ജൈവകൃഷി

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജൈവകൃഷി                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      ജൈവ ഉത്പാദന ഘടകങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    ജൈവ ഉത്പാദന ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      സാക്ഷ്യപത്ര ലഭ്യത                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      കാര്‍ഷിക സമ്പ്രദായങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ തരത്തിലുള്ള കാര്‍ഷിക സമ്പ്രദായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      വിപണനം                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിപണന സാധ്യതകള്‍                
                                                                                                   
                                                                      കാര്‍ഷിക പഠന പ്രശ്നങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    പഠന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      പരമ്പരാഗത കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള കൃഷി വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      പദ്ധതികളും നയങ്ങളും                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ തരത്തിലുള്ല കാര്‍ഷിക പദ്ധതികളെയും നയങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    ജൈവ കൃഷി മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                      നൂതന സാങ്കേതിക കൃഷിരീതികള്‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ തരം നൂതന കൃഷിരീതികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  മല്ലി ഇല കൃഷി ചെയ്യേണ്ട രീതി                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    മല്ലി ഇല കൃഷി                
                                               
         
                                               Next                10                items                        »                                              1                    2                   3                   4                                        …                  13      
                                                                   
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    jyvakrushi                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      jyva uthpaadana ghadakangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    jyva uthpaadana ghadakangalumaayi bandhappetta vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      saakshyapathra labhyatha                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    saakshyapathram labhikkunnathumaayi bandhappetta vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      kaar‍shika sampradaayangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha tharatthilulla kaar‍shika sampradaayangalumaayi bandhappetta vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      vipananam                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha tharatthilulla vipanana saadhyathakal‍                
                                                                                                   
                                                                      kaar‍shika padtana prashnangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    padtana prashnangale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      paramparaagatha krushi sampradaayangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    paramparaagatha reethiyilulla krushi vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      paddhathikalum nayangalum                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha tharatthilulla kaar‍shika paddhathikaleyum nayangaleyum kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      adisthaana aavashyangal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    jyva krushi mekhalayile adisthaana aavashyangale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                      noothana saankethika krushireethikal‍                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha tharam noothana krushireethikale kuricchulla vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  malli ila krushi cheyyenda reethi                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    malli ila krushi                
                                               
         
                                               next                10                items                        »                                              1                    2                   3                   4                                        …                  13      
                                                                   
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions