ആരോഗ്യം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    ആരോഗ്യം                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
                             
                                                       
           
 
 
 
   
 • ആരോഗ്യം  

  മാതൃശിശു  ആരോഗ്യത്തെകുറിച്ചുള്ള  ബോധവത്കരണം

   

  സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ആരോഗ്യ പരിപാലനം വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചികിത്സാചെലവ് ഗ്രാമത്തിലെ പാവങ്ങള്‍ക്ക് അപ്രാപ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രാമീണ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനില ആശങ്കാജനകമാണ്.

   
 •  
 • ആരോഗ്യം  

  പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ

   

  ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ മരുന്നുകളെപ്പറ്റിയും അതിന്റെ ഉപയോഗത്തെ പറ്റിയും  കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരാണ്. നമ്മുടെ തനതായ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ വിജയങ്ങളെ പറ്റിയും ജനങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു.ആയൂർവേദ,യോഗ,പ്രകൃതി ചികിത്സ,യൂനാനി,സിദ്ധ,ഹോമിയോ (ആയുഷ്) എന്നീ തനതു രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അതിന്റെ വിജയ ഘടകങ്ങളെയും  ജനങ്ങളെ ബോധവല്ക്കരിക്കുന്നു.

   
 •  
 • ആരോഗ്യം  

  മാനസികാരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണം-കാലത്തിന്റെ ആവശ്യം

   

  ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച് 2020 ആകുമ്പോഴേക്കും വിഷാദ രോഗം ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ രോഗമായി മാറും.ഇന്ന് നമ്മുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾ മനസികാരോഗ്യതെയും  അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിണിത ഫലങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഉളവാക്കുന്നു.

   
 •  
 
 
   
 •  
 •  
 •  
 
 
 

ഗ്രാമീണജനതയുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയര്‍ത്തുകയും അകലങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി, ഇപ്പോഴുള്ള ബയോമെഡിക്കല്‍ മോഡലില്‍ നിന്ന് സാമൂഹിക-സാംസ്ക്കാരിക മോഡലിലേയ്ക്കുളള അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം. നിലവിലുളള അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് അറുതി വരുത്തുകയും പ്രധാനമായും ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യരംഗം മുന്നില്‍ കണ്ടുകൊണ്ട് ദീര്‍ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുളള പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പുതുക്കിയ ദേശീയ ആരോഗ്യനയമാണ് ഇന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുളളത്.

 

രോഗങ്ങള്‍

 

വിവിധ തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ പ്രതിവിധികളെകുറിച്ചും അറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.

 

സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും

 
സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വിവിധ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു
 
 

കൗമാര ആരോഗ്യം

 

സ്ത്രീകളുടെ കൗമാര ആരോഗ്യവും ബന്ധപെട്ട കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു

 

മാനസികാരോഗ്യം

 

മാനസിക,,മനശാസ്ത്രപരവുമായ വൈകല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രധിപാധിക്കുന്നു

 

വാര്‍ദ്ധിക്ക്യകാല രോഗങ്ങള്‍

 

വിവിധ തരത്തില്‍ ഉള്ള വാര്‍ദ്ധിക്ക്യകാല രോഗങ്ങള്‍,വാര്‍ദ്ധിക്ക്യകാല ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ തുടെങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നു

 

പോഷകാഹാരം

 

ഒരു ആരോഗ്യപരമായ ജീവിതത്തിന് പോഷകം വളരെ അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ്. പോഷകാഹരത്തെ പറ്റിയും പോഷണത്തെ കുറിച്ചും ഉള്ള വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു

 

ദന്ത രോഗങ്ങള്‍

 

ദന്ത രോഗങ്ങളും ദന്ത സംരക്ഷണവും  കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു 

 

ഇ എന്‍ ടി

 

ചെവി,മൂക്ക്,തൊണ്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും അവയുടെ ചികിത്സാരീതികളെ കുറിച്ചും അവയുമായിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു

 

നേത്ര സംരക്ഷണം

 

കണ്ണുകളെ കുറിച്ചുള്ള അസുഖങ്ങള്‍ ,മറ്റു എന്നിവ  വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു

 

ആയുഷും ബദല്‍ ചികിത്സകളും

 

വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാരീതികളെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാതിക്കുന്നു.

 

നയങ്ങളും പദ്ധതികളും

 

സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന വിവിധ ആരോഗ്യ പദ്ധതികളും നയങ്ങളെകുറിച്ചും  പറയുന്നു

 

ആരോഗ്യ ഡയറക്ടറി

 

ആരോഗ്യ ഡയറക്ടറി, ആരോഗ്യ പോര്‍ട്ടലുകള്‍ തുടെങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ തരുന്നു

 

ശുചിത്വവും ആരോഗ്യവും

 

ശുചിത്വവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട  ആരോഗ്യ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു

 

കായികവും ആരോഗ്യവും

 

കായികരംഗവുമായിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു

 

നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ

 

ആരോഗ്യരംഗത്തെ പുതിയ ചികിത്സ രീതികളും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും  പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു

 

രക്ത ബാങ്ക്

 

മൂലകോശ ബാങ്ക്, രക്തബാങ്ക്,തുടെങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍

 

അവയവദാനം

 

അവയവ ദാനത്തെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു

 
 

പ്രാഥമിക ചികിത്സ

 

പ്രാഥമിക ചികിത്സയുടെ പ്രാധാന്യം ,പ്രാഥമിക ചികിത്സ രീതികള്‍ തുടെങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു

 

ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ

 

വിവിധങ്ങളായ ആരോഗ്യവിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്കുന്നു

 

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍

 

ആരോഗ്യവുമായിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെകുറിച്ച് പറയുന്നു

 
 
                     
                                       
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    aarogyam                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
                             
                                                       
           
 
 
 
   
 • aarogyam  

  maathrushishu  aarogyatthekuricchulla  bodhavathkaranam

   

  svakaarya aashupathrikaliloode labhyamaakunna aarogya paripaalanam var‍ddhikkukayum chikithsaachelavu graamatthile paavangal‍kku apraapyamaavukayum cheyyunna avasthayil‍ prathyekicchum graameena bhaarathatthile janangalude aarogyanila aashankaajanakamaanu.

   
 •  
 • aarogyam  

  paramparaagatha reethiyilulla marunnukal

   

  innatthe janangal marunnukaleppattiyum athinte upayogatthe pattiyum  kooduthal arivullavaraanu. Nammude thanathaaya chikithsaa sampradaayangale kuricchum athinte vijayangale pattiyum janangalkku vivarangal nalkunnu. Aayoorveda,yoga,prakruthi chikithsa,yoonaani,siddha,homiyo (aayushu) ennee thanathu reethiyilulla marunnukale kuricchulla vivarangalum athinte vijaya ghadakangaleyum  janangale bodhavalkkarikkunnu.

   
 •  
 • aarogyam  

  maanasikaarogya bodhavalkkaranam-kaalatthinte aavashyam

   

  lokaarogya samghadanayude abhipraayam anusarichu 2020 aakumpozhekkum vishaada rogam lokatthile randaamatthe rogamaayi maarum. Innu nammude saamoohika saampatthika ghadakangal manasikaarogyatheyum  athu srushdikkunna parinitha phalangaleyum kuricchu kooduthal ulavaakkunnu.

   
 •  
 
 
   
 •  
 •  
 •  
 
 
 

graameenajanathayude jeevithanilavaaram uyar‍tthukayum akalangal‍ illaathaakkukayum cheyyunnathinaayi, ippozhulla bayomedikkal‍ modalil‍ ninnu saamoohika-saamskkaarika modalileykkulala adisthaanaparamaaya maattamaanu ippozhatthe aavashyam. Nilavilulala asanthulithaavasthaykku aruthi varutthukayum pradhaanamaayum graameena aarogyaramgam munnil‍ kandukondu deer‍ghakaalaadisthaanatthilulala paddhathikal‍ aasoothranam cheyyukayum cheyyunna puthukkiya desheeya aarogyanayamaanu innu athyaavashyamaayittulalathu.

 

rogangal‍

 

vividha tharatthilulla asukhangalekkuricchum avayude prathividhikalekuricchum ariyaan sahaayikkunnu.

 

sthreekalum kuttikalum

 
sthreekaludeyum kuttikaludeyum vividha aarogya kaaryangal‍ vivarikkunnu
 
 

kaumaara aarogyam

 

sthreekalude kaumaara aarogyavum bandhapetta kaaryangalum parayunnu

 

maanasikaarogyam

 

maanasika,,manashaasthraparavumaaya vykalyangale kuricchu pradhipaadhikkunnu

 

vaar‍ddhikkyakaala rogangal‍

 

vividha tharatthil‍ ulla vaar‍ddhikkyakaala rogangal‍,vaar‍ddhikkyakaala buddhimuttukal‍ thudengiya kaaryangal‍ parayunnu

 

poshakaahaaram

 

oru aarogyaparamaaya jeevithatthinu poshakam valare athyaavashya ghadakamaanu. Poshakaaharatthe pattiyum poshanatthe kuricchum ulla vivarangal‍ nal‍kunnu

 

dantha rogangal‍

 

dantha rogangalum dantha samrakshanavum  kuricchu vivarikkunnu 

 

i en‍ di

 

chevi,mookku,thonda rogangale kuricchum avayude chikithsaareethikale kuricchum avayumaayittu bandhappetta mattu kaaryangale kuricchum parayunnu

 

nethra samrakshanam

 

kannukale kuricchulla asukhangal‍ ,mattu enniva  vivarangal‍ nal‍kunnu

 

aayushum badal‍ chikithsakalum

 

vividha tharatthilulla chikithsaareethikalekkuricchu prathipaathikkunnu.

 

nayangalum paddhathikalum

 

sar‍kkaar‍ nal‍kunna vividha aarogya paddhathikalum nayangalekuricchum  parayunnu

 

aarogya dayarakdari

 

aarogya dayarakdari, aarogya por‍ttalukal‍ thudengiya vivarangal‍ tharunnu

 

shuchithvavum aarogyavum

 

shuchithvavumaayittu bandhappetta  aarogya vivarangal‍ nal‍kunnu

 

kaayikavum aarogyavum

 

kaayikaramgavumaayittu bandhappetta aarogya vivarangal‍ nal‍kunnu

 

noothana saankethika vidya

 

aarogyaramgatthe puthiya chikithsa reethikalum noothana saankethika vidyakalum  pankuveykkunnu

 

raktha baanku

 

moolakosha baanku, rakthabaanku,thudengiya vivarangal‍

 

avayavadaanam

 

avayava daanatthekuricchulla vivarangal‍ nal‍kunnu

 
 

praathamika chikithsa

 

praathamika chikithsayude praadhaanyam ,praathamika chikithsa reethikal‍ thudengiyavaye kuricchu parayunnu

 

aarogyavivarangal

 

vividhangalaaya aarogyavivarangal‍ pankuveykunnu

 

prasiddheekaranangal‍

 

aarogyavumaayittu bandhappetta prasiddheekaranangalekuricchu parayunnu

 
 
                     
                                       
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions