ജൈവ ഉത്പാദന ഘടകങ്ങള്‍

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ജൈവ ഉത്പാദന ഘടകങ്ങള്‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   ജൈവ ഉത്പാദന ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      ജൈവ വളം                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    വിവിധ ജൈവ വളങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  ജീവാണുമിശ്രിതങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ജീവാണുമിശ്രിതങ്ങള്‍-വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  ജീവനുള്ള മണ്ണിന് ജീവാണുവളങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ജീവാണു വളങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  ജൈവേതര മാലിന്യങ്ങൾ                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  ജൈവകൃഷി സംരംഭങ്ങള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ജൈവകൃഷി തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ആവശ്യമാണ്                
                                                                                                   
                                                                                                                  ജൈവ രീതികളും പച്ചക്കറി കൃഷിയും                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    വിവിധ തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷിയും ജൈവ കൃഷിരീതികളെയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ                
                                                                                                   
                                                                                                                  ജൈവകൃഷി - അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളും രീതികളും                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    ജൈവകൃഷിയിലെ വിവിധ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളും രീതികളും                
                                                                                                   
                                                                                                                  ജൈവകുരുമുളക്                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  കന്നുകാലി വളര്‍ത്തലും ജൈവവള ഉല്പാദനവും                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  അന്തര്‍വ്യാപന  മിത്രകുമിളകള്‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    അന്തര്‍വ്യാപന മിത്രകുമിളകള്‍  കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍                
                                               
         
                                               Next                3                items                        »                                              1                    2                        
                                                                   
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    jyva uthpaadana ghadakangal‍                

                                                                                                                                                                                                                                                     

                   jyva uthpaadana ghadakangalumaayi bandhappetta vivarangal‍                

                                                                                             
                             
                                                                 
                                                           
                                                                      jyva valam                                                                                                                                                                                                                                                                                
                 
                    vividha jyva valangal                
                                                                                                   
                                                                                                                  jeevaanumishrithangal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    jeevaanumishrithangal‍-vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  jeevanulla manninu jeevaanuvalangal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    jeevaanu valangale kuricchulla vivarangal                
                                                                                                   
                                                                                                                  jyvethara maalinyangal                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kooduthal vivarangal                
                                                                                                   
                                                                                                                  jyvakrushi samrambhangal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    jyvakrushi thudangunnathinu mumpu ellaa ghattangalilum sar‍ttiphikkeshan‍ aavashyamaan                
                                                                                                   
                                                                                                                  jyva reethikalum pacchakkari krushiyum                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    vividha tharatthilulla pacchakkari krushiyum jyva krushireethikaleyum sambandhiccha vivarangal                
                                                                                                   
                                                                                                                  jyvakrushi - adisthaanathathvangalum reethikalum                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    jyvakrushiyile vividha adisthaanathathvangalum reethikalum                
                                                                                                   
                                                                                                                  jyvakurumulaku                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kooduthal‍ vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  kannukaali valar‍tthalum jyvavala ulpaadanavum                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    kooduthal‍ vivarangal‍                
                                                                                                   
                                                                                                                  anthar‍vyaapana  mithrakumilakal‍                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    anthar‍vyaapana mithrakumilakal‍  kooduthal‍ vivarangal‍                
                                               
         
                                               next                3                items                        »                                              1                    2                        
                                                                   
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions