മാനസികാരോഗ്യത്തെ തടയല്‍ - 2

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    മാനസികാരോഗ്യത്തെ തടയല്‍ - 2                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                  

                                                                                             
                             
                                                       
           
 

നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷാപ്പേടി കൈകാര്യം ചെയ്യുക

 

അധ്യാപകർ അറിയാതെതന്നെ അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷാപ്പേടിക്ക് കാരണമാകുന്നു പഠനകാര്യത്തിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ശരാശരി കുട്ടികൾക്കും സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുള്ള ഒന്നാണ് പരീക്ഷാപ്പേടി. ഇങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പരീക്ഷാപ്പേടി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകർക്ക് കൃത്യമായ പങ്കുണ്ട്. മികച്ച വിജയശതമാനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന സ്‌കൂൾ അധികൃതർ (ഉദാഹരണത്തിന്, കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നതവിജയം നേടുന്നത്) കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിജയശതമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അധ്യാപകരിൽ സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അധ്യാപകർ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നതവിജയം നേടുന്നതിനും വിജയശതമാനം കൂട്ടുന്നതിനും കുട്ടികളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. പരീക്ഷയിൽ ഉന്നതവിജയം നേടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത്. അധ്യാപകർ നിരവധി സമ്മർദ്ദങ്ങള്‍ക്ക് അടിമപ്പെട്ടാണ് കുട്ടികളിൽ പരീക്ഷാപ്പേടി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അധ്യാപകർ നേരിടുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങള്‍ പ്രധാനമായും രണ്ടു കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ്.

 
   
 • മികച്ച പഠനനിലവാരം പുലർത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ വെച്ചുപുലർത്തുന്നു. സ്‌കൂളിന്റെ സത്കീർത്തിയാണ് ലക്ഷ്യം.
 •  
 • ശരാശരി നിലവാരമുള്ളവരും അതില്‍താഴെ നിലവാരം ഉള്ളവരുമായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷാഫലത്തെ പറ്റിയുള്ള ആശങ്കകൾ. അവരുടെ പ്രകടനം ആത്യന്തികമായി ബാധിക്കുന്നത് അധ്യാപകരെ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അധ്യാപകര്‍ക്കാണ്.
 •  
 

നിംഹാൻസിലെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി അഡീഷണൽ പ്രൊഫസർ ഡോ. എം മഞ്ജുള നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഈ ലേഖനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അധ്യാപകർ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പരീക്ഷാപ്പേടിക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു ക്ലാസിലെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും പഠനനിലവാരം അടയാളപ്പെടുത്താനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഒരധ്യാപകനും സാധ്യമല്ല. പഠനകാര്യങ്ങളിലും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന പേടിയും സമ്മർദ്ദവും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ മാത്രമാണ് അധ്യാപകർക്ക് കഴിയുക. വിദ്യാർത്ഥികളിലെ പരീക്ഷാപ്പേടിയും മറ്റും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ചില സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്.

 

എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളിലെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം തിരിച്ചറിയുന്നത്?

 

വളരെക്കാലത്തെ പരിചയംകൊണ്ട് മികച്ച പഠനനിലവാരം ഉള്ള കുട്ടിയേയും ശരാശരിയും ശരാശരിയിൽ താഴെയുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളേയും കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പം സാധിക്കും. ഇത് പഠന നിലവാരത്തിനപ്പുറം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കാൻ അധ്യാപകരെ സഹായിക്കുന്നു. ഉന്നത പഠനനിലവാരം പുലർത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനും പരിഗണിക്കാനും അധ്യാപകർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇത് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ പഠിക്കാനും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങാനും അങ്ങനെ ടീച്ചറുടെ ശ്രദ്ധയും പരിഗണനയും നേടാനും പ്രചോദനമാകും.

 

എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഇടപെടൽ സാധ്യമാകുക?

 
   
 • പഠനനിലവാരത്തിന്റെ പേരിൽ കുട്ടികളോട് ഒരു കാരണവശാലും അധ്യാപകർ പക്ഷഭേദം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയേയും കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ.
 •  
 • പഠനനിലവാരം കുറഞ്ഞ കുട്ടികളെ അവഗണിക്കുന്നത് അവന്റെ ആത്മാഭിമാനം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് അധ്യാപകർ ചെയ്യേണ്ടത്. അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുക, പഠിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നിവ ചെയ്യാം. പഠനനിലവാരം കൂട്ടുന്നതിനായുള്ള പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, പഠനക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക തുടങ്ങിയവ ചെയ്യാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ മറ്റ് പിന്തുണകളും ആവാം. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്തുണ ആവശ്യമായി വരും. അത് നൽകാൻ അധ്യാപകർ തയ്യാറാവണം. അധ്യാപകരുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠനനിലവാരം കുറഞ്ഞ കുട്ടികളും പഠനത്തിൽ താത്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികളും വരെ മികച്ച വിജയം നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
 •  
 

പരീക്ഷാ സമയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം ആവശ്യമുണ്ടോ?

 

ഇത് എല്ലായ്പോഴും ആവശ്യമായി വരില്ല. മാത്രവുമല്ല മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള തെറ്റായ ആശയവിനിമയം ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല. 'മകൾ/മകൻ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക' 'പുറത്ത് പോകാനോ ടിവി കാണാനോ അനുവദിക്കരുത്. ഇത് ഫൈനൽ പരീക്ഷയാണ്' തുടങ്ങിയതരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങള്‍ മാതാപിതാക്കൾ എടുക്കുന്നത് മോശമായ തരത്തിലാകും. അത് വീട്ടിലും അമിത സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. അധ്യാപകർ മിക്കവാറും അവരുടെ ആകാംക്ഷയും ഉത്കണ്ഠയുമാകും മാതാപിതാക്കളോട് പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അമിതഭാരം ഏൽക്കേണ്ടിവരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളാവും എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. മാതാപിതാക്കളും സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിപ്പെട്ടാൽ വിദ്യാർത്ഥി പൂർണ്ണമായും പരീക്ഷാപ്പേടിയുടെ പിടിയിലാകും

 

പരീക്ഷാസമയങ്ങളിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വഴികാട്ടിയാവേണ്ടത്?

 

ഉന്നത പഠനനിലവാരം പുലർത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോടും പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരോടും അധ്യാപകർ വിവേചനം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതോടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇത് പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും ഇല്ലാതാക്കും. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതവരുടെ കഴിവുകളെയും ആത്മവിശ്വാസത്തേയും ഇല്ലാതാക്കും എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക.

 

അധ്യാപകർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊക്കെയാണ്

 
   
 • കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കി നൽകുക
 •  
 • കുട്ടികളുടെ പ്രകടനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക, വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക.
 •  
 • അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതെ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
 •  
 • വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള തുറന്ന ചർച്ചകൾ നടത്തുക.     
    

   മാനസികാരോഗ്യം: മിത്തും യാഥാര്‍ഥ്യവും

    
  • മിഥ്യാധാരണ: മാനസികാരോഗ്യം എന്നൊന്നില്ല, മനുഷ്യർ നുണ പറയുന്നതാണ്.
  •  
  •  
  • വസ്തുത: മാനസികാരോഗ്യം സത്യമാണ്. ശരീരഭാഗങ്ങളെ അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത് പോലെ തലച്ചോറിനെയും ചില രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു. സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം മാനസികപ്രശ്‌നങ്ങൾ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
  •  
  •  
  • പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത്, മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഓരോരുത്തരേയും ബാധിക്കുന്ന രീതികളിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. മാനസികപ്രശ്‌നങ്ങൾ സത്യമാണെന്നും അതിന് ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുമുള്ള കാര്യം അംഗീകരിക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. കൃത്യമായ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ഇല്ലാതെ മാനസികരോഗം മാറില്ല.
  •  
  •  
  • മിത്ത്: എനിക്ക് മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല/ ഇത് പാവപ്പെട്ടവരെ മാത്രമാണ് ബാധിക്കുന്നത്.
  •  
  •  
  • വസ്തുത: ഒരുതരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അഞ്ചിൽ ഒരാൾവീതം മാനസികരോഗം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. മാനസികരോഗം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാവുന്നതാണ്. പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാള്‍ വേഗത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മാനസികരോഗം വ്യാപിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ളവര്‍ക്കും ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ പാവപ്പെട്ടവരെന്നോ പണക്കാരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സാംസ്‌കാരിക വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ മാനസികപ്രശ്‌നങ്ങൾ പിടികൂടാം. മാനസികാരോഗ്യത്തെ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. മാനസികരോഗം വരാതിരിക്കാനും വന്നാൽത്തന്നെ മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്.
  •  
  •  
  • മിത്ത്: മാനസികരോഗം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയില്ല?
  •  
  •  
  • വസ്തുത: ഭൂരിപക്ഷം മാനസികരോഗങ്ങളും വളരെ നേരത്തെതന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കും. കൃത്യമായ ചികിത്സയും പരിചരണവുമാണ് ഇതിനാവശ്യം. ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാതാപിതാക്കളും നൽകുന്ന പരിചരണവും സ്‌നേഹവും കരുതലും അനുസരിച്ചാണ് മാനസികരോഗ ചികിത്സയുടെ ഫലപ്രാപ്തി. മികച്ച ചികിത്സ മാനസികരോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും രോഗികളെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്മേൽ നിയന്ത്രണമുള്ളവരായി മാറാനും സഹായിക്കും.
  •  
  •  
  • മിത്ത്: ദുർബലരായ മനുഷ്യരെയാണ് മാനസികരോഗം ബാധിക്കുക.
  •  
  •  
  • വസ്തുത: ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാനസികനിലയുമായി, ശക്തിയുമായി മാനസികരോഗങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ല. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുമായി അതിന് ബന്ധമില്ല. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമൂഹിക, ജനിതക, മാനസ്സിക, പാരിസ്ഥിതിക, ശാരീരിക, ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങളുടെ മാറ്റം കൊണ്ടാണ് മാനസികരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.
  •  
  •  
  • മിത്ത്: മാനസികരോഗം ഉള്ളവരെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നവർ എപ്പോഴും അക്രമകാരികളും മറ്റുള്ളവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും.
  •  
  •  
  • വസ്തുത: മാനസികരോഗമുള്ളവർ അക്രമവാസന കാണിക്കുമെന്ന ചിന്ത തെറ്റാണ്. അക്രമങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ മാനസികനിലയുമായി കാര്യമായ ബന്ധമില്ല. സാധാരണ മനുഷ്യർക്കുള്ള അക്രമവാസന മാത്രമാണ് മാനസികരോഗം ബാധിച്ചവർക്കുമുള്ളത്, അത് അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. മാനസികരോഗം ബാധിച്ചവർ സ്വയം അപകടപ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. സാധാരണ മനുഷ്യരാൽ ഇവർ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെടാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ, അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ ഇവർ ആക്രമിക്കാനല്ല. തെറ്റായ ചിന്താഗതി മൂലമാണ് മാനസ്സികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉള്ളവരെ നാം പേടിക്കുന്നത്.
  •  
  •  
  • മിത്ത്: മാനസികരോഗം ബാധിച്ചവരെ ആശുപത്രിയിൽ ആക്കുകയോ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ ആക്കുകയോ വേണം.
  •  
  •  
  • വസ്തുത: ഭൂരിപക്ഷം മാനസികരോഗികളെയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചിലപ്പോൾ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി മാത്രം ആശുപത്രിവാസം മതിയാകും. എന്നാല്‍ ദീർഘകാലമോ സ്ഥിരമായോ മാനസികരോഗികളെ ആശുപത്രിയിലോ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലോ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സാമീപ്യവും കരുതലും പരിചരണവുമാണ് മാനസികരോഗികൾക്ക് രോഗമുക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്നതാണ് ഭൂരിപക്ഷം മാനസികരോഗികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് രോഗം വേഗം മാറാൻ നല്ലതും.
  •  
  •  
  • മിത്ത്: മനസ് ദുർബലമായത് കൊണ്ടാണ് മാനസികരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനോബലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മാനസികപ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല.
  •  
  •  
  • വസ്തുത: മാനസികരോഗത്തിന് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മനോബലവുമായി ബന്ധമില്ല. ഏത് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെയും മാനസികരോഗം ബാധിക്കാം. പാരിസ്ഥിതികവും മനഃശാസ്ത്രപരവും ജീവശാസ്ത്രപരവുമായ കാരണങ്ങളാല്‍ നമ്മുടെ മനസിന്റെ പ്രവർത്തനം ബാധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
  •  
  •  
  • മിത്ത്: മാനസികരോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് മനോബലം കൊണ്ടും മനസിനെ നിയന്ത്രിച്ചും രോഗത്തിൽനിന്ന് മുക്തി നേടാവുന്നതാണ്.
  •  
  •  
  • വസ്തുത: മാനസികാരോഗ്യവും മനോനിലയും തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. രോഗബാധിതൻ ചികിത്സയോട് കാണിക്കുന്ന മനോഭാവവും ചികിത്സയോടുള്ള പ്രതികരണവും ആശ്രയിച്ചാണ് രോഗശമനവും രോഗമുക്തിയും സംഭവിക്കുക. മനസിനെ നിയന്ത്രിച്ച് മാനസികരോഗത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നത് തെറ്റായ ചിന്തയാണ്. കൃത്യമായ ശ്രദ്ധയും ചികിത്സയും വഴി മാത്രമാണ് രോഗശമനം സാധ്യമാകുക.
  •  
  •  
  • മിത്ത്: മാനസികരോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല.
  •  
  •  
  • വസ്തുത: ഒരാളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന മാനസികരോഗത്തിന്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ചാണ് ജോലി ലഭ്യമാകുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളത്. രോഗത്തെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാൻ രോഗികള്‍ക്ക് സാധിക്കും. രോഗശമനത്തെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള, അവർക്ക് യോജിച്ച ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
  •  
  •  
  • മിത്ത്: മാനസികരോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് ചികിത്സയും കൗൺസിലിങ്ങും കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകില്ല. സംസാരത്തിലൂടെ അവരെ സുഖപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കില്ല.
  •  
  •  
  • വസ്തുത: ചികിത്സയും കൗൺസിലിങ്ങും ഭൂരിപക്ഷ മാനസികരോഗ ചികിത്സയുടെയും പ്രധാനഘടകങ്ങളാണ്. മാനസിക രോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഇവ രണ്ടും ചേർന്നുള്ള ചികിത്സയിലൂടെയാണ് സാധ്യമാകുക. ചില രോഗികൾക്ക് കേവലം രോഗചികിത്സയും കൗൺസിലിങ്ങും മാത്രം മതിയാകും. എന്നാൽ ചിലർക്ക് മരുന്നുകളും മറ്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സ തന്നെ വേണ്ടിവരും. ശാസ്ത്രിയമായി നടത്തുന്ന രോഗചികിത്സയും കൗൺസിലിങ്ങും മാനസിക രോഗികളെ രോഗത്തിൽനിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.
  •  
  •  
  • മിത്ത്: മാനസികരോഗങ്ങളെ തടയാനും ഇല്ലാതാക്കാനും ചികിത്സ എന്നത് നിലവിലില്ല. അത് ശരിയായി നടക്കില്ല.
  •  
  •  
  • വസ്തുത: നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ സാമൂഹിക, ജനിതക, പാരിസ്ഥിതിക, ശാരീരിക, ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങളുടെ മാറ്റം കൊണ്ടാണ് മനസികരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിൽ പല ഘടകങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാനസികരോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഏറ്റവും ലളിതമായ ഉദാഹരണമാണ് ലഹരി ഉപയോഗം. മികച്ച ജീവിതനിലവാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ള പല മാനസികരോഗങ്ങളും തടയുന്നതിന് സാധിക്കും.
  •  
  •  
  • മിത്ത്: മതവുമായി മാനസികരോഗങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. പിശാചോ ആത്മാവോ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണോ മാനസികരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.
  •  
  •  
  • വസ്തുത: ഇത് മാനസികരോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വളരെ പഴയ പുരാവൃത്തമാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായും മനസിൽനിന്ന് കളയേണ്ട സംഗതി കൂടിയാണ്. ഇതിന് സത്യവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. മാനസികരോഗം മനസിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, അത് ഏത് മതത്തിൽ പെട്ടയാളെയും ബാധിക്കാം. നിങ്ങൾ മതവിശ്വാസി അല്ലെങ്കിലും മാനസികരോഗം ബാധിക്കാം. മാനസികരോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥ മാറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങളെ മോശമായി രീതിയിൽ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
  •  
  •  
  • മിത്ത്: നിങ്ങൾ എല്ലാത്തരം മാനസികരോഗങ്ങൾക്കും മനശാസ്ത്രജ്ഞനെ കാണേണ്ടതുണ്ട്.
  •  
  •  
  • വസ്തുത: മനശാസ്ത്രജ്ഞരെന്നാൽ മാനസികരോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നവർ എന്നാണർത്ഥം, നിങ്ങളുടെ എല്ലാത്തരം മാനസികരോഗങ്ങളും അവർ ചികിത്സിക്കുന്നു. ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, കൗൺസിലർമാർ, തെറാപിസ്റ്റുകൾ എന്നിവർക്ക് ചികിത്സിക്കാവുന്ന പല മാനസികവിഭ്രാന്തികളും ഉണ്ട്. അവർ, സാധാരണയായി വരാറുള്ള എല്ലാത്തരും മാനസികരോഗങ്ങളും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ചവരാണ്. മിക്കവാറും മാനസികരോഗ ചികില്‍സാരീതികളിലും മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയോ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെയോ കൗൺസിലർമാരുടെയോ കൂട്ടായ പരിശോധന അനിവാര്യമാണ്.
  •  
  •  
  • മിത്ത്: മാനസികരോഗം ബാധിച്ചയാളെ സഹായിക്കാൻ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല.
  •  
  •  
  • വസ്തുത: നിങ്ങൾ മാനസികരോഗം ബാധിച്ച ഒരാളെ പരിചരിക്കുന്നആളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ രോഗശമനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണായക സ്ഥാനമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്‌നേഹപൂർണ്ണമായ കരുതലും പരിചരണവുമാണ് മാനസികരോഗിയായ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചികിത്സ. മാനസികരോഗികൾക്ക് രോഗശമനം ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി അവരെ മനസിലാക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പമുള്ള അന്തരീക്ഷമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് രോഗശമനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അവരെ സാധാരണ മനുഷ്യരെപ്പോലെ കാണുന്നു എന്ന തോന്നൽ ഉളവാക്കുക, അവരെ പരിചരിക്കുന്നതായും സ്‌നേഹിക്കുന്നതായും അവര്‍ക്കു തോന്നുക, അവർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന ബോധ്യമുണ്ടാക്കുക. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സാരീതി. മാനസികരോഗത്തിൽനിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളമാണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനസികാരോഗ്യക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യം ആവശ്യമാണ്.
  •  
   
 •  
 

മാനസിക ആരോഗ്യവും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും

 

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിച്ചവർക്ക് അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളായ വീട്, ചികിത്സ, സാമ്പത്തികം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ മാനസിക, സാമൂഹിക പിന്തുണയും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ഞങ്ങൾ റസ്റ്റോറന്റിന്റെ വാതിൽക്കലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു. ഇത്തരം ഭൂചലനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ തോതിലായിരുന്നു. അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് അനുഭവിച്ചതുപോലെ എന്റെ കാലിനടിയിലെ മണ്ണ് അനങ്ങുന്നതായി ഒരിക്കലും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തെരുവിൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽനിന്ന് നടുറോഡിലേക്ക് ഓടുന്ന ആളുകളെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാൾ സമയം ഈ തീവ്രചലനം നീണ്ടുനിന്നു. അവസാനിച്ചപ്പോഴേക്കും (പിന്നീട് അറിഞ്ഞത് പ്രകാരം ഏകദേശം 60 സെക്കന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തതായി അപ്പോൾ തോന്നി) തെരുവ് ആളുകളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു.

 

ഭാഗ്യത്തിന് ചില പഴയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ വീണ വിള്ളലുകൾ ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ മറ്റ് തകരാറുകളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. തുടർ കമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭയന്ന് ഞങ്ങൾ റോഡിൽ ചുരുണ്ടു കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യചലനത്തിന്റെ തോത് കുറയുകയും അത് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂറോ മറ്റോ കഴിഞ്ഞ് കുടുംബത്തെ ഫോണിൽ  ബന്ധപ്പെട്ടശേഷം തെരുവിന്റെ പഴയ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ആ ഭാഗത്ത് തകരാറുകൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ, എന്തായിരിക്കും അവിടെ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഊഹവും ഞങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു.

 

ഒരിക്കൽ ഭംഗി തുളുമ്പി നിന്നിരുന്ന ആ പഴയ തെരുവ് പൊടിയും അവശിഷ്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരിടമായി മാറി. കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ആളുകളെ തിരഞ്ഞ് പലരും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അതിതീവ്രമായ കുറ്റബോധം അനുഭവപ്പെട്ടു. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമാളുകളുടെ ഒപ്പം ഞങ്ങളും ചേർന്നു. ആ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ നടന്നപ്പോൾ നിർഭാഗ്യവാന്മാരെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതിരുന്നതിൽ ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു. ഞെട്ടലും പേടിയും തിരിച്ച് വരികയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാം മരവിച്ച് പോയതുപോലെയും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു.

 

അന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കും എല്ലാത്തിൽനിന്നും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതായി എനിക്ക് തോന്നി. എന്റെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ആശ്വാസം വന്നെങ്കിൽകൂടി എനിക്ക് ആകെ ഒരു മരവിപ്പ് തോന്നി. എനിക്ക് സ്വസ്ഥനാകാൻ കുറച്ച് സമയം വേണമെന്ന് മനസിലായത് കൊണ്ട് അവരെന്നെ അതിന് അനുവദിച്ചു. അന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങിയതേയില്ല.

 

ഭൂചലനം ഉണ്ടായിട്ട് മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നഗരം ഇപ്പോഴും സാധാരണ ഗതിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. ഇഷ്ടിക വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകാൻ ഭയപ്പെടുന്നതിനാൽ പലരും ജീവിതം ടെന്റുകൾക്കുള്ളിലാക്കി. ഭാഗ്യത്തിന് നഗരജീവിതം കാര്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടു. കുടിവെള്ളം, ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയവയുടെ വിതരണവും വൈദ്യുതി, പൈപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ വിതരണവും മെച്ചപ്പെട്ടു. പഴയ തെരുവിന് പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആകാശ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ ഭൂകമ്പം മാനസികമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. ചലനം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇയാൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ സംഭവിച്ച തകർച്ചകൾക്കെല്ലാം സാക്ഷിയായിരുന്നു അയാൾ. അവൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തീരെ ഉറങ്ങാറില്ലെന്ന് ആകാശിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ഉറക്കത്തിൽ കമ്പനങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നതായി അവൻ പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ വിശപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും എപ്പോഴും മുറിയിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അവന്റെ അമ്മ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ഭയന്നു പോയതാണെന്നും അത് പതിയെ മാറുമെന്നുമായിരുന്നു ആകാശിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല. കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ആകാശിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. അവന്റെ ഉത്സാഹം തീർച്ചയായും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവനെ പഴയ ലാഘവമുള്ള മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ചവർക്ക് മാനസിക സാമൂഹിക പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

പ്രകൃതി ദുരന്തം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരുംതന്നെ അതുമൂലം പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരും പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ളവരുമാണ്. പിന്തുണയുടെ അളവിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്. പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന്റെ സമയത്തും അതിനുശേഷവുമുണ്ടാകുന്ന വൈകാരികാവസ്ഥകളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ ചിലർക്ക് കഴിയും. അതിജീവിച്ചവർക്ക് സാധാരണയായി താഴെ പറയുന്ന വികാരങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത്.

 
   
 • ഞെട്ടൽ
 •  
 • ഭയം
 •  
 • കുറ്റബോധം
 •  
 • ദേഷ്യം
 •  
 • ജാഗ്രത
 •  
 • പഴയ കാര്യങ്ങളുടെയും ഓർമ്മകളുടെയും കടന്നുകയറ്റം
 •  
 • വിഷമവും നിരാശയും
 •  
 

പ്രവചിക്കാനാവാത്ത ഒരു സംഭവത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് എല്ലാംതന്നെ ഈ വികാരങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. കുറേ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ അതിനെ അതിജീവിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വിഷാദരോഗം, പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക്ക് ഡിസോർഡർ (PTSD- മാനസിക ആഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ മാനസിക നില) ഉറക്കക്കുറവ്, ലഹരി ഉപയോഗം തുടങ്ങി വിവിധ മാനസിക - ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്.

 

വ്യക്തി കടന്നുപോയ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് മാനസിക, സാമൂഹിക പിന്തുണയും ആവശ്യമാണ്. ഒന്നുകിൽ അവർ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ നഷ്ടപ്പെടുകയോ അവരുടെ വീട് തകർന്നടിഞ്ഞ സാഹചര്യമോ ഉണ്ടാകാം. ഇതിന് പുറമെ ആഹാരത്തിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടായ ശാരീരിക, മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ഇത്തരം മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും മാനസിക, വൈകാരിക കഴിവ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.

 

ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളും പ്രശ്‌നങ്ങളും അനുഭവിച്ചവർക്ക് ഉടനടി മാനസിക ആഘാതം ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല. അവ രൂപപ്പെടാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അതിനാൽ സംഭവത്തിനുശേഷം അതിനെ അതിജീവിച്ചവരുടെ വികാരങ്ങളെ ക്ഷമയോടെയും വൈകാരികമായും കാണേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കു ശേഷവും ഇത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതിജീവിച്ചവർക്ക് മാനസിക, സാമൂഹിക ഇടപെടൽ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഉടൻതന്നെ വ്യക്തികൾക്ക് സഹായം വേണ്ടി വരാവുന്നത്:

 
   
 • നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ കുടുംബത്തേയും സുഹൃത്തുക്കളെയും കണ്ടെത്തുക, അവര്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞ് പോയിരിക്കാം അല്ലെങ്കില്‍ വ്യത്യസ്തമായ ആശ്വാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടിരിക്കാം.
 •  
 • ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും മാനസിക ആഘാതങ്ങളിൽ പങ്കുപറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏകാന്തത കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.
 •  
 • അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചോർത്ത് അവർക്ക് പേടിയുണ്ടാകും. അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് മുന്‍ഗണന കൊടുക്കുകയും അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമാണ്.
 •  
 

നിങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബാംഗമോ സുഹൃത്തോ ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ചവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇതാണ്:

 
   
 • അവരോട് ക്ഷമയോടെ പെരുമാറുകയും വേണ്ട പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുക.
 •  
 • സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, എന്നാൽ നിർബന്ധിക്കാതിരിക്കുക. അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത് അതുമൂലമുണ്ടായ വിഷമങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും അതൊരു വൈകാരികമായ വിഷയമാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക.
 •  
 • വൈകാരികവും സാമൂഹികമായ പിന്‍വലിയൽ സാധാരണമാണെന്ന് മനസിലാക്കുക
 •  
 • കുറെ കാലത്തേക്ക് വൈകാരിക ആഘാതത്തെ നേരിടാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലറെ കാണുവാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.        
    
  • യോഗയും മാനസിക ആരോഗ്യവും
  •  
  • ചിത്തഭ്രമമുള്ളവർക്ക് ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി മെഡിക്കേഷനോടൊപ്പവും മാനസികരോഗ ചികിത്സയോടൊപ്പവും ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നാണ് യോഗ.
  •  
  • പലതരത്തിലുള്ള മാനസികരോഗങ്ങൾക്ക് യോഗ മികച്ച ചികിത്സാരീതിയാണെന്ന് വിവിധ ഗവേഷണഫലങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരവധി ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുകയും അത് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതായി തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷനിലെ പട്രീഷ്യാ പ്രീതം ഈ വിഷയത്തിൽ നിംഹാൻസിലെ മനോരോഗ വിദഗ്ദ്ധൻ ഡോ. ശിവരാമ വാരംപള്ളിയുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖം.
  •  
  •  
  • യോഗ എങ്ങനെയാണ് മാനസിക രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്.?
  •  
  •  
  • കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. ചില മാനസികരോഗികളിൽ മറ്റ് മരുന്നുകളോടൊപ്പം യോഗ പരിശീലിക്കുന്നത് മികച്ച ഫലം നൽകുന്നതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചില രോഗികൾക്ക് യോഗ തന്നെ മരുന്നായി മാറുന്നതും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മരുന്നു കഴിക്കാന്‍ താല്‍പര്യം കാണിക്കാത്ത രോഗികളിലും ബദൽ ചികിത്സാരീതിയായി ഇത് പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. യോഗ ഒരു ചികിത്സാരീതിയെന്നനിലയില്‍ പരീക്ഷിക്കുന്ന രോഗികളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരിലും മികച്ച ഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ, ഇത്തരമാളുകള്‍ കുറഞ്ഞ ശതമാനമേയുള്ളു. മാനസിക രോഗ ചികിത്സയും മറ്റ് മരുന്നുകളും നൽകുന്നതിനോടൊപ്പമാണ് യോഗയും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ചികിത്സാരീതിയായി തന്നെ മാറുന്നുണ്ട്.
  •  
  •  
  • വിഷാദരോഗം, സ്‌കിസോഫ്രീനിയ, അമിത ഉത്കണ്ഠ, കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശ്രദ്ധക്കുറവ്- ADHD തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് യോഗ ചികിത്സ കൊണ്ട് മികച്ച ഫലമുണ്ടാകുന്നതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
  •  
  •  
  • മാനസികരോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് യോഗ മികച്ച ശമനൗഷധമാകുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രിയമായ അടിത്തറയുണ്ടോ?
  •  
  •  
  • യോഗ ഒരു ചികിത്സാരീതിയെന്ന തരത്തിലും മാനസിക രോഗികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള നിരവധി തെളിവുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്, കൂടാതെ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വ്യക്തിപരമായ പഠനങ്ങളിൽനിന്ന് യോഗകൊണ്ട് മാനസികരോഗികൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടായോ എന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അതിന്റെ പ്രയോജനം മറ്റ് മരുന്നുകളുടെയും ചികിത്സകളുടെയും കൂടി ഭാഗമായാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും യോഗ കൊണ്ട് മികച്ച ചികിത്സാഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി വിവരങ്ങളുണ്ട്. സ്‌കിസോഫ്രീനിയ, വിഷാദരോഗം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് യോഗ പരിശീലിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. നിംഹാൻസിൽ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരവധി പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നിരവധി ദേശീയ, അന്തർദേശീയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിംഹാൻസിൽ വിവിധ മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം വഴി ഉണ്ടായ ഗുണഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് 25ലധികം പഠനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇന്റർനെറ്റിൽ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ ഓഫ് സൈക്യാട്രിയുടെ 2013 ജുലൈ സെപ്തംബർ എഡിഷനിൽ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മപഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ യോഗ എങ്ങനെയാണ് മനോരോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായകമാകുക എന്ന് ഇതിൽ വിശദമായി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
  •  
  •  
  • യോഗ ഇന്ത്യയിൽ രൂപംകൊണ്ട ഒരു പരിശീലനമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം ഇതൊരു ചികിത്സാരീതിയായി പ്രചാരം ലഭിക്കാതെ പോയത്?
  •  
  •  
  • നല്ല ചോദ്യമാണ്. പല വേദികളിലും ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. പരിശീലനം നൽകുന്ന യോഗ ഗുരുക്കന്മാരോടും യോഗ സ്കൂളുകളില്‍ പരിശീലനം നേടുന്നവരോടും ചോദിച്ചാൽ അവർ ഇതൊരു ചികിത്സാരീതിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കില്ല. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്‌നം. അവർ യോഗ ഒരു ജീവിതരീതിയാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ്. അതിനെ ചികിത്സാരീതിയായി പരിഗണിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നവരുമാണ്. വ്യക്തിയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ച് അയാളെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം മാത്രമാണ് യോഗ എന്നാവും അവരുടെ വാദം. യോഗ ഒരു ചികിത

                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                       maanasikaarogyatthe thadayal‍ - 2                

                                                                                                                                                                                                                                                        

                      kooduthal‍ vivarangal‍                  

                                                                                                
                                
                                                          
              
    

   ningalude vidyaarththikalude pareekshaappedi kykaaryam cheyyuka

    

   adhyaapakar ariyaathethanne avarude vidyaarththikalude pareekshaappedikku kaaranamaakunnu padtanakaaryatthil munnirayil nilkkunna vidyaarththikalkkum sharaashari kuttikalkkum saadhaaranayaayi kanduvaraarulla onnaanu pareekshaappedi. Ingane vidyaarththikalil pareekshaappedi srushdikkunnathil adhyaapakarkku kruthyamaaya pankundu. Mikaccha vijayashathamaanam lakshyamidunna skool adhikruthar (udaaharanatthinu, kooduthal kuttikal pareekshayil unnathavijayam nedunnathu) kuttikalkku mikaccha vijayashathamaanam undaakkaan adhyaapakaril sammarddham srushdikkunnu. Adhyaapakar pareekshayil unnathavijayam nedunnathinum vijayashathamaanam koottunnathinum kuttikalil sammarddham chelutthunnu. Pareekshayil unnathavijayam nedunnathinte praadhaanyam oonnipparanjaanu ithu nadappaakkunnathu. Adhyaapakar niravadhi sammarddhangal‍kku adimappettaanu kuttikalil pareekshaappedi srushdikkunnathu. Adhyaapakar neridunna sammarddhangal‍ pradhaanamaayum randu kaaranangal‍ kondaanu.

    
     
   • mikaccha padtananilavaaram pulartthunna vidyaarththikalil valiya pratheeksha vecchupulartthunnu. Skoolinte sathkeertthiyaanu lakshyam.
   •  
   • sharaashari nilavaaramullavarum athil‍thaazhe nilavaaram ullavarumaaya vidyaarththikalude pareekshaaphalatthe pattiyulla aashankakal. Avarude prakadanam aathyanthikamaayi baadhikkunnathu adhyaapakare thanneyaanu. Athinte uttharavaadittham adhyaapakar‍kkaanu.
   •  
    

   nimhaansile klinikkal sykkolaji adeeshanal preaaphasar do. Em manjjula nalkiya vivarangalude adisthaanatthil thayyaaraakkiya ee lekhanatthil enganeyaanu adhyaapakar arinjum ariyaatheyum pareekshaappedikku kaaranamaakunnathennu vyakthamaakkunnu. Oru klaasile ellaa kuttikaludeyum padtananilavaaram adayaalappedutthaanum niyanthrikkaanum oradhyaapakanum saadhyamalla. Padtanakaaryangalilum mattumundaakunna pediyum sammarddhavum kykaaryam cheyyaan kuttikale sahaayikkaan maathramaanu adhyaapakarkku kazhiyuka. Vidyaarththikalile pareekshaappediyum mattum kykaaryam cheyyunna adhyaapakarkku undaakaanidayulla chila samshayangalkkulla uttharangalaanu ivide kodukkunnathu.

    

   enganeyaanu vidyaarththikalile maanasika pirimurukkam thiricchariyunnath?

    

   valarekkaalatthe parichayamkondu mikaccha padtananilavaaram ulla kuttiyeyum sharaashariyum sharaashariyil thaazheyumulla vidyaarththikaleyum kandetthaan eluppam saadhikkum. Ithu padtana nilavaaratthinappuram oro vidyaarththikkum prathyeka pariganana kodukkaan adhyaapakare sahaayikkunnu. Unnatha padtananilavaaram pulartthunna vidyaarththikale kooduthal shraddhikkaanum pariganikkaanum adhyaapakar shramikkaarundu. Ithu mattulla kuttikalkku mikaccha reethiyil padtikkaanum kooduthal maarkku vaangaanum angane deeccharude shraddhayum parigananayum nedaanum prachodanamaakum.

    

   enganeyaanu vidyaarththikalum adhyaapakarum thammilulla ettavum mikaccha idapedal saadhyamaakuka?

    
     
   • padtananilavaaratthinte peril kuttikalodu oru kaaranavashaalum adhyaapakar pakshabhedam kaanikkaan paadilla. Oro vidyaarththiyeyum kooduthal mikaccha reethiyil padtikkaan prerippikkuka maathrame cheyyaavoo.
   •  
   • padtananilavaaram kuranja kuttikale avaganikkunnathu avante aathmaabhimaanam illaathaakkunnathinu kaaranamaakum. Padtanatthil pinnaakkam nilkkunna kuttikalkku vendi kooduthal samayam chelavazhikkukayaanu adhyaapakar cheyyendathu. Avarkku prachodanam nalkuka, padtikkaan prerippikkuka enniva cheyyaam. Padtananilavaaram koottunnathinaayulla puthiya maarggangal kandupidikkuka, padtanakramatthil maattam varutthuka thudangiyava cheyyaam. Aavashyamenkil mattu pinthunakalum aavaam. Ellaa kuttikalkkum ittharatthilulla pinthuna aavashyamaayi varum. Athu nalkaan adhyaapakar thayyaaraavanam. Adhyaapakarude shakthamaaya pinthunayum preaathsaahanavum undenkil padtananilavaaram kuranja kuttikalum padtanatthil thaathparyamillaattha kuttikalum vare mikaccha vijayam nedaan saadhyathayundu.
   •  
    

   pareekshaa samayangalil vidyaarththikalude maathaapithaakkalumaayulla aashayavinimayam aavashyamundo?

    

   ithu ellaaypozhum aavashyamaayi varilla. Maathravumalla maathaapithaakkalumaayulla thettaaya aashayavinimayam undaakaanum paadilla. 'makal/makan nannaayi padtikkunnundennu urappu varutthuka' 'puratthu pokaano divi kaanaano anuvadikkaruthu. Ithu phynal pareekshayaanu' thudangiyatharatthilulla aashayavinimayangal‍ maathaapithaakkal edukkunnathu moshamaaya tharatthilaakum. Athu veettilum amitha sammarddham srushdikkunnathinu kaaranamaakum. Adhyaapakar mikkavaarum avarude aakaamkshayum uthkandtayumaakum maathaapithaakkalodu pankuveykkunnathu, allenkil adicchelppikkunnathu. Athinte amithabhaaram elkkendivarunnathu vidyaarththikalaavum enna kaaryam orkkuka. Maathaapithaakkalum sammarddhatthinu adippettaal vidyaarththi poornnamaayum pareekshaappediyude pidiyilaakum

    

   pareekshaasamayangalil njaan enganeyaanu vidyaarththikalkku vazhikaattiyaavendath?

    

   unnatha padtananilavaaram pulartthunna vidyaarththikalodum padtanatthil pinnokkam nilkkunnavarodum adhyaapakar vivechanam kaanikkaan thudangunnathode prashnangal aarambhikkunnu. Ithu padtanatthil pinnaakkam nilkunna vidyaarththikalude aathmavishvaasavum aathmaabhimaanavum illaathaakkum. Vidyaarththikalude padtananilavaaratthekkuricchu samsaarikkumpol athavarude kazhivukaleyum aathmavishvaasattheyum illaathaakkum enna kaaryam koodi orkkuka.

    

   adhyaapakarkku vidyaarththikale pinthunaykkaan saadhikkunnathu inganokkeyaan

    
     
   • kuttikalkku padtikkaanulla dym debil thayyaaraakki nalkuka
   •  
   • kuttikalude prakadanangale shraddhikkuka, venda nirddheshangal nalkuka.
   •  
   • avarude pratheekshakal vidyaarththikalil adicchelppikkaathe avare pinthunaykkaan shramikkuka.
   •  
   • vidyaarththikalude lakshyangalekkuricchum nettangalekkuricchumulla thuranna charcchakal nadatthuka.     
      

     maanasikaarogyam: mitthum yaathaar‍thyavum

      
    • mithyaadhaarana: maanasikaarogyam ennonnilla, manushyar nuna parayunnathaanu.
    •  
    •  
    • vasthutha: maanasikaarogyam sathyamaanu. Shareerabhaagangale asukhangal baadhikkunnathu pole thalacchorineyum chila rogangal baadhikkunnu. Saadhaarana jeevitham nayikkaan saadhyamallaattha vidham maanasikaprashnangal thalacchorine baadhikkaan saadhyathayundu.
    •  
    •  
    • palatharatthilulla maanasika prashnangalaanu nilavilullathu, maanasika prashnangal ororutthareyum baadhikkunna reethikalilum vyathyaasangalundu. Maanasikaprashnangal sathyamaanennum athinu chikithsa aavashyamundennumulla kaaryam amgeekarikkukayaanu aadyam vendathu. Kruthyamaaya vidagddha chikithsa illaathe maanasikarogam maarilla.
    •  
    •  
    • mitthu: enikku maanasika prashnangal undaakukayilla/ ithu paavappettavare maathramaanu baadhikkunnathu.
    •  
    •  
    • vasthutha: orutharatthil allenkil mattoru tharatthil anchil oraalveetham maanasikarogam anubhavikkunnavaraanu. Maanasikarogam aarkku venamenkilum varaavunnathaanu. Pandundaayirunnathinekkaal‍ vegatthilaanu ippol maanasikarogam vyaapikkunnathu. Ellaa praayatthilumullavar‍kkum jaathimatha vyathyaasamillaathe paavappettavarenno panakkaarenno vyathyaasamillaathe saamskaarika vyathyaasangalillaathe maanasikaprashnangal pidikoodaam. Maanasikaarogyatthe gauravatthode edukkukayaanu vendathu. Maanasikarogam varaathirikkaanum vannaaltthanne mikaccha chikithsa labhyamaakkaanumaanu shramikkendathu.
    •  
    •  
    • mitthu: maanasikarogam chikithsicchu bhedamaakkaan kazhiyilla?
    •  
    •  
    • vasthutha: bhooripaksham maanasikarogangalum valare neratthethanne thiriccharinjaal vegatthil chikithsicchu bhedamaakkaan saadhikkum. Kruthyamaaya chikithsayum paricharanavumaanu ithinaavashyam. Bandhukkalum suhrutthukkalum maathaapithaakkalum nalkunna paricharanavum snehavum karuthalum anusaricchaanu maanasikaroga chikithsayude phalapraapthi. Mikaccha chikithsa maanasikarogangale niyanthrikkunnathilum rogikale svantham jeevithatthinmel niyanthranamullavaraayi maaraanum sahaayikkum.
    •  
    •  
    • mitthu: durbalaraaya manushyareyaanu maanasikarogam baadhikkuka.
    •  
    •  
    • vasthutha: oru manushyante maanasikanilayumaayi, shakthiyumaayi maanasikarogangalkku bandhamilla. Oru vyakthiyude svabhaava savisheshathakalumaayi athinu bandhamilla. Oru vyakthiyude saamoohika, janithaka, maanasika, paaristhithika, shaareerika, jeevashaasthraparamaaya ghadakangalude maattam kondaanu maanasikarogangal undaakunnathu.
    •  
    •  
    • mitthu: maanasikarogam ullavarennu karuthappedunnavar eppozhum akramakaarikalum mattullavare murivelppikkunnavarum aayirikkum.
    •  
    •  
    • vasthutha: maanasikarogamullavar akramavaasana kaanikkumenna chintha thettaanu. Akramangalkku oraalude maanasikanilayumaayi kaaryamaaya bandhamilla. Saadhaarana manushyarkkulla akramavaasana maathramaanu maanasikarogam baadhicchavarkkumullathu, athu avarodu engane perumaarunnu ennathine aashrayicchirikkum. Maanasikarogam baadhicchavar svayam apakadappedutthaanaanu saadhyatha kooduthal. Saadhaarana manushyaraal ivar murivelppikkappedaanaanu saadhyatha kooduthal, allaathe mattullavare ivar aakramikkaanalla. Thettaaya chinthaagathi moolamaanu maanasikaarogya prashnangal‍ ullavare naam pedikkunnathu.
    •  
    •  
    • mitthu: maanasikarogam baadhicchavare aashupathriyil aakkukayo bhraanthaashupathriyil aakkukayo venam.
    •  
    •  
    • vasthutha: bhooripaksham maanasikarogikaleyum aashupathriyil etthikkenda kaaryamilla. Chilappol chikithsayude bhaagamaayi maathram aashupathrivaasam mathiyaakum. Ennaal‍ deerghakaalamo sthiramaayo maanasikarogikale aashupathriyilo bhraanthaashupathriyilo aakkenda kaaryamilla. Priyappettavarude saameepyavum karuthalum paricharanavumaanu maanasikarogikalkku rogamukthi undaakkunnathu. Athaanu undaavendathu. Svantham veettil thanne kazhiyunnathaanu bhooripaksham maanasikarogikalum aagrahikkunnathu. Athaanu rogam vegam maaraan nallathum.
    •  
    •  
    • mitthu: manasu durbalamaayathu kondaanu maanasikarogangal undaakunnathu. Ningalkku manobalam undenkil orikkalum maanasikaprashnangal undaakilla.
    •  
    •  
    • vasthutha: maanasikarogatthinu orikkalum ningalude manobalavumaayi bandhamilla. Ethu tharatthilulla manushyareyum maanasikarogam baadhikkaam. Paaristhithikavum manashaasthraparavum jeevashaasthraparavumaaya kaaranangalaal‍ nammude manasinte pravartthanam baadhikkappettekkaam.
    •  
    •  
    • mitthu: maanasikarogam baadhiccha vyakthikalkku manobalam kondum manasine niyanthricchum rogatthilninnu mukthi nedaavunnathaanu.
    •  
    •  
    • vasthutha: maanasikaarogyavum manonilayum thalacchorinte pravartthanaphalamaayi undaakunnathaanu enna kaaryatthil samshayamilla. Rogabaadhithan chikithsayodu kaanikkunna manobhaavavum chikithsayodulla prathikaranavum aashrayicchaanu rogashamanavum rogamukthiyum sambhavikkuka. Manasine niyanthricchu maanasikarogatthilninnu rakshappedaam ennathu thettaaya chinthayaanu. Kruthyamaaya shraddhayum chikithsayum vazhi maathramaanu rogashamanam saadhyamaakuka.
    •  
    •  
    • mitthu: maanasikarogam baadhicchavarkku joli cheyyaan‍ saadhikkukayilla.
    •  
    •  
    • vasthutha: oraale baadhicchirikkunna maanasikarogatthinte theevratha anusaricchaanu joli labhyamaakuka ulppedeyulla kaaryangalullathu. Rogatthe nerittukondu saadhaarana jeevitham nayikkaan rogikal‍kku saadhikkum. Rogashamanatthe sahaayikkunna tharatthilulla, avarkku yojiccha joli cheyyaan saadhikkum.
    •  
    •  
    • mitthu: maanasikarogam baadhicchavarkku chikithsayum kaunsilingum kondu prayojanam undaakilla. Samsaaratthiloode avare sukhappedutthaan‍ saadhikkilla.
    •  
    •  
    • vasthutha: chikithsayum kaunsilingum bhooripaksha maanasikaroga chikithsayudeyum pradhaanaghadakangalaanu. Maanasika rogatthil ninnulla mochanam iva randum chernnulla chikithsayiloodeyaanu saadhyamaakuka. Chila rogikalkku kevalam rogachikithsayum kaunsilingum maathram mathiyaakum. Ennaal chilarkku marunnukalum mattum ulppedeyulla chikithsa thanne vendivarum. Shaasthriyamaayi nadatthunna rogachikithsayum kaunsilingum maanasika rogikale rogatthilninnu mukthi nedunnathinu sahaayikkunnu.
    •  
    •  
    • mitthu: maanasikarogangale thadayaanum illaathaakkaanum chikithsa ennathu nilavililla. Athu shariyaayi nadakkilla.
    •  
    •  
    • vasthutha: neratthe paranjathu pole saamoohika, janithaka, paaristhithika, shaareerika, jeevashaasthraparamaaya ghadakangalude maattam kondaanu manasikarogangal undaakunnathu. Ithil pala ghadakangaleyum ningalkku niyanthrikkaan saadhicchaal maanasikarogangale niyanthrikkaan ningalkku saadhikkum. Ettavum lalithamaaya udaaharanamaanu lahari upayogam. Mikaccha jeevithanilavaaram undenkil saadhaarana kanduvaraarulla pala maanasikarogangalum thadayunnathinu saadhikkum.
    •  
    •  
    • mitthu: mathavumaayi maanasikarogangal aazhatthil bandhappettu kidakkunnu. Pishaacho aathmaavo shareeratthil praveshikkumpozhaano maanasikarogangal undaakunnathu.
    •  
    •  
    • vasthutha: ithu maanasikarogangale sambandhicchulla valare pazhaya puraavrutthamaanu. Ithu poornnamaayum manasilninnu kalayenda samgathi koodiyaanu. Ithinu sathyavumaayi yaathoru bandhavumilla. Maanasikarogam manasineyaanu baadhikkunnathu, athu ethu mathatthil pettayaaleyum baadhikkaam. Ningal mathavishvaasi allenkilum maanasikarogam baadhikkaam. Maanasikarogavumaayi bandhappettu andhavishvaasangalulla oraalaanenkil rogaavastha maaraanulla saadhyatha valare kuravaanennu maathramalla athu ningale moshamaayi reethiyil baadhikkaanum saadhyathayundu.
    •  
    •  
    • mitthu: ningal ellaattharam maanasikarogangalkkum manashaasthrajnjane kaanendathundu.
    •  
    •  
    • vasthutha: manashaasthrajnjarennaal maanasikarogangale chikithsikkunnavar ennaanarththam, ningalude ellaattharam maanasikarogangalum avar chikithsikkunnu. Klinikkal sykkolajisttu, kaunsilarmaar, theraapisttukal ennivarkku chikithsikkaavunna pala maanasikavibhraanthikalum undu. Avar, saadhaaranayaayi varaarulla ellaattharum maanasikarogangalum chikithsicchu bhedamaakkaan parisheelanam labhicchavaraanu. Mikkavaarum maanasikaroga chikil‍saareethikalilum manashaasthrajnjarudeyo sykkolajisttukaludeyo kaunsilarmaarudeyo koottaaya parishodhana anivaaryamaanu.
    •  
    •  
    • mitthu: maanasikarogam baadhicchayaale sahaayikkaan namukkonnum cheyyaan saadhikkilla.
    •  
    •  
    • vasthutha: ningal maanasikarogam baadhiccha oraale paricharikkunnaaalaanenkil ayaalude rogashamanatthil ningalkku nirnnaayaka sthaanamundu. Ningalude snehapoornnamaaya karuthalum paricharanavumaanu maanasikarogiyaaya oraalkku labhikkaavunna ettavum valiya chikithsa. Maanasikarogikalkku rogashamanam labhikkaan ettavum nalla vazhi avare manasilaakkukayum pinthunaykkukayum cheyyunna saahacharyam thanneyaanu. Ningalude priyappettavarodoppamulla anthareekshamaanenkil pettennu rogashamanam undaakaanulla saadhyathayundu. Avare saadhaarana manushyareppole kaanunnu enna thonnal ulavaakkuka, avare paricharikkunnathaayum snehikkunnathaayum avar‍kku thonnuka, avar surakshitharaanenna bodhyamundaakkuka. Ithokke thanneyaanu ettavum pradhaanappetta chikithsaareethi. Maanasikarogatthilninnu mukthi nedaan ithokke thanne dhaaraalamaanu. Ithokke cheyyanamennundenkil ningalkku maanasikaarogyakkuricchu kruthyamaaya bodhyam aavashyamaanu.
    •  
     
   •  
    

   maanasika aarogyavum prakruthi duranthangalum

    

   prakruthi duranthangale athijeevicchavarkku adisthaana aavashyangalaaya veedu, chikithsa, saampatthikam thudangiya aavashyangalkku purame maanasika, saamoohika pinthunayum koodi aavashyamundu.

    

   njangal rasttorantinte vaathilkkalekku odicchennu. Ittharam bhoochalanangal njangalkku parichithamaayirunnu. Enkilum ithu kuracchu vyathyasthamaaya thothilaayirunnu. Annu ucchaykku anubhavicchathupole ente kaalinadiyile mannu anangunnathaayi orikkalum enikku anubhavappettittilla. Theruvil kettidangalilninnu nadurodilekku odunna aalukaleyaanu njangal kandathu. Ithinu mumpu undaayirunnathinekkaal samayam ee theevrachalanam neenduninnu. Avasaanicchappozhekkum (pinneedu arinjathu prakaaram ekadesham 60 sekkantu undaayirunnu, pakshe orupaadu samayamedutthathaayi appol thonni) theruvu aalukalekkondu niranjirunnu.

    

   bhaagyatthinu chila pazhaya kettidangalil veena villalukal ozhicchu nirtthiyaal mattu thakaraarukalonnumillaayirunnu. Thudar kampanangal undaakumennu bhayannu njangal rodil churundu koodiyirunnappol aadyachalanatthinte thothu kurayukayum athu njangale aashvasippikkukayum cheythu. Njangal surakshitharaayirunnu. Oru manikkooro matto kazhinju kudumbatthe phonil  bandhappettashesham theruvinte pazhaya bhaagangalilekku thiricchu pokaan njangal theerumaanicchu. Aa bhaagatthu thakaraarukal orupaadu kooduthalaanennu njangal kettirunnu. Pakshe, enthaayirikkum avide kaanaan pokunnathenna kaaryatthil yaathoru oohavum njangalkkillaayirunnu.

    

   orikkal bhamgi thulumpi ninnirunna aa pazhaya theruvu podiyum avashishdangalum niranja oridamaayi maari. Kudungi kidakkunna aalukale thiranju palarum avashishdangalkkidayil odi nadakkunnundaayirunnu. Enikku athitheevramaaya kuttabodham anubhavappettu. Kudungikkidakkunnavare rakshikkaan shramikkunna oru koottamaalukalude oppam njangalum chernnu. Aa idungiya vazhiyiloode nadannappol nirbhaagyavaanmaare kuricchu orkkaathirunnathil njaan lajjicchu. Njettalum pediyum thiricchu varikayum pettennu ellaam maravicchu poyathupoleyum enikku anubhavappettu.

    

   annu vykunneram veettilekku thiricchetthiyappozhekkum ellaatthilninnum vichchhedikkappettathaayi enikku thonni. Ente rakshakartthaakkalkku enne kandappol aashvaasam vannenkilkoodi enikku aake oru maravippu thonni. Enikku svasthanaakaan kuracchu samayam venamennu manasilaayathu kondu avarenne athinu anuvadicchu. Annu njaan urangiyatheyilla.

    

   bhoochalanam undaayittu moonnumaasam kazhinjenkilum nagaram ippozhum saadhaarana gathiyilekku thiricchetthiyittilla. Ishdika veedukalilekku thiricchu pokaan bhayappedunnathinaal palarum jeevitham dentukalkkullilaakki. Bhaagyatthinu nagarajeevitham kaaryamaayi mecchappettu. Kudivellam, bhakshanam thudangiyavayude vitharanavum vydyuthi, pyppu vellatthinte vitharanavum mecchappettu. Pazhaya theruvinu puratthu jeevikkunna aakaashu enna njangalude oru koottukaarane bhookampam maanasikamaayi baadhicchirunnu. Chalanam undaayappol iyaal veettilundaayirunnu. Avide sambhaviccha thakarcchakalkkellaam saakshiyaayirunnu ayaal. Avan ee divasangalil theere urangaarillennu aakaashinte amma paranju. Onnil kooduthal thavana urakkatthil kampanangal‍ anubhavappedunnathaayi avan paraathippedunnundaayirunnu. Avante vishappu nashdappettennum eppozhum muriyil adacchirikkukayaanennum avante amma parayunnundaayirunnu. Avan bhayannu poyathaanennum athu pathiye maarumennumaayirunnu aakaashinte achchhan paranjathu. Enthaanu cheyyendathennu avante ammaykku ariyilla. Kazhiyumpozhokke aakaashinte veettilekku pokaan njangal shraddhicchu. Avante uthsaaham theercchayaayum nashdappettittundu. Avane pazhaya laaghavamulla maanasika avasthayilekku konduvaraan njangal shramicchittundu.

    

   prakruthi duranthatthe athijeevicchavarkku maanasika saamoohika pinthuna aavashyamundu.

    

   prakruthi durantham anubhavicchittulla ellaavarumthanne athumoolam prashnangal undaayittullavarum pinthuna aavashyamullavarumaanu. Pinthunayude alavil maathramaanu vyathyaasamullathu. Prakruthi duranthatthinte samayatthum athinusheshavumundaakunna vykaarikaavasthakale tharanam cheyyuvaan chilarkku kazhiyum. Athijeevicchavarkku saadhaaranayaayi thaazhe parayunna vikaarangalaanu anubhavappedaarullathu.

    
     
   • njettal
   •  
   • bhayam
   •  
   • kuttabodham
   •  
   • deshyam
   •  
   • jaagratha
   •  
   • pazhaya kaaryangaludeyum ormmakaludeyum kadannukayattam
   •  
   • vishamavum niraashayum
   •  
    

   pravachikkaanaavaattha oru sambhavatthe athijeevikkunna mikkavaarum aalukalkku ellaamthanne ee vikaarangal anubhavappedaarundu. Kure samayatthinullil bhooribhaagam perkkum athine tharanam cheyyaan kazhiyunnathaanu. Ennaal‍ athine athijeevikkaan‍ kazhiyaathe vishaadarogam, posttu dreaamaattikku disordar (ptsd- maanasika aaghaathatthe thudarnnu undaaya maanasika nila) urakkakkuravu, lahari upayogam thudangi vividha maanasika - aarogya prashnangalaal kashdappedunnavar orupaadu perundu.

    

   vyakthi kadannupoya saahacharyam pariganicchu maanasika, saamoohika pinthunayum aavashyamaanu. Onnukil avar maranatthe mukhaamukham kandathaanu. Allenkil oru kudumbaamgatthe nashdappedukayo avarude veedu thakarnnadinja saahacharyamo undaakaam. Ithinu purame aahaaratthinteyum vellatthinteyum aparyaapthatha moolam undaaya shaareerika, maanasika prashnangalum undaakaam. Ittharam maanasika samgharshangale tharanam cheyyaan ellaa vyakthikalkkum maanasika, vykaarika kazhivu undaakanamennilla.

    

   ittharam duranthangalum prashnangalum anubhavicchavarkku udanadi maanasika aaghaatham undaakanam ennilla. Ava roopappedaan kuracchu samayamedukkum. Athinaal sambhavatthinushesham athine athijeevicchavarude vikaarangale kshamayodeyum vykaarikamaayum kaanendathu pradhaanamaanu. Kuracchu maasangalkku sheshavum ithu thudarukayaanenkil athijeevicchavarkku maanasika, saamoohika idapedal aavashyamundu.

    

   prakruthi duranthangal undaaya udanthanne vyakthikalkku sahaayam vendi varaavunnath:

    
     
   • nashdappettupoya kudumbattheyum suhrutthukkaleyum kandetthuka, avar‍ ver‍pirinju poyirikkaam allenkil‍ vyathyasthamaaya aashvaasa kendratthilekku kondupokappettirikkaam.
   •  
   • duranthatthekkuricchu samsaarikkukayum maanasika aaghaathangalil pankupattukayum cheyyunnathu ekaanthatha kuraykkuvaan sahaayikkunnu.
   •  
   • abhimukheekarikkaan pokunna prashnangalekkuricchortthu avarkku pediyundaakum. Avarude prashnangalkku mun‍ganana kodukkukayum avare samaadhaanippikkukayum cheyyunnathu pradhaanamaanu.
   •  
    

   ningalude oru kudumbaamgamo suhruttho oru prakruthi duranthatthe athijeevicchavaraanenkil ningalkku cheyyaan kazhiyunnathu ithaan:

    
     
   • avarodu kshamayode perumaarukayum venda pinthuna nalkukayum cheyyuka.
   •  
   • sambhavatthekkuricchu samsaarikkuka, ennaal nirbandhikkaathirikkuka. Anubhavangal pankuveykkunnathu athumoolamundaaya vishamangal illaathaakkaan sahaayikkumenkilum athoru vykaarikamaaya vishayamaanenna kaaryam orkkuka.
   •  
   • vykaarikavum saamoohikamaaya pin‍valiyal saadhaaranamaanennu manasilaakkuka
   •  
   • kure kaalatthekku vykaarika aaghaathatthe neridaan kazhiyunnillenkil oru kaunsilare kaanuvaan avare preaathsaahippikkuka.        
      
    • yogayum maanasika aarogyavum
    •  
    • chitthabhramamullavarkku chikithsayude bhaagamaayi medikkeshanodoppavum maanasikaroga chikithsayodoppavum dokdarmaar nirddheshikkunna onnaanu yoga.
    •  
    • palatharatthilulla maanasikarogangalkku yoga mikaccha chikithsaareethiyaanennu vividha gaveshanaphalangal theliyikkunnundu. Kazhinja dashaabdangalil ithu sambandhicchulla niravadhi gaveshanangal nadakkukayum athu mikaccha phalangal nalkunnathaayi theliyikkukayum cheythittundu. Vyttu svaan phaundeshanile padreeshyaa preetham ee vishayatthil nimhaansile manoroga vidagddhan do. Shivaraama vaarampalliyumaayi nadatthiya abhimukham.
    •  
    •  
    • yoga enganeyaanu maanasika roga chikithsaykku prayojanappedunnathu.?
    •  
    •  
    • kazhinja kuracchu kaalangalaayi ee vishayatthil kaaryamaaya padtanangalum gaveshanangalum nadannittundu. Chila maanasikarogikalil mattu marunnukalodoppam yoga parisheelikkunnathu mikaccha phalam nalkunnathaayi thelinjittundu. Chila rogikalkku yoga thanne marunnaayi maarunnathum bodhyappettittulla kaaryamaanu. Marunnu kazhikkaan‍ thaal‍paryam kaanikkaattha rogikalilum badal chikithsaareethiyaayi ithu pareekshikkaarundu. Yoga oru chikithsaareethiyennanilayil‍ pareekshikkunna rogikalil bhooripaksham perilum mikaccha phalamaanu undaakkiyittullathu. Pakshe, ittharamaalukal‍ kuranja shathamaanameyullu. Maanasika roga chikithsayum mattu marunnukalum nalkunnathinodoppamaanu yogayum parisheelippikkunnathu. Ithoru chikithsaareethiyaayi thanne maarunnundu.
    •  
    •  
    • vishaadarogam, skisophreeniya, amitha uthkandta, kuttikalil undaakunna shraddhakkurav- adhd thudangiya rogangalkku yoga chikithsa kondu mikaccha phalamundaakunnathaayi thelinjittundu.
    •  
    •  
    • maanasikaroga chikithsaykku yoga mikaccha shamanaushadhamaakunnathinu enthenkilum shaasthriyamaaya adittharayundo?
    •  
    •  
    • yoga oru chikithsaareethiyenna tharatthilum maanasika rogikalil undaakkunna maattangalekkuricchumulla niravadhi thelivukal ippol labhyamaanu, koodaathe niravadhi prasiddheekaranangalum padtanangalum ee vishayatthil undaayittundu. Athesamayam vyakthiparamaaya padtanangalilninnu yogakondu maanasikarogikalkku prayojanam undaayo ennathu kandupidikkaan saadhikkilla. Kaaranam athinte prayojanam mattu marunnukaludeyum chikithsakaludeyum koodi bhaagamaayaanu undaakunnathu. Kazhinja patthu varshatthinidayil inthyayilninnum videshatthuninnum yoga kondu mikaccha chikithsaaphalangal undaakunnathaayi vivarangalundu. Skisophreeniya, vishaadarogam thudangiyavaykku yoga parisheelikkunnathu nallathaanennaanu ithuvareyulla padtanangal theliyikkunnathu. Nimhaansil thanne ithu sambandhicchulla niravadhi padtanangal nadannittullathaanu. Niravadhi desheeya, anthardesheeya prasiddheekaranangalil ithumaayi bandhappettulla gaveshanaprabandhangal prasiddheekaricchittundu. Nimhaansil vividha maanasika rogangalkku yoga parisheelanam vazhi undaaya gunaphalangalekkuricchu 25ladhikam padtanangalaanu undaayittullathu. Ithil bhooripakshavum intarnettil saujanyamaayi labhyamaanu. Inthyan jernal ophu sykyaadriyude 2013 july septhambar edishanil ee vishayatthilulla sookshmapadtanam prasiddheekaricchittundu. Athil yoga enganeyaanu manoroga chikithsaykku sahaayakamaakuka ennu ithil vishadamaayi vyakthamaakkunnu.
    •  
    •  
    • yoga inthyayil roopamkonda oru parisheelanamaanu. Enthukondaanu ithrayum kaalam ithoru chikithsaareethiyaayi prachaaram labhikkaathe poyath?
    •  
    •  
    • nalla chodyamaanu. Pala vedikalilum ee chodyam unnayikkappettittundu. Randu prashnangalaanu ivide pradhaanamaayum munnottu varunnathu. Parisheelanam nalkunna yoga gurukkanmaarodum yoga skoolukalil‍ parisheelanam nedunnavarodum chodicchaal avar ithoru chikithsaareethiyaanennu sammathikkilla. Ithaanu onnaamatthe prashnam. Avar yoga oru jeevithareethiyaanennu vaadikkunnavaraanu. Athine chikithsaareethiyaayi pariganikkunnathine ethirkkunnavarumaanu. Vyakthiyude shaareerikavum maanasikavumaaya aarogyam samrakshicchu ayaale lakshyatthilekku etthikkunnathinulla oru maarggam maathramaanu yoga ennaavum avarude vaadam. Yoga oru chikitha
   Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
   DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
   © 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions