കാര്‍ഷിക പരിശീലനങ്ങള്‍-വിള അടിസ്ഥാനത്തില്‍

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    കാര്‍ഷിക പരിശീലനങ്ങള്‍-വിള അടിസ്ഥാനത്തില്‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   വിവിധ തരം കാര്‍ഷിക പരിശീലനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      യന്ത്രവത്കരണ സാധ്യതകള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    കൃഷിയെ യന്ത്രവത്കരണ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ല വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      നഴ്സറി പരിപാലനം                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    നഴ്സറി പരിപാലനത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      കള നിയന്ത്രണം                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    കള നിയന്ത്രണത്തെ കുറിച്ചുള്ല വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      സമഗ്ര കീട നിയന്ത്രണം                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വിവിധ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      സമഗ്ര രോഗ നിയന്ത്രണം                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    രോഗ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള വിവിധ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      ഉത്പാദനവും വിളവെടുപ്പും                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    ഉത്പാദനവും വിളവെടുപ്പിനെയും കുറിച്ചുള്ല വിവരങ്ങള്‍                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    kaar‍shika parisheelanangal‍-vila adisthaanatthil‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   vividha tharam kaar‍shika parisheelanangale kuricchulla vivarangal‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      yanthravathkarana saadhyathakal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    krushiye yanthravathkarana saadhyathakale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      nazhsari paripaalanam                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    nazhsari paripaalanatthil‍ shraddhikkenda kaaryangal‍                
                                                                                                   
                                                                      kala niyanthranam                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    kala niyanthranatthe kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      samagra keeda niyanthranam                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    keedangale niyanthrikkaanulla vividha maar‍ggangal‍                
                                                                                                   
                                                                      samagra roga niyanthranam                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    roga niyanthranatthinulla vividha maar‍ggangal‍                
                                                                                                   
                                                                      uthpaadanavum vilaveduppum                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    uthpaadanavum vilaveduppineyum kuricchulla vivarangal‍                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions