വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   വിളവെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      മൂല്യ വര്‍ദ്ധനവിന്‍റെ സാധ്യതകള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    മൂല്യ വര്‍ദ്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      ലഭ്യമായ സംസ്ക്കരണ സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ തരത്തിലുള്ള സംസ്ക്കരണ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      പാക്കേജിംഗ് ആന്‍ഡ് ബ്രാന്‍ഡിംഗ്                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    പാക്കേജിംഗ് ആന്‍ഡ് ബ്രാന്‍ഡിംഗിനെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      വിപണനം (ഇ -വ്യവസായം)                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ വിപണനം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      കൃഷി അധിഷ്ടിത ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      കയറ്റുമതി സാധ്യതകള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ തരത്തിലുള്ള കയറ്റുമതി സാധ്യതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      വിത്ത് ഉത്പാദനവും സാക്ഷ്യപത്ര ലഭ്യതയും                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിത്ത് ഉത്പാദനവും സാക്ഷ്യപത്ര ലഭ്യതയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍                
                                               
                                                                             
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    vilaveduppinu sheshamulla pravar‍tthanangal‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   vilaveduppumaayi bandhappetta pravar‍tthanangal‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      moolya var‍ddhanavin‍re saadhyathakal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    moolya var‍ddhanavumaayi bandhappetta vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      labhyamaaya samskkarana saankethika vidyakal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha tharatthilulla samskkarana saankethika vidyakale sambandhikkunna vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      paakkejimgu aan‍du braan‍dimgu                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    paakkejimgu aan‍du braan‍dimgineyum kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      vipananam (i -vyavasaayam)                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    kaar‍shika vilakal‍ vipananam nadatthunnathine kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      krushi adhishditha cherukida vyavasaayangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    kaar‍shika mekhalayile cherukida vyavasaayangale kuricchulla kooduthal‍ vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      kayattumathi saadhyathakal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha tharatthilulla kayattumathi saadhyathakalumaayi bandhappetta vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      vitthu uthpaadanavum saakshyapathra labhyathayum                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vitthu uthpaadanavum saakshyapathra labhyathayum aayi bandhappetta vivarangal‍                
                                               
                                                                             
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions