ദത്തെടുക്കല്‍ നിയമങ്ങള്‍

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ദത്തെടുക്കല്‍ നിയമങ്ങള്‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   വിശദ വിവരങ്ങള്‍                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

ആമുഖം

 

ജന്മം നല്‍കിയ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും കുട്ടിയെ സ്ഥിരമായി വേര്‍പെടുത്തുകയും ഏറ്റെടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് നിയമപരമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളോടെയും അധികാരങ്ങളോടെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോടെയും കുട്ടിയെ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ദത്തെടുക്കല്‍.(JJ Act 2000)

 

കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ദമ്പതികള്‍ക്ക് മാതൃ-പിതൃ വാത്സല്യം ചൊരിയുന്നതിനും അനാഥരായ കുട്ടികള്‍ക്ക് കുടുംബ സംരക്ഷണം ലബ്യമാക്കുന്നതിനുംവേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാര്‍ഗമാണ് ദത്തെടുക്കല്‍.

 

ദത്തെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും കാലാനുസൃതമായി പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്കുന്നതിനും മറ്റുമായി കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴില്‍ സ്ഥാപിതമായ അതോറിറ്റിയാണ് സെന്‍ട്രല്‍ അഡോപ്ഷന്‍ റിസോഴ്സ് അതോറിറ്റി (CARA)

 

ദത്തെടുക്കല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനും സെന്‍ട്രല്‍ അഡോപ്ഷന്‍ റിസോഴ്സ് അതോറിറ്റി (CARA) യുമായി സഹകരിച്ച് സ്ഥാപനേതരമായ പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കാനുമായി കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ച് കേരളത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്ന നോഡല്‍ ഏജന്‍സിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് അഡോപ്ഷന്‍ റിസോഴ്സ് ഏജന്‍സി (SARA). ഭാരത സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സംയോജിത ശിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ കീഴിലാണ് സാരാ കേരള (SARA KERALA)വരുന്നത്.

 

ആരെയൊക്കെ ദത്തെടുക്കാം

 

അനാഥരും മതാപിതാക്കളാല്‍ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ഏല്‍പ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ടവരുമായ കുട്ടികളെയാണ് ഭാരത സര്‍ക്കാരിന്‍റെ CARA (Central Adoption Resource Authority) മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം ദത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്.

 

ആര്‍ക്കൊക്കെ ദത്തെടുക്കാം

 

വിവാഹപദവി കണക്കിലെടുക്കാതെ, ശാരീരികവും മാനസികവും വൈകാരികവും സാമ്പത്തികവുമായി സ്ഥിരതയും കഴിവും ഉള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ദമ്പതികള്‍ക്കും സ്വന്തം മക്കളുള്ള മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും ദത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്.

 

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

 

*     ശാരീരികവും മാനസികവും വൈകാരികവുമായി സ്ഥിരതയുള്ളവരും സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരും ആരോഗ്യമുള്ളവരും ആയിരിക്കണം.

 

*     സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഏതു കുട്ടിയേയും ദത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് ആണ്‍കുട്ടികളെ മാത്രമേ ദത്തെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

 

*     ദമ്പതികളുടെ കാര്യത്തില്‍ രണ്ടുപേരുടെയും സമ്മതം ദത്തെടുക്കലിനു ആവശ്യമാണ്.

 

*     വിവാഹം കഴിഞ്ഞു രണ്ടുവര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ദമ്പതികള്‍ക്ക് മാത്രമേ ദത്തെടുക്കുവാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

 

*     നാല് കുട്ടികളില്‍ കൂടുതലുള്ളവര്‍ക്ക് ദത്തെടുക്കാന്‍ അര്‍ഹതയില്ല.

 

*     കുട്ടിയും മാതാപിതാക്കളില്‍ ഒരാളും തമ്മിലുള്ള പ്രായവ്യത്യാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സില്‍ താഴെയായിരിക്കരുത്.

 

*     ദമ്പതികളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ സമയത്തെ പ്രായമാണ് ദത്തെടുക്കലിനു പരിഗണിക്കുക

                           
 

കുട്ടിയുടെ പ്രായം

 
 

ദമ്പതികളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള പരമാവധി പ്രായം

 
 

ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പരമാവധി പ്രായം

 
 

4 വയസ്സ് വരെ

 

4വയസ്സിനുമുകളില്‍

 

 

 

8 വയസ്സിനു മുകളില്‍

 

 

 

18 വയസ്സുവരെ

 
 

90 വയസ്സ്

 

8 വയസ്സ് വരെ

 

 

 

100 വയസ്സ്

 

 

 

 

 

110 വയസ്സ്

 
 

45 വയസ്സ്

 

 

 

 

 

50 വയസ്സ്

 

 

 

 

 

55 വയസ്സ്

 
 

അനാഥരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുമായ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച നടപടി ക്രമങ്ങള്‍

 

* ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കല്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ (SAA)ലഭിച്ചാല്‍ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ കുട്ടിയെ ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫെയര്‍ കമ്മറ്റി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതോടൊപ്പം കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോയും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ റിപ്പോര്‍ട്ടും സമര്‍പ്പക്കേണ്ടതാണ്. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ ഒരു കോപ്പി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

 

* കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെയോ നിയമപരമായ അവകാശികളെയോ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റ് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനകം പത്രപ്പരസ്യം നല്കേണ്ടതാണ്.

 

* ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫയര്‍ കമ്മിറ്റി കുട്ടിയുടെ താല്‍ക്കാലിക സംരക്ഷണത്തിനായി സ്ഥാപനത്തില്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുകയും കുട്ടിക്ക് അവകാശികള്‍ ആരും എത്തിയില്ലെങ്കില്‍, അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് രണ്ടു വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള കുട്ടിക്ക് രണ്ടുമാസത്തിനകവും രണ്ടു വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള കുട്ടിക്ക് നാല് മാസത്തിനകവും ലീഗലി ഫ്രീ ഫോര്‍ അഡോപ്ഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റു നല്കുന്നു.

 

* ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് നിയോഗിച്ച മെഡിക്കല്‍ ബോര്‍ഡിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാനസിക വൈകല്യമുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫെയര്‍ കമ്മിറ്റി ലീഗലി ഫ്രീ ഫോര്‍ അഡോപ്ഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നു.

 

ഏല്‍പ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച നടപടി ക്രമങ്ങള്‍

 

ദത്തെടുക്കല്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടിയാല്‍ കുട്ടിയുടെ പേര്, ജനന തീയതി, സ്ഥലം, മാതാപിതാക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍, ഏല്പ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രക്ഷിതാവ് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ആളാണെങ്കില്‍ കൂടെയുള്ള മുതിര്‍ന്ന ആളിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങള്‍, ലഭ്യമായ കുടുംബ വിവരങ്ങള്‍, മെഡിക്കല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍, കുട്ടിയെ ഏല്‍പ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം, സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം എന്നിവ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫെയര്‍ കമ്മിറ്റിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. കുട്ടിയെ ഏല്‍പ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് കൗണ്‍സിലിംഗ് നല്കുകയും അറുപതു ദിവസത്തെ കാലയളവില്‍ കുട്ടിയെ തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കില്‍ അറുപതു ദിവസത്തിനു ശേഷം ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫെയര്‍ കമ്മറ്റി ലീഗലി ഫ്രീ ഫോര്‍ അഡോപ്ഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നു.

 

എങ്ങനെയാണ് ദത്തെടുക്കുക

 

ഇന്ത്യയില്‍ താമസിക്കുന്ന ദത്തെടുക്കാന്‍ സന്നദ്ധരായ മാതാപിതാക്കള്‍ www.cara.nic.in ല്‍ ഓണ്‍ലൈനായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം.

 

* ഓര്‍ഫണേജുകളിലും ഫൗണ്ട്ലിംഗ് ഹോമുകളിലും അനാഥരായ കുട്ടികളെ പാര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് (SARA)മുഖേനയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ലൈസന്‍സ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

 

* ആറു വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ SARA യുടെ ഉത്തരവിനു വിധേയമായും 6 വയസ്സിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ ഉത്തരവിനു വിധേയമായുമാണ് ഇത്തരം ലൈസന്‍സുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പാര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്.

 

തയ്യാറാക്കിയത്: ശ്രീ. സിജു ബെന്‍, ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍, തിരുവനന്തപുരം

 

ദത്തെടുക്കല്‍

 

കുട്ടികള്‍ ദൈവത്തിന്റെ വരദാനമാണ് എന്നാല്‍ ഈ സൗഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി ദമ്പതികള്‍ ഇന്നുണ്ട്. ദത്തെടുക്കല്‍ അവര്‍ക്കൊരനുഗ്രഹമാണ്. ദത്തെടുക്കല്‍ വഴി ദത്തെടുക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു വീടും ദത്തെടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് സ്വന്തം എന്ന് പരിപാലിക്കാന്‍ ഒരു കുട്ടിയേയും ലഭിക്കുന്നു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഗൃഹാന്തരീക്ഷവും സന്തോഷവും പകരാന്‍ ദത്തെടുക്കലിലൂടെ കഴിയുന്നു.

 

പുരാതനഭാരതീയ സമൂഹം ദത്തെടുക്കലിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. പരമ്പര നിലനിര്‍ത്താന്‍ ആണ്‍കുട്ടികളെ മാത്രം ദത്തെടുക്കാനെ അക്കാലത്ത് അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എന്നാല്‍ 1970 കളില്‍ ശിശുക്ഷേമ സമിതികള്‍ രൂപീകരിക്കുകയും ദത്തെടുക്കലിനോടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ സമീപനം മാറുകയുമുണ്ടായി. തുടര്‍ന്ന് ദത്തെടുക്കലിന്റെ നിയമപരവും സാമൂഹികവും പ്രായോഗികവുമായ തലങ്ങളില്‍ ദത്തെടുക്കുന്ന കുട്ടിയെയും മാതാപിതാക്കളേയും സഹായിക്കുന്ന നിരവധി നിയമാവലികള്‍ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും ആയത് ദത്തെടുക്കലിനെ കൂടുതല്‍ സുതാര്യമാക്കുകയും ചെയ്തു.

 

ലോകം കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ ആധുനികമായതോടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം, ഉയര്‍ന്ന വിവാഹപ്രായം, ജോലിയിലുള്ള ഉയര്‍ച്ചക്കായി കുട്ടികള്‍വേണ്ടന്നുവയ്ക്കല്‍ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കാരണങ്ങള്‍ കുട്ടികളില്ലായ്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സ്ഥിതിവിവരണക്കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ 15 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ദത്തെടുക്കലില്‍ 5 ഇരട്ടി വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായതായി കാണാം.

 

കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികള്‍ മാത്രമല്ല കുട്ടികളുള്ള ദമ്പതിമാരും, അവിവാഹിതരും ദത്തെടുക്കാന്‍ മുമ്പോട്ടു വരുന്നുണ്ട്. വിശ്വസുന്ദരി സുസ്മിതാസെന്‍ രണ്ടുപെണ്‍കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്ത് ഒരമ്മയുടെ എല്ലാ സ്‌നേഹവും നല്‍കി അവരെ വളര്‍ത്തുന്നതുവഴി ലോകത്തിനു മാതൃകയായി. നര്‍ത്തകിയും അഭിനേത്രിയുമായ ശോഭന സുസ്മിതാസെന്‍ന്റെ പാത പിന്‍തുടര്‍ന്ന് ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്തു കൂടാതെ ഹോളിവുഡ് നടിയായ ആഞ്ജലീന ജോളിയും ഭര്‍ത്താവ് ബ്രാഡ്പിറ്റും, മഡോണയും കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്ത് അവരെ സ്വന്തം കുട്ടികളായി പരിപാലിച്ച് നടത്തുന്നു.

 

കേരളം ദത്തെടുക്കലിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മുന്‍പന്തിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നു.

 

ദത്തെടുക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടിയോട് ടി വിവരം അറിയിക്കുന്നതാണ് ദത്തെടുക്കലിന്റെ ഏറ്റവും സങ്കീര്‍ണമായ ഭാഗം. ദത്തെടുത്ത മാതാപിതാക്കള്‍ തന്നെ ഈ വിവരം കുട്ടിയെ അറിയിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് വിദഗ്ധാഭിപ്രായം അതുപോലെതന്നെ കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് 3 വയസ്സിനുള്ളില്‍ കുട്ടിയെ ഈ വിവരം ധരിപ്പിച്ചിരിക്കണം.  സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കേരളാ അഡോപ്റ്റീവ് ഫാമിലീസ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ (Kerala Adoptive Families Organization-KAFO) എന്നൊരുസംഘടന രൂപീകരിക്കുകയും സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കുടുംബസംഗമങ്ങള്‍  സംഘടിപ്പിക്കുകയും ദത്തെടുക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കികൊടുക്കുകയും കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതബോധമുള്ളവരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

ദത്തെടുക്കല്‍ നടപടികള്‍

 

ദത്തെടുക്കലിനായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഔദേ്യാഗിക ഏജന്‍സിയില്‍ ദത്തെടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദമ്പതികള്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുക എന്നതാണ് ദത്തെടുക്കലിന്റെ പ്രാരംഭ നടപടി. തുടര്‍ന്ന് ടി ഏജന്‍സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹികപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ദത്തെടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദമ്പതികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും അവര്‍ക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്ത് വളര്‍ത്താനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടോയെന്നും പഠിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി ഏജന്‍സിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കും. സാധാരണമായി ദമ്പതികളുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം, വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം, വിവാഹബന്ധത്തിന്റെ സുസ്ഥിരത, സാമ്പത്തികനില ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാമാണ് സാമൂഹികപ്രവര്‍ത്തകന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഏജന്‍സിക്ക് സെന്‍ട്രല്‍ അഡോപ്ഷന്‍ റിസോഴ്‌സ് അതൊറിട്ടിയില്‍ (CARA)  നിന്നും  നോണ്‍-ഒബ്ജക്ഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ് നല്‍കുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ദത്തെടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വേണ്ട സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് ദമ്പതിമാര്‍ക്ക് ഏജന്‍സിയില്‍ അറിയിക്കാം. ദമ്പതിമാരുടെ ആവശ്യവുമായി യോജിക്കുന്ന കുട്ടിയെ അവരുമായി കാണാന്‍ ഏജന്‍സി അനുവദിക്കുന്നു. ആ കുട്ടിയെ ദമ്പതിമാര്‍ക്ക് സമ്മതമെങ്കില്‍ ദത്തെടുക്കാവുന്നതുമാണ്.

 

ദത്തെടുക്കല്‍ നടപടികള്‍ രണ്ടു പ്രതേ്യക വിഭാഗങ്ങളിലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

 

1. രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ദത്തെടുക്കല്‍

 

2. രാജ്യാന്തര ദത്തെടുക്കല്‍

 

രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ദത്തെടുക്കല്‍ നടപടികള്‍

 

(1.) ദത്തെടുക്കുന്ന ദമ്പതികളോ വ്യക്തിയോ അംഗീകൃത ദത്തെടുക്കല്‍ ഏജന്‍സിയില്‍ പേര് രജിസ്ട്രര്‍ ചെയ്യണം.

 

(2) ഒരു യോഗ്യനായ സാമൂഹികപ്രവര്‍ത്തകനെ കൊണ്ട് ദത്തെടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെയോ, ദമ്പതികളുടേയോ ഗാര്‍ഹിക പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് (Home Study Report) തയ്യാറാക്കണം. കൂടാതെ ദത്തെടുക്കലിന്റെ മാനസിക തയ്യാറെടുപ്പിലേക്കായി അവരെ കൗണ്‍സിലിങ്ങിനു വിധേയരാക്കണം.

 

(3) ദത്തെടുക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിയോ ദമ്പതികളോ അവരുടെ ആരോഗ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ നില വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകള്‍ ഏജന്‍സി മുമ്പാകെ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

 

(4) ഗാര്‍ഹിക പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം അനുയോജ്യനായ കുട്ടിയെ ദമ്പതിമാര്‍ക്കോ, വ്യക്തിക്കോ കാണിച്ചുകൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

 

(5) കുട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏജന്‍സി കോടതിയിലോ ജുവനൈല്‍ജസ്റ്റിസ്                                                       ബോര്‍ഡിലോ ഹര്‍ജി ഫയല്‍ ചെയ്ത് ഉത്തരവ് നേടേണ്ടതും പിന്നീട് കുട്ടിയുടെ കസ്റ്റഡി ദത്തെടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദമ്പതിമാര്‍ക്കോ വ്യക്തിക്കോ നല്‍കേണ്ടതാണ്.

 

രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ദത്തെടുക്കലിന് ആവശ്യമായ രേഖകള്‍

 

(1.) ദത്തെടുക്കല്‍ ഏജന്‍സിക്ക് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ ലൈസന്‍സ്

 

(2) ശിശുക്ഷേമ സമിതിയോ ജില്ലാ കളക്ടറോ മറ്റുവേണ്ടപ്പെട്ട അധികാരികളോ നല്‍കിയ അവകാശമൊഴിഞ്ഞ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌സ് (Relinquishment deed/ Abandment Certificate)

 

(3) സാമൂഹികപ്രവര്‍ത്തകന്‍ തയ്യാറാക്കിയ ശിശു പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് (Childs Study Report)

 

(4) അംഗീകൃത ശിശുവിദഗ്ദ്ധന്‍ തയ്യാറാക്കിയ കുട്ടിയുടെ ശാരീരിക പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ട്

 

(5) സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകന്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഗാര്‍ഹിക പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്

 

(6) ദത്തെടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ

 

(എ) ആരോഗ്യം തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ്

 

(ബി) സാമ്പത്തികനില തെളിയിക്കാനുള്ള വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കില്‍ ഇന്‍കംടാക്‌സ് റിട്ടേണ്‍

 

(സി)  വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ്

 

(ഡി)  താമസം തെളിയുക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ്

 

(ഇ)   വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ്

 

(എഫ്) ദമ്പതികളുടെ ഫോട്ടോ

 

(ജി)  ദമ്പതികളുടെ വയസ്സ് തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ്

 

(എച്ച്) കുട്ടിയെ സ്വന്തം കുട്ടിയായി വളര്‍ത്തികൊള്ളാമെന്ന് ഉറപ്പ്

 

7. കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ

 

കൂടാതെ താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകള്‍ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ ഹാജരാക്കണം

 

1. ദത്തെടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് മുമ്പ് ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളോ സ്വന്തം കുട്ടികളോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവരുടെ അഭിപ്രായം

 

2. ദമ്പതികള്‍ മുമ്പ് വിവാഹമോചനം നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വിവാഹമോചനവിധി (Divorc decree) യുടെ പകര്‍പ്പ്

 

3. ദത്തെടുക്കുന്ന കുട്ടി 6 വയസ്സിനുമുകളിലാണെങ്കില്‍ കുട്ടിയുടെ സമ്മതം.

 

4. കുട്ടിയെ വളര്‍ത്താന്‍ ഏല്പിക്കുന്ന കരാര്‍ (Foster care agreement)  ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആയത്

 

രാജ്യാന്തര ദത്തെടുക്കല്‍ നടപടികള്‍

 

രാജ്യാന്തര ദത്തെടുക്കലിലൂടെ കുട്ടികള്‍ പല ചൂഷണങ്ങള്‍ക്കും വിധേയരാകുന്നു. തുടര്‍ന്ന് 1984-ല്‍ നമ്മുടെ സുപ്രീംകോടതി ലക്ഷ്മികാന്ത് പാണ്‌ഡെ ഢ യൂണിയന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ (Air 1984 Sc...) എന്ന കേസില്‍ രാജ്യാന്തര ദത്തെടുക്കലിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാര്‍ക്ഷരേഖകള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ പോഷകാഹാരവും, വൈദ്യപരിരക്ഷയും, അന്തസ്സുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുമെങ്കില്‍ കഴിയുന്നതും വിദേശത്തേക്ക് ദത്ത് നല്‍കരുതെന്ന് ഈ വിധിന്യായത്തില്‍പ്പറയുന്നു. CARA രാജ്യാന്തര ദത്തെടുക്കലിന്റെ മുന്‍ഗണനാക്രമം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ആയത് താഴപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.

 

1. നോണ്‍ റസിഡന്റ് ഇന്ത്യന്‍സ് (N.R.I.)

 

2. ഓവര്‍സീസ് ഇന്ത്യന്‍സ്

 

3. ഇന്ത്യന്‍ വംശജര്‍

 

4. വിദേശികള്‍

 

രാജ്യാന്തര ദത്തെടുക്കല്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.

 

1. ശിശുക്ഷേമ സമിതിയില്‍ നിന്നും നിയമപരമായ അനേ്വഷണ (Legal enquary)ത്തിനുശേഷം                 നിയമപരമായ ബാധ്യതയില്ല (No legal claim Certificate) സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ് വാങ്ങണം

 

2. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും അവകാശമൊഴിഞ്ഞ കരാര്‍ വാങ്ങണം.

 

3. രാജ്യാന്തര ദത്തെടുക്കലില്‍ ദത്തെടുക്കലിനുദ്ദേശിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് കൗണ്‍സിലിംഗും                 കുട്ടിയുടെ ഗാര്‍ഹിക പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കലും നടത്തിയ ശേഷമാണ് ദത്തെടുക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നത്.

 

4. പിന്നീട് രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ദത്തെടുക്കല്‍പോലെ തന്നെ  ദത്തെടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യവുമായി യോജിക്കുന്ന കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയശേഷം ടി കുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കളുമായി കാണാന്‍ അവസരമുണ്ടാക്കണം.

 

5. ഏജന്‍സികള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കണം.

 

6. ഏജന്‍സികള്‍ ദത്തെടുക്കല്‍ ഉത്തരവു നേടാനായി വേണ്ട രേഖകള്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരക്കണം.

 

7. കോടതി ദത്തെടുക്കല്‍ ഏജന്‍സിയോ ദത്തെടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോ സമര്‍പ്പിച്ച രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷം കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണ ഉത്തരവ് (Guardianship order) അനുവദിക്കും. ഇപ്രകാരം കോടതി ഉത്തരവു കിട്ടിയശേഷം കുട്ടിയെ രാജ്യത്തിനു പുറത്തേക്ക് ദത്ത്                 കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ്.

 

ദത്തെടുക്കലിന്റെ പൊതു മാര്‍ഗരേഖകള്‍

 

1. വ്യക്തിക്കും ദമ്പതിമാര്‍ക്കും ദത്തെടുക്കാന്‍ അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും മൂന്നുവര്‍ഷമായി ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ദമ്പതിമാര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന ലഭിക്കും.

 

2. ദത്തെടുക്കുന്ന ഭാര്യയ്ക്കും ഭര്‍ത്താവിനും 45 വയസ്സില്‍ കൂടാന്‍ പാടില്ല. പ്രതേ്യക കേസ്സുകളില്‍              ഈ പ്രായപരിധി 55 വയസുവരെയാകാം. ഇങ്ങനെ പ്രായപരിധി അനുവദിക്കുമ്പോള്‍ ദത്തെടുക്ക കുഞ്ഞിനെ പ്രതേ്യക ആരോഗ്യപരിരക്ഷ ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കും.

 

3. ദത്തെടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍ മെട്രിക്കുലേഷന്‍ പാസ്സായിരിക്കണം. സ്വന്തമായി വീടോ ജോലിയോ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. മാസം 5000 രൂപയെങ്കിലും വരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 

4. ദമ്പതിമാര്‍ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം.

 

5. ദമ്പതികള്‍ ക്രിമിനല്‍ പശ്ചാത്തലം ഉള്ളവരായിരിക്കരുത്.

 

6. ദമ്പതികള്‍ തമ്മില്‍ സുസ്ഥിരമായ വൈവാഹിക ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും അവര്‍ കുടുംബത്തോടും സമൂഹത്തോടുമുള്ള കര്‍ത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരുമായിരിക്കണം.

 

7. വ്യക്തിയാണ് ദത്തെടുക്കുന്നതെങ്കില്‍ 30 വയസിനും 40 വയസിനും ഇടയിലുള്ള ആളായിരിക്കണം. കൂടാതെ ദത്തെടുക്കുന്ന കുട്ടിയുമായി 21 വയസ്സ് പ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കണം.

 

8. ദത്തെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല.

 

ദത്തെടുക്കല്‍ ഏജന്‍സികള്‍

 

സെന്‍ട്രല്‍ അഡോപ്ഷന്‍ റിസോഴ്‌സ് ഏജന്‍സി

 

കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ വനിതാ ശിശുക്ഷേമവകുപ്പിന്റെ കീഴില്‍ സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് CARA. രാജ്യത്തിനകത്തും രാജ്യാന്തരവുമായ ദത്തെടുക്കലിനെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഏജന്‍സിയാണിത്. അനാഥ രും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ദത്തെടുക്കലിനായി നല്‍കുന്നവരുമായ കുട്ടികളെ അംഗീകൃത ദത്തെടുക്കല്‍ ഏജന്‍സിവഴി ദത്ത് നല്‍കുക. ദത്തെടുക്കപ്പെടാന്‍ യോഗ്യരായ കുട്ടികളുടെ വിവരം ശേഖരിക്കുക. ദത്തെടുക്കലിനെക്കുറിച്ച് ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്തുക, ദത്തെടുക്കലിനുവേണ്ടി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുക ഇവയാണ്  CARA യുടെ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍. കൂടാതെ ദത്തെടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദമ്പതിമാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ പേര് അംഗീകൃത ദത്തെടുക്കല്‍ ഏജന്‍സിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക എന്നിവയും CARA യുടെ ചുമതലയാണ്. അഡ്രസ്സ് താഴചേര്‍ക്കുന്നു. CARA, വെസ്റ്റ് ബ്‌ളോക്ക്-8, വിംഗ്-2, സെക്കന്റ്ഫ്‌േളാര്‍, ആര്‍.കെ. പുരം, ന്യൂഡല്‍ഹി, ഇന്ത്യ, പിന്‍: 1100066, ഫോണ്‍: 091-011-26106725, 26105346, 26106783, 26180196, 26180194 ഇ.മെയില്‍: [email protected],  Web site: http/www.adoptionindia.nic.in

 

CARA യുടെ കീഴില്‍ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ദത്തെടുക്കല്‍ ഏകീകരണ ഏജന്‍സി (adoption co-ordination Agency) കളുണ്ട്. കേരളത്തിലെ adoption co-ordination Agency യുടെ അഡ്രസ്സ് താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

 

രാജഗിരികോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യല്‍ സയന്‍സസ്, രാജഗിരി പി.ഒ., കളമശ്ശേരി,  എറണാകുളം-683104,  ഫോണ്‍: 04842540722, ഫാക്‌സ് :04952767904

 

CARA. ലൈസന്‍സ് ഉള്ള കേരളത്തിലെ ദത്തെടുക്കല്‍ ഏജന്‍സികള്‍

 

1. മിഷനറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി, നിര്‍മ്മല ശിശുഭവന്‍, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം-695034

 

ഫോണ്‍: 04712307434, 23043711

 

2.നിര്‍മ്മല ശിശുഭവന്‍, മിഷനറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി, ശിവരാമമേനോന്‍ റോഡ്, എറണാകുളം- 35  ഫോണ്‍: 04842401611,

 

3.സെന്റ്‌മേരീസ് ഓര്‍ഫനേജ്, ഈരേഴ സൗത്ത് പി.ഒ., മാവേലിക്കര-690106, ആലപ്പുഴ ഫോണ്‍: 04792302492,

 

ഇ-മെയില്‍ [email protected]

 

4. സായിനികേതന്‍, മംഗലത്തില്‍ ലൈന്‍, പൂങ്കുന്നം,

 

തൃശൂര്‍- 2   ഫോണ്‍: 04872387402

 

5. വാത്സല്യം ശിശുഭവന്‍, റോക്ക്‌വെന്‍ റോഡ്, എച്ച.എം.റ്റി. കോളനി പി.ഒ., കളമശ്ശേരി, എറണാകുളം, ഫോണ്‍: 0484 2551779  ഇ-മെയില്‍[email protected]

 

6. ഡിവൈന്‍ പ്രോവിഡന്‍സ് ശിശുഭവന്‍, മാമാട്ടികാനം

 

പി.ഒ., രാജക്കാട്, ഇടുക്കി- 685566 ഫോണ്‍: 04868242555

 

ഇ-മെയില്‍ [email protected]

 

7. ഗവണ്‍മെന്റ് ജുവനൈല്‍ഹോം (ബോയ്‌സ്)പൂജപ്പുര,

 

തിരുവനന്തപുരം ഫോണ്‍: 0471 2342675

 

ഇ-മെയില്‍  [email protected]

 

8. ഗവണ്‍മെന്റ് ജുവനൈല്‍ഹോം (ബോയ്‌സ്),

 

ബീച്ച് റോഡ്, കൊല്ലം

 

9. ഗവണ്‍മെന്റ് ജുവനൈല്‍ഹോം (ബോയ്‌സ്)

 

രാമവര്‍മ്മപുരം, തൃശൂര്‍

 

10. ഗവണ്‍മെന്റ് ജുവനൈല്‍ഹോം (ബോയ്‌സ്)

 

തിരുവഞ്ചൂര്‍, കോട്ടയം

 

11. ഗവണ്‍മെന്റ് ജുവനൈല്‍ഹോം (ബോയ്‌സ്),

 

വെള്ളിമുടന്‍കുന്ന്, കോഴിക്കോട്

 

12. ഗവണ്‍മെന്റ് ജുവനൈല്‍ഹോം (ഗേള്‍സ്),

 

വെള്ളിമുടന്‍കുന്ന്, കോഴിക്കോട്

 

13. സര്‍ക്കാര്‍ ബാലസദനം, ആലപ്പുഴ,

 

ഫോണ്‍: 0478 2821282

 

സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ച കേരളത്തിലെ

 

ദത്തെടുക്കല്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍

 

1. കേരളാശിശുഭവന്‍, പാടുപുറം പി.ഒ., കരികുറ്റി വഴി

 

എറണാകുളം, ഫോണ്‍-04842683582

 

2. ദിനസേവനസഭ സ്‌നേഹനികേതന്‍, പട്ടുവന്‍,

 

കണ്ണൂര്‍ ഫോണ്‍: 0498202346

 

ഇ-മെയില്‍  [email protected]

 

3. സെന്റ് ജോസഫ് ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഹോം, കുമ്മണ്ണൂര്‍, ചെര്‍പ്പുംഗല്‍ പി.ഒ., കോട്ടയം-686584

 

ഫോണ്‍: 0482 255087

 

സാമൂഹിക ക്ഷേമവകുപ്പ്

 

സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ ദത്തെടുക്കല്‍ നയങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത് സാമൂഹിക ക്ഷേമവകുപ്പാണ്. സാമൂഹിക ക്ഷേമവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ദത്തെടുക്കല്‍ സെല്‍ (അറീുശേീി രലഹഹ) സംസ്ഥാനത്ത് ദത്തെടുക്കല്‍ പരിപാടികള്‍ക്ക് മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുകയും വേണ്ട സഹായങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമൂഹിക ക്ഷേമവകുപ്പിന്റെ റീജിയണല്‍ ഡയറക്ടര്‍, ജില്ല സാമൂഹിക ക്ഷേമ ഓഫീസര്‍, ജില്ലപ്രൊബേഷനറി ഓഫീസര്‍ ഇവര്‍ക്ക് ദത്തെടുക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാനുള്ള ചുമതലയുണ്ട്. കുട്ടികളെ ദത്ത് കൊടുക്കാന്‍ അധികാരപ്പെടുത്തി സാമൂഹിക്‌#െഷേമവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ശിശുഭവനുകള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കുന്നത് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരാണ്.  ശിശുഭവന്‍ വഴി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും അഗതികളും അനാദരുമായ കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാം.

 

 

 

ദത്തെടുക്കല്‍ നിയമങ്ങള്‍

 

ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു ഏകീകൃത ദത്തെടുക്കല്‍ നിയമമില്ല. ഹിന്ദു ദത്തെടുക്കലും ജീവനാംശവും നിയമം, 1956 (Hindu maintance and adoption act 1956) പ്രകാരം ഹിന്ദുക്കള്‍ക്കും ഗാര്‍ഡിയന്‍ ആന്റ് വാര്‍ഡ്‌സ് ആക്ട് 1890  പ്രകാരം മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യന്‍, പാര്‍സി, ജൂതവിഭാഗക്കാര്‍ക്കും ദത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ബാലനീതിയും സംരക്ഷണവും നിയമം, 2000 (Juvenile Justice care and protection act 2000) ത്തിലും ദത്തെടുക്കലിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

 

ഹിന്ദുജീവനാംശവും ദത്തെടുക്കലും നിയമം 1956 (Hindu maintance and adoption act 1956)

 

ഹിന്ദു ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ദത്തെടുക്കല്‍ മതവുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. “പുത്’ എന്ന നരകത്തില്‍ നിന്ന് പിതാവിഐ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് പുത്രന്‍. മാതാപിതാക്കളുടെ അന്തികര്‍മ്മങ്ങള്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ച് മോക്ഷം നല്‍കാന്‍ പുത്രന്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ പുത്രനെ ദത്തെടുക്കാന്‍ പുരാതന ഹിന്ദു നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു. 1956-ല്‍ ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ ഹിന്ദു ജീവനാംശവും ദത്തെടുക്കലും നിയമം ആണ്‍കുട്ടികളേയും പെണ്‍കുട്ടികളേയും ദത്തെടുക്കാമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതിനോടൊപ്പം ദത്തെടുക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം, സ്വത്തവകാശം ഇവയും ഉറപ്പുവരുത്തി.

 

പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ ബുദ്ധിസ്ഥിരതയുള്ള  സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ദത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. വിവാഹിതയായ സ്ത്രീക്ക് ഭര്‍ത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കെ ദത്തെടുക്കാന്‍ സാധ്യമല്ല. അവിവാഹിതയ്ക്കും വിധവയ്ക്കും ഭര്‍ത്താവ് സന്യാസത്തിന് പോയവര്‍ക്കും, ഭര്‍ത്താവിന് സ്ഥിരബുദ്ധിയില്ലെങ്കിലും ദത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. വിവാഹിതനായ പുരുഷന് ഭാര്യയുടെ അനുവാദത്തോടെ ദത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭര്‍ത്താവ് അനുവാദം നല്‍കിയാല്‍പ്പോലും ദത്തെടുക്കാന്‍ സാധ്യമല്ല. ആണ്‍കുട്ടിയുള്ളവര്‍ക്ക് അണ്‍കുട്ടിയേയും, പെണ്‍കുട്ടിയുള്ളവര്‍ക്ക് പെണ്‍കുട്ടിയേയും ദത്തെടുക്കാന്‍ സാധ്യമല്ല. പുരുഷന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയേയും സ്ത്രീ ആണ്‍കുട്ടിയേയും ദത്തെടുക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ തമ്മില്‍ 21 വയസ്സിന്റെ പ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിയമം നിഷ്‌ക്കര്‍ഷിക്കുന്നു.  ഒരിക്കല്‍  ദത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാല്‍ അത് റദ്ദാക്കാന്‍ പറ്റില്ല. ദത്തെടുക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടിക്ക് ദത്തെടുത്ത മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വത്തില്‍ അനന്തരാവകാശി എന്ന നിലയില്‍ പൂര്‍ണ്ണ അവകാശമുള്ളതാണ്.

 

ദത്തെടുക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടി ഹിന്ദുവായിരിക്കണം. മുമ്പ് ദത്ത് നല്‍കപ്പെട്ട കുട്ടിയായിരിക്കരുത്. അതുപോലെ 15 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയാവുന്നതിന് മുന്‍പ് ദത്തെടുക്കണം. ഒരു കുട്ടിയെ ഒരേ സമയം ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് ദത്തെടുക്കല്‍ സാധ്യമല്ല. ആചാരമനുവദിക്കുകയാണെങ്കില്‍ 15 വയസ്സു കഴിഞ്ഞവരെയും വിവാഹിതരായവരേയും ദത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ദത്തെടുക്കപ്പെട്ടാലും കുട്ടിക്ക് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ വിവാഹം ചെയ്യാന്‍ സാധ്യമല്ല.

 

ഈ നിയമമനുസരിച്ചുള്ള ദത്തെടുക്കല്‍ കരാര്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത് 100 രൂപയുടെ പത്രത്തിലാണ്. ദത്തെടുക്കല്‍ കരാര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാല്‍ 16-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ദത്തെടുക്കല്‍ കരാര്‍ ദത്തെടുക്കലിന്റെ സാധുതയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു അനുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ നിയമമനുസരിച്ച് ദത്ത് നല്‍കുന്നതിന് പ്രതിഫലം വാങ്ങിയാല്‍ 6 മാസം വരെ തടവു ശിക്ഷ ലഭിക്കാം.

 

ഗാര്‍ഡിയന്‍ ആന്റ് വാര്‍ഡ്‌സ് ആക്ട് 1890 (Guardian and wards act 1890)

 

മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യന്‍, പാര്‍സി, ജൂതസമുദായക്കാര്‍ക്ക് ദത്തെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ നിയമമനുസരിച്ച് കുട്ടിയുടെ രക്ഷകര്‍ത്താവായി മാറാം. ഈ നിയമമനുസരിച്ച ദത്തെടുക്കലല്ല രക്ഷകര്‍ത്താവായി മാറലാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. ഇപ്രകാരം രക്ഷകര്‍ത്താവായാല്‍ കുട്ടിയും രക്ഷകര്‍ത്താവുമായുള്ള ബന്ധം 21 വയസ്സുവരെ മാത്രമേ നിലനില്‍ക്കുകയുള്ളു. ഈ നിയമമനുസരിച്ച് കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ഉത്തരവായാലും കുട്ടിക്ക് അനന്തരവകാശി എന്ന നിലയില്‍ സ്വത്തവകാശം ലഭിക്കില്ല.

 

ബാലനീതിയും സംരക്ഷണവും നിയമം 2000 (Juvenile Justice care and protection act 2000)

 

ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുമായ കുട്ടികളെ ജാതിമതഭേദമന്യേ ദത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് . ഈ നിയമത്തില്‍ 2006 ല്‍ ഉണ്ടായ ഭേദഗതി അഹിന്ദുക്കള്‍ക്കും ദത്തെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിയമസാധുത നല്‍കുന്നു.ഇതിനായി അനുമതിനല്‍കേണ്ടത് രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ദത്??

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    datthedukkal‍ niyamangal‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   vishada vivarangal‍                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

aamukham

 

janmam nal‍kiya maathaapithaakkalil‍ninnum kuttiye sthiramaayi ver‍pedutthukayum ettedukkunna maathaapithaakkal‍kku niyamaparamaaya ellaa avakaashangalodeyum adhikaarangalodeyum uttharavaaditthangalodeyum kuttiye labhyamaakkukayum cheyyunna prakriyayaanu datthedukkal‍.(jj act 2000)

 

kunjungalillaattha dampathikal‍kku maathru-pithru vaathsalyam choriyunnathinum anaatharaaya kuttikal‍kku kudumba samrakshanam labyamaakkunnathinumvendiyulla ettavum anuyojyamaaya maar‍gamaanu datthedukkal‍.

 

datthedukkalumaayi bandhappetta pravar‍tthanangal‍ niyanthrikkunnathinum ekopippikkunnathinum kaalaanusruthamaayi puthiya maar‍ganir‍ddheshangal‍ nalkunnathinum mattumaayi kendra vanithaa shishukshema manthraalayatthinu keezhil‍ sthaapithamaaya athorittiyaanu sen‍dral‍ adopshan‍ risozhsu athoritti (cara)

 

datthedukkal‍ pravar‍tthanangal‍ ekopippikkaanum nireekshikkaanum vikasippikkaanum sen‍dral‍ adopshan‍ risozhsu athoritti (cara) yumaayi sahakaricchu sthaapanetharamaaya pariraksha labhyamaakkaanumaayi kerala sar‍kkaarin‍re saamoohyaneethi vakuppu roopeekaricchu keralatthil‍ pravar‍tthicchuvarunna nodal‍ ejan‍siyaanu sttettu adopshan‍ risozhsu ejan‍si (sara). Bhaaratha sar‍kkaarin‍re samyojitha shishu samrakshana paddhathiyude keezhilaanu saaraa kerala (sara kerala)varunnathu.

 

aareyokke datthedukkaam

 

anaatharum mathaapithaakkalaal‍ upekshikkappettavarum el‍ppicchu kodukkappettavarumaaya kuttikaleyaanu bhaaratha sar‍kkaarin‍re cara (central adoption resource authority) maar‍ganir‍ddheshaprakaaram datthedukkaavunnathaanu.

 

aar‍kkokke datthedukkaam

 

vivaahapadavi kanakkiledukkaathe, shaareerikavum maanasikavum vykaarikavum saampatthikavumaayi sthirathayum kazhivum ulla ethoru vyakthikkum kunjungalillaattha dampathikal‍kkum svantham makkalulla maathaapithaakkal‍kkum datthedukkaavunnathaanu.

 

yogyathaa maanadandangal‍

 

*     shaareerikavum maanasikavum vykaarikavumaayi sthirathayullavarum saampatthika sheshiyullavarum aarogyamullavarum aayirikkanam.

 

*     sthreekal‍kku ethu kuttiyeyum datthedukkaavunnathaanu. Ennaal‍ purushanmaar‍kku aan‍kuttikale maathrame datthedukkaan‍ saadhikkukayulloo.

 

*     dampathikalude kaaryatthil‍ randuperudeyum sammatham datthedukkalinu aavashyamaanu.

 

*     vivaaham kazhinju randuvar‍sham poor‍tthiyaakkiya dampathikal‍kku maathrame datthedukkuvaan‍ saadhikkukayulloo.

 

*     naalu kuttikalil‍ kooduthalullavar‍kku datthedukkaan‍ ar‍hathayilla.

 

*     kuttiyum maathaapithaakkalil‍ oraalum thammilulla praayavyathyaasam irupatthiyanchu vayasil‍ thaazheyaayirikkaruthu.

 

*     dampathikalude rajisdreshan‍ samayatthe praayamaanu datthedukkalinu pariganikkuka

                           
 

kuttiyude praayam

 
 

dampathikalude onnicchulla paramaavadhi praayam

 
 

ottaykkulla paramaavadhi praayam

 
 

4 vayasu vare

 

4vayasinumukalil‍

 

 

 

8 vayasinu mukalil‍

 

 

 

18 vayasuvare

 
 

90 vayasu

 

8 vayasu vare

 

 

 

100 vayasu

 

 

 

 

 

110 vayasu

 
 

45 vayasu

 

 

 

 

 

50 vayasu

 

 

 

 

 

55 vayasu

 
 

anaatharum upekshikkappettavarumaaya kuttikale sambandhiccha nadapadi kramangal‍

 

* upekshikkappetta oru kuttiye datthedukkal‍ sthaapanatthil‍ (saa)labhicchaal‍ irupatthinaalu manikkoorinullil‍ kuttiye chyl‍du vel‍pheyar‍ kammatti mumpaake haajaraakkendathaanu. Ithodoppam kuttiyude phottoyum anubandha vivarangalum adangiya rippor‍ttum samar‍ppakkendathaanu. Ee rippor‍ttin‍re oru koppi bandhappetta poleesu stteshanilum kodukkendathaanu.

 

* kuttiyude maathaapithaakkaleyo niyamaparamaaya avakaashikaleyo kandetthunnathinaayi bandhappetta jillaa shishu samrakshana yoonittu ezhupatthirandu manikkoorinakam pathrapparasyam nalkendathaanu.

 

* chyl‍du vel‍phayar‍ kammitti kuttiyude thaal‍kkaalika samrakshanatthinaayi sthaapanatthil‍ el‍ppikkukayum kuttikku avakaashikal‍ aarum etthiyillenkil‍, anveshana rippor‍ttu labhikkunna muraykku randu vayasil‍ thaazheyulla kuttikku randumaasatthinakavum randu vayasinu mukalilulla kuttikku naalu maasatthinakavum leegali phree phor‍ adopshan‍ sar‍ttiphikkattu nalkunnu.

 

* jillaa majisdrettu niyogiccha medikkal‍ bor‍din‍re rippor‍ttin‍re adisthaanatthil‍ maanasika vykalyamulla maathaapithaakkalude kuttikal‍kku chyl‍du vel‍pheyar‍ kammitti leegali phree phor‍ adopshan‍ sar‍ttiphikkattu nalkunnu.

 

el‍ppicchu kodukkunna kuttikale sambandhiccha nadapadi kramangal‍

 

datthedukkal‍ sthaapanatthil‍ el‍ppicchu kodukkunna oru kuttiye kittiyaal‍ kuttiyude peru, janana theeyathi, sthalam, maathaapithaakkalude vishadaamshangal‍, elppicchu kodukkunna rakshithaavu praayapoor‍tthiyaakaattha aalaanenkil‍ koodeyulla muthir‍nna aalin‍re vishadaamshangal‍, labhyamaaya kudumba vivarangal‍, medikkal‍ rippor‍ttukal‍, kuttiye el‍ppicchu kodukkaanundaaya saahacharyam, saamoohya pashchaatthalam enniva ul‍kkollunna vivarangal‍ chyl‍du vel‍pheyar‍ kammittiyil‍ samar‍ppikkunnu. Kuttiye el‍ppicchu kodukkunna maathaapithaakkal‍kku kaun‍silimgu nalkukayum arupathu divasatthe kaalayalavil‍ kuttiye thirike aavashyappettittillenkil‍ arupathu divasatthinu shesham chyl‍du vel‍pheyar‍ kammatti leegali phree phor‍ adopshan‍ sar‍ttiphikkattu nalkunnu.

 

enganeyaanu datthedukkuka

 

inthyayil‍ thaamasikkunna datthedukkaan‍ sannaddharaaya maathaapithaakkal‍ www. Cara. Nic. In l‍ on‍lynaayi rajisttar‍ cheyyanam.

 

* or‍phanejukalilum phaundlimgu homukalilum anaatharaaya kuttikale paar‍ppikkunnathinu (sara)mukhenayulla sar‍kkaar‍ lysan‍su undaayirikkendathaanu.

 

* aaru vayasinu thaazheyulla kuttikale sara yude uttharavinu vidheyamaayum 6 vayasinu mukalil‍ praayamulla kuttikale uttharavinu vidheyamaayumaanu ittharam lysan‍sulla sthaapanangalil‍ paar‍ppikkendathu.

 

thayyaaraakkiyath: shree. Siju ben‍, jillaa shishu samrakshana opheesar‍, thiruvananthapuram

 

datthedukkal‍

 

kuttikal‍ dyvatthinte varadaanamaanu ennaal‍ ee saubhaagyam nashdappetta ottanavadhi dampathikal‍ innundu. Datthedukkal‍ avar‍kkoranugrahamaanu. Datthedukkal‍ vazhi datthedukkappedunna kuttikku oru veedum datthedukkunna maathaapithaakkal‍kku svantham ennu paripaalikkaan‍ oru kuttiyeyum labhikkunnu. Upekshikkappedukayum avaganikkappedukayum cheyyunna kuttikal‍kku gruhaanthareekshavum santhoshavum pakaraan‍ datthedukkaliloode kazhiyunnu.

 

puraathanabhaaratheeya samooham datthedukkaline prothsaahippicchirunnilla. Parampara nilanir‍tthaan‍ aan‍kuttikale maathram datthedukkaane akkaalatthu anuvaadam undaayirunnullu. Ennaal‍ 1970 kalil‍ shishukshema samithikal‍ roopeekarikkukayum datthedukkalinodulla samoohatthinte sameepanam maarukayumundaayi. Thudar‍nnu datthedukkalinte niyamaparavum saamoohikavum praayogikavumaaya thalangalil‍ datthedukkunna kuttiyeyum maathaapithaakkaleyum sahaayikkunna niravadhi niyamaavalikal‍ roopeekarikkappedukayum aayathu datthedukkaline kooduthal‍ suthaaryamaakkukayum cheythu.

 

lokam kooduthal‍ kooduthal‍ aadhunikamaayathode maanasika pirimurukkam, uyar‍nna vivaahapraayam, joliyilulla uyar‍cchakkaayi kuttikal‍vendannuvaykkal‍ thudangi ottanavadhi kaaranangal‍ kuttikalillaaymayilekku nayikkunnu. Sthithivivaranakkanakkukal‍ anusaricchu kazhinja 15 var‍shatthinullil‍ datthedukkalil‍ 5 iratti var‍ddhanayundaayathaayi kaanaam.

 

kuttikalillaattha dampathikal‍ maathramalla kuttikalulla dampathimaarum, avivaahitharum datthedukkaan‍ mumpottu varunnundu. Vishvasundari susmithaasen‍ randupen‍kuttikale datthedutthu orammayude ellaa snehavum nal‍ki avare valar‍tthunnathuvazhi lokatthinu maathrukayaayi. Nar‍tthakiyum abhinethriyumaaya shobhana susmithaasen‍nte paatha pin‍thudar‍nnu oru pen‍kuttiye datthedutthu koodaathe holivudu nadiyaaya aanjjaleena joliyum bhar‍tthaavu braadpittum, madonayum kuttikale datthedutthu avare svantham kuttikalaayi paripaalicchu nadatthunnu.

 

keralam datthedukkaline prothsaahippikkunna samsthaanangalil‍ mun‍panthiyil‍ nil‍kkunnu.

 

datthedukkappedunna kuttiyodu di vivaram ariyikkunnathaanu datthedukkalinte ettavum sankeer‍namaaya bhaagam. Dattheduttha maathaapithaakkal‍ thanne ee vivaram kuttiye ariyikkunnathaanu nallathennaanu vidagdhaabhipraayam athupolethanne kazhiyunnathinumumpu 3 vayasinullil‍ kuttiye ee vivaram dharippicchirikkanam.  saamoohyakshema vakuppu ee prashnam pariharikkunnathinaayi keralaa adoptteevu phaamileesu or‍ganyseshan‍ (kerala adoptive families organization-kafo) ennorusamghadana roopeekarikkukayum samghadanayude nethruthvatthil‍ ellaa jillakalilum kudumbasamgamangal‍  samghadippikkukayum datthedukkunna kuttiyude sthaanam manasilaakkikodukkukayum kuttikale surakshithabodhamullavaraakkukayum cheyyunnu.

 

datthedukkal‍ nadapadikal‍

 

datthedukkalinaayi amgeekarikkappetta aude്yaagika ejan‍siyil‍ datthedukkaan‍ uddheshikkunna dampathikal‍ apeksha samar‍ppikkuka ennathaanu datthedukkalinte praarambha nadapadi. Thudar‍nnu di ejan‍siyumaayi bandhappetta saamoohikapravar‍tthakan‍ datthedukkaan‍ uddheshikkunna dampathikalude pashchaatthalatthekkuricchum avar‍kku oru kuttiye datthedutthu valar‍tthaanulla saahacharyamundoyennum padticchu rippor‍ttu thayyaaraakki ejan‍siyil‍ samar‍ppikkum. Saadhaaranamaayi dampathikalude kudumba pashchaatthalam, vykaarikavum shaareerikavumaaya aarogyam, vivaahabandhatthinte susthiratha, saampatthikanila ivayekkuricchellaamaanu saamoohikapravar‍tthakan‍ rippor‍ttu thayyaaraakki samar‍ppikkunnathu. Pinneedu ejan‍sikku sen‍dral‍ adopshan‍ risozhsu athorittiyil‍ (cara)  ninnum  non‍-objakshan‍ sar‍ttiphikkettu nal‍kunnu. Thudar‍nnu datthedukkaan‍ uddheshikkunna kuttikku venda savisheshathakalekkuricchu dampathimaar‍kku ejan‍siyil‍ ariyikkaam. Dampathimaarude aavashyavumaayi yojikkunna kuttiye avarumaayi kaanaan‍ ejan‍si anuvadikkunnu. Aa kuttiye dampathimaar‍kku sammathamenkil‍ datthedukkaavunnathumaanu.

 

datthedukkal‍ nadapadikal‍ randu prathe്yaka vibhaagangalilaayi thiricchirikkunnu.

 

1. Raajyatthinakatthulla datthedukkal‍

 

2. Raajyaanthara datthedukkal‍

 

raajyatthinakatthulla datthedukkal‍ nadapadikal‍

 

(1.) datthedukkunna dampathikalo vyakthiyo amgeekrutha datthedukkal‍ ejan‍siyil‍ peru rajisdrar‍ cheyyanam.

 

(2) oru yogyanaaya saamoohikapravar‍tthakane kondu datthedukkaan‍ uddheshikkunna vyakthiyudeyo, dampathikaludeyo gaar‍hika padtana rippor‍ttu (home study report) thayyaaraakkanam. Koodaathe datthedukkalinte maanasika thayyaareduppilekkaayi avare kaun‍silinginu vidheyaraakkanam.

 

(3) datthedukkaanuddheshikkunna vyakthiyo dampathikalo avarude aarogyavum saampatthikavumaaya nila vyakthamaakkunna rekhakal‍ ejan‍si mumpaake samar‍ppikkendathaanu.

 

(4) gaar‍hika padtana rippor‍ttu thayyaaraakkiya shesham anuyojyanaaya kuttiye dampathimaar‍kko, vyakthikko kaanicchukodukkaavunnathaanu.

 

(5) kuttiye theranjedutthu kazhinjaal‍ ejan‍si kodathiyilo juvanyl‍jasttisu                                                       bor‍dilo har‍ji phayal‍ cheythu uttharavu nedendathum pinneedu kuttiyude kasttadi datthedukkaan‍ uddheshikkunna dampathimaar‍kko vyakthikko nal‍kendathaanu.

 

raajyatthinakatthulla datthedukkalinu aavashyamaaya rekhakal‍

 

(1.) datthedukkal‍ ejan‍sikku samsthaana sar‍kkaar‍ nal‍kiya lysan‍s

 

(2) shishukshema samithiyo jillaa kalakdaro mattuvendappetta adhikaarikalo nal‍kiya avakaashamozhinja sar‍ttiphikkattsu (relinquishment deed/ abandment certificate)

 

(3) saamoohikapravar‍tthakan‍ thayyaaraakkiya shishu padtana rippor‍ttu (childs study report)

 

(4) amgeekrutha shishuvidagddhan‍ thayyaaraakkiya kuttiyude shaareerika parishodhanaa rippor‍ttu

 

(5) saamoohika pravar‍tthakan‍ thayyaaraakkiya gaar‍hika padtana rippor‍ttu

 

(6) datthedukkaan‍ uddheshikkunna maathaapithaakkalude

 

(e) aarogyam theliyikkunna sar‍ttiphikkettu

 

(bi) saampatthikanila theliyikkaanulla varumaana sar‍ttiphikkattu allenkil‍ in‍kamdaaksu ritten‍

 

(si)  vidyaabhyaasa yogyatha theliyikkunna sar‍ttiphikkettu

 

(di)  thaamasam theliyukkunna sar‍ttiphikkettu

 

(i)   vivaaha sar‍ttiphikkettu

 

(ephu) dampathikalude photto

 

(ji)  dampathikalude vayasu theliyikkunna sar‍ttiphikkettu

 

(ecchu) kuttiye svantham kuttiyaayi valar‍tthikollaamennu urappu

 

7. Kuttiyude photto

 

koodaathe thaazhepparayunna rekhakal‍ aavashyamundenkil‍ haajaraakkanam

 

1. Datthedukkunna maathaapithaakkal‍kku mumpu datthedukkappetta kuttikalo svantham kuttikalo undenkil‍ avarude abhipraayam

 

2. Dampathikal‍ mumpu vivaahamochanam nediyittundenkil‍ vivaahamochanavidhi (divorc decree) yude pakar‍ppu

 

3. Datthedukkunna kutti 6 vayasinumukalilaanenkil‍ kuttiyude sammatham.

 

4. Kuttiye valar‍tthaan‍ elpikkunna karaar‍ (foster care agreement)  undenkil‍ aayath

 

raajyaanthara datthedukkal‍ nadapadikal‍

 

raajyaanthara datthedukkaliloode kuttikal‍ pala chooshanangal‍kkum vidheyaraakunnu. Thudar‍nnu 1984-l‍ nammude supreemkodathi lakshmikaanthu paande dda yooniyan‍ ophu inthya (air 1984 sc...) enna kesil‍ raajyaanthara datthedukkalinekkuricchulla maar‍ksharekhakal‍ nir‍ddheshicchu. Kuttikal‍kku inthyayil‍ thanne poshakaahaaravum, vydyaparirakshayum, anthasulla jeevitha saahacharyangalum nal‍kaan‍ saadhikkumenkil‍ kazhiyunnathum videshatthekku datthu nal‍karuthennu ee vidhinyaayatthil‍pparayunnu. Cara raajyaanthara datthedukkalinte mun‍gananaakramam prakhyaapikkukayundaayi. Aayathu thaazhapparayum prakaaramaanu.

 

1. Non‍ rasidantu inthyan‍su (n. R. I.)

 

2. Ovar‍seesu inthyan‍s

 

3. Inthyan‍ vamshajar‍

 

4. Videshikal‍

 

raajyaanthara datthedukkal‍ nadapadikramangal‍ thaazhepparayum prakaaramaanu.

 

1. Shishukshema samithiyil‍ ninnum niyamaparamaaya ane്vashana (legal enquary)tthinushesham                 niyamaparamaaya baadhyathayilla (no legal claim certificate) sar‍ttiphikkettu vaanganam

 

2. Kuttiyude maathaapithaakkalil‍ ninnum avakaashamozhinja karaar‍ vaanganam.

 

3. Raajyaanthara datthedukkalil‍ datthedukkalinuddheshikkunna maathaapithaakkal‍kku kaun‍silimgum                 kuttiyude gaar‍hika padtana rippor‍ttu thayyaaraakkalum nadatthiya sheshamaanu datthedukkaanuddheshikkunnavarude peru rajisttar‍ cheyyunnathu.

 

4. Pinneedu raajyatthinakatthulla datthedukkal‍pole thanne  datthedukkaan‍ uddheshikkunna maathaapithaakkalude aavashyavumaayi yojikkunna kuttiye kandetthiyashesham di kuttiye maathaapithaakkalumaayi kaanaan‍ avasaramundaakkanam.

 

5. Ejan‍sikal‍ theranjedukkappetta kuttiye vydyaparishodhanaykku haajaraakkanam.

 

6. Ejan‍sikal‍ datthedukkal‍ uttharavu nedaanaayi venda rekhakal‍ kodathiyil‍ haajarakkanam.

 

7. Kodathi datthedukkal‍ ejan‍siyo datthedukkaan‍ uddheshikkunna maathaapithaakkalo samar‍ppiccha rekhakal‍ parishodhiccha shesham kuttiyude samrakshana uttharavu (guardianship order) anuvadikkum. Iprakaaram kodathi uttharavu kittiyashesham kuttiye raajyatthinu puratthekku datthu                 kondupokaavunnathaanu.

 

datthedukkalinte pothu maar‍garekhakal‍

 

1. Vyakthikkum dampathimaar‍kkum datthedukkaan‍ avakaashamundenkilum moonnuvar‍shamaayi onnicchu jeevikkunna dampathimaar‍kku mun‍ganana labhikkum.

 

2. Datthedukkunna bhaaryaykkum bhar‍tthaavinum 45 vayasil‍ koodaan‍ paadilla. Prathe്yaka kesukalil‍              ee praayaparidhi 55 vayasuvareyaakaam. Ingane praayaparidhi anuvadikkumpol‍ datthedukka kunjine prathe്yaka aarogyapariraksha aavashyamullathaayirikkum.

 

3. Datthedukkunna maathaapithaakkal‍ medrikkuleshan‍ paasaayirikkanam. Svanthamaayi veedo joliyo ullavaraayirikkanam. Maasam 5000 roopayenkilum varumaanam undaayirikkanam.

 

4. Dampathimaar‍ maanasikavum shaareerikavumaaya aarogyamullavaraayirikkanam.

 

5. Dampathikal‍ kriminal‍ pashchaatthalam ullavaraayirikkaruthu.

 

6. Dampathikal‍ thammil‍ susthiramaaya vyvaahika bandham undaayirikkendathum avar‍ kudumbatthodum samoohatthodumulla kar‍tthavyangalekkuricchu bodhamullavarumaayirikkanam.

 

7. Vyakthiyaanu datthedukkunnathenkil‍ 30 vayasinum 40 vayasinum idayilulla aalaayirikkanam. Koodaathe datthedukkunna kuttiyumaayi 21 vayasu praayavyathyaasamundaayirikkanam.

 

8. Datthedukkunna vyakthiyaanenkil‍ pen‍kuttiye datthedukkaan‍ saadhikkilla.

 

datthedukkal‍ ejan‍sikal‍

 

sen‍dral‍ adopshan‍ risozhsu ejan‍si

 

kendra gavan‍mentinte vanithaa shishukshemavakuppinte keezhil‍ svayambharanaavakaashamulla oru sthaapanamaanu cara. Raajyatthinakatthum raajyaantharavumaaya datthedukkaline ekopippikkunna ejan‍siyaanithu. Anaatha rum upekshikkappettavarum datthedukkalinaayi nal‍kunnavarumaaya kuttikale amgeekrutha datthedukkal‍ ejan‍sivazhi datthu nal‍kuka. Datthedukkappedaan‍ yogyaraaya kuttikalude vivaram shekharikkuka. Datthedukkalinekkuricchu bodhaval‍kkaranam nadatthuka, datthedukkalinuvendi ellaa sahaayangalum cheyyuka ivayaanu  cara yude kar‍tthavyangal‍. Koodaathe datthedukkaan‍ uddheshikkunna dampathimaare prothsaahippikkukayum avarude peru amgeekrutha datthedukkal‍ ejan‍siyil‍ rajisttar‍ cheyyaan‍ nir‍ddheshikkuka ennivayum cara yude chumathalayaanu. Adrasu thaazhacher‍kkunnu. Cara, vesttu blokku-8, vimg-2, sekkantphelaar‍, aar‍. Ke. Puram, nyoodal‍hi, inthya, pin‍: 1100066, phon‍: 091-011-26106725, 26105346, 26106783, 26180196, 26180194 i. Meyil‍: [email protected] Net. In,  web site: http/www. Adoptionindia. Nic. In

 

cara yude keezhil‍ oro samsthaanatthum datthedukkal‍ ekeekarana ejan‍si (adoption co-ordination agency) kalundu. Keralatthile adoption co-ordination agency yude adrasu thaazhe cher‍kkunnu.

 

raajagirikoleju ophu soshyal‍ sayan‍sasu, raajagiri pi. O., kalamasheri,  eranaakulam-683104,  phon‍: 04842540722, phaaksu :04952767904

 

cara. Lysan‍su ulla keralatthile datthedukkal‍ ejan‍sikal‍

 

1. Mishanareesu ophu chaaritti, nir‍mmala shishubhavan‍, yoonivezhsitti rodu, thiruvananthapuram-695034

 

phon‍: 04712307434, 23043711

 

2. Nir‍mmala shishubhavan‍, mishanareesu ophu chaaritti, shivaraamamenon‍ rodu, eranaakulam- 35  phon‍: 04842401611,

 

3. Sentmereesu or‍phaneju, eerezha sautthu pi. O., maavelikkara-690106, aalappuzha phon‍: 04792302492,

 

i-meyil‍ [email protected] Com

 

4. Saayinikethan‍, mamgalatthil‍ lyn‍, poonkunnam,

 

thrushoor‍- 2   phon‍: 04872387402

 

5. Vaathsalyam shishubhavan‍, rokkven‍ rodu, eccha. Em. Tti. Kolani pi. O., kalamasheri, eranaakulam, phon‍: 0484 2551779  i-meyil‍[email protected] Com

 

6. Divyn‍ providan‍su shishubhavan‍, maamaattikaanam

 

pi. O., raajakkaadu, idukki- 685566 phon‍: 04868242555

 

i-meyil‍ [email protected] Com

 

7. Gavan‍mentu juvanyl‍hom (boysu)poojappura,

 

thiruvananthapuram phon‍: 0471 2342675

 

i-meyil‍  [email protected] Com

 

8. Gavan‍mentu juvanyl‍hom (boysu),

 

beecchu rodu, kollam

 

9. Gavan‍mentu juvanyl‍hom (boysu)

 

raamavar‍mmapuram, thrushoor‍

 

10. Gavan‍mentu juvanyl‍hom (boysu)

 

thiruvanchoor‍, kottayam

 

11. Gavan‍mentu juvanyl‍hom (boysu),

 

vellimudan‍kunnu, kozhikkod

 

12. Gavan‍mentu juvanyl‍hom (gel‍su),

 

vellimudan‍kunnu, kozhikkod

 

13. Sar‍kkaar‍ baalasadanam, aalappuzha,

 

phon‍: 0478 2821282

 

sar‍kkaar‍ amgeekariccha keralatthile

 

datthedukkal‍ kendrangal‍

 

1. Keralaashishubhavan‍, paadupuram pi. O., karikutti vazhi

 

eranaakulam, phon‍-04842683582

 

2. Dinasevanasabha snehanikethan‍, pattuvan‍,

 

kannoor‍ phon‍: 0498202346

 

i-meyil‍  [email protected] Bsnl. Mail. In

 

3. Sentu josaphu chil‍dran‍su hom, kummannoor‍, cher‍ppumgal‍ pi. O., kottayam-686584

 

phon‍: 0482 255087

 

saamoohika kshemavakuppu

 

samsthaanathalatthil‍ datthedukkal‍ nayangal‍ theerumaanikkunnathu saamoohika kshemavakuppaanu. Saamoohika kshemavakuppinte keezhilulla datthedukkal‍ sel‍ (areeusheeei ralahaha) samsthaanatthu datthedukkal‍ paripaadikal‍kku mel‍nottam vahikkukayum venda sahaayangal‍ nal‍kukayum cheyyunnu. Saamoohika kshemavakuppinte reejiyanal‍ dayarakdar‍, jilla saamoohika kshema opheesar‍, jillaprobeshanari opheesar‍ ivar‍kku datthedukkal‍ sambandhicchu venda kaaryangal‍ cheyyaanulla chumathalayundu. Kuttikale datthu kodukkaan‍ adhikaarappedutthi saamoohik#eshemavakuppinte keezhilulla shishubhavanukal‍kku anumathi nal‍kunnathu samsthaana sar‍kkaaraanu.  shishubhavan‍ vazhi upekshikkappettavarum agathikalum anaadarumaaya kuttikale datthedukkaam.

 

 

 

datthedukkal‍ niyamangal‍

 

inthyayil‍ oru ekeekrutha datthedukkal‍ niyamamilla. Hindu datthedukkalum jeevanaamshavum niyamam, 1956 (hindu maintance and adoption act 1956) prakaaram hindukkal‍kkum gaar‍diyan‍ aantu vaar‍dsu aakdu 1890  prakaaram muslim, kristhyan‍, paar‍si, joothavibhaagakkaar‍kkum datthedukkaavunnathaanu. Koodaathe baalaneethiyum samrakshanavum niyamam, 2000 (juvenile justice care and protection act 2000) tthilum datthedukkalinekkuricchu paranjittundu.

 

hindujeevanaamshavum datthedukkalum niyamam 1956 (hindu maintance and adoption act 1956)

 

hindu shaasthramanusaricchu datthedukkal‍ mathavumaayi abhedyamaayi bandhappettirikkunnu. “puth’ enna narakatthil‍ ninnu pithaaviai rakshikkunnavanaanu puthran‍. Maathaapithaakkalude anthikar‍mmangal‍ nir‍vvahicchu moksham nal‍kaan‍ puthran‍ illenkil‍ puthrane datthedukkaan‍ puraathana hindu niyamam vyavastha cheythirunnu. 1956-l‍ inthyan‍ paar‍lamentu paasaakkiya hindu jeevanaamshavum datthedukkalum niyamam aan‍kuttikaleyum pen‍kuttikaleyum datthedukkaamennu vyavastha cheythathinodoppam datthedukkappedunna kuttikalude samrakshanam, svatthavakaasham ivayum urappuvarutthi.

 

praayapoor‍tthiyaaya buddhisthirathayulla  sthreekkum purushanum datthedukkaavunnathaanu. Vivaahithayaaya sthreekku bhar‍tthaavu jeevicchirikke datthedukkaan‍ saadhyamalla. Avivaahithaykkum vidhavaykkum bhar‍tthaavu sanyaasatthinu poyavar‍kkum, bhar‍tthaavinu sthirabuddhiyillenkilum datthedukkaavunnathaanu. Vivaahithanaaya purushanu bhaaryayude anuvaadatthode datthedukkaavunnathaanu. Ennaal‍ bhaaryaykku bhar‍tthaavu anuvaadam nal‍kiyaal‍ppolum datthedukkaan‍ saadhyamalla. Aan‍kuttiyullavar‍kku an‍kuttiyeyum, pen‍kuttiyullavar‍kku pen‍kuttiyeyum datthedukkaan‍ saadhyamalla. Purushan‍ pen‍kuttiyeyum sthree aan‍kuttiyeyum datthedukkumpol‍ avar‍ thammil‍ 21 vayasinte praayavyathyaasam undaayirikkanamennu niyamam nishkkar‍shikkunnu.  orikkal‍  datthedutthu kazhinjaal‍ athu raddhaakkaan‍ pattilla. Datthedukkappedunna kuttikku dattheduttha maathaapithaakkalude svatthil‍ anantharaavakaashi enna nilayil‍ poor‍nna avakaashamullathaanu.

 

datthedukkappedunna kutti hinduvaayirikkanam. Mumpu datthu nal‍kappetta kuttiyaayirikkaruthu. Athupole 15 vayasu poor‍tthiyaavunnathinu mun‍pu datthedukkanam. Oru kuttiye ore samayam onnil‍ kooduthal‍ maathaapithaakkal‍kku datthedukkal‍ saadhyamalla. Aachaaramanuvadikkukayaanenkil‍ 15 vayasu kazhinjavareyum vivaahitharaayavareyum datthedukkaavunnathaanu. Datthedukkappettaalum kuttikku svantham kudumbatthile aduttha bandhukkale vivaaham cheyyaan‍ saadhyamalla.

 

ee niyamamanusaricchulla datthedukkal‍ karaar‍ thayyaaraakkunnathu 100 roopayude pathratthilaanu. Datthedukkal‍ karaar‍ rajisttar‍ cheyyenda aavashyamilla. Ennaal‍ 16-aam vakuppu anusaricchu datthedukkal‍ karaar‍ datthedukkalinte saadhuthaykku anukoolamaaya oru anumaanam undaakkunnu. Ee niyamamanusaricchu datthu nal‍kunnathinu prathiphalam vaangiyaal‍ 6 maasam vare thadavu shiksha labhikkaam.

 

gaar‍diyan‍ aantu vaar‍dsu aakdu 1890 (guardian and wards act 1890)

 

muslim, kristhyan‍, paar‍si, joothasamudaayakkaar‍kku datthedukkanamennu aagrahamundenkil‍ ee niyamamanusaricchu kuttiyude rakshakar‍tthaavaayi maaraam. Ee niyamamanusariccha datthedukkalalla rakshakar‍tthaavaayi maaralaanu saadhyamaakunnathu. Iprakaaram rakshakar‍tthaavaayaal‍ kuttiyum rakshakar‍tthaavumaayulla bandham 21 vayasuvare maathrame nilanil‍kkukayullu. Ee niyamamanusaricchu kuttiyude samrakshanam uttharavaayaalum kuttikku anantharavakaashi enna nilayil‍ svatthavakaasham labhikkilla.

 

baalaneethiyum samrakshanavum niyamam 2000 (juvenile justice care and protection act 2000)

 

ee niyamam anusaricchu upekshikkappettavarum peedippikkappettavarumaaya kuttikale jaathimathabhedamanye datthedukkaavunnathaanu . Ee niyamatthil‍ 2006 l‍ undaaya bhedagathi ahindukkal‍kkum datthedukkunnathinulla niyamasaadhutha nal‍kunnu. Ithinaayi anumathinal‍kendathu raajyatthinakatthulla dath??

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions