന മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളും നൽകുന്നതു്. ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ ഒരു പാക്കേജായി വിപണിയിലിറക്കാം എന്നതാണു് അവരു് കാണുന്ന മെച്ചം. സാമാന്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്നതും എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിനു് വേണ്ടാത്തതുമായ പല തലങ്ങളും ഘടകങ്ങളും ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ കാണും. അവയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ഹാർഡ്‌വെയർ, നെറ്റ്‌വർക്കു് വിഭവങ്ങളുപയോഗിക്കും. ഇവയിലെ പൊതുഘടകങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചു് സ്ഥാപനത്തിനുതകുന്ന വിധത്തിലാക്കുക എന്നതു് ശ്രമകരമായ ജോലിയാണു്. സ്ഥാപനങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിക്കു് പകരം സേവനദാതാവു് നൽകുന്നതു് സ്വീകരിക്കുക എന്ന പരിമിതിയും അതുവഴിയുള്ള അധികമായ ബാഹ്യ ആശ്രിതത്വത്തിനും ഇതു് കാരണമാകും.

 

അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും, അവയുടെ ഏകോപനത്തിനു് വേണ്ടിയുള്ള ചട്ടകൂടുകൾ ഉപയോഗിച്ചു് അവക്കു്മേൽ സ്ഥാപനത്തിനു് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ മാത്രം വികസിപ്പിച്ചുപയോഗിക്കുക എന്നതാണു് അടുത്തരീതി. സ്ഥാപനത്തിനു് അനുയോജ്യമായ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംവിധാനം വേണമെന്നു് കരുതുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണു് ഈ രീതി സ്വീകരിക്കാറു്. സാമാന്യവല്ക്കരിച്ച സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഘടകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും വേഗത്തിലും ഫലപ്രദമായും അടിസ്ഥാന ചട്ടക്കൂടിനുമേൽ അവശ്യ ഘടകങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാമെന്നതാണു് പൊതുവേയുള്ള അനുഭവം. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ചേ അതു് ചെയ്യാനാകൂ. അങ്ങിനെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ സാങ്കേതിക സ്വാംശീകരണവും ഉടമസ്ഥതയും അധിക നേട്ടങ്ങളുമാണു്.

 

മൊത്തം വിപണിയിലെ തങ്ങളുടെ പങ്കു് വലുതാണെന്നു് കാട്ടിയാണു് SAP കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ സമീപിക്കാറു്. ലഭ്യമായ കണക്കനുസരിച്ചു്൨ ഇ ആർ പി വിപണിയിൽ SAP-നു് 28.7%-വും ഒറാക്കിളിനു് 10.2%-വും, സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അടക്കമുള്ള മറ്റുള്ളവ എന്ന വിഭാഗത്തിനു് 47.2%-വും ആണു് വിപണിയിലെ പങ്കു്. വിശദമായ കണക്കു് ലഭ്യമല്ല. വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണു് ഈ കണക്കു് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു്. ഏതു് ഏജൻസി വഴി SAP-ന്റെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നൽകിയാലും അതു് SAP എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ കണക്കിൽ തന്നെ വരും. OpenERP പോലുള്ള സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സേവനം ആർക്കും നൽകാവുന്നതാണു്. അതിനാൽ അതിന്റെ വിപണിയുടെ പങ്ക് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ കണക്കിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങില്ല, എത്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നവെന്നറിയാൻ ശരാശരി സേവന-ലൈസൻസ് തുകവെച്ചു് വിലയിരുത്തണം. താരതമ്യേനെ ഉയർന്ന സേവന-ലൈസൻസ് തുക ഇടാക്കുന്ന SAP അടക്കമുള്ള കുത്തക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു് സേവനം നൽകിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇതിലും താഴെയായിരിക്കും. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനു് ലൈസൻസ് തുക ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഈ കണക്കിൽ കാണിച്ച അനുപാതത്തിലും കൂടിയതലായിരിക്കും. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വയം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കണക്കുകൾ ഇതിൽപെടുന്നുമില്ല. OpenERP പോലുള്ള സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ദിനംപ്രതി 1000 പേർ സൈറ്റിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടു്. അതിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം അതു് ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുമല്ലൊ.

 

സ്വതന്ത്ര ഇ ആർ പി സംവിധാനങ്ങൾ

 

ഭരണമേഖലയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രയോഗത്തിൽ വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടു്. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണു് ഇ-ഭരണത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നതു്. അതിനാൽ ഇത്തരത്തിലുപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പുർണ്ണമായും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളവയും, സുതാര്യമായതും, ചതിക്കുഴികളില്ലാത്തതുമാണെന്നു് ഉറപ്പാക്കണം. അല്ലാതെയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യാ പ്രയോഗം നമ്മുടെ തലച്ചോറു് പണയംവെക്കുന്നതിനു് തുല്യമാണു്.

 

ഇ-ഭരണത്തിനായി ഇന്നു് ധാരാളം സ്വതന്ത്രമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ലഭ്യമാണു്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിസിപ്പിച്ചവയാണവ. രഹസ്യ സ്വഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംവിധാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു്, സാമൂഹ്യവും സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ മികവു് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടു്.

 

സാമൂഹ്യ മികവുകൾ

 
   
 • അറിവിന്റേയും, അതുവഴി സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ പ്രയോഗത്തിലുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു
 •  
 • സമൂഹത്തിനകത്തെ പരസ്പര സഹകരണം വളര്‍ത്തുന്നു
 •  
 • നടത്തിപ്പുകാരുടേയും, തൊഴിലാളികളുടേയും,സാങ്കേതിക ശേഷിയും, തൊഴിൽ പ്രാഗത്ഭ്യവും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
 •  
 • പ്രാദേശിക ശാക്തീകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നു. സ്ഥായിയായ പുരോഗമനം ഉറപ്പാക്കുന്നു
 •  
 • തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ കേരളത്തില്‍ തന്നെ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, പ്രാദേശിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
 •  
 • ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു് കിടക്കുന്ന തലച്ചോറുകളുടെ കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നത്.
 •  
 • സുതാര്യമായ രീതിയിൽ അപ്പപ്പോള്‍ തന്നെ ഉപഭോക്താവിന്റെ പ്രതികരണം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഉപഭോക്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലാവും സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വികസിപ്പിക്കപ്പെടുക.
 •  
 • സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിനും, തെറ്റുകള്‍ കണ്ടെത്താനും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവ എളുപ്പവും മികച്ചരീതിയിലും നടക്കുന്നു
 •  
 • സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ പഠനരേഖകളും വിവരണങ്ങളും മികച്ചതാകുന്നു.
 •  
 • സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പൂര്‍ണ്ണ കൈമാറ്റം നടക്കുകയും, സ്വതന്ത്രമായ തുടർപ്രവർത്തനം സാദ്ധ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നു
 •  
 • ലൈസന്‍സ് തുകയോ, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് ചെലവുകളോ ഇല്ല
 •  
 • കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കൾക്കോ, കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഉപയോഗിക്കാൻ അധിക ചെലവില്ല
 •  
 • ഒറ്റത്തവണ ചെലവു് മാത്രമേ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു് ഉണ്ടാകുള്ളു
 •  
 • വാര്‍ഷിക പരിപാലനത്തിനായി കേരളത്തില്‍ തന്നെയുള്ള വിദഗ്ദ്ധരെ ഉപയോഗിക്കാം
 •  
 • നിലവിലുള്ള സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളില്‍ നിന്നാണ് പുതിയവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനാല്‍ ഉത്പാദന ചിലവ് കുറയും
 •  
 • പ്രാദേശിക ശാക്തീകരണം വഴി സമൂഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക-വ്യവസായിക വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു.  ഹാർഡ്‌വെയർ ഉപകരണങ്ങളുടെ മിതമായ ഉപയോഗത്താൽ അവയുടെ ചെലവും ഗണ്യമായി കുറയും.
 •  
 

സാങ്കേതിക മികവുകൾ

 

സാമ്പത്തിക മികവുകൾ

 

കേരളാ സർക്കാരിന്റെ വി.സാ.വി നയവും പ്രവർത്തനങ്ങളും

 

ഇ-ഭരണം വളരെ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ, അതിനുപയോഗിക്കുന്ന വി.സാ.വി. സംവിധാനങ്ങളുടെ മേൽ വ്യക്തമായ ഉപയോഗസ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഇതു് നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം നല്ല സാമ്പത്തിക നേട്ടവും നൽകുമെന്നും, കേരളത്തിലെ സർക്കാർ മുമ്പു് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇതിന്റെ കൂടി ഫലമായാണു്, 2007-ലെ കേരളാ വി.സാ.വി. നയത്തിൽ സാദ്ധ്യമായിടത്തെല്ലാം സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന നിലപാടുണ്ടായതു്. കേരളത്തിലെ അദ്ധ്യാപക സംഘടനകളുടെ ഇടപെടലിലൂടെ ഐ.ടി@സ്കൂൾ പദ്ധതി സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലേക്കു് മാറിയതും, അതു് വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചതും വളരെ നല്ല നേട്ടമാണു്. എന്നാൽ ഭരണതലങ്ങളിൽ, ആ വി.സാ.വി. നയം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഭരണസംവിധാനം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല.

 

എന്തുകൊണ്ടാണു് ആ നയങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും പാലിക്കപ്പെടാതെ പോയതു് എന്നു് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. ഭരണനേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചിട്ടും, സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഭരണ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്തത്തു് നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണു്. ഒരുവിഭാഗം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും, സ്ഥാപനമേധാവികളുടേയും സാങ്കേതിക പക്ഷപാതിത്വമോ, വി.സാ.വി. രംഗത്തെ പരിചയക്കുറവോ, ഇതിനു് കാരണമായിട്ടുണ്ടു്, കമ്പോള ശക്തികളുമായുള്ള ഭരണതലത്തിലെ അധാർമ്മിക ബന്ധവും സർക്കാറിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നയത്തിനു് വിരുദ്ധമായി അവരെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു. ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ കേവലയുക്തിക്കനുസരിച്ചു് കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നതാണു് മറ്റൊരു പ്രശ്നം. ഐ കെ എം, ജല അഥോറിറ്റി, സ്പാഷ്യൽ ഡാറ്റാ സെന്റർ തുടങ്ങി ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ അതു് വെളിവാക്കുന്നു. 1999-ൽ ഐ.കെ.എമ്മിന്റെ പഞ്ചായത്തു് വി.സാ.വി. പദ്ധതിയിലൂടെയാണു് കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കേരളാ ഇ-ഭരണ രംഗത്തു് കാര്യമായ കടന്നുകയറ്റം തുടങ്ങിയതു്. അക്കാലത്തു് ചില പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടന്ന സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പദ്ധതികളെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടാണു് ഐ.കെ.എം കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതു്. ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തിലേറെ, വളരെ വലിയ അദ്ധ്വാനവും തുകയും ചെലവഴിച്ചു് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും, കാര്യമായ ഫലം തരാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളോടുള്ള അതിന്റെ അധികൃതരുടെ വിധേയത്വമാണെന്നു് കാണാം. കേരളത്തിലെ സർക്കാരിന്റേയും, പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും വി.സാ.വി. സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിൽ കെൽട്രോൺ, സി-ഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ മൊത്ത സേവനദാതാക്കളായി (TSP) സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ടെണ്ടർ ഇളവുകൾ ലഭിക്കും. എന്നാൽ, സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ചെയ്യാവുന്ന പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്തു് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു് പകരം, കൂടിയ നിരക്കിൽ പുറംകരാറായി നൽകുവാൻ ഇപ്പോൾ സർക്കാർതലത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമേൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകുന്നു. ഫലത്തിൽ, ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മിക്ക സർക്കാർ പദ്ധതികളിലും വെറും ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിച്ചു് പോരുന്നു.

 

ഇ-ഭരണം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ

 

കേരളത്തിലെ വ്യക്തികളേയും, വിഭവങ്ങളേയും കുറിച്ചു് പരമപ്രധാനമായ വളരെയേറെ വിവരങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്ന, ഇ-ഭരണം, പൊതുമേഖല ERP തുടങ്ങിയ വി.സാ.വി. സംവിധാനങ്ങള്‍, വിദേശ കമ്പിനികളുടെ കൈപ്പിടിയിലാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിനു് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും, സര്‍ക്കാരിനും പൂര്‍ണ്ണമായ ഉപയോഗ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുന്ന, സുതാര്യമായ വി.സാ.വി. സംവിധാനങ്ങളാണു് ഈ രംഗങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതു്. സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമെ ഇതു് സാദ്ധ്യമാകുള്ളു. സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഒറ്റത്തവണ ചെലവു് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളു. വാര്‍ഷിക പരിപാലനത്തിനായി കേരളത്തില്‍ തന്നെയുള്ള വിദഗ്ദ്ധരെ ഉപയോഗിക്കാം. സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രയോഗിക്കാനായുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ കേരളത്തില്‍ തന്നെ വിനിയോഗിക്കപ്പെടും. സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ERP, ഇ-ഭരണം തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണ ഉടമസ്ഥതത കേരളാ സര്‍ക്കാരിനും, ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ലഭിക്കും.

 

SAP-ന്റെ ERP പോലുള്ള കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളാണെങ്കില്‍, അവയുടെ ഉപയോഗിക്കന്നതിനുള്ള കേവല അനുമതി മാത്രമാണു് നിര്‍മ്മാതാക്കാള്‍ നല്‍കുക. ഉടമസ്ഥാവകാശം അവരില്‍ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. കൂടാതെ, അടഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്‌വെയറായതിനാല്‍ അവയുടെ സ്രോതസ് ലഭ്യമാക്കുകയില്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ അവയുടെ ആന്തരിക പ്രവര്‍ത്തനം പരിശോധിക്കുവാന്‍ സാദ്ധ്യമല്ല. പൊതു ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു്, അത്തരം സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ ഉപയോഗം വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ടു്. അവ വിന്യസിപ്പിക്കാനായുള്ള ചെലവു് ഏതാണ്ടു് മുഴുവനായും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ വന്‍കിട കമ്പിനികളിലേക്കാണു് പോകുന്നതു്. സംവിധാനത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തന രീതികളൊഴിച്ചു് മറ്റു് വിവരങ്ങളുമൊന്നും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു് SAP പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കൈമാറില്ല. സ്ഥിരമായി കുത്തക സ്ഥാപനങ്ങളോടു് ആശ്രിതത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും നിലനിർത്തപ്പെടുകയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഭവം ചോർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കേരളത്തിൽ ലഭ്യമായ സാങ്കേതിക കഴിവും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറും ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഇത്തരം ആശ്രിതത്വം ഒഴിവാക്കാം. പൊതുമേഖലാ മേധാവികളുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും ഒരു സംഘം സേവനം നൽകുന്നവരോടൊപ്പം ആദ്യം മുതൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു് തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യ സേവന കാലം തീരുമ്പോഴേയ്ക്കും സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തലിനും വികസനത്തിനുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്വാംശീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത്തരത്തില്‍ സാങ്കേതിക കൈമാറ്റം നടന്ന മാതൃകകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണു്.

 

ഇ-ഭരണത്തിൽ കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഒഴിവാക്കുക

 

ഈയൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം, സംസ്ഥാന പൊതു മേഖലാസ്ഥാപനങ്ങളിലെ വി.സാ.വി. പ്രയോഗത്തിനായി SAP എന്ന കമ്പിനിയുടെ ERP സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിക്കാൻ കേരള സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തെ കാണുവാൻ. ഇതിനായി വ്യവസായ വകുപ്പു് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ താല്പര്യം (EoI) ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണു്൧. ഇ-ഭരണരംഗത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരും ദേശീയ സർക്കാരും സ്വീകരിച്ച പ്രഖ്യാപിത നയമായ സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗത്തിനെ നിരാകരിക്കുന്നതാണ് ഈ നീക്കം. കോടികൾ ചിലവ് വരുന്ന ഈ പദ്ധതി സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കിയാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു് ERP-ക്കു് പുറത്തു് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമെന്നു് മാത്രമല്ല, അനാവശ്യമായ വലിയൊരു ചെലവ് ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും. എന്നാൽ ഇതിനു് വിപരീതമായി SAP എന്ന കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. മലബാർ സിമന്റ് കമ്പനിയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആരംഭിച്ചിട്ടും നാളിതു് വരെ മുഴുവൻ തലങ്ങളെയും സ്പർശിക്കാത്തതുമായ ഇ.ആർ.പി പദ്ധ്വതി പരാമർശിച്ചാണ്, ഇപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാന പൊതു മേഖലാസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും SAP വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഇ-ഭരണത്തിനായി സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഇവിടെ വിരുദ്ധ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന്റെ താല്പര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടു്.

 

2013 ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടന്ന ഇതിന്റെ ആലോചനാ യോഗത്തില്‍, 39 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍, SAP-ന്റെ ERP വിന്യാസത്തിനായി, വലിയൊരുതുക ലൈസന്‍സ് ഇനത്തില്‍ തന്നെ മാറ്റി വെക്കാനാണു് ധാരണയായിരിക്കുന്നതു്. ആകെയുള്ള 13500-ൽ പരം ജീവനക്കാരില്‍ 875 (6.48%) ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സമ്മതത്തിനുള്ള തുകയാണിത്. കുടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കില്‍ കുടുതല്‍ ലൈസന്‍സ് തുക വേണം. SAP പോലുള്ള കമ്പനികളുടെ AMC തുക 20-25% ആണ്. ഭാവിയിൽ നിർബന്ധമായും അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന പതിപ്പു് പുതുക്കലിനും മറ്റും ആവശ്യമായി വരുന്ന ചെലവു് വേറെ വേണ്ടി വരും. വിവരസുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങളുടെ ചെലവും ഭാവിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും. കൂടാതെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിലവിലുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ക്കായി ചെലവഴിച്ച അദ്ധ്വാനവും തുകയും എല്ലാം വൃഥാവിലാകും. വലിയൊരു അഴിമതിക്കു് കളമൊരുക്കുന്ന ഈ നീക്കം, കേരളത്തിനും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമായ സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനും കാരണമാകും.

 

കോടികള്‍ ചിലവ് വരുന്ന ഈ പദ്ധതി സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കിയാല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനു് ERP-ക്കു് പുറത്തു് പൂര്‍ണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമെന്നു് മാത്രമല്ല, അനാവശ്യമായ വലിയ ചെലവ് ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും. സ്വതന്ത്ര ERP സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഇന്നു് ധാരാളമായി ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്. ഇവ എളുപ്പത്തില്‍, കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വിന്യസിക്കാവുന്നതാണു്. കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തന്നെ, സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ERP വിന്യസിപ്പിക്കാന്‍ പ്രാപ്തരാണ്. കെല്‍ട്രോണിന്റെ ചില യുണിറ്റുകളില്‍ ഇപ്പോള്‍ സമഗ്രമായ സ്വതന്ത്ര ERP സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വിന്യസിപ്പിച്ചു് വരുന്നുണ്ടു്. ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട പാക്കേജു് വഴി ലഭ്യമാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലും മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ സേവനം സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റു്വെയറുപയോഗിച്ചു് പ്രാദേശിക സേവന ദാതാക്കൾക്കു് നൽകാൻ കഴിയും.

 

പൊതുമേഖലാ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ സ്ഥാപന ശാക്തീകരണ പരിപാടിയോടു് ക്രിയാത്മകമയി പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശരിയായ താല്പര്യം മുൻ നിർത്തി സ്ഥാപനമേധാവികളും സർക്കാരും പ്രവർത്തിക്കും എന്ന അമിത ധാരണ അവർക്കു് വേണ്ട. പ്രാദേശിക ശാക്തീകരണവും പൊതുമേഖലാ ജീവനക്കാരുടെ ശാക്തീകരണവും തകർക്കുന്നതും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിഭവം ചോര്‍ത്തുന്നതുമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു് പോകുവാൻ പാടില്ല. ബദല്‍ മാതൃകകള്‍ ലഭ്യമാണു്. അവ പരിശോധിക്കപ്പെടുകയും പകര്‍ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണു്.

 

വിവര സാങ്കേതിക തൊഴില്‍ രംഗം

 

വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ (വിസാവി) ഒരു തൊഴില്‍ മേഖല എന്ന നിലയിലുള്ള വിശദമായൊരു പഠനം കേരളത്തില്‍ നടന്നതായി അറിവില്ല. ഈ തൊഴില്‍ മേഖല മൊത്തത്തില്‍ ഒരു ഏകമാനസ്വഭാവം കാണിക്കുന്നില്ല. തൊഴില്‍ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വലിപ്പവും, തൊഴിലിന്റെ സ്വഭാവവും, മറ്റു തൊഴില്‍ മേഖലകളെ അപേക്ഷിച്ചു്, ഈ മേഖലയില്‍ വലിയ ആന്തരിക വ്യതിയാനമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടു്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ വലിപ്പവും നടത്തിപ്പു് രീതിയിമനുസരിച്ചു് ഈ മേഖലയെ  വന്‍കിട കോര്‍പ്പറേറ്റ് മേഖല,  ഇടത്തരം സ്വകാര്യ മേഖല, ചെറുകിട മേഖല/സ്വയം സംരംഭക മേഖല, സര്‍ക്കാര്‍/പൊതുമേഖല എന്നിങ്ങനെ പലതായി തരംതിരിക്കാം. ഈ ഒരോ മേഖലയേയും കുറിച്ചു് പഠിക്കുവാന്‍ വ്യത്യസ്ത രീതികള്‍ തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടു്.  മാനുഷിക വിഭവശേഷി വിസാവി തൊഴില്‍ മേഖലയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യം മാനുഷിക വിഭവ ശേഷിയാണു്. ഇതു് തിരിച്ചറിഞ്ഞു്, സര്‍ക്കാരും, മറ്റു് സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ധാരാളം കോഴ്സുകള്‍ ഇതിനായി നടത്തുന്നുണ്ടു്. പല തട്ടുകളിലുള്ള കോഴ്സുകള്‍ കൂടാതെ, വിവിധ ഹൃസ്വകാല കോഴ്സുകളിലുമൊക്കെയായി ധാരാളം ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വര്‍ഷംതോറും കേരളത്തില്‍ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ടു്. ഇതിന്റെ തരം തിരിച്ചുള്ള കൃത്യമായ കണക്കുകള്‍ ലഭ്യമല്ല. വിദേശത്തും, അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേരളത്തിലുമായി ഇവര്‍ ജോലിക്കു് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതില്‍ ചുരുക്കം പേര്‍ക്കു് മാത്രമേ വിസാവി മേഖലയില്‍ തൊഴില്‍ ലഭിക്കുന്നുള്ളു. കൂടുതല്‍ സവിശേഷ പഠനമുണ്ടായാലെ ജോലി ലഭിക്കുള്ളുവെന്ന ധാരണയില്‍ വന്‍ തുക മുടക്കി, ഇവര്‍ ഒന്നിനു് പുറകേ ഒന്നായി പലതരം കോഴ്സുകള്‍ ചെയ്യുന്നു. അത്തരം പഠനത്തിലുടെ ആര്‍ജ്ജിക്കുന്ന പിരിശീലനം മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ പോവുന്നു.  തുടക്കക്കാരെന്ന നിലയില്‍ വിസാവി മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികള്‍ ശമ്പളമില്ലാതേയോ, തുച്ഛശമ്പളത്തിനോ ദീര്‍ഘകാലം ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടു്. ഭാരിച്ച പഠനച്ചെലവിനു് പുറമേ, നല്ല പിടിപാടുമുണ്ടെങ്കിലെ ജോലി ലഭിക്കുള്ളു എന്ന അവസ്ഥ കൂടി നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍, സാമൂഹ്യമായും, സാമ്പത്തികമായും, താഴെക്കടിയിലുള്ളവര്‍ക്കു് ഈ മേഖലയില്‍ തൊഴില്‍ ലഭ്യത കുറവാണു്. എന്നാല്‍ തൊഴില്‍ ലഭ്യതയില്‍ ലിംഗവിവേചനം പൊതുവേ കാണപ്പെടുന്നില്ല.  മറ്റു മേഖലയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു വിസാവി തൊഴിലിനെ, അമിതമായി പൊലിപ്പിച്ചു് കാട്ടപ്പെട്ട ഇടക്കാലത്തു്, മറ്റു് വിഷയങ്ങള്‍ പഠിക്കുവാന്‍ പ്രാപ്തരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. താരതമ്യേനെ ഉയര്‍ന്ന പഠനനിലവാരം പുലര്‍ത്തുന്ന കുട്ടികള്‍ കൂട്ടമായി വിസാവി മേഖല തെരഞ്ഞെടുത്തു. മറ്റു മേഖലയില്‍ പഠിച്ചവരും, താരതമ്യേനെ ഉയര്‍ന്ന വരുമാനത്തില്‍ ആകൃഷ്ടരായി,ഈ മേഖലയില്‍ തൊഴില്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു. അവിടെ അവരുടെ ശേഷി ക്രീയത്മകമായി ഉപയോഗിക്കാനായുള്ള അവസരങ്ങളും, ആവശ്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ, ആ വിഭവശേഷി പാഴാകുമ്പോഴും, അതേ സമയം മറ്റു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളില്‍ നല്ല നിലവാരം പുലര്‍ത്തുന്ന ആള്‍ക്കാരുടെ കുറവു് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതു് മറ്റു തൊഴില്‍ മേഖലയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴില്‍ എന്നിവയെ ബന്ധപ്പെടുത്തി വ്യക്തമായ ആസുത്രണം നടത്തുന്നതില്‍ നമ്മുടെ ഭരണസംവിധാനങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ടതായാണു് ഇതു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. എന്നാല്‍ വിസാവി രംഗത്തെ തൊഴില്‍ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതിനാല്‍ ഈ പ്രവണത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. വരുമാനത്തിലെ അന്തരം തൊഴിലിന്റെ തരമനുസരിച്ചു് ശമ്പളത്തില്‍ വലിയ വ്യത്യാസമാണുള്ളതു്. കോര്‍പ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വിറ്റുവരവിന്റെ അനുപാതത്തിലുള്ള ഇന്‍സെന്റീവു് ആയിട്ടാണു് നല്‍കുക. ഒരു പ്രൊജക്ടു് നടപ്പിലാക്കുന്നതു് മുലം തൊഴിലാളികള്‍ക്കു് ലഭിക്കുന്ന ഇന്‍സെന്റീവിന്റെ വലിയപങ്കും പ്രൊജക്ടു് മാനേജര്‍ക്കാകും ലഭിക്കുക. അവരുടെ താഴെയുള്ള തൊഴിലാളികള്‍ക്കു് ചെറിയ വിഹിതമാണു് ലഭിക്കുക. ഇൻസന്റീവ് കൂടാതെ, കമ്പനി ഓഹരികൾ ഉയര്‍ന്ന തസ്തികയിലുള്ള തൊഴിലാളികള്‍ക്കു് വിതരണം ചെയുന്ന ഏർപ്പാടുമുണ്ട്. പല കമ്പനികളിലും. തങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ 30 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ ഷെയറുകൾ അത്തരത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഉയര്‍ന്ന തസ്തിതകളിലെത്തുവാന്‍ തൊഴിലാളികള്‍ തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരമാണു് ഇതു് മൂലമൂണ്ടാകുന്നതു്. സ്വജനപക്ഷപാതിത്വം വളരെയേറയുള്ള ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളില്‍, മേധാവികളെ ചുറ്റിപറ്റി നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കെ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാറുള്ളു. ഇത്തരം ഘട്ടത്തില്‍ പലര്‍ക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാറുണ്ടു്.  ചെറുകിട, സ്വയം സംരംഭക സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വിപണി കണ്ടെത്തുവാനും നിലനിര്‍ത്തുവാനും ഏറെ പണിപ്പെടേണ്ടിവരുന്നു.  തദ്ദ്വേശ വിപണിയെ ആശ്രയിച്ചു് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും തൊഴിലാള??

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    pothumekhalaa sthaapanangalum i-bharanavum                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   kooduthal‍ vivarangal‍                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

aamukham

 

aadhunika vivara saankethika vidya (vi. Saa. Vi.)-yude thaarathamyene pettannulla valarcchayum vividha mekhalayil athinulla svaadheenavum innu് parakke amgeekarikkappettittundu. Vi. Saa. Vi. Kku oru nayathanthrapraadhaanyam kyvannittu് oru vyaazhavattakkaalatthilum adhikamaayi. Samoohatthinteyum sthaapanangaludeyum bharanathalatthil vi. Saa. Vi. Yude prayogatthinaayi thanne prathyekam aasoothranam nadannu varunnu. Mikka aadhunika saankethika vidyakaleyum pole, ithum muthalaalittha sampadu ghadanayiloode thozhilaali varggam vikasippicchathaanu. Saankethika vidyakalkku vargga pakshapaathithvamillenkilum prayogatthinu് vargga svabhaavamundu. Muthalaalittha samoohatthil kampolashakthikalude thaalparyatthinu് anusaricchaayirikkum saankethika vidya prayogikkappeduka. Athinaal thanne avayude svaabhaavikamaaya prayogam mikkappozhum bahubhooripaksham janangalude thaalparyatthinu് ethiraayiyarikkum. Ennaal saankethikavidyayude prayogatthil bodhapoorvvamaaya idapedal nadatthi, ava janapakshamaakkaanum, athuvazhi, mikaccha saamoohya maattangalkku thudakkamidaanum saadhikkum.

 

pothumekhalaa sthaapanangal

 

keralaa sarkkaarinte keezhil noorolam pothumekhalaa sthaapanangalundu. Athil 39 ennam vyavasaaya vakuppinte keezhilaanu. Pothumekhalaa vyavasaaya sthaapanangalude pravar‍tthanam pothuve thrupthikaramaanennu് karuthuka vayya. Kazhinja sarkkaarinte kaalatthu avayokke laabhatthilaavukayum sanchitha nashdam kurakkuvaan thudangiyenkilum, aa pravanatha ippol nilanirtthaan saadhikkaathe vannittundu. Mikka sthaapanangalum gurutharamaaya saampatthika prathisandhiyilaanu. Ulpaadanavum ulpaadanakshamathayum uyar‍tthunnathilum mulyavarddhana urappaakkunnathilum pothumekhalaa sthaapanangal valare pinnottu poyittundu. Mulyavarddhana urappaakkikkondumaathrame sthaayiyaaya pravartthanamikavu് saaddhyamaakullu. Mulyavarddhana saaddhyamaakanamenkil kure prashnangalkku parihaaram kaanendathundu. Vipaniyude shoshippum, pravartthanamikavulla thozhilsheshi nashdappettathum, thaalkaalika thasthikakaliloode maathram ava nikatthunnathinulla shramavum, thanmulam pravartthana mikavum chadulathayum kurayunnathum prathisandhikku aakkam koottunnu. Vipaniyile kevalam idanilakkaarenna nilayil pravartthikkunnathu് moolam vittuvaravu് nilanirtthaan pattumenkilum athu് sthaayiyaayi nilanilkkumennu് karuthuka vayya. Samrakshitha vipani ellaakkaalatthekkumullathalla. Maathramalla, idanilakkaarenna nilayilulla pravar‍tthanam sthaapanatthinte svathanthramaaya saankethika svaamsheekaranattheyum vydagddhya poshanattheyum deer‍ghakaala thaalparyangaleyum prathikoolamaayi baadhikkukayum cheyyum.

 

kutthaka mooladhanatthinte bheeshaniyilninnum sarkkaarineyum janangaleyum samrakshikkukayenna lakshyatthilekku etthuvaan pothumekhalaa sthaapanangal avayude pravartthanam iniyumere mecchappedutthendathundu. Kevalamoru thozhilsthaapanam ennathilupari, samoohatthinum, sarkkaarinum saankethikavum, saampatthikavumaaya ketturappu് nalkuvaan pothumekhalaa sthaapanangalkku saadhikkanam. Keralatthile saamoohya, saankethika, saampatthika sheshi phalapradamaayum, kreeyaathmakamaayum, durvyayam cheyyaatheyum upayogicchum, vydeshika aashrithathvam (charadukalillaattha saankethika-saampatthika sahakaranam aakaam, sthaayiyaaya aashrithathvam ozhivaakkappedanam) parimithappedutthikkondum maathrame, ithu് saaddhyamaakullu.

 

keralatthile mattu saamoohya samrambhangalumaayum, cherukida-idattharam svakaarya samrambhangalumaayum paraspara sahakaranatthode pravartthicchu് ividutthe saankethika, vyavasaayika anthareeksham aarogyakaramaakkunnathil pothumekhalaasthaapanangal nethruthvam vahikkendathaanu. Ennaal innu്, adisthaana sevanangaladakkam kutthakakale, avar nishchayikkunna nirakkukalil, elpikkaanaayulla idanilakkaarenna nilayil pothumekhalaa sthaapanangal pravartthikkunna pravanatha varddhicchuvarunnu. Ithu് ividutthe cherukida-idattharam svakaarya samrambhangalkkum, mattu saamoohya samrambhangalkkum adakkam bheeshaniyurtthukayum cheyyunnu. Praadeshika-desheeya sampadghadanayude deer‍gha kaala thaalparyatthinethiraanithu്.

 

keralatthile vi. Saa. Vi. Prayogam

 

vividha sarkkaar kaaryaalayangalilum, pothumekhalaa sathaapanangalilum vi. Saa. Vi. Vyaapakamaayi upayogicchu thudangiyittu് kuracchu് kaalamaayallo. Thozhilmekhalakku oru valiya aabhyanthara vipaniyaanu ithu് orukkiyathu്, sthaapanangalude nadatthippinu് purame, janangalkku sevanam nalkunnathilum vi. Saa. Vi. Upayogikkappedunnu. Ithu് kaathalaaya maattamaanu sarkkaarinteyum pothumekhalaa sthaapanangaludeyum kaaryatthilundaayirikkunnathu്. Ava palathum janangalkku aashvaasakaravumaayittundu. Ennaal i-bharana vipani valarnnathodukoodi, videsha sthaapanangaladakkamulla pala kutthaka sthaapanangalum ee ramgatthekku avihithamaaya maarggangal avalambicchupolum kadannu് varunnundu. Avarkkaayi, avarude thaalparyatthilum preranayilum anaavashyamaaya pala paddhathikalum aavishkarikkappedumannundu. Janangalude vivaram kendreekruthamaayi shekharikkappedunnu. Aadhaar polulla bahukodi paddhathikalude yathaarththa gunabhokthaakkal aaru്, athiloode shekhariccha vivarangal aarokke enthinokke vendi upayogikkappedum enna aashanka naalkkunaal varddhikkunnundu. Athe samayam, janopakaarapradamaaya janaseva kendram polulla paddhathikal nirtthaalaakki avide svakaarya ejansikale kondu varaan shramam nadakkunnu. Akshaya samrambhakarude yogyatha maanadandangal karkkashamaakkaanulla shramam keralaa sarkkaar kykollunnu. Ithu് avideyulla cherukida samrambhakare ozhivaakki vankidakkaare kudiyirutthaanulla shramamaanenna aashankayulavaakkunnu.

 

i. Aar. Pi.

 

saadhaarana gathiyil, pothumekhalaa sthaapanangalile, vividha pravartthanangal, athinaayi anukoola saahacharyangalulla vividha kendrangalil nadatthappedunnu. Palappozhum sankeernnamaaya ivayude pravartthanangal ekopippicchu് nadatthukayennathu് valiyoru velluviliyaanu. Athe samayam, avayude aasoothranavum samagramaaya ekopanavum vivarasankethangalude sahaayatthode eluppatthil nadatthaan innu് saaddhyamaanu. Asamskrutha vibhavangalude shekharanavum, sambharanavum, ulpannangalude, nirmmaanavum, vipanithedalum, vipananavum, sthaapanangalude nadatthippum, mattu saampatthika idapaadukalum vegatthilum kaaryakshamathayodeyum ekopippicchu് nadatthunnathinaayi sahaayikkunna vi. Saa. Vi. Samvidhaanamaanu i. Aar. Pi. I-bharanatthinaayulla saankethika samvidhaanamaanithu്. Phalapradamaayi prayogicchaal, i. Aar. Pi. Yude samagramaaya ekopanasaaddhyathakal, sthaapanangalude pravartthanatthinodoppam, ghadanayilum mikavundaakkum. Nadapadikal suthaaryamaakum. Thozhilaalikalude pravartthana sheshiyum, thozhil praagathbhyavum mecchappedum. Svaabhaavikamaayum ithinte nettam samoohatthilum prathiphalikkum.

 

iaar pi sophttveyarinaayi randutharam sameepanangalaanu sthaapanangal sveekarikkaarullathu്. Ellaa pravartthanangalkkum vendi oru pothu dhaaranayiloode saamaanyavalkkaricchu് vikasippiccha sophttveyarukal, aavashyaanusaranam baahyakrameekaranangal nadatthi sthaapanatthinu് yojicchathaakkuka enna reethiyaanu vipaniyil i. Aar. Pi sevanam nalkunna mikka sthaapanangalum nalkunnathu്. Ittharam sophttveyarukal oru paakkejaayi vipaniyilirakkaam ennathaanu avaru് kaanunna meccham. Saamaanyavalkkaranatthinte bhaagamaayi vannathum ennaal sthaapanatthinu് vendaatthathumaaya pala thalangalum ghadakangalum ee sophttveyaril kaanum. Avayum pravartthikkunnathinaayi haardveyar, nettvarkku vibhavangalupayogikkum. Ivayile pothughadakangale krameekaricchu് sthaapanatthinuthakunna vidhatthilaakkuka ennathu് shramakaramaaya joliyaanu. Sthaapanangalaagrahikkunna reethikku pakaram sevanadaathaavu് nalkunnathu് sveekarikkuka enna parimithiyum athuvazhiyulla adhikamaaya baahya aashrithathvatthinum ithu് kaaranamaakum.

 

adisthaana pravartthanangalkkum, avayude ekopanatthinu് vendiyulla chattakoodukal upayogicchu് avakkumel sthaapanatthinu് aavashyamaaya ghadakangal maathram vikasippicchupayogikkuka ennathaanu adutthareethi. Sthaapanatthinu് anuyojyamaaya sophttveyar samvidhaanam venamennu് karuthunna sthaapanangalaanu ee reethi sveekarikkaaru്. Saamaanyavalkkariccha sophttveyar ghadakangal krameekaricchu് upayogikkunnathilum vegatthilum phalapradamaayum adisthaana chattakkoodinumel avashya ghadakangal vikasippikkaamennathaanu pothuveyulla anubhavam. Svathanthra sophttveyar‍ upayogicche athu് cheyyaanaakoo. Angine cheyyumpol‍ saankethika svaamsheekaranavum udamasthathayum adhika nettangalumaanu.

 

mottham vipaniyile thangalude panku valuthaanennu് kaattiyaanu sap kooduthal sthaapanangale sameepikkaaru്. Labhyamaaya kanakkanusaricchu്൨ i aar pi vipaniyil sap-nu് 28. 7%-vum oraakkilinu് 10. 2%-vum, svathanthra sophttveyar adakkamulla mattullava enna vibhaagatthinu് 47. 2%-vum aanu vipaniyile panku. Vishadamaaya kanakku labhyamalla. Vipaniyil ninnulla varumaanatthe aashrayicchaanu ee kanakku undaayirikkunnathu്. Ethu് ejansi vazhi sap-nte sophttveyar nalkiyaalum athu് sap enna sthaapanatthinte kanakkil thanne varum. Openerp polulla svathanthra sophttveyar sevanam aarkkum nalkaavunnathaanu. Athinaal athinte vipaniyude panku oru sthaapanatthinte kanakkil maathramaayi othungilla, ethra sthaapanangalil upayogikkappedunnavennariyaan sharaashari sevana-lysansu thukavecchu് vilayirutthanam. Thaarathamyene uyarnna sevana-lysansu thuka idaakkunna sap adakkamulla kutthaka sthaapanangalkku sevanam nalkiya sthaapanangalude ennam ithilum thaazheyaayirikkum. Svathanthra sophttveyarinu് lysansu thuka illaatthathinaal ava upayogikkunna sthaapanangalude ennam ee kanakkil kaaniccha anupaathatthilum koodiyathalaayirikkum. Svathanthra sophttveyar sthaapanangal svayam prayogikkunnathinte kanakkukal ithilpedunnumilla. Openerp polulla svathanthra sophttveyar dinamprathi 1000 per syttil ninnum shekharikkunnundu. Athil cheriyoru shathamaanam athu് chila sthaapanangalil upayogikkukayum cheyyunnundaakumallo.

 

svathanthra i aar pi samvidhaanangal

 

bharanamekhalayil saankethikavidyayude svaabhaavika prayogatthil valare jaagratha pulartthendathundu. Buddhi upayogicchu് cheyyunna kaaryangalaanu i-bharanatthil saankethikavidyakaliloode nadappilaakkappedunnathu്. Athinaal ittharatthilupayogikkunna saankethikavidyakal purnnamaayum nammude niyanthranatthilullavayum, suthaaryamaayathum, chathikkuzhikalillaatthathumaanennu് urappaakkanam. Allaatheyulla saankethikavidyaa prayogam nammude thalacchoru് panayamvekkunnathinu് thulyamaanu.

 

i-bharanatthinaayi innu് dhaaraalam svathanthramaaya saankethikavidyakal labhyamaanu. Svathanthra sophttveyar adisthaanamaakki visippicchavayaanava. Rahasya svabhaavatthode pravartthikkunna kutthaka sophttveyar samvidhaanangale apekshicchu്, saamoohyavum saankethikavum saampatthikavumaaya mikavu് svathanthra sophttveyar samvidhaanangal nalkunnundu.

 

saamoohya mikavukal

 
   
 • arivinteyum, athuvazhi saankethika vidyakalude prayogatthilumulla svaathanthryam urappu varutthunnu
 •  
 • samoohatthinakatthe paraspara sahakaranam valar‍tthunnu
 •  
 • nadatthippukaarudeyum, thozhilaalikaludeyum,saankethika sheshiyum, thozhil praagathbhyavum var‍ddhippikkunnu
 •  
 • praadeshika shaaktheekaranam urappaakkunnu. Sthaayiyaaya purogamanam urappaakkunnu
 •  
 • thozhilavasarangal‍ keralatthil‍ thanne viniyogikkappedunnathinaal, praadeshika thozhilavasarangal varddhippikkunnu
 •  
 • lokamempaadum vyaapicchu് kidakkunna thalacchorukalude koottaaya pravar‍tthanangaliloodeyaanu svathanthra sophttveyar‍ vikasippikkunnathu.
 •  
 • suthaaryamaaya reethiyil appappol‍ thanne upabhokthaavinte prathikaranam kittunnathukondu upabhokthaavu uddheshikkunna reethiyilaavum sophttveyar‍ vikasippikkappeduka.
 •  
 • sophttveyarinte desttinginum, thettukal‍ kandetthaanum kooduthal‍ aalukal‍ ullathukondu ava eluppavum mikacchareethiyilum nadakkunnu
 •  
 • sophttveyarinte padtanarekhakalum vivaranangalum mikacchathaakunnu.
 •  
 • saankethika vidyayude poor‍nna kymaattam nadakkukayum, svathanthramaaya thudarpravartthanam saaddhyamaakukayum cheyyunnu
 •  
 • lysan‍su thukayo, olinjirikkunna mattu chelavukalo illa
 •  
 • kooduthal upayokthaakkalkko, kampyoottarilo upayogikkaan adhika chelavilla
 •  
 • ottatthavana chelavu് maathrame sthaapanangalkku undaakullu
 •  
 • vaar‍shika paripaalanatthinaayi keralatthil‍ thanneyulla vidagddhare upayogikkaam
 •  
 • nilavilulla svathanthra sophttveyarukalil‍ ninnaanu puthiyava uthpaadippikkunnathu ennathinaal‍ uthpaadana chilavu kurayum
 •  
 • praadeshika shaaktheekaranam vazhi samoohatthinte saampatthika-vyavasaayika valarcchaye sahaayikkunnu.  haardveyar upakaranangalude mithamaaya upayogatthaal avayude chelavum ganyamaayi kurayum.
 •  
 

saankethika mikavukal

 

saampatthika mikavukal

 

keralaa sarkkaarinte vi. Saa. Vi nayavum pravartthanangalum

 

i-bharanam valare phalapradamaayi nadappilaakkaan, athinupayogikkunna vi. Saa. Vi. Samvidhaanangalude mel vyakthamaaya upayogasvaathanthryam venamennum svathanthra sophttveyar ithu് nalkunnathinodoppam nalla saampatthika nettavum nalkumennum, keralatthile sarkkaar mumpu thanne thiriccharinjittundu. Ithinte koodi phalamaayaanu, 2007-le keralaa vi. Saa. Vi. Nayatthil saaddhyamaayidatthellaam svathanthra sophttveyar upayogikkanamenna nilapaadundaayathu്. Keralatthile addhyaapaka samghadanakalude idapedaliloode ai. [email protected] paddhathi svathanthra sophttveyarilekku maariyathum, athu് vijayakaramaayi nadappilaakkaan saadhicchathum valare nalla nettamaanu. Ennaal bharanathalangalil, aa vi. Saa. Vi. Nayam nadappaakkunnathil bharanasamvidhaanam shraddhicchittilla.

 

enthukondaanu aa nayangal mikkappozhum paalikkappedaathe poyathu് ennu് parishodhikkendathundu. Bharananethruthvam theerumaanicchittum, svathanthrasophttveyar bharana mekhalayil konduvaraan saadhikkaatthatthu nammude prashnamaanu. Oruvibhaagam unnatha udyogastharudeyum, sthaapanamedhaavikaludeyum saankethika pakshapaathithvamo, vi. Saa. Vi. Ramgatthe parichayakkuravo, ithinu് kaaranamaayittundu, kampola shakthikalumaayulla bharanathalatthile adhaarmmika bandhavum sarkkaarinte prakhyaapitha nayatthinu് viruddhamaayi avare pravartthippicchu. Audyogika sthaanangalilirikkunnavar palappozhum thangalude kevalayukthikkanusaricchu് kaaryangal neekkunnathaanu mattoru prashnam. Ai ke em, jala athoritti, spaashyal daattaa sentar thudangi dhaaraalam anubhavangal athu് velivaakkunnu. 1999-l ai. Ke. Emminte panchaayatthu vi. Saa. Vi. Paddhathiyiloodeyaanu kutthaka sophttveyar keralaa i-bharana ramgatthu kaaryamaaya kadannukayattam thudangiyathu്. Akkaalatthu chila panchaayatthukalil nadanna svathanthra sophttveyar paddhathikale thadanjukondaanu ai. Ke. Em kutthaka sophttveyarukal pracharippikkuvaan thudangiyathu്. Oru vyaazhavattakkaalatthilere, valare valiya addhvaanavum thukayum chelavazhicchu് pravartthicchittum, kaaryamaaya phalam tharaatthathinte oru pradhaana kaaranam kutthaka sophttveyarukalodulla athinte adhikrutharude vidheyathvamaanennu് kaanaam. Keralatthile sarkkaarinteyum, pothumekhala sthaapanangalileyum vi. Saa. Vi. Samvidhaanam orukkunnathil keldron, si-dittu thudangiya sthaapanangale mottha sevanadaathaakkalaayi (tsp) sarkkaar thiranjedutthittundu. Ittharam sthaapanangalkku paddhathi nadappilaakkunnathil dendar ilavukal labhikkum. Ennaal, saadhaaranagathiyil ee sthaapanangalkku kuranja chelavil cheyyaavunna paddhathikal ettedutthu nadappilaakkunnathinu് pakaram, koodiya nirakkil puramkaraaraayi nalkuvaan ippol sarkkaarthalatthil ee sthaapanangalkkumel sammarddhamundaakunnu. Phalatthil, ee sthaapanangal, mikka sarkkaar paddhathikalilum verum idanilakkaaraayi pravartthicchu് porunnu.

 

i-bharanam nadappaakkumpol shraddhikkendunna kaaryangal

 

keralatthile vyakthikaleyum, vibhavangaleyum kuricchu് paramapradhaanamaaya valareyere vivarangal‍ sookshicchuvekkunna, i-bharanam, pothumekhala erp thudangiya vi. Saa. Vi. Samvidhaanangal‍, videsha kampinikalude kyppidiyilaakaathe shraddhikkendathinu് bandhappetta sthaapanangal‍kkum, sar‍kkaarinum poor‍nnamaaya upayoga svaathanthryam nal‍kunna, suthaaryamaaya vi. Saa. Vi. Samvidhaanangalaanu ee ramgangalil‍ upayogikkendathu്. Svathanthrasophttveyar‍ upayogatthiloode maathrame ithu് saaddhyamaakullu. Svathanthrasophttveyar‍ upayogikkumpol‍ ottatthavana chelavu് maathrame undaakunnullu. Vaar‍shika paripaalanatthinaayi keralatthil‍ thanneyulla vidagddhare upayogikkaam. Svathanthrasophttveyar‍ prayogikkaanaayulla thozhilavasarangal‍ keralatthil‍ thanne viniyogikkappedum. Svathanthrasophttveyar‍ upayogikkunnathiloode, erp, i-bharanam thudangiya samvidhaanangalude poor‍nna udamasthathatha keralaa sar‍kkaarinum, bandhappetta pothumekhalaa sthaapanangal‍kkum labhikkum.

 

sap-nte erp polulla kutthaka sophttveyarukalaanenkil‍, avayude upayogikkannathinulla kevala anumathi maathramaanu nir‍mmaathaakkaal‍ nal‍kuka. Udamasthaavakaasham avaril‍ thanne nikshipthamaayirikkum. Koodaathe, adanja sophttveyaraayathinaal‍ avayude srothasu labhyamaakkukayilla. Athinaal‍ thanne avayude aantharika pravar‍tthanam parishodhikkuvaan‍ saaddhyamalla. Pothu aavashyangal‍kku, attharam sophttveyarukalude upayogam valiya surakshaa bheeshani uyar‍tthunnundu. Ava vinyasippikkaanaayulla chelavu് ethaandu muzhuvanaayum paashchaathya raajyangalile van‍kida kampinikalilekkaanu pokunnathu്. Samvidhaanatthinte baahyamaaya pravartthana reethikalozhicchu് mattu് vivarangalumonnum nammude sthaapanangalkku sap polulla sthaapanangal kymaarilla. Sthiramaayi kutthaka sthaapanangalodu് aashrithathvam srushdikkappedukayum nilanirtthappedukayum pothumekhalaa sthaapanangalude vibhavam chortthappedukayum cheyyum. Keralatthil labhyamaaya saankethika kazhivum svathanthra sophttveyarum upayogikkaan thayyaaraayaal ittharam aashrithathvam ozhivaakkaam. Pothumekhalaa medhaavikaludeyum jeevanakkaarudeyum oru samgham sevanam nalkunnavarodoppam aadyam muthal thanne pravartthicchu് thudangiyaal aadya sevana kaalam theerumpozheykkum saadhaarana gathiyilulla mecchappedutthalinum vikasanatthinumulla saankethika vidya svaamsheekarikkaan kazhiyum. Ittharatthil‍ saankethika kymaattam nadanna maathrukakal‍ ippol‍ labhyamaanu.

 

i-bharanatthil kutthaka sophttveyar ozhivaakkuka

 

eeyoru pashchaatthalatthil venam, samsthaana pothu mekhalaasthaapanangalile vi. Saa. Vi. Prayogatthinaayi sap enna kampiniyude erp sophttveyar upayogikkaan kerala sarkkaarinte neekkatthe kaanuvaan. Ithinaayi vyavasaaya vakuppu് vividha sthaapanangalude thaalparyam (eoi) kshanicchirikkukayaanu൧. I-bharanaramgatthu samsthaana sarkkaarum desheeya sarkkaarum sveekariccha prakhyaapitha nayamaaya svathanthrasophttveyar upayogatthine niraakarikkunnathaanu ee neekkam. Kodikal chilavu varunna ee paddhathi svathanthrasophttveyar upayogicchu nadappaakkiyaal samsthaana sarkkaarinu് erp-kku puratthu poornna svaathanthryam labhikkumennu് maathramalla, anaavashyamaaya valiyoru chelavu ozhivaakkaanum kazhiyum. Ennaal ithinu് vipareethamaayi sap enna kutthaka sophttveyar upayogikkaanaanu sarkkaar theerumaanam. Malabaar simantu kampaniyil varshangalkku mumpe aarambhicchittum naalithu് vare muzhuvan thalangaleyum sparshikkaatthathumaaya i. Aar. Pi paddhvathi paraamarshicchaanu, ippol mattu samsthaana pothu mekhalaasthaapanangalilekkum sap vyaapippikkaan shramikkunnathu. Lokamempaadumulla sar‍kkaarukal‍ i-bharanatthinaayi svathanthrasophttveyar‍ upayogam prothsaahippikkumpol‍ ivide viruddha theerumaanam edukkunnathinte thaalparyam parishodhikkendathundu.

 

2013 phebruvariyil‍ nadanna ithinte aalochanaa yogatthil‍, 39 pothumekhalaa sthaapanangalil‍, sap-nte erp vinyaasatthinaayi, valiyoruthuka lysan‍su inatthil‍ thanne maatti vekkaanaanu dhaaranayaayirikkunnathu്. Aakeyulla 13500-l param jeevanakkaaril‍ 875 (6. 48%) jeevanakkaar‍kku upayogikkaanulla sammathatthinulla thukayaanithu. Kuduthal‍ per‍kku upayogikkanamenkil‍ kuduthal‍ lysan‍su thuka venam. Sap polulla kampanikalude amc thuka 20-25% aanu. Bhaaviyil nirbandhamaayum adicchelppikkappedaan pokunna pathippu് puthukkalinum mattum aavashyamaayi varunna chelavu് vere vendi varum. Vivarasurakshaykkaayulla prathyeka samvidhaanangalum kampyoottar upakaranangalude chelavum bhaaviyil varddhippikkum. Koodaathe pothumekhalaa sthaapanangalil‍ nilavilulla sophttveyarukal‍kkaayi chelavazhiccha addhvaanavum thukayum ellaam vruthaavilaakum. Valiyoru azhimathikku kalamorukkunna ee neekkam, keralatthinum, saampatthika sthithi moshamaaya samsthaana pothumekhalaa sthaapanangal‍kkum valiya saampatthika nashdatthinum kaaranamaakum.

 

kodikal‍ chilavu varunna ee paddhathi svathanthrasophttveyar‍ upayogicchu nadappaakkiyaal‍ samsthaana sar‍kkaarinu് erp-kku puratthu poor‍nna svaathanthryam labhikkumennu് maathramalla, anaavashyamaaya valiya chelavu ozhivaakkaanum kazhiyum. Svathanthra erp sophttveyar‍ innu് dhaaraalamaayi upayogatthilundu. Iva eluppatthil‍, keralatthile pothumekhalaa sthaapanangalil‍ vinyasikkaavunnathaanu. Keralatthile pothumekhalaa sthaapanangal‍ thanne, svathanthrasophttveyar‍ erp vinyasippikkaan‍ praaptharaanu. Kel‍droninte chila yunittukalil‍ ippol‍ samagramaaya svathanthra erp sophttveyar‍ vinyasippicchu് varunnundu. Ippol thayyaaraakkappetta paakkeju vazhi labhyamaakunnathinekkaal kooduthalum mecchappettathumaaya sevanam svathanthra sophttu്veyarupayogicchu് praadeshika sevana daathaakkalkku nalkaan kazhiyum.

 

pothumekhalaa jeevanakkaarude samghadanakal sthaapana shaaktheekarana paripaadiyodu് kriyaathmakamayi prathikarikkendathundu. Sthaapanatthinte shariyaaya thaalparyam mun nirtthi sthaapanamedhaavikalum sarkkaarum pravartthikkum enna amitha dhaarana avarkku venda. Praadeshika shaaktheekaranavum pothumekhalaa jeevanakkaarude shaaktheekaranavum thakarkkunnathum samsthaanatthinte vibhavam chor‍tthunnathumaaya nadapadikalumaayi munnottu് pokuvaan paadilla. Badal‍ maathrukakal‍ labhyamaanu. Ava parishodhikkappedukayum pakar‍tthappedukayum cheyyaavunnathaanu.

 

vivara saankethika thozhil‍ ramgam

 

vivara saankethika vidya (visaavi) oru thozhil‍ mekhala enna nilayilulla vishadamaayoru padtanam keralatthil‍ nadannathaayi arivilla. Ee thozhil‍ mekhala motthatthil‍ oru ekamaanasvabhaavam kaanikkunnilla. Thozhil‍ sthaapanatthinte valippavum, thozhilinte svabhaavavum, mattu thozhil‍ mekhalakale apekshicchu്, ee mekhalayil‍ valiya aantharika vyathiyaanamundaakkunnundu. Sthaapanatthinte valippavum nadatthippu് reethiyimanusaricchu് ee mekhalaye  van‍kida kor‍pparettu mekhala,  idattharam svakaarya mekhala, cherukida mekhala/svayam samrambhaka mekhala, sar‍kkaar‍/pothumekhala enningane palathaayi tharamthirikkaam. Ee oro mekhalayeyum kuricchu് padtikkuvaan‍ vyathyastha reethikal‍ thanne sveekarikkendathundu.  maanushika vibhavasheshi visaavi thozhil‍ mekhalaykku ettavum aavashyamulla kaaryam maanushika vibhava sheshiyaanu. Ithu് thiriccharinju്, sar‍kkaarum, mattu് svakaarya vidyaabhyaasa sthaapanangalum dhaaraalam kozhsukal‍ ithinaayi nadatthunnundu. Pala thattukalilulla kozhsukal‍ koodaathe, vividha hrusvakaala kozhsukalilumokkeyaayi dhaaraalam udyogaar‍ththikal‍ var‍shamthorum keralatthil‍ padticchirangunnundu. Ithinte tharam thiricchulla kruthyamaaya kanakkukal‍ labhyamalla. Videshatthum, anyasamsthaanangalilum keralatthilumaayi ivar‍ jolikku shramikkunnu. Ithil‍ churukkam per‍kku maathrame visaavi mekhalayil‍ thozhil‍ labhikkunnullu. Kooduthal‍ savishesha padtanamundaayaale joli labhikkulluvenna dhaaranayil‍ van‍ thuka mudakki, ivar‍ onninu് purake onnaayi palatharam kozhsukal‍ cheyyunnu. Attharam padtanatthilude aar‍jjikkunna pirisheelanam mikkappozhum upayogikkappedaathe povunnu. Thudakkakkaarenna nilayil‍ visaavi mekhalayile thozhilaalikal‍ shampalamillaatheyo, thuchchhashampalatthino deer‍ghakaalam joli cheyyendi varunnundu. Bhaariccha padtanacchelavinu് purame, nalla pidipaadumundenkile joli labhikkullu enna avastha koodi nilanil‍kkunnathinaal‍, saamoohyamaayum, saampatthikamaayum, thaazhekkadiyilullavar‍kku ee mekhalayil‍ thozhil‍ labhyatha kuravaanu. Ennaal‍ thozhil‍ labhyathayil‍ limgavivechanam pothuve kaanappedunnilla.  mattu mekhalaye engane baadhikkunnu visaavi thozhiline, amithamaayi polippicchu് kaattappetta idakkaalatthu, mattu് vishayangal‍ padtikkuvaan‍ praaptharaaya vidyaar‍ththikale labhikkaattha avasthayundaayirunnu. Thaarathamyene uyar‍nna padtananilavaaram pular‍tthunna kuttikal‍ koottamaayi visaavi mekhala theranjedutthu. Mattu mekhalayil‍ padticchavarum, thaarathamyene uyar‍nna varumaanatthil‍ aakrushdaraayi,ee mekhalayil‍ thozhil‍ sveekarikkunnu. Avide avarude sheshi kreeyathmakamaayi upayogikkaanaayulla avasarangalum, aavashyangalum illaathe, aa vibhavasheshi paazhaakumpozhum, athe samayam mattu shaasthra saankethika mekhalakalil‍ nalla nilavaaram pular‍tthunna aal‍kkaarude kuravu് anubhavappedukayum cheythu. Ithu് mattu thozhil‍ mekhalaye kaaryamaayi baadhicchu. Vidyaabhyaasam, thozhil‍ ennivaye bandhappedutthi vyakthamaaya aasuthranam nadatthunnathil‍ nammude bharanasamvidhaanangal‍ paraajayappettathaayaanu ithu് soochippikkunnathu്. Ennaal‍ visaavi ramgatthe thozhil‍ labhyatha kuranjathinaal‍ ee pravanatha kuranjittundu. varumaanatthile antharam thozhilinte tharamanusaricchu് shampalatthil‍ valiya vyathyaasamaanullathu്. Kor‍pparettu sthaapanangalil‍ shampalatthinte oru bhaagam vittuvaravinte anupaathatthilulla in‍senteevu് aayittaanu nal‍kuka. Oru projakdu് nadappilaakkunnathu് mulam thozhilaalikal‍kku labhikkunna in‍senteevinte valiyapankum projakdu് maanejar‍kkaakum labhikkuka. Avarude thaazheyulla thozhilaalikal‍kku cheriya vihithamaanu labhikkuka. Insanteevu koodaathe, kampani oharikal uyar‍nna thasthikayilulla thozhilaalikal‍kku vitharanam cheyunna erppaadumundu. Pala kampanikalilum. Thangalude kampaniyil 30 shathamaanatthinu mukalil sheyarukal attharatthil‍ vitharanam cheythirikkukayaanu. Uyar‍nna thasthithakaliletthuvaan‍ thozhilaalikal‍ thammilulla kidamathsaramaanu ithu് moolamoondaakunnathu്. Svajanapakshapaathithvam valareyerayulla ittharam sthaapanangalil‍, medhaavikale chuttipatti nil‍kkunnavar‍kke sthaanakkayattam labhikkaarullu. Ittharam ghattatthil‍ palar‍kkum joli nashdappedunna avasthayum undaakaarundu. Cherukida, svayam samrambhaka sthaapanangal‍ vipani kandetthuvaanum nilanir‍tthuvaanum ere panippedendivarunnu.  thaddhvesha vipaniye aashrayicchu് pravar‍tthikkunna sthaapanangal‍ palappozhum thozhilaala??

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions