സ്ഥാപന പി.എഫ്. ഓണ്‍‌ലൈന്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ സഹായി

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്ഥാപന പി.എഫ്. ഓണ്‍‌ലൈന്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ സഹായി                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

പുതുതായി ഒരു മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന വിധം

 
   
 • ഗ്രാമമപഞ്ചായത്തില്‍ പി. എഫ്. സെക്ഷന്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ക്ലര്‍ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ലോഗിനില്‍ പ്രവേശിക്കുക.
 •  
 • PF Services എന്ന മെനുവിലെ Membership എന്ന മെനുവില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 •  
 • ഇനി അപേക്ഷയില്‍ ഉള്ള വിവരങ്ങളാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്
 •  
 • Inward No. എന്ന ഭാഗത്ത് തപാല്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കുക,
 •  
 • അതിനുശേഷം പേരും അഡ്രസും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
 •  
 • ഡെസിഗ്നേഷന്‍ എന്ന കോമ്പോ ബോക്സില്‍നിന്നും ഡെസിഗ്നേഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
 •  
 • ജെന്‍ഡര്‍ എന്നതിനു നേരെയുള്ള റേഡിയോ ബട്ടണില്‍ നിന്നും Male /Female ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 •  
 • Date of Birth എന്ന കോളത്തല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ഒരു പിക് കലണ്ടര്‍ വരും അതിന്‍റെ സഹായത്താല്‍ ജനനതീയതി രേഖപ്പെടുത്തുക.
 •  
 • Date of Commencement of Continuous Service എന്ന കോളത്തില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുക.
 •  
 • Basic Pay എന്ന കോളത്തില്‍ Basic Pay ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
 •  
 • പി ഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്‍ കോളത്തില്‍ പി എഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്‍ രേഖപ്പെടുത്തുക.
 •  
 • GPF, KMPECPF തുടങ്ങിയ വേറെ പിഫ് അക്കൌണ്ടാണെങ്കില്‍ other fund എന്ന ചെക് ബോക്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയതിനുശേഷം അതിനു നേരേയുള്ള കോമ്പോ ബോക്സില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്.
 •  
 • Married ആണെങ്കില്‍ ചെക്ബോക്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 •  
 • Aadhar No., Phone No., Bank, Branch, Bank Account No. ഇവ രേഖപ്പെടുത്തുക.
 •  
 • No. of  Nominees എന്ന കോളത്തില്‍ നോമിനികഉടെ എണ്ണം ടൈപ്പ് ചെയ്ത്  അതിന്‍റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക.
 •  
 • Witness ന്‍റെ പേരും അഡ്രസും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യ്താല്‍ ഈ വിവരം  ക്ലര്‍ക്കിന്‍റെ ഇന്‍‍ബോക്സില്‍ എത്തും.
 •  
 • Inbox Member എന്ന മെനുവില്‍ For Approval, Rejected Byഎന്നീ രണ്ടു റേഡിയോ ബട്ടണുകള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും
 •  
 • For Approval എന്ന റേഡിയോ ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ക്ലര്‍ക്കിന്‍റെ ലോഗിനില്‍ പുതിതായി ആഡ് ചെയ്ത ജീവനക്കാരുടെ വിവരം ലഭിക്കും.
 •  
 • ഇതിലെ ചെക്ക് ഓള്‍ എന്ന ബട്ണില്‍ക്ലിക്ക്  ചെയ്ത് ഒകെ ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജെ എസ്/എച്ച്സി ന്‍റെ ലോഗിനില്‍ എത്തും.
 •  
 

പുതുതായി ഒരു യൂസറെ ചേര്‍ക്കുന്ന വിധം

 
   
 • Admin എന്ന ലോഗിനില്‍ പ്രവേശിക്കുക
 •  
 • സെറ്റിങ്സ് എന്ന മെനുവില്‍ Add User ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 •  
 • യൂസറെ ക്രീയേറ്റ് ചെയ്യുക
 •  
 • അതില്‍ ജില്ല, ഡിഡിപി, തരം, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
 •  
 • അതിനുശേഷം യൂസറുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
 •  
 • ഡെസിഗ്നേഷന്‍ കോമ്പോബോക്സില്‍നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
 •  
 • ലോഗിന്‍ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
 •  
 • പാസ്‍‌വേഡ്, കണ്‍‍ഫേം പാസ്‌വേര്‍ഡ് ഇവ നല്‍കി സേവ് ചെയ്യുക.
 •  
 • പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ലോഗിന്‍ നെയിമും പാസ്‍‍വേഡും നല്‍കി ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക.
 •  
 • പുതുതായി ലോഗിനില്‍ കയറി കഴിഞ്ഞാല്‍ ആദ്യം പാസ്‍‍വേഡ് മാറ്റുന്ന സ്ക്രീന്‍ ലഭിക്കും. അതുവഴി പാസ്‍വേഡ് മാറ്റി പുതുതായി ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക.
 •  
 

അടുത്തതായി ജെ എസ്/എച്ച്സി അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ലോഗിനില്‍ പ്രവേശിക്കുക

 
   
 • Inbox എന്ന മെനുവിലെ മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് എന്നതിലാണ് ഒരു ക്ലര്‍ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ലോഗിനില്‍ പുതുതായി ഒരു മെമ്പര്‍ഷിപ്പിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി സേവ് ചെയ്തത് കാണാന്‍ സാധിക്കുക.
 •  
 • Member Inbox എന്ന മെനുവില്‍ For Approval, Rejected Byഎന്നീ രണ്ടു റേഡിയോ ബട്ടണുകള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും.
 •  
 • For Approval എന്ന മെനുവിലാണ് ക്ലര്‍ക്കിന്‍റെ ലോഗിനില്‍ അപ്രൂവലുനുവേണ്ടി അയച്ച വിവരങ്ങള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നത്.
 •  
 • അതില്‍ എമ്പ്ലോയിയുടെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ക്ലര്‍ക്ക് എന്‍റര്‍ ചെയ്ത വിവരങ്ങള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും.
 •  
 • Check all എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Verified for Approval എന്ന റേഡിയോ ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് OK ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ സെക്രട്ടറിയുടെ ഇന്‍‍ബോക്സില്‍ എത്തും.
 •  
 • എന്തെങ്കിലും കറക്ഷന്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ മോഡിഫിക്കേഷനുവേണ്ടി  ക്ലര്‍ക്കിന്‍റെ ഇന്‍‍ബോക്സിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി Returned For Modification എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Reason for returning എന്ന ഭാഗത്ത് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള കാരണവും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒകെ ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 •  
 

സെക്രട്ടറിയുടെ ഇന്‍‍ബോക്സില്‍ നിന്നും പുതിയ മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന വിധം

 
   
 • Inbox എന്ന മെനുവിലെ മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് എന്നതിലാണ് ഒരു ക്ലര്‍ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ലോഗിനില്‍ പുതുതായി ഒരു മെമ്പര്‍ഷിപ്പിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി സേവ് ചെയ്ത്ത് കാണാന്‍ സാധിക്കുക.
 •  
 • Member Inbox എന്ന മെനുവില്‍ For Approval, Rejected Byഎന്നീ രണ്ടു റേഡിയോ ബട്ടണുകള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും.
 •  
 • For Approval എന്ന മെനുവിലാണ് ജെ എസിന്‍റെ ലോഗിനില്‍ നിന്നും അപ്രൂവലുനുവേണ്ടി അയച്ച വിവരങ്ങള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നത്.
 •  
 • അതില്‍ എമ്പ്ലോയിയുടെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍  ക്ലര്‍ക്ക് എന്‍റര്‍ ചെയ്ത വിവരങ്ങള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും.
 •  
 • Check all എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Verified for Approval എന്ന റേഡിയോ ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് OK ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ക്ലര്‍ക്കിന്‍റെ ഇന്‍‍ബോക്സില്‍ എത്തും.
 •  
 • എന്തെങ്കിലും കറക്ഷന്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ മോഡിഫിക്കേഷനുവേണ്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ  ക്ലര്‍ക്കിന്‍റെ ഇന്‍‍ബോക്സിലേക്ക് അയച്ചു കൊടിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി Returned For Modification എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Reason for returning എന്ന ഭാഗത്ത് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള കാരണവും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒകെ ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 •  
 • ഈ വിവരങ്ങള്‍ അടുത്തതായി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ക്ലര്‍ക്കിന്‍റെ പക്കലെത്തും. അടുത്തതായി അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഇന്‍‌‍ബോക്സില്‍ നിന്നും ഇതേരീതിയില്‍ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്, സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്, എ. ഒ. എന്നിവരുടെ പക്കല്‍ എത്തുകയും എ. ഒ. അപ്രൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ അവര്‍ക്ക് പി .എഫ് നമ്പര്‍ ലഭിക്കുകയും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ക്ലര്‍ക്കിന്‍റെ ലോഗിനില്‍ Fresh member എന്ന മെനുവഴി കാണാന്‍ സാധിക്കും
 •  
 

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ക്ലര്‍ക്ക് ലോഗിന്‍

 
   
 • Nominee Change: ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ ഒരു പി .എഫ് അക്കൌണ്ട് ജീവനക്കാരന്‍റെ നോമിനിയില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കില്‍ ഇതുവഴി വഴി കറക്ട് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.
 •  
 • നോമിനി ചെയിന്‍ജ് എന്ന മെനുവില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പി എഫ് അക്കൌണ്ടുള്ള ജിവനക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും. അതില്‍ നോമിനിയുടെ അക്കൌണ്ട് നമ്പരില്‍  കറക്ട് ചെയ്യേണ്ട വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. അതില്‍ കറക്ട് ചെയ്യുകയോ പുതുതായി കൂട്ടി ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.
 •  
 • ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തി സേവ് ചെയ്താല്‍ ആ വിവരം ക്ലര്‍ക്കിന്‍റെ ഇന്‍ബോക്സില്‍ എത്തും, ഇന്‍ബോക്സില്‍ നിന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്ലര്‍ക്കിന് അയച്ചുകൊടുക്കാന്‍ സാധിക്കും. ജെ. എസില്‍ നിന്ന് ഇത് സെക്രട്ടറിക്കും സെക്രട്ടറി ഇത് ഡി.ഡി.പിയെ ക്ലര്‍ക്ക്, ജെ എസ്, ഡി ഡി പി എന്നിവര്‍ക്കും അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റിലെക്കും അയച്ചുകൊടുക്കും
 •  
 

നോണ്‍ റീഫണ്ടബിള്‍ അഡ്വാന്‍സ് (NRA)

 
   
 • NRA എടുക്കുന്ന ആളിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ (Inward No., File No., Application Date) നല്‍കുക.
 •  
 • Account No. എന്നതിനുനേരെ അക്കൌണ്ട് നമ്പര്‍ നല്‍കുക.
 •  
 • Purpose of NRA എന്ന കോമ്പോ ബോക്സില്‍നിന്നും കാരണം തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
 •  
 • Proposed Amount for N.R.A. എന്ന കോളത്തില്‍ N.R.A. തുക രേഖപ്പെടുത്തുക.
 •  
 • Amount Of NRA Admissible എന്നതില്‍ അനുവദനീയമായ തുക കാണിക്കും
 •  
 • അതിനുശേഷം സേവ് ചെയ്യുക.
 •  
 • സേവ് ചെയ്ത വിവരം ക്ലര്‍ക്കിന്‍റെ ഇന്‍‍ബോക്സില്‍ എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് ജെ. എസി. നും അയച്ചുകൊടുക്കുന്നു
 •  
 

ടെമ്പററി അഡ്വാന്‍സ്

 
   
 • ജിവനക്കാരുടെ ടെമ്പററി അഡ്വാന്‍സ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്.
 •  
 • പി.ഫ്. സര്‍വീസിലെ ടെമ്പററി അഡ്വാന്‍സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താത് ഏത് ജവനക്കാരനാണെ ടോമ്പററി അഡ്വാന്‍സിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ അപേക്ഷയിലെ വിവരങ്ങള്‍ ( Inward No., File No., Application Date)നല്‍കുക.
 •  
 • അതിനുശേഷം ടെമ്പററി അഡ്വാന്‍സ് എടുക്കുന്ന ജീവനക്കാരന്‍റെ പി.ഫ്. അക്കൌണ്ട് നമ്പര്‍ അക്കൌണ്ട് നമ്പറിനുനേരെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബട്ടണില് ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ആ അക്കൌണ്ടിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. അതില്‍ ഒ.കെ. ബട്ടണ്‍ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 •  
 • Purpose of TA എന്ന കോമ്പോ ബോക്സില്‍നിന്നും ടി.എ. എടുക്കുന്ന കാരണം തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
 •  
 • Proposed Amount for TA, Proposed No. of Installment എന്നിവ നല്‍കുക.
 •  
 • ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം Outstanding Balance, രേഖപ്പെടുത്തണം അടുത്ത പ്രവശ്യം ടി. എ. എടുക്കുമ്പോള്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ വരുകയും ചെയ്യും.
 •  
 • Consolidated Amount. ഇതില്‍ Proposed Amount for T.A.,  Outstanding Balance ഇവയുടെ തുകയാണ് വരുന്നത്.
 •  
 • Monthly Repayment ഓരോ മാസവും എത്ര തുക അടവ് വരും എന്നത് കാണിക്കും.
 •  
 • Amount of T.A. Admissible എന്ന ഭാഗത്ത് എത്ര തുക എടുക്കാന്‍ സാധിക്കും എന്നത് അറിയാന്‍ സാധിക്കും.
 •  
 

മന്തിലി സബ്ക്രിപ്ഷന്‍

 
   
 • ജീവനക്കാരുടെ മന്തിലി സബ്ക്രിപിഷന്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ യാണ്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ വിന്യസിപ്പിച്ചുട്ടുള്ള സ്ഥാപന ആപ്ലിക്കേഷനില്‍ നിന്നാണ് ഇതിനാവശ്യമായ വിവരം എടുക്കുന്നത്
 •  
 • പി എഫ് സര്‍വീസസ് എന്ന മെനുവിലെ മന്തിലി സബ്ക്രിപ്ഷന്‍ എടുത്ത് അതില്‍ ഇയര്‍ എന്ന കോമ്പോബോക്ലില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തിക വര്‍ഷവും മന്ത് എന്ന കോമ്പോയില്‍ നിന്നും മാസവും തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
 •  
 • ബില്‍ ടൈപ്പ് എന്ന കോമ്പോ ബോക്സില്‍ നിന്നും ടൈപ്പ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
 •  
 • അതില്‍ പി. ഫ്. സബ്ക്രിപ്ഷന്‍ ഉള്ള ആള്‍ക്കാരുടെ വിവരം കാണാന്‍ സാധിക്കും. അതില്‍ പി. ഫ്. സബ്ക്രിപ്ഷന്‍ ട്രെഷറിയില്‍ അടക്കേണ്ട ചെല്ലാനമ്പര്‍ ചെല്ലാന്‍ തീയതി ഇവ നല്‍കി സേവ് ചെയ്യുക.
 •  
 • ഈ വിവരങ്ങള്‍ ഇന്‍ബോക്സില്‍ എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് ജെ. എസിനും ജെ. എസില്‍ നിന്ന് സെക്രട്ടറിക്കും സെക്രട്ടറിയില്‍ നിന്ന് ഡി.ഡി.പി. യിലും ഡി. ഡി. പി. യില്‍ നിന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്കും എത്തും. ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുനിന്ന് റിജക്ട് ചെയ്താല്‍ അതാത്  സെക്ഷന്‍  ക്ലര്‍ക്കിന്‍റെ ലോഗിനില്‍ എത്തുകയും ചെയ്യും.
 •  
 

ക്ലോസ്സര്‍

 
   
 • PF Service എന്ന മെനുവില്‍ നിന്നും ക്ലോഷര്‍ എടുക്കുക.
 •  
 • ക്ലോഷര്‍ എടുക്കുന്ന ആളിന്‍റെ Inward No., File No., Application Date എന്നിവ നല്‍കുക.
 •  
 • Account No. എന്നതിനുനേരെ അക്കൌണ്ട് നമ്പര്‍ നല്‍കുക. തൊട്ടടുത്ത ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ആ അക്കൌണ്ട് നമ്പറിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ കിട്ടും.
 •  
 • Reason for quitting എന്ന കോമ്പോബോക്സില്‍ നിന്നും കാരണം തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
 •  
 • Date of drawal of last salary അവസാനം വാങ്ങിയ സാലറിയുടെ തീയതി കൊടുക്കുക.
 •  
 • No. and date of last chalan remitted നമ്പറും തീയതിയും കൊടുക്കുക
 •  
 • Date of quitting service, Office through which payment is made ഇവ നല്‍കി സേവ് ചെയ്യുക.
 •  
 • സേവ് ചെയ്ത ഡേറ്റാ ക്ലര്‍ക്കിന്‍റെ ഇന്‍ബോക്സില്‍ എത്തും. അവിടെ നിന്ന് ജെ എസ്/എച്ച് സി ക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കും
 •  
 

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ക്ലര്‍ക്കിന്‍റെ ലോഗിനില്‍ പി എഫ് സര്‍വീസസ് എന്ന മെനുവിലെ നിന്ന് പുതുതായി മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക, നോമിനി ചെയിന്‍ജ്, മന്തിലി സബ്ക്രിപ്ഷന്‍, ടെമ്പററി അഡ്വാന്‍സ്, എന്‍ ആര്‍ എ, ക്ലോഷര്‍ എന്നിവ ഏതെങ്കിലും ചെയ്താല്‍ ഇവ ക്ലര്‍ക്കിന്‍റെ ഇന്‍‍ബോക്സില്‍ എത്തും. അവിടെ നിന്നുമാണ് തൊട്ടടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്

 

ഐ കെ എം നിര്‍മിച്ചിട്ടുള്ള വെബ്‌ ആപ്ലിക്കേഷനില്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി യൂസര്‍‌നെയിം പാസ്സ്‌വേഡ് എന്നിവ തെയ്യാറാക്കുന്ന വിധം.

 
   
 1. www.plan.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ് സെറ്റിലേയ്ക്ക് സെക്രട്ടറി ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക.
 2.  
 3. Settingsഎന്ന മെനുവില്‍ നിന്നും Add Userഎന്ന സബ്‌മെനു തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
 4.  
 5. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
 6.  
 7. New Userഎന്ന ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 8.  
 9. സഞ്ചയ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ജീവനക്കാര്‍ക്കും യൂസര്‍‌നെയിം  നല്‍കുക.
 10.  
 11. ഓരോ ജീവനക്കാരനും ലഭ്യമായ യൂസര്‍‌നെയിം പാസ്സ്‌വേഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പാസ്സ്‌വേഡ് മാറ്റുക.
 12.  
 13. Seat Managementഎന്ന മെനുവില്‍ നിന്നും Seat Settingsതെരഞ്ഞെടുക്കുക.
 14.  
 15. Department, Section, Office Nameഎന്നിവ തെരഞ്ഞെടുത്തശേഷം Add New Seatഎന്ന ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 16.  
 17. സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സൂപ്പര്‍വൈസറി സ്റ്റാഫ് ഉള്‍‌പ്പെടെയുള്ള മുഴുവന്‍ ജീവനക്കാരുടെയും സീറ്റിന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഉദാ:A1,A2etc.
 18.  
 19. തുടര്‍ന്ന് Seat Roleഎന്ന കോളത്തില്‍ നിന്നും Privilege എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 20.  
 21. Add Suite to Seatഎന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Suite - Sanchaya, Application – Sanchaya PDE, Role – Operator or Approver (Secretary)തെരഞ്ഞെടുത്തശേഷം Updateബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 22.  
 23. User Editഎന്ന കോളത്തില്‍ നിന്നും AssignUserഎന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 24.  
 25. UserNameഎന്ന കോംബോ ബോക്സില്‍ നിന്നും യൂസറെ തെരഞ്ഞെടുത്തശേഷം Updateബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 26.  
 

പ്രോപ്പര്‍ട്ടി റ്റാക്സ് അസസ്മെന്‍റി ഷെഡ്യൂള്‍

 

 

 

പഞ്ചായത്ത്‌ / മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി / കോര്‍പ്പറേഷന്‍ - എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള നിലവിലുള്ള  കെട്ടിട നികുതി അസ്സസ്സ്മെന്‍റ് രജിസ്റററിലെ വിവരങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന്‍.

 

സഞ്ചയ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം

 
   
 1. http://sanchaya.lsgkerala.gov.in/assessment എന്ന വെബ്‌ സൈറ്റ് തുറക്കുക.
 2.  
 3. LSGD യുടെ വെബ്‌ ലോഗിന്‍ (സുലേഖ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്) ഉപയോഗിചാണ് ഈ മോട്യുളില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക.  ഈ ആപ്ലിക്കേഷനില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി യൂസര്‍‌നെയിം പാസ്സ്‌വേഡ് എന്നിവ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വി 

   
 

കടപ്പാട്-http://www.help.ikm

                     
                                       
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    sthaapana pi. Ephu. On‍lyn‍ aaplikkeshan‍ sahaayi                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   kooduthal‍ vivarangal‍                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

puthuthaayi oru mempar‍shippu aadu cheyyunna vidham

 
   
 • graamamapanchaayatthil‍ pi. Ephu. Sekshan‍ kykaaryam cheyyunna klar‍kku addhehatthin‍re loginil‍ praveshikkuka.
 •  
 • pf services enna menuvile membership enna menuvil‍ klikku cheyyuka.
 •  
 • ini apekshayil‍ ulla vivarangalaanu dyppu cheyyendath
 •  
 • inward no. Enna bhaagatthu thapaal‍ nampar‍ nal‍kuka,
 •  
 • athinushesham perum adrasum dyppu cheyyuka.
 •  
 • designeshan‍ enna kompo boksil‍ninnum designeshan‍ theranjedukkuka.
 •  
 • jen‍dar‍ ennathinu nereyulla rediyo battanil‍ ninnum male /female klikku cheyyuka.
 •  
 • date of birth enna kolatthal‍ klikku cheythaal‍ oru piku kalandar‍ varum athin‍re sahaayatthaal‍ jananatheeyathi rekhappedutthuka.
 •  
 • date of commencement of continuous service enna kolatthil‍ joliyil‍ praveshiccha theeyathi rekhappedutthuka.
 •  
 • basic pay enna kolatthil‍ basic pay dyppu cheyyuka
 •  
 • pi phu sabskripshan‍ kolatthil‍ pi ephu sabskripshan‍ rekhappedutthuka.
 •  
 • gpf, kmpecpf thudangiya vere piphu akkoundaanenkil‍ other fund enna cheku boksil‍ klikku cheyathinushesham athinu nereyulla kompo boksil‍ ninnum theranjedukkendathaanu.
 •  
 • married aanenkil‍ chekboksil‍ klikku cheyyuka
 •  
 • aadhar no., phone no., bank, branch, bank account no. Iva rekhappedutthuka.
 •  
 • no. Of  nominees enna kolatthil‍ nominikaude ennam dyppu cheythu  athin‍re kooduthal‍ vivarangal‍ thaazhe rekhappedutthuka.
 •  
 • witness n‍re perum adrasum dyppu cheythu sevu cheyythaal‍ ee vivaram  klar‍kkin‍re in‍‍boksil‍ etthum.
 •  
 • inbox member enna menuvil‍ for approval, rejected byennee randu rediyo battanukal‍ kaanaan‍ saadhikkum
 •  
 • for approval enna rediyo battanil‍ klikku cheythaal‍ klar‍kkin‍re loginil‍ puthithaayi aadu cheytha jeevanakkaarude vivaram labhikkum.
 •  
 • ithile chekku ol‍ enna badnil‍klikku  cheythu oke battan‍ klikku cheythaal‍ graama panchaayatthile je esu/ecchsi n‍re loginil‍ etthum.
 •  
 

puthuthaayi oru yoosare cher‍kkunna vidham

 
   
 • admin enna loginil‍ praveshikkuka
 •  
 • settingsu enna menuvil‍ add user klikku cheyyuka.
 •  
 • yoosare kreeyettu cheyyuka
 •  
 • athil‍ jilla, didipi, tharam, graama panchaayatthu theranjedukkuka.
 •  
 • athinushesham yoosarude peru dyppu cheyyuka
 •  
 • designeshan‍ kompoboksil‍ninnu theranjedukkuka
 •  
 • login‍ neyim dyppu cheyyuka
 •  
 • paas‍vedu, kan‍‍phem paasver‍du iva nal‍ki sevu cheyyuka.
 •  
 • puthuthaayi theranjeduttha login‍ neyimum paas‍‍vedum nal‍ki login‍ cheyyuka.
 •  
 • puthuthaayi loginil‍ kayari kazhinjaal‍ aadyam paas‍‍vedu maattunna skreen‍ labhikkum. Athuvazhi paas‍vedu maatti puthuthaayi login‍ cheyyuka.
 •  
 

adutthathaayi je esu/ecchsi addhehatthin‍re loginil‍ praveshikkuka

 
   
 • inbox enna menuvile mempar‍shippu ennathilaanu oru klar‍kku addhehatthin‍re loginil‍ puthuthaayi oru mempar‍shippin‍re vivarangal‍ rekhappedutthi sevu cheythathu kaanaan‍ saadhikkuka.
 •  
 • member inbox enna menuvil‍ for approval, rejected byennee randu rediyo battanukal‍ kaanaan‍ saadhikkum.
 •  
 • for approval enna menuvilaanu klar‍kkin‍re loginil‍ aproovalunuvendi ayaccha vivarangal‍ kaanaan‍ saadhikkunnathu.
 •  
 • athil‍ employiyude peril‍ klikku cheythaal‍ klar‍kku en‍rar‍ cheytha vivarangal‍ kaanaan‍ saadhikkum.
 •  
 • check all enna battanil‍ klikku cheythu verified for approval enna rediyo battanil‍ klikku cheythu ok battanil‍ klikku cheythaal‍ graama panchaayatthile sekrattariyude in‍‍boksil‍ etthum.
 •  
 • enthenkilum karakshan‍ undenkil‍ modiphikkeshanuvendi  klar‍kkin‍re in‍‍boksilekku ayacchukodukkunnathinuvendi returned for modification enna battanil‍ klikku cheythu reason for returning enna bhaagatthu thiricchayakkaanulla kaaranavum dyppu cheythu oke battan‍ klikku cheyyuka
 •  
 

sekrattariyude in‍‍boksil‍ ninnum puthiya mempar‍shippu aproovu cheyyunna vidham

 
   
 • inbox enna menuvile mempar‍shippu ennathilaanu oru klar‍kku addhehatthin‍re loginil‍ puthuthaayi oru mempar‍shippin‍re vivarangal‍ rekhappedutthi sevu cheytthu kaanaan‍ saadhikkuka.
 •  
 • member inbox enna menuvil‍ for approval, rejected byennee randu rediyo battanukal‍ kaanaan‍ saadhikkum.
 •  
 • for approval enna menuvilaanu je esin‍re loginil‍ ninnum aproovalunuvendi ayaccha vivarangal‍ kaanaan‍ saadhikkunnathu.
 •  
 • athil‍ employiyude peril‍ klikku cheythaal‍  klar‍kku en‍rar‍ cheytha vivarangal‍ kaanaan‍ saadhikkum.
 •  
 • check all enna battanil‍ klikku cheythu verified for approval enna rediyo battanil‍ klikku cheythu ok battanil‍ klikku cheythaal‍ depyootti dayarakdarettile klar‍kkin‍re in‍‍boksil‍ etthum.
 •  
 • enthenkilum karakshan‍ undenkil‍ modiphikkeshanuvendi graama panchaayatthile  klar‍kkin‍re in‍‍boksilekku ayacchu kodikkunnathinuvendi returned for modification enna battanil‍ klikku cheythu reason for returning enna bhaagatthu thiricchayakkaanulla kaaranavum dyppu cheythu oke battan‍ klikku cheyyuka
 •  
 • ee vivarangal‍ adutthathaayi depyootti dayarakdarettile klar‍kkin‍re pakkaletthum. Adutthathaayi addhehatthin‍re in‍‍boksil‍ ninnum ithereethiyil‍ jooniyar‍ sooprandu, seeniyar‍ sooprandu, e. O. Ennivarude pakkal‍ etthukayum e. O. Aproovu cheythu kazhinjaal‍ avar‍kku pi . Ephu nampar‍ labhikkukayum graama panchaayatthu klar‍kkin‍re loginil‍ fresh member enna menuvazhi kaanaan‍ saadhikkum
 •  
 

graama panchaayatthu klar‍kku login‍

 
   
 • nominee change: ethenkilum kaaranavashaal‍ oru pi . Ephu akkoundu jeevanakkaaran‍re nominiyil‍ vyathyaasamundenkil‍ ithuvazhi vazhi karakdu cheyyaan‍ saadhikkum.
 •  
 • nomini cheyin‍ju enna menuvil‍ klikku cheythu aa graama panchaayatthile pi ephu akkoundulla jivanakkaarude listtu kittum. Athil‍ nominiyude akkoundu namparil‍  karakdu cheyyenda vivarangal‍ labhikkum. Athil‍ karakdu cheyyukayo puthuthaayi kootti cher‍kkukayo cheyyaan‍ saadhikkum.
 •  
 • ingane maattam varutthi sevu cheythaal‍ aa vivaram klar‍kkin‍re in‍boksil‍ etthum, in‍boksil‍ ninnu graamapanchaayatthile klar‍kkinu ayacchukodukkaan‍ saadhikkum. Je. Esil‍ ninnu ithu sekrattarikkum sekrattari ithu di. Di. Piye klar‍kku, je esu, di di pi ennivar‍kkum avide ninnu dayarakdarettilekkum ayacchukodukkum
 •  
 

non‍ reephandabil‍ advaan‍s (nra)

 
   
 • nra edukkunna aalin‍re vivarangal‍ (inward no., file no., application date) nal‍kuka.
 •  
 • account no. Ennathinunere akkoundu nampar‍ nal‍kuka.
 •  
 • purpose of nra enna kompo boksil‍ninnum kaaranam theranjedukkaavunnathaanu.
 •  
 • proposed amount for n. R. A. Enna kolatthil‍ n. R. A. Thuka rekhappedutthuka.
 •  
 • amount of nra admissible ennathil‍ anuvadaneeyamaaya thuka kaanikkum
 •  
 • athinushesham sevu cheyyuka.
 •  
 • sevu cheytha vivaram klar‍kkin‍re in‍‍boksil‍ etthukayum avide ninnu je. Esi. Num ayacchukodukkunnu
 •  
 

demparari advaan‍s

 
   
 • jivanakkaarude demparari advaan‍su cheyyunnathu ivideyaanu.
 •  
 • pi. Phu. Sar‍veesile demparari advaan‍sil‍ klikku cheythaathu ethu javanakkaaranaane domparari advaan‍sinu apekshicchittullathu avarude apekshayile vivarangal‍ ( inward no., file no., application date)nal‍kuka.
 •  
 • athinushesham demparari advaan‍su edukkunna jeevanakkaaran‍re pi. Phu. Akkoundu nampar‍ akkoundu namparinunere dyppu cheythu thottadutthu kaanunna battanilu klikku cheythaal‍ aa akkoundin‍re vivarangal‍ labhikkum. Athil‍ o. Ke. Battan‍klikku cheyyuka.
 •  
 • purpose of ta enna kompo boksil‍ninnum di. E. Edukkunna kaaranam theranjedukkaavunnathaanu.
 •  
 • proposed amount for ta, proposed no. Of installment enniva nal‍kuka.
 •  
 • aadyatthe praavashyam outstanding balance, rekhappedutthanam aduttha pravashyam di. E. Edukkumpol‍ ee vivarangal‍ varukayum cheyyum.
 •  
 • consolidated amount. Ithil‍ proposed amount for t. A.,  outstanding balance ivayude thukayaanu varunnathu.
 •  
 • monthly repayment oro maasavum ethra thuka adavu varum ennathu kaanikkum.
 •  
 • amount of t. A. Admissible enna bhaagatthu ethra thuka edukkaan‍ saadhikkum ennathu ariyaan‍ saadhikkum.
 •  
 

manthili sabkripshan‍

 
   
 • jeevanakkaarude manthili sabkripishan‍ rekhappedutthunnathu ivide yaanu. Graama panchaayatthil‍ vinyasippicchuttulla sthaapana aaplikkeshanil‍ ninnaanu ithinaavashyamaaya vivaram edukkunnath
 •  
 • pi ephu sar‍veesasu enna menuvile manthili sabkripshan‍ edutthu athil‍ iyar‍ enna kompoboklil‍ ninnum saampatthika var‍shavum manthu enna kompoyil‍ ninnum maasavum theranjedukkuka.
 •  
 • bil‍ dyppu enna kompo boksil‍ ninnum dyppu theranjedukkuka.
 •  
 • athil‍ pi. Phu. Sabkripshan‍ ulla aal‍kkaarude vivaram kaanaan‍ saadhikkum. Athil‍ pi. Phu. Sabkripshan‍ dreshariyil‍ adakkenda chellaanampar‍ chellaan‍ theeyathi iva nal‍ki sevu cheyyuka.
 •  
 • ee vivarangal‍ in‍boksil‍ etthukayum avide ninnu je. Esinum je. Esil‍ ninnu sekrattarikkum sekrattariyil‍ ninnu di. Di. Pi. Yilum di. Di. Pi. Yil‍ ninnu dayarakdarettilekkum etthum. Ithil‍ ethenkilum bhaagatthuninnu rijakdu cheythaal‍ athaathu  sekshan‍  klar‍kkin‍re loginil‍ etthukayum cheyyum.
 •  
 

klosar‍

 
   
 • pf service enna menuvil‍ ninnum kloshar‍ edukkuka.
 •  
 • kloshar‍ edukkunna aalin‍re inward no., file no., application date enniva nal‍kuka.
 •  
 • account no. Ennathinunere akkoundu nampar‍ nal‍kuka. Thottaduttha battanil‍ klikku cheythaal‍ aa akkoundu namparin‍re vivarangal‍ kittum.
 •  
 • reason for quitting enna kompoboksil‍ ninnum kaaranam theranjedukkuka.
 •  
 • date of drawal of last salary avasaanam vaangiya saalariyude theeyathi kodukkuka.
 •  
 • no. And date of last chalan remitted namparum theeyathiyum kodukkuka
 •  
 • date of quitting service, office through which payment is made iva nal‍ki sevu cheyyuka.
 •  
 • sevu cheytha dettaa klar‍kkin‍re in‍boksil‍ etthum. Avide ninnu je esu/ecchu si kku ayacchukodukkum
 •  
 

graama panchaayatthu klar‍kkin‍re loginil‍ pi ephu sar‍veesasu enna menuvile ninnu puthuthaayi mempar‍shippu aadu cheyyuka, nomini cheyin‍ju, manthili sabkripshan‍, demparari advaan‍su, en‍ aar‍ e, kloshar‍ enniva ethenkilum cheythaal‍ iva klar‍kkin‍re in‍‍boksil‍ etthum. Avide ninnumaanu thottaduttha sekshanilekku ayacchu kodukkendath

 

ai ke em nir‍micchittulla veb aaplikkeshanil‍ jeevanakkaar‍kku login‍ cheyyunnathinuvendi yoosar‍neyim paasvedu enniva theyyaaraakkunna vidham.

 
   
 1. www. Plan. Lsgkerala. Gov. In enna vebu settileykku sekrattari login‍ cheyyuka.
 2.  
 3. settingsenna menuvil‍ ninnum add userenna sabmenu theranjedukkuka.
 4.  
 5. thaddheshabharana sthaapanatthinte opheesu theranjedukkuka
 6.  
 7. new userenna battan‍ klikku cheyyuka.
 8.  
 9. sanchaya aaplikkeshan‍ upayogikkenda jeevanakkaar‍kkum yoosar‍neyim  nal‍kuka.
 10.  
 11. oro jeevanakkaaranum labhyamaaya yoosar‍neyim paasvedu enniva upayogicchu paasvedu maattuka.
 12.  
 13. seat managementenna menuvil‍ ninnum seat settingstheranjedukkuka.
 14.  
 15. department, section, office nameenniva theranjedutthashesham add new seatenna battan‍ klikku cheyyuka.
 16.  
 17. sanchaya sophttveyar‍ upayogikkenda sooppar‍vysari sttaaphu ul‍ppedeyulla muzhuvan‍ jeevanakkaarudeyum seettinte peru rekhappedutthuka. Udaa:a1,a2etc.
 18.  
 19. thudar‍nnu seat roleenna kolatthil‍ ninnum privilege enna linkil‍ klikku cheyyuka.
 20.  
 21. add suite to seatenna battanil‍ klikku cheyyuka. suite - sanchaya, application – sanchaya pde, role – operator or approver (secretary)theranjedutthashesham updatebattan‍ klikku cheyyuka.
 22.  
 23. user editenna kolatthil‍ ninnum assignuserenna linkil‍ klikku cheyyuka.
 24.  
 25. usernameenna kombo boksil‍ ninnum yoosare theranjedutthashesham updatebattan‍ klikku cheyyuka.
 26.  
 

proppar‍tti ttaaksu asasmen‍ri shedyool‍

 

 

 

panchaayatthu / mun‍sippaalitti / kor‍ppareshan‍ - ennee sthaapanangalilulla nilavilulla  kettida nikuthi asasmen‍ru rajisrararile vivarangal‍ dijittysu cheyyunnathinulla aaplikkeshan‍.

 

sanchaya aaplikkeshan‍ upayogikkunna vidham

 
   
 1. http://sanchaya. Lsgkerala. Gov. In/assessment enna vebu syttu thurakkuka.
 2.  
 3. lsgd yude vebu login‍ (sulekha sophttveyariloode labhikkunnathu) upayogichaanu ee modyulil‍ login‍ cheyyuka.  ee aaplikkeshanil‍ login‍ cheyyunnathinuvendi yoosar‍neyim paasvedu enniva settu cheyyunna vi 

   
 

kadappaad-http://www. Help. Ikm

                     
                                       
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions