സുപ്രീം കോടതി

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സുപ്രീം കോടതി                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   വിവിധ സേവനങ്ങൾ                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  ഇ-ഫൈലിംഗ് സംവിധാനം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    പൗരന്‍മാര്‍ക്കായുള്ള ഇ-ഫൈലിംഗിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  കോസ് ലിസ്റ്റ്                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഓരോ ദിവസത്തക്കും ആഴ്ചത്തേക്കുമുള്ള കോസ് ലിസ്റ്റ് പരിശോദിക്കാം                
                                                                                                   
                                                                                                                  വ്യവഹാരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    സുപ്രീംകോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കുവാന്‍.                
                                                                                                   
                                                                                                                  ന്യായവിധി വിവര സംവിധാനം                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                                                                                                   
                                                                                                                  സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടത്തരം വരുമാനക്കാര്‍ക്കായുള്ള നിയമ സഹായ പദ്ധതി                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ഇടത്തരക്കാര്‍ക്ക് നിയമസഹായം നല്‍കുന്നതിനായാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടത്തരം വരുമാനക്കാര്‍ക്കായുള്ള നിയമ സഹായ പദ്ധതി ലക്‌ഷ്യമിടുന്നത്.                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    supreem kodathi                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   vividha sevanangal                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                                                                  i-phylimgu samvidhaanam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    pauran‍maar‍kkaayulla i-phylimginu vendi supreem kodathiyude praarambha pravar‍tthanangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  kosu listtu                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    supreemkodathiyude oro divasatthakkum aazhchatthekkumulla kosu listtu parishodikkaam                
                                                                                                   
                                                                                                                  vyavahaarangalude avastha                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    supreemkodathiyil‍ samar‍ppicchittulla samar‍ppicchittulla ningalude vyavahaarangalude avastha parishodhikkuvaan‍.                
                                                                                                   
                                                                                                                  nyaayavidhi vivara samvidhaanam                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                                                                                                   
                                                                                                                  supreemkodathiyude idattharam varumaanakkaar‍kkaayulla niyama sahaaya paddhathi                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    idattharakkaar‍kku niyamasahaayam nal‍kunnathinaayaanu supreemkodathiyude idattharam varumaanakkaar‍kkaayulla niyama sahaaya paddhathi lakshyamidunnathu.                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions