കോസ് ലിസ്റ്റ്

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കോസ് ലിസ്റ്റ്                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഓരോ ദിവസത്തക്കും ആഴ്ചത്തേക്കുമുള്ള കോസ് ലിസ്റ്റ് പരിശോദിക്കാം                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഓരോ ദിവസത്തക്കും ആഴ്ചത്തേക്കുമുള്ള കോസ് ലിസ്റ്റ്

 
 

സുപ്രീംകോടതി അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്കുള്ള കോസ് ലിസ്റ്റ് വളരെ മുന്നേക്കൂട്ടി തന്നെ ഓണ്‍-ലൈനില്‍ നല്‍കുന്നു. സുപ്രീംകോടതി ദിവസേനയുള്ള അവരുടെ കോസ് ലിസ്റ്റ് മുന്നേക്കൂട്ടി തന്നെ. താല്‍പ്പര്യമുള്ള അഭിഭാഷകര്‍ക്കും, വ്യവഹാരം നടത്തുന്നവര്‍ക്കും ഒന്നാമത്തെ നടപടി:  

ദിവസേനയുള്ള കോസ് ലിസ്റ്റ് മെനുവില്‍ നിന്നുമുള്ള കീഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ചതുരത്തില്‍ നിന്നും തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിനു ശേഷം "GO" യില്‍ അമര്‍ത്തുക

 

രണ്ടാമത്തെ നടപടി:

 
കോസ് ലിസ്റ്റ് താഴെപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് വേര്‍തിരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്: •   കോടതികള്‍ക്കനുസരിച്ച് •    അഭിഭാഷകര്‍ക്കനുസരിച്ച് •    വ്യവഹാരങ്ങളുടെ നമ്പര്‍ അനുസരിച്ച് •   ജഡ്ജിമാരുടെ പേരനുസരിച്ച് •   വാദി / പ്രതികളുടെ പേരനുസരിച്ച്  കോടതികള്‍ക്കനുസരിച്ചുള്ള കോസ് ലിസ്റ്റ്: •    "Court Wise" എന്ന മെനുവില്‍ അമര്‍ത്തുക •    താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചതുരത്തില്‍ നിന്നും കോടതിയുടെ നമ്പര്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിനുശേഷം "Submit" എന്നതില്‍ അമര്‍ത്തുക അഭിഭാഷകര്‍ക്കനുസരിച്ചുള്ള കോസ് ലിസ്റ്റ്: •    "Lawyer Wise" എന്ന മെനുവില്‍ അമര്‍ത്തുക •    അഭിഭാഷകന്‍റെ പേര് നല്‍കുക. എന്നിട്ട് "Submit" എന്നതില്‍ അമര്‍ത്തുക വ്യവഹാരങ്ങളുടെ നമ്പര്‍ അനുസരിച്ചുള്ള കോസ് ലിസ്റ്റ്: •    "Cause No Wise" എന്ന മെനുവില്‍ അമര്‍ത്തുക •    കോസ് നമ്പര്‍ നല്‍കിയശേഷം "Submit" എന്നതില്‍ അമര്‍ത്തുക ജഡ്ജിമാരുടെ പേരനുസരിച്ചുള്ള കോസ് ലിസ്റ്റ്: •   "Judge Wise" എന്ന മെനുവില്‍ അമര്‍ത്തുക •    താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചതുരത്തില്‍ നിന്നും ജഡ്ജിയുടെ പേര് തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം "Submit" എന്നതില്‍ അമര്‍ത്തുക വാദി / പ്രതികളുടെ പേരനുസരിച്ചുള്ള കോസ് ലിസ്റ്റ്: •    "Responder/Petitioner "എന്ന മെനുവില്‍ അമര്‍ത്തുക •    പ്രതി / വാദിയുടെ പേര് തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം "Submit" എന്നതില്‍ അമര്‍ത്തുക കോസ് ലിസ്റ്റ് മൊത്തമായി കണ്ടെത്തുന്നതിന് •    "Entire Cause List" എന്ന മെനുവില്‍ അമര്‍ത്തുക
 
                     
                                       
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    kosu listtu                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   supreemkodathiyude oro divasatthakkum aazhchatthekkumulla kosu listtu parishodikkaam                

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

supreemkodathiyude oro divasatthakkum aazhchatthekkumulla kosu listtu

 
 

supreemkodathi aduttha aazhchatthekkulla kosu listtu valare munnekkootti thanne on‍-lynil‍ nal‍kunnu. Supreemkodathi divasenayulla avarude kosu listtu munnekkootti thanne. Thaal‍pparyamulla abhibhaashakar‍kkum, vyavahaaram nadatthunnavar‍kkum onnaamatthe nadapadi:  

divasenayulla kosu listtu menuvil‍ ninnumulla keezhekku pathikkunna chathuratthil‍ ninnum theeyathi thiranjedukkuka. Athinu shesham "go" yil‍ amar‍tthuka

 

randaamatthe nadapadi:

 
kosu listtu thaazhepparanjirikkunna vibhaagangal‍kkanusaricchu ver‍thiricchu edukkaavunnathaan: •   kodathikal‍kkanusaricchu •    abhibhaashakar‍kkanusaricchu •    vyavahaarangalude nampar‍ anusaricchu •   jadjimaarude peranusaricchu •   vaadi / prathikalude peranusaricchu  kodathikal‍kkanusaricchulla kosu listtu: •    "court wise" enna menuvil‍ amar‍tthuka •    thaazhe kodutthirikkunna chathuratthil‍ ninnum kodathiyude nampar‍ thiranjedukkuka. Athinushesham "submit" ennathil‍ amar‍tthuka abhibhaashakar‍kkanusaricchulla kosu listtu: •    "lawyer wise" enna menuvil‍ amar‍tthuka •    abhibhaashakan‍re peru nal‍kuka. Ennittu "submit" ennathil‍ amar‍tthuka vyavahaarangalude nampar‍ anusaricchulla kosu listtu: •    "cause no wise" enna menuvil‍ amar‍tthuka •    kosu nampar‍ nal‍kiyashesham "submit" ennathil‍ amar‍tthuka jadjimaarude peranusaricchulla kosu listtu: •   "judge wise" enna menuvil‍ amar‍tthuka •    thaazhe kodutthirikkunna chathuratthil‍ ninnum jadjiyude peru thiranjeduttha shesham "submit" ennathil‍ amar‍tthuka vaadi / prathikalude peranusaricchulla kosu listtu: •    "responder/petitioner "enna menuvil‍ amar‍tthuka •    prathi / vaadiyude peru thiranjeduttha shesham "submit" ennathil‍ amar‍tthuka kosu listtu motthamaayi kandetthunnathin •    "entire cause list" enna menuvil‍ amar‍tthuka
 
                     
                                       
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions