നവകേരള മിഷന്‍

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നവകേരള മിഷന്‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

നവകേരളം

 
 

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമഗ്രവികസനത്തിനായിട്ടുള്ള ദീര്‍ഘകാല പദ്ധതികളും, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സമാശ്വാസം നല്‍കുവാനുള്ള സത്വര ക്ഷേമനടപടികളും ഉള്‍ച്ചേരുന്ന ദ്വിമുഖ നയപരിപാടിയാണ് എല്‍ഡിഎഫ് ഗവണ്‍മെന്റ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വികസന പ്രക്രിയയില്‍ അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ അതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും അനുഭവിക്കുവാന്‍ കഴിയാതെയിരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ജീവിതനിലവാരം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നാല് ദൗത്യങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുവാന്‍ പോകുന്നത്.

 

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി ജനകീയ ബദല്‍ സഫലീകരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ     ഈ ദൗത്യങ്ങള്‍ രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നവകേരളം എന്ന സര്‍ഗാത്മകവും അതേസമയം മൂര്‍ത്തവുമായ സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് ഭരണകാര്യ ചട്ടക്കൂടുകളില്‍ മനംമടുത്തിരിക്കുന്നവരില്‍ വിശ്വാസമാര്‍ജിക്കുവാന്‍ ഇത് സഹായകരമാകും. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ളവര്‍ക്ക് ദീര്‍ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വികസനപദ്ധതികളുടെ ഗുണങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനും സ്വയം ശാക്തീകരിക്കുവാനുമുള്ള പുത്തനവസരങ്ങള്‍   ഈ ദൗത്യങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കും.

 

നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ശുചീകരണത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും,കാര്‍ഷിക മേഖലയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കും കാര്‍ഷികോല്പാദനത്തില്‍ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കുവാനുമുള്ള ‘ഹരിതകേരളം’, വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും പാഠ്യപദ്ധതി കാലപ്രസക്തമായി നവീകരിക്കുവാനും അങ്ങനെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള ‘സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ നവീകരണ പദ്ധതി’, ഭവനരഹിതര്‍ക്ക് വീടും ഉപജീവനത്തിന് നൈപുണ്യവികസനവും പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ‘LIFE’, സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികള്‍ രോഗീസൗഹാര്‍ദപരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ‘ആര്‍ദ്രം’ എന്നിവയാണ് എല്‍ഡിഎഫ് ഗവണ്‍മെന്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നാല് ദൗത്യങ്ങള്‍.

 

ഹരിതകേരളം

 

ശുചിത്വം-മാലിന്യ സംസ്കരണം, കൃഷി വികസനം, ജലസംരക്ഷണം എന്നീ മൂന്ന് മേഖലകളില്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്ന ബൃഹത്തായ ഇടപെടലാണ് ഹരിത കേരളം കണ്‍സോര്‍ഷ്യം മിഷന്‍വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനായി മൂന്ന് ഉപമിഷനുകൾ ഉണ്ടാകും.

 

നിലവിലുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ നവീകരണവും ശുദ്ധീകരണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതു വഴി പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ ജലസേചനത്തിനും കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും ഉതകുന്ന ഒരു പുതിയ ജല ഉപയോഗ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് ജലസംരക്ഷണ ഉപമിഷന്റെ ഊന്നല്‍. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടാകെയുള്ള കുളങ്ങളും തോടുകളും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ നദികള്‍, കായലുകള്‍, മറ്റു ജലസ്രോതസ്സുകള്‍ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണവും ശുചീകരണവും നടപ്പാക്കും. യുവജനസംഘടനകള്‍, വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കും. ജലസ്രോതസ്സുകളില്‍ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കര്‍ശനമായി തടയുന്നതോടൊപ്പം, ഉറവിട മാലിന്യസംസ്കാര സങ്കേതങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ജൈവകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ പശ്ചാത്തലമൊരുക്കുകയും വീടുകളില്‍ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് മാലിന്യസംസ്കരണ-കൃഷി വികസന കർമ്മസേനകൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതോടൊപ്പം ബയോഗ്യാസ് സംവിധാനങ്ങള്‍, തുമ്പൂര്‍മൂഴി മാതൃകയിലുള്ള വികേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യസംസ്കാര സംവിധാനങ്ങള്‍, ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്, ഇ-വേസ്റ്റ്, ആശുപത്രി മാലിന്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ സംസ്കരിക്കാനുള്ള സങ്കേതങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവയും ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപമിഷന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്തോടൊപ്പം തന്നെ തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് നഗരപ്രദേശങ്ങള്‍ക്കായി നൂതന രീതിയിലുള്ള കേന്ദ്രീകൃത സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങളും നടപ്പാക്കും. വീടുകള്‍ തോറുമുള്ള കൃഷി സാധ്യതയ്ക്കു പുറമെ പച്ചക്കറിയിലും മറ്റ് അടിസ്ഥാന കൃഷി ഉല്‍പന്നങ്ങളിലും സ്വയംപര്യാപ്തത നേടാനുതകുന്ന വിധത്തില്‍ പൊതുവായ ഇടപെടലുകളും കൃഷി വികസന ഉപമിഷൻ  ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണ്.ഇക്കാര്യത്തില്‍ മൂന്ന് ടാസ്ക്ഫോഴ്സുകളും സംസ്ഥാന, ജില്ല, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

 

 

 

 

 

സംസ്ഥാന ഹരിത കേരളം കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിന്റെ ഘടന:

                                                               
 

അധ്യക്ഷന്‍

 
 

: മുഖ്യമന്ത്രി

 
 

സഹ   അധ്യക്ഷര്‍

 
 

: തദ്ദേശസ്വയംഭരണം, കൃഷി, ജലവിഭവം മന്ത്രിമാര്‍

 
 

ഉപ   അധ്യക്ഷന്‍

 
 

: എംഎല്‍എമാര്‍/ മുന്‍ മന്ത്രി/ മുന്‍ എംഎല്‍എ/ മുന്‍ എം പി, സാമൂഹ്യക്ഷേമ   വകുപ്പ് മന്ത്രി

 
 

ഉപദേഷ്ടാവ്

 
 

: സീനിയര്‍ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്

 
 

പ്രത്യേക   ക്ഷണിതാവ്

 
 

: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

 
 

അംഗങ്ങള്‍

 
 

: എംഎല്‍എമാര്‍, ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് ഉപാധ്യക്ഷന്‍   നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യുന്ന ആസൂത്രണ         ബോര്‍ഡിലെ ഒരംഗം, പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി (തദ്ദേശസ്വയംഭരണം, ആരോഗ്യം, കൃഷി, ജലവിഭവം, ടൂറിസം, വിദ്യാഭ്യാസം), സംസ്ഥാനത്തെ   മൂന്ന് ടാസ്ക്ഫോഴ്സുകളുടെ ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവ്

 
 

മിഷന്‍   സെക്രട്ടറി

 
 

ആസൂത്രണവകുപ്പ്   അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

 
 

 

 

കൃഷി

 

നിലവിലെ അവസ്ഥ സംസ്ഥാനവരുമാനത്തിന്‍റെ 11.6 ശതമാനം കാര്‍ഷികമേഖലയില്‍ നിന്നാണ്. എന്നാല്‍കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് താഴേക്കാണ്.  കൂടാതെ, വന്‍തോതില്‍ കാര്‍ഷിക ഭൂമി മറ്റാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി പരിവര്‍ത്തനപ്പെടുത്തുന്നതുംവ്യാപകമാണ്.

 

യന്ത്രവത്കരണത്തിന്‍റെ കുറവുകളും, അശാസ്ത്രീയ കൃഷിയും, കാര്‍ഷികവശ്യങ്ങള്‍ മനസിലാക്കാതെയുള്ള ജലസേചനവും, രാസവളങ്ങളുടെ അമിതോപയോഗവും ഒക്കെ കാര്‍ഷികമേഖലയിലെ വര്‍ത്തമാനകാല തിരിച്ചടികളാണ്.

 

കൂടാതെ, കര്‍ഷകര്‍ക്ക്വിപണിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത്, പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനം എളുപ്പത്തില്‍ ലഭ്യമാകാത്തത്, ജലസേചനസൗകര്യമില്ലായ്മ, അത്യുല്‍പാദന വിത്തുകള്‍ ലഭ്യമല്ലാത്തത്, ശേഖരണസംവിധാനമില്ലാത്തത്, കാര്‍ഷികഭൂമിയുടെ അപര്യാപ്തത തുടങ്ങിയവ കര്‍ഷകര്‍ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളാണ്.

 

ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

 

സുരക്ഷിത ഭക്ഷ്യേല്‍പാദനത്തില്‍സ്വയംപര്യാപ്തത, കൂടുതല്‍ മേഖലകളില്‍ കാര്യക്ഷമമായ ജല ഉപയോഗം, കാര്‍ഷകര്‍ക്ക് മാന്യമായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കല്‍, വന്‍ തോതില്‍തൊഴില്‍ ലഭ്യമാക്കല്‍, ഇതുവഴി സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചക്ക് സംഭാവന നല്‍കല്‍ എന്നിവയാണ് ‘ഹരിതകേരള’ത്തിന്‍റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍.

 

സുജലം സുഫലം

 

ജലസേചന പദ്ധതികളുടെ സംയോജനം, മാലിന്യ പുനഃചംക്രമണം, വിപണികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തല്‍, മൂല്യവര്‍ധന, കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പിന്തുണ, കൃഷിക്ക് കൂടുതല്‍ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കല്‍, അനുകൂല കാലാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കല്‍, തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍.

 

ഉത്പാദനം, വിപണനം, പിന്തുണ എന്നീ മേഖലകളില്‍സുജലംസുഭലം പദ്ധതി ലക്ഷ്യമൂന്നുന്നു.

 

ഉത്പാദനം

 

പങ്കാളിത്ത കൃഷി, കര്‍ഷക കൂട്ടായ്മകള്‍, വ്യക്തികള്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹനം എന്നിവ ഉത്പദന മേഖലക്ക് ഊര്‍ജമേകും. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെയുംസര്‍ക്കാരിന്‍െറയും പിന്തുണ ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും. ഇത്തരത്തില്‍കൂടുതല്‍ മേഖലയില്‍കൃഷി, ശാസ്ത്രീയരീതിയില്‍കൃഷി, അത്യുല്‍പാദന വിത്തുകളുടെ ഉപയോഗം, ആധുനിക കാര്‍ഷികരീതികള്‍ എന്നിവ നടപ്പാക്കും.

 

പ്രാദേശികതല ആസൂത്രണം

 

ഭൂമി ലഭ്യത, നിലവിലെ കൃഷികള്‍, ജലസേചന സൗകര്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ പ്രാദേശികതലത്തില്‍വിലയിരുത്തപ്പെടും. അയല്‍ക്കൂട്ടം, വാര്‍ഡ്, പഞ്ചായത്തുതലത്തില്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കും. അത്തരത്തില്‍, ജനങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കും എന്തു കൃഷിചെയ്യണം, എങ്ങനെ വേണംഎന്നൊക്കെ.

 

എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും ഇത്തരത്തില്‍ ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും പ്രാദേശിക സാധ്യതകളും അധിഷ്ഠിതമായികൃഷി പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിക്കും. ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത് റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പുകളുംരൂപീകരിക്കും. വിവിധ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധര്‍, വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഭാഗമാകും. ഈ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് ജില്ലാതല പരിശീലനം നല്‍കുകയും, ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വാര്‍ഡുതല യോഗങ്ങള്‍ നടത്തി കൃഷിക്കാവശ്യമായ പദ്ധതികള്‍ക്ക്  പിന്തുണ നല്‍കും.

 

വിവിധ കാര്‍ഷിക മേഖലകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സംയോജിത കാര്‍ഷിക സമ്പ്രദായവും കര്‍ഷകര്‍ക്കായി ആവിഷ്കരിക്കും. വാര്‍ഡ്തല കാര്‍ഷിക പ്ലാനും പഞ്ചായത്തുതല കാര്‍ഷിക പ്ലാനുംരൂപീകരിക്കും. ഗ്രാമീണ വികസന പദ്ധതികളുമായി ഏകോപിപ്പിക്കാന്‍ ബ്ളോക്ക് പ്ലാനുമുണ്ടാകും. ഇത്തരത്തിലെ പദ്ധതികള്‍ സംയോജിപ്പിക്കാന്‍ ജില്ലാ തല പ്ലാനുമുണ്ട്.

 

പ്രത്യേക കാര്‍ഷിക സോണുകള്‍ (സ്പെഷ്യല്‍ അഗ്രികള്‍ചറല്‍സോണ്‍)

 

ഇത്തരംസോണുകള്‍ മുഖാന്തിരം ഉത്പാദനത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന മേഖലകളില്‍കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധയും പിന്തുണയും നല്‍കും. കൂടുതല്‍ കൃഷിയിലൂടെകൂടുതല്‍ ഉത്പാദനം എന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കും. സാധ്യമായ ഭൂമികളിലെല്ലാംകൃഷിയിലൂടെ ഉത്പാദനം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ നടപടികളുണ്ടാകും. ജലസേചന സൗകര്യവും ആധുനിക കാര്‍ഷിക സങ്കേതങ്ങളും ഒരുക്കിനല്‍കും. പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലേതു പോലെ ഇന്‍സെന്‍റീവുകള്‍ ലഭ്യമാക്കും.

 

മുഴുവന്‍ സമയ കര്‍ഷകരുടെയും ഭൂമിയുടേയും ലഭ്യത, മെച്ചപ്പെട്ട ജലസേചന സൗകര്യങ്ങള്‍, കര്‍ഷക കൂട്ടായ്മകളുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം, അനുയോജ്യമായ മണ്ണ്, കാര്‍ഷിക കാലാവസ്ഥ എന്നിവ പരിഗണിച്ചായിരിക്കുംസോണുകളുടെതെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

 

പ്രത്യേക കാര്‍ഷിക സോണുകളില്‍ ആഗ്രോ സര്‍വീസ് സെന്‍ററുകള്‍, കാര്‍ഷിക കര്‍മസേന, ബയോ കണ്‍ട്രോള്‍ലാബ്, പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്കുകള്‍, ലീഡ് ഫാര്‍മര്‍ ഇന്‍ഷ്യേറ്റീവ്, റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍, വിത്ത് നഴ്സറികള്‍, പ്രദേശിക വിപണി, മണ്ണ് പരിശോധനാ ലാബ്, കമ്പോസ്റ്റ് ഫെര്‍ട്ടിലൈസര്‍യൂണിറ്റ്, മാലിന്യ പുനഃചംക്രമണ യൂണിറ്റുകള്‍, ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റുകള്‍, ബയോ ഫാര്‍മസി, കാര്‍ഷിക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍, കാര്‍ഷികോല്‍പന്നങ്ങളുടെയും ഫെര്‍ട്ടിലൈസറുകളുടേയും ശേഖരണ സൗകര്യം, കോള്‍ഡ് ചെയിന്‍ ഫെസിലിറ്റി തുടങ്ങിയ ഒരുക്കും. ആര്‍.ഡി.ഒയുടെമേല്‍നോട്ടത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഏക ജാലക സഹായത്തിനായി പ്രത്യേക ഓഫീസുകളുംസ്ഥാപിക്കും.

 

പദ്ധതി അധിഷ്ഠിത സമീപനമായിരിക്കും പ്രത്യേക കാര്‍ഷിക സോണുകളില്‍. വിപണി ബന്ധവും മൂല്യവര്‍ധിത ഉത്പന്ന കേന്ദ്രങ്ങളും ഉറപ്പാക്കും. പലിശരഹിത വായ്പകള്‍ക്ക് സൗകര്യമുണ്ടാകും. വിള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതികളും ഇതിന്‍റെ ഭാഗമാകും. കിസാന്‍, സോയില്‍ക്രെഡിറ്റ്കാര്‍ഡുകള്‍, നിരന്തര പരിശീലനം തുടങ്ങിയവയുമുണ്ടാകും.

 

ശാസ്ത്രീയ കൃഷിക്ക് ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തുകള്‍, മണ്ണ് പരിശോധനയുംവിലയിരുത്തലും, തന്ത്രവത്കരണം, മികച്ച കര്‍ഷക ശീലങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

 

കര്‍ഷക കൂട്ടായ്മകള്‍

 

കര്‍ഷകരുടെ എണ്ണം കാലതോറുംകുറഞ്ഞു വരുന്നതിന് തടയിടാന്‍ കര്‍ഷക കൂട്ടായ്മകള്‍ സഹായകമാകും. കൂട്ടുകൃഷിചെലവും ബാധ്യതയും കുറയ്ക്കാന്‍ ഏറെ സഹായകമാകും.

 

കൂടുതല്‍ സ്ഥലത്ത് കൃഷിചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനം നല്‍കും. അഞ്ചു മുതല്‍ 20 വരെ അംഗങ്ങളുള്ള ക്ലസ്റ്ററുകള്‍ കര്‍ഷക കൂട്ടായ്മയിലൂടെരൂപീകരിക്കും.

 

വിപണനസാധ്യതകള്‍

 

പൊതുവില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വിപണി ബന്ധത്തിനുംവിപണനത്തിനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും മികവുംകുറവായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്, വി.എഫ്.പി.സി.കെ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പോലും നിലവില്‍കേരളത്തിന് പുറത്ത് വന്‍തോതിലുള്ള വിപണനത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നില്ല.

 

ഉത്പന്നങ്ങള്‍ പ്രത്യേക സീസണുകളില്‍ ലഭ്യമാകുന്നതിനാല്‍ ഇവ സംസ്ഥാനത്തിനും പുറത്തുംവിപണനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അധികോത്പാദനം മൂല്യാധിഷ്ഠിത ഉത്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുംസൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കും.

 

പോര്‍ട്ടല്‍

 

ഒരു ഇ-പോര്‍ട്ടലിലൂടെ കൃഷിയിടം മുതല്‍ കര്‍ഷകരേയും സ്ഥാപനങ്ങളേയും വിപണിയേയും ഉള്‍പ്പെടെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് ഉത്പന്നം എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളരും.

 

വിപണനം

 

കാര്‍ഷികോത്പന്നങ്ങളുടെവിപണനത്തിനായി 25 അഗ്രോ ബസാറുകളും 1000 ഇക്കോഷോപ്പുകളും കൃഷി വകുപ്പിന്‍റെയും വി.എഫ്.പി.സി.കെയുടേയും ഹോര്‍ട്ടി കോര്‍പിന്‍റെയും ആഗ്രോ ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് കോര്‍പറേഷന്‍റെയും നേതൃത്വത്തില്‍ ആരംഭിക്കും. കര്‍ഷക കൂട്ടായ്മകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും നടത്തിപ്പ്.

 

അഗ്രാ ബസാറുകള്‍ പ്രമുഖ പട്ടണങ്ങളിലായിരിക്കും അഗ്രോ ബസാറുകള്‍ വരിക. സേഫ് ടു ഈറ്റ് ഭക്ഷണസാമഗ്രികളുടെ കേന്ദ്രമാകും ഇവിടെ. പച്ചക്കറികള്‍ മാത്രമല്ല, സര്‍ക്കാര്‍ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മത്സ്യം, ചിക്കന്‍, എണ്ണ, പാലുത്പന്നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കും.

 

കൂടാതെ, ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യാന്‍ പോര്‍ട്ടലൊരുക്കും. ‘കര്‍ഷകമിത്ര’യിലൂടെയും ഇത്തരംവിപണനം സാധ്യമാക്കും.

 

കേരള അഗ്രോ ബിസിനസ് കമ്പനി (കാബ്കോ)

 

കേരളത്തിലെകാര്‍ഷിക മേഖലയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനുള്ള പ്രധാന സംരംഭമാകുമീ കമ്പനി. അഗ്രാ പാര്‍ക്കുകളും അഗ്രോ മാളുകളും സ്ഥാപിക്കല്‍, പച്ചക്കറി-പഴം-നാണ്യവിളകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങളുടെവികസനം, ഇവയുടെ പ്രാദേശിക വിപണി, കയറ്റുമതി എന്നിവയ്ക്ക് സഹായിക്കല്‍ തുടങ്ങിയവക്ക് കമ്പനി മുന്‍കൈ എടുക്കും.

 

കാര്‍ഷിക സമൂഹത്തിന് വിവിധ വിഷങ്ങളില്‍കൈത്താങ്ങ്, പുതുവിപണികള്‍ കണ്ടെത്തല്‍, ഐ.ടി അധിഷ്ഠിതമായ സേവനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് തുടങ്ങിയവയും കമ്പനി മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കും. കൃഷി മന്ത്രിയായിരിക്കും കമ്പനി ചെയര്‍മാന്‍.

 

പിന്തുണ

 

സബ്സിഡികള്‍, പലിശരഹിത വായ്പകള്‍, പ്രത്യേക പാക്കേജുകള്‍, ഉന്നത നിലവാരമുള്ള വിത്തുകള്‍, യന്ത്രവത്കരണം, മനുഷ്യവിഭവശേഷി, നയപരമായ സഹായങ്ങള്‍, രോഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനും പരിഹരിക്കാനുമുള്ള സഹായങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ പിന്തുണകള്‍ കൃത്യമായി നല്‍കും.

 

ഇത്തരത്തില്‍കൃഷി ആസൂത്രണംമുതല്‍ വിപണിയിലെത്തിക്കല്‍ വരെയുള്ള സമഗ്രവും ശാസ്ത്രീയവുമായ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ച് കാര്‍ഷികമേഖലയെ ഉണര്‍ത്താനും കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നവാവേശം നല്‍കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പദ്ധതികളാണ് ‘ഹരിതകേരളം’ പദ്ധതിയിലൂടെ നടപ്പാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

 

 

 

ജലസംരക്ഷണം

 

നിലവിലുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ നവീകരണവും ശുദ്ധീകരണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതുവഴി പ്രാദേശികതലത്തില്‍ ജലസേചനത്തിനും കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും ഉതകുന്ന ഒരു പുതിയ ജല ഉപയോഗ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് ജലസംരക്ഷണ മിഷന്റെ ഊന്നല്‍. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടാകെയുള്ള കുളങ്ങളും തോടുകളും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ നദികള്‍, കായലുകള്‍, മറ്റു ജലസ്രോതസ്സുകള്‍ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണവും ശുചീകരണവും നടപ്പാക്കും. യുവജനസംഘടനകള്‍, വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കും

 

ലക്ഷ്യം രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണെങ്കിലും ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും കടുത്ത വരള്‍ച്ചയുടേയും ശുദ്ധജലദൗർലഭ്യത്തിന്‍റെയും പിടിയിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനം.  കണക്കുകളനുസരിച്ച് ശരാശരി 3000 മി.മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവുന്നില്ല.  ഇവിടെയാണ് ജലസുരക്ഷയുടെ പ്രസക്തി.  ജലസംരക്ഷണത്തിന്‍റെ ആദ്യഘട്ടം എന്നനിലയില്‍ എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.  അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളില്‍ കുളങ്ങള്‍, തോടുകള്‍, നദികള്‍, കിണറുകള്‍, തുടങ്ങിയ ജലസ്രോതസ്സുകളിലെ ജലലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഹരിതകേരള മിഷന്‍ കർമ്മപദ്ധതികളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

 

നിർവ്വഹണം കുളങ്ങള്‍, നീർച്ചാലുകള്‍, അരുവികള്‍, തോടുകള്‍, എന്നിവ പുനരുദ്ധരിക്കുക, മഴവെള്ള സംരക്ഷണത്തിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സായ കിണറുകളിലെ ജലലഭ്യത ഉറപ്പാക്കണം.  CWDRM കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 45 ലക്ഷം കിണറുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്.  ഇവയെ സമ്പൂർണ കിണർ റീചാർജ് പദ്ധതിയിലൂടെ റീചാർജ് ചെയ്ത് ജലസമൃദ്ധമാക്കണം.  ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ വൈവിധ്യമുള്ള മലനാട്, ഇടനാട്, തീരപ്രദേശങ്ങള്‍ക്ക് അതിനനുസൃതമായ ജല, മണ്ണ്, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കുക.  ജ്യോഗ്രഫിക്കല്‍ ഇന്‍ഫർമേഷന്‍ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് നദീതടം, ഉപനദീതടം എന്നിവ വേർതിരിച്ച് അതിനകത്തുവരുന്ന പ്രകൃതിദത്തവും മനുഷ്യനിർമ്മിതവുമായ ജലസ്രോതസ്സുകള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തി മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാനുകള്‍ തയ്യാറാക്കുക. നദീതട മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നദികളിലെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള തടയണകള്‍, റെഗുലേറ്ററുകള്‍ എന്നിവ ആവശ്യം വേണ്ടിടത്ത് നിർമ്മിക്കുക. മലയോര മേഖലയില്‍ അശാസ്ത്രീയമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള തടയണകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ശാസ്ത്രീയ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങള്‍ നിർദ്ദേശിക്കുക.  ഓരോ നദീതടത്തിലുമുള്ള ജലവിഭവ ലഭ്യത, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ഫാക്ടറികള്‍ എന്നിവയുടെ ജലവിനിയോഗം എന്നിവ പഠിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ ജലസംരക്ഷണ വിനിയോഗ മാർഗ്ഗങ്ങള്‍ ഏർപ്പെടുത്തണം.  ജലാശയങ്ങളിലെ/ നദികളിലെ മാലിന്യ ലഘൂകരണത്തിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുക.  നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുക.  സാമൂഹിക ഓഡിറ്റ് മാതൃകകള്‍ രൂപപ്പെടുത്തുക.  മിഷന്‍റെ ലക്ഷ്യവും പരിപാടികളും ജീവനക്കാരില്‍ എത്തിക്കാനുള്ള പരിശീലനം, ജലവിഭവ വിവരസാങ്കേതിക വിനിമയ സംവിധാനം ദേശീയ ഹൈഡ്രോളജി പ്രോജക്ട് -IIIയുടെ  സഹായത്തോടെ രൂപപ്പെടുത്തുക.  വിവിധ വകുപ്പുകള്‍, ഏജന്‍സികളുടെ കൈവശമുള്ള നീർത്തട മാപ്പുകള്‍ ഏകോപിപ്പിച്ച് ഓരോ നീർത്തടത്തിലും നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ മുന്‍ഗണനാക്രമത്തില്‍ രൂപപ്പെടുത്തുക.  വന്‍കിട ജലസേചന പദ്ധതികളില്‍ നിന്നുള്ള ജലവിതരണ കനാലുകളിലെ ജലനഷ്ടം കുറച്ച് സമീപത്തെ കുളങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വേനല്‍ക്കാലത്ത് കുളങ്ങളിലെ ജലലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക.  കനാല്‍ജലം കെട്ടി നിന്നുണ്ടാകുന്ന വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കി പ്രസ്തുത ജലം ഉപകാരപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുക.

 

 

 

ശുചിത്വ  മാലിന്യ സംസ്കരണം

 

വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള ഹരിതാഭമായ കേരളം ഉത്തരവാദിത്വബോധമുള്ള ജനതയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് മാലിന്യസംസ്കരണ കർമപദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

 

ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരവും സുസ്ഥിരവുമായ ശുചിത്വ മാലിന്യസംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാനും ലോകത്തിനു പഠനവിധേയമായ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാനും ശുചിത്വ മാലിന്യസംസ്കരണ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.  ഇന്ന് കേരള സമൂഹം അവലംബിക്കുന്ന മാലിന്യസംസ്കരണ രീതി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായില്ലെങ്കില്‍ വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിനുതന്നെ സാക്ഷിയാകേണ്ടിവരും എന്നതിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കർമ്മ പരിപാടിക്ക് രൂപം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

 

ശുചിത്വ മാലിന്യസംസ്കരണ കർമപരിപാടിയുടെ ബഹുമുഖ വികസന തന്ത്രങ്ങളില്‍ ദീർഘകാല, ഇടക്കാല, അടിയന്തിര ദൗത്യങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു.  ദീർഘകാല ആസൂത്രണ കാഴചപ്പാടെന്ന നിലയില്‍ മാലിന്യസംസ്കരണത്തിന് ഒരു വിഭവ പരിപാലനനയം അത് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.  സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യമുക്തി (zero waste), പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന മാലിന്യത്തിന്‍റെ അളവ് ചുരുക്കല്‍ (waste minimize reduce), പുനരുപയോഗം, പുനഃചംക്രമണം (recycling), തിരിച്ചെടുക്കല്‍ (recovery) എന്നീ ഘടകങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണത്.  മാലിന്യമുക്ത കേരളത്തിന് സമഗ്രമായ വികസന തന്ത്രങ്ങളും പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യങ്ങളും നിശ്ചയിച്ച് അടുത്ത നാലു വർഷക്കാലത്തേക്കുള്ള ഇടക്കാല നയവും ഓരോ വർഷവും സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തി അടിയന്തിര കർമ്മപരിപാടിയും ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുക.

 

ശുചിത്വ മാലിന്യസംസ്കരണ കർമപരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് ജനപങ്കാളിത്തവും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ശീലങ്ങളിലും ജീവിതശൈലിയിലുള്ള മാറ്റവും നിർണായകവുമാണ്.  അതിനാല്‍ തീവ്രവും തുടർച്ചയായുള്ളതുമായ കാമ്പയിന്‍ ആവശ്യമാണ്.  ജൈവ, അജൈവ മാലിന്യങ്ങളുടെ ശേഖരണം, സംഭരണം, സംസ്കരണം എന്നിവയ്ക്കാവശ്യമായ ഭൌതിക സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കും.  പുതിയ അറിവും സാങ്കേതികവിദ്യയും അനുദിനം പ്രയോഗത്തില്‍ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലയായതിനാല്‍ ശുചിത്വ മാലിന്യസംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സർക്കാർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മനുഷ്യവിഭവശേഷിയും സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രധാന പരിഗണന നല്‍കും.  സുസ്ഥിരതയും തുടർച്ചയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് നൂതന സംരംഭങ്ങളെയും സംരംഭകരെയും കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

 

ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് ഗാർഹിക, സ്ഥാപന തലങ്ങളില്‍ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് പ്രഥമ പരിഗണന നല്‍കും.  പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നും മറ്റും ശേഖരിക്കുന്ന ജൈവമാലിന്യം ചെറിയ വികേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യസംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങള്‍ സ്ഥാപിച്ച് സംസ്കരിക്കും.  പരമ്പരാഗത മാർഗങ്ങള്‍ പ്രായോഗികമല്ലാതെവരുന്ന പ്രത്യേക പരിതസ്ഥിതികളില്‍ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രയോഗം ആരായും.  മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലൂടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവവളത്തിന് കൃഷിവകുപ്പുമായി ചേർന്ന് വിപണന സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തും.

 

അജൈവ മാലിന്യത്തിന്‍റെ തോത് ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ നടപ്പാക്കി കുറയ്ക്കും.  പുനരുപയോഗ പുനചംക്രമണ സാധ്യതകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.  പുനഃചംക്രമണ സാധ്യതയുള്ള പേപ്പർ, ഗ്ലാസ്സ്, മെറ്റല്‍, ഇ-വേസ്റ്റ്, തുടങ്ങിയവ പരമാവധി ചംക്രമണം ചെയ്യും.  വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വീടുകളില്‍നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന അജൈവമാലിന്യം സംഭരിക്കുന്നതിന് മെറ്റീരിയല്‍ റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റി, വ്യവസായ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് റീസൈക്ലിംഗ് പാർക്കുകള്‍ ആരംഭിക്കും.  സാനിട്ടറി വെയ്സ്റ്റിന് ആശുപത്രി മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്ന രീതി സ്വീകരിക്കും.

 

ആശുപത്രികള്‍, ഹോട്ടലുകള്‍, റസ്റ്റോറന്‍റുകള്‍, അതിഥി മന്ദിരങ്ങള്‍, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങള്‍, വിദ്യാലയങ്ങള്‍, വിനോദസഞ്ചാര തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങള്‍, പൊതു ഓഫീസുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന.

 

ദ്രവമാലിന്യം സാധ്യമായ സാഹചര്യത്തില്‍ അതത് സ്ഥലത്തുതന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും.  മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളില്‍ സീവറേജ് -സെപ്റ്റേജ് ട്രീറ്റ്മെന്‍റ് സംവിധാനങ്ങള്‍ ഏർപ്പെടുത്തും.

 

നിർവ്വഹണം കാമ്പയിന്‍ നിർവഹണത്തിന്‍റെ ആത്യന്തിക ഉത്തരവാദിത്വം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവാർഡ് ആയിരിക്കും നിർവ്വഹണത്തിലെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ്.  വാർഡ് തലത്തില്‍ സന്നദ്ധ സേവനത്തിന് തയ്യാറുള്ള വ്യത്യസ്ഥ മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള വ്യക്തികളെയും സംഘടനകളെയും വാർഡ് തല സാനിട്ടേഷന്‍ സമിതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും.  കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ കാമ്പയിന്‍ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.

 

പരിപാടികളുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് ശേഷീവർദ്ധനയും പരിശീലനവും പ്രധാനമാണ്.  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികള്‍, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ, വിദഗ്ദ്ധർ, കർമപരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ, എഞ്ചിനീയർ മാരുള്‍പ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധർ, വീടുകളില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന ശുചിത്വസംവിധാനങ്ങളുടെ സർവ്വീസിംഗിന് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന, സംരഭകത്വ രീതിയില്‍ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനതല സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധർ (barefoot technicians ), സേവന ദാതാക്കള്‍, സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍, സർക്കാറിതര സംഘടനകള്‍, ജനകീയ കൂട്ടായ്മകള്‍ എന്നിവർക്ക് ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും.

 

കാമ്പയിന്‍ നിർവ്വഹണത്തിനും വിവിധ പരിശീലനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനും സംസ്ഥാന ജില്ലാതലങ്ങളില്‍ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണ്‍മാരെ കണ്ടെത്തി നിയോഗിക്കും.  സംസ്ഥാന ജില്ലാതലങ്ങളില്‍ രൂപീകരിക്കുന്ന ഫാക്കല്‍ട്ടി ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സംസ്ഥാന ശുചിത്വമിഷന്‍ പരിശീലനം നല്‍കും.  ഓരോ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലും രൂപീകരിക്കുന്ന റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്‍റ് സെല്ലിന്‍‍റെ ഭാഗമായി ഇവർ പ്രവർത്തിക്കും.  കാമ്പയിന്‍ ഫലപ്രദമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് വിശദമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും കൈപ്പുസ്തകങ്ങളും സംസ്ഥാന മിഷന്‍ തയ്യാറാക്കി നല്‍കും

 

ആര്‍ദ്രം

 

ആരോഗ്യരംഗത്ത് രാജ്യത്തെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറെ മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ കേരളത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും അധികാരത്തില്‍ വന്ന സര്‍ക്കാരുകളുടെ തുടര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് ഈ നേട്ടത്തിലെത്താന്‍ നമ്മെ പ്രധാനമായും സഹായിച്ചത്. പക്ഷെ ഈ നേട്ടങ്ങളെ സുസ്ഥിരമായി നിലനിറുത്തുന്നതില്‍ നമ്മള്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. പൊതുമേഖലയിലെങ്കിലും കാര്യമായ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാതിരുന്നതും ദീര്‍ഘവീക്ഷണമുള്ള പദ്ധതികളുടെ അഭാവവുമാണ് ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങള്‍. ഇതിന്റെ ഫലമായി പുതിയ തരം പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ ഉടലെടുക്കുകയും ഹൃദ്രോഗം, കാന്‍സര്‍ തുടങ്ങിയ മാരകരോഗങ്ങള്‍ സാധാരണമാവുകയും ചെയ്തു. ജീവിതരീതി രോഗങ്ങളുടെ വര്‍ദ്ധനയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയായി നിലനില്‍ക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ജനങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നതും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യത്തിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നതുമായ ഒരു നയം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു.

 

ഇതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്ത് വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചികിത്സ ചിലവുകളും ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. സ്വകാര്യമേഖലയിലെ ചികിത്സ ചിലവുകള്‍ താങ്ങാന്‍ ഇടത്തരക്കാര്‍ക്കും പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കും സാധിക്കാതെ വരുന്നു. നിലവില്‍ 34% പേര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത്. രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം പെരുകുകയും താങ്ങാനാവുന്ന ചികിത്സയുടെ ലഭ്യത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവിയെ തന്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആര്‍ദ്രം മിഷന് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സയുടെ ഗുണനിലവാരം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും രോഗികള്‍ക്ക് സൗഹാര്‍ദപരമായ ഒരു അന്തഃരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ദൗത്യം.

 

ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ആരോഗ്യരംഗത്ത് നിലവിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ മാറ്റിമറിക്കുകയും അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം പുതിയ ചില ആശയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കാനും ആര്‍ദ്രം മിഷന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കിടത്തി ചികിത്സ ആവശ്യമില്ലാത്ത രോഗികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സൗഹാര്‍ദപരമായ അന്തഃരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇതില്‍ പ്രധാനം. ദൈനംദിനം ആശുപത്രി സന്ദര്‍ശിക്കേണ്ടിവരുന്ന രോഗികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും കൗണ്ടറുകളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ക്കാവും മുന്‍ഗണന. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേര്‍ന്ന് ഗുണനിലവാരമുള്ള സേവനങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തും. ജില്ല, താലൂക്ക് ആശുപത്രികളില്‍ സൂപ്പര്‍ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കും. പ്രാഥമിക ചികിത്സ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുടുംബ ചികിത്സ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു സുപ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതുവഴി ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ആര

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    navakerala mishan‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   kooduthal‍ vivarangal‍                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

navakeralam

 
 

samsthaanatthinte samagravikasanatthinaayittulla deer‍ghakaala paddhathikalum, durithamanubhavikkunnavar‍kku samaashvaasam nal‍kuvaanulla sathvara kshemanadapadikalum ul‍ccherunna dvimukha nayaparipaadiyaanu el‍diephu gavan‍mentu aavishkaricchirikkunnathu. Vikasana prakriyayil‍ avaganikkappettirunna allenkil‍ athinte gunaphalangal‍ poor‍namaayum anubhavikkuvaan‍ kazhiyaatheyirunna oru vibhaagatthinte jeevithanilavaaram var‍ddhippikkuka enna uddheshatthodeyaanu naalu dauthyangal‍ nadappilaakkuvaan‍ pokunnathu.

 

samsthaanatthinte vikasanatthinaayi janakeeya badal‍ saphaleekarikkuka enna uddheshatthodeyaanu mukhyamanthriyude     ee dauthyangal‍ roopakalpana cheythirikkunnathu. Navakeralam enna sar‍gaathmakavum athesamayam moor‍tthavumaaya sankalpatthekkuricchu bharanakaarya chattakkoodukalil‍ manammadutthirikkunnavaril‍ vishvaasamaar‍jikkuvaan‍ ithu sahaayakaramaakum. Nammude samoohatthile ettavum pinnokkaavasthayilullavar‍kku deer‍ghakaalaadisthaanatthilulla vikasanapaddhathikalude gunangal‍ prayojanappedutthuvaanum svayam shaaktheekarikkuvaanumulla putthanavasarangal‍   ee dauthyangal‍ srushdikkum.

 

nammude paristhithi shucheekaranatthinum samrakshanatthinum,kaar‍shika mekhalayude abhivruddhikkum kaar‍shikolpaadanatthil‍ svayamparyaapthatha kyvarikkuvaanumulla ‘harithakeralam’, vidyaalayangalude adisthaana saukarya vikasanatthinum paadtyapaddhathi kaalaprasakthamaayi naveekarikkuvaanum angane pothuvidyaabhyaasatthe shakthippedutthuvaanumulla ‘samagra vidyaabhyaasa naveekarana paddhathi’, bhavanarahithar‍kku veedum upajeevanatthinu nypunyavikasanavum praapthamaakkunna ‘life’, sar‍kkaar‍ aashupathrikal‍ rogeesauhaar‍daparamaakkunnathinu vendiyulla adisthaanasaukaryavikasanam lakshyamaakkiyulla ‘aar‍dram’ ennivayaanu el‍diephu gavan‍mentu munnottu vaykkunna naalu dauthyangal‍.

 

harithakeralam

 

shuchithvam-maalinya samskaranam, krushi vikasanam, jalasamrakshanam ennee moonnu mekhalakalil‍ oonnal‍ nal‍kunna bruhatthaaya idapedalaanu haritha keralam kan‍sor‍shyam mishan‍vazhi uddheshikkunnathu. Ithinaayi moonnu upamishanukal undaakum.

 

nilavilulla jalasrothasukalude naveekaranavum shuddheekaranavum urappaakkunnathu vazhi praadeshika thalatthil‍ jalasechanatthinum kudivella vitharanatthinum uthakunna oru puthiya jala upayoga samskaaram roopappedutthunnathilaanu jalasamrakshana upamishante oonnal‍. Aadyaghattatthil‍ samsthaanatthu ottaakeyulla kulangalum thodukalum punarujjeevippikkunnathinum nilanir‍tthunnathinumulla pravar‍tthanangal‍ ettedukkum. Randaamghattatthil‍ nadikal‍, kaayalukal‍, mattu jalasrothasukal‍ ennivayude samrakshanavum shucheekaranavum nadappaakkum. Yuvajanasamghadanakal‍, vidyaar‍thikal‍, sannaddha samghadanakal‍ thudangi ellaa vibhaagangaludeyum pankaalittham urappaakkum. Jalasrothasukalil‍ maalinyam nikshepikkunnathu kar‍shanamaayi thadayunnathodoppam, uravida maalinyasamskaara sankethangal‍ upayogicchu jyvakrushikku anuyojyamaaya pashchaatthalamorukkukayum veedukalil‍ krushi vyaapippikkukayum cheyyuka ennathaanu maalinyasamskarana-krushi vikasana karmmasenakal adisthaanaparamaayi lakshyamidunnathu. Athodoppam bayogyaasu samvidhaanangal‍, thumpoor‍moozhi maathrukayilulla vikendreekrutha maalinyasamskaara samvidhaanangal‍, blokku adisthaanatthil‍ plaasttiku, i-vesttu, aashupathri maalinyangal‍ thudangiyava samskarikkaanulla sankethangal‍ labhyamaakkuka ennivayum shuchithva-maalinya samskarana upamishante lakshyangalaanu. Uravida maalinya samskaranatthodoppam thanne thiruvananthapuram, eranaakulam, kozhikkodu nagarapradeshangal‍kkaayi noothana reethiyilulla kendreekrutha samskarana samvidhaanangalum nadappaakkum. Veedukal‍ thorumulla krushi saadhyathaykku purame pacchakkariyilum mattu adisthaana krushi ul‍pannangalilum svayamparyaapthatha nedaanuthakunna vidhatthil‍ pothuvaaya idapedalukalum krushi vikasana upamishan  lakshyamidunnathaanu. Ikkaaryatthil‍ moonnu daaskphozhsukalum samsthaana, jilla, thaddheshasvayambharana sthaapanangalude thalatthil‍ pravar‍tthikkendathundu.

 

 

 

 

 

samsthaana haritha keralam kan‍sor‍shyatthinte ghadana:

                                                               
 

adhyakshan‍

 
 

: mukhyamanthri

 
 

saha   adhyakshar‍

 
 

: thaddheshasvayambharanam, krushi, jalavibhavam manthrimaar‍

 
 

upa   adhyakshan‍

 
 

: emel‍emaar‍/ mun‍ manthri/ mun‍ emel‍e/ mun‍ em pi, saamoohyakshema   vakuppu manthri

 
 

upadeshdaavu

 
 

: seeniyar‍ nilavaaratthilulla oru shaasthrajnjan

 
 

prathyeka   kshanithaav

 
 

: prathipaksha nethaav

 
 

amgangal‍

 
 

: emel‍emaar‍, aasoothrana bor‍du upaadhyakshan‍   naamanir‍desham cheyyunna aasoothrana         bor‍dile oramgam, prin‍sippal‍ sekrattari (thaddheshasvayambharanam, aarogyam, krushi, jalavibhavam, doorisam, vidyaabhyaasam), samsthaanatthe   moonnu daaskphozhsukalude cheephu eksikyutteev

 
 

mishan‍   sekrattari

 
 

aasoothranavakuppu   adeeshanal‍ cheephu sekrattari

 
 

 

 

krushi

 

nilavile avastha samsthaanavarumaanatthin‍re 11. 6 shathamaanam kaar‍shikamekhalayil‍ ninnaanu. Ennaal‍kaar‍shika mekhalayile valar‍cchaanirakku thaazhekkaanu.  koodaathe, van‍thothil‍ kaar‍shika bhoomi mattaavashyangal‍kkaayi parivar‍tthanappedutthunnathumvyaapakamaanu.

 

yanthravathkaranatthin‍re kuravukalum, ashaasthreeya krushiyum, kaar‍shikavashyangal‍ manasilaakkaatheyulla jalasechanavum, raasavalangalude amithopayogavum okke kaar‍shikamekhalayile var‍tthamaanakaala thiricchadikalaanu.

 

koodaathe, kar‍shakar‍kkvipaniyumaayi bandhamillaatthathu, pravar‍tthana mooladhanam eluppatthil‍ labhyamaakaatthathu, jalasechanasaukaryamillaayma, athyul‍paadana vitthukal‍ labhyamallaatthathu, shekharanasamvidhaanamillaatthathu, kaar‍shikabhoomiyude aparyaapthatha thudangiyava kar‍shakar‍ neridunna prathisandhikalaanu.

 

lakshyangal‍

 

surakshitha bhakshyel‍paadanatthil‍svayamparyaapthatha, kooduthal‍ mekhalakalil‍ kaaryakshamamaaya jala upayogam, kaar‍shakar‍kku maanyamaaya varumaanam urappaakkal‍, van‍ thothil‍thozhil‍ labhyamaakkal‍, ithuvazhi saampatthika valar‍cchakku sambhaavana nal‍kal‍ ennivayaanu ‘harithakerala’tthin‍re pradhaana lakshyangal‍.

 

sujalam suphalam

 

jalasechana paddhathikalude samyojanam, maalinya punachamkramanam, vipanikalumaayi bandhappedutthal‍, moolyavar‍dhana, kar‍shakar‍kku pinthuna, krushikku kooduthal‍ bhoomi labhyamaakkal‍, anukoola kaalaavastha srushdikkal‍, thudangiyavayaanu pradhaana lakshyangal‍.

 

uthpaadanam, vipananam, pinthuna ennee mekhalakalil‍sujalamsubhalam paddhathi lakshyamoonnunnu.

 

uthpaadanam

 

pankaalittha krushi, kar‍shaka koottaaymakal‍, vyakthikal‍kku prothsaahanam enniva uthpadana mekhalakku oor‍jamekum. Thaddheshasthaapanangaludeyumsar‍kkaarin‍erayum pinthuna ikkaaryatthil‍ pradhaana panku vahikkum. Ittharatthil‍kooduthal‍ mekhalayil‍krushi, shaasthreeyareethiyil‍krushi, athyul‍paadana vitthukalude upayogam, aadhunika kaar‍shikareethikal‍ enniva nadappaakkum.

 

praadeshikathala aasoothranam

 

bhoomi labhyatha, nilavile krushikal‍, jalasechana saukaryangal‍ thudangiyava praadeshikathalatthil‍vilayirutthappedum. Ayal‍kkoottam, vaar‍du, panchaayatthuthalatthil‍ ikkaaryangal‍ nadakkum. Attharatthil‍, janangal‍ theerumaanikkum enthu krushicheyyanam, engane venamennokke.

 

ellaa panchaayatthukalum ittharatthil‍ labhyamaaya saukaryangalum praadeshika saadhyathakalum adhishdtithamaayikrushi paddhathikal‍ aavishkarikkum. Ithinaayi panchaayatthu risozhsu grooppukalumroopeekarikkum. Vividha mekhalayile vidagdhar‍, viramiccha udyogasthar‍ thudangiyavar‍ ee grooppin‍re bhaagamaakum. Ee grooppukal‍kku jillaathala parisheelanam nal‍kukayum, ivarude nethruthvatthil‍ vaar‍duthala yogangal‍ nadatthi krushikkaavashyamaaya paddhathikal‍kku  pinthuna nal‍kum.

 

vividha kaar‍shika mekhalakal‍ ul‍ppedutthi samyojitha kaar‍shika sampradaayavum kar‍shakar‍kkaayi aavishkarikkum. Vaar‍dthala kaar‍shika plaanum panchaayatthuthala kaar‍shika plaanumroopeekarikkum. Graameena vikasana paddhathikalumaayi ekopippikkaan‍ blokku plaanumundaakum. Ittharatthile paddhathikal‍ samyojippikkaan‍ jillaa thala plaanumundu.

 

prathyeka kaar‍shika sonukal‍ (speshyal‍ agrikal‍charal‍son‍)

 

ittharamsonukal‍ mukhaanthiram uthpaadanatthinu inangunna mekhalakalil‍kooduthal‍ shraddhayum pinthunayum nal‍kum. Kooduthal‍ krushiyiloodekooduthal‍ uthpaadanam ennathu lakshyamaakkum. Saadhyamaaya bhoomikalilellaamkrushiyiloode uthpaadanam var‍dhippikkaan‍ nadapadikalundaakum. Jalasechana saukaryavum aadhunika kaar‍shika sankethangalum orukkinal‍kum. Prathyeka saampatthika mekhalakalilethu pole in‍sen‍reevukal‍ labhyamaakkum.

 

muzhuvan‍ samaya kar‍shakarudeyum bhoomiyudeyum labhyatha, mecchappetta jalasechana saukaryangal‍, kar‍shaka koottaaymakalude shakthamaaya saannidhyam, anuyojyamaaya mannu, kaar‍shika kaalaavastha enniva pariganicchaayirikkumsonukaludetheranjeduppu.

 

prathyeka kaar‍shika sonukalil‍ aagro sar‍veesu sen‍rarukal‍, kaar‍shika kar‍masena, bayo kan‍drol‍laabu, plaan‍ru klinikkukal‍, leedu phaar‍mar‍ in‍shyetteevu, risozhsu grooppukal‍, vitthu nazhsarikal‍, pradeshika vipani, mannu parishodhanaa laabu, kamposttu pher‍ttilysar‍yoonittu, maalinya punachamkramana yoonittukal‍, bayogyaasu plaan‍rukal‍, bayo phaar‍masi, kaar‍shika parisheelana kendrangal‍, kaar‍shikol‍pannangaludeyum pher‍ttilysarukaludeyum shekharana saukaryam, kol‍du cheyin‍ phesilitti thudangiya orukkum. Aar‍. Di. Oyudemel‍nottatthil‍ kar‍shakar‍kku eka jaalaka sahaayatthinaayi prathyeka opheesukalumsthaapikkum.

 

paddhathi adhishdtitha sameepanamaayirikkum prathyeka kaar‍shika sonukalil‍. Vipani bandhavum moolyavar‍dhitha uthpanna kendrangalum urappaakkum. Palisharahitha vaaypakal‍kku saukaryamundaakum. Vila in‍shuran‍su paddhathikalum ithin‍re bhaagamaakum. Kisaan‍, soyil‍kredittkaar‍dukal‍, niranthara parisheelanam thudangiyavayumundaakum.

 

shaasthreeya krushikku unnatha gunanilavaaramulla vitthukal‍, mannu parishodhanayumvilayirutthalum, thanthravathkaranam, mikaccha kar‍shaka sheelangal‍ thudangiyava prothsaahippikkum.

 

kar‍shaka koottaaymakal‍

 

kar‍shakarude ennam kaalathorumkuranju varunnathinu thadayidaan‍ kar‍shaka koottaaymakal‍ sahaayakamaakum. Koottukrushichelavum baadhyathayum kuraykkaan‍ ere sahaayakamaakum.

 

kooduthal‍ sthalatthu krushicheyyunnavar‍kku aavashyamaaya prothsaahanam nal‍kum. Anchu muthal‍ 20 vare amgangalulla klasttarukal‍ kar‍shaka koottaaymayilooderoopeekarikkum.

 

vipananasaadhyathakal‍

 

pothuvil‍ kar‍shakar‍kku vipani bandhatthinumvipananatthinumulla saukaryangalum mikavumkuravaayi kanduvarunnundu. Hor‍ttikor‍pu, vi. Ephu. Pi. Si. Ke ennee sthaapanangal‍ polum nilavil‍keralatthinu puratthu van‍thothilulla vipananatthinu saukaryamorukkunnilla.

 

uthpannangal‍ prathyeka seesanukalil‍ labhyamaakunnathinaal‍ iva samsthaanatthinum puratthumvipananam cheyyendathundu. Adhikothpaadanam moolyaadhishdtitha uthpannangalaakki maattaanumsaukaryangal‍ orukkum.

 

por‍ttal‍

 

oru i-por‍ttaliloode krushiyidam muthal‍ kar‍shakareyum sthaapanangaleyum vipaniyeyum ul‍ppede bandhippicchu upabhokthaakkalilekku uthpannam etthikkunna reethiyilekku valarum.

 

vipananam

 

kaar‍shikothpannangaludevipananatthinaayi 25 agro basaarukalum 1000 ikkoshoppukalum krushi vakuppin‍reyum vi. Ephu. Pi. Si. Keyudeyum hor‍tti kor‍pin‍reyum aagro in‍dasdreesu kor‍pareshan‍reyum nethruthvatthil‍ aarambhikkum. Kar‍shaka koottaaymakal‍ ul‍ppedeyullavarude nethruthvatthilaayirikkum nadatthippu.

 

agraa basaarukal‍ pramukha pattanangalilaayirikkum agro basaarukal‍ varika. Sephu du eettu bhakshanasaamagrikalude kendramaakum ivide. Pacchakkarikal‍ maathramalla, sar‍kkaar‍ anubandha sthaapanangalude mathsyam, chikkan‍, enna, paaluthpannangal‍ thudangiyavayum ivide labhyamaakkum.

 

koodaathe, on‍lyn‍ vazhi ittharam uthpannangal‍ or‍dar‍ cheyyaan‍ por‍ttalorukkum. ‘kar‍shakamithra’yiloodeyum ittharamvipananam saadhyamaakkum.

 

kerala agro bisinasu kampani (kaabko)

 

keralatthilekaar‍shika mekhalayude punaruddhaaranatthinulla pradhaana samrambhamaakumee kampani. Agraa paar‍kkukalum agro maalukalum sthaapikkal‍, pacchakkari-pazham-naanyavilakalumaayi bandhappetta vyavasaayangaludevikasanam, ivayude praadeshika vipani, kayattumathi ennivaykku sahaayikkal‍ thudangiyavakku kampani mun‍ky edukkum.

 

kaar‍shika samoohatthinu vividha vishangalil‍kytthaangu, puthuvipanikal‍ kandetthal‍, ai. Di adhishdtithamaaya sevanangalude nadatthippu thudangiyavayum kampani mel‍nottam vahikkum. Krushi manthriyaayirikkum kampani cheyar‍maan‍.

 

pinthuna

 

sabsidikal‍, palisharahitha vaaypakal‍, prathyeka paakkejukal‍, unnatha nilavaaramulla vitthukal‍, yanthravathkaranam, manushyavibhavasheshi, nayaparamaaya sahaayangal‍, rogangal‍ kandetthaanum pariharikkaanumulla sahaayangal‍ thudangiya pinthunakal‍ kruthyamaayi nal‍kum.

 

ittharatthil‍krushi aasoothranammuthal‍ vipaniyiletthikkal‍ vareyulla samagravum shaasthreeyavumaaya paddhathikal‍ aavishkaricchu kaar‍shikamekhalaye unar‍tthaanum kar‍shakar‍kku navaavesham nal‍kaanum uddheshicchulla paddhathikalaanu ‘harithakeralam’ paddhathiyiloode nadappaakkaan‍ uddheshikkunnathu.

 

 

 

jalasamrakshanam

 

nilavilulla jalasrothasukalude naveekaranavum shuddheekaranavum urappaakkunnathuvazhi praadeshikathalatthil‍ jalasechanatthinum kudivella vitharanatthinum uthakunna oru puthiya jala upayoga samskaaram roopappedutthunnathilaanu jalasamrakshana mishante oonnal‍. Aadyaghattatthil‍ samsthaanatthu ottaakeyulla kulangalum thodukalum punarujjeevippikkunnathinum nilanir‍tthunnathinumulla pravar‍tthanangal‍ ettedukkum. Randaamghattatthil‍ nadikal‍, kaayalukal‍, mattu jalasrothasukal‍ ennivayude samrakshanavum shucheekaranavum nadappaakkum. Yuvajanasamghadanakal‍, vidyaar‍thikal‍, sannaddha samghadanakal‍ thudangi ellaa vibhaagangaludeyum pankaalittham urappaakkum

 

lakshyam raajyatthu ettavum kooduthal‍ mazha labhikkunna pradeshangalilonnaanenkilum oro varsham kazhiyunthorum kaduttha varal‍cchayudeyum shuddhajaladaurlabhyatthin‍reyum pidiyilaayikkondirikkukayaanu samsthaanam.  kanakkukalanusaricchu sharaashari 3000 mi. Meettar mazha labhikkunnundenkilum samsthaanatthinu athu prayojanappedutthaanaavunnilla.  ivideyaanu jalasurakshayude prasakthi.  jalasamrakshanatthin‍re aadyaghattam ennanilayil‍ ellaavarkkum surakshithamaaya kudivellam urappaakkukayaanu lakshyam.  anchuvarshatthinullil‍ kulangal‍, thodukal‍, nadikal‍, kinarukal‍, thudangiya jalasrothasukalile jalalabhyatha varddhippikkaanaanu harithakerala mishan‍ karmmapaddhathikaliloode lakshyamidunnathu.

 

nirvvahanam kulangal‍, neercchaalukal‍, aruvikal‍, thodukal‍, enniva punaruddharikkuka, mazhavella samrakshanatthiloode samsthaanatthe pradhaana kudivella srothasaaya kinarukalile jalalabhyatha urappaakkanam.  cwdrm kanakkukal‍ prakaaram 45 laksham kinarukalaanu samsthaanatthullathu.  ivaye sampoorna kinar reechaarju paddhathiyiloode reechaarju cheythu jalasamruddhamaakkanam.  bhoomishaasthraparavum paaristhithikavumaaya vyvidhyamulla malanaadu, idanaadu, theerapradeshangal‍kku athinanusruthamaaya jala, mannu, paristhithi samrakshana paddhathikal‍ thayyaaraakkuka.  jyographikkal‍ in‍pharmeshan‍ sisttam upayogicchu nadeethadam, upanadeethadam enniva verthiricchu athinakatthuvarunna prakruthidatthavum manushyanirmmithavumaaya jalasrothasukal‍ adayaalappedutthi maasttar‍ plaanukal‍ thayyaaraakkuka. Nadeethada maasttar plaanukalude adisthaanatthil‍ nadikalile neerozhukku sugamamaakkunnathinulla thadayanakal‍, regulettarukal‍ enniva aavashyam vendidatthu nirmmikkuka. Malayora mekhalayil‍ ashaasthreeyamaayi nirmmicchittulla thadayanakalekkuricchu padticchu shaasthreeya parihaaramaarggangal‍ nirddheshikkuka.  oro nadeethadatthilumulla jalavibhava labhyatha, vividha sthaapanangal‍, phaakdarikal‍ ennivayude jalaviniyogam enniva padticchu shaasthreeyamaaya jalasamrakshana viniyoga maarggangal‍ erppedutthanam.  jalaashayangalile/ nadikalile maalinya laghookaranatthinulla nadapadi sveekarikkuka.  nireekshana samvidhaanam shakthippedutthuka.  saamoohika odittu maathrukakal‍ roopappedutthuka.  mishan‍re lakshyavum paripaadikalum jeevanakkaaril‍ etthikkaanulla parisheelanam, jalavibhava vivarasaankethika vinimaya samvidhaanam desheeya hydrolaji projakdu -iiiyude  sahaayatthode roopappedutthuka.  vividha vakuppukal‍, ejan‍sikalude kyvashamulla neertthada maappukal‍ ekopippicchu oro neertthadatthilum nadatthenda pravartthanangal‍ mun‍gananaakramatthil‍ roopappedutthuka.  van‍kida jalasechana paddhathikalil‍ ninnulla jalavitharana kanaalukalile jalanashdam kuracchu sameepatthe kulangalumaayi bandhippicchu venal‍kkaalatthu kulangalile jalalabhyatha urappaakkuka.  kanaal‍jalam ketti ninnundaakunna vellakkettu ozhivaakki prasthutha jalam upakaarapradamaayi viniyogikkuka.

 

 

 

shuchithva  maalinya samskaranam

 

vrutthiyum vedippumulla harithaabhamaaya keralam uttharavaadithvabodhamulla janathayude pankaalitthatthode srushdikkukayaanu maalinyasamskarana karmapaddhathiyude lakshyam.

 

janapankaalitthatthodeyulla paristhithi sauhrudaparavum susthiravumaaya shuchithva maalinyasamskarana pravartthanangaliloode samsthaanatthe maalinyamukthamaakkaanum lokatthinu padtanavidheyamaaya maathruka srushdikkaanum shuchithva maalinyasamskarana paddhathi lakshyamidunnu.  innu kerala samooham avalambikkunna maalinyasamskarana reethi paristhithi sauhrudaparamaayillenkil‍ valiya prakruthi duranthatthinuthanne saakshiyaakendivarum ennathin‍re pashchaatthalatthilaanu ee karmma paripaadikku roopam nal‍kiyirikkunnathu.

 

shuchithva maalinyasamskarana karmaparipaadiyude bahumukha vikasana thanthrangalil‍ deerghakaala, idakkaala, adiyanthira dauthyangal‍ ul‍kkollunnu.  deerghakaala aasoothrana kaazhachappaadenna nilayil‍ maalinyasamskaranatthinu oru vibhava paripaalananayam athu vibhaavanam cheyyunnu.  sampoornna maalinyamukthi (zero waste), puranthallappedunna maalinyatthin‍re alavu churukkal‍ (waste minimize reduce), punarupayogam, punachamkramanam (recycling), thiricchedukkal‍ (recovery) ennee ghadakangal‍ ul‍kkollunnathaanathu.  maalinyamuktha keralatthinu samagramaaya vikasana thanthrangalum pravartthana lakshyangalum nishchayicchu aduttha naalu varshakkaalatthekkulla idakkaala nayavum oro varshavum sveekarikkenda pravartthanangal‍ chittappedutthi adiyanthira karmmaparipaadiyum aavishkaricchu nadappaakkuka.

 

shuchithva maalinyasamskarana karmaparipaadiyude lakshyapraapthikku janapankaalitthavum saadhaarana janangalude sheelangalilum jeevithashyliyilulla maattavum nirnaayakavumaanu.  athinaal‍ theevravum thudarcchayaayullathumaaya kaampayin‍ aavashyamaanu.  jyva, ajyva maalinyangalude shekharanam, sambharanam, samskaranam ennivaykkaavashyamaaya bhouthika samvidhaanangal‍ orukkum.  puthiya arivum saankethikavidyayum anudinam prayogatthil‍ vannukondirikkunna mekhalayaayathinaal‍ shuchithva maalinyasamskaranavumaayi bandhappetta ellaa sarkkaar, thaddhesha svayambharana sthaapanangaludeyum manushyavibhavasheshiyum saankethika vydagddhyavum varddhippikkunnathinu pradhaana pariganana nal‍kum.  susthirathayum thudarcchayum urappuvarutthunnathinu noothana samrambhangaleyum samrambhakareyum kandetthi prothsaahippikkum.

 

jyva maalinya samskaranatthinu gaarhika, sthaapana thalangalil‍ uravida maalinya samskaranatthinu prathama pariganana nal‍kum.  pothusthalangalil‍ ninnum mattum shekharikkunna jyvamaalinyam cheriya vikendreekrutha maalinyasamskarana samvidhaanangal‍ sthaapicchu samskarikkum.  paramparaagatha maargangal‍ praayogikamallaathevarunna prathyeka parithasthithikalil‍ noothana saankethika vidyayude prayogam aaraayum.  maalinya samskaranatthiloode uthpaadippikkunna jyvavalatthinu krushivakuppumaayi chernnu vipanana samvidhaanam roopappedutthum.

 

ajyva maalinyatthin‍re thothu green‍ prottokkol‍ nadappaakki kuraykkum.  punarupayoga punachamkramana saadhyathakal‍ prothsaahippikkum.  punachamkramana saadhyathayulla peppar, glaasu, mettal‍, i-vesttu, thudangiyava paramaavadhi chamkramanam cheyyum.  vaardu adisthaanatthil‍ veedukalil‍ninnum shekharikkunna ajyvamaalinyam sambharikkunnathinu metteeriyal‍ rikkavari phesilitti, vyavasaaya vakuppumaayi chernnu reesyklimgu paarkkukal‍ aarambhikkum.  saanittari veysttinu aashupathri maalinyam samskarikkunna reethi sveekarikkum.

 

aashupathrikal‍, hottalukal‍, rasttoran‍rukal‍, athithi mandirangal‍, kacchavada sthaapanangal‍, vidyaalayangal‍, vinodasanchaara theerththaadana kendrangal‍, pothu opheesukal‍ ennividangalile maalinya samskaranatthinu prathyeka pariganana.

 

dravamaalinyam saadhyamaaya saahacharyatthil‍ athathu sthalatthuthanne shuddheekarikkum.  mattu sthalangalil‍ seevareju -septteju dreettmen‍ru samvidhaanangal‍ erppedutthum.

 

nirvvahanam kaampayin‍ nirvahanatthin‍re aathyanthika uttharavaadithvam thaddhesha svayambharana sthaapanangalil‍ nikshipthamaayirikkum.  thaddhesha svayambharanavaardu aayirikkum nirvvahanatthile adisthaana yoonittu.  vaardu thalatthil‍ sannaddha sevanatthinu thayyaarulla vyathyastha mekhalakalil‍ ninnulla vyakthikaleyum samghadanakaleyum vaardu thala saanitteshan‍ samithiyil‍ ul‍ppedutthum.  kudumbashree samghadanaa samvidhaanatthe kaampayin‍ pravartthanangal‍ shakthippedutthunnathinu phalapradamaayi prayojanappedutthum.

 

paripaadikalude lakshyam kyvarikkunnathinu shesheevarddhanayum parisheelanavum pradhaanamaanu.  thaddhesha svayambharana sthaapanangalile janaprathinidhikal‍, kudumbashree pravartthakar, vidagddhar, karmaparipaadiyumaayi bandhappetta udyogasthar, enchineeyar maarul‍ppetta saankethika vidagddhar, veedukalil‍ sthaapikkunna shuchithvasamvidhaanangalude sarvveesimginu niyogikkappedunna, samrabhakathva reethiyil‍ pravartthikkunna adisthaanathala saankethika vidagddhar (barefoot technicians ), sevana daathaakkal‍, sannaddha samghadanakal‍, sarkkaarithara samghadanakal‍, janakeeya koottaaymakal‍ ennivarkku sheshi varddhippikkunnathinu paripaadikal‍ samghadippikkum.

 

kaampayin‍ nirvvahanatthinum vividha parisheelanangal‍ nadatthunnathinum samsthaana jillaathalangalil‍ risozhsu pezhsan‍maare kandetthi niyogikkum.  samsthaana jillaathalangalil‍ roopeekarikkunna phaakkal‍tti grooppukal‍kku samsthaana shuchithvamishan‍ parisheelanam nal‍kum.  oro thaddheshasvayambharana sthaapanatthilum roopeekarikkunna risozhsu maanejmen‍ru sellin‍‍re bhaagamaayi ivar pravartthikkum.  kaampayin‍ phalapradamaayi aasoothranam cheythu nadappaakkunnathinu vishadamaaya maarganirddheshangalum kyppusthakangalum samsthaana mishan‍ thayyaaraakki nal‍kum

 

aar‍dram

 

aarogyaramgatthu raajyatthe ithara samsthaanangale apekshicchu ere munnottu pokaan‍ keralatthinu saadhicchittundu. Svaathanthryatthinu mumpum sheshavum adhikaaratthil‍ vanna sar‍kkaarukalude thudar‍ pravar‍tthanangalaanu ee nettatthiletthaan‍ namme pradhaanamaayum sahaayicchathu. Pakshe ee nettangale susthiramaayi nilanirutthunnathil‍ nammal‍ paraajayappettu. Pothumekhalayilenkilum kaaryamaaya nikshepangal‍ undaavaathirunnathum deer‍ghaveekshanamulla paddhathikalude abhaavavumaanu ee duravasthaykku pradhaana kaaranangal‍. Ithinte phalamaayi puthiya tharam pakar‍cchavyaadhikal‍ udaledukkukayum hrudreaagam, kaan‍sar‍ thudangiya maarakarogangal‍ saadhaaranamaavukayum cheythu. Jeevithareethi rogangalude var‍ddhanayum samsthaanatthinte aarogyatthinu valiya bheeshaniyaayi nilanil‍kkunnu. Ee saahacharyatthil‍ janangalil‍ shraddhayoonnunnathum praathamika aarogyatthinu mun‍ganana nal‍kunnathumaaya oru nayam nadappilaakkendathu anivaaryamaayirikkunnu.

 

ithodoppam samsthaanatthu var‍ddhicchuvarunna chikithsa chilavukalum bheeshani uyar‍tthunnundu. Svakaaryamekhalayile chikithsa chilavukal‍ thaangaan‍ idattharakkaar‍kkum paavappettavar‍kkum saadhikkaathe varunnu. Nilavil‍ 34% per‍kku maathramaanu sar‍kkaar‍ aarogyasamvidhaanangale aashrayikkaan‍ saadhikkunnathu. Rogaavasthayilullavarude ennam perukukayum thaangaanaavunna chikithsayude labhyatha kurayukayum cheyyunnathu samsthaanatthinte bhaaviye thanne prathikoolamaayi baadhikkukayaanu. Ee pashchaatthalatthilaanu aar‍dram mishanu sar‍kkaar‍ roopam kodutthirikkunnathu. Sar‍kkaar‍ aashupathrikalile chikithsayude gunanilavaaram var‍ddhippikkukayum rogikal‍kku sauhaar‍daparamaaya oru anthareeksham pradaanam cheyyuka ennathaanu ee paddhathiyude dauthyam.

 

lakshyangal‍ aarogyaramgatthu nilavilulla kaazhchappaadukal‍ maattimarikkukayum adisthaanasaukaryangal‍ mecchappedutthukayum cheyyunnathinodoppam puthiya chila aashayangal‍ avatharippikkaanum aar‍dram mishan‍ lakshyamidunnu. Kidatthi chikithsa aavashyamillaattha rogikal‍kku kooduthal‍ sauhaar‍daparamaaya anthareeksham srushdikkukayaanu ithil‍ pradhaanam. Dynamdinam aashupathri sandar‍shikkendivarunna rogikal‍kku kooduthal‍ saukaryangal‍ er‍ppedutthukayum kaundarukalile thirakku kuraykkukayum cheyyuka thudangiya kaaryangal‍kkaavum mun‍ganana. Athodoppam thanne aarogyaramgatthe mattu sthaapanangalumaayi cher‍nnu gunanilavaaramulla sevanangal‍ pradaanam cheyyunnathinulla shramangalum nadatthum. Jilla, thaalookku aashupathrikalil‍ sooppar‍ speshyaalitti samvidhaanangal‍ orukkum. Praathamika chikithsa kendrangale kudumba chikithsa kendrangalaakki maattuka ennathaanu mattoru supradhaana lakshyam. Ithuvazhi graameena mekhalayile aara

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions