സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ കഥകൾ

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ കഥകൾ                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   Displays users experience stories                

                                                                                             
 
                             
                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Creation DateTitleDescription
                          Jun 30, 2016 06:28 PM                                                 ബയോഗ്യാസ്                                                 ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്                        
                          Jun 30, 2016 06:26 PM                                                 ഉപരിപഠനം                                                 ഉപരിപഠന കോഴ്സുകൾ                      
                          May 18, 2016 12:37 PM                                                 വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജൈവവളങ്ങൾ                                                 ജൈവവളങ്ങൾ                      
                          May 18, 2016 12:30 PM                                                 കുട്ടികളുടെ നിയമങ്ങള്‍                                                 കുട്ടികളെ കൂറിച്ചുള്ള ഈ ലേഖനം എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ നല്കി.                        
                          May 18, 2016 12:28 PM                                                 പ്ലസ്ടുവിനു ശേഷം                                                 വിവിധ കോഴ്സുകൾ                      
                          Feb 18, 2015 11:23 AM                                                 നല്ല വിജ്ഞാന പോർട്ടൽ.                                                 സാമു ഹിക ക്ഷേമം                        
                          Jan 31, 2015 09:57 AM                                                 പ്രമേഹം                                                 പ്രമേഹത്തെ  പറ്റിയുള്ള  വിവരണം നല്ലതാണു                      
                          Dec 18, 2014 10:41 AM                                                 വികലാംഗ ക്ഷേമം                                                 വികലംഗകർക്കുള്ള  നയ  പരിപാടികൾ ,ക്ഷേമം                        
                          Dec 17, 2014 10:23 AM                                                 മൃഗസംരക്ഷണം                                                  വികസ്പീഡിയ പോർട്ടൽ വളരെ നല്ലതാണ്.മൃഗസംരഷണത്തിൽ നല്ല വ്യക്തമായ അറിവ് തന്നു.                      
                          Dec 15, 2014 01:50 PM                                                 electricity  connection                                                 electricity  connection  എടുക്കാൻ വികസ്പീഡിയ സഹായിച്ചു.                      
                          Dec 15, 2014 10:11 AM                                                 ആരോഗ്യം നല്ല ആർട്ടിക്കിൾ                                                 ആരോഗ്യം ഒരു നല്ല  ആർട്ടിക്കിൾ  ആണ്. എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉണ്ട്.                      
                          Dec 11, 2014 02:09 PM                                                 ഇ -ഗവേർണസ്                                                   വിവരാവകാശ നിയമങ്ങൾ -സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ                        
                          Dec 11, 2014 01:55 PM                                                 പല്ലുവേദന                                                 പല്ലുവേദന നാട്ടറിവുകൾ                      
                          Oct 23, 2014 03:41 PM                                                 ശിശു സംരക്ഷണം                                                 ശിശു സംരക്ഷണവും പ്രധിരോധ കുത്തി വൈപ്പുകളും                        
                          Oct 23, 2014 02:46 PM                                                 കൃഷിയിലെ പുത്തൻ ഉണർവ്                                                 കൃഷിയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ                      
                       
                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    svaadheenam chelutthiya kathakal                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   displays users experience stories                

                                                                                             
 
                             
                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
creation datetitledescription
                          jun 30, 2016 06:28 pm                                                 bayogyaasu                                                 bayogyaasu plaantu                        
                          jun 30, 2016 06:26 pm                                                 uparipadtanam                                                 uparipadtana kozhsukal                      
                          may 18, 2016 12:37 pm                                                 vividha tharatthilulla jyvavalangal                                                 jyvavalangal                      
                          may 18, 2016 12:30 pm                                                 kuttikalude niyamangal‍                                                 kuttikale kooricchulla ee lekhanam enikku orupaadu arivukal nalki.                        
                          may 18, 2016 12:28 pm                                                 plasduvinu shesham                                                 vividha kozhsukal                      
                          feb 18, 2015 11:23 am                                                 nalla vijnjaana porttal.                                                 saamu hika kshemam                        
                          jan 31, 2015 09:57 am                                                 prameham                                                 pramehatthe  pattiyulla  vivaranam nallathaanu                      
                          dec 18, 2014 10:41 am                                                 vikalaamga kshemam                                                 vikalamgakarkkulla  naya  paripaadikal ,kshemam                        
                          dec 17, 2014 10:23 am                                                 mrugasamrakshanam                                                  vikaspeediya porttal valare nallathaanu. Mrugasamrashanatthil nalla vyakthamaaya arivu thannu.                      
                          dec 15, 2014 01:50 pm                                                 electricity  connection                                                 electricity  connection  edukkaan vikaspeediya sahaayicchu.                      
                          dec 15, 2014 10:11 am                                                 aarogyam nalla aarttikkil                                                 aarogyam oru nalla  aarttikkil  aanu. Ellaa vivarangalum undu.                      
                          dec 11, 2014 02:09 pm                                                 i -gavernasu                                                   vivaraavakaasha niyamangal -sarkkaar sevanangal                        
                          dec 11, 2014 01:55 pm                                                 palluvedana                                                 palluvedana naattarivukal                      
                          oct 23, 2014 03:41 pm                                                 shishu samrakshanam                                                 shishu samrakshanavum pradhirodha kutthi vyppukalum                        
                          oct 23, 2014 02:46 pm                                                 krushiyile putthan unarvu                                                 krushiyil undaaya maattangal                      
                       
                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions