നിയമ വകുപ്പ്

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    നിയമ വകുപ്പ്                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                    നിയമ വകുപ്പ് - കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

നിയമ വകുപ്പ്

 

നിയമ വകുപ്പിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന പശ്ചാത്തലം പ്രാഥമികമായി ഇന്‍ഡ്യ‍ന്‍ ഭരണഘടനയില്‍ അധിഷ്ഠിതമാണ്.   ഇന്‍ഡ്യ‍ന്‍ ഭരണഘടന 166-ാം അനുച്ഛേദം ഖണ്ഡം (3) പ്രകാരം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ കാര്യനിര്‍വ്വഹണം സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കുവാനുളള അധികാരവും, ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് ഗവര്‍ണ്ണ‍ര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവേചനാധികാരമുപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊഴികെയുളള കാര്യനിര്‍വ്വഹണം മന്ത്രിമാര്‍ക്കിടയി‍ല്‍ വിഭജിച്ചു നല്‍കുവാനുളള അധികാരവും ഗവര്‍ണ്ണറിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്.   ഇന്‍ഡ്യ‍ന്‍ ഭരണഘടനയുടെ 166-ാം അനുച്ഛേദം ഖണ്ഡം (2), ഖണ്ഡം (3) ഇവ അനുസരിച്ചുളള സ്വന്തം അധികാരമുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗവര്‍ണ്ണ‍ര്‍ രൂപീകരിച്ച കാര്യനിര്‍വ്വഹണം സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങള്‍ ഒരു ഒദ്യോഗിക രഹസ്യ രേഖയാണ്.  ഈ  ചട്ടങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ കാര്യനിര്‍വ്വഹണം വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതും നിര്‍വഹിക്കപ്പെടുന്നതും.  കാര്യനിര്‍വ്വഹണ ചട്ടങ്ങളുടെ  രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ഉളളടക്കം സര്‍ക്കാ‍ര്‍ വകുപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റും നിയമ വകുപ്പടക്കമുളള വകുപ്പുകള്‍ക്കിടയി‍ല്‍ കാര്യനിര്‍വ്വഹണം എങ്ങിനെ വിഭജിച്ചിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുമാണ്.  കാര്യനിര്‍വ്വഹണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 61 അനുസരിച്ച് ചട്ടങ്ങള്‍ക്ക് പരിപൂരകമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങ‍ള്‍ മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശ പ്രകാരം ഗവര്‍ണ്ണര്‍ക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്നതാണ്.  ഇപ്രകാരം കാര്യനിര്‍വ്വഹണ ചട്ടങ്ങള്‍ക്ക് പരിപൂരകമായി കേരള സര്‍ക്കാ‍ര്‍ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഇന്‍സ്ട്രക്ഷന്‍സ് നിലവിലുണ്ട്.   സര്‍ക്കാ‍ര്‍ കാര്യനിര്‍വ്വഹണ ചട്ടങ്ങളും കേരള സര്‍ക്കാ‍ര്‍ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്  ഇന്‍സ്ട്രക്ഷന്‍സും കൂടാതെ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ വകുപ്പുക‍ള്‍ കേരള സെക്രട്ടറിയേറ്റ്  ഓഫീസ് മാന്വലിലെ വ്യവസ്ഥകളാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.   1957 -ലാണ് കേരള സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഓഫീസ് മാന്വ‍ല്‍ തിരു-കൊച്ചി സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഓഫീസ് മാന്വലിലെയും, മദ്രാസ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മാന്വലിലെയും, ഉചിതമായ വ്യവസ്ഥകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കൊണ്ട് സമാഹൃതമായത്.  നിയമ വകുപ്പ് സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലെ മറ്റെല്ലാ വകുപ്പുകളും പോലെ കേരള സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഓഫീസ് മാന്വലി‍ന്‍ പ്രകാരമുളള നടപടി ക്രമങ്ങളാണ് നയിക്കപ്പെടുത്.  എന്നാല്‍ വകുപ്പിലെ ജോലിയുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത് കേരള നിയമ വകുപ്പ് മാന്വലിലെ നടപടിക്രമങ്ങളും പിന്‍തുടരുന്നുണ്ട്.

 

ആമുഖം

 

നിയമ വകുപ്പ്, സെക്രട്ടേറിയേറ്റില്‍ പ്രത്യേകവും സ്വതന്ത്രവുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ്. സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലെ മെയി‍ന്‍ ബ്ലോക്കി‍ല്‍, ദര്‍ബാ‍ര്‍ ഹാളിന് തെക്ക് വശത്തായാണ് നിയമ വകുപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.  നിയമ വകുപ്പിലെ ജോലികള്‍ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നിയമ സെക്രട്ടറിയാണ് നിര്‍വഹിച്ചു വരുന്നത്.

 

നിലവില്‍ നിയമ വകുപ്പി‍ല്‍ 34 വിഭാഗങ്ങളാണുളളത്.   നിയമ വകുപ്പിന്റെ ജോലികള്‍ പ്രധാനമായും താഴെപ്പറയുന്നവ ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ്.

 

1.വകുപ്പിന്റെ പൊതുഭരണം, അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലാഫീസിന്റെ ഭരണ നിര്‍വ്വഹണം,കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഭരണ നിര്‍വ്വഹണം,വൃക്തി നിയമങ്ങളുടെ ഭരണ നിര്‍വ്വഹണം,ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശത്തിന്റെയും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളുടെയും ഭരണ നിര്‍വ്വഹണം, കോര്‍ട്ട് ഫീ ആന്റ് സ്യൂട്ട് വാലുവേഷ‍ന്‍ ആക്റ്റിന്റെ ഭരണ നിര്‍വ്വഹണം, കേരള അഡ്വക്കേറ്റ് ക്ലര്‍ക്ക് വെല്‍ഫെയ‍ര്‍ ഫണ്ടിന്റെ ഭരണ നിര്‍വ്വഹണം, കേരള ലീഗല്‍ ബെനിഫിറ്റ് ഫണ്ടിന്റെ ഭരണ നിര്‍വ്വഹണം.

 

2.നിയമ നിര്‍മ്മാണവും , നിയമങ്ങളുടെ ഏകീകരണവും.

 

3.സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മറ്റു വകുപ്പുകള്‍ക്കുളള നിയമോപദേശം.

 

4.കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം.

 

5.കണ്‍വേയന്‍സിംഗ്.

 

6.നോട്ടറിമാരുടെയും സര്‍ക്കാ‍ര്‍ അഭിഭാഷകരുടെയും നിയമനം.

 

7.നിയമങ്ങളുടെ പരിഭാഷ.

 

കൂടാതെ നിയമ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുളള ഒരു റഫറന്‍സ് ലൈബ്രറിയായി സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് നിയമ വകുപ്പ് ലൈബ്രറി പ്രവര്‍ത്തിച്ച വരുന്നു. നിയമ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന്‍ കീഴിലാണ് ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.  നിയമ വകുപ്പിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് ഓഫീസ് മാന്വലിലും നിയമ വകുപ്പ് മാന്വലിലും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുളള നടപടി ക്രമങ്ങളാലാണ് നയിക്കപ്പെടുന്നത്.   നിയമ വകുപ്പ്,സെക്രട്ടേറിയറ്റിനുളളിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഘടകമായതിനാല്‍ വകുപ്പിലെ സംസ്ഥാപനവും,ജീവനക്കാര്യം, ബ‍‍ഡ്ജറ്റും, കണ്ടിജന്‍സികളും, ഫര്‍ണിച്ചറുകളും, സ്റ്റേഷനറികളും, മറ്റു ഭരണപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വകുപ്പില്‍ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തു വരുന്നു.

 

ലഘു ചരിത്രം

 

നിയമ വകുപ്പിന്റെ ചരിത്രം തിരുവിതാംകൂറിന്റയും തിരുവിതാംകൂര്‍ കൊച്ചിയുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു.   ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്‍ഡ്യ കമ്പനിയുമായുളള ബന്ധം വഴി സ്ഥാപിതമായ പാശ്ചാത്യ നിയമ ശാസ്ത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതുവരെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ നിയമഘടന പ്രാദേശികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുളളതായിരുന്നു.  മുന്‍പ് ഭരണ നിര്‍വ്വഹണം സാധ്യതമാക്കുന്നതിനുളള ചട്ടങ്ങള്‍ ചട്ടവരിയോലക‍ള്‍ വഴിയാണ് മഹാരാജാവ് വിളംബരം ചെയ്തിരുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിന്റ നിയമ നിര്‍മ്മാണ ചരിത്രത്തി‍ല്‍ ആംഗ്ലോ-ഇന്‍ഡ്യ‍ന്‍ സങ്കലനങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊളളിച്ചതിന് പിന്നി‍ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് കേണ‍ല്‍ മണ്‍ട്രോ ആയിരുന്നു. പുതിയ കോടതികള്‍ സ്ഥാപിതമാക്കപ്പെട്ടപ്പോ‍ള്‍ നിലവിലുളള നിയമങ്ങളുടെ ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് ആവശ്യമായി വരികയും 1835 എ.ഡി.-യില്‍ ദിവാന്‍ പേഷ്കാരായി നിയമിതനായ കുന്ദ‍ന്‍ മേനോ‍ന്‍ പിന്നീട് ആദ്യത്തെ കോഡ് ഓഫ് റെഗുലേഷന്‍സ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

 

1861-ലെ ഇന്‍ഡ്യ‍ന്‍ കൗണ്‍സി‍ല്‍ ആക്റ്റാണ് നിയമനിര്‍മ്മാണത്തി‍ല്‍ പൊതു പ്രാതിനിധ്യത്തിന് വഴി തെളിച്ചത്.   1887എ.ഡി.(1063 എം.ഇ.) ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്‍സി‍ല്‍ ആക്റ്റ് II വഴിയാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്‍സി‍ല്‍  സ്ഥാപിതമാക്കപ്പെട്ടതും പ്രാതിനിധ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശ്രീമൂലം തിരുനാള്‍ മഹാരാജാവ് തുടക്കമിട്ടതും.  1904-ല്‍ ഭരണപരമായ ഒരു ഉത്തരവ് വഴിയാണ് ശ്രീമൂലം അസംബ്ലി സ്ഥാപിതമാക്കപ്പെട്ടത്.  1933-ലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിഫോംസ് ആക്റ്റ് II വഴി രണ്ട് നിയമ നിര്‍മ്മാണ സഭക‍ള്‍ രൂപീകൃതമാക്കപ്പെട്ടു- ശ്രീചിത്ര സ്റ്റേറ്റ് കൗണ്‍സിലും ശ്രീമൂലം അസംബ്ലിയും.   നിയമ നിര്‍മ്മാണ കാര്യങ്ങ‍ള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ സഭകള്‍ക്ക് വിശാലമായ അധികാരങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നിയമനിര്‍മ്മാണ സഭയുമായി ആലോചിക്കാതെ തന്നെ നിയമനിര്‍മ്മാണം നടത്തുന്നതിനുളള അധികാരം മഹാരാജാവില്‍ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു.  പ്രസ്തുത നിയമ നിര്‍മ്മാണങ്ങ‍ള്‍ ആക്റ്റുകളായോവിളംബരങ്ങളായോ ആണ് നിലവില്‍ വന്നത്.1949-ല്‍ സംയോജിത തിരുവിതാംകൂര്‍-കൊച്ചി രൂപീകൃതമായി. കൊച്ചിയിലെയും തിരുവിതാംകൂറിലെയും  ഭരണകര്‍ത്താക്ക‍ള്‍ തമ്മിലുളള ഉടമ്പടി പ്രകാരം സംയോജിത സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലവനായത്  "രാജപ്രമുഖന്‍" എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട തിരുവിതാംകൂ‍ര്‍ രാജാവായിരുന്നു.   വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംയോജനത്തെ തുടര്‍ന്ന് 1956 നവംബര്‍ 1-ാം തീയതി കേരള സംസ്ഥാനം നിലവില്‍ വന്നു.

 

ഇത്തരം നിയമ നിര്‍മ്മാണ വികസനങ്ങള്‍ക്കിടയി‍ല്‍ 1865- സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ശ്രീ.ആയില്യം തിരുനാള്‍ മഹാരാജാവ് നിര്‍വ്വഹിക്കുകയുണ്ടായി .   1869 ആഗസ്റ്റ് 23-ാം തീയതി മുതല്‍ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു.  മുന്‍പ് സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഹജൂ‍ര്‍ കച്ചേരി, പുത്തന്‍ കച്ചേരി എന്നീ പേരുകളിലായിരുന്നു.    1949 ആഗസ്റ്റ് മാസം 25- തീയതി പുറപ്പെടുവിച്ച എം3-5412/49/സി.എസ്. സര്‍ക്കുല‍ര്‍‍ പ്രകാരമാണ്  'സര്‍ക്കാ‍ര്‍ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് '  എന്ന് സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് അറിയപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങിയത്.

 

ഭരണനവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 1871-ല്‍ കേണ‍ല്‍ മണ്‍ട്രോയും ലക്ഷമിഭായി രാജ്ഞിയും സെക്രട്ടേറിയേറ്റി‍ല്‍ റവന്യൂ,ധനകാര്യം, പോലീസ് തുടങ്ങിയ ചില പ്രധാന വകുപ്പുകള്‍ രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി.   കുറേ നാളുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് നിയമ വകുപ്പ് രൂപീകൃതമായത്.

 

നിയമ വകുപ്പിന്റെ രൂപീകരണം

 

ആരംഭത്തില്‍ നിയമ വകുപ്പ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയേറ്റ്  സര്‍വ്വീസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നതും ഇലക്ഷന്‍ വകുപ്പ്,അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലാഫീസ്, ഓഫീഷ്യല്‍ ട്രസ്റ്റി ആഫീസ് , തുടങ്ങിയവ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതുമായിരുന്നു.  തിരുവിതാംകൂര്‍ - കൊച്ചി സര്‍ക്കാ‍ര്‍ നടത്തി വന്നിരുന്ന നിയമങ്ങളുടെയും ഓര്‍ഡിനന്‍സുകളുടെയും പ്രസീദ്ധീകരണ പുനഃസംയോജനത്തിന്റെ ഭാഗമായുളള പാര്‍ട്ട് എ സംസ്ഥാന ഭരണ നിര്‍വ്വഹണത്തിന്റെ മാതൃകയി‍ല്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി അതിനെ പുനഃക്രമീകരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 1956 ജുണില്‍ ശ്രീ.സി.പി.ഗോപാലന്‍ നായരെ സ്പെഷ്യ‍ല്‍ ഓഫീസറായി നിയമിച്ചു.  മദ്രാസ് മോഡലില്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പുനഃക്രമീകരണം ചെയ്യുന്നതിന് ശിപാര്‍ശ ചെയ്തു കൊണ്ട്  ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് അദ്ദേഹം സമര്‍പ്പിക്കുകയുണ്ടായി.  പ്രസ്തുത ശിപാര്‍ശകള്‍ സര്‍ക്കാ‍ര്‍ അംഗീകരിക്കുകയും 01/01/1957 മുതല്‍ സാധുത നല്‍കി കൊണ്ട് നിയമ വകുപ്പ് ഉള്‍പ്പെടെയുളള 10 വകുപ്പുകള്‍ സെക്രട്ടേറിയേറ്റി‍ല്‍ നിലവില്‍വരികയും ചെയ്തു.

 

വകുപ്പും ചുമതലയും

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

ക്രമ നം.

 
 

സെക്ഷന്‍(ടെലിഫോണ്‍   നമ്പര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ)(0471-251****)

 
 

സീറ്റ് നം.

 
 

വിഷയം

 
 

1

 
 

ഭരണ I

 

8043

 
 

1

 
 

അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറിയും അതിനു മുകളില്‍ റാങ്കുള്ള   ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍മാരുടെ എല്ലാ ജീവനക്കാര്യങ്ങളും ഡി.പി.സി. ഹയറും.

 
 

 

 
 

7015

 
 

2

 
 

എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജി.പി.എഫ്.,ജി.ഐ.എസ്., എസ്.എല്‍.ഐ.,എഫ്.ബി.എസ്., ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്   സ്കീം മുതലായവയും, ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളുടെ   സൂക്ഷിപ്പും, നോണ്‍ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍മാരുടെ റ്റി.എ. ബില്ലും, വിവിധ   ബോര്‍ഡുകള്‍, ഫണ്ടുകള്‍, കമ്മിറ്റികള്‍   തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് ഓഫീസര്‍മാരെ നാമ നിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതും.

 
 

 

 
 

7015

 
 

3

 
 

ശമ്പള ബില്ലുകള്‍, എന്‍.ജി.ഒ. മാരുടെ ഇന്‍കം ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും   റ്റി.ഡി.എസും തയ്യാറാക്കല്‍,എല്‍.പി.സി. യും സാലറി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും നല്‍കല്‍.

 
 

 

 
 

8043

 
 

4

 
 

ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍, റിക്കണ്‍സിലിയേഷന്‍,ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ മറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരുമായുള്ള മീറ്റിംഗ്, നിയമ വകുപ്പിലെ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്,ഔദ്യോഗിക ഭാഷ (നിയമ നിര്‍മ്മാണ)കമ്മീഷന്റെ ഭരണം.

 
 

 

 
 

7015

 
 

5

 
 

സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍, ഓഫീസ്   സൂപ്രണ്ട്മാര്‍,പേഴ്സണല്‍ അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍,കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍ എന്നിവരുടെ ജീവനക്കാര്യങ്ങള്‍, ഡി.പി.സി. (ലോവര്‍), ഐ.എല്‍.ആര്‍ (കേരള സീരീസ്) - ലെ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാരുടെ നിയമനവും ഭരണവും.

 
 

2

 
 

ഭരണ II

 

8864

 
 

1

 
 

ദഫേദാര്‍, ക്ലറിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്, അറ്റന്‍ഡര്‍,ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്റ് എന്നിവരുടെ ജീവനക്കാര്യങ്ങളും ഹോളിഡേ ഡ്യൂട്ടി   നിയമനങ്ങളും.

 
 

 

 
 

8864

 
 

2

 
 

ലീഗല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II, തമിഴ്, കന്നട ട്രാന്‍സ്ലേറ്റര്‍മാര്‍   എന്നിവരുടെ ജീവനക്കാര്യങ്ങള്‍.

 
 

 

 
 

8864

 
 

3

 
 

ക്യാഷ്, കണ്ടിജന്‍സീസ്, ടെലഫോണ്‍   ബില്ലുകളുടെയും ഇന്ധനത്തിന്റെയും പണമടയ്ക്കല്‍, ഓഫിസ്   വാഹനങ്ങളുടെ റിപ്പയറും മെയിന്റനന്‍സും.

 
 

 

 
 

8864

 
 

4

 
 

ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ബൈന്‍ഡര്‍, റോണിയോ   ഓപ്പറേറ്റര്‍,ഡ്രൈവര്‍ എന്നിവരുടെ ജീവനക്കാര്യങ്ങള്‍,എന്‍.എല്‍.സി. നല്‍കല്‍, നിയമ (ഭരണ)വകുപ്പിലെ പലവക കാര്യങ്ങള്‍, മെഡിക്കല്‍ റീ   ഇമ്പേഴ്സ്മെന്റ് ക്ലൈം അനുവദിക്കല്‍, യാത്ര അനുമതി, നിയമ വകുപ്പിലെ എസ്.സി./എസ്.റ്റി.,ഒ.ബി.സി. വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രാതിനിദ്ധ്യം സംബന്ധിച്ച   കാര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ.

 
 

 

 
 

8864

 
 

5

 
 

ലീഗല്‍ അസിസ്റ്റ്ന്റ് ഗ്രേഡ് I, അസിസ്റ്റന്റ്   ലീഗല്‍ ഓഫീസര്‍ എന്നിവരുടെ ജീവനക്കാര്യങ്ങള്‍,സീനിയോറിറ്റി   ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍, ലോണുകളും അഡ്വാന്‍സുകളും.

 
 

3

 
 

ഇന്‍സ്പെക്ഷന്‍

 

8863

 
 

1

 
 

അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല്‍, അഡീഷണല്‍ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല്‍, ഹൈക്കോടതിയിലെ ഗവണ്‍മെന്റ് ലാ ഓഫീസര്‍മാര്‍ തുടങ്ങിയവരുടെയും, സുപ്രീം കോടതിയിലെ സ്റ്റാന്റിംഗ് കൌണ്‍സല്‍ പാനല്‍ കൌണ്‍സല്‍, എന്നിവരുടെയും ജില്ലാ - സബ് കോടതി   സെന്ററുകളിലെ ലാ ഓഫീസര്‍മാരുടെയും നിയമനങ്ങളും, അഡ്വക്കേറ്റ്   ജനറല്‍ ഓഫീസിന്റെ ഭരണവും.

 
 

 

 
 

8863

 
 

2

 
 

അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല്‍, അഡീഷണല്‍ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല്‍, ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷന്‍, സ്പെഷ്യല്‍   ഗവണ്‍മെന്റ് പ്ലീഡര്‍മാര്‍, പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍മാര്‍,ഗവണ്‍മെന്റ് പ്ലീഡര്‍മാര്‍, സ്റ്റാന്റിംഗ്   കൌണ്‍സല്‍,പാനല്‍ കൌണ്‍സല്‍ എന്നിവരുടെ ഫീസ് നല്‍കല്‍.

 
 

 

 
 

8863

 
 

3

 
 

ഗവണ്‍മെന്റ് ലാ ഓഫീസര്‍മാരുടെ കാര്യാലയങ്ങളുമായി   ബന്ധപ്പെട്ട പലവക ജോലികള്‍, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ള കേസ് നടത്തിപ്പിനായുള്ള   ബദല്‍ ക്രമീകരണങ്ങള്‍,സ്പെഷ്യല്‍ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍   നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപദേശം നല്‍കല്‍,രജിസ്റ്ററുകള്‍   ഡോക്കറ്റ് ഷീറ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രിന്റിംഗും ലാ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് വിതരണം   ചെയ്യലും, ലാ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് ലാ ജേര്‍ണല്‍ വിതരണം   ചെയ്യലും സംസ്ഥാന വ്യവഹാര നയം നടപ്പാക്കലും.

 
 

 

 
 

8863

 
 

4

 
 

ഗവണ്‍മെന്റ് ലാ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് എതിരായ നടപടികള്‍, കേരള   ഗവണ്‍മെന്റ് ലാ ഓഫീസര്‍മാരുടെ (നിയമനവും സേവന   വ്യവസ്ഥകളും) കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പും ചട്ടങ്ങളുടെ ഭരണ   കാര്യങ്ങള്‍, ഗവണ്‍മെന്റ് ലാ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് എതിരായ   പരാതികള്‍,അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ മുതലായവ, ഗവണ്‍മെന്റ് ലാ ഓഫീസര്‍മാരുടെ കാര്യാലയങ്ങളുടെയും രജിസ്റ്ററുകളുടെയും   പരിശോധനയും തുടര്‍ നടപടികളും.

 
 

4

 
 

സ്യൂട്ട് - I

 

8027

 
 

1

 
 

പൊതുഭരണ, നിയമ, ആഭ്യന്തര, ഊര്‍ജ്ജ വകുപ്പുകളില്‍ നിന്നുള്ള കേസുകള്‍ നിലവിലുള്ള ഫയലുകളിന്മേല്‍   ഉപദേശം, റിവിഷന്‍/അപ്പീല്‍   എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാദ്ധ്യത സംബന്ധിച്ച നിയമോപദേശം.

 
 

 

 
 

8027

 
 

2

 
 

റവന്യു, വിവര സാങ്കേതിക, ഭക്ഷ്യവും   സിവില്‍ സപ്ലൈസും ഉപഭോക്തൃകാര്യവും, ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ   പരിഷ്കാര, ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാര (ഔദ്യോഗിക ഭാഷ), ധനകാര്യ വകുപ്പുകളില്‍   നിന്നുള്ള കേസുകള്‍ നിലവിലുള്ള ഫയലുകളില്‍ ഉപദേശം, റിവിഷന്‍/അപ്പീല്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സാദ്ധ്യത സംബന്ധിച്ച നിയമോപദേശം.

 
 

 

 
 

8027

 
 

3

 
 

വ്യവസായവും വാണിജ്യവും, ഉന്നത   വിദ്യാഭ്യാസം,സാമൂഹ്യ നീതി, വിജിലന്‍സ്, പട്ടിക ജാതി / പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വികസനം, പിന്നാക്ക സമുദായ വികസനം,സാംസ്കാരിക, ഭവന നിര്‍മ്മാണം എന്നീ വകുപ്പുകളില്‍ നിന്നുള്ള കേസുകള്‍ നിലവിലുള്ള   ഫയലുകളിന്മേല്‍ ഉപദേശം, റിവിഷന്‍/അപ്പീല്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാദ്ധ്യത സംബന്ധിച്ച നിയമോപദേശം.

 
 

5

 
 

സ്യൂട്ട് - II

 

8246

 
 

1

 
 

സഹകരണ, ഗതാഗത, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ   വകുപ്പുകളില്‍ നിന്നുള്ള കേസുകള്‍ നിലവിലുള്ള ഫയലുകളിന്മേല്‍ ഉപദേശം, റിവിഷന്‍/അപ്പീല്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സാദ്ധ്യത   സംബന്ധിച്ച നിയമോപദേശം.

 
 

 

 
 

8246

 
 

2

 
 

നികുതി, വനം വന്യജീവി, ശാസ്ത്ര   സാങ്കേതിക,തീരദേശ ഉള്‍നാടന്‍ ഗതാഗത, ഇലക്ഷന്‍ വകുപ്പുകളില്‍ നിന്നുള്ള കേസുകള്‍ നിലവിലുള്ള ഫയലുകളിന്മേല്‍   ഉപദേശം, റിവിഷന്‍/അപ്പീല്‍   തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സാദ്ധ്യത സംബന്ധിച്ച നിയമോപദേശം.

 
 

 

 
 

8246

 
 

3

 
 

പൊതുമരാമത്ത്, ജലവിഭവ, പ്ലാനിംഗ് &ഇക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ്, മൃഗസംരക്ഷണ,ക്ഷീര വികസന, കൃഷി പരിസ്ഥിതി, വകുപ്പുകളില്‍ നിന്നുള്ള കേസുകള്‍ നിലവിലുള്ള ഫയലുകളിന്മേല്‍ ഉപദേശം, റിവിഷന്‍/അപ്പീല്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സാദ്ധ്യത   സംബന്ധിച്ച നിയമോപദേശം.

 
 

6

 
 

സ്യൂട്ട് - III

 

8246

 
 

1

 
 

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം, സ്റ്റോഴ്സ് പര്‍ച്ചേസ്,നോര്‍ക്ക, ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ & പബ്ലിക് റിലേഷന്‍ എന്നീ വകുപ്പുകളില്‍ നിന്നുള്ള കേസുകള്‍ നിലവിലുള്ള   ഫയലുകളിന്മേല്‍ ഉപദേശം റിവിഷന്‍/അപ്പീല്‍   തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സാദ്ധ്യത സംബന്ധിച്ച നിയമോപദേശം.

 
 

 

 
 

8246

 
 

2

 
 

ആരോഗ്യവും കുടുബക്ഷേമവും, തൊഴിലും   പുനരധിവാസവും, ഫിഷറീസ്, കായികവും   യുവജനക്ഷേമവും, പാര്‍ലമെന്ററികാര്യം എന്നീ   വകുപ്പുകളില്‍ നിന്നുള്ള കേസുകള്‍ നിലവിലുള്ള ഫയലുകളിന്മേല്‍ ഉപദേശം റിവിഷന്‍/അപ്പീല്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാദ്ധ്യത സംബന്ധിച്ച നിയമോപദേശം.

 
 

7

 
 

ലൈബ്രറി

 

8392

 
 

 

 
 

ലൈബ്രറിയുടെ പൊതുഭരണം, പുസ്തകങ്ങള്‍   ഇലക്ട്രോണിക്സ് വസ്തുക്കള്‍ എന്നിവയുടെ വാങ്ങല്‍, ജേര്‍ണലുകള്‍   വാങ്ങല്‍, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിക്കല്‍, മാസികകളും അവയുടെ വരിസംഖ്യ അടയ്ക്കലും, ജേര്‍ണലുകളുടെ   ക്രമീകരണവും, അവ ഗവണ്‍മെന്റ് പ്രസ്സിലേക്ക്   ബൈന്റിംഗിനായി അയയ്ക്കുന്നതും, റഫറന്‍സ് സേവനങ്ങള്‍, നിയമ വകുപ്പിലെ ടെലഫോണ്‍ ഡയറക്ടറി പുതുക്കല്‍, ഇന്റര്‍ സ്റ്റേറ്റ് കൌണ്‍സില്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത്   സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങള്‍

 
 

8

 
 

മോണിറ്ററിംഗ് സെല്‍

 

8858

 
 

1

 
 

ജില്ലാ കളകട്രേറ്റുകളുടെ കീഴില്‍ വരുന്ന സര്‍ക്കാര്‍   കേസുകളുടെ നിരീക്ഷണം, ഗവണ്‍മെന്റ് പ്ലീഡര്‍ ഓഫീസുകളുടെയും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍മാരുടെയും   വേതനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2014-00-114-LA & C-98, 2014-00-114-98 എന്ന ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൌണ്ടിന്റെ നിയന്ത്രണം,

 
 

 

 
 

8858

 
 

2

 
 

വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന്‍മാരുടെ കാര്യാലയങ്ങളിലെ ഗവണ്‍മെന്റ്   കേസുകളുടെ നിരീക്ഷണവും മറ്റ പലവക ജോലികളും.

 
 

9

 
 

നോഡല്‍

 

7299

 
 

1

 
 

ബൌദ്ധിക സ്വത്തവകാശത്തിന്റെയും ബന്ധപ്പെട്ട   കാര്യങ്ങളുടെയും ഭരണം,പ്രോജക്ടുകള്‍   നടപ്പാക്കല്‍, നിയമ വകുപ്പിന്റെ ആധുനീകവത്കരണ   പ്രോജക്ട്, നിയമ ഓഫീസുകളിലെ കോടതി കേസുകളുടെ   നീരീക്ഷണം (സി.സി.എം.എസ്.), നിയമ   വകുപ്പിലെ ഇ-ഗവേര്‍ണന്‍സിന്റെ പ്രാരംഭ നടപടികളും   മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചുചേര്‍ക്കല്‍

 
 

 

 
 

7299

 
 

2

 
 

നിയമ വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്,പരിശീലനവും   കോഴ്സ് സിലബസ് തയ്യാറാക്കലും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും, കേരള   സ്റ്റേറ്റ് വെബ് പോര്‍ട്ടലിലെ നിയമ വകുപ്പിന്റെ ഉള്ളടക്കം കാലാനുസൃതമായി   പുതുക്കല്‍, സി.സി.എം.എസ്.പ്രോജക്റ്റുമായി   ബന്ധപ്പെട്ട ലീഗല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്മാരുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കവും സ്വത്ത് വിവരങ്ങളുടെ   ഓണ്‍ലൈന്‍ ഫൈലിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും.

 
 

10

 
 

പബ്ലിക്കേഷന്‍

 

8410

 
 

1

 
 

ആക്ടുകളുടെയും ഓര്‍ഡിനന്‍സുകളുടെയും വാര്‍ഷിക   വാല്യങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കല്‍,കേരളത്തിലെ ആക്ടുകളുടെ വാര്‍ഷിക പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കലും   പ്രസിദ്ധീകരിക്കലും, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള   കത്തിടപാടുകള്‍,നിയമങ്ങള്‍ പ്രബല്യത്തില്‍ വന്ന തീയതികള്‍   അടങ്ങുന്ന രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പും, 'എ' മുതല്‍'കെ' വരെയുള്ള   കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളുടെ ഫോള്‍ഡറുകളുടെ പുതുക്കല്‍ എന്നിവ.

 
 

 

 
 

8410

 
 

2

 
 

കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് നിയമങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം, ലാ   കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍മേലും, ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്റില്‍   നിന്നോ, ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നോ, കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും നിയമ നിര്‍മ്മാണ   കാര്യങ്ങളിലോ,കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് ബില്ലുകളിന്മേലോ   സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അറിയിക്കല്‍, മറ്റ്   സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നിയമങ്ങളും ഓര്‍ഡിനന്‍സും പരസ്പരം ശേഖരിക്കല്‍   ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്റ് ഗസറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍, 'എല്‍'മുതല്‍ 'എസ്' വരെയുള്ള   കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളുടെ ഫോള്‍ഡറുകളുടെ പുതുക്കല്‍ എന്നിവ.

 
 

 

 
 

8410

 
 

3

 
 

കേരള കോഡ് തയ്യാറാക്കലും അവയുടെ കാലോചിതമായ   പുതുക്കലും, സംസ്ഥാന ആക്ടുകള്‍ വീണ്ടും അച്ചടിക്കല്‍, 'റ്റി' മുതല്‍'ഇസഡ്' വരെയുള്ള   കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളുടെ ഫോള്‍ഡറുകളുടെ പുതുക്കല്‍, ലാ   കമ്മിഷന്‍ റിപ്പേര്‍ട്ടുകളിന്മേലും, കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ്   ബില്ലുകള്‍, കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ   വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ മറ്റ് നിയമ   നിര്‍മ്മാണ കാര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാട് അറിയിക്കല്‍   എന്നിവ.

 
 

 

 
 

8410

 
 

4

 
 

കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളുടെയും   ഫോള്‍ഡര്‍ വാല്യങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പും വിതരണവും എല്ലാ സംസ്ഥാന ആക്ടുകളുടെയും ഫോള്‍ഡറുകള്‍   യഥാസമയം പുതുക്കലും സ്റ്റേറ്റ് ഗസറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യലും,നിയമ ഭരണ   ചട്ടങ്ങളുടെയും വിജ്ഞാപനങ്ങളുടെയും സൂചിക തയ്യാറാക്കലും പ്രസിദ്ധീകരണവും.

 
 

11

 
 

പാര്‍ലമെന്ററി

 

7185

 
 

 

 
 

കേരള നിയമസഭ, ലോകസഭ, രാജ്യസഭ   എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേപ്പറുകളും,ചോദ്യങ്ങളും   ഉത്തരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നത് ക്രോഡീകരിക്കലും, 2005 ലെ   വിവരാവകാശ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികള്‍, നിയമ   വകുപ്പിലെ ഇന്റേണല്‍ ഓഡിറ്റ്.

 
 

12

 
 

യൂണിഫൈഡ് സ്പെഷ്യല്‍ സെല്‍

 

8055

 
 

 

 
 

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിന്റേയും കേരള   മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ടിന്റേയും കീഴിലുള്ള ചട്ടങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയും   പരിഭാഷയും ഉപദേശം നല്‍കലും. നിയമ (ലെഗ് - സി) വകുപ്പു് അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ   ഉത്തരവിന്‍ പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന തര്‍ജ്ജമ ജോലികള്‍.

 
 

13

 
 

കെ.എല്‍.ബി.എഫ്.

 

8048

 
 

1

 
 

കേരള ലീഗല്‍ ബെനിഫിറ്റ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്   അക്കൌണ്ടുകള്‍, രജിസ്റ്ററുകള്‍ സൂക്ഷിക്കല്‍, വൌച്ചറുകള്‍, ചെക്ക് ബുക്കുകള്‍,ബഡ്ജറ്റ്, ട്രഷറി അക്കൌണ്ട്സ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കല്‍, ട്രൈബ്യൂണലുകളിലും   അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റികളിലും പരിശോധന നടത്തലും തുടര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കലും, ലാ റിഫോംസ് കമ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും.

 
 

 

 
 

8048

 
 

2

 
 

അഡ്വക്കേറ്റുമാരുടെ ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിന്റേയും   അഡ്വക്കേറ്റ് ക്ലര്‍ക്കുമാരുടെ ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിന്റേയും ഭരണം, മീറ്റിംഗുകള്‍, ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടുകളുടെ വാര്‍ഷിക ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് തുടങ്ങിയവ.

 
 

14

 
 

കണ്‍വെയന്‍സിംഗ് സെല്‍

 

8498

 
 

1

 
 

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, തീരദേശ ഉള്‍നാടന്‍ ഗതാഗതം, പരിസ്ഥിതി, ധനകാര്യം,മത്സ്യബന്ധനവും   തുറമുഖവും, വനം വന്യജീവി,പൊതുഭരണം, ആഭ്യന്തരം, തൊഴിലും പുനരധിവാസവും, നിയമം, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണം, നോര്‍ക്ക, പാര്‍ലമെന്ററികാര്യം,പൊതുമരാമത്ത്, റവന്യു, കായികവും യുവജനകാര്യവും, സ്റ്റോഴ്സ് പര്‍ച്ചേസ്, നികുതി,ഗതാഗതം, വിജിലന്‍സ്, ജല വിഭവം എന്നീ വകുപ്പുകളില്‍ നിന്നും വരുന്ന പ്രമാണങ്ങളുടെ   സൂക്ഷ്മപരിശോധന, കണ്‍‍വെയന്‍സിംഗ്, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും പ്രമാണങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനുമായും ബന്ധപ്പെട്ട   ഉപദേശം തുടങ്ങിയവ.

 
 

 

 
 

8498

 
 

2

 
 

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം, വാണിജ്യ വ്യവസായം,കാര്‍ഷികം, മൃഗ സംരക്ഷണം, ക്ഷീര വികസനം,സഹകരണം, വിവര   സാങ്കേതികം,സാംസ്കാരികം, ഇലക്ഷന്‍, ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമം, ഊര്‍ജ്ജം, ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാരം, ഭവന നിര്‍മ്മാണം, ഭക്ഷ്യ സിവില്‍ സപ്ലൈസ്, ഉപഭോക്തൃകാര്യം, ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാരം (ഔദ്യോഗിക ഭാഷ), പട്ടിക ജാതി /പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വികസനം, പിന്നാക്ക സമുദായ വികസനം, ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ & പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ്, ആസൂത്രണവും സാന്പത്തിക   കാര്യവും, സാമൂഹ്യനീതി, ടൂറിസം, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികം എന്നീ വകുപ്പുകളില്‍ നിന്നും വരുന്ന പ്രമാണങ്ങളുടെ   പരിശോധന,കണ്‍‍വെയന്‍സിംഗ്, സ്റ്റാമ്പ്   ഡ്യൂട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പ്രസ്തുത കണ്‍വെയന്‍സിംഗ്   ഡോക്യുമെന്റിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനും.

 
 

15

 
 

ഔദ്യോഗിക ഭാഷ പ്രസിദ്ധീകണ -സെല്‍

 

7066

 
 

1

 
 

സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതിയുടെയും സുപ്രധാന   വിധിന്യായങ്ങള്‍, ഇതുവരെയും പരിഭാഷപ്പെടുത്താത്ത ആക്ടുകള്‍,വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ പരിഭാഷയും, 'നിയമ ധ്വനി'യുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവും.

 
 

 

 
 

7066

 
 

2

 
 

വിധിന്യായങ്ങളുടെ പരിഭാഷയും,പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള   നിയമങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കലും മറ്റ് പലവക ജോലികളും.

 
 

16

 
 

ലെജിസ്ലേഷന്‍ - എ

 

8044

 
 

1

 
 

ധനകാര്യം, ഇലക്ഷന്‍, വിനോദസഞ്ചാരം, നികുതി(ജി) എന്നീ   വകുപ്പുകളുടെ പ്രധാനവും സബോര്‍ഡിനേറ്റും നിയമ നിര്‍മ്മാണവും മലയാളത്തില്‍ നിന്ന്   ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും തിരിച്ചും ഉള്ള പരിഭാഷ ജോലികളും.

 
 

 

 
 

8044

 
 

2

 
 

നികുതി (ജി) ഒഴികെയുള്ള നികുതി, സ്റ്റോഴ്സ് പര്‍ച്ചേസ് എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ പ്രധാനവും സബോര്‍ഡിനേറ്റും   നിയമ നിര്‍മ്മാണവും മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും തിരിച്ചും ഉള്ള പരിഭാഷ   ജോലികളും.

 
 

17

 
 

ലെജിസ്ലേഷന്‍ - ബി

 

8738

 
 

1

 
 

പൊതു ഭരണം, ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാരം,ഉദ്യോഗസ്ഥ   ഭരണ പരിഷ്കാര (ഔദ്യോഗിക ഭാഷ), പട്ടിക ജാതി / പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വികസനം,പിന്നാക്ക സമുദായ വികസനം, റവന്യു (ദേവസ്വം)എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ പ്രധാനവും സബോര്‍ഡിനേറ്റും   നിയമ നിര്‍മ്മാണവും മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും തിരിച്ചും ഉള്ള പരിഭാഷ   ജോലികളും.

 
 

 

 
 

8738

 
 

2

 
 

ദേവസ്വം ഒഴികെ റവന്യു വകുപ്പിന്റെ പ്രധാനവും സബോര്‍ഡിനേറ്റും   നിയമ നിര്‍മ്മാണവും മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും തിരിച്ചും ഉള്ള പരിഭാഷ   ജോലികളും.

 
 

18

 
 

ലെജിസ്ലേഷന്‍ - സി

 

8085

 
 

1

 
 

പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം ഒഴികെയുള്ള തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ   വകുപ്പിന്റെ പ്രധാനവും സബോര്‍ഡിനേറ്റും നിയമ നിര്‍മ്മാണവും മലയാളത്തില്‍ നിന്ന്   ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും തിരിച്ചും ഉള്ള പരിഭാഷ ജോലികളും.

 
 

 

 
 

8085

 
 

2

 
 

തൊഴിലും പുനരധിവാസവും വകുപ്പിന്റെ പ്രധാനവും സബോര്‍ഡിനേറ്റും   നിയമ നിര്‍മ്മാണവും മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും തിരിച്ചും ഉള്ള പരിഭാഷ   ജോലികളും.

 
 

 

 
 

8085

 
 

3

 
 

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണം (പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടുമായി   ബന്ധപ്പെട്ടത്), വ്യവസായവും വാണിജ്യവും എന്നീ   വകുപ്പുകളുടെ പ്രധാനവും സബോര്‍ഡിനേറ്റും നിയമ നിര്‍മ്മാണവും മലയാളത്തില്‍ നിന്ന്   ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും തിരിച്ചും ഉള്ള പരിഭാഷ ജോലികളും.

 
 

19

 
 

ലെജിസ്ലേഷന്‍ - ഡി

 

8738

 
 

1

 
 

ഭവന നിര്‍മ്മാണം, സാംസ്കാരിക കാര്യം എന്നീ   വകുപ്പുകളുടെ പ്രധാനവും സബോര്‍ഡിനേറ്റും നിയമ നിര്‍മ്മാണം, നിയമങ്ങളുടെ ഏകീകരണവും റദ്ദാക്കലും, സേവിംഗ്സും   തുടങ്ങിയവയും മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും തിരിച്ചും ഉള്ള പരിഭാഷ   ജോലികളും.

 
 

 

 
 

8738

 
 

2

 
 

ഗതാഗതം, പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം, കായികവും   യുവജനകാര്യവും എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ പ്രധാനവും സബോര്‍ഡിനേറ്റും നിയമ നിര്‍മ്മാണവും   മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും തിരിച്ചും ഉള്ള പരിഭാഷ ജോലികളും.

 
 

20

 
 

ലെജിസ്ലേഷന്‍ - ഇ

 

8738

 
 

1

 
 

ആഭ്യന്തരം, ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ & പബ്ലിക്   റിലേഷന്‍സ് എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ പ്രധാനവും സബോര്‍ഡിനേറ്റും നിയമ നിര്‍മ്മാണവും   മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും തിരിച്ചും ഉള്ള പരിഭാഷ ജോലികളും.

 
 

 

 
 

8738

 
 

2

 
 

ഭക്ഷ്യ സിവില്‍ സപ്ലൈസ്, ഉപഭോക്തൃകാര്യം,വിജിലന്‍സ് എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ പ്രധാനവും സബോര്‍ഡിനേറ്റും നിയമ നിര്‍മ്മാണവും   മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും തിരിച്ചും ഉള്ള പരിഭാഷ ജോലികളും.

 
 

21

 
 

ലെജിസ്ലേഷന്‍ -എഫ്

 

7204

 
 

1

 
 

നിയമം, പൊതുമരാമത്ത്, ഊര്‍ജ്ജം   എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ പ്രധാനവും സബോര്‍ഡിനേറ്റും നിയമ നിര്‍മ്മാണവും മലയാളത്തില്‍   നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും തിരിച്ചും ഉള്ള പരിഭാഷ ജോലികളും.

 
 

 

 
 

7204

 
 

2

 
 

ജല വിഭവം, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികം, പരിസ്ഥിതി   എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ പ്രധാനവും സബോര്‍ഡിനേറ്റും നിയമ നിര്‍മ്മാണവും മലയാളത്തില്‍   നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ?

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    niyama vakuppu                  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                    niyama vakuppu - kooduthal vivarangal                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

niyama vakuppu

 

niyama vakuppinte pravar‍tthana pashchaatthalam praathamikamaayi in‍dya‍n‍ bharanaghadanayil‍ adhishdtithamaanu.   in‍dya‍n‍ bharanaghadana 166-aam anuchchhedam khandam (3) prakaaram samsthaana sar‍kkaarinte kaaryanir‍vvahanam sambandhiccha chattangal‍ roopeekarikkuvaanulala adhikaaravum, bharanaghadanayanusaricchu gavar‍nna‍r‍ addhehatthinte vivechanaadhikaaramupayogikkenda kaaryangaleaazhikeyulala kaaryanir‍vvahanam manthrimaar‍kkidayi‍l‍ vibhajicchu nal‍kuvaanulala adhikaaravum gavar‍nnarilaanu nikshipthamaayirikkunnathu.   in‍dya‍n‍ bharanaghadanayude 166-aam anuchchhedam khandam (2), khandam (3) iva anusaricchulala svantham adhikaaramupayogicchukeaandu gavar‍nna‍r‍ roopeekariccha kaaryanir‍vvahanam sambandhiccha chattangal‍ oru odyogika rahasya rekhayaanu.  ee  chattangal‍kkanusaricchaanu samsthaana sar‍kkaarinte kaaryanir‍vvahanam vibhajicchirikkunnathum nir‍vahikkappedunnathum.  kaaryanir‍vvahana chattangalude  randaam bhaagatthinte ulaladakkam sar‍kkaa‍r‍ vakuppukalude listtum niyama vakuppadakkamulala vakuppukal‍kkidayi‍l‍ kaaryanir‍vvahanam engine vibhajicchirikkappettirikkunnu ennathumaanu.  kaaryanir‍vvahana chattangalile chattam 61 anusaricchu chattangal‍kku paripoorakamaaya nir‍ddheshanga‍l‍ manthrisabhayude upadesha prakaaram gavar‍nnar‍kku purappeduvikkaavunnathaanu.  iprakaaram kaaryanir‍vvahana chattangal‍kku paripoorakamaayi kerala sar‍kkaa‍r‍ sekrattariyettu in‍sdrakshan‍su nilavilundu.   sar‍kkaa‍r‍ kaaryanir‍vvahana chattangalum kerala sar‍kkaa‍r‍ sekrattariyettu  in‍sdrakshan‍sum koodaathe sekrattariyettile vakuppuka‍l‍ kerala sekrattariyettu  opheesu maanvalile vyavasthakalaalum niyanthrikkappettirikkunnu.   1957 -laanu kerala sekrattariyettu opheesu maanva‍l‍ thiru-keaacchi sekrattariyettu opheesu maanvalileyum, madraasu sekrattariyettu maanvalileyum, uchithamaaya vyavasthakal‍ ul‍ppedutthi keaandu samaahruthamaayathu.  niyama vakuppu sekratteriyettile mattellaa vakuppukalum pole kerala sekrattariyettu opheesu maanvali‍n‍ prakaaramulala nadapadi kramangalaanu nayikkappeduthu.  ennaal‍ vakuppile joliyude prathyeka svabhaavam kanakkiledutthu kerala niyama vakuppu maanvalile nadapadikramangalum pin‍thudarunnundu.

 

aamukham

 

niyama vakuppu, sekratteriyettil‍ prathyekavum svathanthravumaayi pravar‍tthikkunna oru vakuppaanu. sekratteriyettile meyi‍n‍ bleaakki‍l‍, dar‍baa‍r‍ haalinu thekku vashatthaayaanu niyama vakuppu sthithi cheyyunnathu.  niyama vakuppile jeaalikal‍ mattu udyeaagasthanmaarude sahaayattheaadukoodi niyama sekrattariyaanu nir‍vahicchu varunnathu.

 

nilavil‍ niyama vakuppi‍l‍ 34 vibhaagangalaanulalathu.   niyama vakuppinte jolikal‍ pradhaanamaayum thaazhepparayunnava ul‍ppettathaanu.

 

1. Vakuppinte peaathubharanam, advakkettu janaralaapheesinte bharana nir‍vvahanam,kerala samsthaana manushyaavakaasha kammeeshante bharana nir‍vvahanam,vrukthi niyamangalude bharana nir‍vvahanam,bauddhika svatthavakaashatthinteyum anubandha vishayangaludeyum bharana nir‍vvahanam, kor‍ttu phee aantu syoottu vaaluvesha‍n‍ aakttinte bharana nir‍vvahanam, kerala advakkettu klar‍kku vel‍pheya‍r‍ phandinte bharana nir‍vvahanam, kerala leegal‍ beniphittu phandinte bharana nir‍vvahanam.

 

2. Niyama nir‍mmaanavum , niyamangalude ekeekaranavum.

 

3. Sekratteriyattile mattu vakuppukal‍kkulala niyamopadesham.

 

4. Kendra samsthaana niyamangalude prasiddheekaranam.

 

5. Kan‍veyan‍simgu.

 

6. Neaattarimaarudeyum sar‍kkaa‍r‍ abhibhaashakarudeyum niyamanam.

 

7. Niyamangalude paribhaasha.

 

koodaathe niyama vakuppile udyogasthar‍kkulala oru rapharan‍su lybrariyaayi sekratteriyettu niyama vakuppu lybrari pravar‍tthiccha varunnu. niyama vakuppu sekrattariyude niyanthranatthin‍ keezhilaanu ithu pravar‍tthikkunnathu.  niyama vakuppinte pravar‍tthanam sekratteriyettu opheesu maanvalilum niyama vakuppu maanvalilum vyavastha cheythittulala nadapadi kramangalaalaanu nayikkappedunnathu.   niyama vakuppu,sekratteriyattinulalile oru prathyeka ghadakamaayathinaal‍ vakuppile samsthaapanavum,jeevanakkaaryam, ba‍‍djattum, kandijan‍sikalum, phar‍niccharukalum, stteshanarikalum, mattu bharanaparamaaya ellaa kaaryangalum vakuppil‍ thanne kykaaryam cheythu varunnu.

 

laghu charithram

 

niyama vakuppinte charithram thiruvithaamkoorintayum thiruvithaamkoor‍ keaacchiyude charithravumaayi bandhappettu kidakkunnu.   imgleeshu eesttu in‍dya kampaniyumaayulala bandham vazhi sthaapithamaaya paashchaathya niyama shaasthram svaadheenam chelutthunnathuvare thiruvithaamkoorinte niyamaghadana praadeshikathayumaayi bandhappettulalathaayirunnu.  mun‍pu bharana nir‍vvahanam saadhyathamaakkunnathinulala chattangal‍ chattavariyolaka‍l‍ vazhiyaanu mahaaraajaavu vilambaram cheythirunnathu. Thiruvithaamkoorinta niyama nir‍mmaana charithratthi‍l‍ aamgleaa-in‍dya‍n‍ sankalanangal‍ ul‍kkeaalalicchathinu pinni‍l‍ pravar‍tthicchathu kena‍l‍ man‍dro aayirunnu. puthiya kodathikal‍ sthaapithamaakkappettappeaa‍l‍ nilavilulala niyamangalude oru peaalicchezhutthu aavashyamaayi varikayum 1835 e. Di.-yil‍ divaan‍ peshkaaraayi niyamithanaaya kunda‍n‍ meno‍n‍ pinneedu aadyatthe kodu ophu reguleshan‍su draaphttu cheyyukayum cheythu.

 

1861-le in‍dya‍n‍ kaun‍si‍l‍ aakttaanu niyamanir‍mmaanatthi‍l‍ peaathu praathinidhyatthinu vazhi thelicchathu.   1887e. Di.(1063 em. I.) lejisletteevu kaun‍si‍l‍ aakttu ii vazhiyaanu lejisletteevu kaun‍si‍l‍  sthaapithamaakkappettathum praathinidhya sthaapanangalude  oru kaalaghattatthinu shreemoolam thirunaal‍ mahaaraajaavu thudakkamittathum.  1904-l‍ bharanaparamaaya oru uttharavu vazhiyaanu shreemoolam asambli sthaapithamaakkappettathu.  1933-le lejisletteevu riphomsu aakttu ii vazhi randu niyama nir‍mmaana sabhaka‍l‍ roopeekruthamaakkappettu- shreechithra sttettu kaun‍silum shreemoolam asambliyum.   niyama nir‍mmaana kaaryanga‍l‍ kykaaryam cheyyunnathinu ee sabhakal‍kku vishaalamaaya adhikaarangal‍ undaayirunnenkilum niyamanir‍mmaana sabhayumaayi aalochikkaathe thanne niyamanir‍mmaanam nadatthunnathinulala adhikaaram mahaaraajaavil‍ nikshipthamaayirunnu.  prasthutha niyama nir‍mmaananga‍l‍ aakttukalaayovilambarangalaayo aanu nilavil‍ vannathu. 1949-l‍ samyojitha thiruvithaamkoor‍-keaacchi roopeekruthamaayi. keaacchiyileyum thiruvithaamkoorileyum  bharanakar‍tthaakka‍l‍ thammilulala udampadi prakaaram samyojitha samsthaanatthinte thalavanaayathu  "raajapramukhan‍" ennu naamakaranam cheyyappetta thiruvithaamkoo‍r‍ raajaavaayirunnu.   vividha samsthaanangalude punasamyojanatthe thudar‍nnu 1956 navambar‍ 1-aam theeyathi kerala samsthaanam nilavil‍ vannu.

 

ittharam niyama nir‍mmaana vikasanangal‍kkidayi‍l‍ 1865- sekratteriyettu kettida samucchayatthinte shilaasthaapanam shree. Aayilyam thirunaal‍ mahaaraajaavu nir‍vvahikkukayundaayi .   1869 aagasttu 23-aam theeyathi muthal‍ sekratteriyettu pravar‍tthanam aarambhicchu.  mun‍pu sekratteriyettu ariyappettirunnathu hajoo‍r‍ kaccheri, putthan‍ kaccheri ennee perukalilaayirunnu.    1949 aagasttu maasam 25- theeyathi purappeduviccha em3-5412/49/si. Esu. sar‍kkula‍r‍‍ prakaaramaanu  'sar‍kkaa‍r‍ sekratteriyettu '  ennu sekratteriyettu ariyappedaan‍ thudangiyathu.

 

bharananaveekaranatthinte bhaagamaayi 1871-l‍ kena‍l‍ man‍droyum lakshamibhaayi raajnjiyum sekratteriyetti‍l‍ ravanyoo,dhanakaaryam, poleesu thudangiya chila pradhaana vakuppukal‍ roopeekarikkukayundaayi.   kure naalukal‍kku sheshamaanu niyama vakuppu roopeekruthamaayathu.

 

niyama vakuppinte roopeekaranam

 

aarambhatthil‍ niyama vakuppu samsthaana sekratteriyettu  sar‍vveesinte bhaagamaayirunnathum ilakshan‍ vakuppu,advakkettu janaralaapheesu, opheeshyal‍ drastti aapheesu , thudangiyava ithil‍ ul‍ppedunnathumaayirunnu.  thiruvithaamkoor‍ - keaacchi sar‍kkaa‍r‍ nadatthi vannirunna niyamangaludeyum or‍dinan‍sukaludeyum praseeddheekarana punasamyojanatthinte bhaagamaayulala paar‍ttu e samsthaana bharana nir‍vvahanatthinte maathrukayi‍l‍ sekratteriyattine uyar‍tthikkondu varunnathilekku vendi athine punakrameekaranam cheyyunnathinaayi 1956 junil‍ shree. Si. Pi. Gopaalan‍ naayare speshya‍l‍ opheesaraayi niyamicchu.  madraasu modalil‍ sekratteriyattu punakrameekaranam cheyyunnathinu shipaar‍sha cheythu keaandu  oru rippor‍ttu addheham samar‍ppikkukayundaayi.  prasthutha shipaar‍shakal‍ sar‍kkaa‍r‍ amgeekarikkukayum 01/01/1957 muthal‍ saadhutha nal‍ki keaandu niyama vakuppu ul‍ppedeyulala 10 vakuppukal‍ sekratteriyetti‍l‍ nilavil‍varikayum cheythu.

 

vakuppum chumathalayum

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

krama nam.

 
 

sekshan‍(deliphon‍   nampar‍ ul‍ppede)(0471-251****)

 
 

seettu nam.

 
 

vishayam

 
 

1

 
 

bharana i

 

8043

 
 

1

 
 

andar‍ sekrattariyum athinu mukalil‍ raankulla   gasattadu opheesar‍maarude ellaa jeevanakkaaryangalum di. Pi. Si. hayarum.

 
 

 

 
 

7015

 
 

2

 
 

ellaa udyogastharudeyum ji. Pi. Ephu.,ji. Ai. Esu., esu. El‍. Ai.,ephu. Bi. Esu., grooppu pezhsanal‍ aaksidantu in‍shuran‍su   skeem muthalaayavayum, bandhappetta rajisttarukalude   sookshippum, non‍ gasattadu opheesar‍maarude tti. E. billum, vividha   bor‍dukal‍, phandukal‍, kammittikal‍   thudangiyavayilekku opheesar‍maare naama nir‍ddhesham cheyyunnathum.

 
 

 

 
 

7015

 
 

3

 
 

shampala billukal‍, en‍. Ji. O. maarude in‍kam daaksu sttettmentum   tti. Di. Esum thayyaaraakkal‍,el‍. Pi. Si. yum saalari sar‍ttiphikkattum nal‍kal‍.

 
 

 

 
 

8043

 
 

4

 
 

badjattu thayyaaraakkal‍, rikkan‍siliyeshan‍,cheephu sekrattariyude mattu sekrattarimaarumaayulla meettimgu, niyama vakuppile sttaaphu meettimgu,audyogika bhaasha (niyama nir‍mmaana)kammeeshante bharanam.

 
 

 

 
 

7015

 
 

5

 
 

sekshan‍ opheesar‍maar‍, opheesu   sooprandmaar‍,pezhsanal‍ asisttantumaar‍,kon‍phidan‍shyal‍ asisttantumaar‍ ennivarude jeevanakkaaryangal‍, di. Pi. Si. (lovar‍), ai. El‍. Aar‍ (kerala seereesu) - le rippor‍ttar‍maarude niyamanavum bharanavum.

 
 

2

 
 

bharana ii

 

8864

 
 

1

 
 

daphedaar‍, klarikkal‍ asisttantu, attan‍dar‍,opheesu attan‍dantu ennivarude jeevanakkaaryangalum holide dyootti   niyamanangalum.

 
 

 

 
 

8864

 
 

2

 
 

leegal‍ asisttantu gredu ii, thamizhu, kannada draan‍slettar‍maar‍   ennivarude jeevanakkaaryangal‍.

 
 

 

 
 

8864

 
 

3

 
 

kyaashu, kandijan‍seesu, delaphon‍   billukaludeyum indhanatthinteyum panamadaykkal‍, ophisu   vaahanangalude rippayarum meyintanan‍sum.

 
 

 

 
 

8864

 
 

4

 
 

dyppisttu, byn‍dar‍, roniyo   opparettar‍,dryvar‍ ennivarude jeevanakkaaryangal‍,en‍. El‍. Si. nal‍kal‍, niyama (bharana)vakuppile palavaka kaaryangal‍, medikkal‍ ree   impezhsmentu klym anuvadikkal‍, yaathra anumathi, niyama vakuppile esu. Si./esu. Tti.,o. Bi. Si. vibhaagangalude praathiniddhyam sambandhiccha   kaaryangal‍ enniva.

 
 

 

 
 

8864

 
 

5

 
 

leegal‍ asisttntu gredu i, asisttantu   leegal‍ opheesar‍ ennivarude jeevanakkaaryangal‍,seeniyoritti   listtu thayyaaraakkal‍, lonukalum advaan‍sukalum.

 
 

3

 
 

in‍spekshan‍

 

8863

 
 

1

 
 

advakkettu janaral‍, adeeshanal‍ advakkettu janaral‍, hykkodathiyile gavan‍mentu laa opheesar‍maar‍ thudangiyavarudeyum, supreem kodathiyile sttaantimgu koun‍sal‍ paanal‍ koun‍sal‍, ennivarudeyum jillaa - sabu kodathi   sentarukalile laa opheesar‍maarudeyum niyamanangalum, advakkettu   janaral‍ opheesinte bharanavum.

 
 

 

 
 

8863

 
 

2

 
 

advakkettu janaral‍, adeeshanal‍ advakkettu janaral‍, dayarakdar‍ janaral‍ ophu prosikyooshan‍, speshyal‍   gavan‍mentu pleedar‍maar‍, pabliku prosikyoottar‍maar‍,gavan‍mentu pleedar‍maar‍, sttaantimgu   koun‍sal‍,paanal‍ koun‍sal‍ ennivarude pheesu nal‍kal‍.

 
 

 

 
 

8863

 
 

3

 
 

gavan‍mentu laa opheesar‍maarude kaaryaalayangalumaayi   bandhappetta palavaka jolikal‍, mattu samsthaanangalumaayulla kesu nadatthippinaayulla   badal‍ krameekaranangal‍,speshyal‍ pabliku prosikyoottar‍   niyamanavumaayi bandhappettu upadesham nal‍kal‍,rajisttarukal‍   dokkattu sheettukal‍ thudangiyavayude printimgum laa opheesar‍maar‍kku vitharanam   cheyyalum, laa opheesar‍maar‍kku laa jer‍nal‍ vitharanam   cheyyalum samsthaana vyavahaara nayam nadappaakkalum.

 
 

 

 
 

8863

 
 

4

 
 

gavan‍mentu laa opheesar‍maar‍kku ethiraaya nadapadikal‍, kerala   gavan‍mentu laa opheesar‍maarude (niyamanavum sevana   vyavasthakalum) kesukalude nadatthippum chattangalude bharana   kaaryangal‍, gavan‍mentu laa opheesar‍maar‍kku ethiraaya   paraathikal‍,acchadakka nadapadikal‍ muthalaayava, gavan‍mentu laa opheesar‍maarude kaaryaalayangaludeyum rajisttarukaludeyum   parishodhanayum thudar‍ nadapadikalum.

 
 

4

 
 

syoottu - i

 

8027

 
 

1

 
 

pothubharana, niyama, aabhyanthara, oor‍jja vakuppukalil‍ ninnulla kesukal‍ nilavilulla phayalukalinmel‍   upadesham, rivishan‍/appeel‍   ennivaykkulla saaddhyatha sambandhiccha niyamopadesham.

 
 

 

 
 

8027

 
 

2

 
 

ravanyu, vivara saankethika, bhakshyavum   sivil‍ saplysum upabhokthrukaaryavum, udyogastha bharana   parishkaara, udyogastha bharana parishkaara (audyogika bhaasha), dhanakaarya vakuppukalil‍   ninnulla kesukal‍ nilavilulla phayalukalil‍ upadesham, rivishan‍/appeel‍ thudangiyavaykkulla saaddhyatha sambandhiccha niyamopadesham.

 
 

 

 
 

8027

 
 

3

 
 

vyavasaayavum vaanijyavum, unnatha   vidyaabhyaasam,saamoohya neethi, vijilan‍su, pattika jaathi / pattika var‍gga vikasanam, pinnaakka samudaaya vikasanam,saamskaarika, bhavana nir‍mmaanam ennee vakuppukalil‍ ninnulla kesukal‍ nilavilulla   phayalukalinmel‍ upadesham, rivishan‍/appeel‍ ennivaykkulla saaddhyatha sambandhiccha niyamopadesham.

 
 

5

 
 

syoottu - ii

 

8246

 
 

1

 
 

sahakarana, gathaagatha, thaddhesha svayam bharana   vakuppukalil‍ ninnulla kesukal‍ nilavilulla phayalukalinmel‍ upadesham, rivishan‍/appeel‍ thudangiyavaykkulla saaddhyatha   sambandhiccha niyamopadesham.

 
 

 

 
 

8246

 
 

2

 
 

nikuthi, vanam vanyajeevi, shaasthra   saankethika,theeradesha ul‍naadan‍ gathaagatha, ilakshan‍ vakuppukalil‍ ninnulla kesukal‍ nilavilulla phayalukalinmel‍   upadesham, rivishan‍/appeel‍   thudangiyavaykkulla saaddhyatha sambandhiccha niyamopadesham.

 
 

 

 
 

8246

 
 

3

 
 

pothumaraamatthu, jalavibhava, plaanimgu &ikkanomiku aphayezhsu, mrugasamrakshana,ksheera vikasana, krushi paristhithi, vakuppukalil‍ ninnulla kesukal‍ nilavilulla phayalukalinmel‍ upadesham, rivishan‍/appeel‍ thudangiyavaykkulla saaddhyatha   sambandhiccha niyamopadesham.

 
 

6

 
 

syoottu - iii

 

8246

 
 

1

 
 

pothu vidyaabhyaasam, sttozhsu par‍cchesu,nor‍kka, in‍phar‍meshan‍ & pabliku rileshan‍ ennee vakuppukalil‍ ninnulla kesukal‍ nilavilulla   phayalukalinmel‍ upadesham rivishan‍/appeel‍   thudangiyavaykkulla saaddhyatha sambandhiccha niyamopadesham.

 
 

 

 
 

8246

 
 

2

 
 

aarogyavum kudubakshemavum, thozhilum   punaradhivaasavum, phishareesu, kaayikavum   yuvajanakshemavum, paar‍lamentarikaaryam ennee   vakuppukalil‍ ninnulla kesukal‍ nilavilulla phayalukalinmel‍ upadesham rivishan‍/appeel‍ ennivaykkulla saaddhyatha sambandhiccha niyamopadesham.

 
 

7

 
 

lybrari

 

8392

 
 

 

 
 

lybrariyude pothubharanam, pusthakangal‍   ilakdroniksu vasthukkal‍ ennivayude vaangal‍, jer‍nalukal‍   vaangal‍, sttokku rajisttar‍ sookshikkal‍, maasikakalum avayude varisamkhya adaykkalum, jer‍nalukalude   krameekaranavum, ava gavan‍mentu prasilekku   byntimginaayi ayaykkunnathum, rapharan‍su sevanangal‍, niyama vakuppile delaphon‍ dayarakdari puthukkal‍, intar‍ sttettu koun‍sil‍ theerumaanangal‍ nadappilaakkunnathu   sambandhiccha vishayangal‍

 
 

8

 
 

monittarimgu sel‍

 

8858

 
 

1

 
 

jillaa kalakadrettukalude keezhil‍ varunna sar‍kkaar‍   kesukalude nireekshanam, gavan‍mentu pleedar‍ opheesukaludeyum pabliku prosikyoottar‍maarudeyum   vethanavumaayi bandhappetta 2014-00-114-la & c-98, 2014-00-114-98 enna hedu ophu akkoundinte niyanthranam,

 
 

 

 
 

8858

 
 

2

 
 

vakuppaddhyakshan‍maarude kaaryaalayangalile gavan‍mentu   kesukalude nireekshanavum matta palavaka jolikalum.

 
 

9

 
 

nodal‍

 

7299

 
 

1

 
 

bouddhika svatthavakaashatthinteyum bandhappetta   kaaryangaludeyum bharanam,projakdukal‍   nadappaakkal‍, niyama vakuppinte aadhuneekavathkarana   projakdu, niyama opheesukalile kodathi kesukalude   neereekshanam (si. Si. Em. Esu.), niyama   vakuppile i-gaver‍nan‍sinte praarambha nadapadikalum   monittarimgu kammitti vilicchucher‍kkal‍

 
 

 

 
 

7299

 
 

2

 
 

niyama vakuppinte vebsyttu maanejmentu,parisheelanavum   kozhsu silabasu thayyaaraakkalum anubandha kaaryangalum, kerala   sttettu vebu por‍ttalile niyama vakuppinte ulladakkam kaalaanusruthamaayi   puthukkal‍, si. Si. Em. Esu. Projakttumaayi   bandhappetta leegal‍ asisttantmaarumaayulla sampar‍kkavum svatthu vivarangalude   on‍lyn‍ phylimgumaayi bandhappetta kaaryangalum.

 
 

10

 
 

pablikkeshan‍

 

8410

 
 

1

 
 

aakdukaludeyum or‍dinan‍sukaludeyum vaar‍shika   vaalyangal‍ prasiddheekarikkal‍,keralatthile aakdukalude vaar‍shika pathippu thayyaaraakkalum   prasiddheekarikkalum, mattu samsthaanangalumaayittulla   katthidapaadukal‍,niyamangal‍ prabalyatthil‍ vanna theeyathikal‍   adangunna rajisttarukalude sookshippum, 'e' muthal‍'ke' vareyulla   kendra niyamangalude phol‍darukalude puthukkal‍ enniva.

 
 

 

 
 

8410

 
 

2

 
 

kendra gavan‍mentu niyamangalude punaprasiddheekaranam, laa   kammishan‍ rippor‍ttukalil‍melum, inthyaa gavan‍mentil‍   ninno, ethenkilum kendra sthaapanangalil‍ ninno, kendra gavan‍mentumaayi bandhappettulla mattethenkilum niyama nir‍mmaana   kaaryangalilo,kendra gavan‍mentu billukalinmelo   samsthaanatthinte kaazhchappaadu ariyikkal‍, mattu   samsthaanangalil‍ ninnulla niyamangalum or‍dinan‍sum parasparam shekharikkal‍   inthyaa gavan‍mentu gasattu kykaaryam cheyyal‍, 'el‍'muthal‍ 'esu' vareyulla   kendra niyamangalude phol‍darukalude puthukkal‍ enniva.

 
 

 

 
 

8410

 
 

3

 
 

kerala kodu thayyaaraakkalum avayude kaalochithamaaya   puthukkalum, samsthaana aakdukal‍ veendum acchadikkal‍, 'tti' muthal‍'isadu' vareyulla   kendra niyamangalude phol‍darukalude puthukkal‍, laa   kammishan‍ ripper‍ttukalinmelum, kendra gavan‍mentu   billukal‍, kerala gavan‍mentu sekrattariyettile   vividha vakuppukalil‍ ninnum labhikkunna kendra gavan‍mentinte mattu niyama   nir‍mmaana kaaryangal‍ ennivayil‍ samsthaanatthinte kaazhcchappaadu ariyikkal‍   enniva.

 
 

 

 
 

8410

 
 

4

 
 

kendra niyamangaludeyum samsthaana niyamangaludeyum   phol‍dar‍ vaalyangalude sookshippum vitharanavum ellaa samsthaana aakdukaludeyum phol‍darukal‍   yathaasamayam puthukkalum sttettu gasattu kykaaryam cheyyalum,niyama bharana   chattangaludeyum vijnjaapanangaludeyum soochika thayyaaraakkalum prasiddheekaranavum.

 
 

11

 
 

paar‍lamentari

 

7185

 
 

 

 
 

kerala niyamasabha, lokasabha, raajyasabha   ennivayumaayi bandhappetta pepparukalum,chodyangalum   uttharangal‍ labhyamaakkunnathu krodeekarikkalum, 2005 le   vivaraavakaasha niyamavumaayi bandhappetta pravrutthikal‍, niyama   vakuppile intenal‍ odittu.

 
 

12

 
 

yooniphydu speshyal‍ sel‍

 

8055

 
 

 

 
 

kerala panchaayatthu raaju aakdinteyum kerala   munisippaalitti aakdinteyum keezhilulla chattangalude sookshma parishodhanayum   paribhaashayum upadesham nal‍kalum. niyama (legu - si) vakuppu് adeeshanal‍ sekrattariyude   uttharavin‍ prakaaram labhikkunna thar‍jjama jolikal‍.

 
 

13

 
 

ke. El‍. Bi. Ephu.

 

8048

 
 

1

 
 

kerala leegal‍ beniphittu phandumaayi bandhappettu   akkoundukal‍, rajisttarukal‍ sookshikkal‍, vouccharukal‍, chekku bukkukal‍,badjattu, drashari akkoundsu enniva thayyaaraakkal‍, drybyoonalukalilum   appalettu athorittikalilum parishodhana nadatthalum thudar‍ nadapadi sveekarikkalum, laa riphomsu kammishanumaayi bandhappetta kaaryangalum.

 
 

 

 
 

8048

 
 

2

 
 

advakkettumaarude kshemanidhi phandinteyum   advakkettu klar‍kkumaarude kshemanidhi phandinteyum bharanam, meettimgukal‍, kshemanidhi phandukalude vaar‍shika bharana rippor‍ttu thudangiyava.

 
 

14

 
 

kan‍veyan‍simgu sel‍

 

8498

 
 

1

 
 

unnatha vidyaabhyaasam, theeradesha ul‍naadan‍ gathaagatham, paristhithi, dhanakaaryam,mathsyabandhanavum   thuramukhavum, vanam vanyajeevi,pothubharanam, aabhyantharam, thozhilum punaradhivaasavum, niyamam, thaddhesha svayam bharanam, nor‍kka, paar‍lamentarikaaryam,pothumaraamatthu, ravanyu, kaayikavum yuvajanakaaryavum, sttozhsu par‍cchesu, nikuthi,gathaagatham, vijilan‍su, jala vibhavam ennee vakuppukalil‍ ninnum varunna pramaanangalude   sookshmaparishodhana, kan‍‍veyan‍simgu, sttaampu dyoottiyum pramaanangalude rajisdreshanumaayum bandhappetta   upadesham thudangiyava.

 
 

 

 
 

8498

 
 

2

 
 

pothu vidyaabhyaasam, vaanijya vyavasaayam,kaar‍shikam, mruga samrakshanam, ksheera vikasanam,sahakaranam, vivara   saankethikam,saamskaarikam, ilakshan‍, aarogya kudumba kshemam, oor‍jjam, udyogastha bharana parishkaaram, bhavana nir‍mmaanam, bhakshya sivil‍ saplysu, upabhokthrukaaryam, udyogastha bharana parishkaaram (audyogika bhaasha), pattika jaathi /pattika var‍gga vikasanam, pinnaakka samudaaya vikasanam, in‍phar‍meshan‍ & pabliku rileshan‍su, aasoothranavum saanpatthika   kaaryavum, saamoohyaneethi, doorisam, shaasthra saankethikam ennee vakuppukalil‍ ninnum varunna pramaanangalude   parishodhana,kan‍‍veyan‍simgu, sttaampu   dyoottiyumaayi bandhappetta kaaryangalum prasthutha kan‍veyan‍simgu   dokyumentinte rajisdreshanum.

 
 

15

 
 

audyogika bhaasha prasiddheekana -sel‍

 

7066

 
 

1

 
 

supreem kodathiyudeyum hykkodathiyudeyum supradhaana   vidhinyaayangal‍, ithuvareyum paribhaashappedutthaattha aakdukal‍,vijnjaapanangal‍, sar‍kkaar‍ uttharavukal‍ thudangiyavayude paribhaashayum, 'niyama dhvani'yude prasiddheekaranavum.

 
 

 

 
 

7066

 
 

2

 
 

vidhinyaayangalude paribhaashayum,paribhaashappedutthiyittulla   niyamangalude vishadaamshangal‍ shekharikkalum mattu palavaka jolikalum.

 
 

16

 
 

lejisleshan‍ - e

 

8044

 
 

1

 
 

dhanakaaryam, ilakshan‍, vinodasanchaaram, nikuthi(ji) ennee   vakuppukalude pradhaanavum sabor‍dinettum niyama nir‍mmaanavum malayaalatthil‍ ninnu   imgleeshilekkum thiricchum ulla paribhaasha jolikalum.

 
 

 

 
 

8044

 
 

2

 
 

nikuthi (ji) ozhikeyulla nikuthi, sttozhsu par‍cchesu ennee vakuppukalude pradhaanavum sabor‍dinettum   niyama nir‍mmaanavum malayaalatthil‍ ninnu imgleeshilekkum thiricchum ulla paribhaasha   jolikalum.

 
 

17

 
 

lejisleshan‍ - bi

 

8738

 
 

1

 
 

pothu bharanam, udyogastha bharana parishkaaram,udyogastha   bharana parishkaara (audyogika bhaasha), pattika jaathi / pattika var‍gga vikasanam,pinnaakka samudaaya vikasanam, ravanyu (devasvam)ennee vakuppukalude pradhaanavum sabor‍dinettum   niyama nir‍mmaanavum malayaalatthil‍ ninnu imgleeshilekkum thiricchum ulla paribhaasha   jolikalum.

 
 

 

 
 

8738

 
 

2

 
 

devasvam ozhike ravanyu vakuppinte pradhaanavum sabor‍dinettum   niyama nir‍mmaanavum malayaalatthil‍ ninnu imgleeshilekkum thiricchum ulla paribhaasha   jolikalum.

 
 

18

 
 

lejisleshan‍ - si

 

8085

 
 

1

 
 

panchaayatthu raaju niyamam ozhikeyulla thaddhesha svayam bharana   vakuppinte pradhaanavum sabor‍dinettum niyama nir‍mmaanavum malayaalatthil‍ ninnu   imgleeshilekkum thiricchum ulla paribhaasha jolikalum.

 
 

 

 
 

8085

 
 

2

 
 

thozhilum punaradhivaasavum vakuppinte pradhaanavum sabor‍dinettum   niyama nir‍mmaanavum malayaalatthil‍ ninnu imgleeshilekkum thiricchum ulla paribhaasha   jolikalum.

 
 

 

 
 

8085

 
 

3

 
 

thaddhesha svayam bharanam (panchaayatthu raaju aakdumaayi   bandhappettathu), vyavasaayavum vaanijyavum ennee   vakuppukalude pradhaanavum sabor‍dinettum niyama nir‍mmaanavum malayaalatthil‍ ninnu   imgleeshilekkum thiricchum ulla paribhaasha jolikalum.

 
 

19

 
 

lejisleshan‍ - di

 

8738

 
 

1

 
 

bhavana nir‍mmaanam, saamskaarika kaaryam ennee   vakuppukalude pradhaanavum sabor‍dinettum niyama nir‍mmaanam, niyamangalude ekeekaranavum raddhaakkalum, sevimgsum   thudangiyavayum malayaalatthil‍ ninnu imgleeshilekkum thiricchum ulla paribhaasha   jolikalum.

 
 

 

 
 

8738

 
 

2

 
 

gathaagatham, pothu vidyaabhyaasam, kaayikavum   yuvajanakaaryavum ennee vakuppukalude pradhaanavum sabor‍dinettum niyama nir‍mmaanavum   malayaalatthil‍ ninnu imgleeshilekkum thiricchum ulla paribhaasha jolikalum.

 
 

20

 
 

lejisleshan‍ - i

 

8738

 
 

1

 
 

aabhyantharam, in‍phar‍meshan‍ & pabliku   rileshan‍su ennee vakuppukalude pradhaanavum sabor‍dinettum niyama nir‍mmaanavum   malayaalatthil‍ ninnu imgleeshilekkum thiricchum ulla paribhaasha jolikalum.

 
 

 

 
 

8738

 
 

2

 
 

bhakshya sivil‍ saplysu, upabhokthrukaaryam,vijilan‍su ennee vakuppukalude pradhaanavum sabor‍dinettum niyama nir‍mmaanavum   malayaalatthil‍ ninnu imgleeshilekkum thiricchum ulla paribhaasha jolikalum.

 
 

21

 
 

lejisleshan‍ -eph

 

7204

 
 

1

 
 

niyamam, pothumaraamatthu, oor‍jjam   ennee vakuppukalude pradhaanavum sabor‍dinettum niyama nir‍mmaanavum malayaalatthil‍   ninnu imgleeshilekkum thiricchum ulla paribhaasha jolikalum.

 
 

 

 
 

7204

 
 

2

 
 

jala vibhavam, shaasthra saankethikam, paristhithi   ennee vakuppukalude pradhaanavum sabor‍dinettum niyama nir‍mmaanavum malayaalatthil‍   ninnu imgleesha?

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions