സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
                             
                                                       
           
 
 
 
   
 • സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം  

  പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ശാക്തീകരണം

   

  ഭാരത സർക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ നല്ലരീതിയിലുള്ള സാമൂഹിക ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.പട്ടികജാതി,പട്ടികവർഗ്ഗ,ന്യൂനപക്ഷ,വനിതാ,പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പലതരത്തിലുള്ള പരിപാടികളും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു

   
 •  
 • സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം  

  നടപ്പിലിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവല്ക്കരിക്കുന്നു

   

  സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ക്ഷേമ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാക്കുന്നതിനു യോഗ്യത അനുസരിച്ച് ആ സേവനങ്ങൾ കരഗതമാക്കുന്നതിനും ഉപയോഗപെടുതുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു

   
 •  
 • സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം  

  സംഘടിത പ്രവർത്തനം സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന്

   

  പലതരത്തിലുള്ള വിജയകഥകളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനു കാരണമാകുന്നു . സംഘ ടിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ നില മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കി മാറ്റി . സ്വയം സഹായ സംഘ ങ്ങളുടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്  ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വഴി തെളിക്കുന്നു.

   
 •  
 
 
   
 •  
 •  
 •  
 
 
 
 
 

Video on India - A Welfare State

 
 
Double click on film to view full screen
 
 
 
 

സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും പുരോഗതി

 

വനിതകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും സമഗ്ര വികസനത്തിന് ഏറെ ആവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനം നൽകാൻ വേണ്ടി 1985-ലാണ് മനുഷ്യവിഭവ വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭാഗമായി വനിതാ, ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് സ്ഥാപിതമായത്.

 

പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസനം

 

വിവിധ പദ്ധതികള്‍ വിഭാവനം ചെയ്തു പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി മന്ത്രിസഭ പിന്നോക്ക വിഭാഗ കാര്യാലയത്തിനു രൂപകല്പന നല്കി.

 

അസംഘടിത വിഭാഗ വികസനം

 

അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ സാമൂഹിക സുരക്ഷയും കൂടാതെ ക്ഷേമവും കണക്കിലെടുത്ത് ബഹു വിധ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു

 

വികലാംഗരുടെ ക്ഷേമം

 

സാമൂഹികക്ഷേമ-തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഡിസെബിലിറ്റി ഡിവിഷന്‍ വൈകല്യമുളള വ്യക്തികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇവരുടെ സംഖ്യ 2001 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം 2.19 കോടിയുമാണ്

 

സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

 

ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികളും അതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളും

 

സാമ്പത്തിക സമന്വയം

 

വിവിധ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള  അറിവുകൾ നല്കുന്നു.

 

ന്യൂന പക്ഷ ക്ഷേമം

 

1961 ലെ ഭാരത സർക്കാർ (വ്യവസായ വിഭജനം) നിയമത്തിന്റെ രണ്ടാം പട്ടിക പ്രകാരം, ഈ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് വിഭാജനം ചെയ്ത വ്യവസായ വിഭജന നിയമങ്ങള്‍

 

മുതിർന്ന പൗരനമാരുടെ ക്ഷേമം

 

മുതിർ പൌരന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ടുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രവർനങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു

 

ഗ്രാമ,നഗര ദരിദ്ര നിർമാർജ്ജനം

 

ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം ഫെഡറല്‍ രൂപകൽപ്പനയില്‍ ഉള്ളതാണ്. ഭരണഘടന പ്രകാരം പാർപ്പിടവും നഗരവികസനവും സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റിന്റെ പട്ടികയില്‍ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

 

സർക്കാർ ,ഇതര സന്നദ്ധ മേഖലകൾ

 

വൊളണ്ടറി സെക്ടർ - 2007ന്മേലുള്ള നാഷണല്‍ പോളിയെ കുറിച്ചും  എന്ജിഒകള്ക്കായുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സർക്കാർ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും പ്രതിപാതിക്കുന്നു

 

ദുരിത നിവാരണ മേഖല

 

സർക്കാർ ദുരിത നിവാരണ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ച  പ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ചും അവർക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുന്നു

 

സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ്

 

കേരള സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പും അതിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും

 

നിയമ സഹായം

 

വിവിധ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള നിയമ ഉപദേശങ്ങൾ

 
 
                     
                                       
                             
                                                     

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    saamoohya kshemam                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
                             
                                                       
           
 
 
 
   
 • saamoohya kshemam  

  pinnokkaavasthayilulla samoohatthinte shaaktheekaranam

   

  bhaaratha sarkkaar inthyayil nallareethiyilulla saamoohika kshemam urappuvarutthunnu. Pattikajaathi,pattikavargga,nyoonapaksha,vanithaa,pinnokka vibhaagakkaarude unnamanatthinaayi palatharatthilulla paripaadikalum nadappilaakki varunnu

   
 •  
 • saamoohya kshemam  

  nadappilirikkunna paddhathikale kuricchu janangale bodhavalkkarikkunnu

   

  saadhaarana janangalkku avarkku vendi kendra samsthaana sarkkaarude nadappilaakkunna kshema paddhathikale kuricchu arivundaakkunnathinu yogyatha anusaricchu aa sevanangal karagathamaakkunnathinum upayogapeduthunnathinum sahaayikkunnu

   
 •  
 • saamoohya kshemam  

  samghaditha pravartthanam saamoohika maattatthin

   

  palatharatthilulla vijayakathakalum nammude samoohatthinte maattatthinu kaaranamaakunnu . Samgha ditha pravartthanangal innu nammude samoohatthinte nila mecchappettathaakki maatti . Svayam sahaaya samgha ngalude uyirtthezhunnelppu  inthyayil sthree shaaktheekaranatthinu vazhi thelikkunnu.

   
 •  
 
 
   
 •  
 •  
 •  
 
 
 
 
 

video on india - a welfare state

 
 
double click on film to view full screen
 
 
 
 

sthreekaludeyum kuttikaludeyum purogathi

 

vanithakaludeyum kuttikaludeyum samagra vikasanatthinu ere aavashyamaaya preaathsaahanam nalkaan vendi 1985-laanu manushyavibhava vikasana manthraalayatthinte bhaagamaayi vanithaa, shishukshema vakuppu sthaapithamaayathu.

 

pinnokka vibhaaga vikasanam

 

vividha paddhathikal‍ vibhaavanam cheythu pinnokka vibhaagangalude unnamanatthinaayi manthrisabha pinnokka vibhaaga kaaryaalayatthinu roopakalpana nalki.

 

asamghaditha vibhaaga vikasanam

 

asamghaditha mekhalayile thozhilaalikalude saamoohika surakshayum koodaathe kshemavum kanakkiledutthu bahu vidha thanthrangal aavishkkaricchirikkunnu

 

vikalaamgarude kshemam

 

saamoohikakshema-thozhil‍ manthraalayatthile disebilitti divishan‍ vykalyamulala vyakthikalude kshematthinaayi pravartthikkunnu. Ivarude samkhya 2001 le sensasu prakaaram 2. 19 kodiyumaan

 

saamoohyakshema paddhathikal

 

inthyayile vividha saamoohyakshema paddhathikalum athinte vishada vivarangalum

 

saampatthika samanvayam

 

vividha saampatthika idapaadukal koottiyojippikkunnathinu vendiyulla  arivukal nalkunnu.

 

nyoona paksha kshemam

 

1961 le bhaaratha sarkkaar (vyavasaaya vibhajanam) niyamatthinte randaam pattika prakaaram, ee manthrisabhaykku vibhaajanam cheytha vyavasaaya vibhajana niyamangal‍

 

muthirnna pauranamaarude kshemam

 

muthir pouranmaarude kshematthinaayittulla sarkkaarinte pravarnangale kuricchu vyakthamaakkunnu

 

graama,nagara daridra nirmaarjjanam

 

inthyayude raashdreeya samvidhaanam phedaral‍ roopakalppanayil‍ ullathaanu. Bharanaghadana prakaaram paarppidavum nagaravikasanavum samsthaana gavanmentinte pattikayil‍ ulkkondirikkunnu.

 

sarkkaar ,ithara sannaddha mekhalakal

 

volandari sekdar - 2007nmelulla naashanal‍ poliye kuricchum  enjiokalkkaayulla inthyan‍ sarkkaar paddhathikale kuricchum prathipaathikkunnu

 

duritha nivaarana mekhala

 

sarkkaar duritha nivaarana mekhalayaayi prakhyaapiccha  pradeshangale kuricchum avarkkulla saampatthika sahaayangale kuricchum ariyunnu

 

saamoohya neethi vakuppu

 

kerala samsthaana saamoohya neethi vakuppum athinte vividha pravartthanangalum

 

niyama sahaayam

 

vividha vishayangale pattiyulla niyama upadeshangal

 
 
                     
                                       
                             
                                                     
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions